När får ett barn själv bestämma om boende och umgänge?

2018-08-30 i Barnrätt
FRÅGA
Mitt barn vill varken bo eller sova över hos sin far. Men träffas går bra.Hon är 12 och 1/2 år.Kan fadern kräva växelvis boende?När bestämmer barnet själv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De regler som gäller för vårdnadshavare och föräldrar finns i föräldrabalken (FB). Vad som gäller för vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken. Jag kommer i mitt svar att redogöra för vilka rättigheter som finns när det gäller umgänge och avsluta med råd om vad du kan göra. Min utgångspunkt, då inget annat framkommer, är att ni har gemensam vårdnad om er dotter.

Vilka rättigheter har fadern att träffa er dotter?

När det gäller umgänge har inte en förälder en ovillkorlig rätt att umgås med sitt barn, tvärtom utgår lagstiftaren från att det är barnet som har rätt att umgås med föräldern. Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska det alltid utgås från barnets bästa. Då ska bland annat beaktas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB).

Barnet har rätt till umgänge med den förälder det inte bor med, i detta fallet som jag förstår det, fadern. Ni har som föräldrar ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § FB). Detta innebär i grund och botten att er dotter dels har rätt att umgås med sin far, dels att såväl du som fadern gemensamt ska se till att er dotter har ett umgänge med honom.

En förälder som vill umgås med sitt barn kan begära att rätten beslutar om umgänge (6 kap. 15 a § FB). Likväl kan en förälder begära att rätten ska besluta vem av föräldrarna barnet ska bo med (6 kap. 14 a § FB). Växelvis boende är möjligt vid gemensam vårdnad, om ni har en god samarbetsförmåga och bor förhållandevis nära varandra.

När får er dotter själva bestämma över umgänge eller boende?

Det finns ingen lagstadgad ålder i vilken då ett barn själv får bestämma om umgänge eller boende. Det finns praxis i en del domar som har grundat en tanke om att barnet har en rättighet att bestämma själv när det har fyllt tolv år. Det är dock ingen utskriven rättighet, utan bara något som kan användas som en utgångspunkt. Istället är det, som ovan redogjort för, att alla beslut ska fattas med utgångspunkt i principen om barnets bästa (6 kap. 2 a § första stycket FB). Principen om barnets bästa innebär bland annat att man ska beakta barnets egen vilja i takt med dess ålder och mognad (6 kap. 2 a § tredje stycket FB). Det innebär att större hänsyn tas till vad barnet vill själv ju äldre och mognare det är. I princip får barnet därmed en större bestämmanderätt när det är t.ex. tolv år gammalt. Total bestämmanderätt får barnet dock först när det blir myndigt.

Er dotter är ganska stor varför det sannolikt kommer att beaktas i allt större utsträckning vad hon själv tycker om såväl umgänge som boende. Dock får hon inte uteslutande bestämma själv.

Du kan vända dig till familjerätten som en första åtgärd

Det första du bör göra om ni inte kan enas om umgänge eller boende är att du vänder dig till familjerättsenheten i din kommun. Familjerätten är, trots dess titel, inte en domstol. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga, om fadern går med på det kan ni träffas för sådana samtal. Med hjälp av familjerätten kan ni även avtala om hur umgänge eller boende ska se ut framöver. Ett sådant avtal, om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, är lika giltigt som en dom från en domstol.

Min erfarenhet är att det ofta är en trygghet för ett barn att det är bestämt av föräldrarna när umgänge ska ske eller hur boende ska se ut. För att få kontakt med familjerätten kan du ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.

Kan ni inte enas i samarbetssamtal, eller fadern inte vill delta, kan det hända att han vänder sig till domstol för att begära en förändring i umgänge eller boende. Om så sker rekommenderar jag att du anlitar en jurist som företräder dig. För ändamålet kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline. Ofta går det att använda rättsskyddet i din hemförsäkring i familjerättsliga tvister, vår jurist hjälper dig att söka ersättning om det blir aktuellt.

Som svar på din fråga så kan fadern begära en ändring av boendet och att det ska vara växelvis. Det är dock inte säkert att en ändring sker bara för att han begär det. Det finns ingen lagstadgad ålder då er dotter själv får bestämma, däremot ska alla beslut tas med hennes bästa som utgångspunkt. I takt med ökad ålder och mognad kommer i större utsträckning att beaktas vad hon själv vill.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1696)
2021-05-07 Vilken bestämmanderätt har föräldrar över barnet efter att det har fyllt 18 år?
2021-05-02 Krävs samtycke för resor med barn vid gemensam vårdnad?
2021-05-01 Kräva abort och avsäga sig föräldraskapet?
2021-04-30 Kan man bli myndigförklarad innan man fyllt 18 år?

Alla besvarade frågor (92074)