När kan man bli skadeståndsskyldig för att ha råkat skada en telefon?

2021-10-10 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej ,Om n lägger sin mobiltelefon på golvet i ett gym och x av misstag tappar/släpper en vikt som rullar över telefonen och telefonen då blir skadad av detta . Var och hos vem ligger skuldfrågan ? Är x betalningsskyldig trots att n varit oaktsam med din ägodel ?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarDen som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan, (2 kap. 1 § Skadeståndslagen). Frågan om X blir skadeståndsskyldig är om det går att anse att han varit vårdslös. Att det finns en risk att någon som tappar en vikt som sedan rullar över en telefon på golvet är troligen inte helt oväntat. Om X av misstag tappade vikten verkar det också mer som en olycka som innebär att X inte bör bli skadeståndsskyldig. Det ligger på N att bevisa att X har varit vårdslös om han vill att X ska betala ett skadestånd för telefonen. Att N har varit oaktsam med sin ägodel kan dock ha betydelse om man kan anse att X har varit vårdslös, då det kan leda till att ett potentiellt skadestånd jämkas, vilket innebär att skadeståndet kan minska eller helt bortfalla, (6 kap. 1 § Skadeståndslagen). Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Hur beräknas ersättning för personskada?

2021-09-25 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag trillade och skadade fotleden i en fel byggd kant när jag lämnade butiken, nu har dem lagt staket för det är fler som har trillat, dåligt byggd hög kant, hur mycket i skadestånd kan jag få ungefär? Detta hände i mars i år
Casper Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har skadat din fotled vid en felbyggd kant och nu undrar hur mycket du kan få i skadestånd. Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkadestL).Förutsättningar för skadeståndsansvar Inledningsvis bör observeras att för att skadeståndsansvar överhuvudtaget ska kunna bli aktuellt måste en rad olika förutsättningar vara uppfyllda. Dessa kan sammanfattningsvis sägas vara: 1. att en skada har uppkommit,2. att minst en fysisk eller juridisk person kan utpekas som tänkbart skadeståndsskyldig,3. att den tänkbart skadeståndsskyldiga har orsakat skadan genom en aktiv handling (endast i undantagsfall medför underlåtenhet att handla skadeståndsskyldighet),4. att det inte finns någon objektiv ansvarsfrihetsgrund som utesluter skadeståndsskyldighet,5. att adekvat kausalitet föreligger.Om du vill läsa mer om förutsättningarna för skadeståndsansvar kan du göra det här.De olika skadetyperna i SkadestL Den första förutsättningen för skadeståndsskyldighet är alltså att skada ska ha uppkommit (se avsnittet ovan). Inom ramen för SkadestL finns fyra typer av skada: personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och kränkning. Av din fråga framgår att du till följd av den felbyggda kanten har skadat din fotled. Du har därför tillfogats en personskada. Vad är en personskada? I 2 kap. 1 § SkadestL stadgas att den som av uppsåt eller av vårdslöshet vållar personskada ska ersätta skadan. Begreppet personskada definieras inte i SkadestL, men av förarbetena till SkadestL framgår att personskador avser fysiska eller psykiska defekter hos den skadelidande som utgör en direkt följd av skadehandlingen.Vad omfattar ersättningen för personskada? Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för:1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,2. inkomstförlust,3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan (5 kap. 1 § SkadestL).Med skadeståndsposten sveda och värk avses lidande och obehag under den akuta sjuktiden, till exempel fysisk smärta och psykiska besvär. Till skadeståndsposten lyte eller annat stadigvarande men är att hänföra skadeföljder som består även efter att den akuta sjuktiden har upphört, såsom ärr och hälta.Hur bestäms ersättningen för inkomstförlust, sveda och värk liksom lyte eller annat stadigvarande men?Sjukvårdskostnader och eventuell inkomstförlust brukar gå ganska enkelt att påvisas. När man beräknar ersättning för inkomstförlust använder man den s.k. differensmetoden, innebärande att den skadades inkomst före olyckan jämförs med densammes inkomst efter olyckan. I jämförelse med bestämmandet av ersättning för inkomstförlust, fastställs nivån på ersättning för sveda och värk utifrån Trafikskadenämndens hjälptabeller (som du kan hitta här) och vid bestämmandet av ersättningens storlek för lyte eller annat stadigvarande men är utgångspunkten den invaliditetsgrad som försäkringsbolaget har kommit fram till med hjälp av sina medicinska rådgivare.Vad gäller i ditt fall?Slutsatsen är därför att det inte är möjligt att här ge ett konkret, säkert och bestämt svar på hur mycket du kan få i skadestånd. Om skadeståndsansvar anses föreligga har du dock rätt till ersättning för (1) eventuella sjukvårdskostnader som du ådragit dig och för (2) den inkomstförlust du lidit, liksom för (3) sveda och värk samt (4) lyte och annat stadigvarande men. Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare!Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.Hoppas att mitt svar är till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har några fler frågor!Vänligen,

Skadestånd på grund av rökskador i bilen?

