Uppsägning av anställningsavtal innan arbetsstart.

2021-09-11 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej , jag sökte ett jobb för 2 månader sedan och gjorde intervjun för mer en 3 veckor sedan och dom skulle höra av sig en vecka efter , men det blev inte så och jag hörde ingenting från dom . Men dom ringde på fredag eftermiddag och vill att jag börjar på måndag , så jag fick en halv timma att tänka om jag vill eller inte , kan dom göra så . jag blev stressad och tackade ja muntligt bara men ångrat mig direkt efter någon timme, an jag ringa tillbaka och tacka nej eller är jag bunden nu
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du har ingått ett anställningsavtal muntligen och undrar ifall du kan avbryta detta innan din anställning påbörjats.Gällande alla typer av avtal gäller grundprincipen att avtal ska hållas ("pacta sunt servanda"). Det finns inga formkrav, vilket innebär att när du muntligen tackat ja till anställningsavtalet så blir du bunden av det, även innan du påbörjat din anställning. Det kan alltså bli så att du behöver arbeta uppsägningstiden ut och om du skulle bryta mot avtalet finns det risk att du blir skadeståndsskyldig. Detta är dock bara den juridiska sidan av detta. Om du t.ex. förklarar för din arbetsgivare att du fått för sent svar om erbjudandet och därefter inte tillräcklig tid att tänka igenom det (särskilt med beaktande att det handlar om någon timme) skulle de säkerligen gå med på att hitta en lösning som funkar för båda parter.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad har jag för uppsägningstid om jag skrivit på ett tidsbegränsat vikariat?

2021-09-11 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej . Jobbar inom företag X och ska skriva på ett tidsbegränsat vikariat, går under Y handelsavtalet, Vad har jag för uppsägningstid, kan jag bryta anställningen, eller måste jag jobba vikariatstiden ut?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring uppsägningstid och vad som gäller när man vill avbryta sin anställning. Jag kan tyvärr inte hitta kollektivavtalet du anger men tänk på att denna kan innehålla bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (2 § LAS). Ett vikariat kan som utgångspunkt inte sägas upp i förtidEtt vikariat kan som utgångspunkt inte sägas upp i förtid eftersom det löper mellan två datum och därmed är tänkt att gälla däremellan. Det finns dock möjlighet att avbryta sitt vikariat i förtid om det finns inskrivit i anställningsavtalet att anställningen löper "… dock längst till och med [datum]" alternativt att arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om en ömsesidig uppsägningstid. I sådant fall kan anställningen sägas upp med en uppsägningstid, vanligtvis en månad (5 § och 11 § LAS).Om det inte skrivits in något särskilt i anställningsavtalet gällande rätt till uppsägning så gäller som utgångspunkt att avtalet ska hållas. Görs inte detta av någon av parterna riskerar denna part att behöva betala skadestånd på grund av avtalsbrott.Ett vikariat kan sägas upp i förtid på allmänna avtalsrättsliga grunder eller om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheterDet finns ytterligare möjligheter att avsluta sin anställning i förtid. Antingen på allmänna avtalsrättsliga grunder, så som svek eller för att avtalsvillkor är oskäliga med hänsyn till omständigheter i övrigt. Alternativt om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter, exempelvis inte betalat ut den lön du har rätt till i tid (4 § LAS och tredje kapitlet avtalslagen).SammanfattningFörutsatt att rätt till uppsägning inte har skrivits in i anställningsavtalet eller finns angivet i kollektivavtalet, har jag svårt att se att du skulle ha rätt att avbryta din anställning i förtid. Du kan dock försöka komma överens med din arbetsgivare om att avsluta anställningen i förtid om du skulle vilja det.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Behöver arbetsgivaren betala uppsägningslön om arbetstagaren inte dyker upp på arbetet under uppsägningsmånaden?

2021-09-06 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan! jag har en fd anställd som ej dök upp under sin uppsägningsmånad och ej sjukanmält sej. Kan man "slippa" betala sista månandens lön då ha ej jobbat och ej sjukanmält sej utan bara inte dykt upp?självklart betalar vi hans semester ersättningmvh
Erika Björnfors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av lagen om anställningsskydd (LAS).Det framgår inte av din fråga om det är du som arbetsgivare som har sagt upp arbetstagaren, eller om det är arbetstagaren som har sagt upp sig själv. Jag kommer därmed gå igenom båda alternativen, och jag kommer börja med om det är arbetstagaren som har sagt upp sig själv.Uppsägningslön om arbetstagaren har sagt upp sig självDet finns inga särskilda lagbestämmelser om de ekonomiska konsekvenserna av att arbetstagaren säger upp sig själv. Däremot gäller uppsägningstiden på en månad (LAS 11 § första stycket). Arbetstagaren är skyldig att arbeta under denna tid om arbetsgivaren inte går med på en kortare uppsägningstid och arbetstagaren har även rätt till lön. Arbetstagaren är bunden av anställningsavtalet även under uppsägningstiden. Ifall arbetstagaren inte dyker upp till arbetsplatsen efter att den har sagt upp sig själv så utför den inte sina skyldigheter enligt anställningsavtalet. Eftersom den anställde inte arbetar så behöver inte arbetsgivaren betala ut lön för den tid som arbetstagaren är frånvarande. Arbetsgivaren har även rätt att kräva skadestånd om det har uppstått andra skador med anledning av att arbetstagaren inte har beaktat uppsägningstiden (LAS 38 § första stycket). Rätten till uppsägningslön om arbetsgivaren har sagt upp arbetstagarenEn arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare (LAS 12 §).En förutsättning för att arbetsgivaren skall bli skyldig att betala ut uppsägningslön m.m. är dock att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande. Arbetstagaren ska alltså vara beredd på att utföra arbetsuppgifterna om arbetsgivaren kräver detta. I och med att det framgår att arbetstagaren inte har dykt upp till arbetsplatsen och att han inte har jobbat trots att du som arbetsgivare har gett honom arbetsuppgifter som jag har uppfattat det, så har du som arbetsgivare ingen skyldighet att betala ut uppsägningslönen.Skadestånd kan även bli aktuellt här. SammanfattningIfall arbetstagaren har sagt upp sig själv och inte dykt upp på arbetsplatsen efter uppsägningen, så har personen brutit mot anställningsavtalet och du behöver inte betala lön för de frånvarande dagarna under uppsägningstiden. Ifall det är du som arbetsgivare som har sagt upp arbetstagaren, så behöver du inte heller betala uppsägningslön eftersom arbetstagaren inte har stått till ditt förfogande.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Rätt till lön under uppsägningstiden

2021-09-05 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Har en provanställning och uppsägningstiden är 10 dagar åt båda håll. Tänker säga upp mej, ska arbetsgivaren betala ut hela min månadslön om jag säger upp mej enl avtal eller tidigare.Skulle jag ev få gå på dagen, får jag hela min månads lön i alla fall?Med vänlig hälsning,
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en arbetstagare säger upp en provanställning för vilken det avtalats en uppsägningstid har arbetstagaren under denna uppsägningstid rätt till samma anställningsvillkor som innan uppsägningen (jfr 6 § LAS). Det betyder alltså att din uppsägning i sig inte förändrar de rättigheter (eller för den delen skyldigheter) du har som provanställd. Du har alltså rätt till arbete och lön i samma utsträckning som innan uppsägningen. Mer konkret innebär det att skulle du ha arbetat samtliga tio dagar i normalfallet har du alltså rätt till att arbeta i dessa tio dagar och därmed få lön för utfört arbete i dessa tio dagar. Med vänlig hälsning

Har man som provanställd rätt till sjuklön vid sjukskrivning, och kan en arbetsgivare avskeda en provanställd på grund av sjukskrivning?

2021-09-11 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag har börjat min provanställning den 2 augusti. Provanställning är 6 månader. Idag fick jag veta att jag har en tumör och måste göra operation så fort som möjligt. Läkaren bokade operation den 1 september. Jag ska bli sjuksriven minst 3- 5 veckor. Jag undrar om jag har rätt till sjuklön om jag jobbar från 2 augusti till 31 augusti och blir sjukskriven den 1 september? Kan arbetsgivare avskeda mig när får veta att jag kommer inte kunna jobba så länge? Innan det hade jag fastjobb och sagt upp mig själv på grund av detta nya jobb, men då visste jag inte att jag är sjuk. Jag vet inte just nu vad göra att inte hamna i stora ekonomiska problem.
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår din situation som att du har en provanställning på 6 månader som började 2 augusti. Du kommer att behöva vara sjukskriven, och du undrar om du har rätt till sjuklön från 1 september. Jag tolkar det som att du även undrar om din arbetsgivare har rätt att avskeda dig på grund av att du inte kommer kunna arbeta från 1 september.De regler som är aktuella för din fråga återfinns i lag om anställningsskydd (LAS) samt lag om sjuklön (LOS). Jag kommer gå igenom och förklara dessa regler, för att sedan använda dem för att besvara din fråga. Jag kommer även skriva med en kort sammanfattning i slutet av mitt svar.När har en anställd rätt till sjuklön?Rätt till sjuklön inträder dagen då en anställd börjar arbeta hos arbetsgivaren (3 § LOS). Detta gäller dock om personen i fråga har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning som sträcker sig längre än 1 månad. Om det gäller kortare anställning än 1 månad, så finns egentligen inte denna rätt, om inte den anställde arbetat på arbetsplatsen i 14 dagar. Det krävs dessutom att den anställdes arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom (4 § LOS). Då du har en provanställning som sträcker sig i 6 månader, så har du rätt till sjuklön från den dag som du börjar arbeta på arbetsplatsen. Eftersom din operation kommer att göra att din arbetsförmåga blir nedsatt, så har du rätt till sjuklön till följd av denna. Arbetsgivaren ska då ge ut sjuklön från den första dagen då arbetsförmågan är nedsatt och efterföljande 13 dagar (7 § LOS). Du har alltså rätt till 14 dagar med sjuklön från din arbetsgivare från den dag din sjukskrivning påbörjas. För de resterande dagarna som du är sjukskriven, är det Försäkringskassan som ansvarar för att betala ut sjukpenning. Sådan sjukpenning måste dock du själv ansöka om för att eventuellt kunna få utbetald.Kan en arbetsgivare avskeda en provanställd på grunda av sjukskrivning?En provanställning som inte ska övergå till en tillsvidareanställning efter anställningstiden har löpt ut, måste meddelas till arbetstagaren senast vid anställningstidens slut (6 § 1 stycket LAS). Provanställningen kan också sägas upp i förtid, med eller utan uppsägningstid beroende på vad som är avtalat mellan arbetstagaren och arbetsgivaren (6 § 2 stycket LAS). I sådana fall ska detta meddelas arbetstagaren 14 dagar innan provanställningen ska upphöra (31 § LAS). Till skillnad från en tillsvidare- och visstidsanställning så behöver en arbetsgivare inte heller ange skäl om varför hen vill säga upp provanställningen. Detta betyder att en provanställning ger ett mycket sämre skydd än vid tillsvidare- eller visstidsanställningar. Det innebär också, tyvärr, att din arbetsgivare har rätt att avsluta din provanställning på grund av att du kommer vara sjukskriven än längre tid.SammanfattningSvaret på dina frågor är alltså att ja, du har rätt till 14 dagars sjuklön till följd av den operation som du ska genomföra. Men tyvärr har din arbetsgivare också rätt att avsluta din provanställning på grund av din kommande sjukskrivning. Då ska arbetsgivaren meddela dig detta 14 dagar innan provanställningen ska upphöra. Om din sjukskrivning påbörjats innan din provanställning är meddelad att upphöra, så har du rätt till sjuklön för den tid du arbetar innan din anställning tar slut.Jag hoppas att jag uppfattat din fråga rätt, och att jag lyckats besvara denna. Har du fler funderingar kring detta, eller andra frågor, är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline!Vänligen,

Hur lång uppsägningstid har man?

2021-09-11 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej mitt namn är X Jag driver ett företag Utan något kollektivavtal Där en anställd har misskött sina arbetsdagar/arbetstider så han har nu fått sluta. Han undrar nu hur det blir med sin Uppsägningstid, Vad gäller? Tack
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När det gäller uppsägningstid blir det aktuellt att titta på lagen om anställningsskydd (LAS). Notera dock att lagen inte omfattar vissa personer så som en vd eller arbetsgivarens familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).Förutsatt att arbetstagaren har blivit uppsagd och inte avskedad, gäller att han har rätt till en uppsägningstid. Hur lång uppsägningstid som arbetstagaren har rätt till är beroende av hans anställningstid. Lagen anger att arbetstagare har en uppsägningstid på minst en månad, men om arbetstagarens sammanlagda anställningstid är längre än två år gäller följande:- En anställningstid på minst två år men kortare än fyra år ger rätt till två månaders uppsägningstid.- En anställningstid på minst fyra år men kortare än sex år ger rätt till tre månaders uppsägningstid.- En anställningstid på minst sex år men kortare än åtta år ger rätt till fyra månaders uppsägningstid.- En anställningstid på minst åtta år men kortare än tio är ger rätt till fem månaders uppsägningstid.- En anställningstid på minst tio år ger rätt till sex månaders uppsägningstid.(11 § LAS).Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen

Gäller ett muntligt anställningsavtal?

2021-09-05 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. Min chef ringde mig förra veckan och frågade om jg ville ha en anställning på 50%från och med 30/8-2021 fram tills årsskiftet. Jag tackade ja till detta erbjudande,och hon sa att hon skulle skicka ett avtal till mig på posten. Jag jobbade igår på detta ställe. Idag den 1/9 ringde jag henne och då förklarade hon att jag ska bara vara anställd tills den siste september för hon har idag fått reda på att det från och med 1 oktober blir nya regler för vårdbiträden. Får hon bryta vårt muntliga avtal? Jag har henne inspelad där hon säger att anställningen va till en siste dec från början. Och där hon förklarar för mig.
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! För träffande av ett anställningsavtal i förhållande till vilken enskild arbetsgaare och sådan arbetsgivare är bunden till är fullt möjligt att träffa muntligen. Det finns nämligen inte något formkrav för träffande av sådan avtal. En konsekvens av detta blir att avtalet du träffat med din arbetsgivare avseende en anställning om 50 % är bindande. Huruvida din arbetsgivare kan bryta detta avtal beror på främst vilken form av tidsbegränsad anställning (t.ex allmän visstidsanställning eller provanställning) det är fråga om. För det fall det är t.ex fråga om en provanställning har arbetsgivaren som regel att säga upp dig när som helst (6 § LAS). Detta förutsätter i vart fall att arbetsgivaren bland annat underrättar dig som arbetstagare två veckor innan uppsägningen om att denne kommer att säga upp dig (31 § LAS). För att kunna göra en mer korrekt bedömning rekommenderar jag att du ställer en fråga på nytt där du redogör för vilken form av tidsbegränsad anställning (t.ex allmän visstidsanställning eller provanställning) det är fråga om och om ni eventuellt avtalat om någon uppsägningstid.Med vänlig hälsning

Gäller LAS framför villkor i anställningsavtalet om en månads ömsesidig uppsägning?

2021-09-04 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. Har ett anställningsavtal med 1 månads ömsesidig uppsägning. Har nu blivit uppsagd pga arbetsbrist. Gäller anställningsavtalet lr gäller LAS? Har en tillsvidareanställning sen 1 jan-13.Tacksam för svar snarast.
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av lag om anställningsskydd (LAS).Får inte avtala om något som är sämre än LASParterna i ett anställningsavtal, dvs din arbetsgivare och du som arbetstagare, får inte avtala om något som är sämre för dig än det som står i LAS (LAS 2 § andra stycket). Detta eftersom ett avtal är ogiltigt om det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter som framgår i LAS.Alltså, om parterna ingår ett anställningsavtal med villkor som ger arbetstagaren sämre skydd eller sämre rättigheter så är det avtalet ogiltigt till den delen.Uppsägningstiden i LASSom arbetstagare har du rätt till fem månaders uppsägning (LAS 11 § andra stycket). Detta eftersom du har haft en tillsvidareanställning sedan januari 2013 och du har alltså varit anställd i minst åtta år.Anställningsvillkoret om en månads ömsesidig uppsägning är därmed ogiltig eftersom du har rätt till fem månaders uppsägningstid. SammanfattningAnställningsavtalet är ogiltigt till den del som avtalet ger dig som arbetstagare ett sämre skydd eller sämre rättigheter jämfört med det som står i LAS. Du har rätt till fem månaders uppsägningstid enligt LAS. Eftersom ditt anställningsavtal innehåller ett villkor om en månads ömsesidig uppsägning så är avtalet sämre än LAS. Därmed gäller LAS framför ditt anställningsavtal.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,