Vad säger lagen om när veterinärer gjort fel?

2021-06-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Det är så att jag har varit till veterinären ett flertal gånger då jag haft sjuka fåglar. Började att boka besök hos dem februari 2021, där och då kunde dom inte hitta något fel men valde ändå att ge antibiotika. Åkte tillbaka efter en månad där dom berättade att jag inte behövde vara orolig och att min fågel bara hade en jobbig ruggning, var kanske hos vet cirka 5 gånger. Två månader senare åkte jag igen där dom erbjöd blodprov där dom skulle kunna se infektioner, virus m.m vilket jag gick med på. Dom berättade att han hade problem med levern, rekommenderade mig att byta ut all mat och även byta bur. Men dom sa fortfarande att det inte var smittsamt så jag kunde hålla alla djur tillsammans. Tyvärr dog min fågel, och alla mina andra fåglar har nu fått samma symptom då jag satte ihop alla. Besökte en ny veterinär som på en gång sade att dom hade en obotlig virussjukdom som SMITTAS. Nu är min fråga, vad kan jag kräva utav den förra veterinären? Dom har gett fel diagnos och uppenbart inte kollat blodproven så som vi kom överens om, samt att min fågel dog av fel diagnos och nu har smittat alla mina fåglar när de sa att det inte skulle smittas?
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter som att den förste veterinären misskött sina arbetsuppgifter. Det finns tyvärr ingen lag som reglerar dina rättigheter just denna situation – arbete på levande djur är undantaget konsumenttjänstlagen som annars vore tillämplig (1 § första punkten konsumenttjänstlagen). I vissa frågor kan konsumenttjänstlagen dock vara vägledande även utanför sitt egentliga tillämpningsområde, om tvisten skulle tas till domstol. Att en veterinär ska utföra sitt jobb fackmässigt med god standard (4 §) kan vara så grundläggande att det inte är omöjligt att en domstol skulle ta ledning av reglerna i konsumenttjänstlagen om fel i tjänstens utförande, och ge konsumenten rätt till exempelvis prisavdrag eller skadestånd (se 16 §). Tyvärr är detta ingenting vi kan säga med säkerhet då det inte är lagreglerat. Det skulle kunna vara en god idé att se om allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan pröva ärendet. Även om ingen lag reglerar förhållandet mellan dig som konsument och veterinären så är situationen lagreglerad på så sätt att lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård gäller. Den veterinär som åsidosätter sina skyldigheter riskerar en disciplinpåföljd (6 kap. 1 §), eller till och med återkallelse av veterinärlegitimationen om denne visat sig grovt oskicklig eller annars uppenbart olämplig att utöva yrket (6 kap. 6 § första punkten). För att förebygga att veterinären i fråga inte även i framtiden missköter sitt arbete som det låter att denne gjort i ditt fall, kan du således göra en anmälan till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård, som ansvarar för disciplinpåföljdsfrågor (7 kap. 1 §). Anmälan ska göras skriftligen (7 kap. 7 §).Lycka till, och jag beklagar att vi inte kan ge mer konkreta besked om dina rättigheter. I syfte att eventuellt kunna dra närmare slutsatser om dina rättigheter kan du om du vill kontakta en juristbyrå, exempelvis Lawlines juristbyrå. Med vänlig hälsining,

Prisökning från preliminär prisuppgift – vad är skäligt pris?

2021-01-07 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Jag var hos veterinären idag med min kanin. Jag frågade vilka priser som gäller för de olika undersökningarna och veterinären skrev då upp priserna för varje undersökning och sa att det totalt skulle kosta ca 2500kr. När allt var färdigt gick jag sedan till receptionen och skulle betala och då var kostnaden helt plötsligt 5000kr. Jag förklarade att veterinären hade utlovat ett annat pris men de vägrade att jag skulle betala det priset och tillslut fick jag en faktura på 5000kr som jag nu måste betala. Vad gäller vid sådana här tillfällen?Hälsningar,
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Konsumenttjänstlagen inte direkt tillämpligEftersom du är privatperson och veterinären en näringsidkare som du köper en tjänst av, ligger konsumenttjänstlagen närmast till hands. Dock undantas tjänster som innebär behandling av levande djur från den lagen (1 § första punkten). Alltså är konsumenttjänstlagen inte direkt tillämplig på din situation, men man kan argumentera för att vissa bestämmelser bör kunna tillämpas ändå, exempelvis om motiveringen till bestämmelsen även föreligger i detta fall. Exempelvis bör man kunna dra viss ledning för när oväntade kostnader bör tillåtas från reglerna i konstumenttjänstlagen om dessa, och man har självklart fortfarande rätt till att inte behöva betala mer än skäligt (rimligt) pris, vilket det också finns regler om i konsumenttjänstlagen. Oväntade prisökningar Enligt konsumenttjänstlagen får det slutliga priset inte överstiga en tidigare given prisuppgift med mer än 15 % (36 § andra stycket), alltså är ökningen med 100 % som du fick ett stort avsteg. Undantaget från detta är om näringsidkaren utfört tilläggsarbete eller om arbetet fördyrats av omständigheter som berott på konsumenten och som näringsidkaren inte borde förutsett, t.ex. om konsumenten lämnat missvisande uppgifter (38 §). Tilläggsarbetet medför inte självklart att konsumenten behöver betala ett pristillägg (8 §). Det behöver dels röra sig om arbete som lämpligen bör utföras samtidigt, och näringsidkaren behöver underrätta konsumenten och fråga om det extra arbetet ska läggas till. Endast om konsumenten inte kan nås och det antingen är en obetydlig prisökning eller det finns särskilda skäl att anta att konsumenten skulle tacka ja till extraarbetet får näringsidkaren utföra det och ha rätt till pristillägg. Sådana skäl skulle kunna vara om näringsidkaren upptäcker ett kritiskt fel som skulle behöva åtgärdas snart. Om priset i ditt fall ökat på grund av att veterinären utfört tilläggsarbete kan prisökningen alltså vara motiverad. Du antyder dock inte att priset omfattar mer än de olika undersökningar du ursprungligen avsåg betala för. Att en prisökning på mer än 15 % ansetts orimlig i konsumentförhållanden talar för att en prisökning på 100 % definitivt är orimlig. Att prisökningen är så stor kan tala för det inte är skäligt pris.Skäligt pris Som utgångspunkt ska avtal förstås hållas, och priset ni avtalade om var 2500 kr. Det är en mycket stark rättsprincip, och det spelar ingen roll att det endast var muntligt. Även om ni inte skulle ha avtalat om priset 2500, så säger konsumenttjänstlagen (och allmänna rättsprinciper) att priset ska vara skäligt (36 § första stycket). Detta är också en stark rättsprincip, även utanför konsumenttjänstlagen, och skulle ett mycket oskäligt pris avtalas kan det i princip alltid justeras till vad som vore skäligt (36 § avtalslagen). En prisökning med 100 % kan som sagt tyda på att det högre priset är oskäligt. Det kan dock vara fallet att prisuppgiften på 2500 kr var ett misstag och istället skulle vara oskäligt billigt. Vad som är skäligt avgörs nämligen genom att beakta omfattningen, arten och utförandet av arbetet, och jämföra med gängse pris för motsvarande arbete i branschen. Vad du kan göra är alltså att spara underlag om priset, och be andra veterinärer om prisuppgift på samma arbete. Är 5000 kr oskäligt högt har du rätt till att priset justeras ner. Sammanfattningsvis Det går inte att säga med säkerhet att du skulle få framgång i en tvist med meningen att konsumenttjänstlagens bestämmelser borde tillämpas även på denna situation, även om det som motiverat reglerna i stor utsträckning föreligger även här. Du kan dock prata med veterinären och argumentera för detta och se om ni kan komma överens. Även om bestämmelserna inte tillämpas direkt har du fortfarande rätt till skäligt pris. Jämför deras pris med andra veterinärers pris för motsvarande arbete. Du har ju som utgångspunkt egentligen rätt till det avtalade priset på 2500 kr, men det har du ju redan försökt få igenom och inte fått framgång med. Om priset på 2500 kr egentligen vore oskäligt billigt och det var ett misstag är situationen dessutom mer komplicerad och de kan ha rätt till det högre priset. Lycka till, och tveka inte med att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Kan jag få kompensation för felaktigt utförd tatuering?

