Vilket ansvar har man som förälder för ett nästan myndigt barn?

FRÅGA
Vilket ansvar har jag som förälder för min 16 åring som springer på stan om kvällar och nätter
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer att utgå ifrån att du vill veta huruvida ditt 16-åriga barns agerande kan ge upphov till någon form av ekonomiskt (eller annat) ansvar för dig. Jag kommer vidare utgå ifrån att du har vårdnaden om 16-åringen.

Föräldrar behöver inte hålla uppsikt över äldre barn

Enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen, så skall den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en person- eller sakskada ersätta skadan. Enligt 6 kap 2 § andra stycket föräldrabalken, skall den som har vårdnaden om ett barn tillse att barnet står under lämplig uppsikt.

Det sagda innebär t.ex att en förälder kan bli skyldig att ersätta exempelvis sakskador (skador på egendom9, som orsakas av ett ungt barn som inte hålls under tillräcklig uppsikt. Detta eftersom det anses oaktsamt att låta ett litet barn agera utan uppsikt.

När det kommer till "gamla" barn gäller detta dock inte. En ungdom som är sexton år gammal behöver, även om han eller hon fortfarande är omyndig, naturligtvis inte hållas under samma uppsikt som en sjuåring. Enligt min bedömning behöver du alltså inte oroa dig för att göras ansvarig på grund av att din sextonåring t.ex råkar förstöra någons egendom eller vållar någon annan en personskada. Ersättning får den skadelidande i så fall i första hand kräva av sextonåringen.

Du kan dock tvingas betala skadestånd, om barnet vållar skada genom brott

Enligt 3 kap 5 § första stycket skadeståndslagen skall en förälder ersätta person- och sakskador som ett barn vållar genom brott. En förälder skall också ersätta skada på grund av att barnet kränker någon genom brott (d.v.s kränkningsersättning). Ansvaret är enligt 3 kap 5 § andra stycket samma lag begränsat till en femtedel av prisbasbeloppet - för tillfället alltså 9100 kronor (455 x 20 = 9100).

Om ditt barn exempelvis vållar en sakskada genom brott, kan du alltså bli skyldig att ersätta skadan, upp till 9100 kronor. Samma sak gäller personskada som orsakats genom brott, eller eventuell kränkningsersättning. Detta ansvar är strikt - du behöver alltså inte själv ha varit oaktsam för att det skall inträda.

Enligt 3 kap 6 § andra stycket kan skadestånd enligt ovan dock jämkas, om det är uppenbart oskäligt att föräldern skall betala skadeståndet med hänsyn till förälderns förhållande till barnet eller de åtgärder denne vidtagit för att förhindra att barnet begår brott.

Kraven för att kunna jämka enligt 3 kap 6 § är extremt högt ställda. Det absolut vanligast är alltså att föräldrarna blir skyldiga att ersätta skadan enligt 3 kap 5 §, på det sätt som jag beskrivit ovan.

Detta innebär att du som förälder i viss mån ansvarar ekonomiskt för brott som begås av ditt barn.

Sammanfattning

Föräldrar ansvarar för att hålla sina barn under tillräcklig uppsikt. Eftersom ditt barn är 16 år, har du dock knappast någon uppsiktsplikt längre. Du kan alltså inte göras ansvarig på grund av din egen oaktsamhet. Däremot bär en förälder ett strikt ansvar för person- och sakskada som barnen vållar genom brott. Ansvaret är dock begränsat till en femtedels prisbasbelopp; i skrivande stund 9100 kronor. Du har med andra ord ett visst ansvar ifall ditt barn begår brott, men annars ansvarar i princip ditt barn för sina egna handlingar.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98481)