Ska arv som skiftats först efter brytpunkten ingå i en bodelning?

2018-11-28 i Bodelning
FRÅGA |Ett gift par skiljer sig. Makens pappa dör innan brytpunkten dvs dagen för ansökan om skilsmässa. Själva bouppteckningen blev klar efter ansökan om skilsmässa. Innebär det att makens arv efter sin pappa inte ska ingå som giftorättsgods i bodelningen?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning och makars egendom hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).Av 9 kap. 2 § ÄktB framgår att en bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena som rådde den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Detta innebär därmed att de tillgångar som respektive make hade vid denna tidpunkt är de som ska ingå i den kommande bodelningen. En utgångspunkt inom arvsrätten är att arv tillkommer den arvsberättigade i och med arvlåtarens död. Arvet ska alltså anses ha tillkommit de arvsberättigade direkt vid dödsfallet och inte först vid arvskiftet. Eftersom makens pappa gått bort innan talan om äktenskapsskillnad väckts ska arvet anses ha tillkommit maken innan brytpunkten och därmed ingå i bodelningen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Skulder vid bodelning

2018-11-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Min fru och jag har varit gifta i 7 år, Vi kar nu skiljt ossJag står på huset och lån, hade detta innan giftermål,Har lån som motsvarar husets värde samt andra lån som överstiger min ex frus tillgångar som är i princip noll.Ser inte att jag behöver dela något med henne , har jag rätt ?Hon har aldrig tillfört eller betalat något till hushållet
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om du genom en bodelning kan behöva dela med dig av dina tillgångar till din före detta fru. Reglerna om bodelning mellan makar finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (se 10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom. Enskild egendom är egendom som genom äktenskapsförord eller villkor från tredje man t.ex. genom villkor vid gåva, arv eller testamente förklarats vara enskild (se 7 kap. 2 § ÄktB). Vid en bodelning beräknas vardera makes tillgångar ihop var för sig, dvs hur stora tillgångar vardera make enskilt har. Makarna har vidare rätt till skuldtäckning ur sina tillgångar vilket innebär att skulderna avräknas mot tillgångarna. De tillgångar som finns kvar efter skuldavräkningen läggs samman och delas lika mellan makarna. Avgörande för frågan om du kan bli skyldig att dela med dig av dina tillgångar till din före detta fru blir därmed hur stora tillgångar respektive skulder ni själva har. Om du har skulder som överstiger värdet av dina egna sammanlagda tillgångar ska du får täckning för dessa och därmed inte bidra med något till likadelningen. Det framgår i din fråga att du äger ett hus och har lån gällande det som överstiger husets värde samt ytterligare lån. Utifrån detta ska du inte kunna bli skyldig att dela med dig av något till din före detta fru men det slutliga svaret blir dock beroende av hur stora dina sammanlagda tillgångar och skulder ser ut. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad händer med makars gemensamma bostad vid dödsfall och skilsmässa om ena maken är ensam ägare?

