Om man har planer på att flytta utomlands men är misstänkt för grov penningtvätt, vad händer om man inte hör något från åklagare eller domstol, behöver man närvara vid eventuell rättegång, vilken påföljd kan bli aktuell för brottet och vad händer om man s

2021-11-22 i Övriga brott
FRÅGA
HejDet är så att jag har blivit kallad till förhör där jag är misstänkt för grovt penningtvätt (Det handlar totalt om 8 fall under perioden 2018/01/05 - 2019/04/30)Under förhören har jag erkänt 4 fall där jag visste om ,dom andra 4 kände jag inte till.Den perioden där fallen hände arbetade jag som egen företagare och hamnade i stora skulder som jag betalar av tills nu , jag var spelmissbrukare och har bevis på det då jag har spelat bort massa pengar , mådde psykiskt dåligt och hade inget mål i livet.Efter 2019 flyttade jag till en annan stad och började om från minus, jag har en avbetalningsplan med kronofogden där jag betalar av mina skulder , jobbar och har lagom inkomst samtidigt som jag studerar.Jag har byggt om mig själv och börjat se meningen med livet.Nu är det så att jag behöver praktisera/fortsätta mina studier utomlands i UK eller Dubai och behöver flytta dit och vara där i minst 1-2 år för att få utbildningexamen.Därför behöver jag ställa några frågor här- Om jag nu flyttar och jag har ej hört något från åklagaren eller domstolen , vad kommer att hända då ?- Om domstolen dömer fallen till fängelsestraff och jag är bosatt utomlands , vad kommer det att ske ? - Måste jag vara på plats i domstolen ? distans ?- Vad tror ni om påföljden i fallen ? (finns det något sätt att slippa sitta inne i fängslet och vara ute med begränsat rörels eller något Är tidigare dömd för villkorlig dom dagsböter (bokförningsbrott) under samma period och företag (2018-2019)
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Hör inget från åklagare eller domstol gällande ett brott man är misstänkt för?
Jag förstår din situation som att du har varit på ett förhör då du är misstänkt för grov penningtvätt, och att du under detta förhör erkänt till hälften av fallen som du är misstänkt för. Ett förhör med en misstänkt är en del av förundersökningen för att utreda och få information om den misstänkte och det eventuella brottet. Efter att förhör har genomförts med inblandade parter så ska resultatet av förundersökningen presenteras för en åklagare som ska fatta beslut om att väcka åtal eller inte, vilket stadgas i 23 kap. 20 § Rättegångsbalken. Om åklagaren beslutar att inte väcka åtal så ska den som hörts som skäligen misstänkt för ett brott att underrättas om detta enligt 14 § Förundersökningskungörelsen. Eftersom du har förhörts och erkänt 4 av fallen av grov penningtvätt, tolkar jag situationen som att du är skäligen misstänkt för brottet och kommer då att bli informerad om det inte skulle väckas något åtal.

Skulle åklagaren i stället välja att väcka åtal, så kommer detta göras genom att åklagaren lämnar in en stämningsansökan till domstol och åtal anses vara väckt när stämningsansökan väl inkommit till rätten, vilket framgår av 45 kap. 1 § första stycket Rättegångsbalken. Domstolen kommer i sin tur att utfärda stämning, vilket innebär att du som varit misstänkt blir åtalad för brottet och kommer att bli kontaktad och får ta del av stämningsansökan. Du kommer även bli kallad till huvudförhandling i domstol antingen genom stämningen eller genom en särskild kallelse enligt 45 kap. 15 § andra stycket Rättegångsbalken.

Under förundersökningens gång kan även beslut fattas att förundersökningen ska läggas ned om det skulle visa sig att gärningen inte utgör brott, om det inte finns tillräckligt med bevisning eller något liknande som innebär att det inte finns någon anledning att fullfölja förundersökningen, vilket framgår av 23 kap. 4 § andra stycket Rättegångsbalken. Du kommer i ett sådant fall att få information om att förundersökningen läggs ned enligt 14 § Förundersökningskungörelsen.

Något som kan vara viktigt att notera är att domstol har rätt att utdöma ett så kallat reseförbud för en som är skäligen misstänkt för ett brott. Ett reseförbud innebär att den misstänkte måste hålla sig inom en viss kommun eller annat särskilt angivet område. För detta krävs enligt 25 kap. 1 § andra stycket Rättegångsbalken att det finns en risk att den som är misstänkt beger sig från Sverige för att undandra sig åtal eller straff. En sådan åtgärd får endast enligt 25 kap. 1 § fjärde stycket Rättegångsbalken utdömas om skälen för reseförbud uppväger det intrång eller men i övrigt som det innebär för den misstänkte eller annat motstående intresse. Jag tolkar din situation som att du inte sitter anhållen eller häktad för brottet, utan är på så kallad "fri fot". Jag uppfattar även situationen som att du inte är belagd med reseförbud, vilket innebär att du har rätt att resa under tiden som du fortfarande är misstänkt för brottet. Jag förstår det dock som att det inte handlar om en tillfällig resa, utan att du kommer behöva bosätta dig utomlands under en längre tid. Därför bör du meddela detta till polismyndigheten för att det inte ska uppstå några missförstånd eller att de menar att du försöker undgå eventuellt åtal. Detta är även viktigt eftersom du kommer att bli kontaktad oavsett vad som beslutas under eller efter förundersökningen angående väckande av åtal.

Måste man vara på plats i rättegång, eller kan man vara med på distans?
Den som är misstänkt för ett brott är skyldig att personligen närvara vid huvudförhandling i rättegång som sker i tingsrätt och hovrätt enligt 21 kap. 2 § första stycket Rättegångsbalken. Denna skyldighet gäller dock inte om målet kan avgöras utan att den misstänkte infinner sig vid huvudförhandlingen och att den misstänktes närvaro inte har betydelse för utredningen, vilket framgår av 21 kap. 2 § andra stycket Rättegångsbalken. Skulle den misstänkte inte vara skyldig att infinna sig personligen, får dennes talan föras av ett ombud enligt 21 kap. 2 § femte stycket Rättegångsbalken. Det betyder att huvudregeln är att om man som misstänkt blir åtalad och kallad till rättegång, ska man personligen infinna sig på rättegången. Endast i undantagsfall kan den misstänkte utebliva från rättegång och talan i stället föras av ett personligt ombud. Om det skulle vara så att du inte behöver komma och närvara vid rättegången, och målet utan din närvaro i rättegången ändå kommer att avgöras, kommer detta enligt 45 kap. 15 § andra stycket Rättegångsbalken meddelas i kallelsen till rättegången i antingen stämningen eller en eventuell särskild kallelse som du blir skickad.

Vilken påföljd kan bli aktuell för grov penningtvätt?
Till att börja med måste jag meddela att jag tyvärr inte kan uttala mig om vilken påföljd som du riskerar att få utdömd om du blir åtalad och det blir rättegång. För att kunna uttala sig om detta krävs att man har alla omständigheter framför sig, bevisning och inte minst erfarenhet och stor kompetens på området. Det jag kan är att redogöra för vilka påföljder som skulle kunna tänkas bli aktuella och vilka omständigheter som kan ligga till grund för dessa.

Vilken påföljd som döms ut är beroende av vilka påföljder som ligger inom brottets straffskala. Straffskalan kan exempelvis utgöras av böter eller fängelse under en viss tid. Straffskalan för brottet grov penningtvätt är enligt 5 § första stycket Penningtvättbrottslagen fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Det innebär att fängelse kan utdömas vid grov penningtvätt i sex månader upp till sex år.

Vilken påföljd som döms ut till följd av ett brott är även beroende av brottets så kallade straffvärde. Straffvärdet bedöms enligt 29 kap. 1 § andra stycket Brottsbalken utifrån olika aspekter:
- den skada, kränkning eller fara som den brottsliga gärningen medfört
- vad den tilltalade insett eller borde ha insett om punkten ovan och
- de avsikter och motiv som den tilltalade haft.

Upptill dessa aspekter så kan även så kallade försvårande eller förmildrande omständigheter påverka straffvärdet. Som försvårande omständigheter kan enligt 29 kap. 2 § Brottsbalken vara exempelvis om den tilltalade utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende eller om den tilltalade visat stor hänsynslöshet vid brottet. Försvårande omständigheter kan alltså påverka straffvärdet i en hårdare riktning.

Förmildrade omständigheter enligt 29 kap. 3 § Brottsbalken är i stället omständigheter som kan påverka straffvärdet i en mildare riktning, till exempel om den tilltalade till följd av psykisk störning, sinnesrörelse eller annan orsak haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Du nämner att du under perioden där du begick fyra fall av penningtvätt hade bland annat ett spelmissbruk och försatte dig med större skulder. Detta skulle kunna vara en sådan omständighet, om du kan bevisa detta som du skriver, som domstolen kan anse vara förmildrande och därmed mildra påföljden för brottet.

Även om endast fängelse står med i straffskalan för grov penningtvätt så kan domstolen välja en annan påföljd. I svensk rätt är nämligen uppfattningen att fängelse är en olämplig påföljd, och domstolen ska därmed i sin bedömning beakta omständigheter som kan tala för en lindrigare påföljd än just fängelse. Sådana omständigheter som domstolen ska beakta är enligt 30 kap. 4 § Brottsbalken:
- brottets bedömda straffvärde
- tilltalades eventuella tidigare brottslighet och
- vilken typ av brott som den tilltalade nu står åtalad för.

Lindrigare påföljd än fängelse som i ett sådant fall kan utdömas är villkorlig dom eller skyddstillsyn, vilket framgår av 30 kap. 1 § Brottsbalken. Du nämner i din fråga att du har under samma period som du begick penningtvätts brottet även blivit dömd för bokföringsbrott och fått just en villkorlig dom utdömd. Villkorlig dom innebär att den som blivit dömd har en prövotid på två år, vilket stadgas i 27 kap. 3 § Brottsbalken. Skulle nya brott begås under denna tid kan den villkorliga domen förlängas eller annan påföljd utdömas. Jag har svårt att utläsa om det är så att du begick penningtvättbrottet även under tiden som du var under villkorlig dom. Om så är fallet så är detta något som skulle kunna vara till din nackdel, eftersom du då begått ett annat brott under din prövotid som också har fängelse i straffskalan. Din tidigare brottshistorik kan även påverka påföljden för penningtvättbrottet negativt och tala för att en lindrigare påföljd inte ska dömas ut. Detta är dock något som domstolen kommer behöva bedöma.

Om domstolen dömer till fängelse och man är bosatt utomlands, vad händer då?
Den som blivit dömd till fängelse är skyldig att inställa sig vid fängelset vid den dag som bestämts, enligt 6 § första stycket Strafftidslagen. Skulle den som blivit dömd inte göra detta, eller inte går att få tag på, så kan Polismyndigheten på begäran av Kriminalvården hämta den dömde för att ta denne till häkte eller kriminalvårdsanstalt enligt 6 § andra stycket Strafftidslagen. Det betyder att om du blir dömd till fängelse för penningtvättbrottet så kommer du att behöva avtjäna detta i Sverige. Skulle du befinna dig utomlands och inte inställa dig vid fängelse på den dag som blivit bestämd, så kommer en efterlysning att ske och de har rätt att hämta dig.

Om du inte vill avtjäna fängelsestraff i Sverige så kan du ansöka om att få avtjäna straffet i det land som du flyttat till eller befinner dig i. En sådan ansökan ska skickas in till kriminalvården. Viktigt att tänka på är att det är då det landets regler som kommer gälla vid exempelvis frigivning och liknande, vilka kan skilja sig från våra svenska regler.

Sammanfattning och råd
Om dina planer på att flytta utomlands för praktik och/eller studier kommer att förverkligas så kommer du fortfarande att bli informerad om vad som beslutas under och efter förundersökningen som pågår av penningtvättbrottet som du är misstänkt för. Därför råder jag dig att prata med polismyndigheten om dina planer att flytta utomlands, för att de ska kunna bedöma om det finns några risker med att du väljer att flytta och befinna dig i ett annat land. En viktig anledning till att du bör meddela din flytt är så att de fortfarande kan kontakta dig gällande om förundersökningen av någon anledning skulle läggas ned, eller om åklagare beslutar sig för att väcka åtal eller inte för brottet. Skulle åklagare välja att väcka åtal måste de kunna skicka stämningen eller annan särskild kallelse till dig om att det kommer att bli en rättegång. I denna stämning eller kallelse så kommer det också stå information om du behöver vara på plats i rättegången, eller om målet kan komma att avgöras även om du inte är på plats. Då får du också möjlighet att ordna ett personligt ombud som kan föra din talan åt dig.

Som jag skrivit tidigare så har jag tyvärr inte möjlighet att bedöma vilken påföljd som du skulle få utdömd i en rättegång. För ett grovt penningtvättbrott utgörs straffskalan av fängelse från lägst sex månader till högst sex år, men domstol ska även bedöma om det går att döma lindrigare påföljd. De kommer i sin bedömning ta hänsyn till din tidigare brottslighet och de omständigheter som förelåg när du begick brottet. Här skulle exempelvis ditt spelmissbruk, om det går att bevisa, kunna vara en förmildrande omständighet, medan tidigare brottslighet kan tala till din nackdel.

Om påföljden skulle bli fängelse för brottet så ska fängelsestraffet avtjänas i Sverige och du kommer att behöva inställa dig vid svenskt fängelse. Det finns dock en möjlighet att ansöka om att få avtjäna straffet i det land man för närvarande vistas eller bor i. Viktigt att tänka på är att det då är det landets regler om verkställighet som gäller, till exempel vad gäller frigivning och liknande. Sådana regler kan skiljas åt mellan länderna, och det kan därför vara bra att kolla upp detta innan man bestämmer sig för att ansöka om att avtjäna fängelsestraff i ett annat land.


Jag hoppas att jag med detta har kunnat klargöra vad som gäller för din fråga och din situation, även om jag inte klart kunnat besvara delen med vilken påföljd som kan komma att bli aktuell. Om du vill ha en mer precis rådgivning utöver denna som jag kan ge dig, råder jag dig att kontakta en jurist som har mer erfarenhet och kompetens inom just straffrätt. Vi på Lawline har tyvärr inte möjlighet att ta straffrättsliga ärenden vidare, inte heller våra jurister.

Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon. Jag kommer därför ringa dig på onsdag den 24/11, klockan 16:00. När jag ringer upp dig kommer jag att ringa från dolt nummer. Om dagen eller tiden inte passar är du välkommen att maila mig på hilma.nilsson@lawline.se så kan vi bestämma en ny dag eller tid.

Vänliga hälsningar,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1045)
2022-01-15 Filma på grannens tomt
2022-01-14 Får man importera och sälja SARMs i forskningssyfte?
2022-01-13 Är de tillåtet att ha sex med djur?
2022-01-11 Vad kan en domare som medvetet fattar olagliga beslut dömas för?

Alla besvarade frågor (98564)