permanent uppehållstillstånd på grund av anknytning?

2021-05-06 i Migrationsrätt
FRÅGA
Jag var gift och därför fick jag två års uppehållstillstånd. Jag flyttade till Sverige i augusti 2017 och inom 1år efter det blev vi skilda eftersom han var misshandlande. (För det gjorde jag också polisanmälan och han dömdes i år. Fast han överklagade och ny domstolsdatumet är nästa månad). Innan mitt 2 årstillstånd gick ut träffade jag min nya partner som är svensk och vi har bott tillsammans sedan den 1 november 2018. Jag ansökte om förlängning av tillstånd pga min nya sambo och migrationsverket tog beslut och accepterade vår relation och gav mig 1 års uppehålls- med stöd av 5 kap. 16§ tredje stycket 1 utlänningslagen. I år ansökte jag om förlängning och jag fick igen ett år med stöd av 5 kap. 16§ första stycket utlänningslagen. Jag förväntade mig att jag skulle få ett permanent uppehållstillstånd. så min fråga är 1. Hur länge mitt nya förhållande ska vara, för att få ett permanentkort?I migrationsverkets hemsida står att om man har bott 2 år tillsammans kan man då få permanent uppehållstillstånd.2. 2 år räknas som med 2 årigt tidsbegränsat uppehållstillstånd mellan mig och min partner eller 2 år jag och min sambo har samma adress? 3. När vi ansökte första gången, behövde vi visa min sambos lön och vi behövde också uppfylla lägenhetens storlek. Fast för att förlänga det behövdes inte, så vi skickade ingenting. Vad är kriterierna för permanent uppehållstillstånd? Kommer migrationsverket att be om att få se min partners lön igen eller vår lägenhets storlek?Tack!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med hänvisning till anknytning till din sambo i Sverige som är svensk medborgare. Jag kommer alltså anta att personen du åberopat anknytning till inte har tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av flyktingstatus eller alternativt skyddsbehövande, och att du inte heller har flyktingstatus eller är alternativt skyddsbehövande, för då gäller andra regler och inskränkningar för uppehållstillstånd för närvarande enligt begränsningslagen.

Förutsättning för uppehållstillstånd

I ditt fall verkar du fått uppehållstillstånd men hänvisning till anknytning, och vid det senare beslutet på grund av anknytning till en svensk medborgare (5 kap. 3§ 1st. 1p utlänningslagen (UtlL)). Utgångpunkten är då att uppehållstillstånd ska beviljas. Vid det första beslutet ska utgångspunkten vara att du får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om ni inte sammanbott utomlands tidigare (5 kap. 8§ 1p. UtlL). Utgångspunkten vid familjeanknytning i dessa fall är att man får permanent uppehållstillstånd, men en situation av uppskjuten invandringsprövning för att bedöma förhållandets bestående, utgör ett undantag från huvudregeln om permanent uppehållstillstånd.

Två-års perioden?

För att få nytt uppehållstillstånd, tidsbegränsat eller permanent, förutsätts det att du i detta läge har ett förhållande som består (5 kap. 16§ 1st UtlL). Enligt 2st framgår att när du har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i två år får man ges permanent uppehållstillstånd på denna grund. Ett skäl att skjuta upp denna period är om man har haft ett instabilt förhållande, eller som i ditt fall, att du under din tid i Sverige har haft ett förhållande som upphört, och sen startat ett nytt förhållande. Det skulle kunna utgöra grund för att Migrationsverket har valt att endast ge ett tidsbegränsat uppehållstillstånd igen. Utgångspunkten är alltså att ert förhållande också är bestående, och då har i praxis en tid om två år använts för inom vilken ni ska ha sammanbott. Då är utgångspunkten folkbokföring, men det är du som ska bevisa att ni sammanbott under den tiden. Det finns dock väldigt lite praxis på just denna fråga, som gör att jag inte kan svara med full säkerhet kring detta.

Förhållandets bestående utgör grunden för att du ska få ett förlängt uppehållstillstånd. För att få ett permanent uppehållstillstånd förutsätts att du har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst två år. Så verkar ju vara fallet för dig, men denna tidsperiod kan förlängas om man gått in och ur ett förhållande under denna tid, vilket kan vara anledningen till att du fått ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd. Jag vill dock betona att det i lagstiftningen står "får" permanent uppehållstillstånd ges efter 2 år, inte att det ska ges.

Försörjningskravet

Utgångspunkten är att anknytningspersonen ska uppfylla försörjningskravet vad gäller inkomst och bostad för den ansökande (5 kap. 3b§ UtlL). Så som jag tolkar lagstiftningen och förarbetena, så föreligger inget försörjningskravet för din sambo i er situation. Just nu finns det en begränsningslag som begränsar de allmänna utgångspunkterna i utlänningslagen gällande försörjningskravet. Förut ställdes inget krav på försörjning när den person man uppger anknytning till, är svensk medborgare. Men på grund av den tillfälliga lagen så föreligger försörjningskravet även i dessa situationer. Det framgår dock att försörjningskravet inte ställs i det fall man ansöker om förlängt uppehållstillstånd (9§ 1st begränsningslagen). Jag tolkar alltså lagen som att det inte ställs något försörjningskrav när ni ansöker nu om förlängt uppehållstillstånd.

Andra alternativ

Det är ganska svårt att få permanent uppehållstillstånd just nu på grund av en tillfällig lag. Andra alternativ för dig att få permanent uppehållstillstånd, är att efter att du varit här i fem år ansöka hos Migrationsverket om att få ställning som varaktigt bosatt i Sverige (5a kap. 1§ 1st UtlL). Det förutsätter dock att du kan försörja dig själv med egna medel och har bostad (5a kap. 2§ UtlL). Då är utgångspunkten att du ska få permanent uppehållstillstånd (5 kap. 2b§ UtlL). Men det kan du då först få augusti 2022.

Sammanfattning

Sammantaget är min tolkning att, utifrån informationen jag fått av dig, att du har fått ett förlängt uppehållstillstånd. Jag kan inte svara med säkerhet vad detta beror på, då det är en bedömning som Migrationsverket gör, men sannolikt beror detta på att de vill försäkra sig om ert förhållandes varaktighet, då du tidigare bytt partner. Det finns då utrymme i lagen att avvakta mer än de två åren och ge ytterligare tidsbegränsat uppehållstillstånd. Så som jag tolkar det, så ställs det inte heller något försörjningskrav i detta läge, vid en ansökan om förlängt uppehållstillstånd. Det är ganska svårt att få permanent uppehållstillstånd i nuläget, på grund av en tillfällig lagstiftning som gäller till den 20 juli 2021. Det pågår en utredning om att utlänningslagen ska reformeras och träda i kraft efter att begränsningslagen upphört. Det är dock inte klargjort hur reformen kommer se ut, men den siktar delvis på att harmonisera med europarätten och därför bibehålla vissa av reglerna i begränsningslagen, delvis på att ställa högre krav för permanent uppehållstillstånd och förlänga perioden till 3 år (prop. 2020/21:191).

Slutligen vill jag rekommendera dig att kontakta Migrationsverket för att få mer exakt vägledning i just ditt ärende utifrån dina omständigheter. Det kan finnas övervägande i beslutsprocessen som jag inte känner till, och kan därför inte ge ett fullgott svar kring. Annars hoppas jag att du har fått någon vägledning i dina frågor. Du är välkommen att återkomma till mig om du har några frågor eller önskar komma i kontakt med vår juristbyrå. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se.

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1189)
2021-06-16 Kan min fru vänta på sitt uppehållstillstånd på plats i Sverige?
2021-06-11 Migrationsrätt - familjeåterförening
2021-06-10 Vad händer med mitt uppehållstillstånd om vi skiljer oss? Och vad händer med våra gemensamma barn?
2021-06-09 Migrationsverket kan begära om ytterligare uppgifter

Alla besvarade frågor (93266)