Säga upp vårdnaden

2018-05-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej Vi har en mycket problematisk dotter som är sol placerad nu. Kan vi föräldrar på något sätt säga upp vårdnaden så att soc eller familjehemmet får vårdnaden?
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Att säga upp vårdnaden:Båda föräldrarna kan inte säga upp vårdnaden.Alla beslut som ska tas kring ett barns vårdnad ska utgå från barnets bästa enligt 6:2a Föräldrabalk (1949:381). När man ska bestämma vad som är bäst för barnet hänsyn särskilt tas till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Om det inte finns något som gör er särskilt olämpliga som föräldrar är det inte sannolikt att familjehemmet skulle få överta vårdnaden för er dotter.För bedömningen om vårdnad spelar det alltså inte så stor roll att föräldrarna tycker dottern är problematisk. Socialtjänsten kan inte ha vårdnaden om ett barn. Särskilt förordnade vårdnadshavare:Den möjligheten som finns är att föräldrahemmet övertar vårdnaden enligt 6:8 Föräldrabalk (1949:381). Det här sker inte på grund av att ni vill det, utan för att er dotter har bott där länge och det är uppenbart (!) att det är bäst för henne att stanna där. Kom dock ihåg det jag skrev ovan om "barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna". En talan ska initieras av socialnämnden så mitt förslag är att ni pratar med socialnämnden och ser vad som är bäst för er dotter. Med vänliga hälsningar,

Hur får jag tillbaka vårdnaden om min son?

2018-05-13 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag fick ensamvårdnaden i 2015. På grund av omständigheterna överlämnade jag ensamvårdnaden till min ex genom avtal på familjerätten. Hur ska jag få ensamvårdnaden tillbaka? Kan jag bara hämta sonen eller måste jag gå genom tingsrätten? Situationen är att efter exet fick vårdnaden han blev otillgänglig och gömmer sonen från mig. Jag kunde träffa min son på skolan bara 2 gånger på 1,5 år. Han förbjöd skolan lämna sonen till mig, svarar inte på telefonen häller i 1,5år! Skolan gjorde oroanmälan till socialen.
Emilia Garpebring |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om vårdnad av barn finns i 6 kap föräldrabalken. En ändring i vårdnaden kan göras antingen genom ett avtal mellan föräldrarna, som när vårdnaden överlämnades till ditt ex, eller genom ett domstolsbeslut. Det går inte att få tillbaka vårdnaden genom att helt enkelt hämta barnet.Avtal mellan föräldrarnaEtt avtal om vårdnaden kan träffas av föräldrarna men det måste även godkännas av socialnämnden för att bli giltigt, se 6 kap 6 § föräldrabalken. När socialnämnden bestämmer om de ska godkänna ett avtal om vårdnad utgår de ifrån principen om barnets bästa. Det innebär att överenskommelser som kan antas vara ofördelaktiga för barnet inte godtas.Som du beskriver situationen framstår det dock inte som att du och ditt ex är överens om att göra en ändring i vårdnaden. Vill ni ändå göra ett försök att komma fram till en lösning tillsammans går det att vända sig till kommunen för att få hjälp med samarbetssamtal.DomstolsbeslutDet andra alternativet är att du vänder dig till tingsrätten med en ansökan om att du ska få ensam vårdnad enligt 6 kap 5 § föräldrabalken. Även domstolen grundar sitt beslut på vad den anser vara bäst för barnet. Att ditt ex försvårat kontakten mellan dig och din son, samt att skolan gjort en orosanmälan är saker som kan tala för att det skulle vara bättre för din son att du återfick vårdnaden. Utan att känna till alla omständigheter kan jag dock inte uttala mig om hur jag tror att tingsrätten skulle döma.Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Vad kan en vårdnadshavare göra om den andra vårdnadshavaren låter vaccinera barnet mot den förstes vilja?

2018-05-05 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har delad vårdnad med mitt x. Vår 8 åriga son har adhd och en ospecificerad autism.Nu har mitt x vaccinerat vår son med MPR vaccination utan mitt medgivande.Han vägrar också säga vilken läkare som han gått till.Messade också att det kommer inte finnas med i journalen. Vår son har redan ett känsligt nervsystem.Läst på och tagit stark ställning emot att vaccinera. Vår son ville inte heller vaccineras.Hur gör jag nu?Vill anmäla/ stämma/ polisanmäla. Vad kan jag göra mina rättigheter? Vart vänder jag mig.Tacksam för svar snarast
Johanna Lindström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vårdnad av barn finns i 6 kap. föräldrabalken. Om du och ditt ex har delat vårdnad har ni båda rätt att bestämma i frågor som rör ert barns personliga angelägenheter, exempelvis vård och vaccination (6 kap. 13 § som hänvisar till 6 kap. 11 §). Att ditt ex har tagit ett ensamt beslut om att vaccinera er son är alltså inte i enlighet med den delade vårdnaden. Om du upplever att en fortsatt gemensam vårdnad inte kommer att fungera har du möjlighet att ta hjälp av domstol som då kommer att avgöra om du och ditt ex ska ha fortsatt delad vårdnad eller om en av er ska ha ensam vårdnad (6 kap. 5 §). Om du har ensam vårdnad om er son har ditt ex inte längre rätt att vara med och bestämma, något som skulle förhindra att han vidtar liknande åtgärder i framtiden.Jag skulle i första hand råda dig att ta kontakt med kommunens socialtjänst som kan erbjuda så kallade samarbetssamtal. Samarbetssamtalet leds av en sakkunnig tjänsteman, och syftet med samtalet är att föräldrar ska enas i exempelvis frågor om barnets vård. Samarbetssamtalet kan vara ett tillfälle för dig att förklara för ditt ex varför du har tagit ställning mot vaccination av er son, vilket förhoppningsvis leder till att det inte händer igen. Om ditt ex inte vill ha ett samarbetssamtal, och ni fortsatt är osams om vilka vårdåtgärder som är lämpliga för er son har du alltså möjligheten att ansöka hos tingsrätt om ensam vårdnad.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Vänligen,

Är det svårt att som förälder få tillbaka vårdnaden i framtiden om den har flyttats över till någon annan?

2018-05-05 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har en dotter som nu ska fylla 3år.Hon är frivilligt placerad hos mina föräldrar sedan födseln och nu när hon ska fylla 3år gav socialtjänsten oss två allternativ om att ta hem våran dotter med en hård och lång process, eller skriva över vårdnaden på mina föräldrar, som vi sedan kan ta tillbaka vårdnaden.Jag undrar då om man först kan skriva över vårdnaden och sedan ta tillbaka den? Eller om det blir svårt att få tillbaka vårdnaden sen? Mvh
Louise Bergstrand |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar gå igenom vad det är domstolen ska ta hänsyn till i en fråga om vårdnad. Sedan kommer jag gå igenom hur möjligheterna att få vårdnaden tillbaka ser ut.Barnets bästa är att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrarNär det ska tas ett beslut om vårdnad, boende eller umgänge för ett barn så är det alltid barnets bästa som ska vara avgörande. Bestämmelserna om vårdnad finns i föräldabalkens (FB) 6 kap. Enligt lagen så är barnets bästa främst att ha en nära och god kontakt till sina föräldrar samt att barnet inte ska riskera att utsättas för fysiskt eller psykiskt våld, FB 6 kap 2 a §. Barnets behov av kontinuitet och rutiner kan också påverka vad som anses vara bäst för barnet.Vårdnaden kan flyttas över till dina föräldrar eftersom er dotter har bott där hela sitt livNär ett barn har bott hos någon annan än föräldrarna under en längre tid så kan socialtjänsten väcka talan i domstol om att vårdnaden bör flyttas, FB 6 kap 8 §. Eftersom er dotter har bott hos dina föräldrar i tre år så finns det alltså en möjlighet att domstolen bedömer att det bästa för er dotter är att vårdnaden flyttas över till dina föräldrar. Detta för att dina föräldrars hem förmodligen är den miljön som er dotter har vant sig vid och därmed är mest trygg i.Om vårdnaden flyttas över till dina föräldrar så kan socialtjänsten eller ni som föräldrar senare väcka talan om att vårdnaden ska flyttas över till er igen, FB 6 kap 10 §. Domstolen ska då pröva vad som är bäst för er dotter.Om vårdanden i framtiden kan flyttas tillbaka till er föräldrar beror på vad som är bäst för er dotterDet finns inget självklart svar på din fråga. Därför kommer jag nedan gå igenom vad som talar för och emot för att ni kan få tillbaka vårdnaden i framtiden.Det som talar för att ni kan få tillbaka vårdnaden om er dotter i framtiden är:Att er dotter har rätt till en nära och god kontakt med er föräldrar.Om ni har haft en faktisk relation med er dotter under tiden då ni inte hade vårdnaden om henne.Om er dotter vill att ni ska ha vårdnaden. Ju äldre er dotter blir desto mer ska domstolen ta hänsyn till hennes vilja. Generellt brukar man ta mer hänsyn till ett barns vilja när barnet är tolv år eller äldre. Vad er dotter vill kan därför få stor betydelse beroende på hur gammal hon är vid det tillfälle ni ansöker om vårdnaden om henne. Det som talar emot att ni kan får tillbaka vårdnaden i framtiden är:Att en överflyttning av vårdnaden skulle kunna påverka er dotter negativt pga att hon skulle ryckas ur sin trygga tillvaro. Enligt lagen är det viktigt att se till att barnet får växa upp under stabila förhållanden och inte utsättas för omotiverade uppbrott. I praxis kan man se att den vuxna som har haft vårdnaden tidigare generellt sett får behålla vårdnaden om barnet. Domstolen bedömer i dessa fall att det är bäst för barnet att stanna kvar hos vårdnadshavaren pga barnets behov av en stabil tillvaro. Sammanfattningsvis är min bedömning att det kan bli svårt att få tillbaka vårdnaden om er dotter i framtiden om den flyttas över till dina föräldrar nu. Det finns en möjlighet att domstolen kommer bedöma att det är bäst för er dotter att dina föräldrar har kvar vårdnaden. Detta eftersom hon förmodligen kommer ha hunnit skapa sig en trygg tillvaro där. Om er dotter är i tolvårsåldern eller äldre när ni vill ha tillbaka vårdnaden, och hon vill att ni ska ha vårdnaden så talar det dock för att det bästa för henne är att ni får vårdnaden. Att ni har en god relation med henne under den tid ni inte har vårdnaden borde också vara till fördel för er i vårdnadsfrågan. Jag vill även nämna att en vårdnadstvist i domstol kan bli tuff och kostsam. Oavsett vem som får vårdnaden av er dotter så kan ni fortfarande ha en fin relation med henne. Det viktigaste är trots allt hennes behov och att ta ett beslut som är bäst för henne. Du är varmt välkommen att kontakta Lawline igen för mer rådgivning. Du kan ställa en ny fråga här eller boka en tid med våra jurister här. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, lycka till!Med vänliga hälsningar,

Ensam vårdnad eller anmälan till socialtjänsten

2018-05-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag och min fru har precis separerat. Vi har gemensam vårdnad och jag träffar dem ofta. Men pga olika saker misstänker jag att hon säljer sin kropp(prostituerad), av egen fri vilja dock. Saker jag läst och en enorm nytillkommen köpförmåga bortom hennes inkomster. Jag vill inte att mina barn vistas i en sådan miljö. Vad kan jag göra?
Emma Andersson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du är orolig för dina barns hemmiljö hos mamman så kan du antingen lämna in en stämningsansökan till tingsrätten där du begär ensam vårdnad. Det är då upp till tingsrätten att utreda om huruvida hemmet passar för dina barn. Resultatet kan då antingen bli fortsatt delad vårdnad eller att mamman får rätt till umgänge men du står som ensam vårdnadshavare. Den andra vägen som du kan gå är att ta kontakt med socialtjänsten om du misstänker att barnen far illa på grund av deras situation hos mamman. Socialtjänsten är skyldiga att utreda alla orosanmälningar som kommer in. Klicka HÄR för att få reda på mer om hur du gör en orosanmälan. Hoppas det var svar på din fråga!

Kan vi dela upp vårdanden av våra nyfödda tvillingar?

2018-05-06 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, Vi ska snart föda tvillingar och tänkte att pappan ska få ensam vårdnad om ena barnet och att jag ska få ensam vårdnad om det andra barnet. Får vi göra så?
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om vårdnad av barn finns i Föräldrabalken. Eftersom det inte framgår av din fråga hur era familjeförhållanden ser ut kommer jag i mitt svar börja med att redogöra för hur vårdnaden kommer att se ut när barnen föds beroende på du och deras far är gifta eller inte. Därefter kommer jag att gå igenom hur ni ansöker om förändrad vårdnad och vad domstolen kommer att ta hänsyn till i sitt beslut. Vem har vårdnaden om barnen när de föds?Om du och barnens pappa är gifta kommer ni till en början att ha gemensam vårdad om båda barnen (FB 6:3). Är ni däremot inte gifta har du ensam vårdnad om båda barnen, och deras pappa måste ansöka om att få vårdnaden genom att skicka in en ansökan till socialnämnden som normalt brukar godkännas om ni är överens om det (FB 6:3 och 6:6)Hur ansöker man om förändrad vårdnad?Vill ni få till en ändring i den vårdnad som gäller när barnen väl föds kan ni avtala om att ni ska ensam vårdnad om vart och ett av barnen, men eftersom det innebär att sära på två tvillingsyskon efter födseln kommer detta sannolikt inte att godkännas av socialnämnden (FB 6:6). Troligen kommer ni istället behöva vända er till närmaste tingsrätt (FB 6:5). Vad tar domstolen hänsyn till när de beslutar om vårdnad?Utgångspunkten för domstolen i vårdnadsmål är principen om barnets bästa (FB 6:2 a). Barnets bästa ska till och med vara avgörande i alla mål som rör vårdnad. Där inkluderas uttryckligen barnets rätt att ha en god och nära kontakt med båda sina föräldrar, men även barnens rätt att ha en nära relation till sina syskon. I sin bedömning kommer domstolen att lägga vikt vid din och barnens pappas förmåga att samarbeta i frågor som rör era barn (FB 6:5 2 st). Trots allt detta så får domstolen dock inte bestämma att ni ska ha gemensam vårdnad mot er vilja. Normalt brukar inte syskon skiljas åt mellan olika vårdnadshavare om det inte finns konflikter som gör att en annan lösning inte är för barnens bästa. Sammanfattningsvis kan ni ansöka om att få ensam vårdnad om varsitt barn, och domstolen kan inte tvinga er till gemensam vårdnad om ni båda motsätter er det. Eftersom barnets bästa ska vara avgörande för beslutet, och närheten till syskon är en viktig del av barnens välmående i många fall, kan dock domstolen istället välja att ge en av er vårdnaden om båda barnen. Jag vill också nämna att vårdnadsfrågor är väldigt individuella, och domstolen kommer att ta hänsyn till hur just er situation ser ut. Jag kan därför bara ge dig ett ungefärligt svar på din fråga om vad domstolen skulle kunna komma fram till.Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Vad har jag för rättigheter och skyldigheter som vårdnadshavare om den andra vårdnadshavaren inte låter mig träffa mitt barn?

2018-05-05 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Har en dotter som är 14 år med diagnosen autism. Nu ligger jag och hennes mamma i skilsmässa. Dottern och min fd gick en kväll bara ut och kom inte in igen. Jag har nu inte fått träffa min dotter på två månader. Min dotter vill inte att jag skickar sms eller mejl längre enligt min fd. Dottern har inte svarat en enda gång under dessa två månader på mina sms och mejl. Min fd säger att hon bara följer dotterns bästa och gör inget åt saken. Helst ska jag inte göra något utan ska försöka glömma henne vilket skulle vara det bästa enligt min fd. Jag vill absolut ha kontakt och mår själv mycket dåligt över situationen. Min fråga är vad har jag för rättigheter och skyldigheter? Enligt socialförvaltningen i kommunen jag bor så kan jag inte göra något. Är det verkligen så?
Jessica Khoo |Hej och stort tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!I mitt svar antar jag att ni för närvarande har delad vårdnad eftersom det är presumtionen för ett gift par, 1 kapitlet 1§ jämte 6 kapitlet 3§ Föräldrabalken (FB). Dina rättigheter och skyldigheter Vid delad vårdnad har du som vårdnadshavare rätt och skyldighet att bestämma om din dotters personliga angelägenheter tillsammans med hennes mamma som är den andra vårdnadshavaren, 6 kapitlet 11 och 13§§ FB. Att bara ta med sig barnet, utan lov från dig som är vårdnadshavare, och inte komma tillbaka samt att du inte kan få kontakt med din dotter som är 14 år kan eventuellt anses vara egenmäktighet med barn som är ett brott enligt 7 kapitlet 4§ Brottsbalken (BrB).Mammans agerande kan vidare anses vara ett missbruk av sitt utövande av vårdnaden. Detta medför för dig att det kan vara lönsamt för dig att väcka talan om ändring i vårdnaden enligt 6 kapitlet 7§ FB. Socialförvaltningens uttalande Av det jag berättat ovan ser du att det finns möjligheter för dig att försöka komma till rätta med ditt problem. Det jag rekommenderar om du vill försöka väcka talan mot henne är att se till att du kan bevisa att hon försvunnit med dottern och den kommunikation som ni haft där det framgår att du inte ska träffa din dotter. Behöver du mer hjälp i frågan kan du ställa en ny fråga eller kontakta en av våra jurister. Vänligen,

Hur kan jag få ensam vårdnad över mitt barn?

2018-05-05 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har en dotter på 6 månaderoch hennes pappa å jag gjorde slut innan jag fick veta att jag var gravid. Han har träffat henne kanske 15 gånger sen hon kom å då är det när jag har övertalat han att komma å fått betala resa, mat å cigg åt han för att han ska komma. Jag försökte ge honom en chans att ta ansvar å vara delaktig i henne mem det har bara resulterar i att han gör allt han kan för att göra saker så svårt som möjligt för oss å är inte delaktig i nånting å sätter enbart sig själv i första hand. Hur stor chans kan jag ha att få igenom ensam vårdnad? För det här går inte, jag kan inte ens skriva henne där vi bor å ställa mig i kö för dagis
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid fråga om vårdnad av barn är Föräldrabalken (FB) tillämplig. Vilka faktorer beaktas i en vårdnadstvist?I beslut om vårdnad över barn ska barnets bästa stå i centrum. Man ska ta hänsyn till risken för att barnen utsätts för övergrepp eller förs bort eller far illa på något sätt, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Man ska även ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6:2a FB). Vid bedömning av barnets bästa tar man hänsyn till bland annat kontinuitetsprincipen och umgängessabotage. Kontinuitetsprincipen innebär att man gärna inte flyttar på ett barn från där den länge haft sitt hem och sin trygghet. Umgängessabotage innebär att någon av föräldrarna aktivt motarbetar den andra föräldern för att försvåra umgänge med mera. Det talar emot denna personens rätt till vårdnad. Det finns en mängd saker att ta hänsyn till vad gäller barnets bästa, och det är detta som blir avgörande för vårdnadsfrågan. På vilka sätt kan jag få ensam vårdnad?Om ni har gemensam vårdnad över barnet kan ni avtala om att endast en förälder ska stå som vårdnadshavare till barnet. Ett sådant avtal måste vara skriftligt och godkännas av socialnämnden (6:6 FB). Du kan även vända dig till familjerätten i din hemkommun. De anordnar samarbetssamtal där man som föräldrar och vårdnadshavare får hjälp att komma överens och komma till en bra lösning för barnet. Samtalen är till för att föräldrarna ska hitta former för att kunna samarbeta och kommunicera på ett sätt som är bra för barnet. Även rätten kan besluta om ensam vårdnad för den ena föräldern. Rätten tar särskild fasta på föräldrarnas samarbetsförmåga gällande barnet (6:5 FB). Även här är barnets bästa den vägledande faktorn (6:2a FB). Om en förälder vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller brister i omsorgen ska rätten anförtro vårdnaden till den andra föräldern (6:7 första och andra stycket FB). Vad kan jag göra?Om det är möjligt att du och pappan kan lösa vårdnadsfrågan på egen hand och avtala om det är det att rekommendera. Ett annat sätt är att söka dig till kommunens familjerätt där ni kan få hjälp och vägledning i er kommunikation och samarbetsförmåga. Om inte får kan man söka sig till domstolen som kommer att göra en helhetsbedömning av situationen med barnets bästa som vägledning. Det är många faktorer som kommer att beaktas och en komplex fråga att svara på utan vidare information.Med vänliga hälsningar