Vem har det juridiska ansvaret när ett barn skadar ett annat barn?

FRÅGA
En pojke 9-10 år hoppat ner från klätterställning rakt på sjuårig flicka.Flickan fick höftledsluxation. Vet ej om det blir bestående men.Skedde under skoltid.Ska detta polisanmälas för ansvarsfråga?Hade det varit ren olycka hade pojken ramlat med mindre kraft så skadan blivit lindrigare.När pojken hoppade ner från höjd på flickan blev kraften och skadan så stor som den blev.Vem bär ansvaret?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga gäller vem som har skadeståndsansvar för att flickan skadades. Mitt svar kommer därför utgå från detta och då blir främst skadeståndslagen (SkL) aktuell.

Ska händelsen polisanmälas?
Du kan välja att polisanmäla händelsen men då pojken är 9-10 år är han inte straffmyndig (1 kap. 6 § brottsbalken (BrB)). Han kan därför inte dömas till någon straffrättsligt påföljd (fängelse, böter, etc.) och därför kommer polisen inte göra något för att utreda händelsen. Polisen kommer troligtvis lämna över ärendet till socialtjänsten om du polisanmäler. Socialtjänsten kommer dock inte fokusera på skuldfrågan eller vems juridiska ansvar det är för skadan.

Kan någon bli skadeståndsskyldig för skadan?
Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Skadan på flickan (höftledsluxation) är en personskada. För att någon ska bli skyldig att ersätta skadan krävs det dock att skadan orsakats genom uppsåt eller vårdslöshet. Detta innebär att personen som orsakat skadan antingen måste ha haft för avsikt att skada eller handlat på ett sätt som han eller hon borde ha förstått kunde leda till skada eller inte vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder för att skadan inte skulle uppstå. Rena olyckshändelser täcks alltså inte av skadeståndsansvar. Vidare måste andra bedömningsgrunder användas på barn vad gäller uppsåt och oaktsamhet då inte samma krav kan ställas på ett barn som på en vuxen att förutse konsekvenserna eller riskerna av sitt handlande. Det är svårt för mig att bedöma om pojken av olyckshändelse skadade flickan men du uppger att så inte var fallet. Jag kommer därför nu gå in på om pojken eller någon annan kan bli skadeståndsskyldig för skadan på flickan.

Vem kan bli skadeståndsskyldig för skadan?
Den som vållar en personskada innan han eller hon har fyllt 18 år kan bli skadeståndsskyldig i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder och utveckling samt handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § SkL). För att få ut skadestånd från någon som är under 18 år kan man vända sig till dennes vårdnadshavare. Föräldrar som är vårdnadshavare till barn som begått brott har ett principalansvar. Detta innebär att föräldrarna har ett skadeståndsansvar för sitt barns handlande även fast det inte förekommit någon vårdslöshet från föräldrarnas sida (de har ett strikt ansvar). Principalansvaret täcker bland annat personskador på grund av brott (3 kap. 5 § SkL).

Det måste alltså röra sig om ett brott för att principalansvar för sakskada ska kunna göras gällande. I ert fall skulle eventuellt brottet misshandel kunna vara aktuellt. Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådan tillstånd döms för misshandel (3 kap. 5 § BrB). För att misshandel ska räknas som ett brott krävs uppsåt. Om uppsåt inte finns eller inte går att bevisa skulle vållande till kroppskada kunna vara aktuellt. Den som av oaktsamhet orsakar annan person kroppskada eller sjukdom som inte är ringa, döms för vållande till kroppsskada eller sjukdom (3 kap. 8 § BrB).

Jag kan inte med hundra procents säkerhet säga om det rör sig om ett brott eftersom det är många olika omständigheter som kan spela in en uppsåts- samt oaktsamhetsbedömning. Mot bakgrund av de uppgifter du angivit i frågan kan jag inte göra någon närmare bedömning av om det verkligen rör sig om ett brott. Om ett brott skulle ha begåtts täcker principalansvaret för pojkens föräldrar de skador som pojken orsakat flickan.

Föräldrar har tillsynsplikt över sina barn (6 kap. 2 § föräldrabalken). Tillsynsplikten kan dock överlämnas till t.ex. skola. Skolan skulle därför kunna hållas skadeståndsansvariga för det som hänt flickan om de medvetet eller av oaktsamhet åsidosatt tillsynen av barnen. Det blir här främst fråga om personalen hade kunnat förhindra att skada skedde genom att agera annorlunda. Arbetsgivare har principalansvar för de personskador som dennes anställda orsakar i tjänsten genom fel eller försummelse (3 kap. 1 § SkL). Det är alltså skolan och inte den enskilda personalen som kan hållas skadeståndsansvarig om det kan anses att personalen agerat felaktigt eller försumligt. Jag kan dock inte göra en sådan bedömning enbart på den information som finns i frågan.

Sammanfattningsvis kommer det inte göra någon större skillnad för ansvarsfrågan om du polisanmäler eller inte. Om skadan på flickan var till följd av en olyckshändelse kan ingen hållas skadeståndsrättsligt ansvarig dock kan flickan men högsta sannolikhet få ut någon form av ersättning via försäkring. Om skadan på flickan inte var en olyckshändelse är det pojken som orsakade skadan som bär ansvaret för skadan på flickan. För att pojkens vårdnadshavare ska kunna få principalansvar för skadeståndet krävs dock att brott har begåtts. Mitt råd är att ni vänder er till det försäkringsbolag som flickan är försäkrat i för att få ersättning. Vidare råder jag er att försöka komma överens med pojkens vårdnadshavare och eventuellt skolan om ersättning för flickans skada. Om ni inte kan komma överens kan ni vända er till domstol men observera dock att den förlorande parten vid en tvist i domstol får stå för motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (217)
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar
2021-09-09 Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan
2021-08-29 Kan ett ungt barn bli skadeståndsansvarig vid en olyckshändelse?

Alla besvarade frågor (97339)