Olovlig försäljning av alkohol

2016-01-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Jag undrar lite över vad som kan hända, vad man kan få som straff om man är 20 år gammal och köper alkohol av langare.Är det olagligt att köpa såväl som sälja?
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av 11 kap 3 § alkohollagen följer att den som säljer alkohol i strid med alkohollagen döms för olovlig försäljning av alkohol. Den som köper alkohol som är såld i strid med alkohollagen kan inte bli straffad för det. Vänliga hälsningar,

Utdrag ur belastningsregistret enligt Skollagen

2016-01-22 i Övriga brott
FRÅGA |Hej undrar om olaga förföljelse syns i belastningsregistret för skola?
Matilda Crone |Hej och tack för din fråga!Regler om skyldighet att lämna registerutdrag från belastningsregistret finns i 2:31Skollagen. Där framgår att den som erbjuds anställning eller arbete i olika typer av skolor ska lämna ett registerutdrag från belastningsregistret som är högst ett år gammalt. Den som inte lämnar utdraget enligt kraven får inte anlitas i skolverksamheten.Enligt 9 § Lag om belastningsregister har en enskild rätt att på begäran få ett utdrag ur registret med alla uppgifter som finns om denne. När det gäller utdrag som krävs enligt Skollagen så kan ett mer begränsat registerutdrag begäras ut. Det är alltså detta utdrag som lämnas ska lämnas när arbete inom skola är aktuell. Att utdraget är begränsat innebär att inte alla uppgifter som finns i registret syns på utdraget. Vilka uppgifter som syns på det begränsade registerutdraget som krävs enligt Skollagen regleras i 22 § st 2 Förordning om belastningsregister. Där framgår att utdraget endast innehåller uppgifter om domar där påföljd har dömts ut för mord, dråp, grov och synnerligen grov misshandel, människorov, samtliga former av sexualbrott, grovt rån samt barnpornografibrott. En dom om olaga förföljelse kommer därmed inte att synas i utdraget.Vänligen,

Om uppror och extra val

2016-01-14 i Övriga brott
FRÅGA |Jag har förstått att befolkningen i Sverige inte kan kräva nyval (extra val), men hur ligger det till om man istället kallar det för en revolution (eller Statsomvälvning som 1809)? Om man kan få folkets stöd genom namnunderskrifter till en revolution så borde ju revolutionen av den anledningen lyckas och vinna ett erkännande? Statsomvälvarnas krav skulle vara att man kräver ett extra val för att rädda Sverige.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!I fråga om extra val så är det regeringen som får lov att besluta om att ett sådant ska hållas. Extra val ska hållas inom tre månader efter regeringens beslut, men beslutet får inte fattas förrän tre månader har passerat från tidpunkten för den nyvalda riksdagens första sammanträde. Detta framgår av Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 3:11 första och andra styckena. Regeringen bestämmer också vilken dag ett sådant val ska hållas, vilket framgår av Vallag (2005:837) 1:3 tredje stycket. Enligt lagens förarbeten så är möjligheten att utlysa extra val dock avsedd som en säkerhetsventil för att hantera väldigt svåra låsningar i riksdagen.Revolution förekommer inte, mig veterligen, som begrepp inom svensk rätt. Enligt Nationalencyklopedin så används begreppet i vitt skilda sammanhang. I fråga om politisk revolution så avser den vanligen en omstörtning av rådande ordning till något nytt. Med andra ord så behöver en revolution inte nödvändigtvis innefatta våld på samma sätt som 1809 års statskupp. Skulle dock någon med vapenmakt eller andra våldsmedel företa en handling i syfte att exempelvis tvinga regeringen att utlysa extra val för att omstörta den rådande ordningen till något nytt, och handlingen innebär konkret fara för att syftet ska förverkligas, så kan personen dömas för uppror till fängelse. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 18:1. Konkret fara för att syftet ska förverkligas kan avse exempelvis att beväpnade styrkor står beredda på ett sätt som innebär en viss risk för att i detta fall regeringens handlingsfrihet blir begränsad.Det finns dock inget som hindrar dig och andra från att försöka påverka ett statsorgan genom att samla namnunderskrifter och skicka dessa till exempelvis regeringen med begäran om utlysande av extra val. Du kan också påverka regeringen genom att rösta, arbeta partipolitiskt, engagera dig i en intresseorganisation eller skicka in remissvar på regeringens betänkanden. Med vänlig hälsning

Falska anklagelser

2015-12-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hejsan min facebook har varit hackad och personen som hackade den levde rövare. Personen skrev till en okänd människa och ska tydligen sagt att denna ska hänga ut honom och hotade med att slå ut tänderna på honom. Nu skrev denna kille till mig och berättade att han gjort en anmälan. Jag har absolut inte gjort något av detta och har t.o.m folk som kan vittna på att jag inte hade tillgång till mobil, dator eller något annat den tiden och den dagen. Jag undrar nu därför om jag kan anmäla hans falska anklagelser.
Vincent Edberg |Hej, tack för din fråga.I 15 kap BrB behandlas mened, falskt åtal och annan osann utsaga. De brott som kan vara aktuella i ditt fall är främst falsk angivelse och falsk tillvitelse, alternativt obefogad angivelse och vårdslös tillvitelse. För att det ska röra sig om falsk angivelse krävs enligt BrB 15:6 att gärningspersonen angivit en oskyldig till åtal med uppsåt att denna ska bli fälld till ansvar. Straffet är högst två års fängelse för brott av normalgraden. Är brottet ringa blir det istället böter eller fängelse i högst sex månader. Om gärningspersonen inte insåg, men hade skälig anledning att anta att den angivna var oskyldig, rubriceras brottet istället som obefogad angivelse. Straffet för det är böter eller fängelse i högst sex månader.Falsk tillvitelse beskrivs i BrB 15:7. Lite förenklat kan man säga att den bestämmelsen blir tillämplig när 15:6 inte passar. Den som hos åklagare, Polismyndigheten eller annan myndighet sanningslöst hävdar att någon annan begått brottslig gärning, påstår besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet, döms för falsk tillvitelse till fängelse i högst två år. Är brottet ringa blir det istället böter eller fängelse i högst sex månader. Om tillvitaren saknade insikt, men hade skälig anledning att anta att utsagan var falsk, döms den för vårdslös tillvitelse till böter eller fängelse i högst sex månader. Eftersom straffskalorna är de samma i 15:6 och 15:7 är det mest av akademiskt intresse vilket brott som faktiskt aktualiseras. Utan mer information kring omständigheterna är det svårt att avgöra vilken rubricering som är bäst att välja. Det är dock långt ifrån säkert att personen som anmält dig kommer fällas för brott. Att styrka uppsåt eller vårdslöshet kan vara svårt.

Anmälan av brott

2016-01-31 i Övriga brott
FRÅGA |Om någon förfalskat sin makes underskrift på en fullmakt och sedan tömt alla tillgångar som fanns. Vad kan man göra då?
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga.Ett kortfattat svar på din fråga är att du bör kontakta Polisen eftersom det du beskriver är brottsligt. Om det sedan finns tillräcklig bevisning mot personen i fråga kan denne sedan åtalas och eventuellt dömas. Hur du praktiskt går till väga för att anmäla ett brott till Polisen kan du läsa mer om (här).Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Oskyldigt anklagad för brott

2016-01-16 i Övriga brott
FRÅGA |Hej jag har precis fått ett brev från polisen om att jag är misstänkt för utpressning. Jag kan inte komma på en enda person 4 månader tillbaks som ens har gett mig pengar eller vem som skulle anmäla mig för utpressning. Kan jag på något sätt anmäla personen som anmälde mig för det?
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Den möjligheten finns och regleras i 15 kap. 6 § BrB. För att personen ska ha begått det brottet, och således bli dömd, krävs det att den gjort anmälan hos en myndighet (till exempel åklagaren eller polisen) där den påstått att du har gjort en brottslig gärning (till exempel utpressning). Det krävs vidare att personen gjort detta med avsikten att du ska bli åtalad och dömd. Personen kan dock inte bli dömd om denna tror att du faktiskt är skyldig.Vidare finns även en möjlighet enligt den 7 § i samma kapitel. För att det brottet (falsk tillvitelse) ska vara begånget räcker det i princip att någon mer allmänt berättar om att du begått ett brott och myndigheten sedan också noterar det och ska ta upp anmälan.Känner du dig helt oskyldigt anklagad finns alltså möjligheten att göra en "motanmälan" mot personen som ligger bakom anmälan.

Urkundsförfalskning?

2015-12-31 i Övriga brott
FRÅGA |på mitt arbete fick vi gåvokort på 300 kronor i julklapp. jag skulle skoja med en kollega/kompis. jag berättade det för de 2 kollegorna som var med mej ,att jag skulle skoja med en 3.dje kollega att jag blivit vald till årets truckförare 2015 och fått mer pengar än honom på mitt gåvokort. Skrev med en svart tuschpenna 500 kr istället för 300 kr. Skojade med min vän, förklarade givetvis att jag bara skojat. Nu vill min chef sparka mej på grund av detta. Jag undrar har jag begått något brott?
Khashayar Kiavash |Hej och tack för din fråga.Frågor om huruvida ett brott är begånget eller inte är något som kräver en noggrann och extensiv prövning, varvid samtliga omständigheter rörande och kring själva gärningen måste, och skall beaktas. Därför går det att ge ett definitivt svar på din fråga, men jag skall ändock utreda ditt problem i den utsträckning det går.Vad det skulle kunna röra sig om i förevarande fall är urkundsförfalskning i enlighet med Brottsbalken 14 kap. 1§. Med en urkund avses i enkla ordalag en handling som anger något (om något/någon). En definition återfinns även i 14 kap. 1§ 2 st. där det anges att med urkund avses "en handling som upprättats till bevis eller annars är av betydelse som bevis och som har en utställarangivelse och originalkaraktär".Utan att alltför mycket gå in på detaljer kring ovan nämnda citation skulle jag vilja konstatera att gåvokortet utgör - eller åtminstone skulle kunna utgöra - en urkund.I BrB 14:1 anges att "den som obehörigen... ändrar eller fyller ut en äkta urkund döms, om åtgärden innebär fara i bevishänessende...". Som du märker föreligger det en del tekniskt komplicerade termer. Vad som avses med att man "ändrar eller fyller ut äkta urkund är att en äkta urkund manipulera så att dess innehåll inte längre överensstämmer med det tidigare innehållet; något som du gjorde när du bytte ut 300 kr mot 500 kr (låt vara att det var på skoj). Vad som avses med "fara i bevishänseende" är att, i förevarande situation, det föreligger en fara för att det "falska" gåvokortet förväxlas med att vara ett äkta sådant. Om alltså förfalskningen är dålig gjord, föreligger ingen fara.Till samtliga av dessa omständigheter måste man ha uppsåt; något som väldigt förenklat betyder att man ska ha avsikt att så ska ske eller bli fallet. Det är inget jag kan avgöra om du hade eller inte, men eftersom du förklarar att det skedde på "skoj" utgår jag ifrån att du faktiskt inte hade uppsåt. Precis som jag dock nämnde inledningsvis måste en samlad bedömning göras och flertalet faktorer måste vägas in för att avgöra huruvida ett brott är begånget eller inte.Frågar du mig, baserat på det du skrivit, tycker jag inte att du begått något brott. Däremot skall du inte ta detta svar för givet i och med att det finns en risk (i vart fall rent teoretiskt) för att man skulle kunna betrakta ditt förfarande som brottsligt. Om man nu skulle anse att så är fallet, anser jag - med beaktande av urkunden var av mindre vikt samt att gällande belopp är mindre i sin storlek - att brottsrubriceringen blir förvanskning av urkund i enlighet med BrB 14 kap. 2§Brottsbalkens 14 kap. hittar du här.Med vänlig hälsning,

Försök att förmå annan att bryta tystnadsplikt - brott?

2015-12-30 i Övriga brott
FRÅGA |Brott mot Tystnadsplikten?En anställd tjänsteman i arbetsledande ställning vid en stormarknad har utan att fråga berörd medarbetare försökt att få dennes vårdande läkare att avslöja mera än vad som framgår av läkarintyget. (som för övrigt har lämnats in till företagets personalavdelning efter en kirurgisk behandling.) Jag anser att detta är ett försök av arbetsledaren att få läkaren att bryta mot sin tystnadsplikt. Jag är medveten om att läkaren i så fall skulle göra sig skyldig till ett allvarligt brott om han bröt mot tystnadsplikten. Men min fråga är nu: Gör sig tjänstemannen som försöker få läkaren att bryta mot tystnadsplikten skyldig till något brott i straffrättslig mening? (T.ex. anstiftan till brott mot tystnadsplikten)
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Precis som du anger i din fråga så skulle läkaren begå ett brott om han underlät att iaktta sin tystnadsplikt, vilket framgår av 20:3 Brottsbalken. Om jag förstår din fråga rätt har detta emellertid inte skett. Av denna anledning har inte heller tjänstemannen gjort sig skyldig till ett brott i straffrättslig mening. Anstiftan är nämligen ett s.k. "medverkansbrott" som är beroende av ett huvudbrott för att vara straffbart. Detta framgår av 23:4 1 och 2 st. Brottsbalken. Det brott som enligt ordalydelsen kan tänkas bli aktuellt är stämpling till brott mot tystnadsplikten i enlighet med 23:2 3 st. Brottsbalken. För att stämpling ska kunna bli aktuells krävs emellertid att sådant ansvar är särskilt föreskrivet. Sådant ansvar är inte föreskrivet i anslutning till brott mot tystnadsplikten i 20:3 Brottsbalken.Även om tjänstemannens agerande kan anses vara olämpligt så utgör det således inget brott, under de omständigheter som du anger i din fråga.Hoppas du anser att jag besvarat din fråga. I annat fall är du välkommen att återkomma med ytterligare frågor eller funderingar i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar,