Kan min motpart uppsöka vittnet i vår rättegång och ifrågasätta dennes vittnesmål?

2017-05-22 i Övriga brott
FRÅGA | Får motparten kontakta mitt vittne och ifrågasätta dennes vittnesmål efter vittnets utsago i domstolsförhandling (innan dom förkunnats)? Eller blir det trakasserier? Eller blir det typ övergrepp i rättssak? Detta gäller en umgängestvist.
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Övergrepp i rättssak är ett brott som du hittar i brottsbalken 17 kap. 10 §, och avgörande för svaret på din fråga är sättet som din motpart ifrågasatt vittnet i fråga.För att brottsbeskrivningen i ert fall ska vara uppfylld krävs att gärningsmannen med våld eller hot om våld hämnas för att vittnet avlagt vittnesmål i målet. Förutom genom våld eller hot om våld kan brottet också ha begåtts genom någon annan gärning(eller hot om någon annan gärning), som medfört lidande, skada eller olägenhet för vittnet.Det är alltså av stor betydelse för bedömningen hur din motpart ifrågasatt vittnet. En simpel utfrågning eller kritisering av vittnesutsagan är troligtvis inte tillräckligt för att anse att brottet är förövat. Var denna utfrågning däremot av hotfull karaktär så är det en annan sak. De flesta fall av övergrepp i rättssak innehåller konkreta hot mot vittnets person eller dennes familj, och det är i praktiken det som krävs för att brottet ska anses förövat.Det skulle alltså kunna vara tal om övergrepp i rättssak i detta fall, om denna ”ifrågasättning” innehöll något hot mot vittnet eller dennes närstående och syftet med den var att hämnas för vittnets utsaga i rättegången.Om det inte går att bevisa att syftet med denna gärning var att hämnas pga vittnesmålet, kan motparten ha gjort sig skyldig till brottet ofredande, se BrB 4 kap. 7 §.Förutsättningarna för detta brott är helt enkelt att man ”genom hänsynslöst beteende ofredar annan”(vanliga former av ofredande är bl. a förolämpningar och smädelser, grannar som efter tillsägelse inte slutar spela hög musik, s.k telefonterror och mobbning). Det är ju också i denna bedömning av stor vikt hur själva ifrågasättandet gått till.Det som motparten gjort kan alltså ha varit brottsligt, men då krävs det att ”ifrågasättandet” du nämner innehöll något hotfullt eller i alla fall ofredande moment för att kunna hålla denne ansvarig. Det kan med andra ord inte bara vara tal om någon utfrågning om varför vittnet lämnade vittnesmålet. Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Ändring av uppgifter i giltig legitimation

2017-05-11 i Övriga brott
FRÅGA |Hej jag fyllde precis 15 år och jag var sugen på o köpa en elektronisk cigarett, efter att jag beställt än fick jag brev om att man behövde vara 18+ och dom begärde bild på mitt legitimation. Jag tog bild på mitt leg och redigerade födelsedatumet. Och nu sa dom att personnumret va ogiltigt och att dom skulle kolla med Skatteverket osv. Kan jag få problem för detta?
Lenita Pettersson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det du berättar skulle kunna utgöra missbruk av urkund, men måste bedömas av polis/domstol. Bestämmelsen i 15 kap. 12 § första stycket brottsbalken omfattar bland annat där ett original finns men siffror eller bokstäver har ändrats gentemot originalet. Att själv styrka den framställda handlingen går in under brottet missbruk av urkund. Det är företaget som du beställt den elektroniska cigaretten från och Skatteverket som beslutar om de väljer att gå vidare med ärendet eller inte. Prata med dina föräldrar om situationen som har uppstått och hur ni ska gå vidare för att reda ut det. Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Utköp av tobak (cigaretter) till underårig av privatperson

2017-04-29 i Övriga brott
FRÅGA |Är det olagligt att, som särskild förordnad vårdnadshavare, köpa och överlämna cigaretter till en 15-åring?
Alexandra Lantz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Lagbestämmelser rörande tobak återfinns i Tobakslagen. Enligt Tobakslagens 12§ är det förbjudet för näringsverksamheter, som butiker, att sälja cigaretter till personer som inte har fyllt 18 år. Det finns däremot inget motsvarande förbud gällande privatpersoner. En särskild förordnad vårdnadshavare som köper och överlämnar cigaretter till en 15-åring kan således inte bli straffad för något brott. Det kan däremot nämnas att butiker har rätten och skyldigheten att vägra sälja cigaretter till den särskilt förordnade vårdnadshavaren om de har anledning att misstänka att denne avser att förse 15-åringen med tobaken. Skulle samma person i fråga, utöver att köpa ut cigaretter till 15-åringen, också kontinuerligt köpa ut cigaretter till flera underåriga i syfte att tjäna pengar, skulle personen däremot bryta mot förbudet i Tobakslagens 12§. Personen i fråga skulle då anses bedriva näringsverksamhet. En särskild förordnad vårdnadshavare har enligt Föräldrabalken 11§ rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Om barnet har mer än en vårdnadshavare, ska beslut om barnets personliga angelägenheter tas av vårdnadshavarna tillsammans (FB 13§). Detta innebär således att om 15-åringen i fallet har mer än en vårdnadshavare, måste den särskilt förordnade vårdnadshavaren vara överens med den andra vårdnadshavaren för att få köpa ut och överlämna cigaretter till 15-åringen.Jag hoppats att detta har givit svar på din fråga och om du undrar över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Vänligen,

Barnpornografibrott - tittat på barnpornografi utan avsikt

2017-04-28 i Övriga brott
FRÅGA |Om man ser en Porr film där den medverkande ljugit om sin ålder och i efterhand visat sig varit mindre årig. dvs. yngre än 18år är man då skyldigt till barnpornografi brott?Min bedömning skulle vara att man skulle se straffet som ringa och om jag förstått så är max straff stasen 6 månader. när det klassas som ringaOm man då är första gångs förbrytare anses skyldigt brukar det leda till fängelse eller går lagmännen på endast penning bots linjen ?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Inledningsvis måste jag direkt förklara att jag inte kan ge dig ett rakt svar på hur domstolen skulle bedöma brottet. Min personliga bedömning är att ditt straff skulle anses som ringa, om det endast rör sig om en film och att du är en s.k. "förstagångsförbrytare". Domstolar är även väldigt restriktiva när det gäller att döma till fängelse, då det anses som en väldigt ingripande åtgärd! Följaktligen skulle jag påstå att du inte skulle riskera fängelse, men det är inget jag kan garantera! Men har du gjort dig skyldig till brott?I 16 kap. 10 a § 1st 5p. Brottsbalken (BrB) finner du det brott du nämner. Av lagtexten framgår att det är ett brott att Inneha eller betrakta en pornografisk bild eller film av barn som hen har berett sig tillgång till.Att man berett sig tillgång till innebär att man aktivt sökt upp bilden/filmen. Det krävs därmed någon typ av ansträngning för att man ska kunna dömas för brottet. Exempelvis att man betalat för det eller att man sökt efter sådana filmer med hjälp av en sökfunktion på nätet. Det räcker alltså inte med att man råkat få upp en sådan film. Det krävs vidare att personen/personerna i filmen inte har fullbordad pubertetsutveckling, dvs. du ska kunna uppfatta att hen inte har en vuxen kropp eller att det tydligt framgår av filmen och omständigheterna kring den att personen/personerna i bilden/filmen är under 18 år (16 kap 10 a § 3 st BrB).Av ovan nämnt innebär det att brottet är ett s.k. uppsåtsbrott - dvs. du måste ha haft för avsikt att faktiskt se på en pornografisk film där personerna är under 18 år. Min uppfattning, utifrån din information, är att du inte var medveten om att personen var under 18 år. Det ska framgå av namnet på videon, beskrivningen av den eller den typ av hemsida du var inne på om personerna i filmen var under 18 år eller att det tydligt gick att se personerna inte var fullt pubertetsutvecklade. Om inte något av ovan nämnt är uppfyllt, kan du heller inte dömas för brott!Hoppas att du har fått svar på din fråga!Allt gott och trevlig kväll,Med vänliga hälsningar

Föra in alkohol i Sverige som underårig

2017-05-16 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag är 18 år och har tänkt att köpa med mig alkohol från en utländsk flygplats för att sedan ta med på planet hem till Sverige. Är detta olagligt? Har jag rätt att äga alkoholen efter att jag fått in den eller räknas även detta som smuggling? Tacksam för svar!
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att föra in alkohol i landet måste du ha fyllt 20 år, se alkohollagen 4 kap. 4 § andra punkten. Om du som underårig för in alkohol i landet är det att alltså att betrakta som ett smugglingsbrott, se lag om straff för smuggling 3 §. Beroende på hur mycket det rör sig om kan straffet variera, rör det sig om små mängder, som jag antar att det gör i ditt fall, torde brottet vara att se som ringa, detta kan föranleda en penningbot på upp till 4000kr, se lag om straff för smuggling 4 § samt brottsbalken 25 kap. 3 §. Alkohollagen hittar du här.Lag om straff för smuggling hittar du här.Brottsbalken hittar du härHoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vad säger lagen om nakenhet i offentlig miljö?

2017-05-09 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag läser journalistutbildningen på Göteborgs universitet. Vi gör ett magasin och jag har fått i uppdrag att reda ut vad som gäller för "nakenhet" på offentliga platser. Magasinet heter "Naken". Jag har pratat med presskontakten på polisen i väst, som förklarade att polisen ingriper endast om någon känt sig kränkt. Ordningsregler finns t.ex på offentliga bad och för det mesta klarar personalen där att lösa eventuella problem annars hjälper polisen till. Vad säger lagen om detta? Var hittar man det? Tänker att jag hört talas om "förargelseväckande beteende", men det är antagligen lekmannens beskrivning. Vore tacksam för hjälp att reda ut detta. (Mitt reportage i magasinet handlar om "det nakna rummet" i Gbg konserthus. Ville visa på att detta inte är ett skämt). Tacksam för några punkter om detta!
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk rätt finns det inte något uttryckligt förbud mot att vara naken i offentlig miljö. Däremot finns det vissa straffbestämmelser som beroende på omständigheterna kan vara tillämpliga när någon visar sig naken.Att blotta sig för någon annan är straffbart som sexuellt ofredande om blottandet är ägnat att väcka obehag (6 kap. 10 § 2 st. brottsbalken). Uttrycket "är ägnat att" innebär att agerandet är straffbart när det typiskt sett riskerar att väcka obehag, oavsett om någon faktiskt tyckte att situationen var obehaglig i det enskilda fallet eller inte. Sexuellt ofredande är dock lika straffbart oavsett om det förekom i en offentlig eller privat miljö. Om jag har förstått din fråga rätt, så undrar du framför allt vad som gäller i situationer där den nakne inte har något sexuellt motiv. I sådana situationer är det väldigt osannolikt att nakenheten skulle kunna straffas som sexuellt ofredande eftersom den nakne allra troligast saknar uppsåt till att kränka någon på det viset.Den klart vanligast förekommande straffbestämmelsen vid offentlig nakenhet utan sexuellt motiv torde vara förargelseväckande beteende, som du också har varit inne på. Förargelseväckande beteende regleras i 16 kap. 16 § brottsbalken och består i att någon offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. Som du ser används uttrycket "är ägnat att" även i denna paragraf. Här innebär det alltså att beteendet kan vara straffbart oavsett om någon faktiskt blev förargad eller inte. Avgörande är om beteendet typiskt sett riskerar att väcka förargelse hos allmänheten.Det spelar självklart stor roll i vilket sammanhang nakenheten förekommer. Den som nakenbadar vid en folktom sandstrand ute i skogen begår förstås inte något brott, men den som en eftermiddag traskar in helt naken på ett köpcenter mitt bland veckohandlare och butiksbiträden kan nog räkna med att få sig tilldelad en ordningsbot med rubriceringen förargelseväckande beteende. Det var två extrema exempel och givetvis finns det situationer där bedömningen inte alls är lika självklar. Jag kan tyvärr inte ge några exakta förklaringar om när nakenhet är straffbar eller inte. I slutänden beror det helt på omständigheterna i det enskilda fallet.Som du nämner i din fråga, kan det förstås finnas ordningsregler på exempelvis offentliga badplatser och liknande anläggningar. Sådana ordningsregler är inte grundade i lag, utan kan betraktas som villkor som huvudmannen har ställt upp för att bereda någon tillträde till anläggningen. Det kan dock tänkas att ordningsreglerna ändå har betydelse för bedömningen av brottet förargelseväckande beteende. Om ordningsreglerna förbjuder nakenhet, så ligger det ju nära till hands att anta att allmänheten blir förargad om någon bryter mot reglerna och visar sig naken. I så fall är nakenheten straffbar som förargelseväckande beteende.Sammanfattningsvis kan alltså nakenhet vara straffbar antingen som sexuellt ofredande eller som förargelseväckande beteende, men bara om den naknes beteende är ägnat antingen att väcka obehag hos någon annan eller att väcka förargelse hos allmänheten. I praktiken måste en helhetsbedömning göras i varje fall, för att avgöra om nakenheten utgjorde ett straffbart beteende eller inte.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Är "värdering" ett skyddat ord?

2017-04-29 i Övriga brott
FRÅGA |Har en sida på fb Värderingssidan för nyfikna och vetgiriga . Medlemmarna kan fråga om föremål i privat ägo som de vill veta lite mera om och vad de kan ha för värde . Oftast så söker folk på nätet efter svar eller så är det någon som är lite mera kunnig och vet mer om det. Vi har inget sälj o köp i gruppen utan bara att man får veta lite mera . En ganska enkel sida. Uppmanar ofta folk till att kontakta auktoriserad firma eller gå vidare med sina föremål till andra grupper som är mer kunniga . Sidan startades 2014 av en som idag är medlem i gruppen. Nu har vi fått problem med en man Han är referensperson till blivande värderingsmän ? Han skall anmäla och dra oss inför domstol för att vi har vilseledande information och ORDET *värdering* får endast användas i dessa sammanhang av en lagligt utsedd auktoriserad person Vi skall stämmas på stora belopp och det spelar ingen roll om vi upplyser att vi ej är en auktoriserad sida .Han skall stämma oss . Denna man har varit medlem i gruppen i ca 1 år .Inte haft några problem med vare sig ord eller annat . Fram tills ett inlägg ang en dalahäst , då han spårade ur och skulle anmäla oss ( inte hans häst utan han fick inte svara personen , då tråden var stoppad ) Sedan har han åter varit inne som ingenting på sidan och så kom det en dalagris , då skulle han stämma oss igen o sidan vart olaglig m.m. Får man inte skriva ordet värdering ?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du har valt att ställa din fråga till Lawline!Det finns yrken i Sverige som har skyddade titlar, exempelvis advokat 8 kap 10 § Rättegångsbalk (1942:740) och läkare 4 kap 5 § Patientsäkerhetslag (2010:659), vilket gör att det blir brottsligt för någon utan utbildning eller certifikat att benämna sig själv som någon av ovan nämnda.Ordet "värdering" är inte ett skyddat ord av lag och det är inte brottsligt att använda det på nätet. På din beskrivning verkar det som att det är klargjort på din FB-sida att du varken säljer saker eller utger dig för att vara en auktoriserad värderingsman. Om fallet hade varit att du utgett dig för att vara en värderingsman och sedan gjort utlåtande om värderingar så är det en helt annan sak. Som jag förstår det så har det varit klargjort att din sida inte har handlat om professionella utlåtanden om värderingar på saker, har detta framgått tydligt så finns det ingen grund för att stämma eller få dig åtalad. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Falska annons

2017-04-27 i Övriga brott
FRÅGA |Vad gäller om en person har tagit bild samt lagt ut mitt djur till försäljning med falska profiler på Facebook?Vad kan jag anmäla personen för? Samt vad krävs i bevisning?
Amelie Demelew |Hej!Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.Djur betraktas i lagens mening som saker och enligt brottsbalken (BrB) är det olagligt att sälja eller skänka bort någon annans egendom. Det brott som personen kan göra sig skyldig till blir egenmäktigt förfarande enligt 8 kap 8 § BrB. Beroende på vad personen gör vidare med annonsen kan han eller hon också komma att göra sig skyldig till bedrägeri eller bedrägligt beteende enligt 9 kap 1-2 §§ BrB. Detta om personen t.ex. lurar en villig köpare av din hund till att betala eller liknande trots att hunden inte är till försäljning.Det du kan göra först och främst är att anmäla händelsen till polisen.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om inte får du gärna skriva i kommentarsfältet så kan jag försöka förklara ytterligare.Med vänliga hälsningar,