Kan en fördela egendom innan bouppteckning är avklarad?

2021-06-27 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Vi har skickat in bouppteckningen måste vi vänta på den innan vi kan fördela sakerna?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer främst att utgå från bestämmelserna i Ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga. Bouppteckningen är en del av dödsboutvecklingen med syfte att sammanställa den avlidnes tillgångar och skulder. Regler om bouppteckning tas upp i Kap 20 Ärvdabalken. En viktig utgångspunkt vid bouppteckning är att dödsboet (den avlidnes egendom) är en egen juridisk person, det tillhör således ingen annan än själva dödsboet som då äger alla tillgångar. Arvingar kan alltså inte ta egendomen från dödsboet eller fördela dessa innan bouppteckningen är klar då egendomen rent juridiskt inte tillhör arvingen förens bouppteckningen är klar. Efter att bouppteckningen skickas in till skatteverket måste den även registreras (20 kap 8 § Ärvdabalken). Sammanfattningsvis kan man säga att dödsboet är en egen juridisk person, alltså tillhör inte egendomen arvingarna och därför har en arvinge ingen rätt att fördela eller ta ut egendom från dödsboet innan bouppteckningen är klar. Så svar på din fråga är att arvingarna måste vänta på att bouppteckningen är klar innan man fördelar egendomen. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Måste man hämta ut sitt arv inom viss tidsperiod?

2021-05-19 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Min bror har bott hemma hos mina föräldrar. Mamma gick bort 2010 o pappa 2014. Efter pappas bortgång fick jag ut min del av hans bankmedel. Jag hämtar en del av grejer som var mina sedan jag var liten men inte allt. Vi delade upp lite småsaker, men sen blev min bror sjuk o väntade till bättre tillfälle. Nu förde jag på tal att vi måste dela resten, men nu menar han att det gått så många år så nu anser han att det som finns kvar i huset är hans. Har jag någon rätt att få ut min del av möbler och andra grejer? Tror inte att värdet pengamässigt är stort utan det är mest för att det varit mor och fars saker
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelserna i Ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga. Jag kommer vidare att utgå från att ett bouppteckning och arvskifte har gjorts och godkänts. Som utgångspunkt så ska arvet till vardera arvinge betalas/ges ut när bouppteckningen är gjord och arvskifteshandlingen är godkänd (23 kap. 4 § ÄB). Jag förutsätter att detta redan skett då du fått ut en del av ditt arv. Det finns dock inga regler i ärvdabalken angående när eller inom vilken tidsperiod en dödsbodelägare måste hämta ut bland annat lösöre från dödsboet. Så din bror kan inte invända med att du väntat för länge och du har således rätt till din del av arvet. Ifall ni inte kommer fram till en lösning kan jag rekommendera att du vänder dig till kronofogden och begära handräckning, mer om det finns här. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Ska efterlevande makes individuella pensionssparande tas upp i dödsboet?

2020-11-13 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej, om min maka avlider. Skall då mitt individuella pensionssparande tas upp i dödsboet för att delas bland de som har arvsrätt.Mvh Robert
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid händelsen av att din maka avlider så upprättas i första hand en bodelning enligt 9 Kap 1§ Äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln vid bodelning är att all egendom som inte är enskild egendom ska vara giftorättsgods enligt 7 Kap 1§ ÄktB och därmed delas lika mellan makarna, 11 Kap 3§ ÄktB . Dock finns det vissa former av rättigheter som undantas från bodelning, pension är en av dessa rättigheter. Som huvudregel tas rättigheter av personlig art som bl a pension inte med i en bodelning enligt 10 Kap 3§ ÄktB. Med anledning av en makes död ska inte rätten till pension som en efterlevande make har på grund av pensionssparavtal enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande inkluderas i en bodelning, 10 Kap 3§ 2 st ÄktB. Det nämns även i lagkommentar till paragrafen att vid bodelning med anledning av ena makens död inte ens undantagsvis finns möjlighet att dra in den efterlevande makens rätt till individuellt pensionssparande i bodelningen. Sammanfattningsvis kan jag som svar på din fråga säga att vid händelse av din makas bortgång så tas inte ditt individuella pensionssparande upp i en eventuell bodelning, därav kan det inte heller hamna i dödsboet. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline.

Får arvingar ta ut egendom från dödsbo innan bouppteckningen är klar?

2021-05-24 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Min sambos mor har avlidit hon var änka han är ensam arvinge och inget testamente finns. Får han röra lösöret innan bouppteckning är klar?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer främst att utgå från bestämmelserna i Ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga. Jag kommer att utgå från att du med "röra" menar ta egendomen i anspråk, ifall du syftade på något annat är du mer än välkommen att ställa en ny fråga. Regler om bouppteckning tas upp i Kap 20 Ärvdabalken. En viktig utgångspunkt vid bouppteckning är att dödsboet (den avlidnes egendom) är en egen juridisk person, det tillhör således ingen annan än själva dödsboet som då äger alla tillgångar. Arvingar kan alltså inte ta egendomen från dödsboet innan bouppteckningen är klar då egendomen rent juridiskt inte tillhör arvingarna. Detta är bland annat för att en bouppgivare (den som vårdar egendomen) ska lämna uppgifter om boet så som det såg ut efter den avlidnes bortgång. Detta ska ske sanningsenligt och bouppgivaren ska vidare dokumentera alla tillgångar som fanns i boet vid dagen för dödsfallet (20 kap 6 § Ärvdabalken), ifall dessa uppgifter då inte stämmer för att en tagit ut tillgångar kan fråga om bedrägeri uppkomma, bouppgivaren ska således svära på heder och samvete att uppgifterna stämmer. Sammanfattningsvis kan man säga att dödsboet är en egen juridisk person, alltså tillhör inte egendomen arvingarna och därför har en arvinge ingen rätt att ta ut egendom från dödsboet innan bouppteckningen är klar. Så svar på din fråga är Nej det är inte tillåtet för arvingar att ta ut egendom ur dödsboet innan bouppteckningen är klar. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Hur dras begravningskostnader av vid bodelning

2021-02-22 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej,Jag undrar lite om ett arvskifte från min far. Min far är omgift och det finns ett testamente samt ett äktenskapsförord, där huset som min fars fru ägde innan är enskild egendom. Testamente är skrivet så att jag får min laglott. Det är unga konstigheter gällande testamente eller äktenskapsförordet, min fråga gäller själva bodelningen. Min far hade 1 000 000, hans fru 250,000, begravningskostnader uppgår till 50 000. Var dras den kostnaden (begravning). Är det innan man slår ihop tillgångarna till boet, så att det blir 950+250. Eller är det efter bodelningen? Så att det skulle bli 1250000/2=625000 och så 625000-50000.I det första exemplet skulle min del vara 300,000, medans i det andra exemplet skulle min del bli 287 500kr. Vad är korrekt sätt?Mvh
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer inte gå närmare in på hur bodelning görs då du verkar ha full koll på det, jag kommer därför simpelt förklara hur begravningskostnaderna tas hand om. Som huvudregel ska ska den avlidnes tillgångar och skulder antecknas i bouppteckningen som de var vid dennes död (20 kap. 4 § Ärvdabalken). Det framgår inte direkt av lagen men av den juridiska litteraturen framgår det att begravningskostnader ska tas upp som en skuld vid bouppteckning, således står dödsboet för kostnaden. Så kostnaden dras efter att tillgångarna i boet delats upp. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!