Är jag underhållsskyldig när mitt barn fyllt 18 år?

2020-09-10 i Underhåll
FRÅGA |Om jag upphör att betala underhåll efter 18 vad händer då?
Suana Tafic |Föräldrar har en underhållningsskyldighet enligt föräldrabalken och utgångspunkten är att föräldrarna tillsammans är underhållsskyldiga för barnet efter vad som kan anses skäligt med hänsyn till barnets behov (7 kap. 1 § första stycket FB). Regler om underhållsbidrag finns i 7 kap. föräldrabalken (FB) och det är där vi kan hitta svaret på din fråga. Som huvudregel upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år, (7:1 2 st FB) men kan i vissa undantagsfall fortlöpa till och med då barnet fyllt 21 år. För att detta undantag ska vara aktuellt ska dock barnet gå i skolan, vilket i 7 kap. 1 § andra stycket FB definieras som grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning. Universitet eller högskolestudier räknas alltså inte in under begreppet "skola." Om ditt barn är 18 år gammalt och undantaget ovannämnt inte är uppfyllt så betyder det alltså att det inte blir någon juridisk påföljd för dig om du slutar att betala underhåll till ditt barn. Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Allt gott,

Kräva underhåll retroaktivt

2020-09-07 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag undrar om man kan kräva underhåll från min sons fader mellan 2011 och 2017? Anledningen är för barnets far nu kräver mig på underhåll helt plötsligt (barnet bor numer hos sin far sedan 2017). Från år 2011 bodde vårt barn hos mig stadigvarande och inget underhåll betalades av fader. Kan jag i efterhand kräva underhåll under dessa 6 år som han inte betalade mig ett enda öre? Det är även frågan om umgängessabotage mellan mig som moder och sonen. Det är en invecklad fråga som är svår att sammanfatta kort. Jag förstår föräldrabalken och dess innebörd. Frågan gäller väl egentligen om jag i efterhand (med bevis) kan kräva fader på obetalt underhåll?
Oscar Rudén |Underhåll för barn retroaktivtHej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt huvudregeln i 7 kap 2 § föräldrabalken ska den förälder som inte varaktigt bor med barnet betala underhållsbidrag. Detta kan antingen ske genom dom eller avtal. Bidragets storlek avgörs bland annat då av förälderns inkomst, bostadskostnader och barnets ålder (7 kap 1 § FB). Enligt 7 kap 8 § FB får en domstol inte fastställa att underhållsbidrag ska betalas ut för en tid längre bak än tre år innan talan om bidrag väcktes, om inte den bidragsskyldige medger det. Detta innebär med andra ord att domstolen kan fastställa underhållsbidrag tre år tillbaka i tiden och att man då får rätt till detta retroaktivt. Som huvudregel ska detta bidrag medges fullt ut, den underhållsskyldige ska alltså betala hela den sammanlagda kostnaden. Detta gäller dock bara om det inte anses vara oskäligt betungande för den underhållsskyldige sett till dennes ekonomiska förhållanden och betalningsmöjlighet. Vad innebär detta för dig – Detta innebär att du kanske kan kräva underhåll för året 2017 men inte mer då man enbart har rätt till 3 års retroaktivt underhåll. Enda sättet att få underhåll för tidigare år än 2017 är om barnets pappa i så fall beviljar detta, vilket inte är troligt. Det är även den ekonomiska situationen hos fadern som avgör hur stor del av underhållet han ska betala. Hoppas det var svar på din fråga!

Hur länge har föräldrar försörjningsplikt för sina barn?

2020-09-05 i Underhåll
FRÅGA |Hej Jag är gift med man som har en 19 årig son från tidigare äktenskap. Vi har en dotter som är 3 år. Min bounsson studera på gymnasiet. Han göra mycket stress i hemma och respektera inte hans pappa eller mig. Jag vill inte att han bpr kvar hos oss men han vill inte jobba eller lämna hemmet. Vad jag kan göra? Jag känner att mitt liv är katastrof med honnom. Jag försökte att vara vän och snäll med honom men han vill inte. Han hatar mig. Vi uthyra lägenheten om kontrakt är på mitt namn kan jag släppa ut honom. Eller min man måste uthyra lägenhet till honom tills han blir 21.vad är lagligt sätt att han lämna hemmet.
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar över hur länge du och din man lagligen behöver försörja din mans barn från ett tidigare äktenskap i form av att erbjuda boende m.m.Det framgår inte om du har adopterat din bonusson eller inte, jag utgår därför från att så inte är fallet. Som vårdnadshavare har följaktligen endast din man försörjningsplikt över sin son till den dag han fyller 18 år (7 kap. 1 § FB). Om hans son går i skolan efter den tidpunkten, vilket han verkar göra utav vad som går att utläsa ur din fråga, har din man en försörjningsplikt under den tid som skolgången pågår fram tills att barnet fyllt 21 år. Med skolgång avses grundskolan, gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning. Detta innebär alltså att din man behöver bistå med boende och annat i några år till innan han juridiskt inte har någon skyldighet över honom längre.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller för underhållsstöd i allmänhet?

2020-09-03 i Underhåll
FRÅGA |Hej jag undrar varför pappan till ett familjehemsplacerat barn ska betala underhåll till denne som är familjehem? Är det bara pappan som ska betala och inte mamman?
Maryam Naqqar |Om avgifter när ett barn under 18 år placeras i familjehem eller på institution Enligt svensk lag ska föräldrar svara för underhåll åt sina barn, efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga (7 kap. 1§ st 1, föräldrabalken).Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år, men om barnet går i skolan (grundskola eller gymnasium) efter att barnet fyllt 18 år, är föräldrar underhållsskyldiga fram tills att skolgången är avslutad, men högst fram tills att barnet fyller 21 år (7 kap. 1§ st 2, föräldrabalken).Vem står för kostnaden för underhållningsstödet?I kostnaderna för barnets underhåll ska var och en av föräldrarna bidra efter sin förmåga (7 kap. 1§ st3, föräldrabalken).Om en förälder inte kan bidra till barnets underhåll kommer Försäkringskassan att betala ut bidraget i förälderns ställe. Hur mycket du ska betala beror på din årsinkomst och hur många barn du försörjer. Som vårdnadshavare står du själv för kostnaderna för de resor du behöver göra för att träffa ditt barn. Om du saknar ekonomiska förutsättningar ska du i första hand ta kontakt med eventuell försörjningsstödshandläggare. Slutligen, ska en förälder som inte varaktigt bor tillsammans med barnet, eller inte har vårdnad om barnet, vara fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhåll till barnet (7 kap. 2§ föräldrabalken).Med vänliga hälsningar,

Hur många år tillbaka kan jag behöva betala underhållsbidrag?

2020-09-09 i Underhåll
FRÅGA |Hur länge kan man kräva underhållsstöd retroaktivt? Barn har 18 års då mamma till barn vill underhållsstöd i 5 års tillbaka. Är det 3 eller 5 års?Mvh
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om jag förstår din fråga rätt så vill ditt barns mamma kräva dig på underhållsbidrag retroaktivt. Du använder dig av ordet underhållsstöd, men underhållsstöd är någonting som försäkringskassan kan betala ut om den förälder som ska betala underhållsbidrag inte gör det. Gällande underhållsstöd är det andra regler som gäller än kring underhållsbidrag. Därav är det viktigt att du ställer en ny fråga om jag har missuppfattat dig eftersom svaret då påverkas.Regler kring underhållsbidrag hittar du i föräldrabalken (FB).Svar:Du kan aldrig bli tvingad av en domstol att betala underhållsbidrag mer än tre år tillbaka i tiden från och med dagen då talan väcktes, men om du vill kan du givetvis frivilligt betala längre tillbaka än så.RättsutredningUnderhållsbidrag är något som du och mamman till ditt barn antingen kan avtala om eller så kan domstolen fastställa underhållsbidraget (7 kap. 2§ FB). Om du och mamman kommer överens tillsammans genom ett avtal så kan du välja att betala underhållsbidrag fem år tillbaka i tiden, om du gå med på det. Däremot så kan en domstol enbart fastställa att du ska betala underhållsbidrag tre år tillbaka i tiden räknat från och med den dagen som talan väcktes i domstol (7 kap. 8§ FB).Om ni avgör frågan i domstol så kommer domstolen att ta hänsyn till din ekonomiska situation och betalningsförmåga i deras bedömning. Det innebär att domstolen inte kommer att fastställa att du ska betala underhållsbidrag retroaktivt för tre år tillbaka i tiden om domstolen anser det vara oskäligt betungande för din ekonomi. Huvudregeln är däremot att fullt underhållsbidrag ska medges.Utöver detta så kan det vara bra att veta att din underhållsskyldighet som förälder upphör då barnet fyller 18 år, om barnet inte fortfarande går i skolan då (7 kap. 1§ 2 st FB). Om barnet fortfarande går i grundskola, gymnasium eller likvärdig grundutbildning så är du som förälder underhållsskyldig så länge skolgången pågår, men som längst till och med att barnet fyller 21 år (7 kap. 1§ 2 st FB).Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan en förälder tvinga ett 18-årigt barn att flytta ut?

2020-09-06 i Underhåll
FRÅGA |Får en förälder skicka ut sin 18 åring som fortfarande går på gymnasiet? Kommer 18 åringen att bli tvungen att bo hos den andra föräldern eller blir föräldern som 18 åringen fortfarande är folkbokförd hos tvungen att hitta nytt boende och betala det för 18 åringen?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Föräldrar är underhållsskyldiga ett barn som fortfarande går på gymnasiet, upp till att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § föräldrabalken, FB). Föräldrarna uppfyller underhållsskyldigheten genom att tillgodose barnets behov och är alltså skyldiga att se till att barnet har någonstans att bo så länge barnet går på gymnasiet. Skulle 18-åringen välja att bo hos den andra föräldern så blir den förälder som skickade ut 18-åringen skyldig att betala underhållsbidrag till 18-åringen (7 kap. 2 § FB). Underhållsbidraget fastställs genom avtal mellan föräldrarna eller genom dom i tingsrätten (7 kap. 2 § andra stycket FB). Om föräldrarna inte kommer överens är det den förälder som barnet bor hos som kan ansöka om att domstolen ska avgöra frågan. En sådan stämningsansökan ska skickas till tingsrätten som finns i den ort där den förälder bor som inte har barnet boende hos sig (7 kap. 12 § FB). Skulle den förälder som skickat ut 18-åringen inte betala underhållsbidraget kan den andra föräldern ansöka om att få underhållsstöd från Försäkringskassan (18 kap. 2 § och 18 kap. 6 § socialförsäkringsbalken). Jag rekommenderar att vända sig till Försäkringskassan för mer information gällande fastställande av underhållsbidrag och ansökan om underhållsstöd. Jag hoppas att svaret har varit till din hjälp! Med vänlig hälsning,

Föräldrars försörjningsplikt.

2020-09-05 i Underhåll
FRÅGA |Hej jag har en dotter 20år bor hos mig har sökt försörjningsstöd de skulle hjälpa med hyra om hon hittar bostad hon söker jobb men får inga och hemma betalar hon inget gör inga sysslor heller eftersom hon övernattar hos vänner . Vi tjatar om att hon ska ta tag i bostadssökningar o flytta men det händer inget. Jag är nära på kasta ut henne. Är det fel?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har en dotter på 20 år som bor hos dig och varken studerar eller arbetar och du undrar om du juridiskt har något ansvar över henne.Det finns en grundprincip som säger att alla föräldrar är skyldiga att försörja sina barn oavsett om barnet bor hemma eller ej (7 kap. 1 § 1 st FB). Detta gäller fram tills att barnet fyller 18 år eller senast till att barnet fyller 21 år om barnet fortfarande går i skolan (7 kap. 1 § 2 st FB). Med skolgång avses då grundskolan, gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning. I ditt fall då din dotter är 20 år och inte går i skolan har du som förälder inte längre någon försörjningsplikt. Detta innebär alltså att du juridiskt inte längre har något ansvar över din dotter. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får man underhållsstöd när man flyttar hemifrån?

2020-09-02 i Underhåll
FRÅGA |hej! Jag är en tjej på 18år och bor hemma hos min mamma. Pappa betalar underhåll till mig. jag har precis börjat mitt sista år på gymnasiet men vill nu flytta hemifrån. vad händer då med underhållsstödet och vad är mina föräldrar skyldiga att hjälpa till med om jag nu flyttar hemifrån?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga är det viktigt att vi urskiljer på underhållsstöd och föräldrars underhållsskyldighet. Underhållstöd har barn bl.a. rätt till om de är folkbokförda och varaktigt boende med enbart en av föräldrarna, 18 kap. 2§ st. 1 Socialförsäkringsbalken (SB). För dig som däremot är 18 år och som bedriver gymnasiestudier har du rätt till förlängt underhållsstöd, 18 kap. 6§ SB. Detta stöd omfattar däremot samma regler som för vanligt underhållstöd. Med andra ord förutsätts det att du är folkbokförd och varaktigt boende hos den ena föräldern. Flyttar du hemifrån upphör alltså denna rätt. Jag presumerar att du har detta stöd eftersom du angivit att din pappa fortfarande betalar dig. Enligt 7 kap. 1§ Föräldrabalken ska dina föräldrar svara för ditt underhåll. De har en s.k. underhållsskyldighet som sträcker sig efter vad som är skäligt med hänsyn till dina behov och deras samlade ekonomiska förmåga. Denna underhållsskyldighet upphör vanligtvis när man blir myndig, men går man i skolan upphör den vid högst 21 år ålder. För att sammanfatta kommer alltså ditt underhållsstöd att upphöra när du flyttar hemifrån, men inte dina föräldrars underhållsskyldighet. Som nämnt kommer summan av detta stöd dels bero på dina behov, dels på deras ekonomiska förmåga. Att de, som exempel, ska betala för hela hyran eller all mat, är därför inget du kan ställa krav på. Kom även ihåg att om du efter studenten bestämmer dig för att inte studera vidare, kommer du inte längre ha rätt till något stöd från dina föräldrar. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,