En arbetsgivares möjlighet att kräva återbetalning för utbildning till arbetstagare

2018-05-12 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag har jobbat med att montera lyftkranar under en period och fått två st utbildningar för att kunna utföra arbetet. Nu två år senare har jag sagt upp mig för att jag flyttat till annan ort. Då säger arbetsgivaren att han tycker jag står i skuld till honom för utbildningarna ( tot 50,000 inkl material,lön och utrustning) och för de verktyg han tycker jag hämtat ut för mycket. Han säger även att vi ska dra av allt ihop från min slutlön plus injobbad semester. Så min fråga är kan han göra så? Hur ska jag göra? Att tillägga är att inget avtal skrivits om utbildningarna eller dyligt
Sara Ottosson Bixo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Primärt är det vad som avtalats mellan dig och din arbetsgivare som gäller och sekundärt vad som står i lagen. Eftersom du nämner att utbildningarna inte omnämnts i något avtal eller liknande utgår jag ifrån olika bestämmelser som finns i lagen.Vid ingående av avtal gäller som huvudregel principen om "pacta sunt servanda" vilket betyder att "avtal ska hållas". Det innebär kortfattat att ett avtal som ingåtts ska följas och inte frångås på något vis, då detta i sådana fall är att se som ett avtalsbrott. I vissa avtal kan det finnas villkor som nämner att du kan bli återbetalningsskyldig för kurserna du gått om du inte arbetar kvar hos arbetsgivaren en tid därefter. Detta förutsätter dock att det står i avtalet en viss tid samt att återbetalningsskyldigheten framgår tydligt, vilket det inte verkar göra i ditt fall. Något som inte står i ett avtal kan räknas som en del av avtalet ändå, men när det är villkor som är särskilt tyngande för den som befinner sig i en underlägsen ställning [du som arbetstagare] kan de betraktas som oskäliga och därmed inte ses som en del av avtalet [36 § avtalslagen]. Dessutom kan arbetsgivaren inte kräva återbetalning på sådan utbildning som inte är specialutbildning. Utbildning som är nödvändig för att utföra arbetet eller omskolning räknas inte som en typ av specialutbildning.Du har rätt till full lön och semesterersättning under din uppsägningstid, så detta är inte något din arbetsgivare kan bestämma något om i ditt fall. Angående verktygen har jag inte tillräcklig information för att kunna besvara om du "hämtat ut för många" då jag inte vet vad som gäller på ditt arbete. Det kan vara så att om företaget har en viss policy eller sedvänja om att ni får hämta ut ett visst antal verktyg och du inte följt detta, så kan företaget ha ett anspråk på dig att betala ersättning till dig för detta. Jag kan dock inte säga med säkerhet utan du får kolla på vad som gäller på din arbetsplats eller i gällande avtal.Min slutgiltiga bedömningSlutligen skulle jag därmed vilja säga att utefter den informationen du givit mig i frågan gör jag en bedömning att din arbetsgivare med största sannolikhet inte kan begära betalning för utbildningarna eller dra av kostnaderna för utbildningarna när det inte stått något om detta i ett avtal mellan er två. Utöver detta gäller även att din arbetsgivare inte kan göra avdrag för utbildningar som har varit nödvändiga för att utföra ditt arbete hos hen [särskilt inte när det inte heller stått i ert avtal].Hoppas detta var svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer!Med vänlig hälsning,

Kan arbetsgivaren korta ner mitt arbetspass?

2018-05-10 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga om arbetsrätt. Jag har en tillsvidareanställning med varierande arbetstid. Jag har ett fast schema varje vecka med fasta arbetstider då jag ska jobba. Har min arbetsgivare rätt att korta ner mina arbetspass när jag är schemalagd? Exempel: Jag är schemalagd 10-16 och bara för att det inte är bokat hela passet så får jag bara jobba 10-13 och sen får jag sluta för det finns inget mer för mig att göra. Det händer även att det inte finns några bokningar på mina schemalagda arbetspass och då får jag inte ens åka in och jobba och får inte heller någon lön. Är det rätt ordinerat, borde jag inte ha rätt till att jobba hela passet om jag är schemalagd?Tacksam för svar!
Ellen Hägerström |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten i arbetsrätten är att en arbetsgivare har rätt att fördela och leda arbetet. Arbetstider ingår som ett led i denna rätt och det är alltså främst upp till arbetsgivaren att bedöma hur arbetstiden lämpligast fördelas. Dock måste arbetsgivaren hålla sig inom de ramar som ställs upp i lag och kollektivavtal. Av 12 § i Arbetstidslagen framgår det att du som arbetstagare som utgångspunkt har rätt till besked om ändringar i arbetstidens förläggning minst två veckor i förväg, om inte verksamhetens karaktär omöjliggör detta eller händelser som inte kunde förutses föreligger. I de senare fallen får arbetsgivaren lämna besked kortare tid i förväg. Detta gäller främst inom sådana arbetsplatser där det på grund av verksamheten inte är meningsfullt att två veckor i förväg bestämma arbetstiderna, eftersom man så gott som dagligen behöver göra ändringar. Arbetstidslagen är dispositiv i förhållande till kollektivavtal, vilket innebär att reglerna kan avvika beroende på vilken bransch du är verksam inom och vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats enligt 3 § Arbetstidslagen. Eftersom det inte av din fråga framgår om du har ett kollektivavtal eller vilken bransch du är verksam inom, är utgångspunkten att din arbetsgivare kan korta ner ditt arbetspass, men ska göra detta två veckor i förväg. Undantagen är om annat stadgas i ett eventuellt kollektivavtal eller om verksamheten kräver möjligheten att göra fortlöpande schemaändringar. Vänligen,

Fråga om arbetstagare har rätt till utebliven lön när skriftligt avtal saknas

2018-05-06 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Efter att ha jobbat på ett ställe där arbetsgivaren undvikit att skriva avtal valde jag att säga upp mig. Jag har INTE suttit ner en enda gång med honom och varken pratat om lön, arbetstider eller uppsägningstid. Det enda underlag jag har att jag har jobbat är mina tidsrapporter, och min underskrift på olika dokument. Jag pratade med honom, sa snällt att jag ville söka annat men att jag kunde vara kvar så länge jag kunde för att "hjälpa till". När jag fick annat jobb hörde jag direkt av mig till honom och förklarade läget. Han skrek på mig i telefon på ett sätt som man inte ska göra, varken som arbetsgivare eller kollega. Han sa att jag kunde "glömma" min lön och att han hade den rätten som min chef. Dagen efter åkte jag dit för att lämna nyckeln och utbyta några ord med honom. Han gav mig ett förslag att jag skulle få min lön, men att han skulle dra av 30 timmar (helt utan anledning), för det hade han "rätt till", sa han. 1.5 vecka har nu gått och jag har inte fått in 1 krona från honom. Vad ska jag göra? Har han den rätten? Han undvek att skriva avtal med mig, så det har jag inte, men jag har som sagt mina tidsrapport. Vem vänder jag mig till? Jag har även fått höra att en kollega får sin lön utbetald svart, och att det inte är första gången han håller inne en lön. Har också fått kommentarer från medlemmar & kunder att dom som börjar jobba där, slutar lika snabbt. Jag vet att jag har fler med mig om det skulle bli en anmälan. PS! Ej medlem i facket. Mvh
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Måste ett anställningsavtal vara skriftligt?Nej, ett anställningsavtal behöver inte vara skriftligt utan det kan även ingås genom konkludent handlande. Det innebär att du har varit på arbetsplatsen och utfört arbete och genom det ingått ett anställningsvtal. Men ett muntligt avtal är såklart alltid svårare att bevisa och i detta fall när din arbetsgivare tänker hålla inne delar av din lön så krävs det att du kan bevisa att du varit anställd för att kunna få ut lönen. I detta fall har du tidsrapporter samt underskrifter på olika dokument som bevis på att du varit anställd. Hur ska du gå tillväga för att få din lön?Eftersom din arbetsgivare inte verkar samarbetsvillig kan du vända dig till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande. Kronofogden kommer då vända sig till din arbetsgivare och ålägga din arbetsgivare att betala ut din lön (se här). Hur du går tillväga för att göra denna ansökan kan du läsa mer om på Kronofogdens hemsida - här.Men kortfattat ska ansökan göras skriftligen och innehålla vad du kräver, hur mycket samt vilket datum lönen skulle betalats ut. Vidare ska parternas personuppgifter finnas med (se här). Om du mot förmodan inte skulle få hjälp av Kronofogden kan du i sista hand vända dig till domstol för hjälp!Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Fråga om rätt att kräva lönespecifikation på papper