2018-10-10 i Bodelning
FRÅGA |om jag ägt ett hus från 1992-2015 självsen gifter mig med en man som flyttar in hos mig.1. VAD HÄNDER OM JAG DÖR? får han huset eller mina barn?jag har 3 barn och han har 2 barn2. äger han halva huset nu när vi är gifta?3. om vi skulle skilja oss vad händer då?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar vad som sker med ditt hus vid händelse av skilsmässa mellan dig och din man samt utifall att du går bor och efterlämnar man och era respektive särkullbarn. Vidare förstår jag att du också undrar om och vilken påverkan din och din mans äktenskap har på äganderätten till huset. Utifrån frågan uppfattar jag det som att du ensam ägt huset sedan år 1992 och att det sedan år 2015 är din och din mans gemensamma bostad. Reglerna om makars egendom och bodelning hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB) och reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Att två personer ingår ett äktenskap innebär inte att personernas egendom automatiskt blir samägd utan personerna fortsätter råda över deras egen egendom och över sina egna skulder (se 1 kap. 2 § ÄktB). Däremot har makar ett latent äganderättsanspråk till varandras egendom vilket innebär att makarna i framtiden kan ha rätt att göra anspråk på den andres egendom. Anspråket kan bli aktuellt då en bodelning förrättas och egendomen genom en likadelning fördelas mellan makarna. Bodelning ska genomförs när ett äktenskap upplöses vilket kan ske genom skilsmässa eller att en av makarna går bort (se 9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (se 10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom. Enskild egendom är egendom som genom äktenskapsförord eller villkor från tredje man t.ex. genom villkor vid gåva, arv eller testamente förklarats vara enskild (se 7 kap. 2 § ÄktB). Den enskilda egendomen ska i regel inte ingå i bodelningen (undantaget är att egendom som genom äktenskapsförord blivit enskild kan ingå om båda makarna önskar det, se 10 kap. 4 § ÄktB). Vid en bodelning beräknas vardera makes tillgångar ihop, dvs hur mycket tillgångar respektive make har. Sedan ska deras skulder avräknas mot tillgångarna eftersom makarna ska få skuldtäckning ur sina tillgångar. Värdet av den egendom som finns kvar efter skuldavräkningen läggs samman och delas lika. Beroende på om och hur makarnas nettotillgångar (tillgångar efter skuldavräkningen) skiljer sig kan den ena maken bli skyldig att utge egendom eller pengar (om hen föredrar det). Huvudregeln är att en make har rätt att på sin lott få behålla den egna egendomen (se 11 kap. 7 § ÄktB). När det gäller den gemensamma bostaden och bohaget har den make som bäst behöver den rätt att få detta på sin lott (se 11 kap. 8 § ÄktB).När en person dör och efterlämnar en efterlevande make har denne efterlevande make rätt att välja om en bodelning ska ske eller om denne vill avstå genom jämkning (se 12 kap. 2 § ÄktB). Om bodelning ska genomföras kan detta precis som beskrivits ovan medföra att huset tillfaller den efterlevande maken genom bodelning. Något som kan vara värt att nämnas är att det vid bodelning med anledning av dödsfall endast är den efterlevande maken som kan begära att med hänvisning till att denne bäst behöver huset och därigenom få det på sin lott (se 11 kap. 8 § tredje stycket ÄktB). Efter att bodelning har förrättats ska ett arvskifte ske (se 23 kap. 1 § andra stycket ÄktB). Huvudregeln är att arvlåtarens avkomlingar ärver dennes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § ÄB). Efterlevande make har dock rätt att med fri förfoganderätt ärva före gemensamma barn (3 kap. 1 § ÄB). Om arvlåtaren inte efterlämnar några gemensamma barn utan endast särkullbarn och efterlevande make är huvudregeln istället att särkullbarn ärver hela kvarlåtenskapen. Undantaget till detta är att den efterlevande maken alltid har rätt till ett minimibelopp genom den så kallade basbeloppsregeln (se 3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Efterlevandes makes egna tillgångar (inräknat den egendom denne har efter bodelningen och den enskilda egendomen) ska uppgå till ett värde som motsvarar minimibeloppet. Om den efterlevande makens tillgångar inte täcker detta värde har maken rätt att utfå resterande ur arvskiftet efter den bortgångna maken. Sammanfattningsvis kan det sägas att även om du ingår äktenskap med någon så behåller du ensam äganderätten till din egendom om du inte aktivt överlåter den till din make. Angående utfallet med äganderätten till huset både vid en skilsmässa och vid bortgång kan detta bli beroende på hur din och din makes övriga tillgångar ser ut. Det finns en möjlighet att genom äktenskapsförord göra huset till din enskilda egendom och därmed undanta denna från en eventuell framtida bodelning. Om du som ägare till huset vill försäkra dig om vem som får rätt till huset efter din bortgång kan du reglera detta genom ett testamente (se 9 kap. 1 § Ärvdabalken).Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Avstående från bodelning vid samboförhållande

