Vad gäller vid hastighetsöverträdelse under prövotiden?

2021-06-24 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej dottern blev stoppad för fortkörning idag med laser och hon fick körkortet i början på mars så alltså prövotid kvar. Hon körde 131km/h på 110 väg. Fick 3600 i böter och polisen sa hon kommer få körkortet indraget. Innebär det att det är helt hundra att hon måste få göra om alla prov eller kan det bli att hon får behålla det och enbart få böterna? Hon har precis fått jobb i sommar som innebär att hon måste ha körkortet för att kunna ta sig dit, är det skäl nog till överklagan isf?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?Utifrån din fråga uppfattar jag det som att din dotter har åkt fast för fortkörning och fått böter under sin prövotid varpå polisen uppgett att hon kommer att få sitt körkort indraget. Frågan blir då om hon måste göra om alla prov igen om hennes körkort blir indraget eller om hon endast behöver betala böter utan att hennes körkort blir indraget. Sedan kommer jag att redogöra för vad som gäller vid överklagande av indraget körkort. Vad innebär prövotid på körkort?Prövotiden på körkort gäller i två år från det tillfället man tog körkortet (3 kap. 18 § körkortslagen). Det här innebär att man måste göra om både teori- och förarprov om ens körkort blir indraget under dessa två år för att återfå sitt körkort. Om man får körkortet indraget under prövotiden men vägrar att genomföra dessa prov på nytt kommer körkortet att förbli indraget. Alltså betyder detta att man får samma straff som en person med körkort utan prövotid. En person med prövotid måste göra om proven för att återfå sitt körkort medan de förare med körkort utan prövotid återfår sitt körkort efter påföljden och behöver inte göra om proven. Vad gäller vid fortkörning under prövotiden? Möjligheten till körkortsingripande regleras i körkortslagen. Förutsättningarna för att en person ska få sitt körkort indraget är samma för alla då alla ska följa de gällande trafikreglerna. Om körkortshavaren överskridit högst tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa kan körkortet återkallas (5 kap. 3 § 4 punkten körkortslagen). Generellt kan sägas att en enstaka hastighetsöverträdelse som huvudregel inte medför en återkallelse av körkortet om man har kört mindre än 30 km/h över hastighetsgränsen när det gäller en väg med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer (prop. 1992/93:189). Istället för att körkortet återkallas kan en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § körkortslagen). Föraren döms utöver återkallelse eller varning till penningböter om denne kör över hastighetsbegränsningen. Vad gäller vid indragning av körkort?Om man gör sig skyldig till en hastighetsöverträdelse som inte är ringa återkallas transportstyrelsen körkortet. När är körkort återkallas bestäms en så kallad spärrtid vilket innebär en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas (5 kap. 6 § 1 stycket körkortslagen). Denna spärrtid bestäms till lägst 1 år och högst 3 år, här tas hänsyn till bland annat behovet av körkortet och tidigare trafikförseelser (5 kap. 6 § körkortslagen). Hur överklagar jag beslut om indraget körkort?Transportstyrelsens beslut om körkortsåterkallelse går att överklaga till förvaltningsrätten (8 kap. 1 § körkortslagen). Överklagan ska skickas till Transportstyrelsen som i sin tur skickar den vidare till förvaltningsrätten. Hur du går tillväga vid överklagan, vilka skäl som överklagade grundar sig på och vilka handlingar som ska bifogas framgår av Transportstyrelsens beslut. Överklagan ska normalt ha inkommit till myndigheten inom en viss tid vilket även det ska anges i beslutet. SlutsatsEftersom din dotter har kört 131 km/h på en 110 väg har hon kört 21 km/h för snabbt vilket vanligtvis är att anse som ringa fortkörning. Troligtvis kommer hon enbart att få böter förutsatt att hon tidigare inte blivit tagen för fortkörning eller fått en varning. Återkallelse av körkortet skulle kunna ske om hon inom prövotiden åkt fast för flera ringa fortkörningar. Om hon får sitt körkort indraget måste hon på grund av prövotiden göra om alla körkortsprov och kan inte enbart betala böter. Beslutet om indraget körkort kan överklagas men huruvida hennes sommarjobb är ett tillräckligt skäl i hennes enskilda fall med hänsyn till det begångna trafikbrottet är upp till förvaltningsrätten att bedöma. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Vad blir straffet om man kör tung motorcykel utan A-körkort?

