Vad borde arbetstagare göra vid sexuella trakasserier av chefen på arbetsplatsen?

2019-12-07 i Trakasserier
FRÅGA |Hej, det är så att min chef frågar konstiga grejer som att han vill fika med mig utanför jobbet eller på arbetstid eller gå ut på middag. Fastän jag har sagt nej fortsätter han göra det. Han har även sagt grejer som "du gör mig så glad" eller "jag mår bra när jag ser dig och du gör min dag mycket bättre" eller du är så vacker". Han har redan en partner hemma, men ändå så håller han på så. Nu har det kommit fram till att han går runt och säger så till flera andra tjejer. Vad borde man göra i en sån här situation?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Väldigt tråkigt att läsa att situationen ser ut så för dig på din arbetsplats. Du undrar vad du som arbetstagare kan göra åt att din arbetsgivare bemöter dig, och andra, på ett sätt som du upplever opassande eller kanske till och med obehagligt. Frågan regleras i diskrimineringslagen (DL). En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren är arbetstagare, (2 kap. 1 § 1 pkt DL). Diskriminering genom sexuella trakasserierDet beteende som du beskriver skulle kunna klassas som sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier kan definieras som ett uppträdande av arbetsgivaren i arbetslivet av sexuell natur som kränker en arbetssökande eller arbetstagare, (1 kap. 4 § 5 pkt DL). Det kan exempelvis handla om beröringar, skämt, förslag, blickar och liknande som är sexuellt anspelande och ovälkomna. Det är din egna upplevelse som avgör om uppträdandet är ovälkommet eller inte.Vad du bör göraDet är viktigt att du står upp för dig själv och underrättar din arbetsgivare om att du blir kränkt av hans beteende, alternativt att du tar det vidare till en högre chef om det är möjligt eftersom arbetsgivaren är skyldig att utreda situationen (2 kap. 3 § DL). Om beteendet efter tillsägelse fortsätter föreligger trakasserier. Högre krav ställs på högre befattning och därav bör det anses att din chef i det här fallet har förstått eller borde ha förstått att hans beteende är opassande. Om du är fackligt ansluten råder jag dig till att kontakta ditt fackförbund och be dem bistå dig i detta ärende. Facket kan framföra dina rättigheter och väcka talan mot arbetsgivaren. Är du inte fackligt ansluten och finns det ingen högre chef du kan vända dig till, bör du vända dig till diskrimineringsombudsmannen och göra en anmälan om diskriminering. En anmälan kan leda till att en tillsynsutredning inleds. För att ärendet ska kunna gå vidare är det viktigt att bevisning för sådant beteende från arbetsgivaren som du beskriver finns, exempelvis genom sms/andra meddelanden, och berättelser från andra arbetstagare som upplever liknande situationer som du. Diskrimineringsbombudsmannen får föra talan i domstol för en enskild om denne medger det, (6 kap. 2 § DL). Påföljder vid bevisad diskrimineringDen som bryter mot förbuden mot diskriminering kan få betala diskrimineringsersättning för den kränkning som överträdelsen innebär, (5 kap. 1 § 1 st DL). Din arbetsgivare kan även få betala ersättning dig till för den förlust som uppkommer på grund av de sexuella trakasserierna, (5 kap. 1 § 2 st DL). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad göra när en anser sig bli trakasserad på jobbet?

2019-09-30 i Trakasserier
FRÅGA |Hej. Jag undrar om ni kan hjälpa mig med en situation som pågår på jobbet. Jag har en kollega som jag misstänker använder sig av alla slag för att få mig att sluta på jobbet. Har har vänt alla på jobbet emot mig. Han sprider lögner om mig. Han använder sig av sin tro. Han bryter mot svensk lag på många sätt anser jag. Han spelar in mig via mobil. Vi har haft möten men människor som inte ser en person med personlighets störning kan inte lösa problemet. Hur ska jag kunna lösa detta?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Du beskriver att du blir trakasserad av din kollega på jobbet då han sprider lögner om dig och spelar in dig via din mobil. Mitt första råd till dig är att vända dig till din arbetsgivare.Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) finns till för att anställda ska må bra på jobbet. Trakasserier på arbetsplatsen är inte endast otillåtna, arbetsgivaren har även en skyldighet att göra något åt det omgående (3 kap. 2 § AML). Först och främst ska en arbetsgivare fortlöpande bedriva arbetsmiljöarbete (3 kap. 2a § AML). Det innebär att arbetsgivaren ska undersöka riskerna i arbetsmiljön, bedöma dem och skapa en handlingsplan för de risker som inte åtgärdats omedelbart, detta framgår av föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö(OSA) (AFS 2015:4) 5,13 § och Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) 2-3 §§I andra hand finns det så kallade arbetsmiljöombud på många arbetsplatser. Det är alltid en av de anställda som utses till ombud och blir då som en slags representant i arbetsmiljöfrågor för de anställda. Ombudet håller alltså reda på den psykiska och sociala arbetsmiljön och uppmärksammar arbetsgivaren om det (6 kap. 4 § AML) och (6 kap. 6a § AML). Mitt andra förslag blir då att du tar reda på om ni har ett ombud på jobbet och kontakta honom/henne med dina frågor (det är kostnadsfritt).I tredje hand så kan du/skyddsombudet vända er till Arbetsmiljöverket med en anmälan om förbud eller föreläggande om arbetsgivaren vägrar lyssna (6 kap. 6a§ AML). Om du väljer att anmäla så är det värt att veta att du omfattas av sekretess, vilket innebär att din arbetsgivare inte kan få reda på att du har gjort en anmälan. En anmälas görs via nätet här./Vänligen,

Får arbetsgivare neka personer med neuropsykiatriska funktionshinder arbete enbart på grund av diagnosen?

2019-09-01 i Trakasserier
FRÅGA |Får arbetsgivare neka personer med neuropsykiatriska funktionshinder arbete hos dom enbart pga diagnosen?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att förhålla mig till diskrimineringslagen (DL).I diskrimineringslagen räknas de så kallade diskrimineringsgrunderna upp. Diskrimineringsgrunderna utgör de sju grunder som en enligt lag inte får bli diskriminerad på, varav funktionshinder är en av dessa. Diskrimineringslagen tar även upp inom vilka områden det är förbjudet att diskriminera människor. Däribland finns ett förbud mot att diskriminera människor som söker jobb, DL 2 kap 1 §. Det är alltså som huvudregel förbjudet att neka en person arbete enbart på grund av dennes funktionshinder. Om det neuropsykiatriska funktionshindret innebär att en inte uppfyller något avgörande yrkeskrav är det dock inte att se som diskriminering trots allt, DL 2 kap 2 §. Om du ska bli polis får du exempelvis inte ha något neuropsykiatriskt funktionshinder. Detta räknas inte som diskriminering då yrket innebär att du kan hamna i många oförutsägbara och stressiga situationer som är svårare att hantera för en person med exempelvis autism.Sammanfattningsvis är det i regel förbjudet att neka en person arbete enbart på grund av att denne har något neuropsykiatriskt funktionshinder. Undantaget är dock om det finns ett lämpligt och nödvändigt yrkeskrav som kommer av arbetets natur och som en person med viss neuropsykiatrisk diagnos inte möter. I sådana fall är det okej att neka personen arbete just på grund av att denne har en diagnos.Om du eller någon du känner har blivit nekad arbete på grund av att du/denne har en neuropsykiatrisk diagnos och det nämnda undantaget inte är tillämpligt på situationen rekommenderar jag dig att göra en anmälan till diskrimineringsombudsmannen. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Vad har arbetsgivaren för skyldigheter i samband med sexuella trakasserier?

2019-06-28 i Trakasserier
FRÅGA |För två år sedan blev jag våldtagen av en kollega. Vi umgicks privat och våldtäkten skedde utanför arbetsplatsen, och jag har ganska nyligen tagit mod till mig att polisanmäla våldtäkten. Eftersom vi arbetar på samma arbetsplats fortfarande så har det varit jobbigt sedan det hände, men nu när jag bearbetar det och berättar om det blir jag retraumatiserad och det känns ännu jobbigare nu. Dessutom är jag orolig för hur han ska reagera när han får reda på att jag polisanmält honom för våldtäkten. Efter polisanmälan berättade jag även för min chef om vad som har hänt, och hur fruktansvärt och skadligt för min psykiska hälsa det är att behöva se honom på jobbet. Vi jobbar inte i samma arbetslag, men på samma arbetsplats. Jag trodde att min arbetsgivare skulle vidta någon slags åtgärd, men de säger att de inte kan göra något förrän och om han döms. Stämmer det? Jag har ganska mycket bevisning och har enligt mitt målsägandebiträde en relativt stor chans att få honom åtalad, men det kommer ju oavsett hur det går att ta flera månader eller ännu längre innan det händer. Är det jag som har blivit våldtagen som ska behöva byta arbetsplats för att slippa se min förövare varje dag? Är inte beviskraven för en arbetsrättslig åtgärd mot honom lägre än för att han ska fällas i domstol? Har inte arbetsgivaren åtminstone en skyldighet att starta någon typ av ärende angående detta?
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av arbetsrättslig karaktär och regleras framförallt i diskrimineringslagen (DiskL) och lagen om anställningsskydd (LAS). Sexuella trakasserierÄven sexuella trakasserier omfattas av diskrimineringslagen. Sexuella trakasserier är när någon uppträder sexuellt och på så sätt kränker någons värdighet (1 kap. 4 § femte punkten DiskL). När en arbetsgivare får reda på att en arbetstagare upplevt sig sexuellt trakasserad i samband med arbetet av någon på arbetsplatsen inträder en utredningsplikt för arbetsgivaren samt att denne är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att trakasserierna ska upphöra (2 kap. 2 § DiskL). Det är i detta fallet oklart om de sexuella trakasserierna kan anses ha samband med tjänsten, men det skulle inte vara helt otänkbart att de har det. I sådana fall har arbetsgivaren ett utredningsansvar som innebär att man kan prata med personen ifråga, kollegor och så vidare för att få en klarare bild av vad som hänt. Skäliga åtgärder för att trakasserierna ska upphöra kan vara att förflytta personen till en annan avdelning eller ge personen en varning. UppsägningFör att säga upp tillsvidareanställda krävs saklig grund (7 § första stycket LAS). När man ska säga upp någon pga. personliga skäl är det ganska svårt att nå upp till kravet på saklig grund. Dessutom får inte uppsägningen grunda sig enbart på omständigheter som inträffat för mer än två månader sedan (7 § fjärde stycket LAS). Någon uppsägning i detta fall blir alltså inte aktuellt. Hoppas detta var till hjälp för dig. Har du fler funderingar kan du kontakta vår juristbyrå. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08 533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.

Lag om hot och trakasserier mot förtroendevalda

2019-11-27 i Trakasserier
FRÅGA |Vad är det för lagar som gäller för förtroendevalda som utsätts för hot och trakasserier? Har kollat lite på flera lagar i brottsbalken men är inte saker på att jag är rätt.
Carl Oscarsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I fjärde kapitlet brottsbalken (se här) finner du till de brotten brotten olaga hot i 5 § och ofredande i 7 § som du nämner i frågan. De har dock ingen specifik koppling till utövandet av ett förtroendevalt uppdrag.Gällande specifikt för det uppdrag du nämner finns det särskilda bestämmelser i lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (se här). I 3 § anges att en arbetsgivare inte får hindra en facklig förtroendeman från att fullgöra sitt uppdrag. Enligt 4 § får inte en facklig förtroendeman med anledning av sitt uppdrag ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor och enligt 6 § har en förtroendeman rätt till den ledighet som krävs för sitt uppdrag. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

Kan anmärkningar om språkkunskaper räknas som diskriminering?

2019-09-12 i Trakasserier
FRÅGA |Hej,Jag arbetar som enhetschef inom vården och upplever att en av mina anställda talar med nedvärderande ton till mig. Ett exempel är att hon ibland sätter igång och skickar sms där hon tydligt skriver att jag ska googla vissa ord e att förstå orden. I och med jag har utländsk bakgrund så uppfattar jag att hon påpekar att jag ska googla saker för att mitt språk brister. Räknad detta som diskriminering. Jag känner mig väldigt kränkt.
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i diskrimineringslagen. Etnisk tillhörighet är en grund för diskriminering som skulle kunna vara aktuell beroende på omständigheterna, 1 § diskrimineringslagen.Med etnisk tillhörighet enligt diskrimineringslagen åsyftas en individs ursprung, hudfärg eller liknande förhållanden. Diskriminering i form av trakasserierAtt den anställde anmärker på ditt språk skulle kunna vara en del av en diskriminering, men troligtvis är det inte i sig en grund om inte omständigheterna är väldigt extrema. Det måste gå att visa att hon nedvärderar dig på grund av att du har en annan etnisk bakgrund. I rättsfallet AD 2009 nr 4 nämns det att en del utav gärningsmännens trakasserier var att de sa att de inte förstod vad personen sade. Dock ska det anmärkas att de även gav honom nedsättande öknamn kopplat till hans etnicitet. Vad bör du göra?Sammanfattningsvis kan jag inte utifrån din information säga att du blivit utsatt för diskriminering i lagens mening. Kanske kan du som chef ta ett samtal med den anställde och fråga varför den gör dessa anmärkningar, framgår det då att det beror på din etniska bakgrund så har du ett bättre underlag. På diskrimineringsombudsmannens hemsida hittar du information om hur man anmäler ifall du skulle vilja göra det. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Förbudet mot diskriminering på arbetsplatsen

2019-07-15 i Trakasserier
FRÅGA |Min chef underskattar mitt arbete, diskriminerade mig framför mina kollegor, jag kände mig nedtryckt av chefen.
|Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Diskrimineringsfrågor regleras i diskrimineringslagen (DiskrL).Diskriminering är på särbehandla någon grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Utöver negativ särbehandling av någon grupp diskriminering också bestå av sådant som bristande tillgänglighet för personer med viss funktionsnedsättning, trakasserier och sexuella trakasserier (1 kap 4 § DiskrL).Det är, som du redan vet, otillåtet för chefer att diskriminera sina anställda (2 kap 1 § DiskrL).Om du meddelar din arbetsgivare om att du anser dig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av din chef, är din arbetsgivare skyldig att utreda saken och om det behövs vidta de åtgärder som rimligen kan krävas för att förhindra framtida trakasserier (2 kap 3 § DiskrL).Den som har blivit diskriminerad av sin chef har också rätt till diskrimineringsersättning motsvarande den kränkning som överträdelsen innebär (5 kap 1 § DiskrL). När ersättningens storlek bestäms ska enligt lagtexten särskilt syftet att motverka sådana överträdelser av lagen beaktas, vilket tenderar att innebära förhållandevis generösa kränkningsersättningar.Vänligen

Vad kan man göra om det förekommer mobbning på arbetsplatsen?

2019-05-21 i Trakasserier
FRÅGA |Hej, från ett år sen började jag på nytt förskola. Jag har upplevd att det finns mycket prat men inte om mig. En dag var jag på väg till kontoret och fick höra två kollegor som pratade jätte illa om mig. Jag sa inget till dem eller chefen för att två veckor innan hade jag prata med min chef att jag och min kollega behöver hjälp eftersom vi har det svårt kommer över ens. Fram till idag har jag hört mycket dåligt prat om andra kollegor från det samma första som pratade innan och fick höra ( de pratar fram för mig) att chefen till och med sa "att den inte bra prata bak om ryggen men faktisk man får lov göra så ibland. "Jag kände mig så kränkt att chefen hade tillåtet prata skit om sina medarbetar. Detta har bara spridet negativ stämning och jag mår så dåligt och kränk från både chefen och kollegorna. Vad kan ni hjälpa mig med ??
Emma Bergman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det beteende du beskriver uppfattar jag som mobbning på arbetsklassen. Anledningen till att jag inte anser att det rör sig om trakasserier är att det inte framgår att dina kollegors uppförande är kopplat till exempelvis din religon eller sexuella läggning, vilket är en förutsättning för att det ska röra sig om trakasserier enligt diskrimineringslagen. Det är arbetsgivaren som har det huvudsakliga ansvaret för att förebygga och hantera mobbning på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är skyldig att vara tydlig med att kränkande behandling inte accepteras. Om man märker att det förekommer mobbning på arbetsplatsen kan man inledningsvis prata med sin närmsta chef, om man har förtroende för denne. Om din chef inte åtgärdar problemet kan du kontakta arbetsplatsens skyddsombud. Skulle din arbetsplats sakna skyddsombud kan du vända dig direkt till ditt fackförbund. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,