Vilken ersättning har jag som suttit oskyldigt häktad rätt till?

2020-11-18 i Justitiekanslern (JK)
FRÅGA |Hej,Jag har suttit oskyldigt häktad med restriktioner i 6 månader och är friad i tingsrätten på samtliga punkter.min fråga är vilken storlek på skadestånd som jag kan ansöka om, på JK's sida finns det en taxa men den säger endast 30" Mån 1 och därefter 20" per månad fram till och med månad 6.jag hade precis startat ett företag och levde på mina besparingar, den sista gången som jag arbetade var min inkomst ca. 500" och då arbetade jag endast 6månader.Vad borde vara en rimlig nivå, jag är nu hos kronofogden och hos flertalet inkassobolag plus det psykiska lidandet som inte bara jag utan anhöriga fått gå igenom samt att det nätverk som jag hade byggt upp av affärskontakter är helt raserat.tack på förhand
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vi börjar med att kolla i lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Enligt lagens 2 § första stycke 1 phar man rätt till ersättning om man suttit häktad och sen blivit frikänd. I enlighet med 7 §ska ersättningen täcka utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och lidande. Hur hög ersättning är du berättigad?Du har rätt i att ersättningsanspråken till stor del styrs av schabloner, men den taxan du hänvisar till avser ersättning för lidande och inte förlorad arbetsförtjänst. Det är svårt för mig att ge dig ett exakt svar eftersom Justitiekanslern (JK) gör en helhetsbedömning i det enskilda fallet, men jag ska redogöra för vissa riktlinjer man utgår ifrån.Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och intrång i näringsverksamhetGrunderna "förlorad arbetsförtjänst" och "intrång i näringsverksamhet" avser att kompensera när en persons försörjning har drabbats.Ersättningen ska be­stämmas till ett belopp som motsvarar vad den frihetsberövade har förlorat genom själva frihetsinskränkningen. Med detta menas i första hand ett direkt inkomstbortfall till följd av att den frihetsberövade inte kunde utföra sin vanliga sysselsättning. Det kan vara svårare att uppskatta inkomstbortfallet när man är egenföretagare och särskilt när frihetsberövandet har skett i samband med uppstarten av ditt företag, men ha med dig att det är du som ersättningssökande som måste styrka hur stor inkomst du har gått miste om under tiden du var frihetsberövad. Du måste alltså utreda det själv och bifoga utredningen i din ansökan.Ersättning för lidandeFrihetsberövandelagen ger ingen vägledning för hur ersättning för lidande ska beräknas, men enligt lagens förarbeten är syftet med ersättningen att kompensera för obehagliga känslor som rädsla, förnedring, skam och liknande reaktioner (prop. 1997/98:105 s. 56.). Att kunna mäta någons lidande i pengar är naturligtvis en mycket svår uppgift, därför utgår man i första hand från normalersättningen enligt schablon. Ersättningens storlek bestäms med utgångspunkt i hur länge frihetsberövandet varat, men vissa omständigheter kan medföra en förhöjd ersättning. Tex: om lagföringen varit förenad med stor medial uppmärksamhet, hur man har behandlats under själva frihetsberövandet, hur utredningen gått till m.m. Att du förlorat en del värdefulla affärskontakter skulle kunna vara en omständighet som är ersättningsgrundande i form av lidande. Med andra ord så gör JK en samlad bedömning i det enskilda fallet.Vad gäller Kronofogden och Inkasso är jag osäker på vad som gäller. Det är tveksamt om det skulle kunna anses som "utgifter" enligt 7 §, då det i första hand avser utgifter för resor till eller från anstalt. Det är möjligt att det skulle kunna räknas till lidande men jag kan inte hitta någon rättspraxis på det. I vart fall borde du ha med det i din ansökan så JK kan ta beslut i den frågan.SammanfattningOm du har suttit oskyldigt häktad är huvudregeln att du har rätt till ersättning och du själv måste ansöka om det hos JK. Ersättningen bestäms individuellt men den totala ersättningen kan avse 1) ersättning för utgifter, 2) ersättning för förlorad arbetsinkomst och ersättning för intrång i näringsverksamhet + 3) ersättning för lidande. JK gör alltså en helhetsbedömning i det enskilda fallet men med utgångspunkt från schablon och praxis. Som du säkert förstår är det omöjligt för mig att säga hur hög ersättning du är berättigad, men det här är i vart fall några riktlinjer som JK utgår ifrån. Jag skulle föreslå att du läser JKs yttrande i Diarienr: 5724-18-4.1, där redogörs beräkningen av ersättning vid frihetsberövande väldigt tydligt och pedagogiskt.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och att du känner mer klarhet i din situation, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Ersättning för häktad tid

2020-07-19 i Justitiekanslern (JK)
FRÅGA |Hej jag blev misstänkt för mord den 2 februari och satt oskyldig häktat 3.5 månad förlora mitt jobb och inkomst och mådde ohört dåligt o psykisk nu efter 2.5 år så blev det nerlagt. Va kan man förvänta sig i skadestånd typ
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar det som att du undrar hur ersättningen kommer se ut för dig för den tid du suttit häktad. När det kommer till denna situation är det lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (frihetsberövandelagen) som blir tillämplig (1 § frihetsberövandelagen). Vad säger lagen?Huvudregeln är att den som har varit häktad på grund av misstanke om brott har rätt till ersättning om det meddelas frikännande dom, åtalet avvisas eller avskrivs eller förundersökningen avslutas utan att åtal väcks (2 § första stycket första punkten frihetsberövandelagen). Vad omfattas av ersättningen? Ersättning enligt 2 § frihetsberövandelagen lämnas för utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och lidande (7 § frihetsberövandelagen). Här omfattas alltså förlusterna du lidit från det förlorade arbetet samt det psykiska lidande du genomgått. Här måste du visa på att du har förlorat jobbet och inkomsterna därifrån. När det kommer till det psykiska lidandet kommer en individuell prövning att göras. Man tar då hänsyn till din egen upplevelse av lidandet, hur lång tid du satt häktad, allmänna etiska och sociala värderingar i samhället och omständigheterna i det särskilda fallet. I vissa fall kan det bli aktuellt med en förhöjd ersättning när det kommer till mer allvarliga brott, vilket mord kan argumenteras för att vara. Hur ska jag gå tillväga för att få ut eventuell ersättning? Du lämnar in din ansökan genom att fylla i denna blankett och skicka in eventuella bilagor och intyg/avtal till Justitiekanslern på följande adress:Justitiekanslern Box 2308 103 17 StockholmDet finns även en checklista som kan vara till hjälp för dig i din ansökan. Du kan även läsa mer om just denna form av ersättning på Justitiekanslerns hemsida. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Hur mycket ersättning får jag om jag suttit häktad men fått en friande dom?

2020-05-29 i Justitiekanslern (JK)
FRÅGA |Hej!jag har suttit häktad från den 17 December 2019 till den 30 April och sen kom domen att jag är fri.Hur mycket får man då?
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, nedan kallad frihetsberövandelagen. Har du rätt till ersättning?Eftersom du har fått en frikännande dom har du rätt till ersättning (2 § första stycket första punkten frihetsberövandelagen). Denna ersättning måste du själv ansöka om hos justitiekanslern. På justitiekanslerns hemsida finns information om hur du ansöker om ersättningen och även en ansökningsblankett du kan ladda ner. Hur mycket ersättning får du? Det du kan få ersättning för är utgifter, förlorad arbetsinkomst, intrång i näringsverksamhet och lidande (7 § frihetsberövandelagen). • Utgifter: Ersättning för utgifter kan till exempel röra sig om ersättning för resor till och från häktet. • Förlorad arbetsinkomst: Ersättning för den inkomst du har förlorat då du under häktningstiden inte har kunnat gå till jobbet. • Intrång i näringsverksamhet: Ersättning på denna grund kan du få om det inte bara är arbetsinkomst du har förlorat under häktningstiden utan att du kanske också har förlorat en kundkrets eller liknande. • Lidande: Denna ersättning bestäms i varje enskilt fall och kan alltså variera från person till person men det normala är att man har lidit mer ju längre tid man har suttit häktad. Utgångspunkten är att man får 30 000 kr i ersättning för den första månaden, 20 000 kr för kommande månader till och med sjätte månaden och efter det 30 000 kr per månad. Eftersom du har suttit häktad i fyra månader och 13 dagar kan du räkna med ersättning om 30 000 kr för den första månaden, 60 000 kr för nästa tre månader och ca 8 500 kr för de sista 13 dagarna. Totalt blir ersättningen för lidande i så fall ca 98 500 kr, men som sagt, denna ersättning bestäms individuellt. Viktigt att komma ihåg är också att det finns vissa tillfällen då man inte har rätt till ersättning eller inte rätt till lika mycket ersättning som man skulle ha haft. Det kan till exempel vara om du själv har erkänt brottet fast du är oskyldig och av den anledningen blir häktad eller om du har försökt förstöra bevis eller försvårat utredningen (6 § frihetsberövandelagen). SammanfattningEftersom du har fått en friande dom har du rätt till ersättning. Denna ersättning måste du ansöka om själv hos justitiekanslern. Ersättningen bestäms individuellt men den totala ersättningen kommer uppgå till ersättning för utgifter + ersättning för förlorad arbetsinkomst + ersättning för intrång i näringsverksamhet (om du har lidit någon sådan skada) + ersättning för lidande (i ditt fall är det möjligt att ersättningen för lidande skulle uppgå till ca 98 500 kr). Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline. Mvh

