Riskerar jag att bli utvisad om jag har begått ett brott?

2021-04-22 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Vi har bott i Sverige i 4,5 år där jag och min fru har flyktingstatus. Vi har haft tillfälligt uppehållstillstånd för tre år som slutar om två månader. Jag jobbar som läkare, har fast anställning och även köpte bostad för två år sedan. Min fru har även fast anställning som läkare och vi har två små barn. Jag fick 30 dagsböter med villkorlig dom för en stöld förra månaden och vi undrar om hur den påverkar vår permanenta uppehållstillstånd ansökan för både min, min frus och barnens del. Påverkar detta övrigas permanent uppehållstillstånd ansökan? Riskerar jag/vi utvisas? Jätte tacksam er hjälp och rådgivning.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du och din hustru har flyktingstatus. Ni är båda läkare, har fasta anställningar och besitter en egen bostad. Härutöver finns två små barn. Du har nyligen blivit dömd för stöld och påföljden blev en villkorlig dom förenad med dagsböter. Era tillfälliga uppehållstillstånd löper ut inom kort och ni har därför valt att ansöka om permanenta uppehållstillstånd. Du undrar vad som gäller och huruvida du riskerar att bli utvisad mot bakgrund av det inträffade. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor följer enligt nedan.Utlänningslagen (UtlL).Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (begränsningslagen, BegrL).Förordningen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (begränsningsförordningen, BegrF).Som huvudregel skulle flyktingar tidigare få permanent uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 § 3 st. UtlL. Men numera ska uppehållstillstånden istället vara tidsbegränsade och för flyktingar gäller en löptid på tre år, vilket är förklaringen till att era uppehållstillstånd snart kommer att gå ut, se 5 kap. 1 § 4 st. UtlL i vilket det hänvisas till 5 § BegrL. När det gäller ansökan om permanent uppehållstillstånd för dina familjemedlemmar görs en individuell prövning varför dessa inte bör påverkas av den bedömning som Migrationsverket kommer att göra i ditt fall. Därför kommer fokus nedan enbart att ligga på dig och din ansökan samt huruvida du riskerar att bli utvisad till följd av din brottsliga gärning.Ett permanent uppehållstillstånd som arbetstagare, vad gäller?Inledningsvis kan konstateras att möjligheten att kunna få ett permanent uppehållstillstånd fordrar att du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (vilket du har), en tillräckligt stor inkomst för att försörja dig (vilket du också torde ha) och att din lön liksom ditt försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor är marknadsmässiga, det vill säga att detta inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom branschen, det vill säga för läkaryrket. Härutöver får din anställning inte vara subventionerad med något statligt bidrag och anställningen måste också vara varaktig, vilket innebär att det ska röra sig om en fast anställning om två år alternativt ett nyligen ingånget anställningsavtal som avser minst en tvåårig tjänstgöringstid. Vidare krävs att du har påbörjat din anställning vid tidpunkten för Migrationsverkets prövning samt du har en erforderlig läkarlegitimation. Utifrån din ärendebeskrivning framstår de två sistnämnda sakerna som tämligen oproblematiska. Slutligen ska tilläggas att din arbetsgivare även måste ha underrättat Skatteverket om din anställning. Det ovan anförda framgår bland annat av 17 § BegrL och 2 § BegrF.Sammanfattningsvis torde du uppfylla kriterierna för att kunna få ett permanent uppehållstillstånd. Men notera följande. Enligt 17 a § BegrL får ett sådant uppehållstillstånd vägras om sökanden utgör ett hot mot allmän ordning eller har gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet. Vilken typ av brottslighet som kan påverka möjligheten att bli beviljad ett permanent uppehållstillstånd anges dock inte i lagtexten. Men principerna torde vara desamma som i utvisningsfallen varför dessa kommer att behandlas nedan och i samband med besvarandet av din andra fråga.Riskerar du att bli utvisad?I 8 a kap. 1 § 1 st. UtlL sägs att en utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare får utvisas ur Sverige om han eller hon döms för ett brott som kan leda till fängelse. En sådan utlänning får utvisas också om en domstol undanröjer en villkorlig dom eller skyddstillsyn som utlänningen har dömts till och dömer till en annan påföljd. I lagparagrafens andra stycke uttalas sedan att utvisning dock endast får ske om utlänningen döms till svårare påföljd än böter och om 1. gärningen är av sådant slag och övriga omständigheter är sådana att det kan antas att han eller hon kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet eller 2. brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning som det har inneburit för enskilda eller allmänna intressen är så allvarligt att han eller hon inte bör få stanna kvar. När en domstol överväger om du bör utvisas ska den ta hänsyn till din anknytning till det svenska samhället. Domstolen ska särskilt beakta 1. Dina levnadsomständigheter, 2. Om du har barn i Sverige och deras behov av kontakt med dig, hur kontakten har varit och hur den skulle påverkas av att du utvisas, 3. Dina övriga familjeförhållanden och 4. Hur länge du har vistats i Sverige. Se 8 a kap. 2 § 1 st. UtlL.Mot bakgrund av ovanstående är min bedömning att du inte torde riskera att bli utvisad. Utvisning ska i normalfallet inte ske vid mindre allvarlig brottslighet, men märk väl att om denna skulle vara upprepad eller systematisk kan dock utvisning ändå komma att aktualiseras, trots att det endast handlat om ett bagatellartat brott som exempelvis snatteri (numera kallat ringa stöld), se Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 2006 s. 375. Dessutom gäller att utvisning av en flykting endast får äga rum om denne har begått ett synnerligen grovt brott och det skulle medföra allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta utlänningen stanna i Sverige, 8 a kap. 2 § 2 st. UtlL. En stöld av normalgraden är inte att betrakta som ett synnerligen grovt brott och det kan knappast argumenteras för att det begångna brottet och din fortsatta vistelse i landet skulle medföra allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet. Vidare räcker inte den utdömda påföljden för en utvisning. Det finns således mycket som talar för att du inte kommer att bli utvisad. Brottet torde inte heller påverka din möjlighet att erhålla ett permanent uppehållstillstånd. Några garantier kan jag av förklarliga skäl inte lämna, men enligt min mening och utifrån den information som finns tillgänglig i nuläget har jag svårt att se några flagranta hinder för den kommande prövningen hos Migrationsverket. Notis: HD styr rättspraxis på straffrättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Vad innebär försörjningskravet och hur uppfylls den?

2021-04-17 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag och min flickvän ansökte om uppehållstillstånd med anknytning att flytta till mig, dock fick vi avslag pga att jag inte uppfyllde försörjningskravet. Det vill säga, jag bor i min mammas lägenhet men min mamma är bokförd på lägenheten och har förstahandskontrakt. Jag är anställd 100 % tillsvidare och tjänar 28000 innan skatt. Lägenheten är 85,5 kvm. Alltså jag och min flickvän har 85,5 kvm som vi kommer bo. Hur kan jag i detta fall räknas som inneboende? Har ju muntligt avtal med min mamma om att betala hyran.Jag ringde och frågade bostadshuset om hur man fick över ett andrahands kontrakt och de säger att morsan ska ha giltiga skäl till det (som att studera eller bo tillsammans med sin sambo någon annanstans). Jag undrar om det är totalt omöjligt att hon skriver andrahands kontrakt med mig utan att behöva flytta, så att jag kan överklaga beslutet?
