Påverkar en separation bland föräldrarna vårdnaden över barnen?

2021-10-24 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Vem får vårdnaden om barnen vid en skilsmässa respektive vid ett upplösande av ett samboförhållande om inget har avtalats?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En separation bland föräldrar påverkar inte automatiskt vårdnaden om barnen. Detta innebär att ifall du och din partner haft gemensam vårdnad ska ni fortsätta ha det efter upplösandet. Vårdnaden är således inte beroende av ett avtal. Möjligheten finns att hos tingsrätten ansöka om ändring av vårdnaden. Ändringen kan gå från gemensam vårdnad till ensam vårdnad och vice versa. När domstolen har att bestämma vårdnaden över barnen ska de som huvudregel utgå från den grundläggande principen barnets bästa. Av 6 kap. 2a Föräldrabalken (FB) stadgas att barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna skall domstolen fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet, alltså deras samarbetsförmåga. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det, 6 kap. 5§ st. 2 FB. Sammanfattningsvis kommer den rådande vårdnaden inte påverkas av en separation. Möjligheten att ändra vårdnaden kan dock göras via domstol. I domstolens bedömning är det olika faktorer som tas i beaktande, men bakom alla beslut dominerar principen om barnets bästa. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?

2021-10-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Mitt ex vill ensidigt bestämma när han ska träffa sin son och han kan komma med sina krav med mycket kort framförhållning. Han har vägrat familjerätt och vi har inget avtal. Vi har haft en tillfällig lösning att jag har sonen under veckorna och han har honom på helgen eftersom han arbetar dagtid. Jag får aldrig ha honom någon helg när jag är ledig det är hela tiden hot om tingsrätt och umgängessabotage. Denna överenskommelse kommer att upphöra när sonen börjar dagis. Nu har han hotat min familj med stryk när de lämnade över honom inför helgen. Jag vill inte att min son ska flyttas hit och dit och har nu sagt att jag inte går med på att han beslutar ensidigt. Sonen är 1,5 år. Har försökt att få honom att samarbeta men han vill inte detta utan det ska vara på hans villkor. Kan jag göra något?
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Vårdnad, boende och umgänge Eftersom inget annat framgår av din fråga utgår jag ifrån att ni i dagsläget har gemensam vårdnad. Oavsett om man har gemensam eller ensam vårdnad har man dock som förälder en skyldighet att se till så att barnet regelbundet får träffa och umgås med båda föräldrarna (s.k. umgängesrätt, 6 kap. 15 § föräldrabalken). Detta har sin grund i att barnets bästa är avgörande i alla frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I Sverige utgår man ifrån att det bästa för barnet är att ha kontakt med båda sina föräldrar i så stor utsträckning som möjligt. Om man inte kan enas Om föräldrarna inte kan enas rörande umgänget går det att ta hjälp av kommunen och den så kallade familjerätten. Familjerätten erbjuder samarbetssamtal för att lösa konflikter av olika slag, vilket ofta resulterar i avtal avseende till exempel umgänge (6 kap. 17 a och 18 § föräldrabalken). Dock är kontakten med familjerätten frivillig och om ditt ex motsätter sig detta går det således inte att tvinga honom till att delta i samarbetssamtal. Istället har du möjlighet att ansöka om stämning hos tingsrätten i den ort där barnet bor (6 kap. 17 § föräldrabalken). En stämningsansökan kan antingen avse att du vill ha ensam vårdnad eller ett avtal avseende just umgängesrätten. Om du väljer att ansöka om ensam vårdnad kommer rätten att framförallt bedöma er samarbetsförmåga i frågor rörande ert barn (6 kap. 5 § föräldrabalken). Det faktum att ditt ex ensidigt vill bestämma och styra över umgänget talar således till din fördel. Umgängessabotage Umgängessabotage i olika former är något som domstolen ofta bedömer vara till den saboterande förälderns nackdel vid en vårdnadstvist. Så långt som det är möjligt är därför min rekommendation att du försöker vara tillmötesgående och låter ditt ex träffa barnet (inom rimliga gränser) tills den rättsliga processen är över. Vad får hans hot för konsekvenser? I svensk rätt föreligger som sagt en stark presumtion för att det bästa för barnet är att föräldrarna har gemensam vårdnad. Därmed är inte säkert att hoten om stryk mot din familj anses vara ett argument för att du ska få ensam vårdnad, så länge hoten inte riktar sig mot barnet. Dock kan detta, på grund av sammanhanget, styrka hans samarbetssvårigheter vilket talar till din fördel. Sammanfattning och råd I ditt fall verkar det inte möjligt att komma överens med hjälp av familjerätten. Du har istället möjlighet att ansöka om stämning i domstol angående umgängesfrågan (för att få ett avtal om hur och när det ska ske), att du vill ha ensam vårdnad eller båda delarna. Vad som talar till din fördel i en vårdnadstvist är att barnets pappa verkar motsätta sig det mesta samarbete. Du bör dock vara försiktig med att hindra honom från att träffa ert barn då det kan betraktas som umgängessabotage. Detta anses vara allvarligt på grund av den starka presumtionen för att det bästa för barnet är att umgås med båda föräldrarna. Mitt råd till dig är därför att väcka talan i domstol om saken. Det kan vara bra att ta hjälp av en jurist för att utforma sin talan korrekt, särskilt eftersom just vårdnads- och umgängestvister handlar mycket om argumentation för att övertyga domstolen om det man vill genomföra.Om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Vad gäller avseende umgänge och vårdnad?

2021-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Lång historia så kort som möjligt. Jag är sedan 6 år bonuspappa till 3 barn som idag är 7,5 10,5 o 12 år. Lång tids problem med barnens pappa som ibland dyker upp som "gubben i lådan" efter månader av tystnad o kör på som om inget hänt. Kortfattat: Han har 3 "nya" barn o bonuspappa till 2 som han föredrar, spelmissbruk som lett till risk för vräkning, orosanmälan om elavstängning o då han väl har haft barnen är det: matbrist, dålig hygien, 0 rutiner o gör i princip allt för att manipulera barnen, uteblir sånt han lovat o har aldrig funnits där, vi får stå för alla barnens saker som går sönder när de är där. Han o barnens mamma delar på högtider o nu häromdagen så sa barnen att de vill inte åka till sin pappa då de inte känner sig omtyckta eller lyssnas på.10,5:åringen har selektiv ätstörning o blir tvingad att äta saker som lett till ångest över att åka dit.Måste barnen träffa honom om de inte vill o kan de tvingas att göra det då det är barnens rätt till umgänge o inte hans rätt? Har tidigare alltid sett till så att han kan träffa dom då han inte har körkort. Jag o barnens mamma gör allt för att tillgodose barnens behov i skola o hemma o lider av att se hur barnen "trasas" sönder av hans beteende. De har gemensam vårdnad men nu har allt gått så långt o pågått så länge att barnens mamma går i tankar att söka för ensam vårdnad då barnen far illa av att vara hos honom. Finns det någon chans för henne att kunna få igenom det?
Cornelia Aebeloe |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag förstår att situationen ni befinner er i är påfrestande och krävande för alla inblandade, inte minst för barnen. Jag ska göra mitt bästa för att försöka besvara din fråga. Som jag förstår det undrar du dels om barnen kan tvingas träffa pappan, dels vilka möjligheter det finns för mamman att få ensam vårdnad om barnen. För att besvara dessa frågor får vi titta på föräldrabalken (FB). Kan barnen tvingas träffa pappan?Precis som du själv skriver så är det barnen som har rätt till umgänge med sin förälder, och inte tvärtom (6 kap. 15 § FB). Pappan har m.a.o. ingen skyddad rätt till att träffa barnen. Dock bör man ha i åtanke att barnets bästa ska vara styrande (6 kap. 2 a § FB). Om det i ert fall kan sägas vara barnens bästa att inte umgås med pappan, så bör barnen kanske inte ha umgänge med honom. Vidare ska man beakta barnets egna vilja i den utsträckning det kan motiveras i förhållande till barnets mognad och ålder (6 kap. 2 b § FB). Dina bonusbarn börjar komma upp i en ålder där det brukar anses motiverat att lyssna till barnets vilja. Att barnen inte vill träffa sin pappa talar därför för att de inte ska behöva göra det. Jag vill poängtera att det är viktigt att du och barnens mamma inte träder in och aktivt förhindrar umgänget mellan barnen och pappan. Om ni skulle göra det begår ni umgängessabotage, vilket kan ligga mamman till last om hon väljer att ansöka om att få ensam vårdnad. Beslutet om att träffa pappan ska ligga hos barnen och domstolen, inte hos er. Kan mamman få ensam vårdnad?Om mamman vill få ensam vårdnad om barnen finns det två alternativa vägar att gå. Det första alternativet är att hon sluter avtal med pappan om att hon ska få ensam vårdnad. För att avtalet ska bli giltigt krävs det att avtalet är skriftligt och godkänt av socialnämnden (6 kap. 6 § FB). Det andra alternativet är att mamman väcker talan i domstol om att få ensam vårdnad. När domstolen fattar beslut om vårdnad tittar de särskilt på föräldrarnas samarbetsförmåga och förmåga att sätta barnet först (6 kap. 5 § FB). Du skriver att pappan periodvis "försvinner", vilket självklart gör honom svår att samarbeta med. Att han inte har en förmåga att prioritera barnens hälsa och välmående framför sitt spelmissbruk talar också för att han inte sätter barnen först. Återigen så baserar domstolen sitt beslut på vad som är barnets bästa, och i viss mån på vad som är barnets egna vilja (6 kap 2 a-b § FB). Att barnen far illa hos pappan talar dock för att det inte är barnens bästa att stå under pappans vårdnad.Det är svårt för mig att ge ett definitivt svar på vad domstolen skulle besluta, men vid en sammantagen bedömning tycker jag det låter som att mycket talar för att mamman ska få ensam vårdnad. Sammanfattning och rekommendationSammanfattningsvis har barnen rätt till umgänge med sin pappa, men om de inte önskar utnyttja den rätten ska de inte tvingas till det. Avseende vårdnaden rekommenderar jag att mamman försöker få till ett avtal som ger henne ensam vårdnad. En fredlig lösning är alltid önskvärt och det absolut bästa för barnen. Om föräldrarna inte kan komma överens rekommenderar jag att mamman väcker talan i domstol om att få ensam vårdnad. Jag hoppas att jag kunnat besvara dina frågor och funderingar, och jag hoppas verkligen det löser sig för er! Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen. Med vänlig hälsning,

Ändring i vårdnaden och umgänge

2021-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej igenTack för erat svar det hjälpte mig väldigt mycket, dock så undrar jag nu vad gör jag om rätten till och med ger vårdnaden till pappan även om han misshandlade mig som gravid i 7 e månaden blev dömd och gick aldrig 1 år hos psykolog vilket var hans dom. Och han fick vårdnaden för han hade bostad och jag bode i annan stad. Vem ska jag vända mig till då? Polisen vet om detta socialen vet om detta. Barnet vill träffa mig men får inte för pappan rätten kommer inte hjälpa mig häller. Vad gör jag då?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det så att tingsrätten ger pappan vårdnaden kan du överklaga domen till hovrätten inom tre veckor från det att domen meddelades, för att domen ska kunna överklagas krävs det att du har fått ett beviljat prövningstillstånd (50 kap. 1, 7 a §§ rättegångsbalken). Skulle det i framtiden föreligga förändrade omständigheter kan du hos rätten begära om att få vårdnadsfrågan prövad igen. Barnet ska som huvudregel ha rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Är pappan boendeförälder med vårdnaden ensam och det inte finns något umgänge reglerat kan du begära om att få umgänget fastställt i en dom. Rätten kommer att ta hänsyn till barnets vilja i umgängesfrågan med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 b § föräldrabalken). Om inte barnets bästa talar emot ska du i vart fall få umgänge med barnet, oavsett om du inte tilldelas vårdnaden. Exakt hur umgänget ser ut beslutas beroende på din enskilda situation. Du och pappan kan även om ni mot förmodan skulle kunna komma överens i frågan få umgänget fastställt i ett avtal, avtalet får samma rättsverkan som en dom om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden (6 kap. 15 a § föräldrabalken). Familjerätten kan via samarbetssamtal hjälpa er att komma överens i frågan.Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Vad händer om man ger upp vårdnaden av sina barn?

2021-10-18 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Vad händer om man vill ge upp vårdnaden om sina barn?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över vad som händer om man vill ge upp vårdnaden av sina barn. I det följande går jag först igenom hur en ändring av vårdnaden går till, sedan redogör jag för vad vårdnaden innebär för att slutligen sammanfatta vad man förlorar om man inte längre är vårdnadshavare. Frågor om vårdnad av barn regleras i föräldrabalken (hädanefter förkortad FB)Ändra vårdnaden av barnFörst och främst kan det vara bra med ett förtydligande om att det inte finns någon möjlighet för en vårdnadshavare att ensidigt säga upp vårdnaden om sina barn. Vårdnaden av barn finns till för att tillgodose barnens bästa och vårdnaden ska därför vara ordnad så att barnets bästa i så stor utsträckning som möjligt blir tillgodosedd.För att en ändring i vårdnaden ska kunna ske krävs antingen att en domstol beslutar i ärendet eller att ett avtal mellan föräldrarna upprättas och sedan godkänns av socialnämnden. (6 kap. 5 och 6 § FB) Som jag redan har varit inne på ska i såväl en domstols som i socialnämndens bedömning barnens bästa stå i centrum. Generellt sett betraktas gemensam vårdnad och en god kontakt med båda föräldrarna som det bästa för barnen, men bedömningen beror på omständigheterna i det enskilda fallet. (6 kap. 2a § FB)Vad vårdnaden av barn innebärAtt ha vårdnaden av ett barn innebär delvis att man har en viss tillsyn över barnet. En vårdnadshavare ska se till så att barnet får den omvårdnad, trygghet och goda uppfostran som följer av barnets bästa. Den som har vårdnaden om ett barn ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. (6 kap. 1 och 2 § FB)Vidare har vårdnadshavaren även en rätt såväl som skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. (6 kap. 11 § FB)Om man blir av med vårdnaden Även om du inte är vårdnadshavare av barnet så har barnet fortfarande rätt till umgänge med den förälder den inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att man träffar varandra eller har annan kontakt. Eftersom umgänget är till för barnet finns det dock ingen plikt för barnet att umgås med föräldern och föräldern har inte någon rätt att umgås med barnet. (6 kap. 15 § FB)Utifrån det jag skrev ovan om vad vårdnaden av barn innebär kan man dra slutsatsen att det man förlorar om man inte längre är vårdnadshavare är att man inte längre har rätt att bestämma i frågor som rör ens barn – såväl gällande personliga som ekonomiska angelägenheter. Exempel på sådana frågor skulle kunna vara frågor om sjukvård, vilken skola barnen ska gå på, försäkringsfrågor och så vidare.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Nekad att träffa barnet av boendeföräldern

2021-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |6 kap. 15 a § föräldrabalkenHejsan. Jag och min exfru har en son på 2 år. Vi ligger just nu i en vårdnadstvist och skall på utredning nr 2 med familjerätten. Denna gången med hembesök mm..Vi hade i april en förhandling hos tingsrätten och blev där dömda till interimistiskt boende. Det står INGET om besöken utan endast att vi skall fortsätta genom familjerätten. Vi har gemensam vårdnad men ja får endast träffa grabben när hon vill.. men det sista så har jag börjat få ha honom själv och under lite längre tid (några timmar) Jag har sen i december inte fått ha honom helt själv och saknar det massor. Får hon neka mig att ha honom övernattandes 1-2gånger u månaden? Hittar inget om det på nätet samt damerna på familjerätten ge mig 0 i raka svar..Vad kan jag göra för att få ett beslut på de utan familjerätten? Jag håller på att gå under totalt av olycka pga detta.. Min son saknar mig så han knappt släpper mig när vi ses.. han frågar massor efter mig.. han har tillgång till alla nödvändiga saker hos mig. Har ett komplett rum för honom, han har dock aldrig varit i det
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att det inte finns något umgänge reglerat och att du blir nekad att träffa din son av den nuvarande boendeföräldern. Eftersom du och din exfru inte kommer överens i frågan kan du begära att få umgänget fastställt i en dom, hon kan då inte neka dig att träffa din son utan att göra sig skyldig till umgängessabotage samtidigt som du kan begära verkställighet av domen (6 kap. 15 a § föräldrabalken, 21 kap. 1 a § föräldrabalken).Det anses förenligt med barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, att din exfru hindrar dig från att träffa din son kan vara till hennes nackdel när vårdnadsfrågan avgörs (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Barnet ska även ha rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Eftersom ni inte kommer överens i umgängesfrågan är det enklast att få en dom som reglerar umgänget, rätten har även en möjlighet och besluta att ni ska ha barnet boende hos er varannan vecka.Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Relevans av en tidigare dom i en vårdnadstvist

2021-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag är skild och har två barn med min exman, vi har gemensam vårdnad. Min nya sambo är dömd för misshandel av sin föredetta flickvän. Kan hans dom påverka min lämplighet som förälder, säg om min exmake skulle vilja ha ensam vårdnad pga detta?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skulle din exmake i rätten begära att få ensam vårdnad och som skäl ange din sambos föregående dom kommer rätten att göra en riskbedömning för att utreda om barnen skulle kunna fara illa när de vistas hos er. Att vistas i våldsamma miljöer är självklart inte förenligt med barnets bästa och påverkar därför utgången i exempelvis en vårdnadstvist (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Att din sambo är dömd för misshandel långt tillbaka i tiden men i nuläget inte är våldsam och uppträder på ett bra sätt inför barnen och när han är tillsammans med dig tyder på att det inte föreligger någon risk för att barnen far illa. Det bör då inte heller föreligga några skäl att göra en ändring i vårdnaden. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Begära gemensam vårdnad

2021-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |6 kap. 5 § föräldrabalkenHej, Jag och mitt ex har 2 barn tillsammans och vi gick isär ungefär en månad efter att vi fick reda på att jag var gravid med andra barnet. Äldsta barnet bor då med mig och träffar honom varannan helg, och han föreslog att jag kunde få alla föräldradagar för yngsta barnet som var beräknat i slutet av februari i år, och att vi därefter skriver på gemensam vårdnad efter min föräldraledighet är över. Efter barnet föddes så har han knappt träffat barnet mer än vid hämtning och lämning av stora barnet och han har inte betalat något underhåll. Vi skrev på faderskaps papper när barnet var nån månad och jag fick fortsatt ha ensam vårdnad för att på så sätt få alla dagar som vi fortfarande var överens om. Men nu precis när han har blivit 6 månader dyker han upp och har bestämt sig för att han ska ha sina föräldradagar och han ska börja ta barnen varannan vecka från och med yngstas 1 års dag. Detta kom bara någon vecka efter att jag bett honom börja betala underhåll för yngsta barnet, han har inte visat något intresse innan trots att jag bett honom komma och lära känna yngsta barnet. Han utgår enbart utifrån sin ekonomi och inte alls vad som är bäst för barnen. Kan han kräva gemensam vårdnad nu även fast vi kommit överens muntligt att vi ska ha gemensam vårdnad efter föräldraledigheten? kan han bara ta barnen varannan vecka trots att yngsta då bara kommer vara 1 år och har bott med mig från födseln och nu precis efter 6 månaders dagen börjat träffa sin pappa några gånger i veckan?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ditt ex kan hos rätten begära att vårdnaden ska ändras från ensam till gemensam vårdnad. Att ni har en muntlig överenskommelse om att vårdnaden ska vara din enskilda fram tills en viss tidpunkt hindrar inte ditt ex från att begära detta 6 kap. 5 § föräldrabalken. Det är även möjligt att enbart begära att få umgänge med barnet även fast vårdnaden är din enskilda (6 kap. 15 a § föräldrabalken). Som huvudregel har barnet rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Situationen i ditt fall är således sådan att ditt ex kan vända sig till rätten för att begära att vårdnaden blir gemensam. Han kan även enbart begära att få umgänge fastställt. Däremot kan han inte innan ett umgänge är fastställt hämta barnet utefter sitt egna tycke. I normala fall vill man att barnet ska kunna träffa båda sina föräldrar, därför är det sannolikt att ditt ex i vart fall kommer att få ett fastställt umgänge. Hur ofta ett umgänge kan ske beslutar rätten utefter situationen i ditt enskilda fall. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar