Kostnader för skiljenämnd

2011-05-09 i Skiljemän
FRÅGA |Vem får stå för juridiska kostnader om jordägaren vinner en arrendetvist i skiljenämnden? Är det den enskilda individen, eller är det jordägaren? Mvh/ June
Oskar Axelson |Hej, regler om skiljenämnder regleras i den dispositiva lagen 1999:116 om skiljeförfarande (https://lagen.nu/1999:116). Att lagen är dispositiv betyder att den är fri att avtala bort i vilka delar parterna vill. Det kan alltså avtalas om vem som ska bära kostnaderna vid ett skiljenämndsförfarande och har parterna kommit överens om något skall alltså detta gälla före det som gäller enligt lagen. Huvudregeln i 37 § stadgar att parterna solidariskt ansvarar för kostnader för förfarandet. Dock finns det en regel i 42 § som säger att skiljenämnden på begäran av part kan förplikta motparten att betala ersättning för dennes rättegångskostnader samt slutligt bestämma hur kostnaderna för skiljenämnden skall fördelas mellan parterna. Vanligtvis innebär detta att skiljenämnden här tolkar 18 kap. Rättegångsbalken analogt. 18 kap 1 § Rättegångsbalken säger att förlorande part skall stå för rättegångskostnaderna. (https://lagen.nu/1942:740) I det aktuella fallet innebär det att den enskilda individen skall stå för rättegångskostnaderna i tvisten eftersom denne förlorade tvisten, såvida inget annat har avtalats förstås. Mvh

Lag om skiljemän

2007-06-11 i Skiljemän
FRÅGA |Lag om skiljemän. Är den upphävd fr 1999-04-01? Vad gäller då?
Gabriel Westin |Lag om skiljemän är upphävd genom SFS 1999:116 och därmed ersatt med lag om skiljeförfarande (se http://lagen.nu/1999:116 ). Den äldre lagen kan dock fortfarande komma att tillämpas i vissa fall vilket framgår av övergångsbestämmelserna i den nya lagen.Med vänlig hälsning,