Har jag rätt till dröjsmålsränta? Vart vänder jag mig om jag inte får tillbaka pengar för en avbruten transaktion?

2020-12-28 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej!Jag beställde en bok via en hemsida där man kan köpa från en annan privatperson genom ett företag som tar hand om transaktionen. När jag beställde boken nekade säljaren köpet och transaktionen gick "tillbaka". Jag har ännu inte fått tillbaka mina pengar från företaget som tog hand om transaktionen. Har jag rätt till dröjsmålsränta eller något i den stilen? Vart ska jag vända mig om dom inte betalar tillbaka?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i räntelagen.Dröjsmål utges trettiodagar efter att gäldenären framställt krav på borgenärer att betala gäldenärens fordranDröjsmålsränta är en ränta som erläggs vid en försenad betalning av en fordran, dvs efter fordrans förfallodag (2 § första stycket räntelagen). Dröjsmålsräntan regleras i räntelagen som är en dispositiv lag, vilket innebär att lagen endast gäller om du och din motpart inte avtalat annat sinsemellan (1 § andra stycket räntelagen).Räntelagen gäller alltså om du och motparten inte avtalat om annat gällande dröjsmål. Ränta ska då betalas på fordran från och med trettio dagar efter att du avsänt räkningen eller på annat sätt framställt krav på betalning av ett bestämt belopp (4 § första stycket räntelagen). Du måste även ange att underlåtenhet att betala medför skyldighet att utge ränta för att ha rätt till dröjsmål (4 § första stycket räntelagen).Räntesatsen motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan av Riksbanken med ett tillägg av åtta procentenheter (6 § första stycket och 9 § räntelagen). Riksbanken fastställer referensräntan två gånger per och fastställde den till 0 från och med 1 juni 2020. fall du avsänt räkningen eller på annat sätt framställt krav på betalning av boken från företaget efter 1 juni 2020, är referensräntan 0. Det innebär att dröjsmålsräntan totalt är åtta procent.Du kan driva in din fordran hos KronofogdemyndighetenDu kan lämna in en skriftlig ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden om personen inte betalar tillbaka dina pengar. De hjälper alltså dig att driva in pengarna du har rätt till. Till detta tillkommer en ansökningsavgift om 300 kr men du kan dock kräva ersättning för avgiften i ansökan.Sammanfattningsvis finns det en möjlighet att du har rätt till dröjsmålsränta om du framställt krav och anger att underlåtenhet att betala medför skyldighet att betala ränta. För att få tillbaka dina pengar kan du vända dig till Kronofogden som kommer att hjälpa dig!Här är en länk till Kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/Villfabetalt.htmlHoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får SEB kräva ränta för en gammal skuld?

2020-11-03 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej!En vän har en gammal skuld till SEB banken. Slutade betala på den för nio år sedan,jobbade utomlands sex år. Nu är hon hemma och pratade med banken Ang annat. Då kom det upp att hon fortfarande har en skuld hos dom som är obetald. Efter samtalet drog dom 30 000:- som ränta sa dom. Har dom verkligen rätt att göra så??Mvh
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av räntelagen (förkortas RL).Inledningsvis kan sägas att SEB har rätt att ta ut ränta på din väns skuld hos dem. Räntan för en viss skuld är i regel avtalad sedan innan, för mer information om det är mitt råd att kolla på själva låneavtalet. Alldeles oavsett om det har avtalats om ränta eller inte har dock, som nämnt, SEB rätt att kräva ut ränta.Den ränta SEB har rätt att kräva kallas dröjsmålsränta och börjar löpa från förfallodagen för skulden, dvs. den dag då din vän skulle ha betalt enligt låneavtalet (3 § RL). Denna ränta löper från förfallodagen till dess att betalning sker, här verkar det vara minst nio år. För att få någon koll på om just 30 000 kr är ett okej belopp för SEB att kräva i fallet kan man tänka på att denna dröjsmålsräntan ska ligga på referensräntan för den aktuella perioden plus 8 % (6 § RL). Referensräntan är idag 0 % och resultatet är därför 8 % idag. Referensräntan ligger dock inte alltid på 0 %, för nio år sedan denna period låg den på 2 %.Vill ni själva testa att räkna ut vad räntan för skulden borde ligga på kan ni göra det via Kronofogdemyndighetens verktyg på följande länk:https://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.htmlKom dock ihåg att dröjsmålsräntan självt inte nödvändigtvis kan ge ett komplett svar på om SEB kan kräva 30 000 eller inte då det som sagt kan finnas en avtalad ränta.SammanfattningSEB får kräva ränta, åtminstone dröjsmålsränta men också eventuellt en avtalad ränta. Om denna ränta uppgår till exakt 30 000 kr eller inte kan jag inte svara på men Kronofogdemyndighetens verktyg kan här vara till hjälp.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Från när räknas ränta på skadestånd pga brott och hur beräknas den?

2020-07-20 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |HeyEn person rånade mina pengar från min bank konto år 2007 och hon kommer att få rättegång den 24 september I år 2020.Det finns hennes videoar och allt bevis på samma tid och datum. Eventuellt kommer hon att kännas skyldig.Jag vill veta hur många procent ränta jag får på 14800:- från år 2007Också hur mycket det blir nu efter många år.Räknar domstolen räntan från år 2007 eller efter domen?Tack
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis kan nämnas att den räntefot som belöper på ditt skadestånd står angivet i domen och brukar stå angivet som "skadestånd x kr jämte ränta". Jag kommer i mitt svar gå in på lite hur den beräkningen kan se ut enligt räntelagen (RänteL). Vilken ränta belöper på skadestånd och från när beräknas den?För ränta som belöper på skadestånd ska ränta betalas trettio dagar från den dagen som stämningsansökan blev delgiven motparten (4 § tredje stycket RänteL). Om skadan har orsakats av skadevållaren genom uppsåtligt brott ska ränta betalas från dagen då skadan uppkom (4 § femte stycket RänteL). Ränta beräknas enligt 6 § RänteL med tillägg på 8 procentenheter enl. 6 § RänteL är räntan för ditt belopp 7,5 %. Din räntesats kan alltså avvika men du ser vilken räntefot du ska använda i domen. Beräkningen i ditt fallJag utgår från denna formel: (kvarvarande skuld * räntesats+1)^ (antal år) = skuldens värde. Om vi utgår från den räntefoten jag nämnt ovan är ditt skadestånd idag värt cirka: 37 894 Kr (varav 23 094 Kr utgör ränta). SlutsatsRäntan beräknas alltså från det att brottet skett. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Hur beräknas dröjsmålsräntan?

2020-07-15 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hur beräknar jag räntan på skadestånd? På domen står det att jag ska få ett skadestånd på 5000 med ränta enligt räntelagen från den dagen då brottet begicks (alltså 12 april 2019) fram tills att den är betald. Men jag förstår inte hur jag ska räkna ut det med räntan och tiden som har gått ?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det man får ha klart för sig när man beräknar dröjsmålsräntan är storleken på dröjsmålsräntan under hela den tid som har gått tills betalning sker. Storleken på räntan för ett år är den s.k. referensräntan ökat med 8 procentenheter (6 § räntelagen). Referensräntan kan ändras, varför man kan få räkna med olika räntesatser för olika perioder. Mellan den 1 juli 2016 och 30 juni 2019 var referensräntan – 0,5 %, vilket ger en dröjsmålsränta på 7,5 % för perioden 12 april 2019 – 30 juni 2019 (period 1). Referensräntan har sedan den 1 juli 2019 varit 0 %, vilket betyder att storleken på dröjsmålsräntan blir 8 % för perioden 1 juli 2019 – 15 juli 2020, dvs till dagens datum (period 2). Eftersom dröjsmålsräntesatserna är för hela året får man anpassa det till dagar (varför man dividerar med 365 i formeln). Själva beräkningsoperationen kan sammanfattas i denna lilla formel:Storleken på dröjsmålsräntan x antal dagar som betalning inte gjorts x kapitalbeloppet (5 000 kr i ditt fall) / 365 = Dröjsmålsräntan.Antalet dagar som betalning inte gjorts på är 80 dagar för period 1 (12 april 2019 - 30 juni 2019) och för period 2 är den 380 dagar (1 juli 2019 - 15 juli 2020).Räntan för period 1 = 0,075 x 80 x 5 000 / 365 = 82,2Räntan för period 2= 0,08 x 380 x 5 000 / 365 = 416, 4Totalt blir räntan 498,6 krMed ett kapitalbelopp på 5 000 får man alltså ett räntebelopp på 498,6 kr under 12 april 2019 – 15 juli 2020. Totalt blir det alltså 5 498,6 kr. Vill du beräkna räntan för andra datum kan jag rekommendera skuldränteberäknaren på Kronofogdemyndighetens hemsida (se här). Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar

Får ett företag ta ut dröjsmålsränta utan ett framställt betalningskrav?

2020-11-10 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Om ett företag inte tillhanda håller vare sig faktura eller några betalningsuppgifter mot konsument. Där konsument proaktivt efterfrågar detta men inte får några uppgifter i svar. Får då företaget ta ut dröjsmålsränta?
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att du undrar om ett företag har rätt till att ta ut dröjsmålsränta när de inte angett några betalningsuppgifter gentemot konsumenten. För att kunna besvara din fråga kommer jag använda mig av räntelagen (nedan förkortad RL) samt konsumentkreditlagen (nedan förkortad KKrL)Säljarens rätt att utkräva dröjsmålsräntaFaktura som ett kreditköpJag tolkar det som att det rör sig om ett köp som gjorts mellan ett företag (näringsidkare) och en privatperson (konsument). Jag tolkar det även som att betalningen i första hand är tänkt att göras på faktura vilket innebär att varan eller tjänsten finansierats genom en kredit som lämnats av säljaren. Det rör sig således om ett kreditköp (2 § stycke 7 KKrL). Det innebär att konsumentkreditlagen blir tillämplig (1 § stycke 1 KKrL).Information som av säljaren ska lämnas innan ett kreditavtal ingåsInnan ett kreditavtal ingås ska säljaren till köparen lämna en stor mängd information som återfinns i 8 § KKrL. Ska ett avtal ingås genom ett medel för distanskommunikation som inte tillåter att informationen före avtalsslutet ges i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten, ska näringsidkaren istället så snart som möjligt ge konsumenten information efter det att avtalet ingåtts (8 § stycke 2 KKrL). Utifrån omständigheterna som du nämner verkar säljaren emellertid inte ha gjort detta, men det går såklart att diskutera om jag hade haft fler omständigheter till mitt förfogande.Till informationen hör att säljaren till köparen ska lämna information om dröjsmålsräntan och villkoren för ändring av den samt avgifter som ska betalas när avtalsförpliktelser inte fullgörs (8 § stycke 1 punkt 12 KKrL). Informationen ska även innehålla påföljder vid dröjsmål med betalning (8 § stycke 1 punkt 13 KKrL).Observera däremot att vad som ovan sagts gällande informationskravet inte gäller för räntefri kredit, dvs kredit som inte är förbunden med mer än en obetydlig avgift och som ska betalas tillbaka inom tre månader (4 § stycke 1 KKrL).Av dina omständigheter att döma råder det oklarheter i hur ert kreditavtal utformats, och om du överhuvudtaget fått information om det till dig i förväg. Skulle krediten bedömas vara räntefri finns det inget krav på säljaren att lämna sådan information som anges i 8 § till dig. Är betalningen däremot villkorad med ränta ska information i förväg lämnas om detta.Allmänt om räntaAv omständigheterna som du nämner råder det oklarheter kring om du och näringsidkaren ska ha avtalat en i förväg bestämd förfallodag. Om så inte är fallet ska ränta betalas på förfallen fordran från den dag som infaller trettio dagar efter det att näringsidkaren framställde betalningskravet med angivande att underlåtenhet att betala medför skyldighet att betala ränta. Du som gäldenär är däremot inte skyldig att betala ränta för tiden innan betalningskravet framställdes till dig (4 § stycke 1 RL). Ränta på en fordran kan heller inte utkrävas för tid innan betalningen förfallit (2 § stycke 1 RL).Jag tolkar det som att du som konsument inte fått uppgifter om betalningen. Det innebär att betalningen på den grunden inte kan anses ha förfallit, vilket rimligtvis borde innebära att någon dröjsmålsränta således inte kan utkrävas från dig. Som köpare har du självfallet ett betalningsansvar, men om du kan bevisa att säljaren inte givit dig någon som helst information, varesig frivilligt eller på begäran av dig, borde du inte vara tvungen att betala någon dröjsmålsränta. Sådan ränta börjar som sagt trettio dagar efter det att näringsidkaren framställde sitt betalningskrav. Något betalningskrav verkar emellertid inte framställts i ditt fall.SammanfattningMitt svar på din fråga blir sannolikt ett nej. Säljaren borde rimligtvis inte kunna kräva att du som köpare ska betala dröjsmålsränta om säljare vägrat ge dig betalningsinformation på uppmaning av dig. Om betalningsinformation och sedermera ett betalningskrav inte framställts borde en förfallodag högst sannolikt inte föreligga, varför ett krav på dröjsmålsränta i det här läget inte borde kunna utkrävas.För att säljaren ska kunna ta ut dröjsmålsränta vid sen betalning måste detta anges på säljarens faktura. Framgår detta inte måste säljaren meddela köparen om dröjsmålsräntan för att kunna ha möjlighet att ta ut en sådan. Görs inte detta förlorar säljaren emellertid sin rätt att kräva dröjsmålsränta.Jag hoppas du fick svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta oss igen.Vänligen,

Högre dröjsmålsränta vid betalningskravet

2020-08-16 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej! Om en kund köper en vara utan bestämd förfallodag på fakturan så kommer man behöva betala den dagen borgenären kräver betalt, men dröjsmålsräntan utgår 30 dagar efter att kravet upprättats. Kan borgenären sätta dröjsmålsräntan till över referensräntan + 8% (till exempel 20%) pga att RänteL är dispositiv eller måste gäldenären först godkänna den högre dröjsmålsräntan för att den ska kunna överstiga referensräntan + 8%? Om det är avtalat sen innan så är jag med på att dröjsmålsräntan får överstiga Referensräntan + 8%, givet att den inte är oskäligt hög. Min egentliga fråga är: Kan borgenären i samband med att betalningskravet skickas sätta en högre dröjsmålsränta än den angiven i 6§ RänteL om det vid köpet inte finns avtalad betalningskrav samt dröjsmålsränta?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är nej. Borgenären kan inte sätta högre dröjsmålsränta först i samband med betalningskravet. Här under går jag igenom varför det är så.Så länge inget annat är avtalatPrecis som du är inne på är majoriteten av räntelagen (RänteL) dispositiv. Det innebär att vad som står i de olika paragraferna gäller så länge inget annat är avtalat.När det kommer till dröjsmålsräntan är det precis som du skriver referensräntan + 8 procentenheter som gäller om inget annat är avtalat (6 § RänteL). Det innebär bland annat att man måste avtala om högre dröjsmålsränta för att en sådan ska gälla. För att avtala fram en högre dröjsmålsränta kan den högre dröjsmålsräntan antingen ha varit med redan vid köpet eller annars kan parterna ha kommit överens om den vid ett senare tillfälle.Att ange en högre dröjsmålsränta först i samband med ett betalningskrav blir inte bindande eftersom det inte har skett något avtalande. För att den högre dröjsmålsräntan ska bli bindande måste båda parter ha kommit överens om den.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur beräknas dröjsmålsräntan på min skadeståndsersättning?

2020-07-15 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Har blivit tilldömd skadestånd enligt 4 paragrafen 5 stycket 6 räntelagen 1975:635. Skadeståndet utgör 5000:- Pluss ränta. Tiden från brottet tills full betalning skett är 3 år och 9 månader. Vad blir summan inkl ränta?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det man får ha klart för sig när man beräknar dröjsmålsräntan är storleken på dröjsmålsräntan under hela den tid som har gått tills betalning sker. Storleken på räntan för ett år är den s.k. referensräntan ökat med 8 procentenheter (6 § räntelagen). Referensräntan kan ändras, varför man kan få räkna med olika räntesatser för olika perioder. Det är därför viktigt att jag vet vilket datum brottet begicks för att räkna fram det korrekta räntebeloppet. Du nämner att det var 3 år och 9 månader och du skickade in frågan den 13 juli 2020 så jag utgår lite förenklat ifrån att brottet begicks den 13 oktober 2016. Stämmer inte det kan du göra ändringar i beräkningen nedan.Mellan den 1 juli 2016 och 30 juni 2019 var referensräntan – 0,5 %, vilket ger en dröjsmålsränta på 7,5 % för perioden 13 oktober 2016 – 30 juni 2019 (period 1). Referensräntan har sedan den 1 juli 2019 varit 0 %, vilket betyder att storleken på dröjsmålsräntan blir 8 % för perioden 1 juli 2019 – 15 juli 2020, dvs till dagens datum (period 2). Eftersom dröjsmålsräntesatserna gäller för hela året får man anpassa det till dagar (varför man dividerar med 365 i formeln nedan). Själva beräkningsoperationen kan sammanfattas i denna lilla formel:Storleken på dröjsmålsräntan x antal dagar som betalning inte erlagts på x kapitalbeloppet (5 000 kr i ditt fall) / 365= Dröjsmålsräntan.Antalet dagar som betalning inte gjorts på är 991 dagar för period 1 (13 oktober 2016 - 30 juni 2019) och för period 2 är den 380 dagar (1 juli 2019 - 15 juli 2020).Räntan för period 1 = 0,075 x 991 x 5 000 / 365 = 1018,15Räntan för period 2= 0,08 x 380 x 5 000 / 365 = 416,4Totalt blir räntan 1 434,55 krMed ett kapitalbelopp på 5 000 får man alltså ett räntebelopp på 1 434,55 kr under 13 oktober 2016 – 15 juli 2020. Totalt blir det alltså 6 434,55 kr. Vill du beräkna räntan för andra datum kan jag rekommendera skuldränteberäknaren på Kronofogdemyndighetens hemsida (se här). Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar Dostan Sulaiman

Hur beräknar jag dröjsmålsräntan?

2020-06-28 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Jag ska ha skadestånd på 10000 enligt 6 paragrafen i 361 dagar vad blir det
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du är ute efter en beräkning av dröjsmålsräntan som beräknas enligt 6 § räntelagen, dvs. när en särskild räntesats inte har varit förbestämd genom exempelvis ett avtal. Då är storleken på räntan den s.k. referensräntan ökat med 8 procentenheter (6 § räntelagen). Referensräntan har sedan den 1 juli 2019 varit 0 %, vilket betyder att storleken på dröjsmålsräntan blir 8 %. Mellan den 1 juli 2016 och 30 juni 2019 var referensräntan – 0,5 %, vilket ger en dröjsmålsränta på 7,5 %. För att få ett exakt räntebelopp måste man ta hänsyn till ändringar i referensräntan och för det behöver jag veta från och med vilket datum räntan började löpa samt till och med det sista datumet räntan löper (oftast dagens datum om personen fortfarande inte betalat). Jag utgår för enkelhetens skull att räntan började löpa från och med den 1 juli 2019, vilket ger en dröjsmålsränta på 8 %.Med ett kapitalbelopp på 10 000 kr får man ett räntebelopp på 796 kr under perioden 1 juli 2019 till 28 juni 2020. Totalt blir det alltså ca 10 796 kr. Vill du beräkna räntan med utgångspunkt i andra datum kan jag rekommendera skuldränteberäknaren på Kronofogdemyndighetens hemsida (se här).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,