Enskilda vägar och underhåll.

2021-01-16 i Fastighet
FRÅGA |Hej. Jag undrar om ni kan "redogöra" för vad som gäller för oreglerad väg?Sista biten av vägen in till sommarstugan visar sig vara oreglerad nämligen......Undrar tex om någon vet om det är möjligt att ställa några som helst krav på markägaren gällande texsnöröjningunderhåll av vägframkomlighet för räddningstjänstdikning och så vidare.Tack på förhand.
Peter Pargell |Hej!Tack for att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vägar kan vara enskilda eller allmänna. Underhållet av allmänna vägar sköts av stat eller kommun (5 § väglagen). Enskilda vägar är underhållna av de ägarna till de fastigheter som har nytta av vägen genom s.k. delägarförvaltning eller samfällighetsförening (4 § lag om förvaltning av samfälligheter).Vem sköter underhåll av vägen?Jag utgår inledningsvis från att du med oreglerad menar att den sista biten av vägen inte är en s.k. enskild väg. Markägaren har då inga skyldigheter att underhålla den sista biten av vägen. Om din del av vägen liksom markägarens del av vägen hade varit del i samma gemensamhetsanläggning hade underhållet däremot reglerats genom samfälligheten internt. Det är också ägaren av vägen som avgör om motortrafik ska tillåtas (10 kap. 10 § trafikförordningen). Men du har däremot rätt att exempelvis till fots använda vägen genom allemansrätten. Om du har ett servitut för vägen kan markägaren vara skyldig till visst underhåll av vägen (14 kap. 1 § andra stycket jordabalken(JB)). Men har fastighetsägaren inte åtagit sig att utföra sådant underhåll är det däremot du som ska stå för sådant underhåll (14 kap. 6 § andra stycket JB). Markägaren har alltså ingen skyldighet att underhålla vägen om ni inte kommit överens om detta. Det kan också vara så att servitutet har bildats genom en fastighetsreglering, ett s.k. officialservitut. Vid sådana servitut gäller att du måste stå för eventuellt underhåll (7 kap. 1 § andra stycket, fastighetsbildningslagen). Vad du kan göra vidareOm du inte har servitut eller är delaktig i förvaltningen av vägen kan det alltså bli svårt för dig som fastighetsägare att påverka markägaren utan att något annat avtal föreligger. Har du inte servitut råder jag dig att ansöka om det, på så sätt kan du åtminstone behålla rätten till en farbar väg. Det gör du genom att ansöka en förrättning hos lantmäteriet. Hur det går till att bli del i en samfällighet rent praktiskt beror bl.a. på hur gemensamhetsanläggningen förvaltas. Ansvarig myndighet vid handläggning av ärenden om gemensamhetsanläggningar är lantmäteriet. Du kan läsa mer om gemensamhetsanläggningar här. Hoppas att du har fått svar på din fråga!