Rätten att utfå arvslott

FRÅGA
När har man rätt att få ut sin arvslott?I Norge har man rätt att få ut sin arvslott om den kvarlevande föräldern gifter om sig eller har varit sambo med samma person mer än 2 år, finns det något motsvarande i Sverige?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till lawline!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar när en bröstarvinges rätt till utfående av arvslott infaller i fall då arvlåtaren är gift.

Reglerna kring arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

En bröstarvinges rätt att få ut sin arvslott beror dels på vilket förhållande denne har till den efterlevande maken. Om arvingen även är arvinge till den efterlevande maken kommer efterlevande make ärva denne arvinges del med fri förfoganderätt. Detta innebär att arvingen kommer få ut sin arvslott i form av ett efterarv när den efterlevande maken gått bort. Om arvingen däremot inte är arvinge till den efterlevande maken finns tre tänkbara möjligheter för utfående av arvslotten. Antingen kan arvingen välja att avstå sin arvslott till förmån för efterlevande maken och, precis som gemensamma bröstarvingar, utfå den senare i form av ett efterarv efter den efterlevande makens bortgång. Det andra alternativet är att arvingen begär att utfå sin arvslott direkt efter arvlåtarens bortgång. Det tredje alternativet är att arvingen väljer att ta ut sin arvslott direkt efter arvlåtarens bortgång men att denna rätt inskränks helt eller till viss del då den efterlevande maken har rätt att utfå ett lägsta basbelopp (se 3 kap. 1 § 2 st. ÄB). Detta innebär att om efterlevande make inte har egendom (till egendom räknas här dels dennes egna egendom efter bodelningen inkluderat enskild egendom och arv som denne ärvt med fri förfoganderätt istället för gemensamma bröstarvingar) som uppgår till detta minimibelopp har efterlevande make rätt att med fri förfoganderätt ärva före arvingen i den mån det behövs för att nå upp till basbeloppet. Det tredje alternativet innebär precis som det första att arvingen blir efterarvinge till den efterlevande maken.

Det som kan sägas om situationer där efterlevande make gifter om sig eller ingår samboförhållande är att efterarvet i sådana fall kommer skiftas ur efterlevandes makes bo innan bodelning med den nya maken eller sambon äger rum, (se 3 kap. 6-7 §§ ÄB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (886)
2021-01-18 Fördelning av arv efter båda makarnas död
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv

Alla besvarade frågor (88385)