Uppsägningstid vid provanställning

2021-04-21 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har en provanställning där det står i avtalet att jag har två veckors uppsägningstid. Det gör mig mycket fundersam eftersom jag själv går juristprogrammet och så vitt jag vet får man inte avtala om längre uppsägningstid för arbetstagaren när det gäller provanställning. Eftersom företaget gjort detta anses väl avtalet som ogiltigt?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om din arbetsgivare har rätt att skriva en uppsägningstid på 2 veckor vid provanställning. Svaret på frågan och övriga frågor om anställningsförhållandet regleras i lag om anställningsskydd (LAS).ProvanställningEnligt 6 § LAS får en anställning inledas med en provanställning om prövotiden är högst sex månader. Om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut ska besked om detta lämnas senast vid prövotidens utgång. Om inte annat har avtalats får en provanställning även avbrytas före prövotidens utgång.En arbetsgivare som ska ge besked om att provanställningen ska avbrytas i förtid eller avslutas ska enligt 31 § LAS underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Liknande underrättelsetid finns inte för arbetstagaren som enligt lagens regler kan meddela sin arbetsgivare och gå på dagen.Ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare om en uppsägningstid vid provanställning är endast giltig när det gäller arbetsgivarens avslutande av provanställningen. Det är då inte fråga om att inskränka utan snarare utvidga arbetstagarens rättigheter (AD 2020:38). Ett avtalsvillkor om uppsägningstid för arbetstagaren är därmed ogiltigt enligt 2 § stycke 2 LAS då det upphäver eller inskränker arbetstagarens rättigheter enligt LAS.Avvikande bestämmelserAvvikande bestämmelser från 6 § LAS får ske genom kollektivavtal enligt 2 § stycke 3 LAS. Det kan vara så att ett kollektivavtal innehåller andra bestämmelser för hur en provanställning kan avslutas, exempelvis att det finns en ömsesidig uppsägningstid för både arbetsgivare och arbetstagare.I din situationDu skriver att uppsägningstiden framgår av "avtalet". Om det är fråga om ett villkor i anställningsavtalet är avtalet ogiltigt och du har rätt att gå på dagen om du så skulle vilja, detta utan att iaktta någon uppsägningstid. Skulle det däremot vara fråga om en hänvisning till vad som stadgas i ett kollektivavtal så gäller kollektivavtalet före LAS bestämmelser. Min rekommendation är alltså i första hand att se om din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal och närmare se vad som framgår där!Hoppas informationen har varit till hjälp för att förstå din situation bättre!Vänligen,

Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?

2021-04-17 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej jag har nyligen skrivit på ett kontrakt för att arbeta som sommar vikare och undrar under vilka anledningar man kan bli avskedad. Jag har precis haft minna introduktions dagar. Min fråga uppstår då jag tackade nej till ett arbetspass innan sommaren och förklarade att jag gick i skolan och inte skulle kunna ta några pass innan sommaren. Vilket jag då får ett panik artat meddelande från min vän som säger att de hade tagit bort meddelandet från systemet och att jag absolut inte kunde skriva att jag inte kunde arbeta förens sommarn, för att chefen tydligen sparkade den föra vikarien som sa så.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En arbetstagaren kan både bli uppsagd och avskedad. För att bli avskedad krävs dock mer än en uppsägelse och jag kommer därför gå igenom för vad som gäller för båda fallen. Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring vad som gäller vid uppsägning och avsked av arbetstagare. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).Notera även om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så kan denna innehålla bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (2 § tredje stycket LAS).Förtydligande kring avsked och uppsägningFörst och främst är det stor skillnad mellan att bli uppsagd och bli avskedad, då det ställs högre krav på att bli avskedad än att bli uppsagd. För att en arbetsgivare ska ha rätt att avskeda en arbetstagare måste denna ha "grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren". Omständigheter som faller in under denna mening skulle kunna vara brott mot arbetsgivaren, stöld eller illojal konkurrens (18 § LAS).För att arbetsgivaren ska ha rätt att säga upp arbetstagaren krävs "saklig grund" vilket måste grunda sig i antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Om arbetsgivaren inte kan visa någon saklig grund är uppsägningen ogiltig. För att denna grund ska anses föreligga krävs även att arbetsgivaren har gjort en omplaceringsutredning gällande ledigt arbete, varav om sådan inte gjorts så föreligger inte saklig grund (7 § LAS).Uppsägning på grund av arbetsbrist är allt som inte hänför sig till personliga skäl och behöver inte handla om att arbetsgivaren inte kan erbjuda arbete utan kan även vara på grund av exempelvis omorganisation. Notera att Arbetsdomstolen väldigt sällan ifrågasätter arbetsgivarens ekonomiska bedömningar som ligger grund till för arbetsbrist. Däremot ser domstolen strikt på fingerad arbetsbrist, det vill säga uppsägning med hänvisning till arbetsbrist men som egentligen beror på personliga skäl (se exempelvis AD 2003 nr 29 och AD 2018 nr 76).Uppsägning på grund av personliga skäl kan innebära att arbetstagaren inte fullgjort sina förpliktelser enligt anställningsavtalet. Detta kan innefatta att arbetstagaren har misskött sitt arbete eller upprätt olämpligt, exempelvis samarbetssvårigheter eller arbetsvägran.Ett vikariat kan som huvudregel inte sägas upp i förtidEtt vikariat löper vanligen mellan två datum och kräver ingen uppsägning för att den ska avslutas, utan den gäller mellan datumen. Som huvudregel kan alltså anställningen inte avslutas i förtid av någon part.Ett vikariat kan dock sägas upp om man skriver in i anställningsavtalet att anställningen löper "… dock längst till och med [datum]" alternativt en ömsesidig uppsägningstid, det vill säga att parterna kommer överens om uppsägning. I båda fallen gäller normalt en uppsägningstid på en månad, antingen enligt kollektivavtal eller LAS (2 § och 11 § LAS).Om det inte har skrivits in något särskilt i anställningsavtalet som angetts ovan så gäller som utgångspunkt att avtalet ska hållas och om detta inte görs av någon av parterna, riskerar de att behöva betala skadestånd. Ett vikariat kan dock avslutas på allmänna avtalsrättsliga grunder, exempelvis på grund av svek eller för att villkor är oskäligt med hänsyn till omständigheter i övrigt (30 § och 36 § avtalslagen).Vad man kan göra om man blivit felaktigt uppsagd eller avskedadOm arbetstagaren anser sig blivit felaktigt uppsagd kan hen yrka på att ogiltigförklara sin uppsägning inför domstol. I sådant fall kvarstår anställningen under tvistetiden och arbetstagaren har därmed rätt till lön och andra förmåner. Notera dock att det är relativt korta tidsfrister för att yrka en sådan här talan (34 § och 40 § LAS).Om arbetstagaren anser sig blivit felaktigt avskedad, kan hen yrka på att ogiltigförklara avskedet inför domstol. I sådant fall kvarstår dock inte anställningen under tvistetiden som utgångspunkt men sådant yrkande kan framställas och beslutas av domstol. Notera att även här gäller kort tidsfrist för att ogiltigförklara avskedet (35 § och 40 § LAS). Arbetstagaren kan även i båda fallen kräva skadestånd för ekonomisk skada samt ersättning för kränkning. Notera att kort tidsfrist gäller (38 § och 41 § LAS).Både om en arbetstagare blivit uppsagd eller avskedad gäller att arbetsgivaren har bevisbördan vid en eventuell tvist i domstol, det vill säga att det är upp till arbetsgivaren att visa de omständigheter som ligger till grund för uppsägningen eller avskedet. SammanfattningSom arbetstagare kan man antingen bli uppsagd eller avskedad. För att arbetsgivaren ska ha rätt att avskeda ställs relativt höga krav, exempelvis att arbetstagaren ska ha gjort sig skyldig till brott mot arbetsgivaren eller stöld. För att arbetsgivaren ska ha rätt att säga upp den anställde gäller att saklig grund ska föreligga genom personliga skäl eller arbetsbrist.Ett vikariat kan som huvudregel dock inte sägas upp i förtid, om det inte skrivits in något särskilt i anställningsavtalet alternativt att parterna kommer överens om uppsägning. En anställd som grovt misskött sitt arbete riskerar dock alltid att bli avskedad, oavsett vilken anställningsform denne har.Under förutsättning att ni tidigare inte har kommit överens om att du ska jobba innan sommaren, har jag personligen väldigt svårt att se att någon saklig grund för uppsägning skulle föreligga och därmed ingen grund för avsked heller. Om det dessutom inte anges något särskilt i ditt anställningsavtal gällande rätt till uppsägning, så gäller som utgångspunkt att din anställning inte kan sägas upp i förtid.Om det ändå skulle vara så att du blir uppsagd alternativt avskedad, kan du yrka på ogiltigförklaring samt skadestånd inför domstol.Min rekommendationOm det skulle uppstå några problem är min rekommendation att du tar frågan vidare med ditt fackförbund, om du är medlem i en sådan. Ett fackförbund kan nämligen hjälpa dig med rådgivning samt eventuellt driva vidare frågan till domstol. Om du inte är medlem i något fackförbund kan du boka tid med en av våra kunniga jurister för mer hjälp vid en eventuell tvist.Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga! Jag hoppas allt löser sig för dig, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen.Vänligen,

Är det möjligt att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden?

2021-04-16 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Min väninna jobbar på företag X och ska säga upp sig. Enligt henne gäller följande:Hon blir arbetsfri under 3 månader med bibehållen lön. Kan detta verkligen stämma?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar om det är möjligt att din väninna blir arbetsbefriad under sin uppsägningstid på tre månader. Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring anställning och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Jag kommer även utgå från att din väninna omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (1 § andra stycket LAS).Notera dock att LAS är semidispositiv, vilket innebär att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser som går före lagen och därmed vad jag anger nedan (2 § LAS).En arbetstagare kan ha rätt till tre månaders uppsägningstidEnligt lag följer att en arbetstagare har rätt till minst en månads uppsägningstid, oberoende om det är arbetstagaren eller arbetsgivaren som säger upp. Denna tid ökar gravis i relation till hur länge arbetstagaren varit anställd, exempelvis kan man ha rätt till tre månaders uppsägningstid om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år. Notera dock att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser än vad som anges i denna paragraf (2 § och 11 § LAS). Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att arbetstagaren blir arbetsbefriad under uppsägningstidenUtgångspunkten är att arbetstagare har en skyldighet att fortsätta arbeta under uppsägningstiden vid uppsägningar. Trots detta kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om att arbetstagaren inte behöver arbeta under uppsägningstiden, det vill säga att arbetstagaren blir befriad från arbete. Även fast detta ska ske genom avtal så anses det vara arbetsgivarens rätt att ensidigt bestämma om arbetsbefrielse, eftersom arbetsgivaren exempelvis kan välja att inte ge arbetstagaren några arbetsuppgifter. Däremot har arbetstagaren själv inte någon rätt att kräva att bli arbetsbefriad.Om arbetstagaren blir arbetsbefriad har denne fortfarande rätt till samma lön och förmåner som om hen inte hade blivit befriad, det vill säga som innan uppsägningen (12 § LAS). SammanfattningDin väninnas påstående kan alltså stämma. När din väninna säger upp sig kan hon ha rätt att vara arbetsfri under uppsägningstiden på exempelvis tre månader med bibehållen lön, under förutsättning att arbetsgivaren har tillåtit det. Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Kan man avtala om längre uppsägningstid?

2021-04-14 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har en anställning i ett svenskt företag sedan mindre än ett år där det personliga avtalet anger en ömsesidig uppsägningstid på 6 månader. Kollektivavtal gäller inte. Är denna tid tvingande om jag säger upp mig eller kortare enligt LAS? Kan LAS köra köra över det personliga avtalet i denna fråga?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om uppsägningstid och möjligheten att frångå tvingande regler finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Enligt LAS bestämmelser gäller minst en månads uppsägningstid. Därefter ökar arbetstagarens uppsägningstid i takt med hur länge hen varit anställd (11 § LAS). LAS är en skyddslagstiftning för den anställde, innebärande att ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarens rättigheter enligt LAS (3 § LAS). Det stadgade innebär att det inte är möjligt att avtala om kortare uppsägningstid för arbetsgivaren.Att avtala om längre uppsägningstid, såväl för arbetsgivaren som arbetstagaren, ses enligt praxis och förarbetena till LAS inte som att arbetstagarens rättigheter upphävs eller inskränks. LAS har ett skyddssyfte, i grund och botten med syftet att arbetstagaren ska vara trygg i att behålla sin anställning. I tryggheten innefattas inte att ha möjlighet att lämna arbetsplatsen tidigare än vad det avtalats om. Det innebär att det är fullt möjligt att ingå ett bindande avtal med en längre uppsägningstid än vad som följer av LAS. I ditt fall har det ingåtts ett avtal om en ömsesidig uppsägningstid om sex månader; sett till att uppsägningstiden gäller åt båda hållen kan det å min mening inte argumenteras heller för att avtalet skulle vara oskäligt.Sammanfattningsvis och som svar på din fråga så kan LAS "köras över" av det personliga anställningsavtalet i denna fråga. Har ni avtalat om sex månaders ömsesidig uppsägningstid gäller det. Det är däremot fullt möjligt att i efterhand komma överens om annat; du kan kontakta din arbetsgivare och se om ni kan komma överens om att du lämnar arbetsplatsen tidigare än vad ni avtalat om. Det finns det inget hinder mot.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan man säga upp en VD utan saklig grund?

2021-04-17 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har förstått att personer i ledande position i ett företag (tex VD) har inte skydd enligt LAS. Det betyder att arbetsgivaren kan säga upp anställningen utan att ange en saklig skäl. Kan man göra det även under en pågående sjukskrivning?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler som blir aktuella i detta fall är anställningsskyddslagen (LAS).Som utgångspunkt krävs att det föreligger sakligt grund i form av antingen arbetsbrist eller personliga skäl för att arbetsgivaren ska kunna säga upp en anställd (7 § LAS). Precis som du säger gäller detta dock inte personer med företagsledande ställning (1 § LAS andra stycket första punkten). En VD omfattas i allra högsta grad av begreppet företagsledare och undantas därför från tillämpningen av hela LAS. Detta innebär precis som du skriver att arbetsgivaren kan säga upp anställningen utan det föreligger saklig grund. VD har ett sämre anställningsskydd eftersom VDn har en förtroendeställning i förhållande till styrelsen. Om förtroende för VD saknas ska det vara enkelt att ersätta denne. Det ska dock noteras att det i avtalet med VDn kan finnas avtalad uppsägningstid som man då måste förhålla sig till. Rätt till uppsägningstid kan alltså följa av avtalet. Uppsägningstid enligt LAS aktualiseras dock inte. Det kan också finnas andra avtalsvillkor som rör just uppsägning i avtalet med VDn, vilka man då måste förhålla sig till.Att VDn är sjukskriven påverkar inte rätten att säga upp.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Har ett giltigt avskedande skett?

2021-04-16 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag blev avskedad på stående fot av en annan anställd med förklaringen att jag ej var stresstålig och långsam i mitt arbete. Jag hade fått två dagars undermålig bredvidgång och arbetat en timme och 22 minuter då avskedet skedde. Anställningen var intermittent och företaget ej kollektivavtalanslutna. Kan de på lagliga grunder avskeda mig på detta sättet?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan en annan anställd avskeda en annan anställd?Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. Avskedande får ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § LAS). En arbetstagare (inte en arbetsgivare) kan inte avskeda en annan arbetstagare. Avskedandet är därför utan verkan.Dessutom ska avskedandet vara skriftligt. I beskedet om avskedande ska arbetsgivaren ha angivit vad du kan göra om du anser att avskedandet är ogiltigt eller yrka skadestånd med anledning av avskedandet (19 § LAS). Dessutom ska arbetsgivaren meddela arbetstagaren en vecka innan, om ett beslut om avskedande (30 § LAS).Vad krävs för avskedande?Förutom att det endast är arbetsgivaren som kan avskeda en arbetstagare, måste arbetstagaren grovt ha åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § LAS). Det är högt ställda krav. Det handlar vanligen om grovt vårdslöst beteende, t.ex. att arbetstagaren begår brott eller bedriver konkurrerande verksamhet. Det finns inte grund för en arbetsgivare att avskeda dig på grund av att du "inte ansetts stresstålig" eller varit "långsam".Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Utgör uppsägning på grund av privat liv saklig grund?

2021-04-15 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag jobbar som kock men har också en OnlyFans, jag undrar om ens arbetsgivare har laglig rätt att avskeda mig över något som jag gör på min fritid hemma och som inte påverkar mitt jobb?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Huvudregeln är att en uppsägning från arbetsgivaren sida skall vara sakligt grundad, se 7 § stycke 1 Lag om anställningsskydd. Det finns två typer av saklig grund;1. Arbetsbrist: här innefattas exempelvis kostnadsskäl, omorganisation eller förändring i verksamheten som i sig kräver en annan typ av kompetens. 2. Personliga skäl: här innefattas exempelvis att du som arbetstagare vid flertalet tillfällen varit misskötsam på arbetsplatsen, har samarbetssvårigheter, onykterhet eller begått brottslighet på arbetsplatsen som exempelvis stöld. Utgångspunkten är att ditt privatliv inte ska påverka din anställning. Det du gör på din fritid, det vill säga att du har en OnlyFans, angår inte din arbetsgivare. Däremot kan ditt privat liv utgöra en saklig grund om det går ut över din anställning, det vill säga att privatlivet negativt påverkar hur du sköter ditt arbete och att du i sin tur missköter dig på arbetsplatsen. Så länge faktumet att du har OnlyFans inte negativt påverkar ditt arbete och hur du sköter dig på arbetsplatsen så ska en uppsägning av den anledningen inte kunna anses utgöra en saklig grund för uppsägning.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan jag bli avskedad för att ha misskött mig på mitt arbete?

2021-04-13 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Kan jag som anställd hos ett företag bli avskedad omedelbart för att jag varit misskötsam i mitt arbete? Vilka åtgärder kan jag vidta för att behålla min anställning trots avskedandet? Notering: Avskedandet skedde muntligt och utan någon underrättelse.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler som blir aktuella för att besvara din fråga finner vi i anställningsskyddslagen (LAS).AvskedEn arbetsgivare får avskeda en arbetstagare som grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § LAS). När det kommer till avsked brukar man tala om framförallt tre situationer då ett avsked kan ske. Dessa är om arbetstagaren har begått brott i tjänsten mot arbetsgivaren eller på arbetsplatsen, om arbetstagaren brukat våld eller hotat om våld eller om arbetstagaren allvarligt åsidosatt lojalitetsplikten (genom att exempelvis starta upp konkurrerande verksamhet).Avskedet måste också föranledas på grund av något som skett inom 2 månader från det att beslut om avsked tagits (18 § andra stycket LAS). Det framgår inte i din fråga vad som föranlett avskedet. Om det dock inte rör sig om en allvarlig misskötsamhet eller om någon av situationerna som jag beskrivit ovan inte föreligger, kan det vara tveksamt om avskedet skulle vara giltigt.Om det saknas grund för avsked kan ett avsked ogiltigförklaras. Det krävs dock då att det inte ens ska ha förelegat grund för uppsägning (35 § LAS). Jag ska därmed gå igenom vad som krävs för att en uppsägning ska få ske.UppsägningEftersom du skriver att avskedet beror på misskötsamhet i ditt arbete skulle det eventuellt kunna vara grund för uppsägning. För att få säga upp någon krävs att uppsägningen är sakligt grundad (7 § LAS). Saklig grund föreligger om uppsägningen grundas på arbetsbrist eller personliga skäl. I detta fall är det alltså misskötsamheten som kan utgöra personliga skäl och därmed saklig grund.Det krävs dock också att arbetsgivaren ska försöka omplacera dig för att lösa problemet. En uppsägning ska alltså vara sista utvägen om arbetsgivaren inte kan lösa problemet genom en omplacering (7 § andra stycket LAS). Även i detta fall krävs att den misskötsamhet som kan utgöra grund för en uppsägning har skett inom 2 månader från det att beskedet lämnas (7 § tredje stycket LAS). Det är dessutom arbetsgivaren som har bevisbördan för att det förelegat personliga skäl. Det krävs dock också att arbetsgivaren ger utrymme till rättelse från din sida. Du ska alltså ha fått varningar för att veta vilket beteende som arbetsgivaren anser är otillåtet och du ska få möjlighet att bättra dig. En uppsägning ska alltså inte komma som en överraskning.Skriftlig uppsägning/avskedBåde ett avsked och en uppsägning ska vara skriftliga (19 § och 8 § LAS). Detta är dock bara ordningsföreskrifter vilket gör att avskedet/uppsägningen fortfarande är giltig, men du kan kräva skadestånd för arbetsgivarens brott mot LAS (38 § LAS).För att väcka talan om skadestånd gäller ganska korta preskriptionstider. Du måste meddela arbetsgivaren att du avser väcka skadestånd inom 4 månader från den tidpunkt då du blev avskedad och du ska därefter väcka talan inom 4 månader från det att du underrättat arbetsgivaren att du avser väcka skadeståndstalan (41 § LAS). Håller du dig inte inom dessa tidsramar förlorar du rätten till skadestånd (42 § LAS).Ogiltigförklara avskedetOm du till exempel inte fått varningar eller om arbetsgivaren inte gjort en omplaceringsutredning saknas grund för uppsägning. Rör det sig om exempelvis ett fall av misskötsamhet från din sida som inte är allvarligt saknas troligtvis också grund för uppsägning.Om det rör sig om några enstaka fall av misskötsamhet som inte är särskilt allvarliga, saknas med stor sannolikhet också grund för avsked.Eftersom jag inte vet vad misskötsamheten i ditt fall består av - om det rör sig om ett enstaka eller upprepade fall av misskötsamhet, om du har fått varningar, hur allvarlig misskötsamheten är osv - så jag kan tyvärr inte göra någon närmare bedömning av om det förelegat grund för uppsägning/avsked eller inte.Om det dock är så att omständigheterna som föranlett avskedet inte ens skulle räcka för att utgöra grund för uppsägning kan avskedet som sagt ogiltigförklaras (35 § LAS). Du har då två veckor på dig från det att avskedet skedde (dvs då arbetsgivaren meddelade dig att du blivit avskedad) att meddela arbetsgivaren att du kommer att ogiltigförklara avskedet. Därefter har du två veckor på dig att stämma arbetsgivaren i domstol och yrka på att avskedet ska ogiltigförklaras (40 § LAS). Som huvudregel har du ingen rätt att under tvistens gång få fortsatt anställning, men domstolen kan besluta att anställningen ska fortgå under tvistens gång om du yrkar på det (35 § andra stycket LAS). Om du stämmer arbetsgivaren kommer domstolen alltså pröva om avskedet har gått rätt till. Om domstolen kommer fram till att omständigheterna som föranlett avskedet inte ens hade räckt till en uppsägning kommer domstolen ogiltigförklara avskedet. Du har då också rätt till skadestånd (38 § LAS). Kommer domstolen dock fram till att omständigheterna som grundad avskedet hade utgjort grund för uppsägning, kommer domstolen dock inte ogiltigförklara avskedet. Då kommer din anställning inte bestå. RådJag skulle därmed råda dig att ta till dig vad jag nu skrivit och fundera över om du har fått varningar, om det rör sig om enstaka eller upprepade fall av misskötsamhet osv. Om det alltså rör sig om ett enstaka fall av misskötsamhet som du inte har fått varningar för föreligger alltså inte ens grund för uppsägning. Då kan du alltså ogiltigförklara avskedet på så sätt som jag beskrivit ovan. Jag rekommenderar dig då att kontakta en jurist för hjälp att driva ärendet vidare.Om du inte håller dig inom tiderna (dvs att underrätta arbetsgivaren om att du kommer väcka talan om ogiltigförklaring inom två veckor och därefter väcka talan i domstol inom två veckor till) går du miste om rätten att ogiltigförklara avskedet.Om det föreligger saklig grund för uppsägning kan ogiltigförklaring av avskedet alltså inte heller ske. Har du alltså fått varningar, misskötsamheten är allvarlig eller om du har misskött dig upprepade gånger skulle det troligtvis finnas saklig grund för uppsägning. Då kan inte avskedet ogiltigförklaras.Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är välkommen att ställa ytterligare frågor om du har fler funderingar.Med vänliga hälsningar,