2021-03-23 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Förra året gjorde jag en kosmetisk tatuering, en eyeliner hos en skönhetsklinik. På grund av att hon tatuerade för hårt/djupt drabbades jag av en s.k "blow out", vilket innebär att tatueringen flutit ut då hon gått ned för djupt i hudlagren. I informationen om det här ingreppet stod det inget om att detta kunde ske. Efter detta fick jag genomgå behandlingar av samma behandlare för att ta bort blow outen. Men färgen har knappt minskat, och nu efter senaste behandlingen så har jag sett att jag istället för att bli av med missfärgning istället har fått ärr på ögonlocket av dessa behandlingarna. Nu vågar jag inte fortsätta gå till henne, jag är rädd att hon bara kommer göra allt värre. Jag tror inte att hon vet vad hon sysslar med. Nu att jag sitter här med en misslyckad kosmetisk tatuering. Jag undrar om jag kan begära ut skadestånd eller någon kompensation för det hon har åsamkat mig.Jag kommer behöva dras med det här blåa ögat jag vet inte hur länge, det kan vara permanent. Om jag ska vända mig till en annan klinik som är specialiserad på att få bort misslyckade tatueringar så kommer det kosta mig en hel del. Jag vet inte vad mina rättigheter är i det här falletoch hur jag ska gå till väga.Jag mår så otroligt dåligt över hur mitt öga ser ut nu.
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Viss ledning kan dras från konsumenttjänstlagenTjänster som näringsidkare utför åt konsumenter som går ut på behandling av människa utgör tyvärr ett område där det inte är helt klart vad som gäller. Den lagstiftning som ligger nära till hands är konsumenttjänstlagen, men behandling på människa ingår egentligen inte i tillämpningsområdet. Trots detta anser många, inklusive Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) att man ändå kan dra ledning av lagen i sådana situationer, vilket även har bekräftats av Högsta domstolen (NJA 2011 s. 600 p. 6). ARN har en varierad praxis på området, med fall där de använder konsumenttjänstlagens regler till skydd för konsumenten (exv ärendenr. 2001-0552), men även andra fall där de istället är mycket generösa gentemot näringsidkaren (exv. ärendenr 1999-6907). Det är alltså inte möjligt att säga med säkerhet exakt vad som gäller i ditt fall. Vad har du för rättigheter enligt konsumenttjänstlagen?Att näringsidkaren ska utföra tjänsten på ett fackmässigt sätt (4 §), och att tjänsten annars anses felaktig (9 §) gäller med relativt stor säkerhet även i din situation. Konsumenttjänstlagen ger konsumenten möjlighet till vissa påföljder när tjänsten anses vara felaktig. De som lär vara av störst intresse för dig är prisavdrag (21 §) och skadestånd (31-35 §). När resultatet av tjänsten avviker från vad du hade att förvänta dig av en fackmässigt utförd tjänst är tjänsten felaktig. Näringsidkaren verkar inte heller bestrida att tatueringen är felaktig i ditt fall. Konsumentens rätt till prisavdrag är sannolikt så grundläggande att du har rätt till prisavdrag även om lagen inte är direkt tillämplig. Prisavdraget ska motsvara vad det som minst skulle kosta för dig att få felet avhjälpt (22 §).Konsumenttjänstlagens möjlighet till skadestånd inkluderar inte ersättning för personskada, det vill säga den fysiska skadan på din kropp (35 §). Däremot har du möjlighet till den grundläggande rätten till skadestånd i skadeståndslagen, vilket inkluderar ersättning för personskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Näringsidkaren har enligt konsumenttjänstlagen rätt att avhjälpa felet istället för att betala ut prisavdrag och liknande (20 § andra stycket). Det går som sagt inte att säga något med total säkerhet, men jag tror inte detta är något du behöver oroa dig över. Dels bör denna regel tillämpas mer restriktivt när det rör behandling av människa än när det rör lagens ordinära tillämpningsområde, dels har näringsidkaren ändå inte rätt till hur många försök som helst. Det låter som att du redan gett näringsidkaren många chanser att åtgärda felet, enligt praxis från ARN ska du inte behöva låta dem försöka igen (ärendenr. 2001-3446). Sammanfattningsvis är det inte säkert att konsumenttjänstlagens regler kan tillämpas på din situation, men jag rekommenderar att du pratar med näringsidkaren och argumenterar för att reglerna om felaktigt utförd tjänst och prisavdrag är grundläggande och borde gälla även i er situation. Du kan begära skadestånd för skadan näringsidkaren åsamkat dig enligt skadeståndslagen oavsett om konsumenttjänstlagens regler är tillämpliga eller inte. Du borde ha möjlighet att vända dig till en annan klinik med hjälp av eventuellt prisavdrag och skadestånd. Lycka till, och tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,