Kan uppehållstillstånd ansökas efter inresa?

2020-11-22 i Migrationsrätt
FRÅGA |Behöver rådgivning med en överklagan till migrationsdomstolen gällande en 16 årig pojke från Thailand som sökt uppehållstillstånd innefrån Sverige. Hans mamma har permanent uppehållstillstånd och bor i Sverige sedan snart 5 år. Enligt Dom ska han utvisas till Thailand där han är bosatt och söka därifrån enligt huvudregeln.Vad ska vi skriva för att kunna övertyga migrationsdomstolen om att han bör få stanna kvar här?Mvh Mats
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utlänningslagen och frågor angående uppehållstillstånd är ofta svåra att svara på utan specifik information om hur läget ser ut. Av den anledningen ska jag försöka svara så anpassat som möjligt till er situation men ha överseende med att jag ibland skriver hur det är generellt och hur det rättsliga läget ser ut. I och med att det handlar om uppehållstillstånd blir Utlänningslagen (UtlL) det tillämpliga lagrummet. Laga Kraft Först och främst är det viktigt att ni kollar ifall domen fått laga kraft. Laga kraft innebär att ett beslut eller dom inte längre kan överklagas. Det brukar stå i domen inom vilken tidsfrist en överklagan senast ska göras. I händelse av att domen fått laga kraft om utvisning kan ni bara överklaga ifall nya omständigheter som hindrar utvisning uppkommer. Det kan handla om verkställighetshinder för beslutet, mottagarlandet inte kan ta emot den utvisade eller av medicinska skäl (12 kap. 18§ UtlL). Rättsläget Som du säger är huvudregeln att ett uppehållstillstånd måste sökas innan inresa i landet, och får inte godkännas efter inresa. Men det finns undantag som kan göra det möjligt att söka uppehållstillstånd från Sverige. Det krävs i första hand att personen som ansöker om uppehållstillstånd har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige. Ett barns relation till sin förälder anses vara en sådan stark anknytning, vilket gör paragrafen aktuell i ert fall. Utöver det krävs att ett annat krav ska vara uppfyllt nämligen att det inte ska anses vara skäligt/rimligt att (i det här fallet) barnet ska resa till ett annat land för att göra ansökan (5 kap. 18§ andra stycket 5:e punkten UtlL). Vid skälighetsbedömning angående nyssnämnda paragraf ska man särskilt beakta konsekvenserna som uppkommer av att ett barnet skiljs från sin förälder (5 kap. 18§ femte stycket UtlL). Av praxis har det framförts att konsekvenserna för barnet är dem tyngst vägande omständigheterna vid skälighetsbedömningen. Då är det migrationsverket eller migrationsdomstolen som gör denna individuella bedömning. Det lyfts fram av praxis att praktiska svårigheter för utresan kan ligga till grund för att få göra ansökan från Sverige, det kan t ex handla om ålder, att barnet inte har anknytning till någon där eller att separationen från föräldern är längre än vad som förekommer i normala fall och inte är bra för barnet, mer information finns i fallet MIG 2011:23. Men för att skälighetsbedömningen ovan ska få göras krävs det att det står klart att uppehållstillstånd skulle beviljas om prövning gjorts innan inresa (5 kap. 18§ femte stycket UtlL). Men ifall ett utländskt barn har en förälder med uppehållstillstånd för bosättning i Sverige ska barnet beviljas uppehållstillstånd, så i ert fall bör det rekvisitet vara uppfyllt (5 kap. 3§ första stycket 2:a punkten UtlL). Sammanfattning Det finns som sagt ett undantag som kan användas mot huvudregeln när det gäller nära anknytning. Anknytningspersonen ska vara bosatt i Sverige och anknytningen till denne ska vara stark. För att det ska aktualiseras krävs vidare att det ska anses vara orimligt eller oskäligt att personen som söker uppehållstillståndet ska göra det från utlandet. Bedömningen av detta ska främst beakta konsekvenserna av att barnet skiljs från sin förälder och bedömningen görs utifrån de förhållanden som föreligger i det individuella fallet. Bedömningen görs utifrån barnets förhållande till föräldern, dennes situation och de potentiella svårigheter och konsekvenser som kan uppkomma på grund av en utvisning. Men för att bedömningen ska göras krävs det att det står klart att personen som söker uppehållstillstånd hade fått det ifall denna sökt innan inresa. Rekommendation I Migrationsdomstolens hemsida står det att en överklagan bl a ska innehålla information om vilket beslut en vill ändra på och varför denne vill ändra det. Min rekommendation är att förklara varför ni vill att ansökningen om uppehållstillstånd ska ske från Sverige och varför det blir svårt ifall barnet ska göra det från hemlandet. Ifall ni behöver ytterligare juridisk hjälp av mer specifik art om hur ni gör överklagade och vad ni ska skriva rekommenderar jag er att boka tid med vår juristbyrå här, eller ringa oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00 Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Hämta en familjemedlem till Sverige

2020-11-17 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej,jag är en tjej som är på 15års åldern och har svensk medborgarskap. Undrar ifall jag kan ansöka om att min pappa (syrien) ska flytta och bo med mig. Jag är inte ensamkommande då är jag här med min mamma. Hur gör jag nu? Och vad är det som gäller?Tack på förhandMvh
Ranya Eliassi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din pappa är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver din pappa uppehållstillstånd. Din pappa kan i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till en familjemedlem i Sverige som inte är eller ska bli din make, maka, sambo. Det kan gälla till exempel barn över 18 år och föräldrar till ett vuxet barn som bor i Sverige. Även föräldrar som vill flytta till ett minderårigt barn har möjlighet att få uppehållstillstånd. Familjemedlemmen i Sverige ska ha fått permanent uppehållstillstånd.Därför kommer du i detta fall behöva söka upptillstånd för din pappa och detta gör du på migrationsverkets hemsida, alternativt ber om råd från någon av våra jurister. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Hälsningar,

Gift med svensk medborgare - kan jag få permanent uppehållstillstånd?

2020-11-10 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag har bott i Sverige 5 år. Haft uppehållstillstånd två år för asyl. Jag är gift med en svensk medborgare. Jag studerar svenska och behöver förnya mitt uppehållstillstånd i september. Kan jag få permanent uppehållstillstånd?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan bli permanent om du är gift med en person som är svensk medborgare och du har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst två år (5 kap. 16 § UtlL). Undantaget från detta gäller endast om den som du åberopar anknytning till har beviljats uppehåll som flykting eller alternativt skyddsbehövande (8 § begränsningslagen). I ditt fall är personen du har gift med svensk medborgare och du bör därför kunna få permanent uppehållstillstånd. Med vänliga hälsningar,

Finns det möjlighet att få stanna kvar i Sverige trots att utvisningsbeslut vunnit laga kraft?

2020-11-05 i Migrationsrätt
FRÅGA |Finns det någon möjlighet alls att överklaga ett utvisningsbeslut som vunnit laga kraft? Finns det någon chans alls att få stanna i Sverige?
Anton Blomqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Innebörden av laga kraftLaga kraft innebär att en dom eller ett beslut inte längre kan överklagas. När ett utvisningsbeslut således inte längre går att överklaga har det vunnit laga kraft. Verkställighetshinder i undantagsfallTrots laga kraft vunnet beslut kan det visa sig att utvisningsbeslutet inte bör eller kan ske. Detta på grund av ett så kallat verkställighetshinder (hinder mot verkställandet av beslutet). Om det finns något verkställighetshinder som innebär att du inte kan åka till ditt hemland har du möjlighet att ansöka om verkställighetshinder hos Migrationsverket. Nyhetskrav eller giltig ursäktFör att verkställighetshinder ska föreligga krävs att det framkommer nya faktorer som inte tidigare prövats i asylprocessen. Det finns alltså ett så kallat nyhetskrav. Det kan till exempel vara så att läget i ditt hemland förvärrats sedan beslutet vunnit laga kraft. Även i det fall att du inte berättat om en viss omständighet, för att du varit ovetandes kring huruvida det är viktigt eller inte, eller att du inte tidigare vågat berätta om en viss omständighet som utgör asylskäl så kan det föreligga verkställighetshinder. Här krävs att du visar att du haft en giltig ursäkt för att inte ha berättat detta under asylprocessen (12 kap. 18 och 19 § utlänningslagen).Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Förlust av svenskt medborgarskap för medborgare som är bosatt i utlandet?

2020-11-18 i Migrationsrätt
FRÅGA |Min dötter föddes i UK. Hennes far var svensktmedborgare. Hennes mor och far vara gifta. Hennes mor var också svenskt. Hon fick svenskmedborgarskap genom Föddelse, men har bott alltid i England, bara mellan Aug 2002 och Jan 2003 bodde hon i Sverige och var folkbokförd där. Frågan är vill hon förlurar sitt Svensktmedbogarskap när hon blir 22 års older? Behöver hon att lämna ansökan att få behålla sitt Svensktmedborgarskap även om hon bodde en vis tid i Sverige?Enligt Migrationsverket websida dem barn som var födda utomlands och bodde utomlands men alltså bodde någongång i Sverige förlurar inte sitt medborgarskap när dem är 22 och behöver inte lämna någon ansökan att få behålla sitt Svenskt medborgarskap. I hennes fall Hur långt tid skulle hon ha bott i Sverige för att inte förlura sitt svensktmedborgarskap? Finns det någon krav på längd av hennes vistelse i Sverige för det laget att gälla?Tack
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Grundlagsstadgad rätt att inte förlora sitt svenska medborgarskapI Sverige så finns det ett förbud mot att en svensk medborgare som antingen har varit bosatt i Sverige eller är bosatt i Sverige, förlorar sitt svenska medborgarskap (2 kap. 7 § 2 st. Regeringsformen). Reglering för personer som är bosatta i utlandetEn person som har svenskt medborgarskap men är född utomlands, aldrig har haft hemvist i Sverige och inte heller har vistats i Sverige under en period som innebär att personen haft en samhörighet till landet, kan förlora sitt medborgarskap när han eller hon fyller tjugotvå år (14 § Lag om svenskt medborgarskap). Din dotter har varit folkbokförd i Sverige under några månader. Det anges inte i lagen hur länge en person ska ha haft hemvist i Sverige för att inte riskera att förlora sitt medborgarskap. Något som enligt förarbetena till lagen poängteras är att man vid bedömningen av om en person ska förlora sitt medborgarskap eller inte främst ska avgöra samhörigheten mellan Sverige och medborgaren (prop. 1999/2000:147 s. 81). Något som därför kan komma att ifrågasättas är om din dotter har en sådan samhörighet med Sverige eller inte. Denna bedömning görs av de svenska myndigheterna. Att din dotter har varit folkbokförd i Sverige under några månader kan dock vara något som talar för att det finns en samhörighet. Jag utgår i min bedömning ifrån att din dotter även är medborgare i Storbritannien. Om det skulle vara så att hon enbart är svensk medborgare så kan hon nämligen inte förlora sitt svenska medborgarskap då detta skulle innebära att hon skulle bli statslös (14 § 4 st. Lag om svenskt medborgarskap). Vad kan du göra nu?På grund av att denna bedömning ska göras av de svenska myndigheterna i det enskilda fallet så kan det vara bra för din dotter att hon kontaktar migrationsverket eller den svenska ambassaden i Storbritannien. Om det skulle vara så att din dotter riskerar att förlora sitt svenska medborgarskap när hon fyller tjugotvå år så är det viktigt att hon lämnar in en ansökan om att få behålla medborgarskapet innan hon fyller tjugotvå år (14 § 2 st. Lag om svenskt medborgarskap). Denna ansökan görs genom att ni fyller i en blankett som ni hittar på migrationsverkets hemsida. Denna blankett ska sedan lämnas in till antingen den svenska ambassaden eller det svenska konsulatet i det land ni lever i. Om ni är i behov av fortsatt rådgivning så kan ni boka en tid med Lawlines jurster (https://www.lawline.se/boka). Ni kan även ta del av Lawlines telefonrådgivning (https://lawline.se/posts/36). Om du har några ytterligare frågor så är du varm välkommen att återkomma till oss! Med vänliga hälsningar

Äktenskap utanför Sverige

2020-11-17 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag är en svensk medborgare som har gifts sig utomlands ( Uganda ) men pågrund av pandemin fick evakuera landet, jag fick däremot lämna min fru vi har inga barn. Kan jag få hit henne till svergie
Ranya Eliassi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd. Du kan få uppehållstillstånd om du planerar att gifta dig eller bli sambo med någon i Sverige. Familjemedlemmen i Sverige måste vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd. Därför kommer du i detta fall behöva söka upptillstånd för din fru och detta gör du på migrationsverkets hemsida, alternativt ber om råd från någon av våra jurister. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Hälsningar,

Uppehållstillstånd på grund av barnafödsel

2020-11-10 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hejsan,Min sambo och jag väntar på tvillingar. Vi bor tillsammans dock har olika adress pga hon har inget tillstånd att vistas i rike, alltså hon har fortfarande ett aktivt utvisning beslut som inte ännu preskriberas, därför av säkerhetsskäl har hon sin adress på annat ställe. Frågan är : Hur anmäler jag, som är svensk, att jag är fader till barnen när de föds? Enligt lag så borde de vara svenska eftersom jag deras pappa är svensk och de är föda i Sverige.. Deras mamma får väl ansökan uppehållstillstånd genom anknytning till hennes svenska barn?Tack för info !
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om faderskap finns i föräldrabalken (FB) och regler om uppehållstillstånd finns i utlänningslagen (UtlL). Det är alltså hit jag främst hänvisar mina svar.Hur registrerar du ditt faderskap? Faderskapet fastställs genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § FB). En bekräftelse ska göras skriftligen av dig och bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska även godkännas av socialstyrelsen. Socialstyrelsen har även ett utredningsansvar att du faktiskt är fadern genom att ta reda på att det är sannolikt att du är barnets pappa (1 kap. 4 & 5 §§ FB). Detta kan alltså förmodligen göras ganska enkelt.Barnets medborgarskap Barnet förvärvar svenskt medborgarskap om det föds i Sverige och en av föräldrarna är svensk medborgare (2 § lag [2001:82] om svenskt medborgarskap). Uppehållstillstånd Ett beslut om utvisning gäller i fyra år (12 kap. 22 § UtlL). Uppehållstillstånd kan dock meddelas om det framkommer nya omständigheter som innebär att det finns särskild anledning att bevilja uppehållstillstånd (12 kap. 18 § 3 p. UtlL). Vid en bedömning om det finns särskild anledning sägs det uttryckligen att man särskilt ska beakta konsekvenserna av att ett barn skiljs från sina föräldrar (12 kap. 18 § 5 st. UtlL). Min bedömning är således att din sambo bör få uppehållstillstånd. Dessutom finns det en säkerhetsventil som säger att uppehållstillstånd alltid ska ges om det strider mot svenska konventionsåtaganden. Här är det svårt för mig att göra en exakt bedömning, men rätten till familj finns stadgad i art. 8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna som är lag i Sverige (2:19 RF & lag [1994:1219]). Vill du ha ytterligare juridisk hjälp rekommenderar jag dig att boka tid med vår juristbyrå här, eller ringa oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Har en utländsk make eller maka rätt att bosätta sig med mig i Sverige?

2020-11-03 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej Jag och min man bestämde oss för att bo i Sverige. Han är ursprungligen från Somalia men bor i Turkiet. Undrar om vilken krav som gäller. Måste vi ha barn tillsammans för att han ska få flytta till Sverige?
Sanna Parkan |Hej! Nu vet jag inte exakt hur er situation ser ut men om du är svensk medborgare så är du även EU-medborgare vilket inbegriper rätten till fri rörlighet inom EU. Den fria rörligheten gäller även för tredjelandsmedborgare som är släkt med EU-medborgare, så din man har en härledd rätt till fri rörlighet inom EU. Om ni skulle ha gift er i ett annat EU land så gäller rörlighetsdirektivet (direktiv 2004/38) som ger din man uppehållsrätt i Sverige.Om ni däremot skulle ha gift er i ett tredjeland och nu vill återvända till Sverige som är ditt hemland så gäller de nationella svenska reglerna om invandring. För att din man ska få bo här behöver han uppehållstillstånd. För uppehållstillstånd gäller följande krav:Du ska vara svensk medborgareDu ska kunna försörja er båda Ni ska ha en bostad som är tillräckligt stor för två personer enligt svensk standardNi ska båda vara över 18 år.Ni behöver då registrera ert äktenskap hos Skatteverket och sedan ansöka om uppehållstillstånd vilket ni kan göra på Migrationsverkets hemsida. Vid denna länk finner du instruktioner hur ni kan göra en webbansökan: Migrationsverket: instruktioner för webbansökan om uppehållstillstånd.Hoppas det gav svar på din fråga och lycka till!