Att muta ett vittne

2016-05-18 i Övriga brott
FRÅGA |Hej LAWLINE!Om det i samband med en process framkommer att part har försökt att muta ett vittne så undrar jag vilket lagrum som i sådant fall blir tillämpligt?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 17 kap. 10 § Brottsbalken (BrB) (https://lagen.nu/1962:700#K17P10S1) gör sig en person skyldig till brottet övergrepp i rättssak om personen med våld eller med hot om våld angriper ett vittne för att hindra vittnet från att avge en viss utsaga vid sitt vittnesmål hos en domstol eller någon annan myndighet.Övergrepp i rättssak blir även aktuellt för de situationer då personen angriper vittnet, genom någon annan gärning än våld eller hot om våld, på ett sätt som medför lidande, skada eller olägenhet, eller med hot om en sådan gärning med syfte att hindra vittnet avge en viss utsaga vid ett vittnesmål.Endast ett erbjudande om en muta till ett vittne är således inget brottsligt handlande. Det krävs någon form av övergrepp, dvs. våld eller ett hot om våld, för att erbjudandet ska anses som brottsligt.Värt att tillägga är att om ett vittne, efter att avlämnat vittnesed, uppger osann uppgift eller förtiger sanningen, kan vittnet dömas för brottet mened enligt 15 kap. 1 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K15P1S1). Brottet är fullbordat i samma stund som berättelsen avslutas. Om vittnet under berättelsens gång skulle ändra sig, har det däremot inte skett något brott.För de fall ett vittne ljugit i en rättegång och denna utsaga har haft inverkan i målets utgång, kan en part ansöka om resning. Om ansökan beviljas, återupptas rättegången i den instans som meddelat domen som vunnit laga kraft. Resning i tvistemål regleras i 58 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB) (https://lagen.nu/1942:740#K58P1) och resning i brottmål regleras i 58 kap. 2 § RB (https://lagen.nu/1942:740#K58P2S1).Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Naken i galleria - förargelseväckande beteende

2016-04-30 i Övriga brott
FRÅGA |Är det olagligt att gå naken i Nacka Forum (gallerian)?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att gå naken på en offentlig plats kan ses som sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K6P10S1) eller förargelseväckande beteende enligt 16 kap. 16 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K16P16S1). Det som är skillnaden mellan vilken av brotten som blir aktuell är huruvida handlingen är riktad till en enskild person eller flera personer. I frågan står ingenting om att nakenheten skulle vara riktad mot enskilda personer. Jag bedömer att gå naken i en galleria kan väcka anstöt hos personer som befinner sig i gallerian, varför förargelseväckande beteende troligtvis är det brott som blir aktuellt i fallet och det jag kommer att diskutera nedan.För att handlingen ska ses som förargelseväckande beteende krävs att personen går naken offentligt, vilket är uppfyllt eftersom Nacka Forum är en offentlig plats med en del människor i rörelse. Vidare ska nakenheten vara ägnad att väcka förargelse hos allmänheten. Det som är relevant här är inte hur den nakna personen själv har för avsikt med att gå naken utan att det generellt i samhället ses som ett störande beteende. Sammantaget är det alltså olagligt att gå naken i Nacka Forum eftersom det är ett störande beteende på en offentlig plats som kan väcka förargelse hos allmänheten som befinner sig på platsen.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Vänligen,

Inte olagligt med kopplad hund utanför café

2016-04-25 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Kopplade hundar utanför ett cafefönster där jag fikade i 40 min. Jag hade uppsikt på hundarna eftersom jag satt på andra sidan fönstret. När jag lämnar cafeét blir jag påhoppad av en kvinna som säger att det är olagligt att koppla hundar mer än en timme utanför affär/café. Har aldrig hört talas om denna lag. Vad säger lagen?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter framgår att man som hundägare måste ha tillsyn över sin hund (se lagen här). Lagen säger däremot ingenting om hur länge man får ha en hund kopplad. Det jag skulle kunna tänka mig att kvinnan syftade på genom att säga att det var olagligt är djurplågeri enligt 16 kap 13 § brottsbalken (se lagen här). Brottsbalken säger nämligen inte heller någonting om hur länge man får ha en hund kopplad. Eftersom att hunden bara var kopplad i 40 minuter och att du hela tiden hade uppsyn skulle jag inte säga att det rör sig om djurplågeri i detta fall. Hade det varit så att det varit så kallt att det fanns risk för köldskador för hundarna hade det kunnat vara djurplågeri. Kraven för att det ska röra sig om djurplågeri är att man misshandlar, överanstränger, vanvårdar eller utsätter djur för lidande. Inget av dessa krav verkar uppfyllda i detta fall och det är alltså inte olagligt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Falska angivelser till polisen

2016-04-20 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Jag fick tidigare två polisanmälan från en person. Efter polisutredningar visade det sig att jag blev anklagat falskt. Polisen fattade beslut båda gånger att det inte finns någon anledning att driva anmälan vidare och de lade ner dem.Jag fick veta från polisen att man inte kan göra något åt att någon polisanmäler en person.Jag undrar vad jag kan göra, till exempel stämma personen eller kräva skadestånd eftersom jag blev anklagat utan orsak (falskt anklagat)
Patrik Magnesved |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eventuellt begångna brott: Att samma person har polisanmält dig två gånger kan innebära brott. I Brottsbalken 15 kap 7 § finns en möjlighet att döma för falsk tillvitelse. Brottet kan exempelvis bli aktuellt då någon lämnar osanna uppgifter till polisen i syfte att trakassera någon. Brottet kan vara begånget även om personen som anmält dig trott att du gjort dig skyldig till brottet, men borde insett att du inte var skyldig. Alltså krävs inte att personen har vetat om att du varit oskyldig, det räcker att personen har haft en befogad anledning att tro detta. Skadeståndsmöjlighet:Enligt Skadeståndslagen 2 kap 3 § kan skadestånd erhållas då någon genom brott allvarligt kränker någon annan. Bestämmelsen tar dock sikte på grövre brott än falsk tillvitelse, varför skadeståndsansvar inte blir aktuellt.Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Fråga om hets mot folkgrupp och allmänt språkbruk

2016-05-15 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Jag läste precis en artikel om hur en elev i en powerpoint presentation enligt rektorn/ lärare använde ett nedsättande ord för afrikaner. De överväger att anmäla händelsen som hets mot folkgrupp. Elevens pappa påstår sig ha pratat med en åklagare som sagt att ordet inte är olagligt. Ordet står ju t.ex. med i ordboken. Efter att ha sökt runt på internet hittar jag många artiklar där man ser olika på ordet. I vissa fall har åklagare valt att inte inleda brott med motivering att ordet inte anses vara en så kränkande värdering att det är ägnat att såra en annans självkänsla. Medan andra åklagare och tingsrätter ansett att det är hets mot folkgrupp. Jag har fattat det som att det beror på hur många som har hört ordet, alltså om ordet spritts till många personer. Så i detta fall kan alltså eleven bli anmäld för att han använde det ordet i presentationen för klassen? Om han nu kan det.. hur kan ett ord (som i dagens samhälle KAN tänkas anses som skällsord) vara olagligt? Låter ju jätte konstigt om man inte ska få säga ord som står med i ordboken. Eller att ett ord ska begränsa ens yttrandefrihet. I regeringsformen kap 2 1 § anges att varje medborgare gentemot det allmänna är tillförsäkrad att i tal uttrycka känslor, tankar och åsikter. Dock anges det i I kap 2 12 § att yttrandefriheten kan begränsas genom lag. Men kan ett ord som står med i ordboken vara olagligt och göra att man mister sin yttrandefrihet? Anses ordet i sig (i juridisk mening) vara olagligt?
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan kommer besvaras genom att delas in i tre underfrågor; allmänt om anmälan, allmänt om hets mot folkgrupp och yttrandefrihet samt slutligen ordvalets innebörd för brottet.Allmänt om anmälanDet bör inledningsvis noteras här att en anmälan alltid kan upprättas. En sådan har i sig ingen påverkan på huruvida ett brott har begåtts eller inte, den ger snarare uttryck för att rektorn, i ett sådant fall, ansett att ordvalet varit opassande. Eleven kan alltså anmälas, men detta innebär inte att samma anmälan kommer leda till en förundersökning eller åtal.Allmänt om hets mot folkgrupp och yttrandefrihetHets mot folkgrupp regleras i 16:8 Brottsbalken. För att hets mot folkgrupp ska föreligga krävs att gärningspersonen ifråga hotat eller uttryckt missaktning för en av de skyddade grupperna. Det krävs således kontext. Ett av de mest kända fallen på detta område är pastor Åke Gren, som jämförde homosexuella med en cancersvulst på samhällskroppen, se NJA 2005 s. 805. Gren friades i hovrätten och Högsta domstolen med hänvisning till, förenklat, att det Gren uttryckt inte innebar en missaktning. Trots ordvalet gav predikan, enligt domstolen, uttryck för att församlingen skulle hjälpa homosexuella. Ordvalet är således avhängigt även den kontext i vilken orden figurerar. Utslagsgivande blir därmed det samlade informationsvärdet i det som sägs, skrivs eller på annat sätt uttrycks.Vad beträffar begränsningen av yttrandefrihet föreskrivs det, som Du påpekat, i 2:20 Regeringsformen (RF) att denna får inskränkas genom lag. Därtill kommer, enligt 2:21 RF, att inskränkningen ska vara proportionerlig. Detta innebär att inskränkningen inte får gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet med lagstiftningen. Att förbjuda vissa ord blir i detta avseende poänglöst, såvida inte ändamålet med inskränkningen faktiskt är att förbjuda vissa ord. Någon sådan lag har, såvitt jag känner till, inte funnits sedan den gamla Missgärningsbalken av 1734. Ordvalets innebörd för brottetI relation till det ovan sagda finns anledning att påpeka att vissa ord och symboler kan ha ett tillräckligt informationsvärde i sig för att utgöra brott. Symboler förknippade med nazismen har t.ex. ansetts innehålla ett tillräckligt informationsvärde i sig för att utgöra hets mot folkgrupp, se NJA 1996 s. 577. Av detta kan det sägas att ju större kontext ordvalet eller symbolen i sig bär desto mer krävs för att sätta användningen av orden eller symbolerna i en godtagbar kontext. Återigen är det alltså inte automatiskt vilka ord som används, som utgör brottet, utan hur de uttrycks och i vilken kontext.Hoppas detta klargjorde rättsläget en aning. Skulle du behöva ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Förfalskad signatur

2016-04-26 i Övriga brott
FRÅGA |Min fru, snart ex-, ändrade mitt efternamn till hennes. Hon har missbruksproblem och gjorde detta när hon var påverkad av tabletter, i syfte att jävlas med mig. Hon kommer inte ens ihåg att hon gjort det men plötsligt i slutet av sommaren började det komma post till mig, där jag hade hennes efternamn. Konfronterade henne och hon erkände att hon fyllt i en ansökan och förfalskade min namnteckning. Har blanketten i min ägo och där ser man tydligt att det är hennes handstil hela vägen. Överväger att polisanmäla, ville bara höra era synpunkter. Har jag ett case? Mvh
Emma Modig |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att förfalska någons namnteckning för att framställa en urkund är ett brott som kallas för urkundsförfalskning, enligt brottsbalken (BrB) 14:1. Hur ”urkund” ska förstås framgår av BrB 14:1 stycke 2 och en handling som innebär en anmälan om namnbyte faller in under urkundsbegreppet. För att det ska röra sig om en urkundsförfalskning krävs också att det finns en fara i bevishänseende, vilket innebär att det ska vara en så pass ”bra” förfalskning att någon ska kunna luras av den vilket har hänt i detta fall, då Skatteverket beviljat en namnändring i tron om att du själv har önskat en namnändring.Urkundsförfalskning är ett brott som kan leda till ett fängelsestraff på högst två år. Om gärningen anses som ringa enligt BrB 14:2, kan det istället leda till böter eller fängelse i högst sex månader. Är det istället att ses som en grov urkundsförfalskning enligt BrB 14:3 kan fängelsestraffet vara mellan sex månader och sex år. I paragraferna kan du läsa om vad som anses som ringa respektive grovt, men min bedömning skulle vara att detta är en urkundsförfalskning av normalgraden.Oavsett så är detta beteende brottsligt och kan anmälas till polisen.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Förberedelse och stämpling till brott

