Köp av tjänst mellan näringsidkare och avvaktande av betalning

2021-01-15 i Köplagen
FRÅGA |Hej Vet inte om jag kan få hjälp med en fråga till erMen vi prövar.Jag har ett Aktiebolag inom fönstertätning och vi har tätat 175 st fönster till en BRF i StockholmDom är inte helt nöjda med våran tätning, ca 30 st fönster av 175 vill dom att vi kommer och fixar tillVi ha sagt att det gör vi självklart.Nu har fakturan gått ut för 5 dagar sedan och dom vill inte betala något alls till dom har hittat ett företag som kan göre en besiktning på tätningen Min fråga är: Kan dom verkligen hålla inne hela summan 100 tusen kr tills dom behagar hitta någon som tittar på deras fönster ???Vi har åtagit oss att lösa felen dom säger men dom hänvisar till röda dagar mm.
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att ditt aktiebolag har sålt en tjänst i form av fönstertätning som köparen vill reklamera. Du liksom köparen (bostadsrättsföreningen) är näringsidkare.För att besvara din fråga så måste jag först utreda vilken lag som är tillämplig på din situation. Därefter ska jag utreda ifall köparens val att hålla inne betalningen samt att avböja ditt avhjälpande var rättsenligt.Steg 1: Tillämplig lagTypiskt sett så är det köplagen (KöpL) som är tillämplig på transaktioner mellan näringsidkare. Däremot så framgår det av lagtexten att köplagen endast ska tillämpas vid köp av lös egendom, 1 § KöpL. Det finns en möjlighet för köplagen att vara tillämplig vid så kallade monteringsleveranser, men det krävs att tjänsten inte utgör den övervägande delen av köpet, 2 § st. 2 KöpL. Däremot så verkar det i ditt fall vara fönstertätningen som utgör den övervägande delen av köpet vilket utesluter tillämpningen av paragrafen.En lag som reglerar köp av tjänster är konsumenttjänstlagen (KTjL). Däremot kräver tillämpningen av lagen att säljaren (du) är en näringsidkare och att köparen (bostadsrättsföreningen) är en konsument. Typiskt sett så betraktas bostadsrättsföreningar som ekonomiska föreningar. Detta talar för att bostadsrättsföreningen snarare omfattas av näringsidkarbegreppet enligt lagen. Därmed så är inte KTjL tillämplig på din situation.Vad gäller tjänster som utförs mellan näringsidkare så finns det således ingen direkt tillämplig lag. Istället är det avtalsfrihet som gäller. Med detta avses det som näringsidkarna har kommit överens om. Först och främst så är det alltså avtalet som du ska utgå ifrån när du utreder vad köparens handlingsutrymme vid innehållande av betalning samt avhjälpande är. Om det inte framgår vad ni har avtalat angående detta så går det att se till andra lagar (exempelvis köplagen) för tolkningsstöd.Eftersom jag inte har fått någon information om hur avtalet mellan dig och bostadsrättsföreningen ser ut så kommer jag vid besvarandet av din fråga utgå från köplagens regler. Det är alltså viktigt att du först ser till avtalet som gäller mellan er, då det är denna som gäller före köplagen i ert fall. Jag kommer benämna lösningen med köplagen som "Steg 2a" och "Steg 2b".Steg 2a: Får köparen hålla tillbaka köpeskillingen?Utifrån uppgifterna du har givit mig så har ditt företag utfört tjänsterna som avtalats mellan er. Köparen anser däremot att förhållanden hos tjänsten delvis inte överensstämmer med avtalet och har åberopat att ett fel föreligger.Köparen har möjligheten enligt köplagen att åberopa de olika påföljderna som erbjuds såsom avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning av köpet och dessutom kräva skadestånd samt att avvakta med betalningen, 30 § KöpL.Mot denna bakgrund så kan köparen åberopa ett antal olika påföljder. Dessa påföljder kan endast aktualiseras ifall köparen reklamerar varan genom att åberopa felet hos säljaren, vilket tycks ha skett i ditt fall (32 § KöpL).Att hålla inne betalningen när ett fel har uppstått är alltså något som tillåts enligt köplagen, 42 § KöpL. Däremot så måste beloppet vara skäligt då köparen annars kan göra sig skyldig till betalningsförsummelse för den delen av tjänsten som faktiskt överensstämde med avtalet. I ditt fall så skriver du att de har varit nöjda med en betydande del av tjänsten (ca 145/175 fönster) vilket talar för att innehållandet av hela summan på 100 000 kr skulle kunna kvalificeras som betalningsförsummelse enligt köplagen.Steg 2b: Kan köparen avböja ditt försök att avhjälpa felet?Enligt köplagen gäller det typiskt sett att köparen kan åberopa avhjälpande utan kostnad för köparen, vilket verkar har skett i ditt fall enligt 34 § KöpL. Däremot så har säljaren en möjlighet att avhjälpa felen om det kan ske utan väsentlig olägenhet eller kostnader för köparen, 36 § KöpL. I och med att det krävs att det föreligger en väsentlig olägenhet för att köparen ska kunna avböja avhjälpande från säljaren (dig) så är alltså säljarens möjligheter att utföra avhjälpandet tämligen stort.Köparen kan alltså inte avböja ditt försök att avhjälpa felet förutsatt att en väsentlig olägenhet inte föreligger.Vad gäller då i ditt fall enligt köplagen?Fastän det är möjligt för köparen att hålla inne betalningen enligt köplagen så måste detta ske till en skälig andel. Detta anser jag inte har skett då köparen tydligen varit nöjd med en stor del av tjänsten. Det finns alltså en möjlighet att de har begått betalningsförsummelse som medför att ditt aktiebolag kan utkräva ansvar för detta, se 48–51 §§ KöpL. Detta är särskilt aktuellt då fakturan har förfallit till betalning.Angående avhjälpandet så skriver du att köparen har reklamerat felet men att de hellre vill kontakta någon annan för att avhjälpa felet. Likt det jag skrev angående betalningen så har köparen tydligen varit nöjd med fönstertätningen avseende en betydande del av fönsterna (145/175), vilket talar för att det inte handlar om en kompetensbrist hos ditt företag som utgör orsaken till att de hellre anlitar någon annan. Förutsatt att inga andra förhållanden föreligger som kan anses vara väsentliga olägenheter för köparen så ska du som säljare få möjligheten att avhjälpa felet själv.Likt det jag skrev ovan så är denna utredning endast tillämplig ifall det inte föreligger ett avtal som reglerar dessa förhållanden mellan dig och köparen. Jag föreslår därför starkt att du i första hand utreder vad ni har kommit överens om tillsammans vid ingåendet av avtalet och därefter se vilket utrymme avtalet har gett köparen att agera. Detta särskilt i förhållande till innehållandet av betalning samt om köparen verkligen kan avböja avhjälpande från dig.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning,

Vem ansvarar för skada under transport och ifall säljaren har återtaganderätt vid levererad vara

2020-11-02 i Köplagen
FRÅGA |Om jag som privat säljare på Nätet skickar en vara med ett transportbolag till en privat köpare och när köparen öppnar paketet så är varan sönder.Jag som säljare får ersättning från transportbolaget pga transportskada. Köparen hävdar att behålla det skadade godset och vill också ha pengarna för den transportskadade vara.Jag vill att varan skickas tillbaka till mig som säljare med att jag betalar för fraktkostnaden. Köparen i det här fallet vill inte skicka tillbaka den skadade varan utan vill behålla den och även få hela summan tillbaka.Kan jag som säljare ha rätt att återta min vara och betala för återremitterad fraktkostnad?Vad har jag som säljare för skyldighet
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du (en privatperson) har sålt till en annan privatperson. Varan har överlämnats för transport där den går sönder och du får ersättning för den trasiga varan. Du vill veta ifall du har någon möjlighet att kräva tillbaka varan och betala returfrakten från köparen.Eftersom du och köparen är två privatpersoner som har handlat med varandra så gäller Köplagen (KöpL) på er transaktion.Vad gäller när en vara skadas under transporten?För att besvara din fråga så tänker jag först förklara vad som gäller när en vara skadas under transporten.Ansvaret för en vara som går sönder under transporten åligger vid de första faserna av ett köp på säljaren. Detta innebär att du ansvarar för kostnaderna gällande varan såsom exempelvis vård, försämring av kvaliteten och förstörelse av varan.Ansvaret för varan övergår från dig (säljaren) när den har avlämnats till köparen (13 § KöpL). Det skulle innebära att köparen skulle ansvara för eventuella skador till varan. Det intressanta att utreda är alltså när du kan anses ha avlämnat varan till köparen.Enligt 7 § st. 1 KöpL så övergår ansvaret för varan på köparen när köparen tar emot varan. Detta gäller dock under förutsättningen att varan ska transporteras inom en och samma ort. Ifall transporten istället skett från en ort till en annan så övergår risken på köparen när du har avlämnat varan för transport hos transportbolaget (7 § st. 2 KöpL).För att göra en ordentlig utredning så tänker jag utgå från båda dessa situationer när jag besvarar din fråga om vilka skyldigheter du har som säljare. Det första fallet ska behandla situationen när transporten har skett från en ort till en annan. Det andra fallet ska behandla situationen när transporten har skett inom en och samma ort.Om transporten har skett från en ort till en annanIfall vi utgår från att transporten har skett från en ort till en annan så är det alltså köparen som bär risken för varan när den har avlämnats till transportbolaget (12 § KöpL). Detta gäller under förutsättningen att skadan inte har berott på säljaren (ex. dålig förpackning). Utifrån informationen du har gett mig så antar jag att varan var oskadad när du paketerade och lämnade den hos transportbolaget. Att bolaget har återbetalat dig för skadan tyder ytterligare på att varan har skadats under transporten och att detta inte var ditt fel.Sammantaget torde detta innebära att du inte har något ansvar för den skadade varan som köparen har fått. Du skulle alltså inte behöva återbetala något belopp till köparen.Om transporten har skett inom en och samma ortEnligt 7 § och 13 § KöpL så övergår inte risken på köparen förrän varan har överlämnats till denne. Detta innebär att en vara som skadas under transporten åligger säljaren (dig). Ifall detta föreligger så kan köparen åberopa förhållanden hos varan som inte överensstämmer med avtalet som ett fel (17 § KöpL). Ett exempel på detta är att varan är sönder.Mot denna bakgrund så kan köparen åberopa ett antal olika påföljder. Dessa påföljder kan endast aktualiseras ifall köparen reklamerar varan genom att åberopa felet hos säljaren, vilket tycks ha skett i ditt fall (32 § KöpL).De olika påföljderna som kan åberopas är bl.a. avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köpet och dessutom kräva skadestånd. Köparen kan också avvakta med betalningen (30 § KöpL).Enligt dina uppgifter verkar köparen vilja behålla varan, men att pengarna som du har fått som ersättning från transportbolaget ska överlämnas till köparen. Detta skulle kunna jämföras med en önskan att få ett prisavdrag (37 § KöpL). Detta beräknas genom att ta mellanskillnaden mellan varans värde i avtalsenligt skick och dess värde i felaktigt skick (38 § KöpL).Eftersom du som säljare i detta scenario ansvarar för varan så har köparen rätt till detta prisavdrag. Detta innebär att du får betala tillbaka den värdeminskning som har uppkommit när varan har gått sönder, vilket bör vara det beloppet du har fått som ersättning från transportbolaget.Kan säljaren återta en levererad vara?Jag tänker nu undersöka ifall du som säljare har en möjlighet att återta en redan levererad vara.Enligt svensk rätt så övergår äganderätten av en vara i samma ögonblick som det överlämnas till köparen. När detta har skett så har säljaren inte längre någon möjlighet att återta varan utan köparens tillstånd.Ett undantag till denna regel gäller ifall köpeavtalet innehåller ett återtagandeförbehåll. Detta förbehåll måste finnas med i köpeavtalet innan varan överlämnas till köparen (54 § stycke 4 KöpL). Eftersom du inte nämner något om ett återtagandeförbehåll så utgår jag från att en sådan inte finns. Sammantaget innebär detta att du inte kan återta den levererade varan.SammanfattningBeroende på om transporten har skett från en ort till en annan alternativt inom samma ort så riskerar du som säljare ansvar för skadan.Om du har transporterat varan från en ort till en annan så har ansvaret för varan övergått på köparen och säljaren kan inte åläggas något ansvar såvida inte skadan har uppstått på grund av säljaren.Om du istället har transporterat varan inom en och samma ort så har ansvaret för varan övergått på köparen när köparen tog emot varan. Detta skulle innebära att köparen kan kräva dig som säljare att återbetala skillnaden mellan värdet hos den avtalade varan och värdet hos den skadade varan.I förhållande till din fråga om vilka skyldigheter du som säljaren har så beror detta alltså på hur transporten har skett. Om det har skett inom en och samma ort så skulle du kunna bli skyldig att sänka priset för varan eller återbetala en summa för skadan. Om det har skett från en ort till en annan så har du ingen skyldighet att återbetala köparen något.Eftersom varan redan har överlämnats till köparen så har äganderätten likaså övergått. Detta innebär att du som säljare inte kan kräva köparen att återlämna den skadade varan. Det finns således inget rättsligt sätt för dig att återta varan oavsett hur transporten har skett. Det enda sätt för dig att återta varan är ifall du och köparen kommer överens om någon lösning som passar er båda.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,