Kan man undvika vinstskatt genom att bostadsrätt överlåts genom arv eller gåva?

2018-12-03 i Reavinstskatt
FRÅGA
Hej kommer strax att få en brf utan skuld som jag avstår till förmån för min son, då lägenheten köptes för ca 20 år sedan för 115.000kr och försäljningsvärdet är ca 1 700 000kr kan min son slippa vinstskatten på lägenheten om han köper ett annat boende för arvet el att mor ger oss denna brf i gåva innan hon avlider ? Hörde att skatten är 22 % på reavinsten, stämmer detta ? Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Oavsett om en bostadsrätt överlåts genom arv eller gåva undgår man inte skatten på något sätt. Enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen innebär en sådan överlåtelse att mottagaren av arvet/gåvan träder in i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta innebär att den nya ägaren av bostadsrätten inte behöver skatta när arvet/gåvan mottages, men när bostadsrätten vid ett senare tillfälle avyttras ska den nya ägaren skatta på samma sätt som den tidigare ägaren. Din son ska alltså skatta för den vinst som görs på lägenheten oavsett om han får den genom arv eller gåva. Enligt 46 kap. 18 § inkomstskattelagen beskattas 22/30 av vinsten. På detta ska sedan 30 % betalas i skatt (65 kap. 7 § inkomstskattelagen). Något som kan vara värt att tillägga är att gåvor som sker i nära anslutning till arvlåtarens död kan betraktas vara ett testamente vilket innebär att andra arvingar till arvlåtaren kan ha möjlighet att göra anspråk på delar av bostadsrätten (7 kap. 4 § ärvdabalken).

Som sagt så innebär en överlåtelse såsom du beskriver en form av uppskov på skatten - beskattning sker alltså vid ett senare tillfälle. Avseende just bostadsrätter finns andra regler som gör det möjligt att skjuta på skatten genom att ansöka om att få uppskov med skattebetalningen fram tills dess att man säljer den nya bostadsrätten som man använder försäljningspengarna till att förvärva. För att få uppskov krävs att den bostad man säljer varit en permanentbostad samt att man förvärvar en ny bostad inom en viss tid (se 47 kap. inkomstskattelagen). Vid uppskov av skatten ska den skattskyldige varje år ta upp en schablonintäkt motsvarande 1,67 % av uppskovsbeloppet och skatta kapitalvinst på denna del. Men, då blir skattesatsen enbart 0,5 % per år istället för en skattesats på 22 % av hela kapitalvinsten vid försäljningen. Den skatten skjuts istället på framtida försäljning av den nyförvärvade bostaden.

Sammanfattningsvis är det inte möjligt att undgå att betala vinstskatt vid avyttring av bostäder. Det är däremot möjligt att till viss del styra när beskattning sker, genom att t.ex. ansöka om uppskov på skatten vid förvärv av ny bostadsrätt. För att detta ska vara möjligt krävs dock att vissa krav är uppfyllda, se ovan. Av vad du har beskrivit verkar det därmed inte vara möjligt att ansöka om ett sådant uppskov. På skatteverkets hemsida finns bra hjälp om du vill läsa mer.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca Lundmark
Fick du svar på din fråga?