Naken i galleria - förargelseväckande beteende

2016-04-30 i Övriga brott
FRÅGA |Är det olagligt att gå naken i Nacka Forum (gallerian)?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att gå naken på en offentlig plats kan ses som sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K6P10S1) eller förargelseväckande beteende enligt 16 kap. 16 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K16P16S1). Det som är skillnaden mellan vilken av brotten som blir aktuell är huruvida handlingen är riktad till en enskild person eller flera personer. I frågan står ingenting om att nakenheten skulle vara riktad mot enskilda personer. Jag bedömer att gå naken i en galleria kan väcka anstöt hos personer som befinner sig i gallerian, varför förargelseväckande beteende troligtvis är det brott som blir aktuellt i fallet och det jag kommer att diskutera nedan.För att handlingen ska ses som förargelseväckande beteende krävs att personen går naken offentligt, vilket är uppfyllt eftersom Nacka Forum är en offentlig plats med en del människor i rörelse. Vidare ska nakenheten vara ägnad att väcka förargelse hos allmänheten. Det som är relevant här är inte hur den nakna personen själv har för avsikt med att gå naken utan att det generellt i samhället ses som ett störande beteende. Sammantaget är det alltså olagligt att gå naken i Nacka Forum eftersom det är ett störande beteende på en offentlig plats som kan väcka förargelse hos allmänheten som befinner sig på platsen.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Vänligen,

Inte olagligt med kopplad hund utanför café

2016-04-25 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Kopplade hundar utanför ett cafefönster där jag fikade i 40 min. Jag hade uppsikt på hundarna eftersom jag satt på andra sidan fönstret. När jag lämnar cafeét blir jag påhoppad av en kvinna som säger att det är olagligt att koppla hundar mer än en timme utanför affär/café. Har aldrig hört talas om denna lag. Vad säger lagen?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter framgår att man som hundägare måste ha tillsyn över sin hund (se lagen här). Lagen säger däremot ingenting om hur länge man får ha en hund kopplad. Det jag skulle kunna tänka mig att kvinnan syftade på genom att säga att det var olagligt är djurplågeri enligt 16 kap 13 § brottsbalken (se lagen här). Brottsbalken säger nämligen inte heller någonting om hur länge man får ha en hund kopplad. Eftersom att hunden bara var kopplad i 40 minuter och att du hela tiden hade uppsyn skulle jag inte säga att det rör sig om djurplågeri i detta fall. Hade det varit så att det varit så kallt att det fanns risk för köldskador för hundarna hade det kunnat vara djurplågeri. Kraven för att det ska röra sig om djurplågeri är att man misshandlar, överanstränger, vanvårdar eller utsätter djur för lidande. Inget av dessa krav verkar uppfyllda i detta fall och det är alltså inte olagligt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Falska angivelser till polisen

2016-04-20 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Jag fick tidigare två polisanmälan från en person. Efter polisutredningar visade det sig att jag blev anklagat falskt. Polisen fattade beslut båda gånger att det inte finns någon anledning att driva anmälan vidare och de lade ner dem.Jag fick veta från polisen att man inte kan göra något åt att någon polisanmäler en person.Jag undrar vad jag kan göra, till exempel stämma personen eller kräva skadestånd eftersom jag blev anklagat utan orsak (falskt anklagat)
Patrik Magnesved |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eventuellt begångna brott: Att samma person har polisanmält dig två gånger kan innebära brott. I Brottsbalken 15 kap 7 § finns en möjlighet att döma för falsk tillvitelse. Brottet kan exempelvis bli aktuellt då någon lämnar osanna uppgifter till polisen i syfte att trakassera någon. Brottet kan vara begånget även om personen som anmält dig trott att du gjort dig skyldig till brottet, men borde insett att du inte var skyldig. Alltså krävs inte att personen har vetat om att du varit oskyldig, det räcker att personen har haft en befogad anledning att tro detta. Skadeståndsmöjlighet:Enligt Skadeståndslagen 2 kap 3 § kan skadestånd erhållas då någon genom brott allvarligt kränker någon annan. Bestämmelsen tar dock sikte på grövre brott än falsk tillvitelse, varför skadeståndsansvar inte blir aktuellt.Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Utge sig för att vara ordningsvakt

2016-03-31 i Övriga brott
FRÅGA |såg en del hemsidor på nätet där många säljer Ordningsvakt uniformer! Är det inte ganska konstigt att en privatperson kan köpa OV uniformer? Då kan man ju springa runt på stan och leka OV och gripa folk. Är det inte olagligt att utge sig för att vara OV liksom att utge sig för att vara polis? Om man inte är det förstås.
Johan Håkansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Att obehörigen utge sig för att vara ordningsvakt omfattas av 17 kap. 15 § brottsbalken (föregivande av allmän ställning) och är följaktligen brottsligt förutsatt att det skett uppsåtligen (se 1 kap. 2§ brottsbalken).Om personen inte utger sig för att vara ordningsvakt så är det således inte brottsligt, exempelvis om det är en utklädnad inför en maskerad och liknande.Att däremot uppsåtligen utge sig för att vara ordningsvakt samt att springa runt och gripa folk är dock brottsligt och straffbart! Hoppas du fick svar på din fråga,Mvh,

Förfalskad signatur

2016-04-26 i Övriga brott
FRÅGA |Min fru, snart ex-, ändrade mitt efternamn till hennes. Hon har missbruksproblem och gjorde detta när hon var påverkad av tabletter, i syfte att jävlas med mig. Hon kommer inte ens ihåg att hon gjort det men plötsligt i slutet av sommaren började det komma post till mig, där jag hade hennes efternamn. Konfronterade henne och hon erkände att hon fyllt i en ansökan och förfalskade min namnteckning. Har blanketten i min ägo och där ser man tydligt att det är hennes handstil hela vägen. Överväger att polisanmäla, ville bara höra era synpunkter. Har jag ett case? Mvh
Emma Modig |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att förfalska någons namnteckning för att framställa en urkund är ett brott som kallas för urkundsförfalskning, enligt brottsbalken (BrB) 14:1. Hur ”urkund” ska förstås framgår av BrB 14:1 stycke 2 och en handling som innebär en anmälan om namnbyte faller in under urkundsbegreppet. För att det ska röra sig om en urkundsförfalskning krävs också att det finns en fara i bevishänseende, vilket innebär att det ska vara en så pass ”bra” förfalskning att någon ska kunna luras av den vilket har hänt i detta fall, då Skatteverket beviljat en namnändring i tron om att du själv har önskat en namnändring.Urkundsförfalskning är ett brott som kan leda till ett fängelsestraff på högst två år. Om gärningen anses som ringa enligt BrB 14:2, kan det istället leda till böter eller fängelse i högst sex månader. Är det istället att ses som en grov urkundsförfalskning enligt BrB 14:3 kan fängelsestraffet vara mellan sex månader och sex år. I paragraferna kan du läsa om vad som anses som ringa respektive grovt, men min bedömning skulle vara att detta är en urkundsförfalskning av normalgraden.Oavsett så är detta beteende brottsligt och kan anmälas till polisen.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Förberedelse och stämpling till brott

2016-04-24 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Jag undrar om man kan bli straffad genom enbart subjektiv rekvisit, man t.ex. planerar eller har tanken på att skada någon men inte gör det
Martin Persson Thurén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I brottsbalken finns bestämmelser i 23 kap. som behandlar bland annat förberedelse och stämpling till brott. I 23 kap. 2 § brottsbalken stadgas att den som under vissa omständigheter har uppsåt att utföra eller främja ett viss brott kan dömas för förberedelse. I paragrafens tredje stycke förklaras att med stämpling förstås, att någon i samråd med annan beslutar gärningen eller att någon söker anstifta annan eller åtar eller erbjuder sig att utföra den.Det är således risken för en framtida skada som kriminaliseringen tar sikte på. För att begränsa tillämpningsområdet för stämpling krävs först och främst att ansvar för stämpling är särskilt stadgat för ett visst brott. Stämpling till brott finns endast särskilt stadgat för de allvarligaste brotten, exempelvis mord i 3 kap. 1 § brottsbalken. För att någon ska kunna dömas på ett så tidigt stadium, då personen endast i tanken beslutat tillsammans med annan att begå ett brott, krävs det att man kan bevisa att det funnits ett erforderligt uppsåt. Personerna måste verkligen ha för avsikt att begå just den gärning som stämplingen avser. Att rent allmänt diskutera om att begå brott är inte straffbart. Först när ett beslut om att begå ett brott tas kan det eventuellt bli straffbart.Ett sista rekvisit för att någon ska kunna dömas för stämpling är att det funnits konkret fara för att det tilltänkta brottet skulle komma att fullföljas. Om faran för att brottet skulle fullbordas var ringa, skall personen inte dömas till ansvar.För att sammanfatta svaret på din fråga: för att dömas till ansvar för att planera eller fundera på att skada någon krävs det att ett antal rekvisit är uppfyllda. Gällande planering kan det vara större risk att bli fälld för ansvar än då en person tillsammans med andra endast beslutat att begå ett brott.

Hur stora böter för brott mot knivlagen?

2016-04-19 i Övriga brott
FRÅGA |hej blev stoppad av polisen idag för att jag hade en kniv på mig och dom sa att jag skulle få hem ett brev om att jag skulle få böter hur mycket blir det i böter kille på 18 år går på gymnasiet?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Då du har använt dig av gratisrådgivningen kommer här tyvärr ett något sent svar eftersom vi har haft väldigt mycket frågor den senaste tiden. Jag hoppas du ändå får nytta av mitt svar.På grund av din ringa ålder kan det bli fråga om allt från penningböter till dagsböter när du begår ett brott mot knivlagen enligt 4 § Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen).Av tidigare praxis (dvs. tidigare ärenden som Högsta Domstolen i Sverige har kommit fram till), i bl.a. NJA 1997 s. 476 skulle du kunna få allt från 1000kr i penningböter alternativt 40-50 dagsböter å 30kr. Dagsböternas storlek beror på din inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Dagsböterna kan således variera mellan 50-1000kr/dagsbot. För en 18-åring utan inkomst och förmögenhet innebär det att beloppet för varje dagsbot sannolikt kommer bli 50 kronor. - Exempelvis: 50kr/dagsbot x 50 dagsböter = 2500kr i totala böter. Hur dagsböter fastställs anges i 25 kap 2 § Brottsbalken. Slutsats: Att ge dig ett exakt svar på vad dina böter kommer att hamna på är i princip omöjligt för mig. Det är upp till domstolen att bedöma detta. Men med stöd av tidigare praxis skulle jag bedöma att det kan landa mellan 1000kr-2500kr. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

Kan en 17-åring dömas för att ha betraktat barnpornografi?

2016-03-28 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Idag när jag besökte en främmande porrhemsida, vilket jag sällan gör, så kom det upp att jag var anklagad för att ha "betraktat barnpornografi". I videon eller de videorna jag såg, så smygfilmades kvinnor som bytte om, och av vad jag såg så var ingen person i videon yngre än 18. Man kan säga att jag hamnade lite fel, det var inte direkt den typen av video jag var ute efter. Frågan är, kan jag bli dömd för detta även fast jag själv bara är 17år? Ps. Det kan ha varit så att popup fönstret som sa anklagade mig för brott bara var ett virus, men jag är ändå intresserad ifall en minderårig skulle kunna dömas för att betraktat barnpornografi? Tacksam för svar
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Till att börja med kan det vara värt att nämna att det inte är ovanligt med fejkanklagelser på nätet orsakade av virus. Det är därmed mycket troligt att det rör sig om det i ditt fall men jag har utrett frågan trots detta i och med att det inte går att helt säkert säga att så är fallet. I lagtexten framgår att det är ett brott att Inneha eller betrakta en pornografisk bild eller film av barn som hen har berett sig tillgång till enligt 16 kap 10 a § 1 st 5 p Brottsbalken (BrB), se här. Att man berett sig tillgång till den innebär att man aktivt sökt upp bilden/filmen. Det krävs därmed någon typ av ansträngning för att man ska kunna dömas för brottet. Exempelvis att man betalat för det eller att man sökt efter sådana filmer med hjälp av en sökfunktion på nätet. Det räcker alltså inte med att man råkat få upp en sådan film. För att det ska röra sig om barnpornografi krävs antingen att personen/personerna i bilden/filmen inte har fullbordad pubertetsutveckling, alltså att man kan se att han eller hon inte har en vuxens kropp, eller att det tydligt framgår av bilden/filmen och omständigheterna kring den att personen/personerna i bilden/filmen är under 18 år. Detta framgår av 16 kap 10 a § 3 st BrB.Barnpornografibrott kan leda upp till fängelse i högst 2 år. Om brottet är ringa (lindrigt) kan straffet blir böter eller högst 6 månaders fängelse. Exempel på ringa brott kan vara att någon framställer och sparar en enstaka barnpornografisk bild i sin dator eller att en turist ertappas med någon enstaka tidskrift eller film i bagaget. Är brottet grovt, döms man för grovt barnpornografibrott till fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år. För att det ska handla om ett grovt barnpornografibrott krävs att det skett yrkesmässigt och handlar om ett flertal filmer och bilder. För att åtalas och dömas i domstol krävs att man har fyllt 15 år. Om man är under 15 år så överlämnas ärendet till socialtjänsten. Men polisen kan fortfarande utreda händelsen och sedan lämna ärendet vidare och man kan fortfarande bli skadeståndsskyldig för brottet man begått. Att man som 17-åring betraktat barnpornografi är därmed straffbart. Dock kan faktumet att man är under 21 år vara en förmildrande omständighet när det kommer till straffmätningen i enlighet med 29 kap 7 § BrB, se här. Man kan därmed få ett lindringare straff p.g.a sina unga ålder. Sammanfattningsvis kan man säga att svaret är JA, du som 17-åring kan dömas för denna typ av brott. I detta fall är det dock möjligt att du kan bli anklagad men troligtvis inte dömd för detta. Min uppfattning utifrån vad som framgått av din fråga är att du inte var medveten om vad det var för film du såg på. Det ska framgå av namnet på videon, beskrivningen av den eller den typ av hemsida du var inne på om personerna i filmen var under 18 år eller att det tydligt gick att se personerna inte var fullt pubertetsutvecklade. Hoppas mitt svar hjälpte dig! Återkom gärna om det är något mer du undrar över.Med vänliga hälsningar,