Vad kännetecknar ett förvaltningsbeslut?

2020-11-18 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Fråga om vad som kännetecknar ett förvaltningsbeslut. Det sägs att ett förvaltningsbeslut är ett uttalande varigenom en myndighet vill påverka ett annat förvaltningsorgan eller en enskilds handlande, dvs. att myndighetens uttalande är avsett att vara "handlingsdirigerande". Men hur ska man förstå detta ifråga om avslagsbeslut? T.ex. i en situation där en socialnämnd avslår en enskilds ansökan om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Fråga: Är en socialnämnds avsikt med att avslå en ansökan om ekonomiskt bistånd att påverka den enskildes handlande på något sätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har tänkt besvara din fråga utifrån två delar, vad som generellt kännetecknar ett förvaltningsbeslut och frågan om socialnämndens avsikt. I och med att frågan är av generell karaktär kommer jag främst utgå från litteratur och förarbeten.

Kännetecknande för ett förvaltningsbeslut

Det du säger stämmer delvis med definitionen av vad ett förvaltningsbeslut är, dock finns det olika sorters förvaltningsbeslut som ska beaktas. Det som kännetecknar ett förvaltningsbeslut är att det görs utifrån myndighetsutövning, myndigheten ska således ha befogenhet att göra ett sådant beslut och beslutet ska ha rättsverkning. Därför kategoriseras t ex inte råd och upplysningar som myndighetsutövning, framgår av Prop. 2016/17:180.

Det du nämner om att ett förvaltningsbeslut är ett uttalande som är avsett att vara "handlingsdirigerande" så syftar du på förpliktande/betungande förvaltningsbeslut. Det kan handla om påbud, alltså ett åläggande för en enskild att utföra en viss handling, t ex installera brandlarm i sin byggnad. Det kan även ha karaktären av ett förbud mot en viss handling, t ex förbud för en fastighetsägare att använda eller låta någon använda en hälsovådlig bostadslägenhet. Dessa förpliktande förvaltningsbeslut faller inom ramen för definitionen du använt dig av, eftersom de syftar till att påverka en enskild eller annan myndighets handlande, det framgår av Håkan Strömberg och Bengt Lundells bok Allmänna Förvaltningsrätt s, 63-64 (2018).

Avslagsbeslut

När det gäller beslut av en framställning en enskild gjort till en myndighet så blir det svårt att utgå från definitionen du använt eftersom den blir missvisande. Anledningen är att det egentligen inte handlar om att förvaltningsmyndigheten försöker påverka eller "handlingsdirigering" den enskilde genom att neka ett beslut. I juridiska litteraturen men även Strömberg och Lundells bok utgår en från definitionen att förvaltningsbeslut är ett uttalande från en myndighet, avsett att verka bestämmande för förvaltningsorgan eller enskildas handlande, Allmänna förvaltningsrätt s, 60. Eftersom det handlar om olika sorters beslut kan en enligt min mening inte säga att socialnämndens avsikt är att påverka den enskildes handlande utan snarare att genom beslutet verka bestämmande för denne. Värt att nämna är att dessa beslut som ska verka bestämmande för den enskilde kan överklagas utifrån 40 - 43 § Förvaltningslagen (2017:900).

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (666)
2021-07-28 Dröjsmålstalan - inget beslut efter 4 v.
2021-07-19 Påverkas föräldrars försörjningsstöd av att vuxet hemmavarande barn arbetar?
2021-07-15 Kan en granne överklaga ett beslut om bygglov?
2021-07-12 Hur lång tid tar det innan man får ett svenskt personnummer?

Alla besvarade frågor (94567)