2018-04-28 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, min arbetsgivare försöker tvinga mig att skaffa e-brevlåda för att jag ska få lönespec, har jag en laglig rätt att kräva få det på papper istället?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inom arbetsrätten finns det ingenting som reglerar rätten till lönespecifikation. Arbetsgivaren är inte enligt lag skyldig att ge dig en lönespecifikation. Det kan dock finnas bestämmelser i kollektivavtal som gör att en sådan skyldighet finns. Har ni kollektivavtal får du se om det är reglerat där eller höra av dig till facket för mer hjälp kring just ditt specifika kollektivavtal.Så svaret på din fråga är nej du har inte någon laglig rätt att kräva en lönespecifikation på papper. Är du fackansluten bör du däremot kontakta ditt fackförbund för att se om det finns regleringar kring lönespecifikationer och hur dessa ska skickas ut i ditt kollektivavtal.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får man lön om man provjobbar?

2018-05-12 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej jag undrar vad som skulle hända om man provjobbar i en vecka för att chefen ska se om man passar för jobbet och inte får betalt för det arbetet.
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har alltid rätt till lön för den tiden du jobbar, även om det är ett provjobb. En provanställning är vanligt bland många arbetsgivare, det är dock inte en anställning som regleras genom lag. Om du och arbetsgivaren kommer överens om att du ska provjobba så ingår ni ett avtal med varandra. Detta anställningsavtal bedömer man efter vanliga avtalsrättsliga principer men som stöd utgår man från om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Frågan är alltså vad ni kom överens om, även muntliga avtal gäller här. Ett avtal är ogiltigt om det inskränker bestämmelserna om anställningsskydd enligt 2 § 2 st. lagen om anställningsskydd (LAS). Idag är det väldigt vanligt att arbetsplatsen är ansluten till ett kollektivavtal och en fackorganisation. Även om du inte är med i ett kollektivavtal så gäller kollektivavtalet som din arbetsgivare är ansluten till även för dig. Detta finns för att ge dig som arbetstagare ett visst skydd på arbetsplatsen. Enligt kollektivavtalet är det troligen ett brott att inte ge ut lön för den tid man arbetat som provanställd, även om ni har avtalat om annat. Arbetsgivaren gör sig då skyldig till ett kollektivavtalsbrott och blir skadeståndsskyldig enligt 54-55 §§ lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL).Sammanfattningsvis har du alltså rätt till lön för den tid du provjobbar.Hoppas att detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren till sjukskrivning?

2018-05-09 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |HejKan en arbetsgivare beordra mig till att gå hem och sjukskriva mig?Problemet är att det uppstod en konflikt på arbetsplatsen och jag kände mig otroligt besviken och var ledsen.Personligen mådde jag inte bra och chefen sa att jag skulle gå hem och sjukskriva mig.Min fråga är om chefen gör rätt?
Joakim Hassini |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det alltså var du som fick gå hem och sjukskriva dig? Om jag har tolkat din fråga fel så är du välkommen in med en ny!Vad gäller?Arbetsgivaren kan inte tvinga dig att sjukskriva dig. Men genom sin skyldighet och rättighet att leda och fördela arbetet så kan arbetsgivaren hindra dig från att vara på arbetsplatsen om hen anser att det är det rätta. För att bli sjukskriven krävs ett läkarintyg som är utfärdat av en legitimerad läkare som har gjort bedömningen att sjukskrivning är en rimlig åtgärd för arbetstagaren. En del kollektivavtal innehåller dessutom regler om att arbetsgivaren kan förbjuda arbetstagaren att arbeta för att förhindra t.ex. smittspridning. Kollektivavtalen innehåller då regler om vilken ersättning som arbetstagaren ska få.Om en arbetstagare inte kan sköta sina arbetsuppgifter har arbetsgivaren en skyldighet att rehabilitera arbetstagaren så att hen kan sköta dem igen. Rehabiliteringen kan ske genom att arbetstagaren t.ex. blir omplacerad eller liknande. Om du har fler frågor gällande dina rättigheter så råder jag dig att kontakta din fackorganisation. SlutsatsNej, arbetsgivaren kan tvinga arbetstagaren till sjukskrivning. För att bli sjukskriven krävs ett läkarintyg från en legitimerad läkare. Hoppas du fick svar på din fråga!Önskar dig allt gott!Med vänlig hälsning,

Kan man stämma arbetsgivaren?

2018-05-02 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Kan man stämma sin arbetsgivare om ens retroaktiva lön uteblir gång på gång?
Joakim Hassini |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken tråkig situation! Nedan finner du ett svar på din fråga. Tillämpligt lagrumLag om anställningsskydd (LAS).Vad gäller?Arbetsgivaren har en skyldighet att betala ut rätt lön. Om hen försummar detta är det ett allvarligt åsidosättande av dennes åligganden mot arbetstagaren. Vid ett sådant läge har du som arbetstagare rätt att omedelbart frånträda din tjänst, vilket framgår av 4 § tredje stycket LAS. Det första du bör göra är att prata med din arbetsgivare. Om hen fortfarande inte gör rätt för sig råder jag dig att vända dig till ditt fack (om du är med där). De kan i sådana fall hjälpa dig med att driva din process. Du skulle även kunna vända dig till kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande. Vid ett sådant kan du få skulden bekräftad och kronofogden skickar sedan ut ett kravbrev till din arbetsgivare som du i det läget har en fordran på. För att bevisa din fordran kan det vara bra att ha en lönespecifikation eller liknande. Slutsats1. Prata med arbetsgivaren. 2. Vänd dig till facket. 3. Vänd dig till kronofogden och ansök om betalningsföreläggande. 4. Väck talan mot din arbetsgivare.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fel lön utbetald - vad kan arbetstagaren göra?

2018-04-28 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Jag har fått utbetald lön för 75% istället för 80% arbete . Kan jag kräva korrigeringen vid kommande lön?
Joakim Hassini |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag tolkar din fråga som att du erhållit för lite lön i förhållande till hur mycket du har arbetat. Nedan finner du ett svar på din fråga.Tillämpligt lagrumLagen om anställningsskydd (LAS). Vad gäller?Att betala ut för lite (eller fel) lön till en arbetstagare är att allvarligt åsidosätta sina åligganden mot denne för arbetsgivaren. En arbetstagare har rätt att omedelbart frånträda sin anställning mot denna bakgrund, vilket framkommer av 4 § tredje stycket LAS.Det första du bör göra är att kontakta din arbetsgivare och påtala vad som har hänt. Om hen trots allt skulle vägra att rätta sig kan du kontakta facket (om du är med där). Du kan även kontakta kronofogdemyndigheten för att ansöka om ett betalningsföreläggande. Vid ett sådant kan du få skulden bekräftad, vilket innebär att kronofogden skickar ett kravbrev till din arbetsgivare (som du innehar en fordran på). För att bevisa att du har rätt bör du visa ditt anställningsavtal och lönespecifikation så det tydligt framgår att du har rätt. Du skulle slutligen kunna begära din arbetsgivare i konkurs. Du skulle i sådana fall kunna få ut dina pengar med hänsyn till den statliga lönegarantin. SlutsatsJa, du kan säkert få din lön korrigerad till nästa lön kommer men mitt råd till dig är att prata med din arbetsgivare direkt. Om hen inte förstår/vill rätta sig så kan du vända dig till facket alternativt kronofogdemyndigheten i första hand. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Önskar dig allt gott!Med vänlig hälsning,