Måste man specificera egendom i äktenskapsförord när all egendom ska vara enskild?

2021-02-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Återkoppling till ett tidigare lawline-svar ang fastighetsrätt 210219: Du skriver i ditt svar att ett äktenskapsförord måste skrivas där huset görs till enskild egendom Makarna har efter att huset byggdes skrivit ett nytt äktenskapsförord där all egendom som hustrun äger skall vara hennes enskilda egendom men här är inte huset specificerat, min fråga är räcker detta eller måste husbyggnaden specificeras
Karin Pihl |Hej! Tack för att du återigen vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det är fullt möjligt att genom ett äktenskapsförord förordna hela sin egendom som enskild och inte endast delar av den (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det krävs ingen specifik formulering eller liknande för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt, och man kan därför inte säga att det krävs att huset specificeras. Man kan på så sätt i princip säga att det räcker med skrivelsen att all egendom hustrun äger ska vara hennes enskilda egendom. Det är med andra ord möjligt att formulera ett äktenskapsförord där all egendom ska vara enskild utan att specificera all denna egendom. Det kan vara bra att veta att om all egendom i ett äktenskap enskild ska inte en bodelning ske vid en eventuell skilsmässa (9 kap. 1 § äktenskapsbalken).Vill man istället förordna delar av egendomen som enskild är det viktigt att man uttrycker sig tillräckligt specifikt, om inte så riskerar man att äktenskapsförordet blir ogiltigt i de delar där det är vagt formulerat.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Behöver man skriva ett nytt äktenskapsförord om man köper en större andel av det som har bestämts ska vara enskild egendom?

2021-02-10 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min man och jag har ett registrerat äktenskapsförord från 2018. Enligt detta utgörs min enskilda egendom av min "del av fastigheten XXX samt arv". Fastigheten XXX är en fritidsfastighet vilken jag, när äktenskapsförordet upprättades, ägde 1/4 av. Andelen preciseras ej i äktenskapsförordet. Jag har i jan 2021 köpt ytterligare ½ av fastigheten och äger såldes ¾. Min man och jag är ense om att även den nu köpta delen ska vara min enskilda egendom.FRÅGA: Behöver äktenskapsförordet uppdateras?
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Regler om äktenskapsförord hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB). Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att egendom ska vara någon av makarnas enskilda egendom och därmed inte ingå i en eventuell bodelning (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Har ni skrivit i äktenskapsförordet att den del av fastigheten som du äger ska vara din enskilda egendom utan att precisera hur stor del av fastigheten det är du äger så behöver ni inte upprätta ett nytt äktenskapsförord. Äktenskapsförordet gör fortfarande den del av fastigheten som du äger till din enskilda egendom. Hade ni däremot skrivit att 1/4 av fastigheten ska vara din enskilda egendom, så hade ni behövt skriva ett nytt äktenskapsförord då den nyligen köpta delen hade blivit giftorättsgods. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

När kan ett religiöst äktenskap registreras hos skatteverket?

2021-02-08 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej jag har träffat en man och vi kommer Ha en religiös äktenskap via en imam. Jag vill inte registrera äktenskapet på Skatteverket för att skydda mina tillgångar från att behöva dela lika med honom. Min fråga är då om de islamiska underlagen är tillräckliga för att registrera äktenskapet hos Skatteverket utan min godkännande? Om han skulle få för sig att skicka in dem till Skatteverket utan att jag vet!!Vänligen ....
Anastasiia Slovak |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om äktenskap regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB). Ett civilrättsligt formellt äktenskap ingås genom vigsel (4 kap. 1 § ÄktB). Vigsel Under en vigsel ska de som ingår ett äktenskap vara närvarande samtidigt. Vidare ska en vigselförrättare fråga de som ingår äktenskapet om de samtycker till denna innan vigselförrättaren förklarar dem för makar. (4 kap. 2 § ÄktB). Vigselförrättarens behörighet En vigselförrättare måste vara behörig att förrätta vigseln annars är äktenskapet ogiltigt i civilrättslig mening. Behörig vigselförrättare är antingen en präst/annan befattningshavare i ett trossamfund eller en person som länsstyrelsen har förordnat (4 kap. 3 § ÄktB). Bestämmelsen innebär att en imam kan vara en behörig vigselförrättare. En behörig vigselförrättaren ska direkt efter vigseln meddela skatteverket om äktenskapet (4 kap. 8 § ÄktB). ÄktenskapsförordVid en eventuell skilsmässa sker en bodelning där den gemensamma egendomen, giftorättsgodset, fördelas mellan makarna. I bodelningen ingår dock inte makarnas enskilda egendom (9 kap. 1 § ÄktB). All egendom, utom den enskilda, anses vara giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Du kan göra din egendom till enskild genom att skriva ett äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Tänk på att ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna. Det ska även registreras hos skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). Detta gäller i ditt fall Äktenskapet kan komma att registreras hos skatteverket om er religiösa äktenskap uppfyller kraven för en vigsel och imamen i fråga är en behörig vigselförrättare. Då är det möjligt att skydda tillgångarna genom ett äktenskapsförord. Skulle förutsättningar för vigsel inte uppfyllas kan äktenskapet inte registreras eftersom det anses civilrättsligt ogiltigt. Det som kan vara viktigt att tänka på är att beroende på hur er religiösa äktenskap ser ut, kan ni anses vara sambor i lagens mening. I ett sådant fall kan sambolagen bli aktuell vid en eventuell upplösning av förhållandet.Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

Ska gåva inkluderas av äktenskapsförord

2021-02-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vi har beslutat oss för att skilja oss. Vi har ett äktenskapsförord som säger att allt som förvärvas därefter samt avkastningen därav skall vara enskild egendom.En av oss har fått en fastighet som gåva efter äktenskapsförordet skrevs. I gåvobrevet står det utskrivet att gåvan inte är enskild egendom.Vad gäller nu ?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta om huset kan anses som enskild egendom eller inte. Jag kommer vända mig till Äktenskapsbalken för att besvara denna fråga. Enligt 7 kap 3 § ÄktB (Äktenskapsbalken) har man rätt att bestämma över sin egen egendom genom äktenskapsförord. I och med att ni har upprättat ett sådant avtal, där all egendom som förvärvas (med förvärvas menas köpa, få i gåva, etc.) efter att äktenskapsförordet har skrivits ska bli enskild egendom. Jag har svårt att se att gåvan skulle undslippa eller undgå ert äktenskapsförord, enbart på den premissen att gåvobrevet inte tydligt har sagt att egendomen ska anses som enskild. Jag anser att ert äktenskapsförord även ska inkludera även denna gåva. För vidare utredning rekommenderar jag att ni kontaktar våra jurister här på Lawline! Hoppas att det var svar på din fråga!

Måste makar dela lika på bostaden vid skilsmässa?

2021-02-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej jag undrar bara om vad som gäller vid en skilsmässa. Låt säga att jag och min fru köper en bostad och vi betalar 50/50. Är det möjligt att skriva ett avtal (med en jurist) sinsemellan som friskriver parterna från en delning av 50%?
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!Regler om makars egendom finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Makars egendom delas upp i giftorättsgods och enskild egendom. Det är giftorättsgodset som ska fördelas lika mellan makarna vid en eventuell äktenskapsskillnad. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7:1 ÄktB). För att egendom ska bli enskild måste det finnas någon form av handling som ger uttryck för detta t.ex. äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente (7:2 ÄktB). Finns det inget föreskrivet om egendomen som anger att den är enskild utgör det alltså en del av giftorättsgodset och ska fördelas lika mellan makarna.Hur kan man fördela egendomen genom äktenskapsförord (7:3 ÄktB)?I ett äktenskapsförord kan makar komma överens om att viss egendom som tillhör någon av dem ska utgöra dennes enskilda egendom, däremot kan man inte föreskriva att den ena makens egendom ska bli den andra makens enskilda egendom. Detta innebär att det inte är möjligt att genom äktenskapsförord bestämma att någon av er ska inneha mer än hälften av bostaden i enskild egendom. Ni skulle kunna göra en del av bostaden till någons enskilda egendom, beroende på vem av er som vill ha den större andelen, och låta resten utgöra giftorättsgods som ska fördelas lika mellan er.Kan man överlåta egendomen genom gåva (8:1 ÄktB)?För att göra den ena makens egendom till den andra makens enskilda egendom måste egendomen överlåtas genom en gåva. I samband med detta behöver man upprätta ett gåvobrev där det framgår att egendomen ska vara makens enskilda. Genom ett gåvobrev kan en make överlåta en andel i bostaden till den andra maken. SammanfattningNi skulle kunna upprätta en äktenskapsförord eller ett gåvobrev beroende på hur ni vill att bostaden ska fördelas. I ett äktenskapsförord kan ni föreskriva att en andel som någon av er äger ska vara enskild egendom, medan i ett gåvobrev kan en av er överlåta en andel till den andra med en föreskrift om det ska vara enskild egendom. Om du behöver hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord eller gåvobrev är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Är vårt äktenskapsförord vattentätt?

2021-02-10 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Vi, jag NN och min man XX, har fått hjälp av en jurist att skriva nedan äktenskapsförord. Anser ni att det finns oklarheter, eller är bodelning vid ev skilsmässa solklar? Kan jag, NN, alltså då räkna med att genom giftorättgods erhålla 25% av alla våra gemensamma tillgångar, förutom undantaget?: Härmed bestämmer vi makar följande som nytt äktenskapsförord. All egendom (tillgångar och skulder) som XX medfört in i äktenskapet, under äktenskapet förvärvat eller hädanefter förvärvar skall vara hans enskilda egendom till 50%, liksom all avkastning av sådan egendom, vari den andra maken således ej har giftorätt. Resterande egendom (50% av alla tillgångar och skulder) som XX äger skall vara XX giftorättsgods. All egendom (tillgångar och skulder) som NN äger skall vara hennes giftorättsgods. Ovanstående gäller med följande undantag: (Nuvarande och framtida) Pensionsförsäkringar och pensionsrättigheter skall vara makarnas respektive enskilda egendom. Vidare skall all egendom som tillfallit eller tillfaller oss makar genom arv eller testamente vara makarnas respektive enskilda egendom samt avkastningen härav.Tacksam för för er hjälp och snabbt svar!
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du och din man har fått hjälp av en sakkunnig person att upprätta ett äktenskapsförord och du undrar därför om en viss reglering, vilken nämns enligt ovan, framstår som otvetydig eller om den i framtiden skulle kunna komma att föranleda eventuella tvister i tolkningshänseende. Jag vill redan nu förtydliga att några garantier aldrig kan lämnas och att alla tänkbara scenarier omöjligen kan förutses. Avtalstolkning är för övrigt en mycket komplex del av den allmänna avtalsrätten och lämpar sig kanske mindre väl för den här typen av nättjänster. Enligt mitt förmenande borde därför den här frågan hänskjutas till vår ordinarie byråverksamhet, men av kostnadsskäl har jag likaledes full förståelse för att du istället väljer att nyttja vår expresstjänst och den kan säkerligen tjäna sitt syfte även i det här avseendet om det är så att du endast önskar ytterligare ett övergripande perspektiv. Men, oavsett vilket, den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av ditt ärende är äktenskapsbalken (ÄktB).Vid en första anblick väcks inga egentliga betänkligheter när det gäller din mans tillgångar och din rätt till 25 % av hans egendom i händelse av en äktenskapsskillnad eftersom endast hälften av dennes egendom ska utgöra hans enskilda egendom (med reservation för de stipulerade undantagen, vilka jag bedömer som klara). Den resterande delen av hans egendom kommer därmed att motsvara giftorättsgods och således bli föremål för en hälftendelning, 11 kap. 3 § ÄktB). Däremot anser jag att den här formuleringen eventuellt kan framstå som något svårtolkad mot slutet: "All egendom (tillgångar och skulder) som XX medfört in i äktenskapet, under äktenskapet förvärvat eller hädanefter förvärvar skall vara hans enskilda egendom till 50%, liksom all avkastning av sådan egendom, vari den andra maken således ej har giftorätt".Jag tror mig veta vad som åsyftas i det här fallet, att såväl surrogategendom (typ likvida medel efter en försäljning) som all eventuell avkastning som tillgångarna genererar (exempelvis ränteintäkter, hyresintäkter från fastighetsinnehav och annat dylikt) till hälften ska utgöra giftorättsgods. Men lydelsen "... liksom all avkastning av sådan egendom, vari den andra maken således ej har giftorätt" skulle enligt min mening potentiellt kunna bli något bekymmersam. Det nu sagda kan nämligen läsas som att all avkastning (och inte hälften) ska vara din makes enskilda egendom varför den här delen möjligen behöver förtydligas.Som svar på frågan om du vid en äktenskapsskillnad kan räkna med att få ut ett värde motsvarande 25 % av era gemensamma tillgångar torde det korta svaret lyda; Nej, givet innehållet i äktenskapsförordet såsom det är upprättat idag borde du kunna få ut mer än 25 % eftersom din egendom till fullo ska utgöra giftorättsgods, vilket följer av formuleringen:"All egendom (tillgångar och skulder) som NN äger skall vara hennes giftorättsgods".I den ovan nämnda bestämmelsen stadgas följaktligen, i motsats till vad som gäller för din makes egendom vilken endast till hälften ska vara giftorättsgods, att all egendom som du innehar ska utgöra giftorättsgods, vilket innebär att den fullt ut ska hälftendelas vid en bodelning.Slutligen bör också följande noteras. Huvudregeln enligt äktenskapsbalken är att makarnas egendom utgör giftorättsgods i den utsträckning egendomen inte är att betrakta som enskild (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom kan exempelvis, som i det här fallet, vara egendom som i ett äktenskapsförord har gjorts till enskild (7 kap. 2 § 1 st. 1 p. ÄktB). Likaså kan det som har trätt i stället för sådan egendom bibehålla karaktären av enskild egendom om det har föreskrivits att så ska ske (7 kap. 2 § 1 st. 6 p. ÄktB). För avkastning av den enskilda egendomen gäller samma sak, det måste särskilt föreskrivas genom rättshandlingen (äktenskapsförordet) att denna ska vara makens enskilda egendom för att avkastningen inte ska omvandlas till giftorättsgods (7 kap. 2 § 2 st. ÄktB).Med tanke på ovanstående kan äktenskapsförordet bereda ytterligare tolkningssvårigheter eftersom det endast nämner avkastning (förvisso "all avkastning"), men inte surrogat, substitut eller annat liknande uttryck. Pengar från en försäljning av enskild egendom utgör, vilket har påpekats ovan, surrogategendom till denna, vilket inte behöver betraktas som avkastning. Avkastning brukar motsvara det inkomstskatterättsliga begreppet kapitalinkomst, vilket som sagt kan utgöras av exempelvis hyresintäkter som härrör från ett fastighetsinnehav. Det kan därför vara fördelaktigt att tydligt ange att också sådan egendom som träder i den enskilda egendomens ställe (surrogategendomen) ska utgöra enskild egendom och inte bara avkastningen. Om det inte är så att den person som ni har anlitat bedömer att man kan tolka in detta under formuleringen "all avkastning" vill säga. Min uppfattning är i vart fall att begreppet avkastning kan tolkas olika i det här sammanhanget.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Can the apartment be exempted from division of property through a prenuptial agreement?

2021-02-04 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |I have a girlfriend who lives with me, currently in a rented house. However, we are stepping up our relationship, she is pregnant and I'm about to buy a larger apartment. I will buy this apartment with my own savings (she will not contribute). Can I formalize our union by getting married and make a pre-nuptial agreement where I indicate this apartment as private property? Notice that this will be the apartment that we will live together. I have Swedish citizenship, and my girlfriend is about to get it as well (but we are born in another country). Assuming that it is possible to make it private property, in case of a divorce, would she still be entitled to claim part of it in a division of property?
Dennis Lavesson |Hello and thank you for contacting us at Lawline with your question!Provisions on what applies between you in the event of e.g. divorce is found in the Marriage Code (Äktenskapsbalken). When a marriage is dissolved, the couple's property is distributed between them by division of property. Division of property is not required if the spouses have only private property and none of them asks to take home or household goods from the other spouse (Chapter 9, 1 § Marriage Code). The division of property must include the spouses' marital property (Chapter 10, 1 § Marriage Code). A spouse's property is marital property insofar as it is not private property (Chapter 7, 1 § Marriage Code). Private property is, among other things, property that is private as a result of a prenuptial agreement (Chapter 7, 2 § Marriage Code).It is thus quite possible, just as you yourself suggest, to exempt the apartment from division of property through a prenuptial agreement. If the apartment is private property, the starting point is that it should not be included in a division of property. However, there are some opportunities for a spouse to, despite a prenuptial agreement, take over the joint home in connection with a divorce. A prerequisite for this is that the other spouse redeems the owner spouse from the home financially and that it is reasonable with regard to the circumstances in general (Chapter 11, 8 § Marriage Code). My recommendation, so that you do not have to share your home in the event of a divorce, is that you draw up a prenuptial agreement. The prenuptial agreement must be drawn up in writing, dated and signed by both of you (Chapter 7, 3 § Marriage Code). For validity, it is also required that you send it in and register it with the Swedish Tax Agency (Skatteverket).If you want help with drafting a prenuptial agreement, one of our lawyers can be helpful for the purpose. If this is interesting, you are warmly welcome to contact me by e-mail for a quote and further contact. I can be reached for the purpose at dennis.lavesson@lawline.se. Sincerely,

Måste man bo tillsammans som gifta?

2021-01-23 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Måste man bo tillsammans som gifta?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Giftermål regleras i äktenskapsbalken, fortsättningsvis ÄktB. I ÄktB finns det inte någon bestämmelse som förhindrar ett gift par från att bo på olika adresser. Makarna är alltså fria att reglera sin boendesituation som de önskar och behöver inte bo på samma adress om de inte vill.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning