När preskriberas en fordran?

2020-04-28 i Preskription
FRÅGA
Hej Jag har fått ett dödsbokrav postat till mig. Min mamma gick bort dec 2017 och fick en skuld postad till mig nu.Jag kontaktade Visma ang detta och dem säger att en specifikation skickades ut i samband med hennes bortgång, jag har dock inte mottagit den. Fick betala skulder till en hel del andra inkassobolag som inkommit så jag tycker att det är lite märkligt.Nu till min fråga: Skulderna jag fått är från min mammas gamla vårdkostnader, hur lång är preskriptionstiden på dem? är det 2, 5 eller 10 år?Tacksam för svar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag förstår din fråga så har du fått ett betalningskrav från ett vårdbolag avseende tjänster som din mor nyttjat före sin bortgång, och du vill veta ifall denna skuld, eller fordran som det också kallas, är preskriberad. I detta tolkar jag in frågan ifall du behöver betala denna skuld, trots att du inte explicit frågar efter detta.

En skuld kallas som ovan nämnt för en fordran, och i det fordringsförhållande som föreligger här så är din mor gäldenär (den som är skyldig) och vårdbolaget är borgenär (den till vilken gäldenären är skyldig). En borgenär kan kräva in en skuld till betalning när förfallodagen löpt ut, eller om inget förfallodatum är avtalat, när denne så vill. Däremot finns det en gräns för hur länge en borgenär kan vänta med att försöka kräva in sin skuld. Detta är preskriptionsfristen. Huvudregeln när det gäller preskription är att en fordran preskriberas efter 10 år (2 § preskriptionslagen). Från detta finns dock ett undantag, nämligen att preskriptionstiden i konsumentförhållanden är 3 år. Detta innebär att borgenären inte kan göra gällande en fordran som är äldre än tre år om borgenären är en näringsidkare och fordringsförhållandet har uppstått i relation till en konsument.

Däremot har en borgenär möjlighet att förlänga preskriptionsfristen för att kunna göra gällande en fordran utöver denna fastställda tid. Detta kallas ett preskriptionsavbrott (5 § preskriptionslagen). Detta kan en borgenär göra genom att ett skriftligt krav ställs till gäldenären, men preskriptionsavbrott sker även genom att gäldenär t.ex. erlägger ränta, amortering eller erkänner fordringen på annat sätt. Borgenär kan även få till ett preskriptionsavbrott genom att väcka talan i domstol.

Av det du har skrivit känns det logiskt att detta är vad vårdbolaget vill åstadkomma här. Huruvida denna fordran är preskriberad eller inte är lite oklart. För att avgöra detta behöver man veta när fordringsförhållandet uppstod. Detta är troligen när din mor fick vård av bolaget. Har den specifikation som Visma uttalat sig om inkommit inom tre år från detta (alternativt tre år från det senaste betalningsföreläggandet ifall en sådan förekommit) så avbröts preskriptionen i och med detta. Om det betalningsföreläggande du fått nu (2020) inkommit inom tre år från det tidigare betalningsföreläggandet så har preskriptionen återigen avbrutits. Viktigt att poängtera här är att det är upp till borgenären att bevisa att en preskriptionsavbrytande åtgärd har vidtagits för att denna ska vara giltig. Av praxis (NJA 2016 s. 332) så räcker i regel inte att endast att borgenären kan visa att ett kravbrev skickats till. gäldenärens folkbokföringsadress, utan det krävs åtminstone två. I ditt fall är det alltså relativt svag bevisning som borgenären har, om inte andra omständigheter också talar för att preskriptionsavbrytande åtgärd vidtagits. Jag kan tyvärr inte ge ett fullständigt svar på ifall denna fordran är preskriberad eller inte, eftersom jag inte har all info och exakta datum.

Avslutningsvis så rör detta sig ju om ett dödsbo, och det bör således poängteras att du inte är betalningsskyldig för din mors skulder. Däremot kan dödsboet gå åter om det finns obetalda skulder i detta och boet trots detta skiftats (21 kap 4 § Ärvdabalken). Eftersom du är dödsbodelägare och din mors egendom har, beroende på situationen delvis, tilldelats dig så kommer du bli skyldig att återföra egendom till boet för att kunna erlägga betalning för skulden.

Hoppas detta besvarade din fråga!

Fredrik Holmström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (556)
2020-10-19 Är min skuld preskriberad?
2020-10-17 Skriva på avbrytande av preskription?
2020-10-16 Hur länge kan de kräva betalning?
2020-10-12 När preskriberas en konsumentfordran?

Alla besvarade frågor (85245)