Vilka skyldigheter har socialtjänsten att hjälpa en förälder som fått orosanmälningar på sig?

2021-10-31 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Vad har socialtjänsten för skyldigheterNär jag fått upprepade orosanmälningar på mig och jag verkligen vill ha hjälp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har funderingar kring vad socialtjänsten har för skyldigheter att hjälpa en förälder när orosanmälningar kommit in till verksamheten. Reglerna som är relevanta för att besvara din fråga återfinns i Socialtjänstlagen (SoL).

Socialtjänsten har ett ansvar att hjälpa människor i behov

Socialtjänsten är en kommunal verksamhet som har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som behöver, 2:1 1 st SoL. När barn är inblandade har socialtjänsten också ett särskilt ansvar för att barnet ska få växa upp i trygga och goda förhållanden , 5:1 SoL. Då jag inte vet särskilt mycket om ditt fall, såsom t.ex. hur länge sedan det är orosanmälningar kommit in och vilka åtgärder socialtjänsten hittills vidtagit kan jag inte svara på vilka skyldigheter socialtjänsten i nuläget har för att anses ha uppfyllt detta ansvar. Det jag kan besvara är vilka generella åtgärder en socialtjänst är skyldig att vidta i det fall de får in orosanmälningar.

Socialtjänsten har en skyldighet att starta en förhandsbedömning

Efter det att socialtjänsten fått in orosanmälningar är de skyldiga att starta en förhandsbedömning, 11:1 a SoL. Det första steget i en sådan förhandsbedömning är att genomföra en skyddsbedömning, d.v.s undersöka om det föreligger grund för omedelbart omhändertagande. För att ett omedelbart omhändertagande ska kunna genomföras krävs att antingen 2 eller 3 §§ i LVU är tillämpliga samt att omhändertagandendet inte kan avvaktas p.g.a att barnens hälsa och utveckling tar skada eller att utredningen kan skadas eller att vidare åtgärder inte kan genomföras, 6 § LVU. Då du inte nämner något om att ditt barn blivit omedelbart omhändertaget utgår jag från att socialtjänsten i sin bedömning kommit fram till att det inte föreligger skäl för ett sådant omedelbart ingripande.

Förhandsbedömningen leder förmodligen till ett beslut att starta en utredning

I det fall den förhandsbedömning socialtjänsten har en skyldighet att genomföra visar på att en utredning inte kommer leda till någon åtgärd från verksamhetens sida så ska en utredning inte inledas. Men då du beskriver att det inkommit flera orosanmälningar finner jag det troligt att socialtjänsten genom sin förhandsbedömning kommit fram till att de förmodligen behöver vidta någon typ av åtgärd för att barnet ska få möjlighet att växa upp under de trygga förhållanden barnet har rätt till. Utifrån detta finner jag det troligt att socialtjänsten tagit/ eller kommer ta ett beslut att starta en utredning, 11:1 Sol. Efter det att ett beslut om att starta en utredning tagits har socialtjänsten 14 dagar på sig att inleda utredningen.

En utredning innebär att socialtjänsten samlar på sig information

Att en utredning startats kan kännas obehagligt som förälder. Vad som menas med en utredning är dock enbart att socialtjänsten ska samla på sig tillräckligt med information om dina och barnets förhållanden för att fatta ett så bra beslut som möjligt kring vilken hjälp de ska erbjuda. Utredningen ska bedrivas utifrån en helhetssyn med så mycket frivillighet och självbestämmande som möjligt, 1:1 3 st SoL. Att du som förälder verkligen vill ha hjälp kommer spela stor roll för utredningen då denna inställning medför att det inte blir aktuellt att utreda ifall det behövs tvångsåtgärder med av stöd av LVU.

(Att det inte blir aktuellt att ingripa med stöd av LVU förutsätter dock att barnets andra vårdnadshavare (om en sådan person finns ) också är positivt inställd till hjälpen. Då du inte nämner något om någon annan vårdnadshavare kommer jag utgå från att en sådan inte motsätter sig hjälpen).

Under utredningen ska socialtjänsten utreda om det finns behov av hjälp

Under sin utredning har socialtjänsten att undersöka om det finns ett behov för hjälp, om detta behov kan tillgodoses på annat sätt (t ex. genom att du får hjälp av en släkting eller liknande) och om hjälpen är nödvändig för att uppnå skälig levnadsnivå, 4:1SoL. Om så är fallet så har socialtjänsten en skyldighet att erbjuda hjälp och gör det då med stöd av 4:1 SoL då hjälpen går under det som i lagrummet utgör "livsföring i övrigt", 4:1 SoL. Om de inte finner det nödvändigt har de alltså ingen skyldighet att ingripa.

Vilken typ av hjälp kan socialnämnden besluta

Då jag inte vet så mycket om din situation kan jag inte säga något om vilken typ av hjälp socialtjänsten eventuellt väljer att erbjuda i det fall de finner att behov av hjälp föreligger. Socialtjänstens bedömning ska nämligen ske utifrån en proportionalitetsbedömning. Det kan bli aktuellt med öppna insatser såsom stödsamtal för både barn och förälder för att stärka föräldrarollen , 3:6a SoL. Det kan också bli aktuellt med att utse en kontaktperson/kontaktfamilj, 3:6b SoL. I vissa fall kan det också vara nödvändigt att utse ett familjehem.

Oavsett i vilken form hjälpen gestaltas ska socialtjänsten upprätta ett formellt beslut kring åtgärden. Detta beslut kan verkställas direkt, 16:3 2 st SoL men du som förälder har rätt att överklaga beslutet enligt 16:3 1 st SoL.

Mina råd

Ovan har jag redogjort för vilka skyldigheter socialtjänsten generellt sett har att vidta när de får in orosanmälningar. Det kan vara så att jag missbedömt dina fråga, att socialtjänsten redan gjort en utredning men att denna inte resulterade i någon hjälpinsats eller att några andra omständigheter helt enkelt inte stämmer som gör att mitt svar inte hjälper dig i din situation. Därtill vill jag säga några ord om din rätt att få hjälp oavsett inkomna orosanmälningar.

Som förälder har du alltid rätt att själv kontakta socialtjänsten och berätta om din situation. På så vis kan du få hjälp att handskas med föräldrarollen av kunnig personal antingen genom enskilda samtal eller i grupp. Mitt främsta råd blir därför att du själv tar kontakt med socialtjänsten i din kommun och ber dem hjälpa dig och ditt barn. Även om det kan kännas obehagligt eller integritetskränkande måste du komma ihåg att socialtjänstens verksamhet är till för att hjälpa dig, inte för att döma eller verka för att du och ditt barn inte ska ha en god relation.

Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga och stort lycka till i framtiden!

Mvh,

Jennifer Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (707)
2022-01-22 Var ska man folkbokföra sig?
2022-01-17 Kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär?
2022-01-17 Är man ersättningsskyldig i förhållande till utföraren när denne blir nekad utbetalning för gjort RUT-avdrag?
2021-12-31 Får HVB-hem besluta om utegångsförbud?

Alla besvarade frågor (98562)