Avdrag för utgifter vid tjänsteresa utomlands i inkomstdeklarationen

2018-05-01 i Avdrag
FRÅGA |Jag reste en del utomlands med jobbet förra året. Min arbetsgivare hade som policy att man skulle lämna in kvitto för t.ex. resor, mat och logi och inget traktamente betalades alltså ut. Jag var ibland lat och lämnade inte in mina kvitton (för flygresor, mat, logi, konferensavgifter etc.). Nu har jag annat jobb och inte möjlighet att få ersättning från min före detta arbetsgivare. Men jag undrar om jag har möjlighet att göra avdrag i deklarationen för mina kostnader för tjänsteresor utomlands?
Dana Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Som jag förstod dig vill du reda på om det går att göra avdrag för de kostnader du haft för dina tjänsteresor utomlands. Jag kommer först nämna vad som gäller allmänt och därefter besvara din fråga. Eftersom du skriver att du varit anställd, utgår jag ifrån att det inte rör sig om egen näringsverksamhet. Detta är relevant för att bestämma vilka skatterättsliga regler som blir tillämpliga i ditt fall. En anställning räknas till inkomstslaget (skattetyp) "tjänst" och eventuella avdrag sker därför främst enligt bestämmelserna i 12 kap. inkomstskattelagen. Du bör ta hänsyn till att utgifter vid inkomstslaget "tjänst" bara får kostnadsföras det beskattningsår som de uppkommit (10 kap. 13 § inkomstskattelagen). Du måste beakta att det blir fråga om tjänsteresor om: - du beordrats av din arbetsgivare, - du hade åkt för att arbeta för arbetsgivarens räkning (du fått lön), - du vistades utanför din vanliga verksamhetsort (resesträckan varit minst 50 km till den andra arbetsplatsen), - och resorna var förenade med övernattning. (12 kap. 6 § inkomstskattelagen)För att du ska kunna dra av utgifterna som "kostnad" krävs att utgifterna ska ha uppkommit medan du försökt förvärva och bibehålla inkomster (12 kap. 1 § inkomstskattelagen). Kostnader som uppkommit under anställningen måste också uteslutande vara motiverade för tjänsten; de behöver dock inte ha varit nödvändiga för tjänsten. Hur skulle ett avdrag kunna medges i ditt fall? Jag förutsätter att det i ditt fall också varit fråga om tjänsteresor i skatterättslig mening. På grund av tjänsteresorna i ditt fall har du fått s.k. merkostnader, dvs. att du fick ökade levnadskostnader som inte hade funnits där om inte tjänsten funnits (12 kap. 6 § inkomstskattelagen). Därför skulle du också ha rätt att dra av utgifter för logi, ökade utgifter för måltider och andra småutgifter, såsom konferensutgifter. Det som avgör är som sagt att det finns ett samband med tjänsten, för att du ska kunna göra avdrag. Avdraget för måltider och småutgifterna bestäms enligt schablon/mall. När det gäller utgifter för logi, motsvarar avdraget den faktiska utgiften. Om du inte kan bevisa den faktiska kostnaden för login, brukar ett avdrag medges med schablonbelopp (12 kap. 3 § inkomstskattelagen). Eftersom du inte fått traktamente, måste du först göra det "sannolikt" att du haft ökade utgifter för måltider och småutgifter utomlands (12 kap. 16 § första stycket inkomstskattelagen). Kan du bevisa att kostnader uppstod, medges avdrag enligt ett "normalbelopp" för en hel dag, halvt för en halvdag. "Normalbelopp" är olika för varje land och uppdateras inför varje skatteår/kalenderår. De aktuella schablonbeloppen om normalbelopp för skatteåren 2017 och 2018 går att finna på skatteverkets webbsida: För avdrag vid resor du gjort året 2017, skulle du få använda denna mall: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357053.html För avdrag vid resor du gjort år 2018, är denna mall tillämplig: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/364831.html?date=2017-11-27Enligt Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2011:33, s. 2) kommer avdrag för ökade kostnader utomlands enligt schablon medges, efter att du lämnat in vissa uppgifter om resorna. Uppgifter som krävs är: - datum för resorna - syftet med dessa - tidpunkter för avresa och hemresa samt - orten för resornaOm du kan visa att dina utgifter för måltider och småutgifter varit större än normalbeloppet för det land du jobbat i, kan du få göra avdrag för den faktiska utgiftsökningen (12 kap. 16 § tredje stycket inkomstskattelagen). Kan du göra avdrag? Svaret på din fråga är alltså att du får göra avdrag, så länge du kan göra det sannolikt att ökade levnadskostnader uppstått under dina tjänsteresor. Det spelar ingen roll att du bytt jobb, i deklarationen anges alla de inkomster och utgifter som du haft under skatteåret. Du får inte göra avdrag för kostnader om du blivit ersatt för dessa av arbetsgivaren; du får inte göra avdrag om du fått någon ersättning/olika förmåner för utgifterna. Avdraget bestäms antingen enligt schablon eller enligt den faktiska utgiften; detta beror på utgiften. Annat du behöver beakta Du nämner inte vad som hände när du lämnat in vissa av kvitton du sparat. Du får inte göra avdrag för utgifter i de inlämnade kvittona, om du på något sätt fått ersättning för dessa utgifter. De utgifterna som ersatts får inte alls dras av; ersättningen för dessa kostnader behöver inte beskattas (12 kap. 3 § första stycket inkomstskattelagen). En tjänsteresa får inte ha pågått i mer än tre månader. Om du utan uppehåll, utan att ha åkt tillbaka till Sverige jobbat kvar utomlands, på samma ställe, i mer än tre månader i följd, gäller andra regler (12 kap. 6 § andra stycket inkomstskattelagen). (semester- och sjukdomsperioder innebär ofta att tremånadersperioden förlängs). (Det gäller andra beräkningsmetoder för riksdagsledamöter (12 kap. 6a inkomstskattelagen).) Om du vill, kan du läsa mer om "avdrag vid tjänsteresa utomlands" på Skatteverkets hemsida: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/326322.htmlhttps://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.3/326315.htmlHoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan jag få avdrag då jag använder privat mobil och dator i tjänsten?

2018-04-23 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Använder privat mobiltelefon och dator i tjänsten, något uppdragsgivaren ej tillhandahåller. Arbetar dessutom i hemmet med egen bekostad bredbandsuppkoppling, något som krävs för att kunna utföra uppgiften. Finns det möjjligheter att få ersättning för detta av uppdragsgivaren eller kan man begära skatteavdrag för detta.
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Det kommer troligtvis att bli svårt för dig att få skatteavdrag pga kostnaderna du får genom att använda din privata mobil och dator samt internetuppkoppling i tjänsten, detta eftersom det idag anses så pass vanligt att man har dessa tillgångar själv att det troligtvis skulle klassificeras som en privat levnadskostnad som inte är avdragsgill, inkomstskattelagen 9:2. Får du extra kostnader pga att du behöver mobil, dator samt internetuppkoppling i tjänsten har du rätt till avdrag för detta om beloppet överstiger 5 000kr, men vanligtvis har man tex ett abonnemang på mobilen vilket gör att du får ringa hur många samtal du vill varje månad. Detta gör att dina kostnader inte ökar trots att du använder mobilen i tjänsten. Samma sak gäller för datorn och internetuppkopplingen, detta hade du troligtvis haft även om du inte behövt det i jobbet och därför räknas det som privata levnadskostnader. Är det däremot så att du får kostnader du inte skulle haft om du inte använt mobil/dator i tjänsten kan de bli avdragsgilla, tex om du behöver ringa många samtal utomlands som inte ingår i ditt abonnemang. Problemet med detta är dock att du för att kunna få avdrag för denna kostnad måste komma upp till ett belopp om minst 5 000kr, inkomstskattelagen 12:2 9st.Det du kan göra är att förhandla med uppdragsgivaren och försöka få ersättning denna väg. Skulle uppdragsgivaren inte gå med på det blir det tyvärr svårt för dig att få ersättning/göra skatteavdrag.Hoppas du fått svar på din fråga!

Det är utgifter för att förvärva och bibehålla skattepliktiga inkomster som ska dras av som kostnad.

2018-03-31 i Avdrag
FRÅGA |Jag betalade begravningskostnader för att begrava min mor i Tyskland när hon bodde. Dödsboet har inte täckt kostnader. Kan jag få en skatteavdrag för denna begravningskostnader?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regeln för skatteavdrag är att det är utgifter för att förvärva och bibehålla skattepliktiga inkomster som ska dras av som kostnad, dvs inkomster i inkomstslag tjänst, näringsverksamhet eller kapital. När det gäller begravningskostnaderna är det osannolikt att man lyckas få avdrag för dem, på grund av att de inte är hänförliga till någon skattepliktig inkomst.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Är försäkringspremie en avdragsgill kostnad

2018-03-14 i Avdrag
FRÅGA |Om man driver en enskild firma men inte haft några inkomster under året, kan man dra av kostnaden för en försäkring i företaget man haft under året ändå? Helt enkelt, hur gör man när man ska deklarera?
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försäkringspremier, alltså avgiften som försäkringsbolaget tar för att för att du tecknat en försäkring, får du normalt göra avdrag för i en enskild näringsverksamhet då eventuell ersättning från försäkringen ska tas upp som inkomst. Det kan t.ex. gälla sakförsäkring för en bil som tillhör näringsverksamheten. För gruppslivsförsäkringar gäller särskilda begränsningar. Enligt 16 kap 25 § första stycket inkomstskattelagen(IL), ska premier för grupplivförsäkring dras av. Däremot finns en begränsning i paragrafens andra stycke. Den säger att om eventuell ersättning är väsentligt mer förmånlig än vad som gäller för grupplivförsäkring för statligt anställda, så får du inte göra avdrag för mer än motsvarande premiekostnaden för den statliga grupplivsförsäkringen. Exakt hur och var avdraget ska göras i deklarationen kan jag tyvärr inte svara på mer än att det dras av som kostnad.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Avdragsrätt vid företrädaransvar

2018-04-25 i Avdrag
FRÅGA |Hej Min fråga gäller om man har rätt att dra av skatteskuld från Aktiebolag som efter konkursen blev ett företrädaransvar i sin självdeklaration.Alltså... Har man rätt att i sin självdeklaration dra av skatteskuld som förlustavdrag som gått till kronofogde efter ett företrädaransvar. I så fall vart står att läsa om det och skall man i så fall använda K 10. När personen det gäller ringde och frågade Skatteverket svävade dem på svaret men sa att det trodde det men kunde inte hänvisa till vilken lag det står.
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår det som att någon blivit ålagd ett företrädaransvar enligt 59 kap. 12-20 §§ Skatteförfarandelag (2011:1244) och undrar om den har rätt att göra avdrag för summan. Företrädaransvaret gör att hon/han, istället för bolaget, blivit skyldig att betala skatteavdraget som skulle gjorts när bolaget betalade kontant ersättning till en betalningsmottagare med A-skatt. Skatteavdraget utgör en form av preliminär inkomstskatt. Enligt 9 kap. 4 § Inkomstskattelag (1999:1229) är skatter inte avdragsgilla och därför är inte skatteavdraget hon/han ålagts avdragsgillt. Det kommer alltså inte att gå att göra avdrag för den kostnaden. Anledningen till detta är att en sådan regel skulle motverka syftet med beskattningen och agera kontraproduktivt. Med andra ord, summan du ska betala i skatt ska inte minskas (med avdrag) på grund av att du betalar skatt. Jag hittar inget stöd för att det skulle göra någon skillnad att skulden gått till Kronofogden. Med vänliga hälsningar,

Kan man få rotavdrag om man inte äger fastigheten på vilken huset som ska renoveras ligger?

2018-04-10 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Jag köpte en stuga förra året och tänker att jag ska renovera den nu. Jag äger inte tomten utan det är en arrendetomt. Får jag göra rotavdrag på renoveringen av stugan då jag inte äger marken?
Klara Johansson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att du inte äger fastigheten är inget hinder för att få rotavdrag. Det viktiga är att du äger stugan och att det är din bostad; även fritidshus räknas in i bostadsbegreppet i det här fallet, det framgår av 67 kapitlet 14§ Inkomstskattelagen. Om du har fler funderingar kring rotavdraget så rekommenderar jag skatteverkets hemsida där det står väldigt tydligt och enkelt vad som ingår och under vilka förutsättningar man kan få avdrag. Självklart kan du även vända dig till Lawline igen om du har fler funderingar!Hoppas du fick svar på din fråga!

Avdragsrätt för ökade levnadskostnader utomlands

2018-03-24 i Avdrag
FRÅGA |HejMin dotter arbetade tillfälligt utomlands förra sommaren. Hon arbetade åt ett svenskt bolag. De har hotell på Korsika. Hon skulle arbetat 4 månader med deras barnklubb på hotellet. Tyvärr blev det bara 6 veckor pga att hon bröt armen. Hon fick lön och skattade i Sverige. Hon fick själv betala mat (frukost, lunch, middag) och bostad (rum på hotellet). Detta drogs på hennes lön. Min fråga: Får hon göra några avdrag för detta? Hon är skriven här i Sverige (hon bor hemma) och skattar i Sverige. Tacksam för hjälp.Vänliga hälsningar,
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din dotter kommer inte kunna göra avdrag för sina kostnader för logi och mat eftersom det inte ses som levnadskostnader på annan verksamhetsort. Det här kan framstå som konstigt, eftersom att hon faktiskt åkt väldigt långt för att jobba och haft extra utgifter (i jämförelse med när hon är hemma). Den skatterättsliga regleringen utgår dock från var hon brukar arbeta och inte var hon brukar bo. Nedan förklarar jag två begrepp som används i lagtexten för att tydliggöra varför hon saknar avdragsrätt. Enligt 12 kap. 6 § Inkomstskattelag (1999:1229) har den skattskyldige (din dotter) rätt att göra avdrag för ökade levnadskostnader, så som logi och mat. Det krävs att de ökade utgifterna beror på att "han i tjänsten vistas utanför sin vanliga verksamhetsort". Med verksamhetsort menas enligt 12. kap 7 § Inkomstskattelag (1999:1229) "ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe." Tjänstestället i sin tur är den plats där din dotter utför huvuddelen av sitt arbete enligt 12 kap. 8 § Inkomstskattelag (1999:1229). För att applicera detta på din fråga betyder det att din dotters tjänsteställe varit Korsika, det var där hon utförde (allt) arbete. Det här gör att hennes (ökade) levnadskostnader uppstått på hennes vanliga verksamhetsort. Som lagtexten i stycket ovanför säger, krävs att din dotter skulle vistas utanför sin vanliga verksamhetsort för att ha avdragsrätt. 12 kap. 6 § Inkomstskattelag (1999:1229) utgår alltså inte från var hon brukar bo, utan var hon brukar arbeta. Med vänliga hälsningar,

Möjligheten att få RUT-avdrag vid städning/röjning av dödsbo

2018-03-11 i Avdrag
FRÅGA |Hej, är det möjligt att få rot/rutavdrag för röjning/städning av ett dödsbo? Tack på förhand.
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I de flesta fall är det inte möjligt att få RUT-avdrag för röjning eller städning av ett dödsbo, det beror dock lite på omständigheterna i fallet. Ett dödsbo har endast möjlighet att få RUT-avdrag för de tjänster som utförts FÖRE dödsfallet, t ex om det städats eller liknande innan personen gick bort. Alla tjänster som utförts EFTER dödsfallet kan dödsboet däremot inte få avdrag för. Det är inte heller möjligt för exempelvis efterlevande barn att få RUT-avdrag för olika arbeten som har utförts i en förälders bostad efter dödsfallet. I din fråga låter det som att det rör sig om en röjning/städning av bostaden EFTER att en person gått bort. I dessa fall är det alltså aldrig möjligt med RUT-avdrag, oavsett om det är dödsboet eller en nära anhörig som betalar för tjänsten.Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning