Har Radiotjänst rätt att ta kontaktuppgifter från TV-försäljare?

2018-09-18 i TV-licens
FRÅGA |Hej,I och med GDPR, har TV-försäljare rätt att lämna ut mina uppgifter till Radiotjänst när jag köpt en TV?
Hugo Wimby |Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Radiotjänst är en myndighet som bedriver den avgiftskontroll för radio- och TV-licens. Denna avgift är lagstadgad, vilket betyder att har man en TV eller radio ska man betala denna avgift (lagrum hittar du här)GDPR och RadiotjänstNär du köper en TV av ett företag så har TV-försäljaren en skyldighet att lämna ut köparens uppgifter, detta enligt 8§ Lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Detta betyder att vid ett köp av en TV så samtycker du till att TV-försäljaren skickar dina personuppgifter vidare till Radiotjänst. Radiotjänst hanterar alla dina personliga uppgifter enligt följande regleringar i GDPR. SammanfattningsvisEftersom det är lagreglerat för TV-försäljaren att lämna ut dina personuppgifter till Radiotjänst borde det inte vara möjligt att köpa en TV utan att lämna ut dina personuppgifter. Vid ett köp av en TV samtycker du att försäljaren skickar vidare dina personuppgifter till Radiotjänst. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Behöver jag betala TV-avgiften?

2018-08-02 i TV-licens
FRÅGA |Jag har flyttat in i en ny lägenhet utan antennuttag. Ska jag se på Tv måste jag gå via fibern och för att göra detta måste jag abonnera på en box från Telia. Jag abonnerar inte på detta, men Radiotjänst vill att jag ska betala Tv-avgiften fastän jag har förklarat att jag inte kan motta några kanaler, dvs Tvn blir ingen TV-mottagare. Ska jag ändå betala? Jag har inga andra maskiner som kan motta TV-signaler.
Michella Lina Said |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!TV-avgiften regleras i lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. I lagen föreskrivs bland annat vem som har betalningsskyldighet, samt definitionen av en TV-mottagare. En TV-mottagare är enligt 2 § en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. TV, digitalbox, och dator med TV-kort är exempel på TV-mottagare. Skyldighet att betala radio- och TV-avgift tillkommer den som innehar en TV-mottagare, enligt 2 a § i lagen. Det är således innehavet i sig som gör dig betalningsskyldig, inte huruvida du använder mottagaren för att titta på TV. Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål (HFD 2014 ref. 33) uttalat sig kring vad som avses med att TV-mottagaren enligt lagen ska vara "avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program". Domstolen konstaterade i målet att en dator utan särskilt tv-kort och annan anslutning än det öppna internet, mobiltelefoner och andra mobila enheter inte kunde anses utgöra en TV-mottagare. Om en teknisk utrustning har flera användningsområden räcker det emellertid med att ett av dessa användningsområden är att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. I målet beslutade domstolen att innehav av en dator med internetanslutning inte ger skyldighet att betala avgift, eftersom införandet av en sådan förpliktelse fordrar tydligt stöd i lag, och domstolen ansåg inte att sådant lagstöd återfanns. En dator med internetuppkoppling ansågs således inte vara avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. I ditt fall kan du inte motta några kanaler, och du har således inte för tillfället någon möjlighet att motta utsändning eller vidaresändning av TV-program, men det kan du genom att abonnera på digitalboxen. Fysiska förutsättningar för att motta sändning föreligger, eftersom du har den tekniska utrustningen som krävs. En TV kan sägas vara avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, men bristen av antennuttag medför att du inte kan motta sådan signal i nuläget. Undantagen från avgiftsskyldighetEnligt 5 § och 6 § i lagen föreskrivs undantagen från avgiftsskyldigheten. 5 § reglerar fallet då du vidtagit åtgärd som gör att du inte kan motta TV-program, förutsatt att TV-mottagaren finns i en anläggning eller lokal som inte är avsedda för bostadsändamål, vilket jag antar är fallet här, och därmed är detta undantag inte tillämpligt. Enligt 6 § 4 p. i lagen föreskrivs att undantaget även gäller för de som innehar TV-mottagare som är varaktigt undanställd eller obrukbar vad gäller tid efter det att förhållandet har anmälts till RIKAB. Ett mål i Kammarrätten (Mål nr 2025-2001) visar att det är själva innehavet av en TV som har betydelse för frågan om avgiftsskyldighet, och att det saknar betydelse om man inte tittar på TV. I målet hade en privatperson monterat ur kanalväljaren, men Kammarrätten ansåg inte att TV:n kunde sägas vara "så konstruerad att den inte tillåter honom att se markbundna SVT-sändningar". Den kunde inte heller anses som undanställd eller obrukbar. Vid tidpunkten för prövningen fanns 4 § i lagen, som numera är upphävd. I paragrafen föreskrevs att avgiftsskyldigheten inte omfattade TV-mottagare som till följd av sin konstruktion inte kunde användas för att ta emot markbundna sändningar. Denna paragraf hade förmodligen varit tillämplig i ditt fall, men den är upphävd och gäller inte. Man kan se det som att din TV-mottagare är obrukbar i ditt fall, men då du enkelt kan abonnera på en digitalbox är det inte ett solklart undantag. Jag ser således inget klart lagstöd som gör dig undantagen avgiftsskyldigheten.Vad du kan göra nuMitt råd till dig är att ställa undan TV:n då du ändå inte kan motta några kanaler och inte använder TV:n, och därefter försöka få beslutet från Radiotjänst omprövat. Radiotjänst är nämligen skyldiga att ompröva beslut om avgiftsskyldighet om du begär det, enligt 15 §. I en eventuell omprövning bör du styrka att TV:n är helt undanställd. Enligt 21 § finns en möjlighet att överklaga beslut i ärenden om omprövning hos allmän förvaltningsdomstol. I dagsläget har du emellertid en skyldighet att betala TV-avgiften som alla andra.Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Med vänlig hälsning,

Får man publicera bilder utan samycke?

2018-07-30 i PUL
FRÅGA |Är det tillåtet att publicera en bild på tredje person i allmän tidning, utan att tredje personen är informerad, tillfrågad. ?Det kom nyligen till min kännedom, att en sambo jag levde med för 7 år sedan, hade låtit publicera i en tidning en stor bild, där jag var med. Mitt ansikte syns mycket tydligt. Till saken hör att jag vill absolut inte förknippas med denna kvinna eftersom jag är gift med en annan kvinnan.
Emma Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det beror lite på syftet till varför bilden är publicerad-Reklamsyfte: enligt lagen om bild och namn i reklam så måste man ha samtycke från personen i fråga för att få publicera en bild. I detta fallet så har tidningen inte det och då är det inte tillåtet. Journalistiskt syfte: journalistik faller utanför den nya GDPR-lagen. Det krävs inte samtycke för att publicera en bild om det är för att porträttera något utifrån ett journalistiskt perspektiv. Om bilden på dig är kränkande eller har en kränkande text till sig så kan det däremot handla om förtal och detta är inte okej enligt tryckfrihetsförordningen. -Eftersom det handlar om en tidning så kommer GDPR inte att aktualiseras eftersom lagen som hanterar detta är tryckfrihetsförordningen. Då är du rent krasst enbart skyddad mot reklam och förtal. Annat syfte: Om det handlar om något annat syfte till att den är publicerad så kan det bryta mot GDPR om det inte finns ett samtycke eftersom en bild kan vara en personuppgift.Hoppas att det var svar på din fråga!

Måste jag betala TV-licens när jag hyr en stuga på en tomt?

2018-07-22 i TV-licens
FRÅGA |Hej, jag hyr en stuga på en tomt och har fått en avgift på tv-license. Jag har ingen egen digitalbox eller eget internet utan allt kommer genom den som jag hyr utav, ska jag då ändå betala? Jag streamar allt genom wi-fi (fiber)som kommer ifrån huvudhuset.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om avgift för TV-licens finns i lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Den som innehar en TV-mottagare är skyldig att betala radio- och TV-avgift till Radiotjänst i Kiruna (2 a §). Med TV-mottagare avses teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, även om utrustningen även kan användas för annat ändamål (2 §). Exempel på TV-mottagare är TV, digitalbox och dator med TV-kort. Lagen gör ingen skillnad på huruvida utrustningen används för att titta på TV med. Det är själva innehavet som ger skyldighet att betala licensavgiften. Däremot har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att innehav av en dator med internetanslutning inte ger skyldighet att betala avgift (HFD 2014 ref. 33).Enligt lagen ska det betalas en enda radio- och TV-avgift för samtliga TV-mottagare som är avsedda att användas i innehavarens hushåll (3 §). Till ett hushåll räknas de personer som bor och är folkbokförda på samma adress och ingår i familjeegenskapen. I och med att du hyr en stuga på tomten räknas du inte till hushållet. Samma gäller t.ex. för en student som är inneboende och hyr ett rum, även i det fallet ska TV-licens betalas. För din del innebär det att du inte räknas till hushållet utan själv ska betala avgift för TV-licens om du innehar utrustning enligt ovan.Sammanfattningsvis och som svar på din fråga, då du inte ingår i hushållet är du skyldig att betala TV-licens om du innehar en TV-mottagare (t.ex. TV, digitalbox m.m.). Det gäller oavsett om du använder utrustningen eller ej. Om du streamar allt genom wifi och överföringen sker till en dator som inte har TV-kort och du heller inte innehar TV eller liknande utrustning, är du däremot inte avgiftsskyldig. En dator med internetuppkoppling ger inte skyldighet att betala avgift.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Betalningsskyldighet för TV- och radioavgift utan licenspliktig utrustning

2018-08-30 i TV-licens
FRÅGA |Radiotjänst har beslutat att jag ska betala tvavgift på felaktiga grunder. Jag har inte någon licenspliktig utrustning alls. Jag har överklagat, men de säger att jag måste betala fakturorna medan jag väntar på att utredningen blir klar. Stämmer det?
Christoffer Thorell |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om avgift för TV-licensen finns i lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (TV-avgiftslagen).Som jag har förstått din fråga så har du blivit tilldelad en betalningsavi för att betala TV-avgift trots att du inte har någon licenspliktig utrustning.Detta beslut går att ompröva, vilket du i din fråga skriver att du ha gjort. Men det stämmer att du fortfarande är skyldig att betala de fakturor som förfaller till betalning medan du inväntar beslutet (15 § TV-avgiftslagen). Om omprövningen blir till din fördel och Radiotjänst kommer fram till att du inte är betalningsskyldig så kommer de att återbetala dig, (16 § TV-avgiftslagen).Skulle omprövningen bli till din nackdel kan du överklaga beslutet i allmän förvaltningsdomstol, (21 § TV-avgiftslagen).Om du inte har någon licenspliktig utrustning är det även ett tips att anmäla det hos Radiotjänst. Det gör att det inte skickas några fler fakturor till dig medan du väntar på beslutet.Du hittar kontaktuppgifter till radiotjänst här.Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.Med vänlig hälsning

Skydda sitt musikverk

2018-07-31 i PUL
FRÅGA |Hejsan! Jag har skrivit en egen låt och lagt upp det klippet på youtube där jag sjunger. Jag vill inte att någon annan ska använda sig av min text och min låt. Hur går jag tillväga för att skydda det, registrerar man eller liknande? mvh.
Filip Braun |Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Eftersom att frågan berör ett musikverk är Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) tillämplig. Din låt är skyddad som ett upphovsrättsligt verk enligt 1 § 1 st. p 3. URL. Det som skiljer upphovsrätten mot andra immaterialrättsliga områden är att det krävs ingen registrering för upphovsrättsliga verk, i ditt fall, din låt. Verket får skydd direkt när det skapas. Alltså är din text och ditt framförande redan skyddad. Du innehar ekonomiska och ideella rättigheter till ditt verk, enligt 2 och 3 §§ URL. Om någon begår intrång på sådant sätt som är föreskrivet enligt sistnämnda paragrafer kan du rikta skadeståndsanspråk mot dem. Sammanfattningsvis krävs det alltså ingen registrering, din text och ditt framförande är redan skyddad enligt URL.Hoppas du fått svar på din fråga och har du ytterligare frågor är du välkommen åter!Mvh.

Bryter företag som samlar in IP-adresser för att skicka kravbrev mot GDPR?

2018-07-28 i PUL
FRÅGA |Det skrivs mycket om kravbrev som skickas från oseriösa advokatbyråer till människor som i brevet anklagas för fildelning. Hur fungerar den nya GDPR-lagen med dessa kravbrev?Personnumret har ju advokatfirmorna fått fram via operatören och domstolsbeslut och IP-adressen men själva ip-adressen ses ju som en personuppgift även den. Och den har samlats in utan domstolsbeslut.Bryter dessa företag mot lagen då de samlar in IP-adressen som de sedan skaffar domstolsbeslut på?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Du har rätt i det du skriver i din fråga; abonnentuppgifter såsom namn, personnummer m.m. får de advokatbyråer du åsyftar från operatören efter domstolsbeslut. Vidare har du rätt i att en IP-adress räknas som en personuppgift enligt dataskyddsförordningen GDPR.Laglig behandling enligt datadirektivet GDPREn behandling av personuppgifter är enligt Artikel 6 GDPR laglig om minst ett av nedanstående villkor är uppfyllda:1. Om den registrerade samtyckt till behandlingen.2. Om du har (eller tänker skaffa) ett avtal med den registrerade.3. Om personuppgiftsansvarig har en laglig skyldighet att lagra informationen.4. Om behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av avgörande betydelse för den registrerades eller andra fysiska personers liv.5. Om behandlingen är nödvändig för att genomföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning6. Om den som bedriver verksamhet (eller en tredje part) har ett berättigat intresse av att hantera personuppgifterna. Under vissa omständigheter är det då möjligt att göra en intresseavvägning som ger rätt att hantera personuppgifterna utan samtycke.En intresseavvägning i jämförelse med IPREDRimligtvis kan en behandling och lagring av IP-adressen rättfärdigas utifrån den sjätte punkten. Det vill säg att det finns ett berättigat intresse att hantera personuppgiften och att det vid en intresseavvägning ges en rätt att hantera personuppgifterna utan samtycke. I den intresseavvägning som ska göras kan jämföras med att en sådan även ska göras enligt direktiv 2004/48/EG (det s.k. IPRED-direktivet). Införandet av IPRED-direktivet är anledningen till att operatörer kan åläggas att lämna ut abonnentuppgifter. Vid begäran om utlämning av abonnentuppgifter ska det göras en intresseavvägning och domstolen ska väga rättighetsinnehavarens behov av informationen mot andra intressen, bl.a. den enskildes integritet. Upp- och nedladdning av upphovsrättsligt skyddad film, musik m.m. är sådant som väger över till rättighetsinnehavarens fördel då det typiskt sett innebär stor skada för rättighetshavaren. Min bedömning är därav att vid en liknande intresseavvägning enligt dataskyddsförordningen GDPR kan lagringen av IP-adresser rättfärdigas.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Rätt enligt GDPR att spara ett inspelat samtal

2018-07-01 i PUL
FRÅGA |Är det tillåtet för Sveriges Radiotjänst, enligt GDPR att mot min vilja spara ett av dem inspelat telefonsamtal?
Emil Duberg |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!Till att börja med är ett samtal en personuppgift om du kan identifieras med hjälp av det. För att lagra detta måste man sedan ha rättslig grund för det enligt GDPR. Till exempel kan detta vara om du givit till samtycke, t. ex att du sagt okej till att bli inspelad. Om du spelats in mot ditt samtycke är det inte tillåtet att lagra samtalet. Om de får lagra samtalet beror alltså på om du har givit ditt samtycke till det eller inte.