2018-02-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min far lever i ett samboförhållande sen 30 år tillbaka. Nu är sambon svårt sjuk och kommer inte att överleva. Han är mitt i allt elände bekymrad över ekonomin framöver. Han står som ensam ägare på huset och dom flyttade dit för gemensamt boende för ett antal år sedan. Inga papper är skrivna och sambon har 3 döttrar. Vad jag förstår ärver döttrarna en viss del, hur mycket? Halva värdet av huset? Hur går det till, måste han betala döttrarna på en gång eller kan man vänta tills han själv säljer. Svårt det här ..
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till lawline!Då det i denna situation rör sig om ett samboförhållande blir Sambolagen (SamboL) tillämplig. Enligt 8 § SamboL ska bodelning ske när ett samboförhållande upphör, av ena annan anledning än att samborna ingår äktenskap med varandra, om någon av samborna begär det. Rätten att begära bodelning tillfaller endast samborna och kan t.ex. inte övertas av ett dödsbo. Vid händelse av dödsfall är det därmed endast efterlevande make som har rätt att begära bodelning.Detta innebär för din far att om han inte begär att bodelning ska genomföras torde inte heller någon del av huset tillfalla sambons dödsbo och arvingar utan han blir fortsatt ensam ägare till huset. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Måste bodelningsförrättare utses om makarna är oense om äktenskapsskillnad?

2018-11-21 i Bodelning
FRÅGA |Jag vill skiljas men min man vill inte skriva på. Om jag skickar in med bara min underskrift, måste vi då ta hjälp för att göra en bodelning även om vi två kan komma överens själva om vem som ska ha vad? Vi saknar båda tillgångar och bor i hyresrätt. Jag driver enskild firma och min man har tagit en mängd lån bakom min rygg, dock alla i sitt eget namn.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om bodelningsförrättare måste utses i de fall där endast en av makarna ansöker om skilsmässa. Reglerna om bodelningsförrättare hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB). Om makar inte kan enas om bodelning finns möjligheten för dem att hos tingsrätten ansöka om en bodelningsförrättare (se 17 kap. 1 § ÄktB). Bodelningsförrättaren har då till uppgift att se till så bouppteckning och bodelning genomförs (se 17 kap. 5-6 §§ ÄktB). En ansökan om bodelningsförrättare kan göras i samband med ansökan om äktenskapsskillnad vilket medför att ansökningarna avgörs tillsammans (se 17 kap. 2 § ÄktB). Att en make enskilt ansöker om äktenskapsskillnad innebär däremot inte per automatik att denne även ansöker om bodelningsförrättare utan det måste särskilt framgå att så önskas. Om makarna tillsammans, trots att de är oense om att skiljas, kan genomföra en bodelning finns det därmed inget hinder för dem att göra det på egen hand. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan min avlidna frus särkullbarn ha rätt till del i mina tillgångar?

2018-10-18 i Bodelning
FRÅGA |HejMin fru har avlidet, och äktenskapsförord är skrivit om mitt hus och bilar.Jag har 200000:- på ett sparkonto, och skulder på 1134000:- , har 3 särkullbarn som var min frus, kan dom kräva del av mina200000:-
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om din nu bortgångna frus särkullbarn skulle kunna ha någon rätt till dina tillgångar i form av bankmedel. Eftersom barnen är de första att ärva sina föräldrar har din frus särkullbarn rätt att ärva hennes kvarlåtenskap (se 2 kap. 1 § Ärvdabalken). Om en del av dina tillgångar tillfaller din fru och därigenom utgör en del av hennes kvarlåtenskap så har särkullbarnen på detta sätt rätt till dina tillgångar. Det är därmed möjligt att särkullbarn genom sin arvsrätt i princip skulle kunna få rätt till sin förälders efterlevande makes tillgångar genom en bodelning mellan makarna.Reglerna om bodelningar mellan makar hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).När en make går bort har den efterlevande maken rätt att välja att genomföra en bodelning eller att avstå genom jämkning. Vid en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (se 10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är egendom vilken inte är enskild egendom. Enskild egendom är i sin tur egendom som enligt villkor från tredje man t.ex. villkor vid gåva, arv eller testamente förklarats vara enskild samt den egendom som genom äktenskapsförord blivit enskild (se 7 kap. 2 § ÄktB). Dina bilar och ditt hus ska därmed inte ingå i en eventuell bodelning. Vardera makes tillgångar beräknas ihop till ett samlat värde. Sedan ska makarnas skulder avräknas mot tillgångarna eftersom makarna har rätt att få täckning för sina skulder ur sina respektive tillgångar. Värdet av de tillgångar som finns kvar efter skuldavräkningen läggs sedan samman och delas lika. I ditt fall där du har mer skulder än tillgångar skulle detta innebära att du inte bidrar med några tillgångar till likadelningen. Beroende på din frus tillgångar och skulder torde det därmed enbart vara hon som kan vara tvungen att överlåta tillgångar till dig vid en likadelning. Utifrån detta torde särkullbarnen inte ha någon rätt till någon del av dina tillgångar. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Bodelning vid äktenskapsskillnad med betänketid

