Skatteavdrag för advokatkostnader

2020-10-14 i Avdrag
FRÅGA |Hej, har gjort bodelning och det blev en saftig summa för mig att betala till min advokat. Kan jag dra av det på deklarationen?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga behöver vi kika i Inkomstskattelagen (IL).I vissa fall kan man ha rätt att göra ett avdrag i sin deklaration för juridisk hjälp. Som huvudregel gäller att man får göra avdrag för utgifter man haft för att förvärva och behålla inkomster (12 kap 1 § IL). Däremot finns en förbudsregel som innebär att avdrag inte får göras för personliga levnadskostnader (9 kap. 2 § IL).Enligt praxis så kan man få avdrag för styrkta advokat- och rättegångskostnader om syftet med processen varit att förvärva eller behålla intäkter, och om det har funnits en skälig anledning att driva processen. Skatteverket gör en bedömning av rätten till avdrag utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet.Har man advokatkostnader som inte kommer från en process om att förvärva eller behålla intäkter faller detta under förbudet för avdrag för personliga levnadskostnader (9 kap 2 § IL). Så som jag tolkar din fråga utifrån den information som ges kan du inte dra av några advokatkostnader. Då undantaget om du drivit en process för att förvärva eller behålla någon form av intäkt.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Ränteavdrag

2020-05-29 i Avdrag
FRÅGA |Kan det bli problem om jag betalar en del av en väns kreditlån från mitt eget konto? Jag tänker på avdragsräntor i deklarationen.Vänligen Ann
Sofia Ander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar ifall det kan uppstå problem i förhållande till den du betalar räntorna till fördel för. När det gäller avdragsgilla kostnader som kan tas upp i deklarationen, är det den som haft kostnaden som kan göra avdrag. Detta innebär att din vän troligtvis inte kommer kunna göra avdrag för dessa räntor.Hoppas det var svar på din fråga! Återkom annars gärna.Med vänlig hälsning,

Kan några avdrag medges för de olika resorna med företagets bil?

2020-04-01 i Avdrag
FRÅGA |Jag använde företagets bil, en bensindriven Volvo V70, i samband med att jag var ute hos olika kunder. Jag arbetade 220 dagar under 2019 och av dessa var jag ute på kundbesök 190 dagar. Enligt min körjournal hade jag kört bilen 1 580 mil till och från kundbesöken. Jag använde företagets tankkort endast för de resor som jag gjorde i tjänsten.Jag använde även bilen för mina resor mellan arbetsplatsen och sin bostad. Avståndet mellan mitt hem och jobbet är/var 1,5 mil (enkel resa). Kan ni redogöra för min beskattningskonsekvenser vid användandet av företagets bil samt ifall jag kan medges några avdrag för de olika resorna och i så fall med hur mycket?
Sheba Shaly |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Huvudregeln är att du får använda företagets bil för privata resor i mer än ringa omfattning och beskattningskonsekvenser för användandet av företagets bil blir att du förmånsbeskattas för användandet. Förmånen ska tas upp till beskattning enligt 11:1 § IL. Värdet beräknas enligt schablon enligt inkomstskattelagen 61:5-11 §. Reglerna för avdrag avseende resor till och från arbetet ska nu behandlas. Reglerna för avdrag avseende resor till och från arbetet finns i 12 kap §§26-30 i IL. Skäliga utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen ska dras av om arbetsplatsen ligger på ett sådant avstånd från den skatteskyldiges bostad att hen behöver använda något transportmedel (26 § IL). Vidare framgår att utgifterna ska dras av om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst 5 kilometer och det klart framgår att den skattskyldige genom att använda egen bil istället för allmänna transportmedel regelmässigt gör en tidsvinst på sammanlagt minst två timmar. I 27 §. I andra stycket frångår man kravet från regelmässig tidsvinst om bilen används i tjänsten i minst 60 dagar per år och körsträckan är minst 300 mil per år. Om man dessutom använder bilen mer än 160 dagar per år så medges avdrag för samtliga resor till och från arbetet.Din situation: Av förutsättningarna framgår det att du använder bilen mer är än 160 dagar per år och över 300 mil varför du medges avdrag med bil för dina resor till och från arbetet (12:27 § IL). Avdrag för resor med bil medges med 1 krona och 85 öre per kilometer, (12:27 § 3 st. IL).Avdraget begränsas dock om man gör resorna med förmånsbil till 95 öre per kilometer för bensindrivna bilar och 65 öre per kilometer för dieseldrivna bilar. (12:29 § IL)När det gäller resorna till och från arbetet så får du avdrag med bil men endast 95 öre per kilometer eftersom det är en bensindriven förmånsbil (12:29 § IL).Några avdrag för resor i tjänsten kan inte medges eftersom arbetsgivaren betalar drivmedel för dessa resor.Du kör 660 mil per år till och från arbetet (220 dagar gånger 3 mil) och detta innebär att beloppet uppgår till 6 270 kr (660 X 9,50).Eftersom beloppet understiger 11 000 kr medges inget avdrag enligt 12:2 § 3:e punkten IL.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan jag dra av privata kostnader för juridisk hjälp i deklarationen?

2020-02-28 i Avdrag
FRÅGA |Kan jag dra av kostnader för juridisk hjälp i deklarationen? Det avser privat.
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan finnas möjligheter att dra av kostnader för juridisk hjälp men då krävs det att det var en nödvändig kostnad för att förvärva eller bibehålla en inkomst (12 kap 1 § inkomstskattelagen). Eftersom du säger att din juridiska hjälp är privat så antar jag dock att det inte är relevant. Istället kommer de juridiska kostnaderna att falla under levnadskostnader i 9 kap 2 § inkomstskattelagen, vilka inte kan dras av i deklarationen.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Arbetsledningsrätten samt avdrag för arbetskläder

2020-06-26 i Avdrag
FRÅGA |jag försöker hittar vad som gäller om arbetsgivaren skriver i sin policy att man ska bära " helsvarta" skor till sin uniform, inte ens mörka. Jag jobbar inom kriminalvården på häktet där det är uniformskrav och dom står för uniformen men inte skorna, vad gäller kan kriminalvården kräva att det ska vara helsvarta och kan man som arbetstagare göra avdrag på det. ett problem at är det knappt finns helsvarta skor att köpa och måste man just har helsvarta så kanske man måste betalar ett högt pris om man hittar helsvarta, och man kan inte välja fritt . Detta står i våran policy " Till tjänstedräktens byxor ska bäras helsvarta skor och mörka enfärgade strumpor. Byxbenen skabäras utanpå fotbeklädnadens skaft." Jag vet på en arbetsplats som jag jobbat på där det var krav på helsvartaskor men som sen arbetsgivaren backade och skrev om sin policy till " Matchande skor" eftersom det knappt finns helsvarta.tacksam för svar
Hanna Brunnström |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline.Som jag tolkar din fråga vill du ha svar på dels vilken klädpolicy din arbetsgivare har rätt att upprätta dels om utgifter för arbetskläder är skattemässigt avdragsgillt.Arbetsgivarens arbetsledningsrätt Genom den s.k. arbetsledningsrätten har arbetsgivare rätt att leda och fördela arbetet inom verksamheten. Att leda och fördela arbetet innebär att arbetsgivaren får bestämma hur arbetet ska organiseras och utföras. Att upprätta en klädpolicy är ett sådant beslut som faller inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Det är inget krav att en policy måste vara tecknad i avtal så länge den följer god arbetsmarknadssed. Arbetsledningsrätten är dock inte oinskränkt utan en sådan klädpolicy förutsätter att den inte strider mot kollektivavtal eller är diskriminerande. Som svar på din fråga så har din arbetsgivare rätt att kräva att du bär vissa skor i tjänst, trots att de måste införskaffas av dig själv. Efterföljsamheten av en sådan policy är troligen avgörande för huruvida du uppfyllt din arbetsskyldighet som arbetstagare. Om du vill ha mer hjälp med frågor gällande din arbetsskyldighet rekommenderar jag dig att du vänder dig till ditt fackförbund.Skattemässiga avdrag för arbetskläderAvdragsrätten för inkomstslaget tjänst regleras i 12 kap. inkomstskattelagen (IL). Enligt 12 kap. 1 § IL gäller generellt att en utgift måste vara ämnad att förvärva och bibehålla inkomster för att den ska vara avdragsgilla. Bestämmelsens syftar på kravet av kausalitet mellan inkomstens förvärvande och utgiften, antingen på det sättet att utgiften syftat till eller resulterat i inkomsten.Utöver detta görs ofta en gränsdragning gentemot s.k. personliga levnadskostnader i 9 kap. 2 § IL. För dessa typer av utgifter föreligger nämligen avdragsförbud. I praxis har bedömningen om en utgift utgör personliga levnadskostnader ansetts beroende av om det är fråga om en merkostnad i jämförelse med personens vanliga levnadskostnader. I praxis har arbetskläder generellt ansetts utgöra personliga levnadskostnader, och därmed föreligger avdragsförbud för sådana utgifter. Enligt 12 kap. 32 § IL kan däremot utgifter för skyddskläder medges avdragsrätt om utgiften avser kläder som är särskilt anpassade för arbetet och olämpliga att bära privat. Ett exempel på sådana kläder är skor med stålhätta.SammanfattningPå grund av arbetsgivarens långtgående arbetsledningsrätt har denne rätt att upprätta en klädpolicy, såtillvida den inte är diskriminerande eller strider mot ett kollektivavtal. Vad gäller avdragsrätten för inköp av arbetskläder har tillämpningen i praxis varit mycket restriktiv. Av den anledningen är det enligt min bedömning inte sannolikt att du kommer medges avdrag för skona om de inte - på samma sätt som skor med stålhätta - är direkt olämpliga att bära privat. Det krävs således att skorna du införskaffar enbart kan användas på jobbet.Skulle inköpet av skorna ändock anses utgöra en avdragsgill utgift finns det skäl att uppmärksamma 12 kap 2 § stycke 3 IL. Enligt bestämmelsen får avdrag av utgifter som inte faller under stycke 1-2, enbart dras av i den mån de under beskattningsåret sammanlagt överstiger 5 000 kr. Hoppas du fick svar på dina frågor!

Kan man rätta rotavdraget i efterhand?

2020-04-30 i Avdrag
FRÅGA |Hej,Mina föräldrar gjorde fel och tänkte inte till när de delade ROT-avdraget 50/50.Då mamma inte tjänat så mycket alls förra året blir det inte bra.Kan man göra ändring i efterhand nu via skatteverket eller liknande? Byggbolaget svarar ej på mail.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om dina föräldrar kan korrigera rotavdraget i efterhand.Dina föräldrar har möjligheten att omfördela rotavdraget mellan sig eftersom de lever i samma hushåll och har rätt att göra rotavdrag. Hur man går tillväga för att göra denna korrigering beror på om man fått deklarationen eller inte.De kan begära att rotavdraget ska omfördelas genom att skicka ett brev till Skattekontoret där de anger bådas namn och personnummer och förklara hur de skulle vilja fördela avdraget. Brevet ska även vara undertecknat av de båda. Om avdraget finns med i deras senaste deklaration har de möjlighet att omfördela avdraget i deklarationen fram tills de får sina slutskattebesked. De ska ange i fältet Övriga upplysningar att de önskar omfördela rotavdraget. Om de däremot fått sina slutskattebesked ska de begära omprövning av deklarationen. Här hittar du blanketten SKV 9891 de kan använda för att begära omprövningen.Vänligen,

Om jag anlitar städhjälp, får jag dra av det på skatten?

2020-03-24 i Avdrag
FRÅGA |Om jag anlitar städhjälp, får jag dra av det på skatten? Jag bor i en hyreslägenhet och är pensionär.
Erika Redelius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skatteavdrag för städhjälp finns i inkomstskattelagen (ISL) och i lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.Om rutavdragStädhjälp faller under det så kallade rutavdraget, vilket innebär att du kan dra av det så länge skatten du betalar överstiger avdragsbeloppet (67 kap 11-13 §§ ISL). Du kan som högst dra av 50% av arbetskostnaden i rutavdrag. Utgifter för material, utrustning och resor får inte räknas in (67 kap 18 § andra stycket ISL). Du kan heller aldrig få rutavdrag på över 50 000 kr om året (67 kap 19 § ISL). Att du bor i hyreslägenhet är inga problem. Det krävs bara att städningen ska ske i din bostad för att vara avdragsgill (67 kap 14 § ISL).Krav på den som utför arbetetDu kan inte få rutavdrag om städningen utförs av någon du är släkt med (67 kap 15 § andra stycket ISL). Det krävs också att den som utför arbetet är godkänd för F-skatt när avtalet om arbetet träffas eller när ersättningen betalas ut, alternativt att redovisning av arbetsgivaravgifter på ersättning för arbetet har skett i en förenklad arbetsgivardeklaration (67 kap 16 § ISL).Får du göra avdrag?Om du anlitar städhjälp får du alltså dra av 50% av beloppet på skatten du betalar, upp till 50 000 kr. De enda förutsättningarna du behöver ta hänsyn till är att anlita någon som uppfyller kraven. Om du vill läsa mer om rutavdraget rekommenderar jag Skatteverkets hemsida. De har bra information både om hur bidraget går till och vilka villkor som ställs upp.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det möjligt att göra avdrag för uppförande av villa trots att jag saknar kvitton?

2020-02-24 i Avdrag
FRÅGA |HejJag köpte en tom i skärgården 1982 jag sökteoch fick bygglov för 110 m2. Med tillhörande egen brunn och av kommunen godkänt avlopp.Vi byggde i lösvirke och drog in el och kåken har villastandard. På fastigheten byggde vi ( m bygglov) en 50m2 stort gästhus, 2005 byggdevi vidare på stora huset so nu är 150 m2.Allt är byggt enligt modern standard och 4 glasfönsterVi har byggd i villastandard 145+45 i käkarna och 220x45 i taget. Med fyrk isildring.Vi har byggd skälva med hjälp av byggansvarig och fackmän.Nu har vi sålt och kan inte tillnärmelsevis presentera de kvitton som bygger kostat mest beroende på ett tillkortakommande av de som skulle hålla iordning på papperen.Finns andra meddela Skatteverket de faktiska kostnaderna nedlagda?Ex Foton , ptisstatisik, bygglov, fastighetstaxering m m
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningNär du säljer en bostad kan du göra avdrag för vissa renoveringar. Arbeten som du gör på din bostad kan delas in i två kategorier; den ena kategorin är grundförbättringar, den andra är reparationer och underhåll. Grundförbättringar ger avdrag för hela utgiften, medan förbättrande reparationer och underhåll kan ge avdrag för en del av utgiften. Avdrag för renoveringar/förbättringar får göras om de utförts de senaste fem åren. Utöver att renoveringen är högst fem år gammal krävs det även att dina kostnader uppgår till minst 5.000 kronor under ett och samma år. Exempel på renoveringar/förbättringar är målning, tapetsering, byte av lister och byte av vitvaror.Om du har byggt nytt, byggt till eller byggt om och ändrat planlösningen i bostaden får du göra avdrag för hela utgiften. Till skillnad från renoveringar/förbättringar finns det ingen åldersgräns, avdrag får göras oavsett ålder. Du får också göra avdrag med hela beloppet för inköp av utrustning som inte har funnits i bostaden tidigare. Exempel på sådant du kan göra avdrag för med hela utgiften är när du har byggt ett nytt hus, du har byggt ut ditt hus, du har installerat en tvättmaskin där det inte fanns någon innan och du har gjort om ett garage till ett badrum.Det är alltid en god idé att spara alla kvitton och fakturor för att ha möjlighet att visa hur mycket du kan begära avdrag för. Det är däremot möjligt att begära avdrag även om du saknar kvitton och fakturor från renoveringen. Då behöver du andra dokument för att kunna visa omfattningen av och tidpunkten för dina renoveringar. Exempel på dokument som kan användas för ändamålet är fotografier före och efter, ritningar, kontoutdrag, lånehandlingar, pantbrev, bygglovshandlingar, fastighetsdeklaration, prisstatistik, intyg från byggmästare m.m. (jfr Kammarrätten i Göteborg mål nr 6782-12). Uppräkningen är inte uttömmande utan även annat kan tillmätas betydelse. Det kommer utifrån det underlag du lämnar in att göras en sammantagen bedömning. Dels ska det framgå att nybygget verkligen skett (vilket torde vara möjligt att bevisa med hjälp av bygglovsansökan, fotografier före och efter m.m.) dels vad kostnaden varit och vem som betalt den (vilket du torde kunna styrka med lånehandlingar, pantbrev, kontoutdrag m.m.).Min rekommendation är att du kontaktar Skatteverket och håller en bra kontakt med myndigheten. Skatteverket är en myndighet och har en serviceskyldighet. Serviceskyldigheten innebär att myndigheten ska svara på frågor och hjälpa dig inom dess område. Skatteverket kan således vara behjälplig med att förklara vilka dokument den vill att du lämnar in för att styrka dina avdrag. För det fall att du och Skatteverket inte kommer överens och du får ett negativt beslut i slutändan, är det möjligt att begära domstols prövning av beslutet genom en överklagan.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig för att prata vidare om ärendet med dig. Jag kommer att ringa dig på onsdag, den 26 februari, klockan 13.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,