Utebliven undersökning och riskens övergång

2014-08-17 i Köplagen
FRÅGA
Hej, sålde ett motionsband till en väns syster. Bandet fungerade som det skulle när vi packade ner det i förpackningen igen. Vi kom överens om 1000 kr som skulle betalas till mig den 25/7. Skulle lagt ut det på blocket för 1200 men det blev ett "kompis pris". Min vän kom och hämtade bandet den 24/7 och skulle transportera hem det till sin släkting. Vi kom överens om att det var deras ansvar när vi hade lastat in bandet. Dom har ännu inte betalat för bandet. Dagen efter ringer min vän och säger att det hackar, men en annan släkting till dom skulle försöka fixa bandet och smörja det. Den 27/7 skickade jag till min vän och frågade om när betalningen skulle komma. Fick till svar imorgon. Jag fick pengarna den 28/7. Sen den 9/8 ringer min väns släkting och säger att hon vill lämna tillbaka bandet och få igen sina pengar annars ska hon stämma mig. För enligt den personen har hon rätt att inspektera varan och lämna tillbaka den om hon inte är nöjd. Men jag anser att hon har inspekterat varan ordentligt innan hon ens betalade och sen har dom smörjt och skruvat med bandet och det gick mer än 14 dagar innan hon hörde av sig. Så vad är det som gäller egentligen?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga!

Av din redogörelse att döma har din vän då hon hämtat motionsbandet antingen agerat som fullmäktig för köparens (fullmaktsgivarens) räkning (någon form av konkludent fullmakt), och då genom sina rättshandlingar bundit köparen, (se 10 § avtalslagen) eller endast utgjort transportör.

Har din vän agerat såsom fullmäktig är eventuella brister, varom köparen ej ägt kännedom, att betrakta som dolda eftersom din vän (indirekt köparen) vare sig synes ha företagit eller anmodats företaga någon undersökning av motionsbandet före hämtningen (se 13, 20 och 21 §§ köplagen). Innebörden av detta är att alla eventuella fel som förelegat vid köpet, vilka köparen ej känt till, berättigar påföljder efter företagen reklamation (sådan företogs av allt att döma 25/7 då felet påtalades, se 32 § köplagen). Detsamma gäller om din vän endast agerat transportör då undersökning även i det fallet skall ske före riskens övergång (överlämnandet till transportören) (se 15, 20 och 21 §§ köplagen). Att Ni kommit överens om att ”ansvaret”/risken skulle övergå på köparen efter att varan hämtats innebär ingen avvikelse från köplagens dispositiva bestämmelser, och föranleder följaktligen inget annat utfall i denna del.

I enlighet med vad i föregående stycke angivits innebär ej den uteblivna undersökningen att brister uppkomna efter hämtningen skulle ge rätt till reklamation. Köparen bär, om inte annat avtalats, efter traditionen (besittningsövergången) risken för att varan försämras till följd av annat än vid farans (riskens) övergång föreliggande fel. Har de problem som påstås ha visat sig efter köpet icke existerat före varans överlämnande berättigar de således inga påföljder.

Vad gäller möjligheten att häva köpet, om beskrivet fel förelegat före hämtningen och då varit dolt, bör nämnas att Du i egenskap av säljare alltid har rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans (det sistnämnda kan förstås te sig svårt då det rör sig om ett begagnat motionsband), även om köparen yrkar hävning eller prisavdrag, förutsatt att ”detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av [dig]” (se 36 § köplagen). Vore avhjälpande eller omleverans uteslutet synes emellertid inget hinder mot hävning föreligga (se 39 § köplagen).

Slutligen bör nämnas att det vid tvist om fel hos såld vara som utgångspunkt åligger köparen att bevisa att felet förelåg redan vid riskens övergång (i detta fall hämtningen av varan). Lyckas köparen ej med denna uppgift anses fel ej föreligga i berört avseende, varför inga påföljder kan göras gällande.

Avtalslagen finner Du här och köplagen här.

Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1197)
2020-08-05 Vad krävs för att man ska kunna göra felansvar gällande vid köp av båt mellan privatpersoner?
2020-08-04 Vad händer om varan försvinner under transport?
2020-08-02 Kan jag ångra en försäljning trots köpekontrakt?
2020-07-29 Ansvar vid fel som visar sig efter köpet

Alla besvarade frågor (82613)