Lämnar Lawline ut personuppgifter?

2020-08-04 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Vill veta om NAMN EFTERNAMN i på ADRESS är gift eller skild
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Lawline innehar inget register på svenska medborgares civilstånd. Därmed har vi inga uppgifter att lämna ut. För att få ut dessa typer av uppgifter kan du kontakta Skatteverket. Vänligen notera att personuppgifterna du angav i frågan ej har publicerats av säkerhetsskäl. Med vänlig hälsning,

Allmänna handlingar

2020-07-31 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej! Ett strafföreläggande kräver att den misstänkte erkänner brottet och skriver under föreläggandet.Innan den misstänkte eventuellt erkänner brott eller om den i andra fall väljer att inte godkänna strafföreläggande, är information om brottet offentlig handling? Jag väntar på förhandling i tingsrätten kring ett misstänkt trafikbrott.. (godkände inte strafföreläggande) men kan redan nu se att lexbase publicerat uppgifter om strafföreläggande.. hur funkar detta med offentlig handling innan dom och vid strafföreläggande? Tacksam för svar!
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.En förutsättning för att Lexbase kunnat få tillgång till den publicerade informationen är att den framgick av en allmän handling som var offentlig. En handling är allmän om den är inkommen eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos den myndigheten (TF 2 kap 4 §). I mitt svar har jag valt att skriva om inkomna handlingar då jag misstänker att det är en sådan som har föranlett publiceringen på Lexbase.En handling är inkommen när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa (TF 2 kap 9 §). Det innebär att en handling är allmän om den har mottagits av en myndighet eller en person som är behörig att ta emot handlingar för en myndighet. När handlingen på detta sätt blivit allmän kan den begäras ut av var och en, så länge den inte är sekretessbelagd (TF 2 kap 1 §). Sannolikt är ett strafföreläggande eller en dom för ett trafikbrott närmast aldrig sekretessbelagd. När ett strafföreläggande utfärdas av åklagarmyndigheten, och den misstänkte skriver under, stannar uppgifterna hos åklagarmyndigheten. Om den misstänkte däremot inte skriver under strafföreläggandet skickas en stämningsansökan från åklagarmyndigheten till domstolen. Med andra ord väcker åklagaren åtal genom att skicka över vissa handlingar till domstolen. När dessa handlingar inkommer till domstolen (som är en myndighet) blir handlingarna allmänna hos domstolen. I ditt fall var sannolikt det icke-underskrivna strafföreläggandet bifogat i stämningsansökan. Jag misstänker att det har gått till på detta vis då mediahus och andra publicistiska tjänster som t.ex. Lexbase på rutin begär ut inkomna stämningsansökningar från domstolar.Hoppas du fick svar på din fråga.

Hindrar GDPR att hemsidor som Mrkoll publicerar uppgifter om mig?

2020-07-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej!Jag undrar över offentlighetsprincipen och GBDR. Det finns en sida kallad mrkoll.se Ett bolag med namn Nusvar AB ligger bakom. På denna sida får vem som helst fram nära All info om en person bara genom att söka på namnet. Sidan länkar också till personer som bor på samma adress osv. Den visar även hur många som sökt på just det namnet den senaste månaden. Det kan hända att all info som finns där är offentlig med hänvisning till offentlighetsprincipen men får ett bolag samla info om en privatperson på nätet på detta sätt, hindrar inte GBDR lagendet? Jag tycker det är skrämmande. Vem som helst kan också köpa info om någon anonymt från sidan. Det hela är chockerande tycker jag. Det går inte att kontakta sidan och de svarar inte på mejl kan jag läsa på sidan. När jag kollar upp bolaget Nusvar AB framgår det tydligt att många människor liksom jag är upprörda över detta. Kan jag Kräva att bolaget tar bort dessa uppgifter och i så fall hur? Stöder lagen privatpersoner eller bolaget? Tacksam för svar.Mvh Sarah
Sanaria Saad |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som om du undrar om GDPR sätter några begränsningar för offentlighetsprincipen. Du frågar även om du kan kräva att bolaget tar bort uppgifterna från sin hemsida. Jag ska göra mitt bästa i att svara på dina frågor. Vad är offentlighetsprincipen? Offentlighetsprincipen är grundläggande för Sveriges statsskick. Jag kommer inte gå in detaljerat på vad den innebär, men kort innebär principen rätten att ta del av allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen går att utläsa i exempelvis tryckfrihetsförordningen (2 kap. 1 § TF). Där anges att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, dessa kan vara både tryckta eller elektroniska. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet. Det Mrkoll gör är att de samlar in information och publicerar dem på sin hemsida. Informationen som publiceras har sitt ursprung hos myndigheterna och är tillgängliga via offentlighetsprincipen. Du kan läsa mer om offentlighetsprincipen på regeringens hemsida, här. Hemsidan har ett utgivningsbevis Mr.koll är en hemsida med ett utgivningsbevis, denna har dem tilldelats av Myndigheten för press, radio och tv. Detta utgivningsbevis omfattar hela hemsidan och innebär att de har ett grundlagsskydd till att publicera personuppgifter. De får publicera personuppgifterna så länge de inte begår ett yttrandefrihetsbrott. Ett sådant yttrandefrihetsbrott kan exempelvis vara spioneri eller hets mot folkgrupp (5 kap. 1 § Yttrandefrihetsgrundlagen). Hur förhåller sig GDPR till offentlighetsprincipen? GDPR är en europeisk förordning som år 2018 ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Hemsidor som har ett utgivningsbevis omfattas inte av GDPR. Förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från förordningen om det är nödvändigt för att upprätthålla yttrandefriheten (Kapitel 9 Art. 85 GDPR). Ett utgivningsbevis är ett sådant undantag som i Mrkolls fall innebär att GDPR inte gäller för hemsidan. Vad innebär detta för mig? Detta innebär att du rent juridiskt inte kan kräva att hemsidan tar ner uppgifterna om dig. Du kan alltid fråga om att de ska göra det men de har ingen juridisk skyldighet till att göra så. Du kan tyvärr varken finna stöd i GDPR eller någon annan lag för dina krav. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Hur får olika hemsidor tillgång till privatpersoners brottsregister?

2020-07-08 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hur får egentligen sidor som Mr Koll och Lexbase tag på uppgifter från privat personers belastningsregister?
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hemsidor av denna typ begär ut domar från svenska domstolar som sedan läggs ges ut mot en avgift på dessa hemsidor. För att besvara din fråga ska det först och främst konstateras hur exakt de aktuella hemsidorna kommer åt dessa uppgifter. Den här typen av frågor regleras främst av offentlighetsprincipen, Tryckfrihetsförordningen (TF) samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).Vad innebär offentlighetsprincipen?Offentlighetsprincipen är en central princip inom svensk rätt. Principen fastställer att handlingar hos svenska myndigheter ska vara tillgänglig för allmänheten (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Offentlighetsprincipen kan emellertid inskränkas under vissa förutsättningar genom offentlighet- och sekretesslagen.Är domar offentliga handlingar?För att ta reda på om en dom är en offentlig handling krävs det att en dom uppfyller de kriterier som ställs upp för en handling (2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen). Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt, vilket är kriterier en dom uppfyller. Därefter ska det fastställas om handlingen är allmän. För att en handling ska vara allmän måste den vara upprättad eller inkommen till en myndighet samt förvaras där (2 kap. 4 § TF). Eftersom en dom är upprättad hos en domstol, vilket är en myndighet, är den att ses som allmän (2 kap. 10 § TF). En dom, som hemsidorna bygger den aspekt som du nämner i din fråga, är således en allmän handling och även offentlig om det inte finns ett lagstadgat stöd för att sekretessbelägga den.Är det som hemsidan gör lagstridigt? Mr Koll, Lexbase och liknande hemsidor hämtar ut domar från svenska domstolar. Därefter publicerar de en antydan av de uppgifter de har, där den fullständiga informationen kan erhållas mot betalning. Sammantaget innebär detta att hemsidorna baserar sina uppgifter på offentliga handlingar som tillhandahålls för allmänheten. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Kan man ta bort sina uppgifter från Mr Koll?

2020-07-31 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej! Om jag upplever ett hot pga mitt yrke men ej har någon juridisk process pågående. Kan jag ta bort mig från mrkoll då? Mvh
Hanna Árnadóttir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan du begära att Mr Koll tar bort dina uppgifter?Svaret är tyvärr nej på den frågan. Webbsidan Mr Koll har ett utgivningsbevis (vilket regleras i 1 kap 5 § yttrandefrihetsgrundlagen) vilket innebär att de är grundlagsskyddade av yttrandefrihetsgrundlagen. I och med detta har de rätt att publicera uppgifterna i fråga. Det du kan göra är att du kontaktar webbsidan och ber dem att ta bort uppgifterna, men ha i åtanke att de inte är skyldiga att göra det. Finns det något annat sätt som du kan skydda dina uppgifter på?Den information som publiceras på Mr Koll har sitt ursprung hos myndigheterna och är tillgänglig för allmänheten via offentlighetsprincipen (alltså de uppgifter som allmänheten har rätt att ta del av från stat och kommun). Folkbokföringsuppgifter är normalt offentliga (men ibland kan de omfattas av sekretess). Det du kan göra är att ansöka om skyddade personuppgifter hos skatteverket, vilket innebär att webbsidor som Mr Koll inte får tillgång till dem (I vart fall inte lika enkelt). Det finns tre typer av skyddade personuppgifter: Skyddad folkbokföring, sekretessmarkering eller fingerade personuppgifter (ansöks hos polisen). Information angående detta finns här: https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter.4.18e1b10334ebe8bc80001711.htmlSammanfattningDet jag skulle råda dig till i första hand är att du tar kontakt med Mr Koll och ber dem att de tar bort dina uppgifter. I andra hand, om du upplever ett stort hot skulle jag råda dig till att du ansöker om skyddade personuppgifter (hos skatteverket eller hos polisen). Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Mvh,

Vilka uppgifter får socialtjänsten sekretessbelägga?

2020-07-31 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Har vårdnadshavaren rätt att få ut handlingen "Övervägande enligt 13 § LVU" i sin helhet? Kan vissa uppgifter sekretessbeläggas innan informationen går till vårdnadshavarna? Med vänlig hälsning
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Ett övervägande om fortsatt vård behövs ska enligt 13 § LVU göras minst en gång i halvåret. Vårdnadshavaren behöver inte informeras om övervägandet. Däremot är detta övervägande som utgångspunkt en allmän handling då den förvaras hos en myndighet samt är upprättad inom myndigheten (se 2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen samt 2 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen). Allmänna handlingar är emellertid inte nödvändigtvis offentliga, de kan sekretessbeläggas mot bakgrund av de bestämmelser som finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Detta följer av 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen. Inom socialtjänsten råder sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (se 26 kap. 1 § första stycket OSL). Att verksamhet för vård av unga enligt LVU omfattas av begreppet socialtjänst framgår av 26 kap. 1 § andra stycket andra punkten OSL. Inom socialtjänsten finns således ett så kallat omvänt skaderekvisit, det finns en presumtion för att uppgifterna ska omfattas av sekretess, om det inte står klart att inget men kommer åsamkas den enskilde.Socialtjänsten kan alltså vägra lämna ut handlingen eller sekretessbelägga delar av handlingen om de finner det lämpligt mot bakgrund av den prövning som ska göras enligt OSL. Om du inte är nöjd med myndighetens beslut att sekretessbelägga uppgiften kan du överklaga beslutet (se vidare 6 kap. 7 § OSL). Beslutet ska överklagas till kammarrätt (se 6 kap. 8 § OSL).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Går det att beställa en avliden persons gamla domar och dombeslut?

2020-07-28 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Går det att beställa en avliden persons gamla domar och dombeslut? Den avlidne är min far, och jag har inte några målnummer, jag vet bara två av åren domarna fastslagits. Om det går, kostar det?
Lina Salem |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt att beställa domar och beslut som avser en avliden person. Allmänna handlingars offentlighetEn grundläggande princip i den svenska rättsordningen är den s.k. handlingsoffentlighetsprincipen som uttrycks i 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen (TF) och innebär att, till ett främjande av ett fritt meningsutbyte, fri och allsidig upplysning ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Det faller sig således naturligt att utröna vad som utgör "allmänna handlingar". En allmän handling är en framställnings i skrift som kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. Framställningen ska vidare anses som inkommen eller upprättad hos en myndighet, se 2 kap. 3-4 §§ TF. Domar och beslut anses som upprättade handlingar, och är således en allmän handling då den avkunnats eller expedierats av domstolen. Sekretessbelagda handlingar En utgångspunkt är att alla allmänna handlingar är offentliga, men allmänna handlingar kan i vissa fall helt- eller delvis sekretessbeläggas med stöd av offentlighets- och sekretesslagen. Vad detta i praktiken innebär är att myndigheten inte är skyldig att lämna ut den allmänna handlingen på begäran. Enbart det faktum att en person är avliden motiverar inte att en dom ska sekretessbeläggas, där principen om offentlighet väger tyngre, se kap. 36 OSL. Hur begär man ut en allmän handling? Som framgått är offentlighetsprincipen väldigt stark i Sverige, och även tillgången till offentliga handlingar har gjorts förhållandevis enkel. För att ta del av domarna eller beslut bör du vända dig till berörd domstol, och begära ut handlingen. Det finns inget formalia krav på begärans utformning. Du nämner i din fråga att du inte känner till målnummer, det är inget krav för att du ska ha möjlighet att begära handlingarna. Du kan istället på annat sätt hänvisa till domen, genom att ex. nämna de person som är involverade, när domen avkunnats eller vad målet avser. Den berörda myndigheteten kan i sin skicka handlingen per mejl eller per brev, se 2 kap. 16 § TF. Sammanfattningsvis kan konstateras att domar är allmänna handlingar och därmed som utgångspunkt offentliga, där du kan begära ut denna. Till denna offentlighet finns dock begränsningar, som motiveras av OSL. Vad gäller domar är det väldigt ovanligt att hela domen sekretessbeläggs utan det är snarare specifika uppgifter som styrks över. Slutligen bedöms inte någons bortgång vara av sådan känslig art en dom sekretessbeläggs. Har du fler funderingar är du välkommen att åter kontakta oss på Lawline. Vänligen,

Vart kan man beställa domslut ifrån?

2020-07-06 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej jag vill beställa en specifik dom hur gör jag???
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du vill beställa handlingar i ett mål eller bara läsa domen så ska du kontakta den domstol som hade hand om målet. Domstolen kommer innan de lämnar ut handlingen till dig, göra en sekretessprövning för att se till att inga sekretessbelagda uppgifter lämnas ut. När du begär ut domen har du rätt att vara anonym. Beroende på din doms omfattning och om den finns elektroniskt eller behöver skannas in så kan det kosta pengar att få ut handlingen. Jag rekommenderar dig att du vänder dig till den domstol som hade hand om målet du är intresserad av. Du kan läsa mer om hur du kan ta del av allmänna handlingar här och beställa domslutet här.