Är chattar en offentlig handling?

2021-03-23 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Är chattar i teams en offentlig handling?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst kan sägas att vi i Sverige har en grundlagsfäst offentlighetsprincip som bland annat innebär att varje medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF)). Frågan blir således vad som avses med allmänna handlingar och huruvida privata chattar kan ses som offentlig handling. Vad är en handling? Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt (2 kap. 3 § TF).Vad är en allmän handling?En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet (2 kap. 4 § TF). Vad är en offentlig handling?Offentlig handling är en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess i enlighet med offentlighet- och sekretesslag (OSL). Alltså krävs det att handlingen är allmän samt inte omfattas av sekretess för att den ska vara offentlig. Är chattar i teams en offentlig handling?Kort sagt så är chattar i teams inte en offentlig handling. Chattar i teams kan ses som handlingar men är varken förvarad och inkommen eller upprättad hos en myndighet. Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag ta del av en utredning?

2020-08-22 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej. Jag undrar hur vi ska kunna få ta del av en gammal utredning./ hur man går tillväga?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser kring rätten att ta del av allmänna handlingarNi har som huvudregel den grundlagsskyddade rätten att få ta del av allmänna offentliga handlingar enligt tryckfrihetsförordningen (TF). Bestämmelser kring rätten att ta del av utredningar, oftast kallade förundersökningar, regleras ingående i rättegångsbalken (RB). Det finns dock undantag till rätten att begära ut allmänna handlingar. Handlingen kan till exempel vara undantagen enligt lag eller genom att vara helt eller delvis sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Hur kan jag ta del av utredningar/förundersökningar?Man får inte begära att ta del av förundersökningsprotokoll under pågående förundersökning då den omfattas av sekretess (18 kap. 1 § OSL). Om polisen har skapat protokollet kan du kontakta polisen som han handlagt ärendet men inte förrän förundersökningen har avslutats och handlingen färdigställts. Det här för att skydda enskildas personliga och ekonomiska förhållanden under förundersökningen. Om handlingen har lämnats in av en åklagare till domstol räknas den som inkommen och du kan då vända dig till domstolen i fråga för att ta del av den (45 kap. 7 § RB). Eftersom en begäran om att ta del av en handling ska göras hos den myndighet som förvarar handlingen (2 kap. 17 § TF). Handlingen kan som tidigare nämnt vara sekretessbelagt, dock gäller sekretessen i högst 70 år (35 kap. 1 § 4 stycket OSL). Det här innebär att man kan begära ut en sekretessbelagt handling efter den här tiden. Innan handlingar lämnas ut prövas det om handlingen omfattas av sekretess enligt OSL. Skulle ni få avslag på en begäran om att få ta del av en handling kan beslutet överklagas till domstol för prövning (2 kap. 19 § TF och 6 kap. 7 § OSL). SammanfattningSom huvudregel har ni rätt att ta del av utredningar då dessa räknas som offentliga handlingar. Vissa handlingar kan dock omfattas av sekretess eller inte ges ut på grund av andra lagliga bestämmelser. Det framkommer inte hur gammal utredningen ni vill ta del av är men skulle den vara äldre än 70 år skulle ni nu få ta del av den oberoende av tidigare sekretess. För att ta del av handlingen kan du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen, exempelvis polisen eller domstol. Hoppas att du fick din fråga besvarad och om du har fler frågor är du välkommen att kontakta Lawline igen!Med vänliga hälsningar,