2021-08-16 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |grannvillan brann ner till grunden. Giftig brandrök svepte in vår bil. Brandbefälet uppmanade oss att lämna bilen till sanerin. Så skedde också. Vår bilförsäkring tog merparten av vår kostnad. Doch ej vår självrisk (3000:- ) och kostnad lånebil 2 dagar. (1,600:-) . Totalt 4,600:-Polisutreding angående brandorsak har gjorts. Polisen har konstaterat att branden började i grannens carport men kan inte fastställa om grov vårdslöshet ägt rum. Därför lades polisutredningen ner.Jag har kontaktat grannen och hans försäkringsbolag och krävt ersättning. försäkringsbolaget hävdar att eftersom inte polisutredningen pekar ut orsaken har jag ingen rätt att ställa krav på grannen. Det kan tex vara ett elfel som antänt hans carport och i sådana fall är fastighetsägaren inte ersättningsskyldig enl försäkringsbolaget.branden började just efter lunch. På fastigheten pågick ombyggnadsarbeten och två hantverkare var och arbetade på fastigheten när branden startade.Tänkte driva mitt krav vis Kronofogden till Tingsrätten. som enkelt mål. Är jag chanslös?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SkadeståndProcessen för att få skadestånd inleds ofta med att man skickar ett kravbrev till motparten.För att avgöra om du har rätt till skadestånd kommer en skadeståndsbedömning att göras. Inledningsvis måste det utredas om det har inträffat en skada och vad för typ av skada det handlar om. I detta fall har brandrök åsamkat skador på din bil, vilket innebär att en sakskada har uppkommit eftersom det är en fysisk skada på en lös sak. Skadeståndet ska omfatta ersättning för bl.a. reparationskostnaderna och även annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § skadeståndslagen).För att kunna få skadestånd måste det finnas ett presumtivt ansvarsobjekt, dvs. en tänkbar ansvarig person. I förevarande fall är det troligen fastighetsägaren i egenskap av fysisk person som är det presumtiva ansvarssubjektet. Det är dock inte uteslutet att skadan har orakats av någon annan än fastighetsägaren (hantverkarna).Ytterligare ett krav för att få skadestånd är att skadan har uppkommit genom en aktiv handling (eller i vissa fall passivitet). Det krävs att fastighetsägaren aktivt handlat. Hur branden har uppkommit är inte helt klart. Det måste alltså kunna bevisas att branden och således röken, har uppkommit genom en handling från fastighetsägaren.Om det kan konstateras att en aktiv handling har orsakat branden måste det utredas om det föreligger s.k. adekvat kausalitet. Med andra ord måste skadan på bilen vara en följd av den aktiva handlingen. Det ska alltså finnas ett orsakssamband. Vanligtvis kan ett orsakssamband konstateras mellan skadan och handlingen. Frågan blir däremot om kravet på adekvans anses uppfyllt. Skadan ska ha varit en påräknelig följd av handlingen. Att bilar i området får skador är en rimlig och förutsägbar följd som kan uppkomma om det börjar brinna i närheten.Skadan ska ha orsakats genom uppsåt eller vårdslöshet för att kunna föranleda skadeståndsskyldighet (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det kan därför bli avgörande om fastighetsägaren varit vårdslös vid sitt handlande. Domstolen kan göra en fri bedömning. Vid bedömningen ska man beakta risken för att en skada kan uppstå vid utövandet av handlingen, den sannolika skadans storlek och möjligheten att förebygga skadan samt den handlandes möjlighet att inse skaderisken (NJA 1993 s. 149). Min bedömning är att det kan bli svårt att vinna framgång i detta ärende eftersom rätten till skadestånd kräver att skadan uppkommit genom en aktiv handling (eller i vissa fall underlåtenhet). Eftersom det inte kan fastställas vad som orsakade branden blir det också svårt att utröna en aktiv handling. Det blir således svårt att bevisa att fastighetsägaren har agerat vårdslöst.Min rekommendation är att prata med fastighetsägaren i syfte att komma överens om ett eventuellt ersättningsbelopp. Om något behöver förtydligas eller om du är intresserad av ytterligare hjälp med att t.ex. upprätta ett ekonomiskt kravbrev från en av våra duktiga jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad gäller vid personskada som har orsakats av en produkt?

2021-07-24 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Jag har fått några gratis prov av en produktrepresentant bl.a. en manuell baterridriven tandborste som min 15-åriga son testade( enligt bruksanvinsningar).Tandborsten slog av en liten tandflisa på en framtand som var millimeterstor och tandläkaren slipade bort lite så skadan inte syns men tanden är blev lite avrundad på ena sidan och sned. ( fri tandvård gäller).Jag mailade och berättade för produktreoresentanten och bad dom att se över tandborsten men hon uttryckte sig på ett nonschallant sätt och i tredje mailet fick jag som svar att det inte kan ha uppstått av deras tandborste och av att borsta en gång bara.Hur gör jag nu? Vart vänder jag mig?Jag har anmält till mitt försäkringsbolag i fall det händer nåt med tanden sen men borde inte företaget utreda.? Och i alla fall be om ursäkt för det inträffade? Antar att det är en personskada och att produkten ska reklameras även om jag fått den gratis.Tack på förhand
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller vid skadeståndsskyldighet för personskada som har orsakats av en produkt. Den lag som är tillämplig för personskador som en produkt orsakar är produktansvarslagen och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Förutsättningar för skadestånd En förutsättning för att det ska vara aktuellt med ersättning för en personskada enligt produktansvarslagen är att personskadan har orsakats genom en säkerhetsbrist i en produkt (1 § produktansvarslagen). En säkerhetsbrist innebär att produkten inte är så säker som det skäligen kan förväntas. Säkerheten ska bedömas med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli använd och hur den har marknadsförts samt med hänsyn till bruksanvisningar, tidpunkt då produkten satts i omlopp och övriga omständigheter (3 § produktansvarslagen). Det kan handla om fel i hur produkten konstruerats, ett dåligt exemplar av produkten eller otydlig information om hur produkten ska användas. Det ska alltså göras en helhetsbedömning av produkten och huruvida det har förelegat en säkerhetsbrist. Det är den skadelidande som ska bevisa att personskadan har orsakats på grund av denna säkerhetsbrist. Vilka är skadeståndsskyldiga?De som är skadeståndsskyldiga enligt produktansvarslagen är i första hand den som har tillverkat, frambringat eller insamlat den skadegörande produkten, i andra hand den som har importerat produkten och i tredje hand den som har marknadsfört produkten som sin genom att förse den med sitt namn eller varumärke (säljaren) (6 § produktansvarslagen). Det finns dock undantag från skadeståndsskyldigheten. Man är undantagen från skadeståndsskyldighet om man kan visa att:- man inte har satt produkten i omlopp i en näringsverksamhet,- säkerhetsbristen inte fanns när man satte produkten i omlopp,- säkerhetsbristen beror på att produkten måste stämma överens med tvingande föreskrifter som har meddelats av en myndighet eller,- det på grundval av det vetenskapliga eller tekniska vetandet vid den tidpunkt då man satte produkten i omlopp inte var möjligt att upptäcka säkerhetsbristen (8 § produktansvarslagen).Det är den som påstås vara skadeståndsskyldig som ska bevisa att någon eller några av de nämnda omständigheterna föreligger. Om någon sådan omständighet inte kan bevisas föreligga blir skadeståndsskyldighet aktuellt. Vad gäller i ditt fall? I ditt fall skulle jag säga att det skäligen kan förväntas att en tandborste inte ska slå av tandflisor på tanden och att tandborsten som din son testade inte varit så säker som det skäligen kan förväntas. Du nämner även att din son testade tandborsten enligt bruksanvisningen vilket styrker det sagda. Det stämmer även att det inte spelar någon roll för skadeståndsskyldigheten att du fått produkten gratis. Skadeståndsskyldighet kan därför vara aktuellt. Av 6 § produktansvarslagen framgår vilka som kan vara skadeståndsskyldiga. Detta är tillverkaren, importören eller säljaren. Eftersom du nämner att du har varit i kontakt med produktrepresentanten men inte fått den respons du velat, är min rekommendation att du riktar ett skadeståndsanspråk mot den som tillverkat eller importerat produkten. Eftersom att det är du som ska bevisa att det är tandborsten som har orsakat tandflisan bör du ge en trovärdig förklaring av situationen. Såvida inte tillverkaren/importören kan bevisa att någon av omständigheterna i 8 § produktansvarslagen som nämndes ovan föreligger, borde de vara skadeståndsskyldiga gentemot dig. Då jag inte har tillräckligt med information om fallet är min vidare rekommendation att du kontaktar en jurist eller advokat för att skriva en stämningsansökan. SammanfattningSammanfattningsvis verkar det vara fråga om en personskada som har orsakats på grund av en säkerhetsbrist i tandborsten, vilket aktualiserar skadeståndsskyldighet. De som kan bli skadeståndsskyldiga är i första hand tillverkaren av produkten, i andra hand importören och i tredje hand säljaren. Min rekommendation till dig är att rikta ett skadeståndsanspråk mot tillverkaren eller importören av produkten där du förklarar att skadan på tanden orsakats av tandborsten. För att skriva en stämningsansökan kan du ta kontakt med en jurist eller advokat. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Vad kan jag göra om någon har skadat min egendom?

2021-09-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hejsan! Jag var hemma hos en kompis på fest under denna midsommar där vi var några stycken samt konsumerade alkohol. Under denna dag/kväll någon gång ska en kille som var på den festen ha sopat ner mitt Nintendo som låg på övervåningen där ingen skulle vara under festen, ner i en hink med vatten. Jag vet inte om det var med mening eller inte då jag personligen inte vittnade detta men andra gjorde. Nu är Nintendot långt ifrån att räddas. Denna person som gjorde detta var väldigt berusad och påstår att han inte kommer ihåg det alls. Jag har bett han betala för den då den kostar väldigt mycket ur mitt perspektiv men han vägrar. Jag undrar om det finns något juridiskt som säger att han borde betala för det eftersom han plötsligt gjorde mitt net worth fyra tusen mindre, eller får jag leva med att han är en dålig kompis bara?
Vanessa Butler Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att frågan är om du kan få denna person att ersätta skadan på något vis.Du kan ha rätt till skadestånd från den person som har orsakat skadanDet som skulle kunna vara aktuellt i denna situation, är att personen i fråga är skadeståndsskyldig för den skada som den har orsakat ditt Nintendo. Regler kring skadestånd återfinnas i skadeståndslagen. I detta fall handlar det om en sakskada (2:1 SkL). Att någon är skadeståndsskyldig betyder att den personen måste betala ett skadestånd till dig för den skadan person har orsakat. Det krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda för att denna skadeståndsskyldighet ska uppkomma.Skadeståndsbedömningen En skadeståndsbedömning avgör om personen är skadeståndsskyldig. I grunddrag ser en skadeståndsbedömning ut som följande. Det krävs att det finns ett ansvarsobjekt, vilket i detta fall skulle vara personen som har orsakat skadan på ditt Nintendo. Huvudregeln är att den person som uppsåtligen eller vårdslöst orsakar en sakskada ska ersätta skadan, 2:1 SkL. Ett vårdslöst beteende kan exempelvis vara när man eldar ute på sommaren trots att det är väldigt torrt i marken och det börjar brinna. Av det du skriver framstår det som att personen antingen kan ha orsakat skadan uppsåtligen det vill säga med meningen, eller att personen av vårdslöshet har skadat Nintendo när denne var berusad. För att göra en korrekt skadeståndbedömning behövs mer information än vad jag har tillgång till nu och man analyserar situationen djupare.Ifall det visar sig att denna person är skyldig till denna skada har du rätt till skadestånd. Detta skadestånd kommer att sättas till det som är lägst av ersättning för reparationskostnaden för skadan eller kostnaden för att köpa ett nytt Nintendo, 5:7 första punkten SkL.Min bedömning av din situation Processen för att få ut skadestånd brukar inledas med att du skickar ett kravbrev till den person som har orsakat skadan.Det som kan komma bli krångligt i denna process är att personen ifråga påstår att han inte kommer ihåg denna händelse och att han vägrar att betala dig. Om du skickar ett kravbrev till denna person och personen väljer att inte betala, har du rätten att skicka in en stämningsansökan till domstolen. Då blir det ett civilrättsligt tvistemål. I denna tvist blir det din uppgift att bevisa att personen har orsakat denna skada. Mitt råd till digEtt civilrättsligt tvistemål i domstol skulle kunna leda till en större kostnad än vad ett nytt Nintendo skulle kosta, därför skulle jag avråda dig att skicka in en stämningsansökan angående denna händelse. Därför rekommenderar jag dig, om ni inte kan göra upp i godo, att anmäla denna skadan till ditt försäkringsbolag om du har något. Där skulle det kunna vara möjligt att få ut pengar för skadan på ditt Nintendo.Återkom gärna om du har fler funderingar!Vänligen,

Skadeståndsansvar för hundattack

2021-08-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Jag har en hund som är skygg mot människor. Jag har tydligt markerat att min hund inte ska närmas. Dels har jag ett gult band som indikerar på att hunden inte ska närmas, samt namnlappar på min hunds sele där det står "KLAPPA INTE". Vem bär huvudansvaret om någon skulle närma sig min hund, min hund gör utfall och jag har sagt nej innan personen närmat sig?
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En hundar ska hållas under sådan tillsyns och skötas på ett sådan sätt som med hänsyn till dennes natur och övriga omständigheter krävs för att förebygga skador att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § hund- och kattlagen) Vidare om en skada orsakas av en hund är det dennes ägare som bär (skadestånds) ansvaret även om denna hundägare inte agerat på ett sätt som orsakat skadan. Det kan till och med vara så att hundägaren vidtagit oändligt många åtgärder i syfte att förhindra utfall från hunden men trots det sker ett utfall. I ett sådant läge blir hundägaren ändå ansvarig för den skada som orsakats av hunden (19 § hund- och kattlagen).Det betyder alltså att trots att du vidtar dina nämnda åtgärder så blir du skadeståndsansvarig ifall din hund skadar en annan. Med vänlig hälsning

Är min dotter skyldig att betala skadestånd, då hon vattnat blommor åt en kvinna. Vattningen av blommorna orsakade en vattenskada på ett bord?

2021-08-10 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Min dotter var inneboende hos en kvinna i Stockholm. När kvinnan åkte bort bad hon min dotter vattna blommorna. Blommorna stod på ett bord med en duk. När hon ätit spillde hon på diket och tog bort den för att tvätta den. Hon fortsatte dock att vattna blommorna. När kvinnan kom hem upptäckte hon att det kommit vattenskada på bortre då det runnit vatten ner från blomfatet. Detta var ingenting min dotter hade noterat. Nu kräver kvinnan min dotter på minst 9000 kronor för skada på ett designat bord. Har hon rätt till det? Tacksam för svar!
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med utgångspunkt i den information du lämnar av brevet anser jag att din dotter inte ska betala skadestånd om 9000 kr. Nedan följer en förklaring.SkadeståndEn skada som uppkommer i ett utomkontraktuellt sammanhang omfattas av 1 kap 1 § skadeståndslagen. I det här fallet rör det sig om en skada på ett bord, vilket utgör en sakskada. Grundregeln är att den som orsakar en sakskada ska ersätta den, se 2 kap 1 § skadeståndslagen.För att skadestånd ska kunna dömas ut måste det föreligga vårdslöshet eller uppsåt. Det måste även finnas ett samband mellan den skadevållandes (Din dotter) handlande och den uppkomna skadan. En rimlig bedömning är att duken inte har någon betydelse för vattenskadan på bordet, om det inte var en plastduk. Vattnet hade förmodligen trängt igenom duken. Handlandet i det här fallet utgörs av att din dotter vattnar blommorna så att vatten rinner ut på bordet och orsakar vattenskador. Det är själva grunden för händelseförloppet.Nästa steg i bedömningen är att fastställa om din dotter borde kunna inse risken för skadan. Hon borde kunna inse att om hon häller på för mycket vatten kommer det att rinna över. Vidare måste det bedömas om din dotter borde kunna inse omfattningen av skadan. Att vatten kan orsaka skada borde hon kunna inse, däremot är det inte säker att hon visste att det var ett mycket exklusivt bord. Slutligen gör en bedömning av vad hon gjort för att förhindra att skada uppkommer. Hon skulle kunna lyfta ut blommorna i köket, eller varit noggrann med att kontrollera att det inte rinner ut vatten på bordet.Det föreligger alltså grund för skadestånd. Frågan är vem som bär ansvaret för skadeståndet?PrincipalansvarInom skadeståndsrätten finns det ett skydd för arbetstagare som utför ett arbete i tjänst, vilket innebär att de frias från ansvar för skada, om det inte föreligger synnerliga skäl se 4 kap 1 § skadeståndslagen. Med synnerliga skäl menas skador som uppkommer genom väldigt allvarliga handlingar som misshandel och liknande, vattna blommor är helt klart inte att definiera som synnerliga skäl. Ansvaret åläggs i stället arbetsgivaren, se 3 kap 1 § skadeståndslagen. Detta kallas principalansvar.För att principalansvar ska föreligga krävs inte att det är en arbetsgivare och en anställd som berörs. Inom skadeståndsrätten räknas även de som inte får vederlag (Betalning) för den utförda tjänsten. Det behöver inte heller finnas ett anställningsavtal. När någon utför en handling åt någon annan, typisk sett hjälpa till med tillfällig städning, trädgårdsarbete eller liknande, faller det under principalansvaret. Förhållandet är att tjänsten som utfördes kan likställas med en tjänst som i annat fall skulle behövas köpas. Om din dotter inte hade vattnat blommorna hade kvinnan behövt anlita någon annan att göra det. Därmed är det att anse som ett anställningsförhållande i skadeståndsrättslig mening. Kvinnan bär alltså ansvaret för din dotters handlande.Ersättningens storlekSkadestånd är inget straff, utan syftar till att ersätta de kostnader som krävs för att återställa skadan. Med det menas kostnader för reparation eller vad det kostar att köpa ett nytt likadant bord, se 5 kap 7 § skadeståndslagen. Utgångspunkten i en sådan bedömning kan göras utifrån dagsvärde, försäljningsvärde eller bruksvärde. Eftersom jag inte har någon kännedom om bordet, eller värderingskunskap, ligger det i stället på kvinnans försäkringbolag att fastställa värdet. Anledningen till att jag skriver att det är kvinnans försäkringsbolag som ska värdera skadan, är att din dotter inte bär ansvar för skadan enligt ovan redovisade anledning. Kvinnans ansvarsförsäkring blir gällande, och ska utgöra ersättningen, i det fall hon är försäkrad.SammanfattningI det här fallet går det att konstatera att det finns grund för skadestånd. Däremot frias din dotter från ansvar, eftersom hon omfattas av kvinnans principalansvar. Att principalansvar även gäller vid enklare förhållanden än vad som i civilrättslig mening utgör anställningsförhållanden framgår av förarbetena till skadeståndslagen (Det som ligger till grund för hur lagen ska tolkas). Min uppfattning är att din dotter inte ska betala skadestånd. Hur en domstol skulle bedöma situationen är svårt att säga eftersom en sammantagen bedömning av omständigheterna måste göras. En tvist i en domstol kan vara en lång och kostsam process, varför kvinnan borde lyssna till er först, innan hon väljer att ta ärendet till domstol. Om du och din dotter behöver hjälp med att bemöta kvinnan och förklara omständigheterna, hjälper våra jurister på Lawline er gärna.Vänligen,

Skadestånd för förstört träd

2021-07-13 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej Jag har fått en ny granne som ska uppföra ett nytt husOch när dom levererade det nya huset så kom då åt ett av våra träd och slet sönder det till hälften Så nu är det bara ett halv träd kvarVem får stå för kostnaden eller får vi skylla oss självaTackar för svar
Linn Gustafsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I ett fall som detta då skadan inte är uppsåtlig utesluts brott som skadegörelse och man får istället se till vad som kan komma på fråga vad gäller ersättning för skada på egendom på grund av vårdslöshet. I detta fall kommer skadeståndslagen (SkL) bli tillämplig. I skadeståndslagens mening är träd en sak, alltså är en sådan skada du beskriver en sakskada som ska ersättas av den person som uppsåtligen eller vårdslöst förstört egendomen (2 kap 1 § SkL). När det gäller skadestånd för sakskador omfattas ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning samt annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § SkL). Domstolen har i tidigare rättsfall fastställt skadestånd utifrån en uppskattning av trädets värde, eftersom det inte går att reparera ett fällt eller förstört träd. Förstörelsen av trädet bör därför värderas utifrån återanskaffningsvärdet med beaktande av kostnader för att anskaffa likvärdig egendom och med hänsyn till vilken typ av träd som har fällts. I fall där det inte varit möjligt att återanskaffa likvärdiga träd har istället skadeståndet bestämts utifrån vedvärdet samt en uppskattning av fastighetens minskade försäljningsvärde. I er situation ska ni alltså inte behöva skylla er själva för händelsen, däremot kan det vara svårt att slå fast ett lämpligt skadestånd för ett förstört träd i och med att det kan bero på träslag, placering m.m. Oavsett kan ni iallafall ha rätt till ersättning för kostnaden och för att minska grannkonflikter kan det vara enklast att som ett första steg rikta ett betalningskrav mot din granne. För detta kan du ta hjälp av en jurist. Som en andra utväg kan du skicka en stämningsansökan för sakskadan. Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,