Omplacering på grund av arbetsbrist

FRÅGA
Omplacering under uppsägningstiden.Hej. Vi är fem anställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren har då valt att under uppsägningstiden att omplacera oss till två andra arbetsplatser där vi går dubbelt med ordinarie personal. Konsekvensen blir att vi pendlar 11mil längre per dag. 14 mil i stället för 3 samt att restiden förlängts med 1,5 timmar. Arbetsuppgifterna blir städning i stället för behandling då vi skall vara där endast under uppsägningstiden. Är detta rimligt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att hänvisa till lagen om anställningsskydd (LAS) som reglerar en arbetstagares och arbetsgivares rättigheter och skyldigheter.

Du skriver att du och dina kollegor blivit uppsagda på grund av arbetsbrist och att ni därefter blivit omplacerade. I LAS finns ett lagrum som säger att en uppsagd arbetstagare inte får förflyttas till en annan ort under uppsägningstiden, om omplaceringen skulle innebära att arbetstagarens arbetssökandessituation skulle icke obetydligt försämras (LAS 14 § första stycket). Detta innebär att en omplacering är förbjuden om det i sin tur skulle betyda att dina möjligheter till att söka nytt arbete skulle försämras, och då icke obetydligt. Du nämner inte något om att det nu skulle vara så fallet, men det är bra att du är medveten om lagregeln.

Arbetsgivarens arbetsledningsrätt

Utgångspunkten är att arbetsgivaren har en arbetsledningsrätt, vilket innebär att hen fritt kan disponera arbetskraften inom de mer eller mindre klara gränserna för arbetsskyldigheten. Arbetsledningsrätten är en dold klausul i kollektivavtalet vilket innebär att den gäller utan att ha direkt stöd i kollektivavtalet.

Arbetsledningsrättens begränsningar

Arbetsledningsrätten har dock begränsningar. En omplacering får enbart företas inom ramen för en arbetstagares arbetsskyldighet, varför jag nu ska gå närmare in på hur man fastställer en arbetstagares arbetsskyldighet. Vid denna bedömning finns det inga lagregler att utgå från, och då får vi vända oss till praxis för vägledning.

I rättsfallet AD 2002 nr 134 framgår det att bedömningen av en arbetstagares arbetsskyldighet ska göras utifrån anställningsavtalet och eventuellt tillämpligt kollektivavtal. I rättsfallet kollade domstolen om det uttryckligen angavs vilka arbetsuppgifter som ålåg arbetstagaren i hans anställning hos bolaget och sedan om det fanns något i kollektivavtalet. Domstolen fäste också vikt vid vad som uttryckligen diskuterats vid de förhandlingar som föregick mellan parterna i samband med anställningsavtalets upprättande. I fallet omfattades arbetstagarens tidigare befattning och den befattning han omplacerades till av samma kollektivavtal, vilket talade för en godtagbar omplacering.

29/29-principen

Ett annat rättsfall som kan ge vägledning här är 29/29-principen som utvecklades av arbetsdomstolen i AD 1929 nr 29. Principen anger tre kriterier för arbetstagarens arbetsskyldighet, vilka jag listar här nedan.

Arbetet ska ha ett naturligt samband med din arbetsgivarens verksamhetArbetet ska utföras för din arbetsgivarens räkningArbetet ska falla inom dina allmänna yrkeskvalifikationer.

Faller omplaceringen utanför dessa gränser så anses det inte vara en godtagbar omplacering.

Bekvämt pendelavstånd

Som arbetstagare är du i huvudregel skyldig att acceptera en omplacering som är inom ett "bekvämt pendlingsavstånd". Vad som i regel anses vara "bekvämt pendelavstånd" är normalt att omplaceringen är på samma ort eller en ort som ligger nära. I detta fall verkar 11 mil inte vara bekvämt pendelavstånd. Det framgår också av rättsfallet AD 1993:151 att den geografiska arbetsskyldighetens skulle bedömas utifrån kollektivavtalet och det enskilda anställningsavtalet.

Vad kan du göra?

Min rekommendation till dig och dina kollegor är att ni tar kontakt med den fackförening ni är medlemmar i (om ni är medlemmar i en sådan). Eftersom att det är flera omständigheter som behöver utredas i ert fall vill jag även råda dig till att även ta kontakt med våra erfarna jurister för ytterligare hjälp.

Jag hoppas dock att svaret kan ge viss vägledning och om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Med vänlig hälsning,

Sandra Bargabriel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1896)
2021-12-04 Vad kan jag göra om jag skrivit på ett anställningsavtal men vill ha ett annat jobb istället?
2021-12-04 Hur lång uppsägningstid har jag om jag fyllt 68 år?
2021-11-30 Arbete under uppsägningstid
2021-11-30 Har jag rätt till inarbetad lön efter avslutad anställning?

Alla besvarade frågor (97678)