Utgör det fel i fastighet att det finns elskåp och ledningar över tomten?

2021-01-19 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hur ställer vi oss till detta? Är det någon idé att gå vidare?Vi skrev följande till säljaren:Härmed så reklamerar vi följande fel i Fastigh. U-A med adress - som viförvärvat av er genom köpekontrakt 2020-12-03.FeletI kontraktet så står det ej något om att det finns elledningar medtillhörande elskåp på stolpe på tomten. Elskåpet är elen till tvågrannar och detta måste flyttas på för att vi ska kunna bygga husetenligt -- (anlitad av Myresjöhus för att fixa elen)kostnad ca 30 000:- enligt -.I kontraktet står följande under § 3:"Rättigheter och belastningarSäljaren garanterar att Fastigheten endast belastas av följandeservitut, nyttjanderätter, ledningsrätter m,m; ( 2 st avlopp)Vi anser att det är du som säljare stå för den kostnaden eftersom viköpte en byggklar tomt med villkoret att bygga ett Myresjöhus och dettahar inte framkommit till oss varken muntligt eller skriftligt ikommunikationen till oss som köpare av tomten.U-A 210112Detta svar fick vi från säljaren:Hej,Det som står i §3 stämmer helt med vad som är registrerat i fastighetsregistret för fastigheten, dvs fastigheten belastas inte av några ledningsrätter. Det kan dock finnas ledningar ändå. Som köpare av en fastighet har man en långtgående undersökningsplikt, och det kan inte ha undgått er att stolpen med skåpet och tillhörande ledningar funnits på tomten. De är ju fullt synliga. Som det är formulerat i Jordabalken 4 Kap 19§:-Säljaren hänvisar till denna paragraf och avslår vår reklamation.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det av din fråga har ni köpt en fastighet. Säljaren har garanterat att fastigheten inte är belastad med några servitut, nyttjanderätter, ledningsrätter m.m. än två avlopp. Ni har nu noterat att det finns elledningar med tillhörande elskåp på fastigheten vilket ni behöver flytta, mot en kostnad om 30.000 kronor. Ni har reklamerat men säljaren har vägrat er reklamation och hänvisat till undersökningsplikten i jordabalken.Er fråga rör fast egendom och om du kan göra gällande det fel du upptäckt. Fast egendom är jord, som är indelad i fastigheter (1 kap. 1 § jordabalken, JB). Till fastigheten kan finnas tillbehör såsom t.ex. byggnader. Möjligheten att åberopa fel vid fastighetsköp gäller därmed inte bara en byggnad (ett hus) utan även marken, störningar från omgivningen och dylikt.Om fastigheten inte stämmer överens med vad ni avtalat eller om den avviker från vad ni som köpare med fog kunnat förutsätta vid köpet har ni rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet (4 kap. 19 § JB). Vad som sägs om undersökningsplikten gäller oavsett om ni som köpare undersökt fastigheten eller ej (det handlar således inte om köparen faktiskt upptäckt felet utan om det borde ha upptäckts). Är felet att räkna som ett dolt fel ansvarar säljaren, om vederbörande inte friskrivit sig. Normalt sett tar man som köpare in en besiktningsman inför ett fastighetsköp för att ha möjlighet att upptäcka eventuella fel. Vid köp av fastighet har man som köpare däremot en långtgående undersökningsplikt innebärande att säljaren inte ansvarar för ett fel om det är upptäckbart. Man brukar ha som utgångspunkt att om en på området normalt bevandrad lekman skulle ha kunnat upptäcka felet vid en tillräckligt noggrann undersökning är felet upptäckbart; då får man som köpare själv stå för det. Om denne tillräckligt kunnige lekman inte skulle ha kunnat upptäcka felet är det dolt och säljaren ansvarar. Frågan är då om det utgör ett fel i fastigheten att det finns ett elskåp med ledningar över fastigheten. Det finns dessvärre mycket som talar till säljarens fördel. Med reservation för att jag inte vet hur det ser ut på fastigheten är det tänkbart att ett elskåp är så pass synligt att ni borde observerat det själva (eller rättare sagt; det borde observerats av en normalt bevandrad lekman) och att ni därför inte kan åberopa det som ett fel i fastigheten. Hade det inte funnits något elskåp och man hade varit tvungen att gräva i marken för att upptäcka ledningarna hade det kunnat argumenteras för att felet var dolt.Det finns ett rättsfall i praxis som eventuellt kan användas som argument till er fördel. I rättsfallet NJA 2007 s. 86 ålades en säljare av en fastighet en upplysningsplikt. Fallet rörde frågan om en köpare haft rätt att häva köp av fastighet på grund av fel utgörandes av buller från en motocrossbana oavsett att köparen inte iakttagit sin undersökningsplikt. Trots att banan var belägen på ansenligt avstånd från fastigheten, kunde buller höras på fastigheten i sådan utsträckning att bullervallar tvingades uppföras vid banan. Säljaren hade upplevt bullret som påfrestande och domstolen konstaterade att säljaren bland annat borde ha insett att banans existens skulle kunna vara av väsentlig vetskap för köparen. Säljaren borde därför ha upplyst köparen om banan och köparen fick rätt att häva köpet. Det kan därmed eventuellt hävdas att säljaren haft en upplysningsplikt om det kan tänkas att säljaren borde insett att elskåpet med tillhörande ledningar var väsentligt för er att veta. Sammanfattningsvis är det tyvärr mycket som talar till säljarens fördel. Det finns ett rättsfall i praxis som i undantagsfall gett säljaren en upplysningsplikt. Eventuellt kan det argumenteras för det i ert fall; jag ska dock vara ärlig och säg att det är långsökt och att det finns en stor risk att er undersökningsplikt väger tyngre. En normalt bevandrad lekman borde antagligen upptäckt elskåpet och ledningarna vid en tillräckligt noggrann undersökning.Ni kan givetvis försöka att gå vidare och att ni anlitar en jurist som tillsänder säljaren ett krav med argument varför det inte faller under er undersökningsplikt. I ert fall rör det sig dock om, som jag förstår det, en kostnad om 30.000 kronor. Ni får i det göra en avvägning hur mycket pengar ni vill lägga på det. Det är inte så kostsamt att anlita en jurist som sänder krav till er motpart, väljer ni däremot att gå till domstol kan det mycket väl kosta mer än 30.000 kronor. Skulle ni tappa målet (dvs. inte nå framgång) ska ni som utgångspunkt betala både era egna ombudskostnader och motpartens (skulle ni nå framgång ska däremot motparten stå för både era och sina egna ombudskostnader).Om ni vill ha kontakt med en av våra jurister för att bolla om ni ska gå vidare och skicka ett kravbrev till er motpart är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Fel i fastighet

2020-12-28 i Fel i fastighet
FRÅGA |Köpte ett gammalt torp 2017. Vi var medvetna om att det fanns renoveringsbehov då taket och fönstren var eftersatta. Däremot hade säljaren lagt in nytt golv i storstugan då han sa att det gamla varit dåligt. Då det är torpargrund hade vi ingen möjlighet att undersöka nya golvets konstruktion utan att riva upp det. Efter att vi flyttat in började golvet att svaja mer och mer och vi började misstänka att det var felkonstruerat. Tog då kontakt med säljaren angående att det är ett dolt fel men han vill inte kännas vid det utan hävdar att huset är gammalt. Har nu tagit upp golvet och allt är fel i konstruktionen, har haft en snickare som tittat på hur golvet var gjort. Vi måste nu göra om allt. Hur går vi vidare gentemot säljaren då detta kommer att bli kostsamt för oss.
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fel i fastighetEtt hus anses som fast egendom och därför blir jordabalkens regler tillämpliga. Stämmer inte fastigheten överens med vad som följer av avtalet eller annars avviker från vad köparen kunnat förutsätta vid köpet, har köparen rätt till prisavdrag eller häva köpet. Man kan dessutom få rätt till ersättning för skadan om felet beror på försummelse på säljarens sida (4 kap. 19 § jordabalken). Vad som anses avvika från vad köparen kunnat förutsätta menas sådana fel som man rent objektivt inte kan räkna med vid köp av en fastighet. Alltså sådant som förväntas fungera. Åldern på fastigheten kan vara en sådan faktor som tas i hänsyn. Köparen får inte åberopa sådana fel som bör ha upptäckts vid en undersökning av fastigheten (4 kap. 19 § 2 st. jordabalken). Är felet av sådan art att du som köpare inte kunnat upptäcka felet kan det ses som ett dolt fel och detta är något som säljaren ansvarar för. Du beskriver att ni inte haft möjlighet att undersöka golvets konstruktion, vilket möjligtvis kan föranleda ett dolt fel. ReklamationNär felet upptäcks måste köparen meddela säljaren om detta inom skälig tid från det att han märkt eller borde märkt felet, dvs. reklamation (4 kap. 19a § jordabalken). Skälig tid varierar givetvis i fråga om vad felet är och omständigheterna i övrigt. På grund av fel i fastigheten svarar säljaren för dessa fel inom tio år från tillträdesdagen (4 kap. 19b § jordabalken). Sammanfattningsvis är ett felkonstruerat golv förmodligen ingenting som kan förväntas att en köpare ska upptäcka vid undersökning av fastigheten, då som du beskriver inte gick att undersöka ordentligt, och därför kan det möjligtvis anses som ett dolt fel som säljaren svarar för.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vem kan man vända sig vid fel i fastighet om säljaren är avliden?

2020-12-25 i Fel i fastighet
FRÅGA |Spricka har uppstått i fasaden på det hus jag köpte för sju år sedan. Vem vänder jag mig till för att veta om jag kan ställa någon till svars . Mäklare? Förre ägare, avliden.
André Blomquist |hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du köpt en fastighet (fast egendom) och att det nu uppstått en spricka i fasaden som du önskar få ersättning för. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vilka ansvarssubjekt som kan tänkas finnas i detta sammanhang. Dessutom tänker jag översiktligt redogöra för undersökningsplikten vid fastighetsköp. Din fråga regleras i Jordabalken (JB) och fastighetsmäklarlagen (FamL). Generellt om undersökningsplikt och friskrivningar av mäklareI 4 kap. 19 § 1 st JB framkommer den s.k undersökningsplikten. Den innebär att en köparen av en fastighet måste undersöka objektet innan köpet. Fel som man bedömer kunnat upptäckas under en sådan undersökning kan inte köparen åberopa mot säljaren. Undersökningsplikten är väldigt långtgående vad gäller fastigheter, det inbegriper bland annat kryputrymmen, omkringliggande område och praktiskt taget allt som kunnat upptäckas av både lekmän och yrkespersoner. Praktiskt taget begränsas undersökningsplikten av att man inte kan krävas behöva göra ingrepp i fastigheten för att undersöka en viss sak (ex riva en vägg för att upptäcka ett fel som inte annars kunnat upptäckas). Mäklare har väldigt extensiva (långtgående) avtal som friskriver dem från ansvar för olika fel (bland annat tar de inget ansvar för vad säljaren har uppgett för specifikationer) och det är därför väldigt komplicerat att vända sig till dessa för att söka ersättning för fel. De mäklare som brister i god mäklarsed eller uppenbart vilseleder köpare eller inte iakttar både köpare och säljares intresse (jfr 16 § faml) kan bli skadeståndsskyldig (25 § faml). Detta kan exempelvis avse den kostnad som uppstått för att mäklaren brustit i sitt uppdrag. Det vill säga det är inte säkert att du får full ersättning för det fel som nu uppstått om det inte är så att mäklaren kan hålla fullständig ansvarig för det (vilket inte är sannolikt). Mäklare är ofta duktiga på att begränsa sitt skadeståndsansvar av exakt den här anledning.Vem kan du vända dig till? Inledningsvis måste du alltså kunna visa på att det är ett s.k dolt fel, det vill säga något som inte kunnat upptäckas under undersökningen av fastigheten vid köpet, därefter blir det aktuellt att utreda eventuella ansvarssubjekt. Din situation blir något mer komplicerad i och med att säljaren avlidit. Det innebär att det saknas ansvarssubjekt på säljarsidan om inte du vänder dig till mäklaren (vilket är behäftat med naturliga svårigheter). Min rekommendation blir att kontakta mäklaren samt utreda eventuella försäkringsmöjligheter. Om du önskar få ytterligare hjälp med ditt ärende rekommenderar jag att du vänder dig till vår byrå via denna länken: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Fel i fastigheten på grund av takhöjden som understiger 240 cm?

2020-12-18 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej! Jag har sänkt taken i lägenheten och istället för 240 cm så är takhöjden vissa rum 239 cm. Är detta något som jag behöver oroa mig för vid eventuell försäljning? Mvh
Orysia Sich |Hej och tack att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Jag utgår från att du har ändrat rumshöjden i en bostadsrätt från 240 cm till 239 cm.Takhöjden i byggnader ska vara tillräcklig för att undvika olägenheter för människors hälsa. Takhöjden i bostäder ska vara minst 2,40 meter I vissa begränsade delar av rum får det vara lägre. Det får dock inte vara mindre än 2,1 meter under horisontella tak och 1,9 meter under snedtak. (Boverkets byggregler, BBR avsnitt 3:3 och 3:53).Takhöjden på 239 cm understiger den minsta mått för en godkänd rumshöjd med 1 cm. Rumshöjden på 239 cm anses ändå vara tillräcklig för att undvika olägenheter för människors hälsa. I samband med eventuella anspråk på nedsättning av lägenhetspriset på grund av lägre takhöjd måste köparen visa att lägenheten har lägre värde med en takhöjd om 239 cm eller att det i övrigt finns någon funktionell inverkan med lägre takhöjden (T 15164-12). Vid eventuell försäljning bör du ange de verkliga mått (dvs. 239 cm) för att undgå ansvar för fel i lägenheten.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Kan nya ägare reklamera tjänst som de inte köpt?

2021-01-15 i Fel i fastighet
FRÅGA |Jag är i byggbranschen och 2017 utförde jag en badrumsrenovering. Ett år sedan såldes huset till annan part än de jag utförde jobbet åt. Kan de nya ägarna nu reklamera jobbet från mig? Jag har aldrig haft något med dom att göra förut. Jag misstänker att de måste reklamera till den tidigare ägaren och inte till mig som hantverkare.
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Mitt korta svar på din fråga är nej, de nya ägarna kan inte reklamera jobbet från dig. Köp av fastighetVid husköp gäller 4 kap. jordabalken. Fastigheten är felaktig om den strider mot avtalet eller vad köparen rimligen kunnat förutsätta (19 §). Säljarens vetskap om felet har ingen betydelse för köparens rätt att få det ersatt, det är fortfarande ett dolt fel även om säljaren inte visste om felet. Det är alltså säljaren som kan bli ersättningsskyldiga vid fel på fastigheten oavsett om du utförde badrumsrenoveringen. Köparen till huset kan ha rätt till ersättning m.m. från de tidigare ägarna men inte från dig (19 §). Det behöver däremot bedömas som ett fel i fastigheten för att de nya ägarna ska kunna få ersättning av de tidigare ägarna. ReklamationAv ordalydelsen i lagen kan reklamationen däremot endast ske mellan konsumenten som köpte tjänsten och bolaget som utförde tjänsten (17 § Konsumenttjänstlagen). Är det däremot fel i tjänsten du utförde så kan tidigare ägare reklamera tjänsten till er. Med vänliga hälsningar,

Kan man kräva att säljaren ersätter fuktskadad parkett i den sålda lägenheten?

2020-12-25 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej, jag köpte nyss en lägenhet och upptäckte nu på inflyttningsdagen att det är nån typ av fuktskada i parketten bredvid kylskåpet i köket. Jag vet inte om något fortfarande läcker eller hur djupt skadan går. Vem är skyldig att betala för att kolla upp skadan samt åtgärda den?
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelser om köp av fast egendom hittar du i kapitel 4 i jordabalken (JB).Om fuktskadan har uppkommit efter att ni ingick avtaletSäljaren står för risken att fastigheten genom våda (olyckshändelse eller motsvarande) skadas eller försämras efter köpet, men innan köparen får tillträde till fastigheten (4 kap. 11 § första stycket JB). Det innebär att om fuktskadan inte fanns vid köpet utan har tillkommit efter köpet, även om det är genom en olyckshändelse, så har du rätt till avdrag på priset för lägenheten (4 kap. 11 § andra stycket JB).Om fuktskadan uppkom efter köpet till följd av säljarens vanvård eller vårdslöshet har du både rätt till avdrag på priset och rätt till ersättning för skadan, dvs. skadestånd (4 kap. 12 § första stycket JB).Om fuktskadan fanns innan ni ingick avtaletOm fuktskadan fanns redan innan köpet så är kraven lite högre. Du har rätt till prisavdrag och skadestånd om skadan är något du inte rimligen kan anses ha förutsett med hänsyn till bland annat skicket på lägenheten och beroende på när den byggdes. Det krävs även att det föreligger försummelse på säljarens sida. Försummelse kan anses föreligga om säljaren medvetet har lämnat felaktiga uppgifter eller har undvikit att berätta om fuktskadan och hen har känt till skadan eller borde ha gjort känt till den, samt att hen borde ha förstått att uppgifterna var av betydelse för dig som köpare. För att du ska kunna åberopa felet krävs det även att du har fullgjort din undersökningsplikt. Undersökningsplikten gäller inte bara att undersöka lättåtkomliga utrymmen, utan du ska även undersöka svåråtkomliga utrymmen. Du får inte åberopa felet om du borde ha upptäckt fuktskadan vid undersökningen av fastigheten (4 kap. 19 § JB).ReklamationOavsett när fuktskadan uppkom så måste du lämna säljaren meddelande om den inom skälig tid efter att du har märkt felet eller borde ha märkt det (4 kap. 19a § första stycket JB). Vad som är en skälig tidsfrist för reklamation har visat sig variera beroende på hur synligt felet är och omständigheterna i övrigt. Det framgår inte av din fråga hur lång tid det har gått eller ifall du redan har varit i kontakt med säljaren och det är därmed svårt för mig att göra en bedömning av huruvida du kommer reklamera eller har reklamerat inom en rimlig tid. För att vara på den säkra sidan bör du meddela säljaren så fort som möjligt om du inte redan har gjort det.SammanfattningOm fuktskadan uppkom efter avtalets ingående, men innan du fick tillträde till lägenheten, så är det relativt lätt för dig att kräva något från säljaren. Det räcker alltså att fuktskadan har uppkommit genom en olyckshändelse för att du ska få prisavdrag. Om den har uppkommit genom vanvård eller vårdslöshet så har du utöver rätt till prisavdrag, även rätt till skadestånd. Om fuktskadan fanns redan innan ni ingick avtalet, så är det lite svårare för dig att kunna kräva någon ersättning från säljaren. Du måste ha fullgjort din undersökningsplikt och ändå inte ha upptäckt skadan, samt att det måste vara fråga om ett fel som du inte rimligen kan ha förutsett och säljaren ska ha varit försumlig.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Går det att avtala bort säljarens ansvar gällande rådighets el?

2020-12-19 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej,Är det möjligt att avtala bort säljarens ansvar gällande rådighetsfel vid fastighetsförvärv?
Ranya Eliassi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad säger jordabalken om fel i fastighet?I jordabalken framgår det att köparna har rätt till ersättning för de fel som fastigheten är behäftad med (4 kapitlet 19 § 1 stycket JB). Detta förutsätter dock att köparna har uppfyllt sin undersökningsplikt (4 kapitlet 19 § 2 stycket JB). Detta innebär att att köparna inte kan åberopa fel som de borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten.Vad gäller vid dolt fel i fastighet?Ett fel i en fastighet som inte skulle kunna upptäckas vid en undersökning benämns som ett dolt fel i fastighet. Om det finns dolda fel i en fastighet och om man kan visa att säljaren kände till dessa eller borde ha känt till dessa fel ansvarar säljaren för felen (4 kap. 19a § JB). Detta innebär att om det går att bevisa dolda fel samt att de var kända för dig som säljare, har köparnas rätt till att åberopa ersättning inte gått förlorad.SlutsatsKöparna ansvara för de fel i en fastighet som kan upptäckas vid besiktningen när de fullgör sin undersökningsplikt. Du som säljare ansvarar för eventuella dolda fel. Som säljare kan du inte friskriva dig från detta ansvar genom att sälja fastigheten i befintligt skick.Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Hälsning,

Hur påverkas undersökningsplikten av en besiktning?

2020-12-18 i Fel i fastighet
FRÅGA |Vi skall separera som gift par och jag önskar att köpa ut fastigheten och bo kvar i huset. Vi är överens om detta upplägg och fått fastigheten värderad. Jag undrar om det är något speciellt jag behöver tänka på när vi genomför detta köp. Tex borde vi även ta in en besiktningsperson för att se så att det inte finns några allvarliga fel, som jag kommer att ta över när väl fastigheten skall säljas i framtiden?Tacksam för svar.
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det rör sig om ett fastighetsköp vill jag såklart rekommendera dig att göra det som krävs för att säkra ett så bra köp som möjligt. Detta ter sig däremot inte lika enkelt som det låter. Till att börja med vill jag upplysa dig om att det finns tre olika former av fel: rättsliga- rådighets- och faktiska fel. För att inte överkomplicera det hela, baserar jag mitt svar på risken att du finner framtida faktiska fel i fastigheten. Enligt 4:19 st. 1 Jordabalken (JB) föreligger fel i fastigheten om den inte överensstämmer med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Tidpunkten för felbedömningen utgår från tiden då avtalet mellan er ingicks. Vid detta sammanhang brukar det bli aktuellt att belysa den undersökningsplikt som köpare har. Ifall felet avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta är detta något som faller under din undersökningsplikt. Av 4 kap. 19 st. 2 JB stadgas nämligen att du i egenskap av köpare inte som fel får åberopa en avvikelse som du borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet.Trots att undersökningsplikten kan tolkas väldigt långtgående gäller den däremot inte vid dolda fel (eller rådighets- och rättsliga fel för den delen). Undersökningsplikten är dock inte oföränderlig då den kan utökas vid misstanke om fel på samma sätt som den kan minska ifall säljaren ger dig lugnande utfästelser. Inom ramen för din undersökningsplikt får du genomföra en så noggrann undersökning av fastigheten som kan begäras av en person i din situation utan speciella kunskaper på området. Däremot krävs ej att du ska undersöka utrymmen som inte är möjliga att komma åt utan ingrepp i fastigheten. Om det emellertid finns tecken på skada eller om säljaren gjort uttalanden som tyder på risk för skador utvidgas din undersökningsplikt. Det är således omfattningen av köparens undersökningsplikt som bildar utgångspunkten för säljarens felansvar. Det kanske tycks lite oklart varför jag tar upp detta, men det beror på att jag vill erinra dig om att en besiktning riskerar att utöka din undersökningsplikt. I rättsfallet NJA 1998 s. 407 resonerade Högsta domstolen att en besiktningsman som inte upptäckt fel å ena sidan kan tala för att köparen inte heller borde upptäckt felet, men om felet å andra sidan är en sådan att köparen borde upptäckt det, hjälper det ej att besiktningsmannen inte gjort det. I detta fall ansågs besiktningsutlåtandet utökat köparens undersökningsplikt. Summan man kan dra är att man ej som köpare kan stödja sig på allt det en besiktningsman angivit. Sammanfattningsvis rekommenderar jag dig att vara uppmärksam vid köpet och ta hänsyn till de faktorer jag angivit som kan påverka graden av din undersökningsplikt. Det är väldigt bra att anlita en besiktningsman, men det är viktigt att du vet om att det inte utgör en garanterad säkerhet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,