Måste man informera om att man har en övervakningskamera?

2017-02-17 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Jag installerat en övervakningskamera i min lägenhet som bara filmar i min hall och man kan inte se något utanför lägenheten. Frågan är om jag måste sätta upp en skylt om att jag har en kamera i mitt hem så att alla som går in i min lägenhet är medvetna om detta?Hoppas att ni kan svara på min fråga då jag får så många olika uppgifter från olika håll. Tack för en mycket bra sida.
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Du måste sätta upp en skylt eller något annat som informerar om att du har en övervakningskamera (25 § Kameraövervakningslagen). Det gäller även fast du bara övervakar din egen hall. Skyldigheten att informera om övervakningen börjar när kameran har satts upp, så jag rekommenderar att du skaffar en skylt på en gång. Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Är det ett brott att ljuga under en rättegång?

2017-02-13 i Övriga brott
FRÅGA |Socialtjänster ljuger på råttegången. Jag påpekar ut, då blir de tyst. Det kan bli en brott?`Men vad ska jag göra and anmäla till?Tack.
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att tala osanning under en rättegång kan absolut vara ett brott, vilket brott det rör sig om påverkas dock av socialtjänstens roll i rättegången samt vilken typ av rättegång det rör sig om. Brottet mened, 15 kap 1 § brottsbalken, blir aktuellt då någon under laga ed lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen. Med laga ed menas att det endast uttryckligen lagstadgade eder som omfattas. Detta innebär att om någon har blivit kallat som vittne i rättegången och avlagt ed, 36 kap 11 § BrB, så begår denne ett brott om den talar osanning inför domstolen. Även någon som har blivit kallat som sakkunnig (någon med särskild kunskap inom ämnet) måste avlägga ed och således kan även denna person göra sig skyldig till mened. Detta är två exempel, det finns även andra tillfällen då någon ska höras under laga ed. Påföljden för mened är normalt fängelse men i ringa fall kan istället böter utgå. Om någon person på socialtjänsten haft någon av ovanstående roller eller annars avlagt laga ed så kan de alltså gjort sig skyldig till brottet mened. Det kan vara värt att nämna att målsäganden och misstänkta i brottmål inte avlägger ed och de kan således inte dömas för mened. Om socialtjänsten istället utgjorde part i målet så får de istället förhöras under sanningsförsäkran. För att en part ska kunna höras under sanningsförsäkran är det en förutsättning att det rör sig om ett tvistemål. Brottet osann partsutsaga, 15 kap 2 § BrB, blir aktuellt när en person talar osanning eller förtiger vissa viktiga uppgifter när denna förhörs under sanningsförsäkran. Dessa brott faller in under allmänt åtal och således är det åklagaren som ska föra talan i dessa fall, 20 kap 2 § rättegångsbalken. Det går därför att anmäla brottet till polisen eller hos åklagaren, 20 kap 5 § rättegångsbalken. Det finns även andra brott i 15 kap BrB som kan bli aktuella om någon talar osanning under rättegången men inte har avlagt någon ed. Mitt råd är att ta kontakt med t.ex. ett målsägandebiträde som kan hjälpa dig vidare i processen. Sammanfattningsvis: De brott som kan bli aktuella finns i 15 kap BrB men det är främst brotten mened och osann partsutsaga som blir aktuella om någon ljuger under avlagd ed eller sanningsförsäkran. Anmälan om dessa brott kan göras till polisen eller åklagaren. Om du vill göra en anmälan hos polisen så besöker du ett poliskontor eller ringer telefonnumret 114 14. Hoppas att du har fått svar på din fråga, Med vänliga hälsningar

Brott vid otrevliga sms

2017-01-29 i Övriga brott
FRÅGA |Kan en människa som är otrevlig mot någon på sms få någon konsekvens an det ?
Julia Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett otrevliga sms kan vara vara många brott men det är såklart avgörande vilken typ av otrevlighet smset beror på. Nedan räknar jag upp exempel som kan konstituera olika brott: Om man skriver något hotfullt till någon som tror att det är allvarligt menat, blir rädd och polisanmäler kan det vara ett olaga hot, 4 kap. 5 § brottsbalken. Om man skriver något hotfullt till någon som inte alls tar det på allvar anses det förmodligen inte vara ett olaga hot. Om man skriver på ett sätt att många kan ta del av det, exempelvis att smset har skickats till många personer och innehållet är att man pekar ut någon på ett negativt eller nedvärderande kan det vara förtal,5 kap. 1 § brottsbalken, eftersom det är något man skriver för att få andra att tycka illa om någon. Det ska dock anmärkas gränsen för yttrandefrihet, det vill säga möjligheten att uttrycka sig fritt utan påföljd. Ett annat brott som kan vara aktuellt är förolämpning, 5 kap. 3 § brottsbalken. Det gäller särskilt om man skriver något dumt om någons hudfärg, kön eller sexuella läggning. Om man bombarderar någon med sms när personen har sagt att de inte vill ha någon kontakt kan trakasseriet vara ett ofredande, 4 kap. 7 § brottsbalken. Det gäller oavsett vad man skriver i sms:en, de behöver inte ens vara otrevliga.Hoppas du har fått svar på din fråga!

Straffansvar avseende svart arbetskraft

2017-01-26 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Ett exempel: Två personer åker hem till grannen på sin fritid och målar om grannens hus. När jobbet är klart får de betalt (svarta pengar). Jag undrar följande: 1. Begår grannen en brottslig handling när han betalar för den tjänsten? 2. Begår de två personerna en brottslig handling när de tar emot pengarna?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det brott som framför allt aktualiseras vid svartarbete är skattebrott, vilket regleras i 2 § skattebrottslagen (1971:69) (här). Skattebrott begås genom att gärningspersonen uppsåtligen lämnar en oriktig uppgift till en myndighet eller underlåter att lämna deklaration eller någon annan uppgift som ska lämnas enligt lag eller föreskrift. Straffbestämmelsen omfattar dock endast de fall där den oriktiga uppgiften medför en risk för att skatt undandras eller felaktigt återbetalas, och den omfattar inte fall när den oriktiga uppgiften har lämnats muntligen. Som man kan utläsa av lagtexten, så inträder alltså inte straffansvaret när betalning sker för arbetet. Den brottsliga gärningen består istället i att de som utfört arbetet underlåter att ta upp ersättningen som en inkomst i sina privata inkomstdeklarationer. I ditt exempel begår alltså arbetarna skattebrott, inte genom att ta emot betalning från grannen, utan genom att underlåta att deklarera inkomsten till Skatteverket.Vilket ansvar gäller då för den som anlitade arbetskraften? Precis som för arbetarna begås skattebrott genom att oriktiga uppgifter lämnas till Skatteverket. Vilka uppgifter som ska lämnas av den som anlitar privatpersoner för att utföra ett arbete beror på hur stor ersättningen är. Om det finns anledning att anta att ersättningen till någon av arbetarna kommer att uppgå till minst 10 000 kr under kalenderåret, så ska den som betalade ut ersättningen betala arbetsgivaravgifter, vilket framgår av 2 kap. 6 § socialavgiftslagen (2000:980) (här). I så fall ska ersättningen som betalats ut deklareras i en arbetsgivardeklaration. Redan när ersättningen som någon av dem har erhållit under kalenderåret är minst 1 000 kr, måste dock den som betalat ersättningen lämna kontrolluppgifter till Skatteverket. Detta framgår av 15 kap. 8 § 1 p. skatteförfarandelagen (2011:1244) (här).Angående straffansvar för den som anlitat arbetskraften kan vi alltså konstatera att ett skattebrott begås om ersättningen till någon av arbetarna uppgår till minst 1 000 kr och ingen kontrolluppgift lämnas till Skatteverket, eller om ersättningen kan antas uppgå till minst 10 000 kr för någon av dem och ersättningen inte tas upp i en arbetsgivardeklaration. Om ersättningen till var och en av arbetarna understiger 1 000 kr, så begår den som betalar ersättningen inte något skattebrott.Kort sammanfattat, så begås ett skattebrott vid anlitande av svart arbetskraft inte genom att ersättning betalas ut för ett arbete, utan genom att uppdragsgivaren eller uppdragstagaren underlåter att lämna uppgifter till Skatteverket som de enligt lag är skyldiga att lämna. Uppdragstagaren begår skattebrott om han eller hon underlåter att ta upp ersättningen som en inkomst i sin privata inkomstdeklaration. Uppdragsgivaren begår istället skattebrott genom att underlåta att lämna kontrolluppgift eller ta upp ersättningen i en arbetsgivardeklaration när lagen föreskriver det. Huruvida en kontrolluppgift eller arbetsgivardeklaration behöver lämnas överhuvudtaget beror på hur stor den totala ersättningen under kalenderåret är.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Om övergrepp i rättssak

2017-02-14 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Får en advokat ringa och hota och skrämma motpartens vittne i syfte att få vittnet att inte vittna?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om en advokat hotar ett vittne för att få vittnet att inte vittna gör advokaten sig skyldig till övergrepp i rättssak, 17 kap. 10 § brottsbalken. Advokaten kan för det dömas till fängelse i högst 4 år. Som du kan läsa i 17 kap. 10 § brottsbalken gäller den en situation då hot om våld förekommit i syfte att få en person att inte vittna. Syftet med våldet måste alltså vara att hålla vittnet tyst. Annars är det mer rimligt att advokaten åtalas för olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalken). Enligt andra meningen i 17 kap. 10 § brottsbalken måste det inte vara hot om våld. Där står att hot som medför lidande, skada eller olägenhet i syfte att inte vittna också kan dömas till övergrepp i rättssak.Sammanfattning: Advokaten kan dömas till övergrepp i rättssak om hoten skett i syfte att få personen att inte vittna. Dessutom måste hoten medföra någon slags olägenhet för vittnet. Advokaten kan i så fall dömas till högst fyra års fängelse.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

2017-01-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej.Jag undrar hur religion definieras enligt lagen och vilka krav sätts det för att X ska räknas som religion?I dagarna kom den nya lagen om maskeringsförbud vid idrottsarrangemang där ett av undantagen var just religion. Ponera att jag bryter mot denna lag och åberopar att jag gjorde det av religiös själ. De själ jag grundar det på är att jag har min egna religion, som jag själv har skapat och är den enda följaren av. Hade rätten godtagit min förklaring eller är det vissa krav som skall uppfyllas för en religion ska räknas som religion i lagens mening och ge mig det absoluta grundlagsskyddet enligt RF?MVH
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att den rör ändringen av ordningslagen där man avser införa ett maskeringsförbud vid idrottsarrangemang. Den ändringen har dock inte trätt i kraft än utan ligger fortfarande under beredning, men ska träda i kraft den 1 mars 2017. I propositionen 2016/17:41, går det dock att läsa om den föreslagna ändringen. Förbudet avses gälla när någon på idrottsanläggning under idrottsarrangemang helt eller delvis täcker ansiktet på sätt som försvårar identifikationen av personen. Undantaget som du nämner gäller den som täcker ansiktet av religiösa skäl eller den som har skäl att täcka ansiktet i tjänsten eller för idrottsarrangemangets genomförande. Undantag gäller även om det med hänsyn till väderförhållanden, hälsoskäl eller övriga omständigheter är att anse som befogat att täcka ansiktet.Någon uttrycklig definition av ”religion” finns inte i lagen, men i propositionen nämner man att syftet med undantaget är att upprätthålla den grundlagsskyddade religionsfriheten. I kommentarer till förslaget förklarar man att religösa skäl föreligger om personen täcker ansiktet i enlighet med en religös sedvana som han eller hon normalt tillämpar. Den exakta tillämpningen av lagen går dock inte att förutspå ännu, då den inte trätt i kraft.Vänligen,

Falsk angivelse och falsk tillgivelse

2017-01-27 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Jag blev anklagat (helt ogrundat) av min sambo för att jag hade förgripit mig sexuellt på min 13-årige son. Efter att jag slängt ut honom gjorde han en polisanmälan en vecka senare om samma sak. Polisen tog in min son på förhör och la ner fallet. Kan jag anmäla honom för falska anklagelser?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att göra en polisanmälan där en menar på att någon begått ett brott kan i sig vara brottsligt. Brotten det rör sig om är falsk angivelse, obefogad angivelse, falsk tillvitelse eller vårdslös tillvitelse, vilka alla finns i brottsbalken (BrB). När din sambo polisanmälde dig så kan det vara falsk angivelse om han med uppsåt anmälde dig som var oskyldig till brottet samt att han hade uppsåt till att du skulle bli fälld, enligt 15 kap. 6 § BrB. Han måste då ha ha haft uppsåt till att anmälda dig trots att han var medveten om att du var oskyldig eller att han i vart fall hade vad som kallas likgiltighetsuppsåt - han var likgiltig inför att du skulle kunna fällas för ett brott du var oskyldig till. Om han inte insåg att du var oskyldig men hade skälig anledning att anta att du var det så kan han dömas för obefogad angivelse, enligt 15 kap. 6 § BrB. För att han skulle ha skälig anledning att anta att du var oskyldig skulle det vara betydligt större anledning att tro att du var oskyldig än att du var skyldig. Falsk tillgivelse är ett sekundärt brott till falsk angivelse och kan t ex vara när någon med uppsåt lämnar uppgifter till polisen men inte har uppsåt att den andra ska fällas för brottet, enligt 15 kap. 7 § BrB. Om din sambo inte insåg att uppgifterna inte var sanna men hade skälig anledning att anta att det var så kan han dömas för vårdslös tillvitelse, enligt 15 kap. 7 § BrB.Din sambo kan således ha begått någon brottslig handling när han lämnade uppgifter till polisen om att du sexuellt förgripit dig på din son. Det är såldes möjligt för dig att anmäla honom för att ha lämnat uppgifter till polisen som inte stämde. Hoppas det var svar på din fråga! Vänligen,

Tillåtet att bära fickkniv?

2017-01-24 i Övriga brott
FRÅGA |Hejsan! Jag är en student i ett högskole-föreberedande program som har tänkt på att bära en liten fickkniv. Inte för självförsvar eller med i avsikt för brott mot liv och hälsa, utan för att det är ett praktiskt verktyg. Till exempel för att skära äpplen, lådor, rep etc. Enligt polisens hemsida, så säger de: "Det är förbjudet att ha knivar, stickvapen, skärvapen och andra farliga föremål på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats. Förbudet gäller föremål som är avsedda att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa." Vilket enligt mig, rättfärdigar knivinnehav även om man inte behöver en i sitt yrke. Efter som jag också anser att min använding för en fickkniv används i "normalt bruk". Min fråga är dock hur det egentligen är enligt knivlagen, eftersom de flesta påstår att det är olagligt att bära fickknivar. T.o.m små swiss-armé knivar som passar på nyckelknippan. Dessutom så har jag läst och hört om galna fall där polisen ta in folk som har jägarknivar i bilen, då de är jägare själva. Också har man ju hört om massa andra fall.
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huruvida du får bära en fickkniv eller inte beror, som du redan har förstått, på reglerna i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, som i dagligt tal brukar kallas knivlagen eller ibland knivförbudslagen. Om du själv vill läsa vad som står i knivlagen, så hittar du den här.Huvudregeln enligt 1 § knivlagen är att knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa inte får innehas på allmän plats. I samma paragraf finns dock två undantag. Det första undantaget gäller om föremålet ingår i utrustningen för en viss tjänst eller ett visst uppdrag. Under detta undantag inryms exempelvis en batong som bärs av en utbildad väktare i tjänsten eller en ändamålsenlig kniv som en hantverkare använder på ett uppdrag. Det andra undantaget gäller när innehavet anses befogat med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter. En helhetsbedömning görs i sådana fall för att avgöra om innehavet kan anses befogat.När ska då innehavet anses befogat? I en relativt färsk dom från högsta domstolen, NJA 2016 s. 30 (här), har domstolen konkretiserat lagtexten genom att upprätta en lista över ett antal typfall på situationer då ett knivinnehav är befogat. I punkt 24 i högsta domstolens domskäl konstaterar domstolen att innehav av en mindre kniv, typ pennkniv, ska godtas i de flesta fall. Enligt domstolen omfattas sådana knivar av förbudet endast om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen. Själva rättsfallet rörde en kvinna som påträffats på en allmän plats med en fällkniv längst ner i sin handväska. Kniven hade hon använt för att skära rabarber på en väns födelsedagsfest och hon var på väg hem från festen när hon påträffades med kniven. Högsta domstolen ansåg att innehavet var befogat och frikände henne från ansvar för brott mot knivlagen.Med tanke på högsta domstolens uttalande torde du i många fall kunna bära en liten fickkniv utan att därigenom bryta mot knivförbudet. Jag skulle dock avråda dig från att bära ens en sådan kniv på platser där du mycket sällan behöver använda den, t.ex. i skolan. Att kniven är liten garanterar inte att den är tillåten eftersom en helhetsbedömning ska göras. Det är en god idé att endast bära kniv när man kan förvänta sig att få konkret användning för den.Den som bär kniv i strid mot förbudet kan enligt 4 § knivlagen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I praktiken är böter den vanligaste påföljden. I ringa fall är överträdelsen inte straffbar.Kort sammanfattat är det i många fall tillåtet att bära en liten fickkniv, men om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen, kan även en sådan kniv vara otillåten. Avgörande är en helhetsbedömning med hänsyn till knivens art, innehavarens behov av kniven och övriga omständigheter.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,