Får stämmoprotokoll läggas upp på föreningens hemsida?

2021-04-18 i Föreningar
FRÅGA |Får stämmoprotokoll läggas upp på föreningens hemsida?
Ranya Eliassi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ekonomisk förening?Stämmoprotokollet är inte offentlig handling. Men det ska hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman (lag om ekonomiska föreningar 7:10 fjärde stycket). Detta ska tolkas som att det får dröja högst tre veckor innan medlemmarna ska få tillgång till protokollet. Eftersom stämmoprotokollet inte är en offentlig handling så får medlemmarna dock inte göra avskrifter eller kopiera det när de tar del av det. Styrelsen får inte vägra att lämna ut stämmoprotokollet.Ett effektivt sätt att få ut protokollet är att ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten (KFM). KFM kommer då att ta ålägga styrelsen att visa protokollet. Det finns två typer av handräckning: vanlig och särskild. I ditt fall är vanlig handräckning aktuell. Du hittar ansökan här https://www.kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.html.Ideell förening?Idella föreningar lyder inte under någon egen särskild lag som t.ex. aktiebolag. Ideella föreningar styrs av dess stadgar, stadgar som föreningen själva har satt upp i enlighet med föreningsfriheten. Föreningsfriheten är grundlagsskyddad, 2 kap 1 § regeringsformen. Stadgarna fungerar som ett slags avtal mellan föreningen och medlemmarna.En ideell förening behöver inte följa någon lagstadgad offentlighetsprincip, den offentlighetsprincip som finns gäller myndigheter och inte enskilda föreningar. Det står alltså föreningen själv att välja ifall man vill hålla sina protokoll offentliga eller inte. Styrelsen har oftast enligt stadgarna som uppgift att främja föreningens intressen. Att inte låta allt i ett protokoll vara offentligt kan vara för att skydda föreningens intresse och ändamål. Det är inte helt ovanligt att man döljer känslig information i det protokollet som man senare gör offentligt för medlemmar eller allmänheten.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Motionsrätt ideell förening

2021-03-31 i Föreningar
FRÅGA |Vi har Årsmöte 4/4 och det har framkommit att en motion framställs på årsmötet om stadgeändring. Kan detta årsmöte ta detta eller krävs det ett nytt extra årsmöte? Vi är en ideell Intresseförening.
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Det finns ingen lagstiftning som reglerar ideella föreningar, utan föreningens verksamhet styrs av sin stadga och intern föreningspraxis. Vägledning kan även hämtas från "god föreningssed" som är tysta normer om hur en förening ska organiseras och verka.Svaret på frågan om när ni ska ta upp en motion om stadgeändring är först och främst beroende av vad som framgår av era stadgar. Det brukar normalt stå hur och inom vilken tidsfrist som en motion ska framställas för att tas upp på årsmötet. Då jag inte har någon information om vad som gäller i just er förening kommer jag nedan att gå igenom olika alternativ för hur ni kan gå tillväga.Alternativ 1 – era stadgar innehåller information om motionsrätt. Om motionen är framställd i tid ska den tas upp på årsmötet 4/4.Alternativ 2 – era stadgar innehåller information om motionsrätt. Om motionen har inkommit försent bör den tas upp på nästa årsmöte.Alternativ 3 – era stadgar innehåller ingen information om motionsrätt. Här bör ni se till hur er förening har löst liknande problem tidigare (föreningspraxis). Om det finns en rutin som har följts på samma sätt i föreningen och det är allmänt känd av medlemmarna kan denna rutin anses ha samma värde som om det vore inskrivet i stadgan. I så fall bör denna rutin följas.Alternativ 4 – om frågan inte är reglerad i er stadga eller enligt andra sedvanliga rutiner enligt alternativ 3, så är frågan öppen och ni kan ta upp motionen där ni finner det lämpligt, exempelvis på årsmötet 4/4.SammanfattningsvisSvaret är i stor grad beroende av vad som framkommer i föreningens stadga och min rekommendation är att se vad som framgår av dessa!Jag hoppas att informationen har varit till hjälp, om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga!Vänligen,

Kan en samfällighet ha en digital årsstämma?

2021-03-28 i Föreningar
FRÅGA |Hej. Kan en samfällighet ha en digital årsstämma?
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor trädde i kraft den 15 april 2020, och ska fortsätta gälla till utgången av 2021. Lagen utvecklades för att hämma smittspridningen av Corona. I lagens 1 a § p. 3 förklaras det att bestämmelsen avser stämmor genom elektronisk uppkoppling i - aktiebolag (14 och 15 §§ ), - ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar (16 och 17 §§ ), - sparbanker (18 § ), - ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar (19 § ).Samfälligheter omfattas inte av lagens bestämmelser om elektronisk uppkoppling. I förarbeten (Prop. 2019/20:143) uttrycks det dock att det i övrigt inte finns några närmare föreskrifter i lag om hur föreningsstämman ska gå till för samfälligheter. Som utgångspunkt är det därför upp till föreningen själv att, inom ramen för vad som anges i stadgarna, bestämma på vilket sätt stämman ska genomföras. Det finns alltså inget som hindrar samfälligheten att hålla en digital årsstämma, så länge det är i enlighet med stagarna.Vänligen,

Får en ideell förening förvalta mark?

2021-03-28 i Föreningar
FRÅGA |Får en ideell förening förvalta mark?
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är en ideell förening?Den förutsätts uppfylla något av dessa krav:Den har en ideell målsättning, och det är oavsett om föreningen bedriver ekonomisk verksamhet eller inte.Den främjar sina medlemmars ekonomiska intressen, men inte genom ekonomisk verksamhet.Som exempel på ideella föreningar finns fackliga organisationer, politiska partier eller idrottsföreningar.Med ekonomisk verksamhet avses en affärsmässigt organiserad eller bedriven verksamhet. Med ideellt ändamål avses i princip allt som inte är ekonomisk verksamhet. En ideell förening är en juridisk person som kan ingå avtal och/eller driva näringsverksamhet. Det finns därför ingenting som hindrar en ideell förening att förvalta mark, så länge den uppfyller kraven ovan.Vänligen,

Vem kan fatta beslut om installation av en hiss i en bostadsrättsförening?

2021-04-14 i Föreningar
FRÅGA |Hej, vi är en nybildad BRF, Min fråga är vad som gäller vid större investeringar. Huset har 1 rå vind som ska byggas om till bostäder. Ägaren till dessa har flera lgh i fastigheten, samt att hen har släktingar som äger flera lägenheter i fastigheten. Kostnaden för hiss finns inte med i den ekonomiska planen som godkändes av ägaren till vindarna. Nu vill ägaren till vindarna att föreningen ska bekosta hiss, hiss måste installeras för att få bygga på vindarna i gårdshuset. Ärendet kommer troligen gå till föreningsstämman - vad gäller då? är det majoritet av rösterna som gäller eller är det 2/3 som gäller. Eller kan styrelsen besluta om detta?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Eftersom din fråga berör en bostadsrättsförening så är bostadsrättslagen tillämplig. Även lagen om ekonomiska föreningar är till viss del tillämplig, eftersom en bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (1 kap. 1 § bostadsrättslagen). Vem kan fatta beslutet om att installera en hiss? Om inget annat framgår av föreningens stadgar så ska beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark fattas på en föreningsstämma (9 kap. 15 § bostadsrättslagen). Det framgår inte av lagtexten vad en sådan väsentlig förändring är, men ledning kan sökas i åtgärdens omfattning, den ekonomiska omfattningen samt i hur man i allmänhet betraktar åtgärden. Är det fråga om en om- eller tillbyggnad som inte är avsedd för ren underhållning som medför stora ekonomiska åtaganden utgör det en väsentlig förändring. Att installera en hiss anses därför vara en sådan väsentlig förändring. Det är således ingenting som ingår i den löpande förvaltningen och som styrelsen ensam kan fatta ett beslut om (jfr 7 kap. 4 § lagen om ekonomiska föreningar).Vilken majoritet krävs? Vid installation av en hiss kan det krävas att en del av en lägenhet används. För att ett sådant beslut ska vara giltigt krävs det att frågan tas upp på en föreningsstämma där minst två tredjedelar av de röstberättigade röstar för byggnationen och att hyresnämnden godkänner beslutet, om inte den berörda bostadsrättshavaren går med på beslutet (9 kap. 16 § första stycket 1 p. lagen om ekonomiska föreningar). Hyresnämnden ska på begäran av föreningen godkänna ett sådant stämmobeslut om åtgärden är angelägen, om syftet med åtgärden inte kan tillgodoses på annat sätt samt att det inte är oskäligt mot bostadsrättshavaren. Är förändringen av liten betydelse för bostadsrättshavaren så får hyresnämnden dock lämna ett sådant godkännande om åtgärden inte skäligen kan tillgodoses på annat sätt. Hyresnämnden får även förena ett godkännande med villkor (9 kap. 17 § bostadsrättslagen). Ett sådant villkor kan till exempel vara att föreningen ska lämna en ersättningslägenhet till bostadsrättshavaren under tiden dennes lägenhet inte kan nyttjas. Skulle ingen lägenhet påverkas av installationen av hissen så krävs enbart absolut majoritet, det vill säga mer än 50 % av rösterna (9 kap. 14 § bostadsrättslagen och 6 kap. 33 § lagen om ekonomiska föreningar). Detta gäller dock enbart i den utsträckning som föreningens stadgar inte anger något annat krav (6 kap. 33 § lagen om ekonomiska föreningar). Sammanfattning Ett beslut om installation av en hiss måste fattas på en föreningsstämma. Beslutet kräver absolut majoritet, det vill säga att fler än 50 % av de röstberättigade röstar för beslutet. Om en/ fler lägenheter behöver nyttjas eller tas i anspråk på grund av installationen så krävs det dock de berörda bostadsrättshavarna godkänner det eller att 2/3 av de röstberättigade röstar för beslutet samt att hyresnämnden godkänner beslutet. Skulle du behöva mer hjälp så kan jag varmt rekommendera dig att ta kontakt med en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Skulle du vara intresserad av detta eller om du har några funderingar kring mitt svar är du välkommen att kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Kan jag som medlem i en ideell förening nekas att ta upp viss fråga på föreningens årsmöte?

2021-03-29 i Föreningar
FRÅGA |Kan jag som medlem i en ideell förening nekas att ta upp viss fråga på föreningens årsmöte. Mina frågor har tillställts styrelsen i rätt tid.
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Det finns ingen lagstiftning som reglerar ideella föreningar, utan föreningens verksamhet styrs av dess stadga, intern praxis och "god föreningssed" som är tysta normer om hur en förening ska organiseras och verka. Svaret på frågan om styrelsen kan neka att ta upp en viss fråga på årsmötet är i första hand beroende av vad som framgår av föreningens stadga och min rekommendation är att granska vad som närmare framkommer där.Skulle det som exempel framgå att "motioner som lämnas in till styrelsen ska tas upp på årsstämman, även de som styrelsen föreslår att avslå" finns det ingen rätt att neka och du bör göra styrelsen uppmärksam på detta.Hoppas att du har fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa en ny!Vänligen,

Kan samfälligheten delegera mark till ägare i en samfällighet utan att alla ägarnas samtycke?

2021-03-28 i Föreningar
FRÅGA |Hej!Kan samfälligheten delegera mark till ägare i en samfällighet utan att alla ägare säger ja?
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt rör samfälligheter och regleras därför i Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Utgångspunkten är att vid delägarförvaltning beslutar delägarna gemensamt (§ 6 i lagen om förvaltning av samfälligheter). Kan delägarna inte enas i fråga om en viss förvaltningsåtgärd, ska om något av delägarna begär det, lantmäterimyndigheten hålla sammanträde med delägarna för att avgöra frågan. Om omständigheterna föranleder det, kan föreningsförvaltning anordnas (§ 7 i lagen om förvaltning av samfälligheter).Lantmäterimyndigheten får, om synnerliga skäl föranleder det, vidta åtgärd som behövs för att säkerställa delägarbeslutet (§ 7 st. 2 lagen om förvaltning av samfälligheter).Detta innebär att alla förvaltningsåtgärder som rör samfälligheten, ska beslutas gemensamt av samtliga delägare. Därför kan samfälligheten inte delegera mark till ägare i en samfällighet utan alla ägarnas samtycke.Vänligen,

Regler gällande poster inom ideella föreningar.

2021-03-28 i Föreningar
FRÅGA |Kan man sitta i en ideell förenings styrelse samtidigt som man utför avlönat arbete åt föreningen.Med vänlig hälsning
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om en och samma person kan inneha två poster inom en ideell förening.Det finns i princip inga lagregler för ideella föreningar. Istället är det i huvudsak upp till de enskilda föreningarna att genom sina stadgar avgöra hur styrelsen ska organiseras. Om stadgarna tillåter att samma person håller flera poster, t.ex. såsom i ditt fall att sitta som ledamot och utföra oavlönat arbete åt föreningen, så får samma person hålla flera poster. Det torde inte vara något problem om inte stadgarna säger något annat eller någon annan motsätter sig det.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,