Permanentbostad

2011-08-16 i Inkomstskatt
FRÅGA |Frågan rör tolkning kring definitionen permanentbostad i IL 47:3. Vad måste uppfyllas för man ska anses ha varit bosatt? Det står att man måste ha varit bosatt där under minst ett år närmast före avyttringen men hur ska bosatt tolkas? Bör det tolkas som att man måste varit folkbokförd på adressen eller räcker det att man använt bostaden i fråga (dessutom med den som särskild postadress)? Tack på förhand!
Angelica Hage |Hej För bosättning i den mening som avses i inkomstskattelagen (IL) finns det inget formellt krav på folkbokföring. Vad som avses är i stället att den skattskyldige haft sitt hem i vanlig mening på ett visst ställe. Vänligen

Skatteskyldig i Sverige vid tillfälligt arbete utomlands?

2010-12-30 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej Jag arbetar tillfalligt utomlands men ar skriven i Sverige. Innebar det da att jag ar skatteskyldig i Svergie pa nagot satt?
Anna Eriksson |Hej, En fysisk person som är bosatt i Sverige, varaktigt vistas i Sverige eller har en väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skatteskyldig här, vilket framgår av 3 kapitlet 3§ Inkomstskattelagen (IL), https://lagen.nu/1999:1229#K3P3S1. En person som är obegränsat skatteskyldig i Sverige ska alltså skatta för samtliga av sina inkomster såväl utländska som svenska, se 3 kapitlet 8§ IL, https://lagen.nu/1999:1229#K3P8S1. Som huvudregel ska du alltså skatta för alla dina inkomster, men det finns naturligtvis vissa undantag. Sexmånadersregeln framgår av 3 kapitlet 9§ IL 1 stycket, https://lagen.nu/1999:1229#K3P9S1, och innebär att en person som är anställd utomlands i minst sex månader slipper skatta för den delen av inkomsten som har beskattats i verksamhetslandet. Att noterar är att regeln inte gäller för egenföretagare. Av andra stycket i samma paragraf framgår den så kallade ettårsregeln vilken innebär att inkomsttagaren som är anställd utomlands längre tid än ett år inte är skatteskyldig för den utomlands intjänade inkomsten oavsett om inkomsten är beskattad i verksamhetslandet eller ej. Undantaget från tillämpning av ettårsregeln är anställda hos staten, landsting, kommuner, församlingar inom Svenska kyrkan och ledamöter av Europaparlamentet. Varken ettårsregeln eller sexmånadersregeln är tillämplig på anställningar på svenska, norska eller danska luftfartyg och inte heller på gäller de för anställningar ombord på fartyg, se 3 kapitlet 11§ och 12§§ IL, https://lagen.nu/1999:1229#K3P11S1. De båda reglerna syftar till att undvika dubbelbeskattning. Det krävs som ovan nämnt att det föreligger ett anställningsförhållande och det är den skatteskyldige som själv måste visa att den utländska inkomsten inte ska beskattas i Sverige, lämpligtvis genom ett skatteintyg från den utländska skattemyndigheten som intygar att skatt har betalats för inkomsten. Beroende på vilket land du arbetar i är det också möjligt att Sverige har ett skatteavtal med det landet. Skatteavtalen reglerar hur skatten på en inkomst ska fördelas om både källstaten (landet där inkomsten intjänats) och hemviststaten (staten där inkomsttagaren har sin hemvist) vill beskatta inkomsten. På den delen som Sverige har rätt att beskatta enligt avtalet gäller de svenska skattereglerna. Slutligen ska noteras möjligheten att avräkna utländsk skatt från statlig och kommunal inkomstskatt för intäkt som tagits upp enligt inkomstskattelagen. Med tagits upp menas att inkomsten ska ha taxerats i Sverige. Inkomst som undantagits skatt exempelvis genom sexmånadersregeln i inkomstskattelagen kan inte avräknas. Se 2 kapitlet 1§ L (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, https://lagen.nu/1986:468#K2P1S1. Reglerna om avräkning gäller inte heller om det finns ett skatteavtal som reglerar frågan om dubbelbeskattning vilket framgår av 2 kapitlet 2§ samma lag, https://lagen.nu/1986:468#K2P2S1. Det är svårt att ge dig ett exakt svar på din fråga då jag inte vet hur länge du har/ska arbeta utomlands eller i vilket land du arbetar, men ovan har du i alla fall fått lite riktlinjer och har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar

Beskattning av tävlingsvinst

2010-01-18 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej, Vilka regler gäller för vinstskatt vid tävling 2010? Räknas presentkort som kontantvinst? MVH
Bo Olsson |Hej! Regler om skattefria lotteri- och tävlingsvinster finns i inkomstskattelagen (IL) 8 kap. 3-4 §§. se https://lagen.nu/1999:1229#K8P3S1. Lotterivinster är i regel skattefria medan tävlingsvinster huvudsakligen räknas som skattepliktig inkomst. Lotterilagen har en ganska vid definition av lotteri och definierar det som en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få genom lottning, gissning och vissa andra angivna förfaranden och spel. Det avgörande för skatteplikt är alltså om det rör sig om ett lotteri eller inte. Slumpen är inte avgörande men tillmäts stor betydelse vid gränsdragningen mellan lotteri och inkomst. Tävlingsvinster är skattefria enl. 8 kap. 4§ om 1) de inte hänför sig till anställning eller liknande uppdrag, 2) inte består av kontanter eller liknande och 3) avser minnesföremål eller har ett värde som inte överstiger 1230 kr. Alla punkter måste vara uppfyllda för att en skattefri tävlingsvinst ska föreligga. Enligt praxis beskattas vinnaren för tävlingsvinster där han/hon har utfört någon prestation för att få priset. Det betyder att idrottspriser, matchbonus m.m. i form av kontanter, presentkort och nyttovaror är skattepliktiga. Vinster i lotteri där deltagandet förutsätter anställning i ett företag har i praxis ansetts utgöra skattepliktig förmån. Om vinsten är skattepliktig beskattas den som inkomst av tjänst. Dvs. med kommunal (och eventuell statlig) inkomstskatt tillsammans med dina övriga förvärvsinkomster. Vänligen

Skattemässigt värde vid gåva av fastighet

2011-04-21 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej ! När jag ger bort min hälft av fastighet i gåva till min fru hur kommer hennes ingångsvärden att räknas (om hon senare säljer fastigheten)? Hur hanteras uppskov med vinst som finns från tidigare försäljning vid gåva ?
Oskar Axelson |Hej, i det här fallet gäller inkomstskattelag (1999:1229) (https://lagen.nu/1999:1229). I 44 kap. IL finns regler om det skattemässiga värdet vid avyttring av en fastighet. 44 kap. 21 § IL säger att vid gåva av fastighet hamnar mottagaren (dvs. din fru) i samma skattemässiga situation som dig. Det vill säga din frus ingångsvärden kommer att beräknas på samma sätt som de skulle beräknas för dig vid en framtida försäljning. Omkostnadsbeloppet för din fru kommer således vara summan av det som du betalade för fastigheten plus summan av de förbättringar som gjorts i enlighet med beräkningarna som görs i 44 kap. IL. När det gäller uppskovsbelopp vid gåva av fastighet gäller som en undantagslös regel att uppskovsbeloppet genast skall åteföras för beskattning, detta enligt 47 kap. 11§ IL. Detta innebär alltså i ditt fall att du omedelbart skall återföra uppskovsbeloppet till beskattning efter gåvan. Mvh Oskar Axelson

Tävlingsvinst - hur mycket skattar man för?

2010-02-14 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Hur mycket skatt bör betalas på ett vunnet presentkort på 5000 kronor? Presentkortet kan användas på ett 30-tal olika butiker. Man får ge cirka 3400 kronor på Blocket för att få ett liknande presentkort. Kan man hävda att skatt endast bör betalas på dessa 3400 kronor eller bör hela beloppet beskattas?
Bo Olsson |Hej! I 8:4 Inkomstskattelagen (IL) (https://lagen.nu/1999:1229#K8P4S1 ) finns en regel som stadgar när tävlingsvinster är skattefria. Enligt denna bestämmelse är presentkort alltid skattepliktiga. Det ska, om det inte är skattfritt enl. 8:4, bestkattas i inkomstslagen tjänst. Enligt 11:1 IL (https://lagen.nu/1999:1229#K11P1S1 ) ska inkomster tas upp i alla fall utom då det anges i 11 eller 8 kap. Tävlingsvinster finns som sagt reglerade i 8:4 men det undantaget gäller inte i ditt fall. Således ska hela vinsten tas upp. Ett presentkort på 5000 kr jämställs med att du fått 5000 kr i kontanter. Därför måste du skatta för hela summan, oavsett värdet på den på andrahandsmarknaden. Vänligen