Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?

2020-09-14 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |jag har en muntlig avtal med arbetsgivaren, kan jag sluta mitt jobb direkt utan uppsägnings tid, ingenting har vi pratat om i avtalet?
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har en visstidsanställning (fast anställning) finns det lite olika tider som kan gälla som uppsägningstid. Eftersom du och din arbetsgivare inte har avtalat om någon uppsägningstid i anställningsavtalet är de alternativ som finns antingen vad som är reglerat i ditt kollektivavtal om du omfattas av ett sådant, eller i lagen om anställningsskydd (LAS). Om du omfattas av kollektivavtal är den uppsägningstid som är reglerad där den som gäller, det vanligaste är 1–3 månaders uppsägningstid beroende på hur länge du arbetat hos arbetsgivaren. Om din arbetsplats saknar kollektivavtal hade du enligt LAS 1 månads uppsägningstid.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?

2020-09-11 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |https://lagen.nu/dom/ad/1993:61var provanställd men min chef gav en muntlig tillsvidareanställning pågrund av att jag var en bra arbetare enligt chefen.Fick en ansvarstjänst och ett långtids schema som sträckte sig över provanställnings tiden, men två veckor senare fick jag diagnosen Adhd vilket jag nämnde för arbetsgivaren dagen efter blev jag uppsagd av chefen! frågade varför och fick förklaringen arbetsbrist veckan efter anställdes två nya.ledningen på företaget påstår att eftersom jag var provanställd så hade jag inga rättigheter, när jag hävdade diskriminering. har arbetsgivaren rätt?
Julia Lax |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du fått en tillsvidareanställning genom muntligt avtal och att du två veckor senare under, vad ledningen hävdar var din provanställningstid, blivit uppsagd på grund av arbetsbrist dagen efter du nämnt att du fått diagnosen Adhd. Det framgår i din fråga att du tolkat det som att du ingått ett muntligt avtal om en tillsvidareanställning, medan ledningen i företaget ansåg att du var provanställd. Jag kommer i mitt svar utgå från båda möjligheter, då jag med denna information inte helt säkert kan avgöra huruvida det rör sig om en tillsvidareanställning eller så som ledningen tolkat det, en provanställning. I mitt svar kommer jag att tillämpa Lagen om anställningsskydd (LAS), då det inte framgår om och vad för kollektivavtal ni har samt Diskrimineringslagen (DiskL). Uppsägning av en tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist En uppsägning på grund av arbetsbrist kan beskrivas som en uppsägning som inte hänför sig till personliga skäl, det vill säga allt som inte är personliga skäl (AD 1993 nr 61). Arbetsgivaren är skyldig att uppge skälen till uppsägningen och skälen måste vara acceptabla. Verksamhetsanknutna skäl anses i princip alltid vara acceptabla. Skälen måste också vara reella och därefter görs en väsentlighetsprövning. Skyddet för dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist är svagare än för de som blir uppsagda för personliga skäl, eftersom att arbetsbrist i princip alltid anses utgöra saklig grund. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist förekommer även en omplaceringsskyldighet (7§ 2 st LAS). Omplaceringsskyldigheten innebär att det inte föreligger saklig grund för uppsägning på grund av arbetsbrist, om det finns möjlighet för arbetsgivaren att omplacera dig. Vad händer om uppsägningen är felaktig och har skett utan saklig grund? Om det förekommer en tvist ifall det förelegat saklig grund eller inte, upphör anställningen inte förrän tvisten har avgjorts (34 § 2 st. LAS). Ifall du anser att din uppsägning inte är sakligt grundad, anses en tvist ha uppkommit när du underrättat arbetsgivarsidan om din inställning och väckt talan enligt 40 § LAS. Om det visar sig att det inte föreligger saklig grund ska uppsägningen förklaras ogiltig (34 § 1 st LAS). Du har också i sådana fall rätt till ekonomiskt- och allmänt skadestånd (38 § LAS). Om din arbetsgivare vägrar att ta tillbaka dig trots att det finns en dom om att uppsägningen är ogiltig ska arbetsgivaren betala ett normerande skadestånd (39 § LAS). Uppsägning under provanställning Rör det sig om en tillsvidareanställning gäller ovannämnda bestämmelser om uppsägning på grund av arbetsbrist men är det fråga om en provanställning är 6 § LAS tillämplig och därmed skiljer sig kraven för uppsägning åt. Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen ska fortsätta efter prövotiden, ska de ge motparten besked minst två veckor i förväg (LAS 31 §). Om inte annat har avtalats får provanställning avbrytas innan prövotiden gått ut. För att avsluta en provanställning krävs det inte att sakliga skäl är uppfyllda och arbetsgivare får därmed avsluta arbetstagarens anställning utan motivering och utan uppsägningstid, förutsatt att det inte kränker föreningsrätten eller att arbetstagaren diskriminerats (LAS 6 §). Uppsagd på diskriminerande grunder Att säga upp någon på diskriminerande grunder utgör inte saklig grund vid uppsägning av tillsvidareanställning och är inte heller okej vid uppsägning av provanställning, oavsett vad din anställning har för form är det inte tillåtet för en arbetsgivare att diskriminera (2 kap. 1 § DiskL). Om du anser dig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier och du visar omständigheter som ger anledning att anta att du blivit diskriminerad, är det arbetsgivaren som ska visa att diskriminering eller repressalier inte har förekommit (6 kap. 3 § DiskL). Om du för denna talan gäller samma regler som ovan nämnt om när en uppsägning sker utan saklig grund vid uppsägning av arbetsbrist (6 kap. 8 § DiskL). Hoppas du fått hjälp med din fråga, återkom gärna annars!Hälsningar,

Vad gäller först, LAS eller anställningsavtalet?

2020-09-09 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, Kan vi som arbetsgivare (litet företag, ej kollektivavtal) i anställningsavtal avtala om en ömsesidig uppsägningstid av avtalet om t ex 2 månader eller 3 månader? Jag har uppfattat att man inte får avtala om något som är "sämre än LAS" vilket ju detta blir om vi som AG t ex säger upp en medarbetare som har varit anställd i 8 år - då hade hen ju enligt LAS haft rätt till 5 månaders uppsägningstid...?? Gäller anställningsavtalet då i första hand?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga undrar du om ni som arbetsgivare kan avtala om en ömsesidig uppsägningstid om exempelvis två eller tre månader eftersom du uppfattat det som att man inte får avtala om något som är "sämre än LAS". Din undran är om anställningsavtalet gäller före LAS om ni avtalat om annan uppsägningstid än vad LAS stadgar.Att man inte får avtala om något som är "sämre än LAS" framkommer av 2 § andra stycket LAS som stadgar att "Ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt denna lag". Det stadgade innebär att om det träffas avtal om något som ger arbetstagaren sämre skydd eller rättigheter är det avtalet ogiltigt. Om vi tar som exempel avseende det du själv tar upp i frågan; ni avtalar om en uppsägningstid om två månader, men enligt LAS har arbetstagaren en uppsägningstid om fem månader. I det fallet har ni avtalat om något som är sämre för arbetstagaren än vad LAS stadgar och avtalet är ogiltigt i den delen. Arbetstagaren har därför rätt till fem månaders uppsägningstid, även om anställningsavtalet stadgar annat. Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Måste jag säga upp mig på plats?

2020-09-06 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har sagt upp mig från mitt gamla jobb för att börja på ett nytt. Mitt nya jobb ligger 30+ mil från mitt gamla. Jag har bett min gamla arbetsgivare att posta uppsägningsblanketten så att jag kan skriva under men han vägrar och hävdar att jag måste signera på plats hos dom. Stämmer detta?
Julia Lax |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av hur jag tolkar din fråga är Lagen om anställningsskydd tillämplig (LAS 1 §). Det finns ingen bestämmelse i LAS som tyder på att du måste signera uppsägningsblanketten på plats. Det räcker med att du muntligt framställer att du vill avsluta anställningen men det är viktigt att ha i åtanke att uppsägningstiden börjar när uppsägningen är mottagen av arbetsgivaren (11 § LAS). För att vara säker på att det inte ska bli konflikt om när uppsägningen skett kan det vara bra att personligen lämna en skriftlig uppsägning eftersom att det vid eventuella konflikter kan vara svårt att bevisa en uppsägning annars. Om ni har kollektivavtal kan det dock finnas bestämmelse om att uppsägningen ska ske skriftligt och på plats och då är det kollektivavtalet som gäller. Arbetar man statligt ska en uppsägning ske skriftligt (10 § LOA). Hoppas du fått hjälp med din fråga, återkom gärna annars! Hälsningar,

Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?

2020-09-12 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej ! Jag har en fråga angående min uppsägning. Jag fick skriva på ett uppsägningskontrakt pga Corona och arbetsbrist. Jag hade då en månads uppsägningsperiod. Men efter 2 veckor sa min chef att jag inte behövde komma tillbaka. Men jag sa att jag ville slutföra mina sista veckor men fick inte. Alltså fick jag ingen lön för mina sista 2 veckor. Jag bara undrar om min chef fick göra så här och vem ska jag kontakta om det han har gjort va olovligt. Är tyvärr inte med i facket så dom kan tyvärr inte hjälps mig i ärendet. Jag hade ett kollektivavtal.
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar det som att du undrar över om du har rätt till lön under hela uppsägningstiden, även de sista två veckorna när du var arbetsbefriad. Frågan regleras i lagen om anställningsskydd. Du undrar även hur du kan gå vidare med detta, ifall du har rätt till lön.Du har rätt till lön under uppsägningstiden När en arbetstagare har blivit uppsagd har hen rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner, även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls, som i din situation när det gäller de sista två veckorna. Detta gäller även om arbetstagaren får andra arbetsuppgifter än tidigare under uppsägningstiden (12 §, lagen om anställningsskydd). Beräkningen av anställningsförmåner kan vara fastställt i kollektivavtal.Om arbetstagaren inte behöver stå till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden, eller en del därav, får arbetsgivaren avräkna inkomster som arbetstagaren under samma tid har förvärvat i annan anställning. Arbetsgivaren har också rätt att avräkna inkomster som arbetstagaren under denna tid uppenbarligen kunde ha förvärvat i annan godtagbar anställning (13 §, lagen om anställningsskydd). Utifrån informationen i frågan verkar du inte ha någon annan anställning, där du har fått lön de sista två veckorna av uppsägningstiden. Vidare är det inget i frågan som indikerar att du uppenbarligen kunde ha förvärvat annan godtagbar anställning under uppsägningstiden. I så fall kan din arbetsgivare inte avräkna en del av din lön, utan du har rätt att få din vanliga lön, även de sista två veckor av uppsägningstiden. Du har även rätt till skadestånd Din arbetsgivare har brutet mot lagen om anställningsskydd. Därför har du rätt till skadestånd. Du har rätt till ekonomiskt och ideellt skadestånd. Ekonomiskt skadestånd ska täcka den ekonomiska förlust du har lidit. Ideellt skadestånd är ett skadestånd som ska kompensera för kränkningen lagbrottet innebär (38 §, lagen om anställningsskydd).PreskriptionDu måste kräva skadestånd inom fyra månader från den skadegörande handlingen (41 §, lagen om anställningsskydd). I ditt fall torde tidsfristen räknas från dagen du fick uppsägningsbeskedet.Du kan dock ha rätt till en längre tidsfrist, om din arbetsgivare inte har beaktat formkraven vid uppsägningen, men detta framgår inte av din fråga. Hur du kan gå vidare med din frågaOm det inte hjälpar att prata med din tidigare arbetsgivare om detta, kan du behöva gå till domstol.Jag rekommenderar att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Vänligen,

Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

2020-09-09 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag är uppsagd pga arbetsbrist och har anmält mig för att kvalificera till förtur för återanställningen. Idag erbjöds jag ett nytt jobb hos min arbetsgivare. Det är en annan tjänst som delvis har liknande uppgifter som de jag har idag. Om jag tackar nej har jag då förbrukat min rätt till återanställning?
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör företrädesrätten till återanställning som regleras i lagen om anställningsskydd, fortsättningsvis LAS. Kan du tacka nej till ett erbjudande utan att förlora din företrädesrätt till återanställning?Det korta svaret är att det beror på. Enligt lagen förlorar arbetstagaren sin företrädesrätt om arbetstagaren tackar nej till ett erbjudande om återanställning som skäligen borde ha godtagits (27 § stycke 3 LAS). Vad som räknas som ett erbjudande som skäligen borde ha godtagits varierar från fall till fall. I ditt fall kan det röra sig om ett erbjudande som skäligen borde ha godtagit eftersom du nämner att tjänsten delvis har liknande uppgifter som den innan och ingen information du uppgett talar emot detta. Du kan därför förlora din förtur om du tackar nej.Kom dock ihåg att svaret på frågan är att det kan vara olika från fall till fall. Jag kan därför inte ge dig ett helt säkert svar utan jag utgår från informationen som framkommer i frågan. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Hur får jag ut uppgifter på varför jag blev uppsagd?

2020-09-07 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hur får jag ut uppgifter på varför jag blev uppsagd.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din arbetsgivare är enligt lag skyldig att uppge de omständigheter som ligger till grund för din uppsägning om du begär det, vilket anges i 9 § Lag om anställningsskydd. Detta kan ske muntligen, eller skriftligen om du begär det. Denna skyldighet gäller dock inte vid provanställningar. Det jag skulle rekommendera dig att göra är alltså att kontakta din arbetsgivare och be om dessa uppgifter skriftligen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänligen,

Hur lång uppsägningstid har jag?

2020-09-06 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag jobbar som säljcoach på ett telemarketing bolag och jag undrar hur lång uppsägningstid jag har. Står inget om uppsägningstid på mitt kontrakt och vi har inget kollektivavtal på mitt företag. Jag är tillsvidareanställd och min tid är fördelad mellan sälj och coachning/administrativ tid.
Julia Lax |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag är tillämplig? Uppsägning kan ske från både arbetstagarens och arbetsgivarens sida. I detta fall är Lagen om anställningsskydd tillämplig eftersom att det av din fråga framgår att ni inte har avtal eller kontrakt med andra uppgifter. Ett avtal är dessutom ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt LAS (2 § LAS). Vid uppsägning ska därför både arbetsgivaren och arbetstagaren beakta bestämmelserna i LAS angående bland annat uppsägningstid som denna fråga berör. Hur lång är uppsägningstiden? För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Hur lång uppsägningstid en arbetstagare har rätt till beror på hur lång anställningstiden varit. Arbetstagaren har rätt till en uppsägning av två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år, tre månader om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år, fyra månader om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år, fem månader om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år och sex månader om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år (11 § LAS). Om en arbetstagare byter anställning genom att övergå från en arbetsgivare till en annan som tillhör samma koncern eller om arbetstagaren byter anställning i samband med verksamhetsövergång, får det räknas som samma anställningstid vid beaktande av hur lång uppsägningstiden ska vara (3 § LAS). Under uppsägningstiden har du rätt att behålla lön och andra anställningsförmåner även om du inte ha några arbetsuppgifter (12 § LAS). Hoppas du fått hjälp med din fråga, återkom gärna annars! Hälsningar,