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framkommer av din fråga att du inte uppfyller försörjningskravet, detta på grund av att du bor med din mamma. Jag antar att alla andra krav för uppehållstillstånd är uppfyllda och kommer endast att fokusera på försörjningskravet i mitt svar. De tillämpliga lagarna är utlänningslagen (UtlL) och begränsningslagen (BegrL).Vad innebär försörjningskravet och hur uppfylls den?Det finns ett försörjningskrav för anknytningspersonen, det vill säga du, detta för att du är bosatt i Sverige. Du är alltså personen som din flickvän har anknytning till (5 kap. 3 b § UtlL och 9-10 §§ BegrL).Försörjningskravet innebär för dig som anknytningsperson att du ska kunna försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Detta bevisar du genom att ha regelbundna arbetsrelaterade inkomster. Som en arbetsrelaterad inkomst räknas till exempel:- lön från arbete- arbetslöshetsersättning- sjukpenning- inkomstgrundad ålderspension.Det krävs även att du har en bostad av tillräcklig storlek. För två vuxna utan barn är en bostad tillräcklig om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Att hyra bostaden i andrahand går bra, men denna måste vara godkänd av hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden. Inneboende eller att bo hos föräldrar kommer inte godkännas som boende. Vad gäller i ditt fall?Kravet på inkomst i ditt fall är uppfyllt om du kan betala för boendet och uppfyller normalbeloppet vilket för 2021 är 8 287 kr. Jag vet inte hur mycket er bostad kostar och kan därför inte säga om din inkomst räcker till.Kravet på en tillräcklig bostad är inte uppfylld och detta beror på att du bor med din mamma. Det finns inga undantag för inneboende eller att bo med sina föräldrar. Du skriver att du har ett muntligt avtal med din mamma. Detta är i och för sig giltigt enligt principen om pacta sunt servanda (avtal ska hållas), men du måste fortfarande kunna bevisa att det muntliga avtalet finns. Jag kan inte säga att det muntliga avtalet hjälper dig i detta fall, din mamma har fortfarande förstahandskontraktet. Sammanfattning och vägledning Jag kan säga att bostaden inte kommer att godkännas, detta för att din mamma har förstahandskontrakt och inte du. Eftersom det är en hyresbostad är det hyresvärden som bestämmer om de ska tillåta andrahandsuthyrning eller ej. Jag rekommenderar dig därför att antingen hyra samma lägenhet i andrahand med hyresvärdens godkännande och på dennes krav, eller att hitta ett annat boende.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?

2021-04-10 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om identitetskrav. Min fru bor i Etiopien och har ansökt om uppehållstillstånd att flytta till mig till Sverige. Jag har tillräcklig lägenhet och inkomst. Problemet är att migrationsverket kräver pass från hemlandet. Min fru är Eritrean och hon kan inte hämta pass från Eritreas ambassad, eftersom det innebär en risk för henne. Vi kan inte göra DNA test eftersom vi inte har barn. Har min fru rätt att få uppehållstillstånd utan pass och vad kan vi göra? Tack!
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar att du och din fru är gifta och kan bevisa detta genom exempelvis ett vigselbevis eller annan godkänd bevisning. Jag antar vidare utifrån din fråga att du uppfyller försörjningskravet och att ert problem är att din fru inte kan identifiera sig. Jag kommer nedan gå igenom hur man styrker sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd och vilka krav det finns för medborgare från Eritrea. Jag kommer även ge en sammanfattning och vägledning om din fru kan få uppehållstillstånd utan pass eller inte. Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd? I migrationsmål ska det alltid göras en prövning om den sökande har gjort sin identitet sannolik, detta genom medborgarskap i annat land än Sverige, namn, ålder m.m. Detta innebär att det medborgarskap som personen har uppgett ska vara sannolikt innan skyddsskälen prövas. Identitetskravet behöver vara uppfyllt innan Migrationsverkets bedömning av skyddsskälen och detta beror på att Migrationsverket behöver veta mot vilket land skyddsbehovet ska prövas (MIG 2007:12). Huvudregeln är alltså att personen som söker uppehållstillstånd ska göra sin identitet sannolik antingen genom godkänt pass eller annan id-handling (MIG 2007:9). Kravet på pass när en utlänning reser in eller vistas i Sverige framgår även av utlänningslagen (2 kap. 1 § UtlL). Det kan däremot i vissa fall göras undantag från huvudregeln om kravet på identifikation, detta framgår av Migrationsverkets vägledning och av praxis (jfr MIG 2012:1). Som du nämner i din fråga kan detta vara genom att styrka det biologiska släktskapet med personen som bor i Sverige. Detta gäller bara för personer som inte kan få ett pass eller om Migrationsverket bedömer att ett pass från hemlandet inte styrker personens identitet och om personen är - ett barn som vill flytta till en förälder i Sverige- en förälder som vill flytta till ett barn som redan bor i Sverige- en förälder som vill flytta till en partner i Sverige som hen har ett gemensamt barn med.Eftersom du och din fru inte har några barn blir detta väldigt svårt, detta för att det inte finns något biologiskt släktskap att bevisa. Vilka identitetshandlingar krävs av Eritreanska medborgare?Av Migrationsverkets vägledning framkommer det att de bedömer att medborgare från Eritrea kan styrka sin identitet genom ett hemlandspass. I de flesta fallen godkänner även Migrationsverket fotoförsett intyg om identitet som är utfärdat av Eritreas ambassad i Stockholm. Migrationsverket godkänner inte eritreanska id-kort som är utfärdade av den dåvarande eritreanska provisoriska regeringen (EPLF) inför och efter valet 1993, detta beror på att id-korten inte uppfyller säkerhetskraven som ställs på id-kort. Sammanfattning och vägledningEftersom det inte finns något biologiskt släktskap mellan dig och din fru bedömer jag att det är svårt för er att uppfylla kraven som ställs för att undantaget ska vara uppfyllt. Jag bedömer vidare att jag behöver mer information angående er situation för att kunna ge dig ett tydligt svar på om din fru kan få uppehållstillstånd utan pass eller inte.Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Jag hoppas att du har fått någon vägledning i dina frågor! Med vänliga hälsningar,

Hur uppfyller jag försörjningskravet som student?

2021-04-04 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag och min fästmö har ansökt till migrationsverket ett sambo visum för 6 månader sedan utan vidare svar.I och med att jag är student (som blir klar om cirka 12 månader) med fullt lån och jobbar extra utöver, så har jag blivit lite orolig ifall vi/jag kan bli avböjda ansökningen, pga att jag är fortfarande student. Har egen lägenhet och en massa sparade pengar.Det jag undrar är om jag behöver oroa mig för att få avslag bara för att jag för nuvarande är student?
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur uppfyller jag försörjningskravet som student? Eftersom din fråga handlar om uppehållstillstånd är följande lagar tillämpliga: utlänningslagen (UtlL) och lagen om tillfälliga begränsningar i utlänningslagen (BegrL) som gäller till och med den 19 juni 2021.Jag antar att din sambo bor i ett land utanför EU och om en vill stanna i Sverige i längre än 3 månader så krävs det ett uppehållstillstånd (2 kap. 5 § UtlL). Jag antar att du och din fästmö har för avsikt att inleda eller är i ett äktenskaps- eller samboförhållande och därför kan din fästmö beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning. Jag antar vidare att du är bosatt i Sverige.Ansökan om uppehållstillstånd måste beviljas före din fästmös inresa i Sverige, detta görs i ett land din fästmö har rätt att vistas i, vilket ofta är hemlandet och ansökan sker via hemlandets ambassad (5 b kap. 15 § UtlL).Personer som kan få uppehållstillstånd på grund av anknytning är de som enligt lagens mening ingår i kärnfamiljen till en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Du som anknytningsperson ska antingen vara medborgare, ha permanent uppehållstillstånd eller ha tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande (5 kap. 3 § första punkten UtlL). Välgrundade utsikter för uppehållstillstånd innebär också att en ska beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning (6 § BegrL). Sambo eller maka/make anses ingå i kärnfamiljen och således även din fästmö om ni är befintliga makar eller sambos innan din fästmö kommer till Sverige. Detta om kravet för din bosättning/uppehållstillstånd är uppfylld (5 kap. 3 § första punkten UtlL).Om ni inte är befintliga makar eller sambos så handlar det om uppehållstillstånd på grund av anknytning för anhöriga utanför kärnfamiljen. Det krävs här att du och din fästmö ska ha för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande. Det krävs även att anknytningspersonen, vilket är du, är medborgare, har permanent uppehållstillstånd eller har tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande (5 kap. 3 a § första punkten UtlL). Ert förhållande ska även framstå som seriöst och en seriositetsprövning ska göras. Det kan även konstateras att det i nuläget är svårare att få uppehållstillstånd på grund av anknytning för en person utanför kärnfamiljen.Det framgår inte i din fråga om ni är befintliga sambos eller makar eller om ni har för avsikt att ingå ett äktenskaps- eller samboförhållande. Jag kan därför inte säga om kraven är uppfyllda eller ej.Vad gäller för att försörjningskravet ska vara uppfyllt?Som du nämner i frågan finns det ett försörjningskrav för anknytningspersonen, det vill säga för dig, eftersom det är du som är bosatt i Sverige och således är personen din fästmö har anknytning till (5 kap. 3 b § UtlL och 9 § och 10 § BegrL).Du måste enligt försörjningskravet kunna försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Detta bevisar du genom att ha regelbundna arbetsrelaterade inkomster. Som en arbetsrelaterad inkomst räknas till exempel:- lön från arbete- arbetslöshetsersättning - sjukpenning - inkomstgrundad pension. I din fråga framgår det inte att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster, du skriver endast att du arbetar extra vid sidan av studierna. Studielån anses inte utgöra arbetsrelaterade inkomster. Du kan också uppfylla kravet på försörjning om du har en tillräckligt stor förmögenhet för att försörja dig själv och din fästmö, samt eventuellt andra som ingår i hushållet. Denna förmögenheten ska ni kunna leva på under minst två år. Eftersom du inte har skrivit hur mycket du har i sparade pengar kan jag inte säga om detta är uppfyllt eller ej.Hur stor din inkomst eller förmögenhet ska vara beror på hur stor familjen är och hur hög boendekostnad du har. Inkomsten måste räcka till den faktiska boendekostnaden och till normalbeloppen för de personer som ska ingå i hushållet. Detta innebär att efter att bostaden är betalad varje månad så ska det finnas pengar som räcker till b.la mat, kläder, hygien m.m. För 2021 är normalbeloppet 8 287 kr för sammanlevande makar eller sambor.Försörjningskravet kräver även att du har en bostad av tillräcklig storlek. För två vuxna utan barn är en bostad tillräcklig om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Att hyra bostaden andrahand går bra, men denna måste vara godkänd av hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden. Inneboende eller att bo hos föräldrar räknas inte som ett godkänt boende. Hur just din bostad ser ut framgår inte av frågan och jag kan därför inte svara på om den är godkänd eller inte.SammanfattningOm din fästmö beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning för kärnfamilj eller utanför kärnfamilj (5 kap. 3 § och 5 kap. 3 a § UtlL) så måste du ha uppfyllt försörjningskravet. Eftersom jag inte vet hur stor din inkomst eller förmögenhet är så kan jag inte svara på om du uppfyller kravet eller ej. Att du är en student spelar ingen roll i lagens mening, utan det handlar om att uppfylla försörjningskravet. Om du hade haft ett regelbundet arbete istället för arbetet vid sidan av studierna hade det underlättat för dig vid bedömningen om du uppfyller försörjningskravet. Du hade då visat en varaktig arbetsrelaterad inkomst. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar er lycka till!Med vänliga hälsningar,

Uppehållstillstånd genom anknytning utan att lämna landet

2021-04-17 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Min sambo och jag väntar barn och han i nuläget har arbetstillstånd i två år och ansökt för förlängning men eftersom vi väntar barn och ansökt om hindersprövning undrar vi om han kan byta till familjeanknytning utan att han behöver lämna Sverige.Tack på förhandMvh
Nadja Nordlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att du undrar om ni kan ansöka om uppehållstillstånd genom familjeanknytning utan att din sambo behöver lämna Sverige. För att besvara denna fråga blir utlänningslag (UtlL) och lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (TUtlL) tillämplig. Även europakonventionen (EKMR) kommer att beröras.Uppehållstillstånd genom anknytningFör att din sambo ska få uppehållstillstånd på grund av anknytning krävs det att vissa förutsättningar är uppfyllda. Uppehållstillstånd ska ges till bl.a. den som är make, maka eller sambo med någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige (UtlL 5 kap. 3 §). Eftersom detta är din sambo är detta krav uppfyllt. Du som anknytningsperson ska ha uppehållstillstånd eller vara bosatt i Sverige.Utöver detta gäller fram till juli 2021 tillfälliga begränsningar. Därför ställs ett ytterligare krav på att du som anknytningsperson ska ha välgrundade utsikter för permanent uppehållstillstånd för att din sambo ska beviljas uppehållstillstånd genom anknytning till dig (TUtlL 6 §).Ansökan om uppehållstillstånd ska ske innan inresaDen som vistas i sverige i mer än tre månader ska ha uppehållstillstånd (UtlL 2 kap. 5 §). Huvudregeln är att ansökan om uppehållstillstånd genom anknytning görs och beviljas innan inresa, och att den alltså inte kan göras på plats i Sverige. Det finns dock undantag till detta som kanske kan vara uppfyllda i ert fall. Undantag för graviditet och barnets bästaDet framgår att ni väntar barn tillsammans. En graviditet kan innebära att din sambo kan få uppehållstillstånd genom anknytning beviljat utan att behöva lämna landet. Det är dock inte säkert, utan migrationsverket kan komma fram till att en kortare separation från barn anses rimlig. Detta undantag kan alltså vara uppfyllt eftersom du är gravid, om du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd.Ni borde berätta om denna situation för migrationsverket. I bedömningen av om detta undantag är tillämpligt ska migrationsverket fokusera på barnets bästa. Försök därför att framhålla detta. Principen om barnets bästa ska generellt sett i sådana här prövningar ges företräde framför en inskränkning av familjeliv (Europakonventionen artikel 8). Försök därför att berätta att det inte är förenligt med barnets bästa om din sambo inte får uppehållstillstånd.Annat viktigt att tänka påVid ansökan om uppehållstillstånd genom anknytning ställs krav på anknytningspersonen. En anknytningsperson med tillfälligt uppehållstillstånd måste visa ekonomisk förmåga för att få uppehållstillstånd genom familjeanknytning. Detta betyder att anknytningspersonen (alltså du) måste kunna visa att du kan försörja den som söker uppehållstillstånd pga anknytning och att du har tillräckligt stor bostad (av tillräckligt god standard) för att den ska kunna bo där (TUtlL 9 §).SammanfattningEgentligen ska din sambo inte befinna sig i landet för att han ska kunna ansöka om uppehållstillstånd genom anknytning, men det är möjligt att ett undantag är uppfyllt eftersom ni väntar barn. Mitt råd är att ni framhåller detta för migrationsverket.Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Och stort lycka till!Med vänliga hälsningar,

När bör vi begära avgörande av ärende om uppehållstillstånd?

2021-04-14 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej Lawline,Jag har en fråga rörande ansökan om uppehållstillstånd för anknytning och inlämnande av begäran om att avgöra ärende.Jag har skickat in en ansökan via Migrationsverkets e-tjänst som ombud (med fullmakt) för min frus räkning och vi har nu väntat 9 månader utan livstecken från myndigheten och funderar på att skicka in en begäran om att avgöra ärendet.Då hon inte haft sin intervju än ( hon har inte ens blivit kontaktad angående det) så undrar jag om det spelar roll ifall hon haft intervjun eller ej när det gäller begäran om att avgöra.Vad jag förstår så är det troliga att vår begäran om att avgöra ärendet blir avslagen och att vi kommer att behöva överklaga till Migrationsdomstolen. Men påverkar det att vi inte haft intervjun (kan ansökan ses som att den ej är komplett och att det blir svårare att överklaga). Bör vi vänta tills hon haft sin intervju med att skicka in begäran?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBegäran att avgöra ett ärende är en möjlighet enligt förvaltningslagen. Enligt bestämmelsen får man som part skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ett ärende om det inte avgjorts senast inom sex månader. Begäran om avgörande får göras en gång under ärendets handläggning. Avslås begäran kan den överklagas till förvaltningsrätten (12 § förvaltningslagen). Om överklagandet bifalles ska det beslutas om att myndigheten föreläggs att snarast, eller inom den tid överinstansen bestämmer, avgöra det överklagade ärendet (49 § förvaltningslagen).Min rekommendation i ert fall är att ni väntar med att begära avgörande. Risken är att ni får avslag med beskedet att det inte är möjligt att avgöra det. Det finns även en stor risk att ni nekas vid ett överklagande. Skälet är ganska enkelt; har det inte gjorts någon intervju kan ärendet inte avgöras. Intervjun sker på svensk utlandsmyndighet (ofta ambassad) varför möjligheten att påverka intervjun i regel ligger utanför Migrationsverkets kontroll utan ligger på den lokala myndigheten. Har ni väl ansökt om avgörande av ärendet och fått avslag har ni inte möjlighet att begära det igen.Sammanfattningsvis är min rekommendation att ni väntar med att begära om avgörande tills din fru har haft sin intervju. Dels ökar det möjligheterna att nå framgång för att det praktiska momentet är genomfört, dels har det då sannolikt gått ännu längre tid än nuvarande nio månader vilket torde tala till er fördel.Önskar du längre fram hjälp av en av våra jurister med begäran eller överklagande är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Karenstid vid ansökan om svenskt medborgarskap

2021-04-04 i Migrationsrätt
FRÅGA |Om man blivit dömd till penningstvättbrott och fått straff till samhällstjänst 2 månader . Hur lång är karenstiden till jag kan söka medborgarskap igen ?.
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur lång är karenstiden i ditt fall?För att få svenskt medborgarskap måste den sökande ha levt och förväntas leva ett skötsamt liv i Sverige (11 § 5 p. lagen om svenskt medborgarskap). Har den sökande begått brott måste denne vänta en tid innan den får ansöka om medborgarskap (karenstid). Hur lång karenstiden är beror på vilket straff den sökande har fått. Här kan du se en tabell över de olika karenstiderna.Vad gäller påföljden samhällstjänst kombineras den alltid med villkorlig dom (27 kap. 2 a § brottsbalken) eller skyddstillsyn (28 kap. 2 a § brottsbalken). För villkorlig dom är karenstiden tre år efter domen har vunnit laga kraft, dvs. börjat gälla. En dom vinner, såvida den inte överklagas, laga kraft inom tre veckor från den dag då domen meddelades (50 kap. 1 § rättegångsbalken). För skyddstillsyn är karenstiden tidigast 4 år från den dag skyddstillsynen började. Då du inte nämnde om samhällstjänsten har kombinerats med villkorlig dom eller skyddstillsyn kan jag tyvärr inte säga exakt hur lång karenstiden är för dig. Antingen är den 3 år eller så är den minst 4 år. Migrationsverket gör dock en bedömning från fall till fall, varför karenstiden kan bli längre än 3–4 år.SammanfattningOm samhällstjänsten har kombinerats med villkorlig dom är karenstiden 3 år. Om den kombinerats med skyddstillsyn är den istället 4 år. Karenstiden kan dock, beroende på vilken bedömning Migrationsverket gör, som sagt bli längre än 3–4 år.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan ett strafföreläggande påverka chansen att få permanent uppehållstillstånd?

2021-03-31 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hi,I was caught driving with a learner's license in Dec 2020 and in March 2021 I received a "strafföreläggande" with the amount that I need to pay, from the Prosecutor's office. I have been working in Sweden since 2017 and am due to get my Permanent Residency in Sep 2021. I would like to know if the criminal injuction that I received will affect the decision on my permanent residency or not?
Nathalie Chahine |Hello and thank you for reaching out to Lawline with your question!As I understand your case, you have received a criminal injunction due to unlawful driving and now you're wondering if this might affect the decision on your permanent residency which you are due to get this year in September. The law that regulates residencies and permanent residencies is lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (begränsningslagen). As stated in 17 a §, a person who is seeking permanent residency can be denied if they pose a threat to public order and security or if they have committed a crime or crime in conjunction with other misconduct. So the short answer is yes, the criminal injunction can affect the decision of your residency. Although, just because it can, does not mean it will. The Swedish Migration Agency (Migrationsverket) makes an individual examination of each case and the criminal injunction might not affect the outcome of the decision on your permanent residency. It is up to them. If you have further questions, do not hesitate to contact us again. Best regards,