Vad gör man om en kommunallag (som är subsidiär) krockar med Förvaltningslagen (som också är subsidiär)?

2021-05-05 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej, Vad gör man om en kommunallag (som är subsidiär) krockar med Förvaltningslagen (som också är subsidiär) vilken ska man välja eller är det helt omöjligt att dessa krockar?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det inte framgår i din fråga vilka bestämmelser som aktualiseras specifikt, kommer jag att redogöra för vad som gäller generellt sätt.

I förvaltningslagen (FL) 4 § framgår det att lagen är subsidiär i förhållande till annan lagstiftning. Det betyder att eventuella specialbestämmelser i andra författningar gäller i stället för allmänna bestämmelser i förvaltningslagen.

Någon sådan regel finns inte i kommunallagen (KL) som åsyftar kommunallagen generellt. Dock är överklagandereglerna i kommunallagen subsidiära. I 13 kap. 3 § KL framgår det att bestämmelserna i kapitel 13 inte gäller om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om överklagande. Ett exempel på särskilda bestämmelser är 20 kap. 19 § i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Vänligen,

Natalin Kabro
Fick du svar på din fråga?