2018-06-26 i Bodelning
FRÅGA |Jag min man ska skiljas och det finns barn så det är ju en betänketid. När gör man en bouppteckning? Min man har skulder på ca 150000 kr. Jag har inga skulder. Bohag med tavlor möbler och bil uppskattar jag till ca 100000kr. Några andra tillgångar har vi inte. Hur mycket ska vi ha var av bohaget?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar dels när er bodelning ska ske och hur utfallet av den kommer bli. Reglerna om bodelning vid äktenskapsskillnad finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Huvudregeln är att bodelning sker när äktenskapet har upplösts, dvs i erat fall då betänketiden löpt ut. Dock ska den ske under betänketiden om någon av er begär det (se 9 kap. 4 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods fördelas mellan makarna. Vardera maken ska få täckning för sina skulder ur sin del av giftorättsgodset. Det som återstår efter att avräkning för skulder har skett ska sedan läggas samman och delas lika mellan makarna. Förutsatt att ert giftorättsgods utgörs av samägda tillgångar värda 100 000 kr innebär detta att ni har 50 000 kr var i giftorättsgods. Då din make har skulder som överstiger hans giftorättsgods är det enbart din del av giftorättsgodset som kommer fördelas genom likadelning (25 000 kr vardera). Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Undanta viss egendom från bodelning

2018-02-07 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min bror har ärvt en fastighet från vår far som avlidit. Både jag och min bror är gifta. Om jag avlider vill jag inte att min make ärver min del i fastigheten utan den ska tillfalla våra gemensamma barn. Detta har jag fått svar på att det ska regleras i ett testamente. Men vad händer om jag och min make skiljer oss? Jag vill inte dela min del av arvet med honom, måste jag göra det?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till lawline!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det finns möjlighet att undanta viss egendom från en eventuell framtida bodelning. Bestämmelser om makars egendom och bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Där anges i 9 kap. 5 § ÄktB att det i första hand är upp till makarna gemensamt att genomföra bodelningen. Detta innebär att det är makarna gemensamt som ska besluta hur fördelningen av egendomen ska se ut och om de inte är överens om hur bodelningen ska ske kan bodelningsförrättare på begäran förordnas. I en bodelning ska enligt huvudregeln makarnas giftorättsgods ingå medan den enskilda egendomen inte ska ingå. Vad som är enskild egendom anges i 7 kap. 2 § ÄktB. Som exempel på enskild egendom kan nämnas egendom som genom äktenskapsförord angetts vara ena makens enskilda egendom samt egendom som genom gåva eller testamente, från någon annan än den andra maken, tillfallit maken med villkor om att egendomen ska vara dennes enskilda. Enskild egendom som gjorts till enskild genom villkor från annan än make får inte dras in i en bodelning medan egendom som genom äktenskapsförord är gjord till enskild trots villkoret kan dras in om båda makarna vill det. Vilket innebär att om din far villkorat ditt arv med att det ska vara enskild egendom kan den inte tas in i bodelningen. Vidare innebär detta att det finns möjlighet att genom äktenskapsförord bestämma att viss egendom ska vara en makes enskilda egendom och därmed säkerställa att egendomen inte kommer dras in i bodelningen i de fall makarna inte är överens. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning