Straffpåföljd för stöld och betalningsansvar för förälder

FRÅGA
Hej, om mitt barn döms för stöld av mobiltelefon, värd ca 8000. Vad blir då straffpåföljden? Om det blir böter, blir jag som förälder betalningsansvarig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer dela upp mitt svar i två delar.

Straffpåföljd för stöld som har begåtts av en minderårig
Brottet stöld regleras i 8 kap. 1 § brottsbalken (BrB), och maxstraffet för brottet är fängelse i två år. När det är fråga om ett barn gäller dock inte samma skala för påföljd som för en vuxen person. Jag vet inte hur gammalt ditt barn är, men jag utgår från att barnet är under 21 år och kommer därför beskriva mer generellt hur bedömningen görs när ett barn/en ungdom ska få en straffpåföljd för ett begånget brott.

Straffmätningen
Så länge den dömda personen är under 21 år så ska dennes ungdom beaktas vid straffmätningen (den bedömning då påföljden ska bestämmas). Detta innebär bland annat att det är möjligt att döma till ett lindrigare straff än vad som följer av straffskalan (det vill säga, lindrigare än ett angivet minimistraff), och det finns vissa begränsningar i hur långt straff som får utdömas till unga. Som en väldigt generell regel kan sägas att en person som är 18 år gammal får en 50% straffrabatt - så om en 18-åring begår ett brott som hade lett till ett tvåårigt fängelsestraff för en vuxen, får 18-åringen ett år i fängelse istället. En person som är 17 år får 60% straffrabatt, en 16-åring 70% etc. Observera att det givetvis förekommer undantag från dessa procentregler, men dom brukar användas som utgångspunkt. Är en person under 15 år, får denne överhuvudtaget inte dömas till någon påföljd (se 1 kap. 6 § BrB). Sammanfattningsvis kan sägas att ju yngre personen är, desto lindrigare blir påföljden.

Påföljd i detta fall?
I detta fall rör det en stöld, påföljden kommer sannolikt bli böter på ett inte alltför högt belopp. Samhällstjänst är också en påföljd som kan komma att påföras. Fängelse är med största sannolikhet uteslutet; dels för att det inte är ett så pass allvarligt brott, men också för att det krävs synnerliga skäl för att döma en person under 18 år till fängelse (särskilda skäl om personen är mellan 18-21 år), se 30 kap. 5 § BrB. Ett exakt bötesbelopp är svårt att säga. Du kan läsa mer om böter i 25 kap. BrB.

Är du som förälder betalningsansvarig?
De skyldigheter att betala som kan uppstå i detta fall är dels:
1) Ett eventuellt bötesbelopp, om ett sådant utdöms
2) Skadestånd till den skadelidande, dvs. den person som fått mobiltelefonen stulen.

Vad är då ditt ansvar som förälder att betala i en sån här situation?
En förälder som är vårdnadshavare till ett barn kan på två olika, parallellt verkande grunder hållas skadeståndsansvarig för de skador som dennes barn orsakar. Den första grunden gäller för de fall då föräldern, genom vållande/oaktsamhet, riskerar att hållas ansvarig för ett obegränsat belopp enligt den allmänna vållanderegeln i 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL). För att bli skadeståndsskyldig enligt denna regel krävs att föräldern har brustit i sin tillsyn över barnet (regeln om tillsynsansvaret finns i 6 kap. 2 § 2 stycket föräldrabalken), och föräldern kan alltså åläggas ett skadeståndsansvar av den anledningen. Denna grund är vanligare ju yngre barnet är. När barnet blir äldre, minskar tillsynsansvaret för föräldern. Att ditt barn har stulit en mobiltelefon är sannolikt inte något du kan hållas ansvarig för enligt denna regel.

Den andra grunden finns i 3 kap. 5 § SkL, och enligt denna regel kan en förälder hållas ansvarig för de skador som barnet orsakar genom brott, alldeles oberoende av om föräldern i fråga har varit oaktsam eller inte. Man blir alltså skyldig att betala oavsett. Detta gäller dock inte till ett obegränsat belopp, utan endast upp till en femtedel av prisbasbeloppet det år då skadan inträffade (2017 var beloppet 44 800 kr, delat på fem blir 8 960 kr). Observera att inte alla skadelidande begär ersättning från föräldern enligt denna regel, och den aktualiseras därför inte alltid.

Slutligen vill jag även säga att det finns möjlighet till jämkning av ett skadestånd enligt båda dessa regler, vilket du kan läsa mer om i 6 kap. 2 § SkL och 3 kap. 6 § 2 stycket SkL.

Sammanfattning
Du blir alltså inte automatiskt betalningsansvarig för ditt barns böter och eventuella skadestånd, utan det krävs att någon av dom ovan nämnda grunderna blir aktuella. Men, i praktiken betalar föräldrarna för barnets böter och skadeståndsskyldighet (om barnet inte har egna pengar), för att barnet inte ska bli skuldsatt. Ränta påförs båda beloppen, varför man vill betala dem så snabbt som möjligt.

Om du har några fler frågor, tveka inte att lämna en kommentar nedan.

Vänligen,

Sandra Söderberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98708)