2016-04-24 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Jag undrar om man kan bli straffad genom enbart subjektiv rekvisit, man t.ex. planerar eller har tanken på att skada någon men inte gör det
Martin Persson Thurén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I brottsbalken finns bestämmelser i 23 kap. som behandlar bland annat förberedelse och stämpling till brott. I 23 kap. 2 § brottsbalken stadgas att den som under vissa omständigheter har uppsåt att utföra eller främja ett viss brott kan dömas för förberedelse. I paragrafens tredje stycke förklaras att med stämpling förstås, att någon i samråd med annan beslutar gärningen eller att någon söker anstifta annan eller åtar eller erbjuder sig att utföra den.Det är således risken för en framtida skada som kriminaliseringen tar sikte på. För att begränsa tillämpningsområdet för stämpling krävs först och främst att ansvar för stämpling är särskilt stadgat för ett visst brott. Stämpling till brott finns endast särskilt stadgat för de allvarligaste brotten, exempelvis mord i 3 kap. 1 § brottsbalken. För att någon ska kunna dömas på ett så tidigt stadium, då personen endast i tanken beslutat tillsammans med annan att begå ett brott, krävs det att man kan bevisa att det funnits ett erforderligt uppsåt. Personerna måste verkligen ha för avsikt att begå just den gärning som stämplingen avser. Att rent allmänt diskutera om att begå brott är inte straffbart. Först när ett beslut om att begå ett brott tas kan det eventuellt bli straffbart.Ett sista rekvisit för att någon ska kunna dömas för stämpling är att det funnits konkret fara för att det tilltänkta brottet skulle komma att fullföljas. Om faran för att brottet skulle fullbordas var ringa, skall personen inte dömas till ansvar.För att sammanfatta svaret på din fråga: för att dömas till ansvar för att planera eller fundera på att skada någon krävs det att ett antal rekvisit är uppfyllda. Gällande planering kan det vara större risk att bli fälld för ansvar än då en person tillsammans med andra endast beslutat att begå ett brott.

Hur stora böter för brott mot knivlagen?

2016-04-19 i Övriga brott
FRÅGA |hej blev stoppad av polisen idag för att jag hade en kniv på mig och dom sa att jag skulle få hem ett brev om att jag skulle få böter hur mycket blir det i böter kille på 18 år går på gymnasiet?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Då du har använt dig av gratisrådgivningen kommer här tyvärr ett något sent svar eftersom vi har haft väldigt mycket frågor den senaste tiden. Jag hoppas du ändå får nytta av mitt svar.På grund av din ringa ålder kan det bli fråga om allt från penningböter till dagsböter när du begår ett brott mot knivlagen enligt 4 § Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen).Av tidigare praxis (dvs. tidigare ärenden som Högsta Domstolen i Sverige har kommit fram till), i bl.a. NJA 1997 s. 476 skulle du kunna få allt från 1000kr i penningböter alternativt 40-50 dagsböter å 30kr. Dagsböternas storlek beror på din inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Dagsböterna kan således variera mellan 50-1000kr/dagsbot. För en 18-åring utan inkomst och förmögenhet innebär det att beloppet för varje dagsbot sannolikt kommer bli 50 kronor. - Exempelvis: 50kr/dagsbot x 50 dagsböter = 2500kr i totala böter. Hur dagsböter fastställs anges i 25 kap 2 § Brottsbalken. Slutsats: Att ge dig ett exakt svar på vad dina böter kommer att hamna på är i princip omöjligt för mig. Det är upp till domstolen att bedöma detta. Men med stöd av tidigare praxis skulle jag bedöma att det kan landa mellan 1000kr-2500kr. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,