Varför skulle man visa leg vid köp av trisslott när vi är över 25?

2018-01-16 i Övriga brott
FRÅGA |Hej.Var på wyllis och köpte en triss lott. Hade min flick med mig som är öite yngre än mig men är över 25. På disken ser jag att det står " för köp av cigg och spel, var god visa legitimation om du är under 25" men ändå kräver personalen att vi ska visa ID. När jag säger att vi båda är över 18 säger hon att det finns ändå misstanke för brott. Jag är 30 o min flickvän är 27. Varför skulle man visa leg då? Det är stor skillnad på en 18 åring och en 27 åring utseendemässigt
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt lotterilagen 35 § får den som anordnar lotteri eller är ombud inte låta någon som är under 18 år delta i lotteriet. Detta omfattar försäljning av trisslotter. Det är anordnarens/ombudets skyldighet och ansvar att försäkra sig om att denna regel följs. Om personalen misstänker att personen är under 18 år eller att trisslotten ska överlämnas till någon som inte har fyllt 18 år och personen/personerna inte kan bevisa sin ålder kan personalen alltid neka köpet. 25-årsskyltens syfte brukar vara att personer under 25 år automatiskt visar sin legitimation utan att personalen behöver be om det. Personer över 25 år brukar man oftast kunna se har åldern inne, men är personalen är osäker på ålder kan den alltså be om att ni visar legitimation båda två. Om ni då inte bevisar er ålder genom att visa legitimation, kan personalen neka köpet.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vad är straffet/påföljden för att ha förfalskat en namnunderskrift vid bolån?

2018-01-15 i Övriga brott
FRÅGA |Har ökat vårt bolån med 300 000 kr, med förfalskat medgivande från min fru.Påföljd ? Är tidigare ostraffad gift 2 barn ,ordnade förhållanden och fast anställning ,född 197
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Genom att du har skrivit eller på liknande sätt angett en annan persons namn(din frus), utan personens samtycke, har du framställt en falsk urkund och därmed gjort dig skyldig till urkundsförfalskning (14 kap. 1 § brottsbalken (BrB)). Det är då fråga om urkunder som enligt lag eller på grund av vedertaget bruk är försedda med underskrift eller annan namnteckning av utställaren. Kravet på urkund uppfylls i ditt fall då jag antar att underskriften som förfalskats intygar att din fru gått med på att höja upp ett lån, utan att hon velat göra det.Straff/påföljdStraffskalan för urkundsförfalskning är fängelse i högst två år (14. kap. 1 § BrB). I ett liknande fall anförde hovrätten (Svea Hovrätts mål B 2256-12 från den 3 mars 2013) att det sammanlagda straffvärdet av de urkundsförfalskningar den tilltalade hade gjort sig skyldig till motsvarade fängelse i tre månader. Eftersom att den tilltalade inte hade förekommit i belastningsregistret fann hovrätten dock att påföljden kunde stanna vid villkorlig dom förenad med dagsböter. I ditt fall rör det sig om en enstaka urkundsförfalskning, vad jag vet, och i det hänseendet bör straffvärdet vara lägre än för gärningspersonen i det aktuella fallet. Domstolen kommer att beakta dina ordnade förhållanden, barn och din fasta anställning i straffmätningsvärdet (29 kap. 5 § BrB). Fängelse torde vara uteslutet men villkorlig dom förstärkt med dagsböter eller åtminstone en av dessa två kan ses som lämpliga påföljder för dig. Det hela är dock upp till en domstol att avgöra, utifrån en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i ditt fall. /Vänligen,

Vad är straffet för att langa fyrverkerier?

2018-01-03 i Övriga brott
FRÅGA |Vad är straffet för att langa fyrverkerier? Och vilken lag kopplas det till?
Ellen Widgren Axmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt svensk lag får inte en person som är under 18 år köpa eller bruka fyrverkerier. Att sälja eller annars erbjuda fyrverkerier till någon under 18 år är därmed otillåtet. Hanteringen av fyrverkerier regleras i lagen om brandfarliga och explosiva varor samt i ordningslagen. Den som langar fyrverkerier till minderårig riskerar att dömas till böter och i vissa fall fängelse. Vänligen,

Vad händer om myndighet röjt läkarintyg med känsliga uppgifter?

2017-12-25 i Övriga brott
FRÅGA |Vad ska man göra om man fått veta att försäkringskassan råkat skicka mitt läkarintyg med känsliga uppgifter på till en vilt främmande person av misstag?
Annie Karlsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Först av allt bör det utredas huruvida uppgiften är sekretessbelagd eller inte enligt Lagen om offentlighet och sekretess (OSL). Sekretess gäller hos Försäkringskassan för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde lider men om uppgiften röjs, OSL 28 kap 1 §. Huvudregeln är alltså att uppgiften är offentlig och undantaget är om den enskilde lider men om uppgiften röjs. Det är dock svårt för mig att uttala mig om detta när jag inte vet vad för typ av uppgifter det rör sig om, men eftersom du skriver att det rör sig om känsliga uppgifter är det alltså möjligt att de typiskt sett är sådana som anses medföra skada för den enskilde. I det fallet bör de således vara sekretessbelagda.I det fallet uppgifterna är sekretessbelagda skulle den som röjer uppgiften kunna ha gjort sig skyldig till brott mot tystnadsplikt, OSL 14 kap 2 § jämte Brottsbalken 20 kap 3 §. Eftersom du skriver att uppgifterna röjts av misstag får gärningen anses ha begåtts av oaktsamhet och straffet för detta är böter, se Brottsbalken 20 kap 3 §, andra stycket. Vid ringa fall av oaktsamhet döms dock ej till ansvar.I det fall du misstänker att ett brott har begåtts råder jag dig att polisanmäla händelsen. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vad blir straffet för den som köper och den som utför ett svartjobb?

2018-01-16 i Övriga brott
FRÅGA |Om jag betalat 30000 kr för ett jobb svart vad blir straffet för mig och vad blir det för straff för den som tar emot pengar?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!Tillämplig lagHär kan det röra sig om ett eventuellt skattebrott, varför vi kollar närmare på skattebrottslagen (SBL). Skattebrotten regleras i en enskild lag utanför brottsbalken, och tillhör därför specialstraffrätten.Kort om mitt svarInledningsvis vill jag säga att jag endast kommer att fokusera på det juridiska i din fråga. Svartjobb är förenat med flertalet andra risker, främst ekonomiska, vilka du kan läsa mer om på bland annat Skatteverkets hemsida, men dessa kommer jag alltså inte att ta upp i mitt svar.Båda två riskerar att bli åtalade för skattebrottDet är olagligt att anlita en person som inte tänker deklarera inkomsten från arbetet hos Skatteverket. Likaså är det olagligt att ta betalt för en tjänst personen inte tänker redovisa hos samma myndighet. Eftersom ni verkar införstådda med att det är ett "svartjobb" som utförts, så får bedömningen göras att ni agerat uppsåtligt, det vill säga att ni medvetet undandragit er ifrån att redovisa summan för det utförda arbetet och att ni därigenom gett upphov till fara för att skatt undandras det allmänna. För detta riskerar ni att dömas för skattebrott till fängelse i högst två år (2 § SBL). Nu vet jag inte hur länge sedan detta var, men viktigt att känna till är att ni gör er skyldiga till skattebrott först när den felaktiga deklarationen skickas in. Har inte personen du anlitat deklarerat efter att arbetet utfördes, så kan han eller hon alltså fortfarande redovisa beloppet på 30 000 kronor i deklarationen och på så sätt slipper ni båda två ett eventuellt åtal.Om skattebrottet är att bedöma som ringaSkulle skattebrottet bedömas som ringa är det att beteckna som skatteförseelse och för detta döms man till böter. Beloppsgränsen är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet om huruvida brottet ska anses ringa eller inte, men skatten av 30 000 kr får vanligtvis anses som ett mindre belopp, varför ni, åtminstone enligt min mening, kan förvänta er att dömas till böter och inte fängelse om åtal skulle väckas (3 § SBL).SammanfattningNi döms alltså för samma brott. Enligt min mening är det mer sannolikt att ni kommer att dömas för skatteförseelse till böter, snarare än för skattebrott till fängelse då beloppet förmodligen är att anse som ringa. Detta förutsätter givetvis att ni blir åtalade för något av brotten. Notera även att personen du anlitade har en möjlighet att deklarera beloppet, om inte detta har skett sedan arbetets genomförande för att ni ska slippa eventuellt åtal.Jag hoppas att rättsläget klarnade, och att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Är kannibalism lagligt?

2018-01-09 i Övriga brott
FRÅGA |Efter flera minuters av google sökningar och diskutioner med diversse (nu arga vänner) för ingen kan enas om ett svar så undrar vi! Är kannibalism lagligt? Då menar vi (jag) inte själva ta död på en person utan bara "Oj här ligger det en död människa jag är lite hungrig så jag äter upp han/hon" (Kanske med lite grill kryddda på)Vad Säger lagen om att äta upp mäniskor?Finns det omständigheter som tillåter det eller är det helt förbjudet?
Elias Olsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline! Det finns ingen lag som uttryckligen förbjuder kannibalism. Däremot bör en sådan s a s kulinarisk upplevelse ändå befinnas lagvidrig och i strid med 16 kap. 10 § brottsbalken. Paragrafen berättigar de inte längre levande till att deras jordiska kvarlevor visas respekt. Den som obehörigen flyttar, skadar eller skymfligen behandlar lik eller avlidens aska, öppnar grav eller eljest gör skada eller ofog på kista, urna, grav eller annat de dödas vilorum eller på gravvård, döms för brott mot griftefrid till böter eller fängelse i högst två år. Lagrummet har mig veterligen aldrig tillämpats på kannibalism men det lär bero på att få människor blivit påkomna med att mumsa på lik, snarare än på bestämmelsen inte omfattar sådant beteende. I Hovrättens för Västra Sverige dom den 8 oktober 2013, mål B 1270-13, konstaterade domstolen att lagstiftarens syfte var att formuleringen ska omfatta alla angrepp på en död kropp. Dessutom har sagts att ribban för vad som anses "skymfande" är lågt satt. Slutligen -- vad beträffar rekvisitet "otillbörligen" -- kan påpekas att det i alla situationer saknas lagstöd för att använda avlidna medmänniskor som mellanmål, och att det sålunda alltid är otillbörligt. Kontentan är att kannibalism är illegalt. Liksom brottsbalkens andra brott, kan det dock ursäktas med åberopande av att en nödsituation var för handen, 24 kap. 4 § brottsbalken. Om detta hittar jag inget skrivet men jag tillåter mig att spekulera: I ett Lost-liknande scenario -- där ett flygplan störtar varvid en passagerare avlider och de överlevande tvingas välja mellan att möta samma öde eller bli temporära kannibaler -- lär den i och för sig olagliga måltiden anses försvarlig. Allt gott,

Anklagad för våld mot tjänsteman, vad kan hända nu?

2017-12-30 i Övriga brott
FRÅGA |Jag blev omhändertagen enligt LPT då jag hade skurit mig själv och hotar att jag skulle ta mitt liv. Hade försökt att dränka mig själv i badkaret innan polisen kom. Nu står jag anklagad för våld mot tjänsteman då jag gjorde motstånd mot polisen inne på sjukhuset. Vad händer ni och vad kan jag bli dömd till?
Felix Sjöberg |Hej,straffet för våld eller hot mot tjänsteman är böter eller fängelse i upp till två år, enligt 17 kap. 1 § Brottsbalken. Det är omöjligt att säga speciellt mycket om vad som kommer att hända för dig eftersom det beror på om det var flera personer närvarande (som såg vad som hände och kan vittna), exakt hur situationen var och liknande. Du lär sannolikt kallas till förhör om det inte är så att utredningen läggs ner, och du får då tillfälle att förklara dig eller ge din syn på vad som hände.

Misstänkt för brott och vill flytta utomlands

2017-12-22 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Om man är misstänkt för ett brott, men under tiden flyttar utomlands för att jobba eller plugga, vad händer då?
Mikhail Atayev |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!I regel är den som är misstänkt för brottet bland de sista ska förhöras. Du får kallelse till förhör via telefon, brev eller sms. Om du som misstänkt är svår att nå eller om kallelsen har gått ut 2 gånger till dig utan att du har hört av dig, kan du bli hämtad av poliser.Om du är misstänkt för ett grovt brott kan en åklagare besluta om att du blir anhållen. Faktorer som bedöms är om det finns risk för att du kan förstöra den pågående utredningen, om det finns risk att du fortsätter att göra nya brott samt om det finns risk att du flyr.Om dit du ska är t.ex. ett EU-medlems land, då sker utbyte av information mellan svenska och den statens myndigheter enligt den fria rörligheten inom Europa och du får delgivningen på posten dit du är skriven. I sådant fall ska du ange det lands bostadsadress där du planerar att arbeta eller plugga.Med bakgrunden av detta kan jag säga att du får flytta utomlands men kontakta svenska polisen i förväg och lämna dina kontakter och din tilltänkta adress i landet dit du ska. Annars riskerar du att bli hämtad av poliser och bli anhållen om du inte hört av dig när du får kallesen.Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!Med vänliga hälsningar