Ersättning för häktning

2020-01-26 i Justitiekanslern (JK)
FRÅGA |Hej! jag har varit häktad med fulla restriktioner misstänkt på sannolika skäl för ett allvarligt brott som skett i september, jag greps av polisen den 27de november och frikändes den 9de januari oskyldig till brott och avskriven ifrån fallet som fortfarande pågår! jag kunde bevisa vart jag varit tiden brottet har skett.jag har mått och mår väldigt dåligt eftersom jag inte fick gå igenom min kalender osv för att bevisa min oskyldighet!!!! samt jag varit oskyldig och kunnat fällas för brottet då två offer pekat ut mig i foto konfrontation, samt förhörsledare som bekräftat för mig att jag säkert kunnat fällas för brottet. lägsta straff för brottet är 4 år!jag har missat en stor del av min skolgång på folkhögskola som jag studerar 100%, där räknas närvaro och omdöme.jag mådde psykiskt och fysiskt dåligt i häktet! och jag inte fått kontakta eller få kontakt med anhöriga efter 33 dagar fick jag ringa ett telefonsamtal till far under bevakning och efter ungefär 30 dagar fick jag godkännande för besök av anhöriga under bevakning.vad för ersättning har jag rätt till?och hur ansöker jag för ersättning för frihetsberövande?jag vill ha all min rätt.tack.
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan hänvisas till Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, nedan kallat frihetsberövandelagen. Lagen hittar du https://lagen.nu/1998:714 Rätt till ersättning Enligt 2 § 2 p. frihetsberövandelagen har den som har varit häktat p.g.a misstanke om brott rätt till ersättning om åtalet avskrivs. Enligt 7 § lämnas ersättning för utgifter, förlorad arbetsförtjänstoch lidande. Utgifter: Enligt förarbetena till lagen hör till ersättningsgilla utgifter i första hand hänföras till utgifter till och från anstalten. Vidare anges att ersättning kan tänkas utgå för kostnad för familjens flyttning till en mindre bostad samt utgifter för skötsel av barn. Det är du som ansöker som ska styrka anspråket. Detta kan du göra med exempelvis ett kvitto. Förlorad arbetsförtjänst: Grunden för förlorad arbetsförtjänst är att kompensera när en persons försörjning har drabbats. Enligt Justitiekanslern (JK) avses med arbetsförtjänst t.ex utbildningsbidrag. Detta tar jag upp med tanke på att du skriver att du studerar. Om du har haft har förlorat utbildningsbidrag under den tiden du satt häktad har du därmed rätt till ersättning för detta. Det är återigen du som ska styrka vilken förlust du har gjort, exempelvis genom intyg från CSN. Lidande: Den sista ersättningsgilla posten är lidande. Ersättningen för lidande bestäms efter en individuell prövning och det görs av en skönsmässig uppskattning av lidandet i varje enskilt fall. Enligt förarbetena till lagen läggs här särskild vikt vid hur länge personen har hållits i häktet. JK skriver på deras egen hemsida att ersättningen enligt deras praxis för lidande uppgår i normalfallet till 30 000 kr den första månaden. Sedan utgår ersättning med 20 000 kr för ytterligare en månad. Hur ansöka om ersättningErsättningen ansöks via blankett som återfinns här: https://www.jk.se/media/2199/ansokningsblankett.pdf . Du kan läsa mer om själva ansökningen och vad du ska tänka på här: https://www.jk.se/skadestand/frihetsberovande/ . Till hjälp kan du använda dig av deras egen checklista. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor och lycka till! Med vänlig hälsning,

Rätt till ersättning för frihetsberövande utan fällande dom

2020-07-31 i Justitiekanslern (JK)
FRÅGA |HejJag har suttit häktad i 31 dagar misstänkt för misshandeln och olaga hot vilket yttra sig i att jag i nödvärn slog till min sambos näsa då ja avvärjde henne från att slå en yxa i mig jag blev häktad OCH under häktnings tiden mådde jag så dåligt av isoleringen att jag åkte in i psykos som varade i tre veckor vid huvudförhandlingen blev jag omedelbart släppt på fri fot i väntan på dom och jag kommer bli friad garanterat från brottsmisstanke nu undrar jag är jag berättigad skadestånd och isåfall hur mycket med tanke på mitt mående i psykos pga häktningen led psykiskt fruktansvärt mycket.mvh Tobbe
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som har varit frihetsberövad (anhållen eller häktad) utan att sedan bli dömd för gärningen har i regel rätt till ersättning av staten. Detta regleras i Lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (1998:714).Den som har varit anhållen i minst 24 timmar i sträck eller häktad kan ansöka om ersättning hos Justitiekanslern när förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts eller när frikännande dom har meddelats för den brottsmisstanke som frihetsberövandet avsåg, 2 § Lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (1998:714).Ersättning lämnas för utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och lidande, 7 § Lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (1998:714). Av det som framgår i din fråga, att du mått psykiskt dåligt i och med häktningen, bör det falla in under kategorin lidande, avseende ersättningsanspråk.Den som begär ersättning måste själv ge in den utredning som behövs för att t.ex. bedöma skadans storlek. Detta åsyftar främst utgifter, förlorad arbetsförtjänst och intrång i näringsverksamhet. Den enskilda personen har inte samma krav gällande ersättning för lidande.Enligt Justitiekanslerns praxis bestäms ersättningen för lidande i normalfallet till 30 000 kr för den första månaden. Ersättning utgår med 20 000 kr för varje ytterligare månad fram till och med den sjätte månaden och därefter med 30 000 kr per månad till och med den tolfte månaden. Därefter ökar ersättningen successivt ju längre frihetsberövandet har pågått. I ditt fall skulle ersättning för lidande, enligt praxisen, kunna landa på ca 30 000 kr (för en månads frihetsberövande). Jag kan dock inte ge något exakt svar på hur de kommer att bedöma i det enskilda ärendet.Ansökningsblankett för ersättning hittar du här. Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt att få skadestånd när jag varit anhållen och sedan blir släppt?

2020-07-04 i Justitiekanslern (JK)
FRÅGA |Har jag rätt att få skadestånd när jag varit anhållen och släppt?
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!En person som varit anhållen och senare blir släppt har möjlighet att få skadestånd från staten. Man kan ansöka om skadestånd från staten hos justitiekanslern (JK). Enligt 2 § lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder föreligger en rätt till ersättning från staten om någon har suttit häktad eller anhållen och antingen blivit släppt eller helt/delvis friad vid den efterföljande domstolsprövningen. Grundförutsättningen är alltså att frihetsberövandet inte hade ägt rum om misstanken varit "korrekt" från början. Här kommer ett exempel för att förklara regleringen: Om någon misstänkt för grov misshandel häktas och personen senare vid domstolsprövningen endast döms för ringa misshandel var häktningen antagligen felaktig. En person som misstänkts för ringa misshandel bör nämligen som regel inte häktas (se häktingsreglerna i RB 24 kap). Personen har alltså troligtvis rätt till skadestånd från staten för det felaktiga frihetsberövandet.Alla som blivit anhållna och sedan friade/släppta har dock inte rätt till skadestånd. Av 2 § lagen om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder framgår nämligen att personen måste ha suttit anhållen i minst 24 timmar för att ha rätt till skadestånd.Frihetsberövandet måste även ha orsakat personen skada enligt 1 § samma lag. En person som har rätt till skadestånd kan få ersättning för utgifter, förlorad arbetsinkomst och personligt lidande kopplat till frihetsberövandet enligt 7 § samma lag.Om din fråga rör ett verkligt scenario rekommenderar jag dig att skicka in en ansökan till JK om du anser dig ha rätt till ersättning (ansökningsblanketten hittar du här).Hoppas du fick svar på din fråga!

Skadestånd från kommun?

2020-01-31 i Justitiekanslern (JK)
FRÅGA |Vart vänder man sig för att söka skadestånd om en kommun gjort fel? JK är väl bara statliga myndigheter?Har gjort en IVO anmälan mot en kommun och väntar nu på beslut/åtgärd. Är IVO:s beslut tillräckligt för att ställa skadeståndskrav gentemot en kommun?
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan kräva skadestånd från en kommun, men det beror lite på vad och OM kommunen faktiskt har begått ett fel som de kan fällas för i allmän domstol. Enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen (SkL) ska staten eller en kommun ersätta sk. kränkningsskador som sker genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning (se 3 kap. 2 § 2 p. SkL). Kränkningsskada räknas som att någon allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär. Du kan göra en anmälan till Justitiekanslern (https://www.jk.se/skadestand/skadestand/). Justitiekanslern har möjlighet att på frivillig väg reglera vissa skadeståndsanspråk som riktas mot staten (och kommuner). Det krävs dock, som sagt, att kommunen i fråga har gjort sig skyldig till "fel eller försummelse vid myndighetsutövning" för att skadestånd ska kunna bli aktuellt. IVO är dessväre inte en instans som kan ge dig skadestånd, så ett beslut från dem är inte tillräckligt.

Fråga om ersättning av staten för frihetsberövande

2019-01-28 i Justitiekanslern (JK)
FRÅGA |Hur mycket pengar kan jag få för fyra dagar frihetsberövning?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som har varit frihetsberövad utan att sedan bli dömd för gärningen har i regel rätt till ersättning av staten enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, frihetsberövandelagen, (här). För att få ersättning behöver du själv lämna in den utredning som krävs för att bedöma skadans storlek.Allmänna förutsättningar för att ha rätt till ersättningOm du har varit anhållen i minst 24 timmar i sträck eller häktad kan du ansöka om ersättning hos Justitiekanslern när förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts, eller när frikännande dom har meddelats för den brottsmisstanke som frihetsberövandet avsåg, detta enligt 2 § frihetsberövandelagen (här).Här kan du ansöka om ersättning. Det finns även en checklista för vad du ska ta med, den finner du här.Vad täcker ersättningen?Enligt 7 § frihetsberövandelagen (här) ska ersättningen täcka utgifter, förlorad arbetsinkomst, intrång i näringsverksamhet och lidande.UtgifterDe utgifter som täcks av ersättningen tar i första hand sikte på de resor som gjorts till och från anstalten. Det gäller exempelvis kostnad för resa från häktet till bostaden. Kostnader som du har haft för t.ex. ­hyra, telefon m.m. ersätts dock inte enligt denna lag. Även avseende utgifter är det du som måste ge in den utredning som krävs för att styrka anspråket, t.ex. kvitton.Förlorad arbetsinkomst och intrång i näringsverksamhetHär måste du visa att du lidit ekonomisk skada till följd av häktningen. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår i princip endast för de dagar som frihetsberövandet pågått. Med arbetsförtjänst avses t.ex. arbetsinkomst, arbetslöshetsersättning, sjukersättning och utbildningsbidrag. Det är återigen du som sökande som ska visa att du gått miste om inkomst och hur mycket du har förlorat under tiden du var frihetsberövad. Det innebär att du måste ge in utredning som styrker dina uppgifter. Utredningen kan bestå av intyg eller liknande från arbetsgivaren, a-kassan etc.LidandeMed lidande avses bl.a. de känslor av oro, obehag och maktlöshet som ett frihetsberövande får antas innebära. Ersättningens storlek för lidande bestäms med utgångspunkt i hur länge frihetsberövandet har varat, därför behöver du inte ge in någon särskild utredning för att få ersättning för lidande. I praxis har ersättning för lidande bestämts till ca 1000 kr / dygn.Vissa omständigheter kan medföra en förhöjd ersättning. Det gäller främst om misstankarna har avsett ett särskilt allvarligt brott. Förhöjd ersättning utgår också till ungdomar i åldern 15 – 18 år. Sådana omständigheter tar Justitiekanslern hänsyn till självmant. Eftersom jag saknar ytterligare information om din frihetsberövning kan jag tyvärr inte ta ställning till om detta aktualiseras.Sammanfattning Eftersom jag inte har någon mer information om ditt frihetsberövande kan jag tyvärr inte ge dig någon mer precis bedömning. Jag råder dig att lämna in en ansökan om ersättning till Justitiekanslern och utforma denna med hjälp av checklistan.Det är viktigt att betona att du endast kan få ersättning för skador som är direkta följder av själva häktningen. Det innebär att du inte kan få ersättning för skador som du fått på grund av själva brottsmisstanken som sådan, brottsutredningen eller andra moment i det rättsliga förfarandet.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänligen,