Rätt att använda väg på annan fastighet

2021-09-26 i Servitut
FRÅGA
Två fastigheter ligger intill varandra. Vägen går över båda fastigheterna. Det finns ingen annan väg till den innersta fastigheten. Har ägarna till den innersta fastigheten rätt att använda vägen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten att nyttja annans mark
Rätten för en fastighet att använda en annan fastighets väg kallas servitut. Det finns olika typer av servitut, officialservitut och avtalsservitut. Ett officialservitut bildas efter beslut av myndighet till skillnad från ett avtalsservitut som bildas genom att avtal sluts mellan fastighetsägarna.

Hur vet jag om det finns ett servitut på fastigheten?
Oavsett vilken typ av servitut det rör sig om framgår av fastighetsregistret om fastigheten belastas av något sådant. Här kan du beställa utdrag om information ur fastighetsregistret. Om du inte vet om det finns ett servitut på fastigheten skulle jag rekommendera dig att först beställa ett utdrag ur fastighetsregistret. Om det visar sig att det inte finns något servitut skulle jag fundera på om det kan vara aktuellt att sluta ett sådant avtal med din granne och därmed bilda ett.

Vad krävs för ett giltigt servitut?
I jordabalkens 14 kap. finns förutsättningar som måste vara uppfyllda för att detta ska vara möjligt. När man talar om servitut brukar man skilja på fastigheterna som den tjänande och den härskande fastigheten. Den tjänande fastigheten är den som ger den härskande fastigheten rätt att nyttja ex. en väg på den tjänande fastighetens mark (14 kap. 1 § JB).

Först och främst krävs att servitutet ska vara ägnat för att främja en ändamålsenlig markanvändning. Med det menas att nyttan för den härskande fastigheten (din fastighet) ska vara större än belastningen för den tjänande fastigheten (din grannes fastighet). Vidare måste servitutet upplåtas för stadigvarande ändamål (14 kap. 1 § andra stycket JB.) Syftet med upplåtelsen ska alltså inte vara tillfällig.

Utöver dessa krav måste servitutet vara skriftligt och det ska anges vilken som är den tjänande respektive härskande fastigheten samt vad syftet är med servitutet (14 kap. 5 § JB).

Det finns inte krav på att servitutet efter detta ska skrivas in i fastighetsregistret, men det kan vara en fördel då det annars upphör att gälla om din granne överlåter sin fastighet (23 kap. JB).

Sammanfattning
Jag skulle som sagt rekommendera att först begära ett utdrag ur fastighetsregistret för att se om det finns något servitut mellan fastigheterna. Om det inte finns det skulle jag kontakta din granne för att bilda ett nytt servitut mellan era fastigheter. Detta under förutsättning att kraven jag redogjort för är uppfyllda. Av informationen i frågan framgår inte något som skulle hindra att kraven för servitut är uppfyllda. Men om det finns ytterligare omständigheter som inte framgår av frågan bör du tänka på att det kan vara omständigheter som kan påverka möjligheterna för servitut.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Moa Seger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (308)
2021-10-17 Vem ska orsaka uppkommen skada på servitutsväg?
2021-10-12 Vad händer med ett officialservitut vid avstyckning?
2021-10-09 Servitut och arrende - giltiga avtal?
2021-09-30 Avtalsservitut

Alla besvarade frågor (96583)