Är det möjligt att göra avdrag för uppförande av villa trots att jag saknar kvitton?

2020-02-24 i Avdrag
FRÅGA |HejJag köpte en tom i skärgården 1982 jag sökteoch fick bygglov för 110 m2. Med tillhörande egen brunn och av kommunen godkänt avlopp.Vi byggde i lösvirke och drog in el och kåken har villastandard. På fastigheten byggde vi ( m bygglov) en 50m2 stort gästhus, 2005 byggdevi vidare på stora huset so nu är 150 m2.Allt är byggt enligt modern standard och 4 glasfönsterVi har byggd i villastandard 145+45 i käkarna och 220x45 i taget. Med fyrk isildring.Vi har byggd skälva med hjälp av byggansvarig och fackmän.Nu har vi sålt och kan inte tillnärmelsevis presentera de kvitton som bygger kostat mest beroende på ett tillkortakommande av de som skulle hålla iordning på papperen.Finns andra meddela Skatteverket de faktiska kostnaderna nedlagda?Ex Foton , ptisstatisik, bygglov, fastighetstaxering m m
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningNär du säljer en bostad kan du göra avdrag för vissa renoveringar. Arbeten som du gör på din bostad kan delas in i två kategorier; den ena kategorin är grundförbättringar, den andra är reparationer och underhåll. Grundförbättringar ger avdrag för hela utgiften, medan förbättrande reparationer och underhåll kan ge avdrag för en del av utgiften. Avdrag för renoveringar/förbättringar får göras om de utförts de senaste fem åren. Utöver att renoveringen är högst fem år gammal krävs det även att dina kostnader uppgår till minst 5.000 kronor under ett och samma år. Exempel på renoveringar/förbättringar är målning, tapetsering, byte av lister och byte av vitvaror.Om du har byggt nytt, byggt till eller byggt om och ändrat planlösningen i bostaden får du göra avdrag för hela utgiften. Till skillnad från renoveringar/förbättringar finns det ingen åldersgräns, avdrag får göras oavsett ålder. Du får också göra avdrag med hela beloppet för inköp av utrustning som inte har funnits i bostaden tidigare. Exempel på sådant du kan göra avdrag för med hela utgiften är när du har byggt ett nytt hus, du har byggt ut ditt hus, du har installerat en tvättmaskin där det inte fanns någon innan och du har gjort om ett garage till ett badrum.Det är alltid en god idé att spara alla kvitton och fakturor för att ha möjlighet att visa hur mycket du kan begära avdrag för. Det är däremot möjligt att begära avdrag även om du saknar kvitton och fakturor från renoveringen. Då behöver du andra dokument för att kunna visa omfattningen av och tidpunkten för dina renoveringar. Exempel på dokument som kan användas för ändamålet är fotografier före och efter, ritningar, kontoutdrag, lånehandlingar, pantbrev, bygglovshandlingar, fastighetsdeklaration, prisstatistik, intyg från byggmästare m.m. (jfr Kammarrätten i Göteborg mål nr 6782-12). Uppräkningen är inte uttömmande utan även annat kan tillmätas betydelse. Det kommer utifrån det underlag du lämnar in att göras en sammantagen bedömning. Dels ska det framgå att nybygget verkligen skett (vilket torde vara möjligt att bevisa med hjälp av bygglovsansökan, fotografier före och efter m.m.) dels vad kostnaden varit och vem som betalt den (vilket du torde kunna styrka med lånehandlingar, pantbrev, kontoutdrag m.m.).Min rekommendation är att du kontaktar Skatteverket och håller en bra kontakt med myndigheten. Skatteverket är en myndighet och har en serviceskyldighet. Serviceskyldigheten innebär att myndigheten ska svara på frågor och hjälpa dig inom dess område. Skatteverket kan således vara behjälplig med att förklara vilka dokument den vill att du lämnar in för att styrka dina avdrag. För det fall att du och Skatteverket inte kommer överens och du får ett negativt beslut i slutändan, är det möjligt att begära domstols prövning av beslutet genom en överklagan.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig för att prata vidare om ärendet med dig. Jag kommer att ringa dig på onsdag, den 26 februari, klockan 13.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Förutsättningar för avdragsgill sponsring

2019-12-16 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Är det skattefritt för ett aktiebolag att sponsra en individuell idrottare?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om skatt finns i inkomstskattelagen. AvdragsrättNär vi pratar om skatt brukar vi säga att vissa inkomster är skattefria och att vissa utgifter är avdragsgilla. Att ett bolag skulle lägga pengar på sponsring kan under vissa omständigheter vara en avdragsgill kostnad. Betydelsen av detta är att kostnader som lagts på sponsring får dras av mot inkomsterna som ska beskattas. Enkelt exempel: Bolaget har inkomster på 100 kr och har lagt 30 kr på sponsring, 70 kr tas då upp till beskattning. Lägre inkomster bidrar ju till mindre skatt, vilket kan vara förmånligt för ett bolag. SponsringGränsdragningen som är viktig att göra är huruvida det ekonomiska biståndet ska beaktas som en gåva eller som sponsring för aktiebolaget i fråga. Beaktas sponsringen till sin karaktär utgöra en gåva så är kostnaderna för denna inte avdragsgill (9 kapitlet 2 § 2 stycket Inkomstskattelagen). Skulle sponsringen beaktas som marknadsföring, representation, lokalkostnad, personalkostnad eller forskning och utveckling så är det en utgift för att bibehålla inkomster, vilket är en avdragsgill kostnad (16 kapitlet 1, 2, 9 §§ Inkomstskattelagen).Under vilken av de avdragsgilla kategorierna som sponsringen skulle falla under beror på sponsringens karaktär. Ska ett företags logga synas på matchtröjor så torde det falla under marknadsföring, bjuder företaget in till fest så kan det vara representation (under vissa förutsättningar). Den viktigaste gränsdragningen är huruvida bolaget som sponsrar får en direkt motprestation eller inte. Bolaget måste kunna visa att exempelvis värdet av marknadsföringen som erhålls eftersom bolagets logga är på matchtröjorna motsvarar värdet av sponsringen. Avdrag kan bara beviljas för den del som inkomsterna motsvarar utgifterna. Att sponsringen skulle ge bolaget ett gott rykte (goodwill) räknas inte som en direkt motprestation. Exempel: Ett bolag sponsrar ett fotbollslag med matchtröjor med bolagets logga på. Tröjorna har ett värde på 100 kr och det beräknade värdet på sponsringen som marknadsföring är 50 kr. I exemplet får 50 kr dras av som kostnad, medan de 50 kr som saknar direkt motprestation räknas som gåva och beviljas inte avdrag. Individuella idrottareVisst kan man sponsra individuella idrottare, men jag kan tänka mig att det bli svårare för ett bolag att visa på att sponsringen har ett marknadsmässigt värde. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Avdrag för armbandsur i tjänsten

2019-10-30 i Avdrag
FRÅGA |Får jag som yrkesofficer göra avdrag i deklarationen för en klocka? Är ett måste i mitt yrke att ha en klocka och blir inte tilldelat någon utav försvarsmakten.
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Avdrag för instrument, verktyg och andra arbetsredskap får medges om det krävs för att utföra ditt arbete (12 kapitlet 1 § Inkomstskattelagen). Avdrag för privata levnadskostnader är inte avdragsgilla (9 kapitlet 2 § Inkomstskattelagen). Det gäller alltså att kunna styrka att klockan i fråga huvudsakligen är till förvärvandet av arbetsinkomst och inte till ditt privata bruk. En klocka vars funktioner stämmer väl överens med dina yrkesuppgifter är därför att föredra om du vill få avdrag beviljat. Avdrag för arbetsredskap förutsätter även att redskapet i fråga inte tillhandahålls av arbetsgivaren, vilket stämmer väl in på ditt fall. Det kan tilläggas att ifall du köper en klocka vars prisnivå är dyrare än vad som anses motiverat av tjänstebehovet bör avdrag reduceras till en skälig nivå. Det blir alltså ingen Rolex. Avslutningsvis bör kvittot sparas för att styrka kostnaden. Skatterätten är väldigt specifik och mycket bygger på praxis och riktlinjer för specifika avdrag. Jag lyckades inte hitta specifik praxis om avdrag för armbandsur men det torde räknas till arbetsredskap i ditt yrke. Hoppas att du fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga!Hälsningar,

Förutsättningar för att två personer i samma hushåll ska få använda sig av ROT-avdrag

2019-08-31 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Jag äger en bostadsrätt själv men min sambo kommer bo med mig och vara skriven på adressen. Har vi båda rätt att göra ROT-avdrag för 50 000 kr/år eller måste jag skriva över en andel av bostadsrätten på honom först?Tacksam för hjälp!Hälsningar,
|Hej och tack för din fråga till Lawline!Som du skriver gäller är taket för ROT-avdrag (sedan 1 juli 2019) 50 000 kronor per person och år. Ett av kraven för att få göra RUT-avdrag är att man äger bostaden när arbetet utförts. För att både du och din sambo ska kunna använda er av RUT måste du således skriva över halva bostadsrätten på honom. Detta görs enklast med ett gåvobrev (svaret på din fråga är alltså "ja").Du kan läsa mer om villkoren för RUT här.Du kan läsa mer om gåvobrev här.

Kan man göra ett schablonavdrag vid försäljning av fastighet?

2020-01-28 i Avdrag
FRÅGA |Hej. Då min far gått bort så skall vi sälja hans hus. Huset är byggt 1963 och vi vet inte vad han lagt på reperationer genom åren.Finns det något schablonavdrag man kan göra.
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en kapitalvinst så ska statlig inkomstskatt betalasOm det uppstår en kapitalvinst vid försäljningen av huset, så ska ni betala skatt på vinsten. Kapitalvinsten räknas ut genom att ta ersättningen minus omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § inkomstskattelagen, IL). Ersättningen är det belopp ni får betalt för huset. Omkostnadsbeloppet är det belopp som er far köpte huset för, eller byggnadskostnaden om han själv byggde huset. Till omkostnadsbeloppet räknas också kostnader för förbättring och reparation (45 kap. 12 § IL). Om ersättningen är större än omkostnadsbeloppet, så har ni gjort en kapitalvinst på huset. Ni ska i så fall betala 22 % statlig inkomstskatt på vinsten (45 kap. 33 § och 65 kap. 7 § IL).Kan vi göra ett schablonavdrag vid försäljning av huset?Ni kan inte göra ett schablonavdrag för de reparationskostnader er far har haft. Ni måste kunna visa för Skatteverket att er far haft en kostnad som är avdragsgill. Det gör ni enklast genom att leta reda på kvitton, fakturor, bankutdrag och liknande.Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Avdrag för uthyrning av privatbostad vid delat ägande

2019-11-17 i Avdrag
FRÅGA |Om jag och min sambo vill hyra ut övervåningen i vårt hus, får båda dra av 40000 + 20% innan skatt? Vi äger 50% var. Eller är det kopplat till fastigheten?
Carl Oscarsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 42 kap. 30 § 2 stycket inkomstskattelag (se här) ska ett schablonavdrag på 40 000 kr göras för uthyrning av en privatbostad. Eftersom ersättningen avser uthyrning ska ni enligt 42 kap. 31 § inkomstskattelag (se här) göra ytterligare avdrag med 20 % av hyresintäkten. Eftersom avdragen anknyter till fastigheten och ni äger 50 % var betyder det alltså att var och en av er får dra av 20 000 kr + hälften av 20 % av hyresintäkten.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

Kan ett dödsbo få RUT-avdrag för flyttstädning vid försäljning av bostadsrätt?

2019-10-01 i Avdrag
FRÅGA |Kan dödsbo få rutavdrag för flyttstädning vid försäljning av bostadsrätt?Tack på förhand!Hans
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Bestämmelser om rutavdrag finns i inkomstskattelagen (IL). Dödsboet kan bara få skattereduktion för rutarbete som har utförts före dödsfallet (se 67 kap. 11 § tredje stycket IL). Det innebär att hushållsarbete som utförts efter dödsfallet inte kan bli föremål för skattereduktion. Det är inte heller möjligt för efterlevande barn att få rutavdrag för arbete som har utförts i förälders bostad efter dödsfallet. Det innebär att dödsboet inte kan få rutavdrag för flyttstädning vid försäljning av bostadsrätt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Skatt på besparingar från utlandet?

2019-07-28 i Avdrag
FRÅGA |Hej, Jag flyttade till Sverige för 8 år sedan. Innan detta hade jag jobbat i Spanien i flera år och sparat pengar på ett spanskt sparkonto (pengar var taxerad enligt spanska skatteregler). Jag har deklarerat till Skatteverket räntan som jag har fått från sparkontot. Nu vill jag överföra pengarna till mitt svenskt bankkonto för att köpa bostad. - Hur brukar Skatteverket reagera i sånt fall? Vilken information behöver jag skicka till Skatteverket i fall de kräver att jag visar varifrån kommer insatserna? - Finns det någon gräns som kan överföras över en viss tid utan att behöva ge förklaringar till Skatteverket? Tack!
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga handlar om en överföring från utlandet. Överföringen i sig utlöser ingen skattskyldighet, däremot har din bank en skyldighet att lämna en kontrolluppgift till Skatteverket om att pengar har förts in. Kontrolluppgiftsskyldigheten möjliggör för Skatteverket att kontrollera om de införda pengarna borde ha beskattats i mottagarlandet. Om Skatteverket begär in underlag kommer de nog specificera vad de vill ha in. Det är nog möjligt att begära avräkning för den utländska skatten i din svenska inkomstdeklaration. Det framgår inte hur mycket pengar det är fråga om, men tänk på att även din bank kan begära in underlag avseende överföreningen. Detta då banken måste förstå syftet med överföreningen och vart pengarna kommer ifrån. Avseende frågan om beloppsgräns ska kontrolluppgifter lämnas om betalningen överstiger ett belopp om 150 000 kronor eller utgör delbetalningar som totalt överstiger 150 000 kronor. Sammantaget har Skatteverket en kontrolluppgiftskyldighet, vilket kan medföra att de begär in underlag från dig. Myndigheten kommer nog specificera vad det är de vill ha in. Det du kan göra är att begära avräkning för den utländska skatten i din svenska inkomstdeklaration. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,