preskriptionstid - konsument

2019-02-27 i Preskription
FRÅGA
Företag i Skåne har missat att skicka vattenfaktura till mig under 4 år och skickar nu en faktura för hela tiden. Vad har detta kommunala bolag för preskriptionstid för en utebliven faktura? Finns det rättsfall i denna fråga gällandes ett VA-företag?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Preskription

Huvudregeln för fordringar är att de preskriberas 10 år efter att de har uppkommit. Exempel på fordring är din vattenfaktura. Därmed omfattas din faktura av preskriptionslagen, 1 § preskriptionslagen.

3 år eller 10 år preskription

Beroende på om det är 3 års- eller 10 års preskription för din faktura avgörs om vilka som är parter i avtalet. Preskriptionstiden som är på 3 år gäller för fordringar som är riktade till konsumenter och preskriptionstiden som är på 10 år gäller för näringsidkare, 2 § preskriptionslagen. Innebörden av preskription är att den som har en fordran inte längre kan kräva betalning, 8 § preskriptionslagen.

Det som är viktigt i denna fråga är om du använt vattnet som konsument eller som näringsidkare. Om du använt vattnet för ditt egna bruk, det vill säga inte inom ramen för någon näringsverksamhet. Det viktiga här är att veta även om du är att betrakta som konsument, kan det vara så att exempelvis samfälligheten där du bor är att betrakta som näringsidkare (om de tillhandahåller vattnet). Näringsidkare är alla fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk natur.

Bruten preskription

I 5 § preskriptionslagen bryts preskriptionen om gäldenären (den som är skyldig att betala) exempelvis erkänner fordringen, eller om gäldenären får ett skriftligt krav eller påminnelse om fordringen eller om borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol, kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande med mera. Om preskriptionen bryts så kommer en ny preskriptionstid att börja löpa, 6 § preskriptionslagen.

Sammanfattningsvis

Som det verkar är du konsument och därmed är det 3 år i preskriptionstid. Därmed skulle du i sådana fall bara bli skyldig att betala det som faller utanför den tiden.

Vänligen,

Sandra Wrede
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (562)
2020-11-26 Preskription av fordran och ackordsuppgörelse
2020-11-13 När preskriberas en skatteskuld?
2020-11-10 Hur lång tid efter att en skada har uppstått kan jag anmäla den till mitt försäkringsbolag?
2020-11-07 Hur lång preskriptionstid gäller för en fordran jag har på kommunen?

Alla besvarade frågor (86926)