Får en frånvarande far begära vårdnadsrätt?

2020-11-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Får en frånvarande far komma tillbaka och begära/få vårdnadsrätt? Han är varken på födelsebeviset eller stöder barnet ekonomiskt. Han bestämde att inte vara i barnets liv. Han såg barnet när hen var ett nyfött barn men inte sedan dess. Det har varit mer än 4 år.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du frågar om ditt barns far kan begära/få vårdnadsrätt när han inte varit närvarande i barnets liv innan. Jag kommer att hänvisa till föräldrabalken (FB), specifikt FB 6 kap., som reglerar frågor om vårdnad, boende och umgänge. Ändring av vårdnad Jag utgår från att att du just nu är ensam vårdnadshavare och att du är orolig över att barnets far kan få gemensam vårdnad eller ensam vårdnad av barnet. I lagen finns det en möjlighet för fadern att få vårdnad genom att ta upp frågan till domstol i enlighet med FB 6 kap 5 §. Då är det rätten som beslutar om vårdnaden ska vara gemensam eller om den ena föräldern ska ha vårdnaden ensam. I enlighet med andra stycket kan rätten inte besluta om gemensam vårdnad om både du och fadern motsätter sig det. Barnets bästa är avgörande Utgångspunkten är att barnets bästa ska vara avgörande vid alla åtgärder som rör barnets vårdnad, boende och umgänge (FB 6 kap. 2 a §.). Principen om barnets bästa finns också i artikel 3 i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter och utgör där en av grundpelarna i konventionen. Detta innebär att om barnets bästa är att du står som ensam vårdnadshavare kommer du fortsätta att vara det. Hur sker bekräftelse av faderskapet för ett barn? Du skriver dock att han inte är med på födelsebeviset. Ifall du är gift presumerad din make vara far till barnet (FB 1 kap. 1 §) och ifall du är ogift fastställs faderskapet med en bekräftelse eller med ett domstolsbeslut (FB 1 kap. 3 §). Faderskap som fastställt genom bekräftelse fastställs genom att fadern utför en skriftlig bekräftelse om att han är fadern till barnet. Detta måste dock bevittnas av två personer och godkännas av socialnämnden och av dig (modern). Faderskap som fastställt genom dom kan endast bli möjligt om det är barnet som väcker talan (FB 3 kap. 5 §). Socialnämndens ansvar Viktigt att nämna är att socialnämnden har ett utredningsansvar att se till så att faderskapet fastställt (FB 2 kap. 1 §). I enlighet med FB 2 kap. 6 § kan fadern därmed begära att en blodundersökning äger rum, vilket hade bekräftat honom som far. Det innebär att den omständighet att fadern inte står på födelsebeviset, kan komma att ändras. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänlig hälsning,

kan man bestämma vem som ska ha vårdnaden i ett testamente?

2020-11-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Om vi vill bestämma vem som ska ha vårdnaden om våra barn om vi båda dör. Ska nedanstående dokumenteras i ett testamente då?10 a § Om vårdnadshavare skall förordnas särskilt, utses någon som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Den som är underårig får inte förordnas till vårdnadshavare.[S2]Två personer kan utses att gemensamt utöva vårdnaden, om de är gifta med varandra eller är sambor.[S3]För syskon skall samma person utses till vårdnadshavare, om inte särskilda skäl talar mot det.[S4]Om vårdnadshavare skall förordnas efter föräldrarnas död och föräldrarna eller en av dem har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare, skall denna person förordnas, om det inte är olämpligt. Lag (2005:434).
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är rätt att man kan välja vårdnadshavare genom att ge till känna era önskemål. Paragrafen ställer dock inget formkrav. Det är alltså inte nödvändigt att skriva önskemålet i testamentet. Men det kan vara bra att ha ett skriftligt underlag för att undanröja eventuella bevissvårigheter. Det är viktigt att beakta formkraven för ett giltigt testamente om ni väljer att skriva det i testamentet. Det kan du läsa mer i 10 kap. ärvdabalken.Vidare är det viktigt att poängtera att det är domstolen som har sista ordet. Med hänsyn till barnets bästa ska domstolen besluta huruvida personen ni har valt är lämplig eller inte. Domstolen är alltså inte bunden av testamentet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Kan jag skriva i testamente vem som ska få vårdnaden om mitt barn om jag dör?

2020-11-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har skaffat barn själv I Danmark. Så ingen pappa och ingen som kan hävda den rätten. Han är dock bara 3 år så undrar vad som skulle hända om jag dör? Kanske vore en bra ide att göra ett testament?
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan absolut vara en god idé att i ett testamente skriva ner din önskan om vem som ska ta hand om din son om du skulle dö. Frågan om vad som händer i dessa fall regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB). Enligt 6 kap. 9 § FB gäller vid en förälders dödsfall i första hand att vårdnaden anförtros den andra föräldern. Eftersom det i ditt fall inte finns någon andra förälder så kommer vårdnaden om din son i sådant fall anförtros åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vem som kan utses till särskilt förordnad vårdnadshavare brukar i första hand vara någon vuxen som barnet redan har i sitt liv; tex. en mormor, moster, morbror eller nära vän till familjen. Man ställer samma krav på förordnade vårdnadshavare som man gör på vårdnadshavande föräldrar, dvs att denne ska ge barnet rätt omvårdnad, trygghet och en god fostran (se 6 kap. 10a § RB och jfr 6 kap. 1 § FB). Enligt 6 kap. 10a § st. 4 FB har föräldrar möjlighet att lämna önskemål om vem de vill ska utses till vårdnadshavare vid eventuellt dödsfall. Den önskade personen ska då förordnas om det inte är olämpligt. Olämpligt kan det vara om personen som önskats uppenbarligen inte har möjlighet att ge barnet en trygg uppväxt och god uppfostran. Det kan också anses olämpligt om barnet själv är tillräckligt gammalt (läs tonåring) och motsätter sig valet av vårdnadshavare. Men oftast går man alltså på den avlidna förälderns önskemål. Med detta i åtanke skulle jag absolut råda dig att skriva ett testamente angående vem du önskar ska anförtros vårdnaden om din son om du skulle dö. Såklart hoppas man på att leva för att se sina barn växa upp, men det är bra att ha detta förberett om det värsta skulle hända! Då kan du också vara trygg med vetskapen om att din son kommer tas omhand av någon som du själv har valt. Jag hoppas att du är nöjd med mitt svar. Återkom gärna om du har fler frågor eller funderingar! Med vänliga hälsningar

Flytta inom staden utan pappans medgivande?

2020-11-14 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej Jag och mitt ex har delad vårdnad över två barn Dem är folkbokförda hos sin far Nu är det så att jag vill flytta till större lägenhet inom staden, vilket inte kommer påverka barnens liv alls , alltså dem kommer gå i samma skola och förskola och ha samma aktiviteter samt samma umgänge med sin pappa Måste jag ha pappas medgivande för denna flytt ? Barnes pappa och jag har inte den bästa relationen och han skulle inte tveka att försöka förstöra för mig Det ja undrar nu är om ja gör något fel i att flytta även om det bästa vore att vi var översensTycker att det är helt galet om en människa ska ha så mkt makt att jag inte kan göra det jag vill om det är en förbättring för barnen Med vänlig hälsning, En mamma
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar om du behöver ett medgivande från barnens pappa för att kunna flytta till en större lägenhet inom staden. Här under går jag igenom vad som gäller när det kommer till att fatta beslut som rör barnen när föräldrarna har gemensam vårdnad. Regeln finns i föräldrabalken (FB). Därefter går jag igenom vad regeln betyder för dig i just din situation.Gemensam bestämmanderättOm föräldrarna har gemensam vårdnad har de gemensam bestämmanderätt när det kommer till viktigare frågor som rör barnen. Det betyder att föräldrarna var för sig kan fatta mer vardagliga beslut, men att de måste komma överens i viktigare frågor. Exempel på viktigare frågor är om barnen ska flytta till en annan ort eller byta till en annan förskola/skola. (6:13 FB).Din situationSåsom du beskrivit din flytt kan jag inte se att du skulle behöva pappans medgivande. Eftersom barnen flyttar inom samma ort och kommer kunna gå kvar i samma skola och förskola uppfattar jag det som att det är ett beslut som du kan fatta själv. Däremot kan det tyvärr vara så att barnens pappa ändå försöker använda det emot dig och göra en tvist av det hela. Skulle det nu bli en tvist kan jag däremot inte se hur flytten skulle kunna användas emot dig rättsligt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag påverka ena förälderns umgängesrätt?

2020-11-26 i Vårdnadstvist
FRÅGA |HejJag har ensam vårdnad och pappan umgänge varannan helg fastställt i tingsrätten. Nu har det på kort tid inkommit orosannälningar till soc där umgänget med pappan ligger till grund. Då han inte är vårdnadshavare bollar dom över att det är mitt ansvar och kan inte råda mig. Om jag pga detta vill förändra (inte neka) umgänge, hur går jag till väga?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. AllmäntRegler om vårdnad, boende och umgänge hittar vi i Föräldrabalken ("FB). Det är alltid barnets bästa som är avgörande (6 kap. 2a FB). En huvudregel är att barn har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med, men ibland kan man behöva göra ett undantag (tex om barnet riskerar att fara illa eller liknande). Umgänget är till för barnet och det ska bestämmas utifrån vad som är bäst för barnet. Du som vårdnadshavare har ett ansvar för att barnet ska få den kontakt det behöver med sin pappa (FB 6 kap. 15 §) Värt att tillägga är att umgänge inte nödvändigtvis måste ske genom att barnet och föräldern träffar varandra, det är tillräckligt att de har kontakt via telefon exempelvis.Vad du kan göraFörst och främst bör du kontakta pappan för att se vilken inställning han har och i bästa fall komma fram till en lösning i samförstånd. Ifall du och barnets pappa är överens kring umgänget så kan familjerätten hjälpa er att skriva ett avtal, det är alltså inte alltid nödvändigt att vända sig till tingsrätten. Om socialnämnden i er kommun godkänner avtalet så blir det juridiskt bindande på samma sätt som en dom i tingsrätten. Det är bara om man vill ändra vårdnaden som man måste vända sig till familjerätten eller tingsrätten, så om du endast vill ändra barnets umgänge med pappan så räcker det att ni själva är överens. Ifall du är orolig över ditt barn så kan du ansöka om ett sk umgängesstöd (6 kap. 15c § FB). Ett umgängesstöd medverkar när barnet ska träffa föräldern som barnet inte bor tillsammans med. Det är då tingsrätten som utser ett sådant ifall de anser att barnet är i behov av det. Som sagt är det heller inte nödvändigt att barnet och pappan träffas för att de ska anses ha kontakt med varandra, även om det oftast är i linje med barnets bästa.Nu vet jag inte alla bakomliggande omständigheter i just din situation, men barnets rätt till kontakt med båda sina föräldrar anses vara väldigt viktigt. Ifall du är orolig över ditt barns säkerhet och välmående så kan du ansöka om ett umgängesstöd hos rätten, vilket oftast är mer förenligt med "barnets bästa" än att strypa all fysisk kontakt. Avslutningsvis ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och att du känner mer klarhet i din situation, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Kan man hindra barnen från att träffa exets nya partner?

2020-11-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag är ihop med en man som har 2 barn, snart 11 och 13 år. Problemet vi har är hans ex, barnens mamma, som mer än gärna lägger sig och ska bestämma allt. Nu har hon bestämt att jag inte får träffa hans barn under striktare Corona tider för hon är rädd att jag smittar barnen. Vi bor inte ihop på papperet men träffas jämt och även med barnen. Hon hotar med att han inte får träffa barnen om jag åker hem till dom. Har hon någon rätt överhuvudtaget att agera så här?Tacksam för svar!
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga behandlas i föräldrabalken (FB). VårdnadJag utgår ifrån att barnens föräldrar har gemensam vårdnad över barnen. De har då rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. De ska därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap. 11 § FB). Vidare måste det konstateras att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av barnets bästa ska hänsyn tas till risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och även till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2a § FB). Om föräldrarna har gemensam vårdnad över barnen, ska alla beslut kring barnen fattas gemensamt. Beslutet ska också tas med hänsyn till barnets bästa. Man kan alltså säga nej till beslut som fattas av den andra föräldern. Dock kan den föräldern som har barnen hos sig (s.k. boendeföräldern) få ensidigt fatta beslut om vardagliga saker såsom mat, kläder och även vem barnet får umgås med i dennes hem.Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det finns ingen laglig väg för en förälder att begränsa den andra förälderns möjlighet för att kunna träffa barnen. Det är alltså inget som mamman kan framtvinga lagligt. Detta förutsätter att barnen inte känner sig otrygga – att det inte strider mot barnets bästa. Skulle det strida mot barnets bästa (t.ex. barnen får illa) kan utgången blir helt annorlunda.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Vårdnad avseende sambos barn

2020-11-14 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har ett barn tillsammans och min sambo har en son sen tidigare. Hon har haft ensam vårdnad från början och barnet har inte bott med pappan sen han var ca ett halvår gammal. I det fall det skulle hända någonting med min sambo t ex bortgång så har vi funderingar kring hur vårdnaden blir för sonen. Vi är inte gifta men bor stadigvarande tillsammans och båda har en uppfostrande roll för båda barnen. Sonen har stark anknytning till staden där vi bor med vänner och min sambos familj. Han träffar sin pappa väldigt sporadiskt några korta stunder per år.Finns det en risk att pappan då får vårdnaden och sonen behöver flytta iväg från sitt syskon och familj vid ett sådant tillfälle?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga behandlas i föräldrabalken (FB). Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller.Vårdnaden om din sambos barnFörst och främst ska det konstateras att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av barnets bästa ska hänsyn tas till risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och även till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6:2a FB).Om barnet står under vårdnad av endast en av föräldrarna och den föräldern dör, skall rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6:9 FB)Om vårdnadshavare skall förordnas särskilt, utses någon som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Den som är underårig får inte förordnas till vårdnadshavare. Om vårdnadshavare skall förordnas efter föräldrarnas död och föräldrarna eller en av dem har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare, skall denna person förordnas, om det inte är olämpligt (6:10a FB). Om barnet har nått en tillräcklig mognad och motsätter sig att den tilltänkta personen förordnas som vårdnadshavare, kan det inte anses lämpligt att förordna honom eller henne. Svar på din frågaVid en eventuell bortgång av en förälder som har ensam vårdnad ska rätten bestämma vem som ska vara barnets vårdnadshavare. Den efterlevande föräldern har då möjlighet att ansöka om vårdnaden. Det innebär dock inte att denne ska få vårdnaden per automatik. Rätten kan istället utse en eller två särskild förordnade vårdnadshavare om det skulle vara lämpligare än den efterlevande föräldern. Om den avlidna föräldern som hade ensam vårdnaden har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare ska personen förordnas om det inte är olämpligt. Om barnet har nått en tillräcklig mognad kan barnet motsätta sig detta beslut och då kan personen inte anses vara lämpligt. Detta eftersom alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge ska beakta barnets bästa. Av din fråga verkar det som att du har haft en stor roll i barnets liv. Dessutom har barnet en stark anknytning till staden där ni bor. Det skulle kunna vara ett argument som talar för att vårdnaden lämpligen bör tillfalla dig. Det allra viktigaste är att man ska ta hänsyn till barnets bästa vid alla frågor som berör barnet.Ett annat alternativ som skulle kunna vara av intresse är att adoptera barnet. Adoption av en sambos barn skulle innebära att barnet anses som sambornas gemensamma barn (4:21 FB). Barnet skulle då stå under både din och din sambos vårdnad (4:22 FB). Du kan läsa mer om reglerna om adoption i 4:e kapitlet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Ska barnen stanna hos mig eller flytta med fadern till Danmark?

2020-11-14 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej Jag och fadern till mina barn riskerar nu att hamna i en vårdnadstvist om våra två barn ,3 och 6 år gamla, eftersom fadern bestämt sig för att flytta till Danmark inom en snar framtid. Fadern vill att barnen flyttar med honom till Danmark och jag vill att de ska bo kvar i Sverige hos mig. Barnen bor växelvis hos mig och fadern och har gjort så sedan vi separerade i Juli. Jag bor kvar på gården där barnen är uppväxta och våra barn går på förskola och i förskoleklass på en skola inte långt därifrån. Både jag och fadern vill det som är bäst för barnen ur deras synpunkt och skulle därför vilja undvika en vårdnadstvist om så är möjligt, men då våra åsikter går åt olika håll försöker jag nu få mer konkreta svar utifrån er kompetens om lagen och vad som ev skulle kunna ske om det ändå blir en vårdnadstvist av detta. Självklart förstår jag att det finns mycket mer som tas med som underlag till en dom vid en ev vårdnadstvist men varken jag eller fadern har något i våra levnadsförhållanden som jag tror är av relevans för beslutet.Så min fråga är: vad anser ni skulle bli resultatet av en ev vårdnadstvist där det ska beslutas vad som blir bäst för barnen enligt svensk lagstiftning utifrån informationen ovan?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar vad resultatet av en vårdnadstvist skulle bli om du vill bo kvar med barnen i Sverige, medan fadern vill att barnen ska flytta med honom till Danmark. Det finns en regel i föräldrabalken (FB) som jag tror skulle avgöra tvisten. Här under går jag igenom den regeln och vad den innebär i er situation.Gemensam bestämmanderättOm föräldrarna har gemensam vårdnad om sina barn har de gemensam bestämmanderätt i viktigare frågor som rör barnen. Det betyder att vårdnadshavarna var och en kan fatta mindre vardagsbeslut som rör barnen, men att de måste vara överens för att kunna fatta viktigare beslut. Ett exempel på ett viktigare beslut är om barnen ska flytta till en annan ort eller byta förskola/skola. (6:13 FB).Er situationI ert fall tror jag att barnen skulle få stanna kvar i Sverige om ni inte själva kommer överens om något annat. För att barnen ska få flytta till en annan ort eller till och med till ett annat land måste vårdnadshavarna vara överens om det. Med andra ord kan du hindra att dina barn flyttar om du inte tror att det skulle vara bra för dem.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,