Mened gentemot familjemedlem

2017-01-06 i Övriga brott
FRÅGA |Begå mened gentemot familjemedlem. Är det straffbart?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet mened finns reglerat i 15 kap 1 § brottsbalken (BrB) (se lagen här). För att begå brottet mened ska en person under laga ed lämna en osann uppgift eller låta bli att säga sanningen. Med begreppet under laga ed menas endast ed som framgår av lag, till exempel den ed man avlägger om man ska vittna i en rättegång enligt 36 kap 11 § rättegångsbalken (RB) (se den lagen här).Som ovan nämnt ska ett vittne i en rättegång avlägga ed innan denne vittnar enligt 36 kap 11 § RB. Enligt 36 kap 3 § RB är vissa närstående (syskon, föräldrar, makar mfl.) inte skyldiga att vittna, men om de väljer att göra det och det gäller ett brottmål, då får de inte avlägga ed enligt 36 kap 13 § 2 stycket RB. Alltså talar den närstående då inte under ed, vilket är ett krav för att brottet mened ska kunna begås, och den närstående kan alltså inte begå brottet mened, med andra ord är det inte straffbart. Trots att den närstående inte kan begå mened är det såklart viktigt att man talar sanning.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det brottsligt att ljuga om sin identitet i syfte att avslöja en annan persons falska vittnesmål?

2016-12-27 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Om jag är åtalad för ett brott och personligen vet att ett vittne ljuger – får jag ringa upp denne och ljuga om min identitet, t.ex. vara juristombud (t.ex. dennes advokats assisten) och påstå att nya vittnesmål inkommit för att lura fram sanningen och då spela in detta samtal?
Marcus Bäckström |Hej!Först och främst tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Min förhoppning är att det svar som följer nedan kan vara dig till hjälp. Om du vill ha ett mer uttömmande svar är du välkommen att publicera en kommentar och efterfråga detta (alternativt, om du föredrar diskretion, mejla mig på marcus.backstrom@hotmail.com).Min bedömning är att du inte skulle begå någon brottslig gärning om du väljer att agera på det vis som du skisserar i frågan. Det finns helt enkelt ingen straffbestämmelse som behandlar situationer där en person muntligen ljuger om sin identitet och på det viset tillskansar sig uppgifter. En annan sak är det om man i skrift presenterar sig som någon annan än den man är, vilket kan utgöra urkundsförfalskning enligt 14 kap. 1 § brottsbalken och bestraffas med fängelse.Följaktligen gör jag bedömningen att du kan gå vidare med din plan utan att riskera straff. Däremot avråder jag dig, av moraliska skäl, från att göra detta. Jag har full förståelse för din tankegång och frustration men anser inte att det är försvarbart att, även i de fall det inte är brottsligt, utnyttja någon annans namn för att få fram information. Särskilt inte när det namn som utnyttjas tillhör någon som ”den lurade” har skäl att hysa starkt förtroende för.Min rekommendation är istället att du, givet att du är säker på att vittnet ljuger, kraftfullt påtala detta under ditt eget vittnesmål i domstolen och, om vittnet vidhåller sin falska utsaga, polisanmäla vederbörande för mened (se 15 kap. 1 § brottsbalken). Mened är ett mycket allvarligt brott som nästan alltid, p.g.a. att det utgör ett påtagligt hot mot rättssäkerheten, resulterar i fängelsestraff. Om ett lögnaktigt vittnesmål dessutom föranlett att en oskyldig person blivit dömd kan brottet betraktas som grovt, vilket bestraffas med fängelse i lägst två år.Sammanfattningsvis anser jag att du ska använda dig av de formella vägar som står till buds för att avslöja och straffa en person som missbrukar rättsväsendet. Om du ändå går vidare med planen att lura till dig uppgifter som underlättar din situation så önskar jag dig lycka till med det (det är mycket möjligt att jag tänkt på samma vis själv i motsvarande situation).Oberoende av hur du väljer att göra så är du, som sagt, välkommen att tillhandahålla mig mer detaljerade uppgifter och/eller efterfråga specifika kompletterande upplysningar om rättsläget. Om det är så att det aktuella vittnet också gjort en ogrundad polisanmälan mot dig, och således själv är målsäganden, så kan denna omständighet ge upphov till straffansvar för hen på andra grunder än det som presenterats ovan.Med vänlig hälsning,

Rätt att fritt avbilda byggnader

2016-12-21 i Övriga brott
FRÅGA |Får man på sociala medier publicera bilder som är tagna på allmän plats utomhus även om det är på statyer, speciella byggnader mm? Kan det vara upphovsrättsbrott?
Ellinor Book |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga! Upphovsrättslagen (URL) första paragraf anger bl.a. att den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är (6) alster av byggnadskonst eller brukskonst. Detta innebär att den som har konstruerat byggnaden har upphovsrätt till denna. Det anges dock specifika regler kring att avbilda kostverk eller byggnader i 23-24§§ URL: Konstverk får avbildas1. om de stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus2. om syftet är att annonsera en utställning eller försäljning av konstverken, men endast i den utsträckning som behövs för att främja utställningen eller försäljningen, eller3. om de ingår i en samling, i kataloger, dock inte i digital form.Byggnader får fritt avbildas.Detta innebär att det är ok att avbilda en staty om antingen 1,2 eller 3 är uppfyllda. Vidare innebär denna paragraf att det alltid är fritt att avbilda en byggnad. Om ovanstående kriteter är uppfyllda är det såldes inte ett upphovsrättsbrott. Det bör även vara i privat syfte som dessa bilder sprids, då man får avlida i privat syfte. Det bör dock noteras att DU måste ha tagit de bilder som du sprider på social medier. Den enskilda fotografen har nämligen upphovsrätt till alla sina fotografier. Om du skulle sprida bilder utan att ha upphovsrättsmannens godkännande skulle detta i sig utgöra ett upphovsrättsbrott. Om det är dina bilder så ger du ju dig själv tillåtelse att sprida bilderna på sociala medier och då finns ingen risk brott för din del. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga. Vänliga hälsningar,

Övergrepp i rättssak

2016-11-30 i Övriga brott
FRÅGA |Vad gör man när man är under hot :"vittnar du kommer vi döda dig och du får skylla dig själv" hotet är från en grupp kriminella genom en kompis till mig. Kompisen vägrar (vågar inte) säga vilka dessa är så polisen har ingen aning om vilka det är som ger hoten.
Jenny Ångström |Att hota någon i syfte att avskräcka denne från att vittna är ett brott som kallas övergrepp i rättssak och det stadgas i 17:10 Brottsbalken (BrB). Det är ett allvarligt brott som polisen är skyldiga att försöka klara upp. Svaret på din fråga är att hoten absolut ska anmälas om det inte redan är gjort. Därefter är det upp till polisen att utreda vem som har framfört hoten så att denne kan ställas inför rätta. Lycka till!

Klassificering av skattebrott

2016-12-29 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Är skattebrott brott mot allmänhet och stat eller förmögenhetsbrott? Skattelagstiftningen är ju "inbakad" i BrB 9 kap. så jag tycker det är ett förmögenhetsbrott. Har jag rätt eller fel?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!Skattebrott kan sägas vara ett brott mot staten och dess offentliga intressen och inte ett förmögenhetsbrott i brottsbalkens mening. I brottsbalken finns inga straffbud om skattebrott, utan dessa regler finns i en särskild lagstiftning; skattebrottslagen (SBL) (1971:69), se här. Reglerna om olika förmögenhetsbrott i brottsbalken kap. 9 reglerar alltså inte skattebrott, utan endast sådana förmögenhetsbrott som exempelvis bedrägeri. Hoppas detta gav svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Bidragsbrott m.m.

2016-12-22 i Övriga brott
FRÅGA |Undrar vad som hände om man blir anmäld av fk för bidragsbrott. Summan rör sig om 138000 kr och är från 2014-2016. Har pratat med fk och sagt att jag kan betala tillbaka allt fort och att jag ångrar mig jättemkt kommer aldrig göra om detta osv. Vad kan straffet bli ? Böter ? Har ändrat mitt liv och vill leva med mina barn och ha det bra. Ångrar det där jättemkt och vill bara få hjälp att få betala tillbaka och slippa polisanmälan. Men vad hände om det blir polisanmäla ? Hur stor är chansen att det läggs ner eller bara ges böter ? Har man möjlighet att prata med åklagare innan eller nåt ?
Frida Karlsson |Hej!Tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga.Försäkringskassan har enligt 6 § bidragsbrottslagen (här) en skyldighet att anmäla bidragsbrott till polisen. En anmälan kommer därför med säkerhet att göras oberoende av social hänsyn.Bidragsbrott kan delas in i tre grader. Ringa, brott av normalgraden och grovt bidragsbrott. Vilken påföljd som kan förväntas beror på hur grovt brottet bedöms vara. Summan borde i ditt fall, i enlighet med praxis, innebära att brottet klassificeras som bidragsbrott av normalgraden. Graden påverkas dock inte enbart av summan utan andra omständigheter kan ha betydelse och det kan därför även vara fråga om grovt bidragsbrott.Påföljden för bidragsbrott av normalgraden är enligt 2 § bidragsbrottslagen fängelse i högst två år (här). Lägsta straff är fängelse i 14 dagar vilket framgår av 26 kap 1 § brottsbalken (här). Vanligast är dock att villkorlig dom och dagsböter utdöms. Anledningen torde vara att straffskalan för grovt bidragsbrott begränsar möjligheten att utdöma ett högre fängelsestraff än sex månader. För fängelsestraff under ett år finns vidare en presumtion att fängelse inte ska väljas som påföljd. Istället bör villkorlig dom eller skyddstillsyn utdömas. Valet mellan dessa två är beroende av gärningsmannens eventuella tidigare brottslighet och livssituation i allmänhet. Om du inte är dömd för några brott under de föregående 3-4 åren och du lever under ordnade förhållanden, är det med största sannolikhet villkorlig dom som kommer att bli aktuellt. Om du skulle dömas till villkorlig dom så ska detta normalt sett förenas med dagsböter. Dagsböternas storlek är då beroende av din inkomst.I fråga om försvarare är viktigt att skilja på offentlig försvarare och privat försvarare. En offentlig försvarare förordnas av rätten (se 21 kap 3 a § rättegångsbalken) medan du på egen hand anlitar en privat. Förutsättningar för att tilldelas en offentlig försvarare framgår bland annat av 21 kap 3 a § 2 st rättegångsbalken (här). Där framgår tre situationer där offentlig försvarare skall utses oavsett om den misstänkte begär det eller inte. Dessa är: om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, ellerom det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rörDet är således inte säkert att du har rätt till en offentlig försvarare men du har alltid möjlighet att anlita en privat på egen hand. Försvararen kommer föra fram din inställning till det som polisen och åklagaren misstänker dig för och står vid din sida tills hela processen är slut. Detta innebär att försvararen, förutom att företräda dig under polisens och åklagarens förundersökning, även för fram din sak under själva domstolsförhandlingen.Med vänliga hälsningar,

Falska eller obefogade åtal

2016-12-11 i Övriga brott
FRÅGA |Hej min son som är 20 år har blivit oskyldigt anklagad för våldtäkt och även blivit hotad till livet av målsägandes vänner. Han är bortom alla tvivel oskyldig och nu är min fråga om han kan göra en motanmälan för falska anklagagelser? Han har lidit svårt och mår idag psykiskt dåligt. Mvh Carina
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du beskriver rör sig egentligen om två olika brott. Det ena handlar om falska ankagelser och det andra om olaga hot. Frågan är om din sån har blivit åtalad för brottet våldtäkt? Det krävs nämligen att åtal har väckts för att det skulle kunna bli fråga om att ni kan anmäla i enlighet med 15 kap. 5 § Brottsbalken. Lagrummet handlar dels om falskt åtal som kräver att den som åtalar avsiktligen åtalar en uppenbarligen oskyldig person i syfte att denna ska fällas för ansvar, eller obefogat åtal om det vid tidpunkten för åtalet inte föreligger sannolika skäl för att personen man åtalar är skyldig. Brottsbalken hittar ni här. Att din son har blivit utsatt för motdhot skulle kunna vara ett brott i sig. Det krävs att hotet är ägnat att framkalla allvarlig fruktan som bör kunna uppfattas som att brottet kommer att genomföras. Det ska alltså vara ett hot som är allvarligt menat för att straffansvar ska kunna komma ifråga. Denna bestämmelsen hittar u i 4 kap. 5 § Brottsbalken. Hoppas att mitt svar var till hjälp och att ni kommer ur denna situationen!

Anmälan för minderårig

2016-11-29 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Min pappa och mamma har brutit mot punkt 16 i FN:s deklaration om barnets rättigheter. Min pappa har också hotat att slå mig, bett min mamma att slå mig, hållt fast mig, slängt min telefon så hårt i marken att den inte gott att laga, kallat mig fula saker, bett mig hålla käften när jag bara sagt min åsikt, tvingat mig att krama och pussa honom, kränkt mig för att jag inte är kristen och hotat att personligen mörda mina vänner m.m. Jag vill stämma min pappa, utan att min syster tar skada av det. Hur gör jag? Vilken advokat ska jag söka mig till?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Jag utgår från att du är omyndig eftersom du hänvisar till FN:s deklaration om barns rättigheter. Till att börja med så är det viktigt att du pratar med en vuxen i din närhet om vad som händer hemma, din lärare och skolsköterska har t.ex. tystnadsplikt, likaså om du ringer till BRIS eller socialtjänsten, så att du har någon att prata med och vända dig till. https://www.bris.se/?pageID=327http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnochungaisocialtjansten, längst ner på sidan har du kontaktinformation. För att kunna stämma din pappa så behöver du göra en polisanmälan hos din närmaste polisstation. Här har du en länk där du kan kan läsa om hur du går tillväga och var du hittar din närmsta station: https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Barn-och-ungdomar/For-dig-som-ar-tonaring/. Det är viktigt att du för förstår att när du väl har gjort en polisanmälan så har polisen en skyldighet att utreda och åtala, det går alltså inte att ta tillbaka en anmälan när den väl är gjord. Du kan läsa mer om unga som blivit utsatta för brott här: http://www.ungaboj.se/Beroende på hur gammal du är så har du olika rättigheter, desto närmre 18 år du är desto mer rättigheter. Här kan du se vad som gäller i din ålder: http://www.jagvillveta.se/Så, börja med att prata med lärare, skolsköterska, socialstyrelsen eller BRIS om din situation hemma. Utefter din beskrivning ser det ut som att det finns brott som har begåtts men jag råder dig starkt att innan du gör en anmälan att kontakta någon av de olika personerna/ organisationerna som jag har nämnt ovan. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,