Säljare fullföljer inte köp efter erlagd handpenning

2019-05-03 i Avtal
FRÅGA |Om man kommer överens med en person om att man ska köpa en domän och även betalar handpenning, men säljaren sen återbetalar handpenningen (innan han informerar köparen) och säljer till någon annan, har han då gjort sig skyldig till avtalsbrott? Hela överenskommelsen finns dokumenterad i chatform där säljaren och köparen accepterar köpevillkor samt transaktionen av handpenningen.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga om att du (eller någon annan) kom överens med en person om att köpa en domän och erlade handpenning för köpet. Därefter återbetalade säljaren handpenningen och sålde domänen till någon annan, utan att köparen hade gått med på det. Säljaren fullföljde alltså inte köpet.Med domän utgår jag från att du menar datatekniska termen, som exempelvis en webbadress.Det är ett avtalsbrott att inte hålla ett avtalDet är en grundläggande princip inom avtalsrätten att avtal ska hållas. Om två parter i ett avtal har kommit överens om något, är de båda bundna av avtalet och måste fullfölja det (jfr 1 § avtalslagen). Om en part inte presterar i enlighet med avtalet föreligger ett avtalsbrott. Ett avtalsbrott kan vara ursäktligt om det beror på oförutsedda händelser säljaren inte kunnat kontrollera och på grund av det varit hindrad att fullfölja avtalet. Att säljaren exempelvis har nått en bättre överenskommelse med någon annan, efter att ni har kommit överens, ursäktar inte säljaren. Eftersom ni har kommit överens om köpet, men säljaren inte har fullföljt det, har säljaren gjort sig skyldig till avtalsbrott.Du kan ha rätt till skadeståndÄven om avtalsbrott innehåller just ordet "brott" är det vanligtvis inte brottsligt att inte fullfölja ett avtal på så sätt att man kan straffas för det. Det som kan bli aktuellt är istället köprättsliga konsekvenser. Jag utgår från att det inte rör sig om ett konsumentköp här.Ett avtalsbrott som inte är ursäktligt kan ge dig en rätt till skadestånd, om du har lidit en skada på grund av avtalsbrottet. Köparen är här i dröjsmål vilket är skadeståndsgrundande (22 § köplagen och 27 § köplagen). Du kan få få ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt förlust med anledning av avtalsbrottet.SammanfattningEftersom säljaren inte har fullgjort sin del av avtalet har säljaren gjort sig skyldig till avtalsbrott. Du kan då ha rätt till skadestånd om du har lidit skada på grund av det.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Köpares avtalsbundenhet efter att säljaren ändrat avtalet

2019-04-16 i Avtal
FRÅGA |Har jag som konsument rätt, att inte fullfölja köp av beg bil hos en bilhandlare, om han vill lev bilen obesiktigad, trots att vi muntligt avtalat ( vittne finns ) om att bilen skulle vara godkänd av besiktningenvid lev ?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du som konsument har kommit överens med säljaren om att köpa en begagnad bil, där det avtalats att bilen skulle vara godkänd vid besiktning, men nu vill säljaren leverera bilen obesiktigad.Avtalsrättslig princip att avtal ska hållasDet följer av grundläggande allmänna avtalsrättsliga principer att det som har överenskommits i ett avtal ska hållas (jfr 1 § avtalslagen). Om säljaren vill ändra ett villkor i avtalet, det vill säga huruvida bilen ska vara besiktigad eller inte, finns ingen skyldighet för motparten att godta ändringarna eller annars stå fast vid avtalet. Du blir inte bunden av något du inte har gått med på. Här spelar det ingen roll om du är konsument eller inte. Du behöver med andra ord inte fullfölja avtalet.Även fel på konsumentköprättslig grundSå länge du inte godtar att bilen levereras obesiktigad är bilen även, om köpet genomförs, att betrakta som felaktig på konsumentköprättslig grund. En vara ska levereras så som köparen och säljaren har kommit överens om i avtalet (16 § konsumentköplagen) vilket annars kan ge dig en rätt att häva köpet, alternativt rätt till prisavdrag eller avhjälpande av felet (26 § konsumentköplagen och 28 § konsumentköplagen).De konsumentköprättsliga reglerna aktualiseras dock här först om köpet redan har genomförts. Så som din fråga är formulerad förstår jag det som att du inte har fått och betalat för bilen och då är det de allmänna avtalsrättsliga principerna som gäller.SammanfattningEftersom säljaren inte håller det ni har kommit överens om i avtalet, måste du inte fullfölja köpet av bilen. Vid en sådan ändring är du inte bunden av avtalet längre.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Automatisk förlängning av avtal mellan näringsidkare

2019-05-03 i Avtal
FRÅGA |Eniro ringde upp och vi kom överens om en lösning för en enkel presentation på nätet med sökord, detta var 2018-03-22. Vi fick en orderbekräftelse och sedemera en faktura, som vi självklart betalade.2019-03-25 kommer fakturan på min mail för 2019,det trots att jag inte beställt något i år.Eniro hävdar då att vi har ingått ett löpande avtal 2018-03-22 där vi har 3 månaders uppsägningstid och att det kommer att löpa på tills vi säger upp avtalet.Kan detta stämma att Eniro ej behöver skicka ut en ny förfrågan eller ta en ny kontakt med oss om en eventuell ny medverkan.Jag representerar ett företag och frågar ej som privatperson.l
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att företaget du representerar ingick ett avtal med en säljare för drygt ett år sedan. Nu har säljaren skickat en ny faktura för en ny avtalsperiod och hävdar att avtalet kommer fortsätta löpa tills det sägs upp. Du undrar som säljaren inte borde ha kontaktat er innan den nya avtalsperioden inleddes.Var det överenskommet att avtalet skulle förnyas behöver säljaren inte kontakta erDet finns ingen generell reglering för hur automatiska förlängningar av avtal ska bedömas. Enligt nuvarande reglering tillämpas dock en bestämmelse enligt vilken ett avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt (36 § avtalslagen). Vid en sådan bedömning ska hänsyn tas till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets uppkomst och senare inträffade omständigheter samt omständigheterna i övrigt.En automatisk förlängning av ett avtal kan i vissa situationer vara ett oskäligt avtalsvillkor. I ett fall ansågs ett avtal om automatisk förlängning av ett gymkort med tolv månader vara oskäligt när gymmet inte hade skickat en påminnelse om förlängningen till kunden (NJA 2012 s. 776). Däremot gällde fallet en konsument och Högsta domstolen lade i sin bedömning stor vikt vid att kunden var en konsument. Det är klart att näringsidkare inte kan ha samma skydd som konsumenter i fråga om sådana avtal och att det kan ställas högre krav på näringsidkare.Svaret på din fråga är att det generellt sett inte krävs att säljaren skickar ut en ny förfrågan om ett annat företag vill förlänga ett löpande avtal eller inte, ifall förlängningen omfattades av det ursprungliga avtalet. Det bör inte heller generellt finnas något krav på att säljaren skickar ens en påminnelse. Var det däremot aldrig överenskommet att avtalet skulle förlängas automatiskt, har säljaren ingen rätt att ensidigt besluta att avtalet ska förlängas.Villkoret kan vara oskäligt på andra grunderDet kan vara så att villkoret är oskäligt om det inte framgick tydligt att avtalet skulle förlängas efter ett år. Om du som köpare inte hade förstått att avtalet skulle förlängas och det på grund av att säljaren varit vilseledande eller mycket otydlig, kan villkoret jämkas eller lämnas utan avseende. Ett avtalsvillkor om automatisk förlängning med tolv månader ska vara tydligt och båda parter bör vara väl medvetna om det när avtalet ingås, för att det ska vara giltigt.SammanfattningDet finns inget krav på att säljaren ska kontakta er och fråga om ni vill förlänga avtalet, ifall det var överenskommet i avtalet från början att det skulle förlängas då. Fanns det däremot ingen överenskommelse om automatisk förlängning av avtalet får säljaren inte ensidigt bestämma att det ska förlängas. Fanns det ett villkor om förlängning i avtalet, men det var mycket otydligt eller säljaren agerat vilseledande, är avtalsvillkoret inte giltigt.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,