2021-06-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad straffet blir om jag som haft B-körkort i 9år och kör tung motorcykel och blir stannad av polisen. Har hört ifrån ett flertal att om MC:n är i trafik har försäkring och man kör lagligt att man bara får en varning/anmärkning på B-kortet och böter men att man ej blir av med det. Kan ni hjälpa mig?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av lag om straff för vissa trafikbrott (TBL) och Körkortslagen. Vad kan straffet bli?Det är alltid domstolen som slutligen avgör vad det ska bli för straff när någon har begått ett brott, och det finns ett flertal olika faktorer som kan påverka den bedömningen som vilket brott som har begåtts, om man har begått brott tidigare, åldern, med mera. Att köra en tung motorcykel utan giltigt körkort är en brottslig handling som kallas olovlig körning (3 § TBL). Påföljden för detta brott är böter. Om personen dock har tidigare haft ett återkallat körkort eller brottet har skett vanemässigt eller annars är att anse som grovt så kan personen dömas till fängelse i högst 6 månader. Kan körkortet bli återkallat?Förutom böter och/eller fängelse riskerar du även att få ditt B-körkort återkallat (5 kap 3 § Körkortslagen). Polisen kan även omhänderta ditt körkort på en gång (5 kap 7 § Körkortslagen). Det är transportstyrelsen som beslutar om körkortet ska återkallas eller inte. Det är därmed svårt att i detta hänseende att avgöra om dem skulle återkalla körkortet eller inte. Transportstyrelsen ska återkalla körkort om man bryter mot trafikregler eller om man på annat sätt ser att man inte är lämplig att ha körkort. Några exempel på sådana situationer där körkort ska återkallas är; grov vårdslöshet i trafik, hastighetsöverträdelser, opålitlighet i nykterhetshänseende. Om du därmed skulle dömas för trafikbrottet olovlig körning så finns det en möjlighet att körkortet blir återkallat. Det är dock transportstyrelsen som gör denna bedömningen i varje enskilt fall. Om ditt körkort skulle återkallas utfärdas en spärrtid som gäller 1-36 månader. Under den tiden får inget nytt körkort eller körkortstillstånd utfärdas (5 kap 6 § Körkortslagen). Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Kan man anmäla olovlig skjutsning på cykel?

2021-06-15 i Trafikbrott
FRÅGA |Kan man anmäla olovlig skjutsning på cykel?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ser du ett brott, exempelvis olovlig skjutsning på cykel, kan du visserligen anmäla det. När ett brott anmäls görs i regel en utredning där det bestäms om brottet ska utredas. När det är fråga om brott som är små och vanliga är polisens praxis emellertid att en utredning inte görs. Detta talar för att polisen, efter anmälan, knappast kommer att göra en utredning.På polisens hemsida kan du läsa mer om hur de arbetar med anmälningar.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Köra MC med B-körkort

2021-06-09 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej.Jag har körkort för bil dvs B körkort. Nu vill jag köra motorcykel och tänker på sikt även ta körkort för A dvs tung motorcykel. Jag har haft B körkort i många år och är född före 1970För att veta om motorcykel är något för mej så har jag provat på mindre vägar och kör enligt gällande regler med försäkringar, skatt och hastighet. Min fråga är.Om jag blir stoppad av polis, vad kan hända vid sådant tillfälle?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över vad som händer om du blir stoppad av polis när du testkör MC utan att ha körkort för just det fordonsslaget. Det korta svaret är att du i en sådan situation riskerar böter, fängelse och/eller återkallat körkort. I det följande kommer jag gå igenom reglerna kring ditt beskrivna scenario. Köra MC utan körkort innebär olovlig körning Huvudregeln för att få köra MC är att du måste ha ett gällande körkort för just det fordonsslaget. Med andra ord måste du ha ett giltigt A1-, A2- eller A-körkort för att få köra MC (notera att det är olika körkort som gäller beroende på hur "tung" motorcykeln är). (2 kap. 1 § Körkortslagen)Om du kör MC trots att du inte har ett giltigt körkort för att få köra det fordonet så gör du dig skyldig till olovlig körning. Detta gäller oavsett om du har B-körkort eller inte samt om du följer andra trafikregler och har fordonet försäkrat. (3 § lagen om straff för vissa trafikbrott)BöterKonsekvensen av olovlig körning är i första hand böter. (3 § lagen om straff för vissa trafikbrott)Normalt sett kan man räkna på en bot om 1.500 kr eller 30 dagsböter. Om dagsböter blir aktuellt kommer beloppet på dagsboten bestämmas efter vad som anses vara skäligt men hänsyn till bl.a. din inkomst och din förmögenhet. (25 kap. 2 § Brottsbalken)FängelseFör de fall den olovliga körningen är att anse som grov kan det leda till att man döms till fängelse i högst sex månader. (3 § lagen om straff för vissa trafikbrott)I ditt fall skulle fängelse högst sannolikt inte bli aktuellt förutsatt att det rör sig om en förstagångsöverträdelse. För att brottet ska anses som grovt krävs vanligtvis att man har gjort sig skyldig till samma brott flera gånger förut eller om du exempelvis har vägrats körkort p.g.a. uppenbar olämplighet. Återkallat körkortSlutligen riskerar du även att få annat körkort återkallat. Det innebär att om du gör dig skyldig till olovlig körning genom att testa köra MC utan att ha något giltigt körkort för att få köra MC, så kan ditt B-körkort bli återkallat. (5 kap. 3 § körkortslagen)Undantag då det är möjligt att köra MC utan körkortSammanfattningsvis spelar det alltså ingen roll att du har ett B-körkort och att du följer andra tillämpliga regler. Om du kör MC utan något MC-körkort så är huvudregeln att du gör dig skyldig till olovlig körning, vilket kan leda till böter, fängelse och/eller återkallat körkort. Detta är emellertid bara en huvudregel, det finns nämligen vissa undantag där det är fullt möjligt att på ett lagligt sätt köra MC utan att ha ett giltigt körkort för det fordonsslaget. Det första sättet som kan nämnas är att det finns olika intresseorganisationer som anordnar evenemang där det finns trafiklärare som erbjuder prova-på-körning. Ett annat sätt är att ta hjälp av en trafikskola eller någon som redan har ett MC-körkort och övningsköra med dem. Vad som krävs för att övningsköra MC kan läsa mer om på transportstyrelsens hemsida som du hittar här.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad blir straffet för grovt rattfylleri?

2021-06-22 i Trafikbrott
FRÅGA |Hade promillehalt 0,68 mg i utandningsluften o polisen tog körkortet o bilenVad blir straffet?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Akuell lag är lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TSL). Om du har kört din bil och haft en alkoholkoncentration som uppgått till 0,68 mg per liter i utandningsluften kan du ha gjort dig skyldig till grovt rattfylleri enligt 4 a § TSL. Det finns tre faktorer som beaktas vid bedömning om en gärningsperson gjort sig skyldig till grovt rattfylleri, den första är att föraren ska ha haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften, det andra är att föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, det tredje är om framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. Utan att veta om alla omständigheterna i ditt fall, kan det konstateras att du har haft en tillräckligt hög alkholkoncentration för att uppnå kravet på grovt rattfylleri, men har du i övrigt inte varit "avsevärt påverkad" samt framfört bilen på ett tillräckligt betryggande sätt finns det en chans att brottet betraktas vara av normalgraden. Straffet för rattfylleri av normalgraden är allt från böter till fängelse i sex månader enligt 4 § TSL, medan straffet för grovt rattfylleri kan uppgå till 2 års fängelse om omständigheterna är allvarliga enligt 4 a § TSL. Det blir i slutändan fråga om en helhetsbedömning av ditt beteende i trafiken som avgör straffet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Brottsligt att köra ifrån Polisen?

2021-06-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Körde ifrån en polisbus med moped klass 1. När jag gjorde de så körde jag på cykel vägar och körde för fort. Kan en polis stanna mig typ dagen efter och få böter för de?
Maja Elken |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om Polisen kan vidta någon åtgärd mot dig efter att du kört ifrån dem. Reglerna som är relevanta för att besvara din fråga finns i Lagen om straff för vissa trafikbrott. (TBL)Först och främst så är det inte brottsligt i sig att undvika eller köra ifrån polisen, du kan alltså inte få någon påföljd för just det. Däremot kan fortkörning eller någon annan trafikförseelse komma på tal i samband med flykten från Polisen.Vad gäller fortkörning så kan man dömas för vårdslöshet i trafik enligt 1 § TBL. Den som gör sig skyldig till vårdslöshet i trafik av normalgraden brukar dömas till dagsböter (1 § första stycket), men om brottet är grovt kan fängelse övervägas (1 § andra stycket). Ibland kan körkortet dras in, isåfall beslutar Transportstyrelsen om en så kallad "spärrtid" som avser tiden från den dagen Polisen tog körkortet. Att få sitt körkort indraget är dock inget straff i juridisk mening.Vidare krävs det även att Polisen kan bevisa att det faktiskt var du som körde mopeden den aktuella kvällen vilket kan bli svårt. Vänliga hälsningar,

Straffmätning vid grovt rattfylleri samt tidigare brottslighets påverkan.

2021-06-13 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag kommer mest troligen dömas för grovt rattfylleri, som har straffskala i max 2 år.Jag har även blivit tidigare dömd fängelse för ett kortstraffigt fängelsestraff som jag satt för 3 år sedan.Det var på 6 månader totalt om jag inte miss minns mig, men satt bara 2/3:ar.Jag har däremot hållit mig i skinnet sedan dess blivit dömd för några brott överhuvudtaget och skötte mig exemplariskt på fängelset.Till min fråga, som då lyder vilket typ av strafftid tror ni att jag kommer få ifall dommen landar på grov rattfylleri?A) Att dom visar en som en statement, ger mig max tiden på 2 år. Samt att jag kommer få sitta ut min 1/3 del som jag satt slippa den första vändan.B) Att det kommer att bedömmas som enskilt individ och att faktiskt kolla på handlingarna i det brott jag begått.Vi säger ett senario därjag hade blivit dömd till 2 års fängelse + den innesittande tiden, skulle det gått att yrka på kontraktsvård då jag avnekade det förra gången jag fick åka in i fängelset.Och isåfall, skulle det vara en kortare eller längre tid än vad självaste fängelsestraffet är?
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har nedan delat upp din fråga i olika delfrågor. Avslutningsvis ger jag dig ett råd kring hur du bör tänka.Förverkande av villkorlig frigivningDu nämner att du tidigare avtjänat ett straff som du blev villkorligt frigiven från. Efter en frigivning så har du en prövotid på återstoden av straffet, men minst ett år. Det innebär att du från dess att du släpptes hade ett års prövotid. Det är bara inom denna tid som din villkorliga frigivning kan förklaras förverkad. Du kommer alltså inte behöva avtjäna den sista tredjedelen av det straffet. (26 kap. 10 § brottsbalken)Påverkar tidigare brottslighet val av påföljd?Tidigare brottslighet kan påverka val av påföljd, och ska särskilt beaktas av rätten. (30 kap. 4 § BrB). För att den tidigare brottsligheten ska påverka ska då främst handla om återfall, eller brottslighet som har något samband med de nya brotten. En allmän riktlinje är att brott som är äldre än 3-4 år inte beaktas.Påverkar tidigare brottslighet straffmätningen?Tidigare brottslighet kan påverka straffmätningen. (29 kap. 4 § BrB). Straffmätning är det domstolen gör när de bestämmer straffet i det enskilda fallet. På samma sätt som vid val av påföljd är det likartad tidigare brottslighet som främst tas i beaktning. Straffmätning vid grovt rattfylleriDet straff som regelmässigt döms ut vid ett normalt grovt rattfylleri är en månads fängelse (se NJA 2002 s. 653). Normalt döms inte fängelse ut när straffvärdet inte överstiger ett år. Grovt rattfylleri är däremot ett så kallat artbrott. Detta innebär att det är ett sådant särskilt farligt brott att man anser att fängelse bör presumeras. Slutsatsen är alltså att de flesta som döms för grovt rattfylleri sitter just en månad i fängelse.Utan några mer ingående detaljer gällande promillehalt och situation är det svårt att göra en bedömning huruvida straffvärdet bör sättas högre än normalt. Omständigheter som skulle kunna tala för ett högre straff är om du framfört ett tyngre fordon, haft många passagerare eller farlig last.Det ska väldigt mycket till för att bli dömd till ett högre straff. För att få en uppfattning kan nämnas att en person som kört med över 2 promille i blodet, i 135 km/h på en 70-väg med skymd sikt, som körde ihjäl ett barn dömdes till två år och nio månader (då även vållande till annans död). Rättssäkerheten i Sverige är en av världens högsta, du kan alltså känna dig lugn över att du inte kommer bli dömd hårdare för att domstolen vill göra ett statement. Kom ihåg att alla brottmål som domstolen hanterar är i någon mån allvarliga, och många återfaller, det finns alltså varken syfte eller skäl att göra ett exempel av just dig.Mitt råd Mitt råd är att du under huvudförhandlingen samtycker till att kunna bli dömd till samhällstjänst. Då finns det större utrymme för domstolen att döma till icke-frihetsberövande straff. För att kunna dömas till kontraktsvård krävs att du är medveten om ditt missbruk eller beroende, samt att du är villig att gå igenom en ingripande behandling för att bli frisk. Detta är något du kan nämna för rätten. Såvida du inte har många försvårande omständigheter så kommer straffet stanna i den lägre delen av straffskalan. Jag vet inte heller vilket brott du tidigare dömts för, men jag gör bedömningen att den kommer göra minimal skillnad på straffmätning och val av påföljd.Jag hoppas du fick svar på din fråga, undrar du något mer om samma fråga kan du kommentera nedan.Med vänlig hälsning

Hastighetsöverträdelse under prövotid

2021-06-08 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Kan man förlora körkort under prövotid om man har kört 3 km över på väg 70?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättsregler kring körkortsingripande vid hastighetsöverträdelser återfinns i körkortslagen.PrövotidNyblivna körkortstagare i Sverige har en prövotid på två år från det att deras körkort utfärdades (3 kap. 18 § körkortslagen). Prövotiden innebär att om du som bilförare gör dig skyldig till en trafikförseelse och ditt körkort blir återkallat, måste du göra om både kunskapsprovet och körprovet.Återkallelse av körkortNärmare förutsättningar för när ett ingripande av körkort ska ske regleras i 5 kap. körkortslagen. Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen).Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighetsöverträdelse och det inte är att anse som ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen). Om hastighetsöverträdelsen är att bedöma som ett ringa brott ska körkortet således inte återkallas.Vad som avses med ringa hastighetsöverträdelse framgår inte i lagtext utan tydliggörs i praxis och förarbeten (jfr prop. 1992/93:189 s. 3–4). Överskridande med mer än 30 km/ h utgör inte en ringa hastighetsöverträdelse, vilket innebär att återkallelse av körkort kan ske om man kör mer än 30 km/ h jämfört med högsta tillåtna hastighet. I vissa fall kan återkallelse komma i fråga redan vid överskridande med 20 km/ h. Detta gäller exempelvis utanför skolor m.m. där högsta tillåtna hastigheter är låga, såsom 30 km/ h. Vid bedömningen av huruvida en överträdelse är att anse som ringa eller inte ska främst beaktas i vilken mån högsta tillåtna hastighet har överskridits. Vid sidan av detta kan emellertid också omständigheterna i det specifika fallet vägas in. Väg- och siktförhållandena, trafikintensiteten på den aktuella vägen och huruvida gångtrafikanter förekommer är faktorer som kan beaktas för att avgöra om det är ringa eller inte.Reflektioner avseende ditt fallI jämförelse med högsta tillåtna hastighet har du kört 3 km/ h för snabbt. Det utgör enligt gällande rätt en ringa hastighetsöverträdelse, vilket som utgångspunkt inte ska medföra att ett körkort återkallas. Att du är under prövotid påverkar inte denna bedömning. Ditt körkort kommer således med stor sannolikhet inte att återkallas.Hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning