Hur påverkar brott ansökan om legitimation för sjuksköterska?

2021-10-21 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag pluggar sjuksköterska och blev 2019 dömd för våldsamt motstånd och våld mot tjänsteman och är nu SÅÅ orolig att jag inte ska få ut min legitimation.. då har liksom alla dessa 3 år och flera hundra tusen kr i skuld varit i onödan. Jag är inte en våldsam person och detta är min enda dom. Det var ett misstag under nollningsperioden då en vakt påstod att jag sparkade honom när jag blev utkastad från krogen. Jag blev dömd till böter, samhällstjänst och skyddstillsyn. Hur bedömer socialstyrelsen? Och ifall jag i allra värsta fall inte får leg nu, hur länge kan examensbeviset vara fryst till eller hur man ska säga, om man jobbar med något annat tills domen blir preskriberad?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag förstår att du är orolig och jag ska göra mitt bästa för att reda ut vad som gäller i ditt fall. Du undrar alltså huruvida förseelsen kommer påverka din möjlighet att få legitimation. Tillämplig lag är i vårt fall patientsäkerhetslagen (PSL) och jag kommer nedan förklara innebörden av relevanta bestämmelser i lagen.När legitimation inte får meddelasI 4:1 PSL står att den som genomgått utbildning till sjuksköterska efter ansökan ska få legitimation för yrket. Dock får legitimation inte meddelas om förhållandena är sådana att en befintlig legitimation skulle återkallats. Därför får vi kolla på grunderna för återkallelse. Återkallelse av legitimation I 8:3 PSL listas de grunder på vilka en återkallelse av legitimation kan ske. Dessa grunder är: den legitimerade har varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke, i eller utanför yrkesutövningen har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne, eller på annat sätt har visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket. I vårt fall är de två sista grunderna eventuellt relevanta och jag kommer nedan att förklara dessa närmare. Allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet Tidigare skulle brottsligheten ha ett samband med yrkesutövningen, men efter Fontainebleaumålet (RÅ 2007 ref 10 II) ansågs det viktigt att även allvarlig brottslighet som saknar samband med yrkesutövningen kan utgöra grund för återkallelse. Brottsligheten ska som sagt vara allvarlig. I bedömningen av huruvida brottsligheten är allvarlig eller inte görs en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter såsom brottslighetens art, brottets straffvärde, påföljden, förmildrande eller försvårande omständigheter samt gärningsmannens motiv. Enligt förarbetena är exempel på sådana allvarliga brott som är ägnade att påverka förtroendet bland annat brott mot annans liv eller hälsa, narkotikabrott, sexualbrott, barnpornografibrott, förfalskningsbrott, osant intygande och mened. På annat sätt uppenbart olämplig Denna grund har kritiserats för att vara otydligt formulerad. För att få klarhet i vilken typ av förfarande som kan omfattas har jag kollat i praxis. I RÅ 1994 ref 40 hade en läkare utfärdat läkarintyg för en behandling som inte ägt rum till en patient som var misstänkt för rattfylleri. Förfarandet bedömdes ha varit ägnat att undergräva den tillit allmänheten har rätt att hysa för legitimerad yrkesutövare. Läkaren ansågs därav ha visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket. Bedömningen i ditt fall När du är klar med dina studier och ansöker om legitimation är det Socialstyrelsen som prövar din ansökan (4:10 PSL). De kommer att kolla i ditt belastningsregister (16c p.1 förordningen om belastningsregister) och kommer där att se det brott du dömts för. Det behöver dock inte innebära att du inte kommer beviljas legitimation. Som ovan diskuterat krävs det att brottet är allvarligt och ägnat att påverka förtroendet för dig eller att du på annat sätt visat dig uppenbart olämplig för yrket för att du ska nekas legitimation.Det är svårt för mig att veta exakt vad en helhetsbedömning kommer resultera i. Utifrån vad jag har läst uppfattar jag det som att det brott som du begått inte är tillräckligt allvarligt och ägnat att påverka förtroendet för dig för att det ska utgöra grund för att avslå din ansökan om legitimation. Det kommer också beaktas att det var flera år sedan händelsen ägde rum. Således finns det goda chanser för att du kommer få din legitimation. Om du skulle arbeta med något annat i några år ser jag inga hinder för att senare ansöka om legitimation. Enligt 4:1 PSL ska den som genomgått utbildningen få legitimation. Det finns ingen tidsbegränsning i paragrafen. Sammanfattningsvis tror jag inte att det kommer bli problematiskt för dig att få din legitimation. Det brott du har begått är av mindre allvarlig karaktär än de brott jag har läst om i min research och borde således inte i sig utgöra ett hinder. Jag hoppas att jag har lyckats besvara din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Prick i brottsregistret - vad påverkar det?

2020-11-14 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Hur mycket påverkar och begränsar prick i brottsregistret, (där man inte fått fängelse) eller strafföreläggande böter någons fortsatta liv och fria rörlighet? Det enda jag vet nu är att man kan glömma en militär karriär inom Försvarsmakten eller att det nog blir svårare att få ett bra jobb som man vill ha, men vad mer egentligen?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur en prick i belastningsregistret kan komma att påverka ens liv och möjligheter att resa. Prick i brottsregistretAtt "ha en prick i brottsregistret" innebär att man finns registrerad i belastningsregistret, som innehåller uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott (3§ Lagen om belastningsregister). Hur länge en uppgift finns kvar i registret beror på vilken påföljd man ålagts. Uppgift om en bötespåföljd finns i regel registrerad i 5 år (17§ p. 9 Lagen om belastningsregister)Exakt hur en prick i belastningsregistret kommer att påverka ens liv är naturligtvis svårt att säga och kan sannolikt variera beroende på vilket brott man blivit dömd för. ArbetslivetDet kan bli svårare att få jobb, eftersom många arbetsgivare vill se ett utdrag ur belastningsregistret. Det är möjligt att en prick kan ha avskräckande verkan på arbetsgivare. För vissa yrken, exempelvis inom skola och omsorg, krävs att du kan uppvisa ett belastningsregister där det inte finns uppgifter som gör dig olämplig för tjänsten. Precis som du själv framhåller kan det av liknande skäl bli svårt att få anställning inom Försvarsmakten. Resande Vad gäller fri rörlighet så kan vissa komplikationer uppstå. Jag har svårt att se att det skulle påverka möjligheten att resa inom EU, men däremot kan det bli problematiskt vid ansökan om visum. Således kan komplikationer uppstå vid resa till länder som kräver visum för svenskar. Om brottet är av lindrig karaktär kommer det dock sannolikt inte utgöra ett hinder. SammanfattningHur en prick i belastningsregistret kommer påverka ens liv beror sannolikt på vilket brott vi har att göra med - ett grövre brott kommer förmodligen att ha större påverkan än ett brott av lindrigare karaktär. Potentiellt kan ens möjligheter att få jobb samt att resa till länder som kräver visum påverkas. Att komma ihåg är dock att uppgifterna i registret efter en viss tid kommer att gallras ut. Hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar. Vänligen,