Preskription

2018-11-25 i Preskription
FRÅGA
preskription tiden är för en tvist i stämnings ansökan
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskription är ett begrepp som används både inom civilrätten och inom straffrätten.

Preskription inom civilrätten

Inom civilrätten innebär begreppet preskription att en fordran efter vidd tid upphör att gälla (2§ preskriptionslagen). Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionsavbrott sker innan det. Gentemot en konsument preskriberas fordran efter tre år om fordringen avser en vara, tjänst eller annat som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Den treåriga preskriptionsfristen gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev.

I civilrättsliga mål gäller att den som anser att preskription inträtt måste åberopa detta. Det är alltså inte domstolens skyldighet att beakta preskription utan att den har åberopats av någon av parterna.

Preskription inom straffrätten

Inom straffrätten innebär preskription bortfallande av påföljd, det vill säga den tidsperiod, räknat från brottet, efter vilken åtal inte får väckas (35 kap 1§ brottsbalken). För brottmål innebär detta att åklagaren måste väcka åtal inom en viss tid. Tiden varierar beroende på hur allvarligt brottet är. T.ex så gäller två års preskriptionstid för brott med maximalt fängelsestraff ett år. Jämför detta med brott som ger åtta års fängelsestraff, här gäller femton års preskriptionstid. För de allra grövsta brotten, såsom mord, gäller ingen preskriptionstid.

Jag kan inte riktigt utläsa i din fråga exakt vad det är du vill ha svar på. Du är såklart varmt välkommen att precisera din fråga ytterligare om du vill ha ett mer utförligt svar.

Med vänlig hälsning,

Emelie Söderman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (582)
2021-04-14 Preskriptionstid och arv av skulder
2021-04-14 Har en konsumentfordran preskriberats?
2021-04-13 Vad innebär det nya lagförslaget om absolut preskription?
2021-03-31 Vad som gäller för överlåtande av fordringar och preskription

Alla besvarade frågor (91396)