Störande samtal

2017-11-10 i Övriga brott
FRÅGA |Hej.Nu undrar jag om de är brottsligt att ringa någon ca 20 samtal på ca 40min trots att jag har sakt åt X att jag inte vill ha någon som helst kontakt med X och att personen ska sluta ringa mig?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Huruvida de störande telefonsamtalen är att se som något brottsligt eller inte beror ju på omständigheterna. För det första så beror det på vad som sägs under telefonsamtalen. Vissa brott kan nämligen begås genom att man bara pratar med någon.Om personen som ringer dig exempelvis skrämmer dig genom att hota dig så kan detta uppfattas som olaga hot. (Brottsbalken 4 kap 5 §).Om personen som ringer dig exempelvis säger saker som kränker dig så kan detta uppfattas som förolämpning. (Brottsbalken 5 kap 3 §).Omständigheterna kring de störande telefonsamtalens utförande kan också få betydelse. I brottsbalken 4 kap 7 § finns brottet ofredande. Detta brott kan begås genom att man med ett hänsynslöst beteende ofreda någon. Det ska då handla om att de störande telefonsamtalen är en kännbar fridskränkning för dig. Exempelvis genom att de störande telefonsamtalen sker upprepade gånger och slutligen får en trakasserande effekt.Jag rekommenderar att du blockerar personens telefonnummer om du har möjlighet att göra detta på din telefon.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Bedömning av vapenbrott och preskriptionstid

2017-10-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Jag beställde för runt 2 1/2 år sedan ett dekorationsvapen ifrån ett annat EU-land. Vad jag inte visste var att vapnet ifråga var ett från början brukbart vapen som på mekanisk väg gjorts permanent obrukbart. Det följde inte svensk lagstiftning då olika EU-länder har olika lagstiftning inom detta område. Tullen beslagtog föremålet och husransakan gjordes i mitt hem.Hörde på lång tid ingenting tills jag kallades till förhör där jag förklarade att jag inte hade haft uppsåt att bryta mot någon lag. Har nu på ett halvår inte hört ett knyst om saken igen. Vad jag har läst mig till så är ett uppsåtligt agerande som mitt att betrakta som en ringa förseelse med en preskriptionstid på två år. Vad anser ni om detta?Mvh
Torbjörn Carbell |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!För olovlig införsel av skjutvapen till Sverige är vapenlagen tillämplig. Av din fråga framgår det att du har varit oaktsam kring huruvida vapnet faktiskt var olagligt. Således bör 9 kap 1 § 2 st. vapenlagen bli aktuell, där det anges att den som av oaktsamhet innehar skjutvapen döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Anses du istället ha agerat med uppsåt så är straffet istället fängelse i högst två år. I 35 kap brottsbalken stadgas regler om preskription. Två års preskriptionstid gäller för brott som kan ge maximalt straff på fängelse 1 år, och fem års preskriptionstid gäller för brott som kan ge maximalt straff på fängelse 2 år. Det som alltså blir avgörande för huruvida handlingen är preskriberad eller ej är om du bedöms ha begått handling med uppsåt eller ej.Om du har några ytterligare frågor ber jag dig att återkomma!Vänligen,

Är det brottsligt att förfalska en annan persons underskrift?

2017-10-26 i Övriga brott
FRÅGA |Skall jag polisanmäla min man som skrivit under en ansökan om pass till vår son i mitt ställe? Båda föräldrar skall skriva på men istället för att ta kontakt med mig skrev han på själv. Han har också skrivit på själv som vittne för både sin egen och "min" ( falska) underskrift? Syftet är att förnya sonens pass. För två månader sen tog han med sonen helt utan förvarning till Indien och nu är en ny resa uppenbarligen på gång. Vi lever som skilda.
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När föräldrar ansöker om pass åt sitt barn krävs samtycke från båda vårdnadshavarna. Passansökan ska skrivas under av dem båda och era namnunderskrifter ska bevittnas. Eftersom att pappan till ditt barn obehörigen har skrivit under passansökan med din underskrift och förfalskat underskriften för bevittnandet av era namnunderskrifter så gör han sig skyldig till brottet urkundsförfalskning.Att förfalska en annan persons underskrift är i svensk lag ett brott som kan leda till fängelse i upp till två år (14 kap. 1 § Brottsbalken). Är brottet ringa är straffskalan böter eller fängelse i sex månader (14 kap. 2 § Brottsbalken). Huruvida han gjort sig skyldig till ringa urkundsförfalskning eller urkundsförfalskning av normalgraden är upp till en domstol att avgöra. Om du vill polisanmäla honom för brottet så kan du ringa till polisen på telefonnummer 114 14 eller besöka en polisstation. Vänligen,

Knogjärn och batong - brott mot knivlagen?

2017-09-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej,Har fått ett strafföreläggande för brott mot knivlagen (1 knogjärn & 1 stilettbatong på allmän plats). Jag tänker inte godkänna detta, då det framgår av polisförhöret att de var tänkta som självförsvar, vid ev angrepp. Ändå har åklagaren skrivit "Föremålen var ägnade att användas som vapen på allmän plats vid brott mot liv eller hälsa". Om jag förlorar i Tingsrätten - drabbas jag av även av rättegångskostnader då? OBS! Jag tänkte avsäga mig offentlig försvarare! (Att böterna kan bli både högre och lägre vet jag).
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att det är förbjudet att inneha föremål som faller under knivlagen på allmän plats (se 1 § första stycket lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen)). Knogjärn och batong är sådana föremål faller in under knivlagen, eftersom de genom sin konstruktion är särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa. De är typiskt sett avsedda för våldsanvändning och har därför inte något annat naturligt legitimt användningsområde. Det är förmodligen på grund av detta som åklagaren har skrivit att "föremålen var ägnade att användas som vapen på allmän plats vid brott mot liv eller hälsa". I denna del spelar det nämligen ingen roll vad du egentligen hade tänkt använda knogjärnet och batongen till, bara det faktum att du bar med dig dessa på allmän plats innebär ett brott enligt huvudregeln.Lagen medger dock ett undantag som innebär att förbudet inte gäller om innehavet är att betrakta som befogat (se 1 § andra stycket knivlagen). När man bedömer vad som är att betrakta som ett befogat innehav tar man hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter (exempelvis om föremålet behövs för arbete eller friluftsaktiviteter). Jag vet för lite om ditt fall för att kunna dra några slutsatser, men självförsvar brukar generellt sett sällan medföra att ens innehav anses ha varit befogat. Vad gäller rättegångskostnader gäller som huvudregel vid fällande dom att du som tilltalad får betala vissa av rättegångskostnaderna. Bland rättegångskostnaderna finns advokatkostnaden och kostnader för exempelvis för blodprovstagningar och blodundersökningar (se 31 kap. 1 § rättegångsbalken). Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad säger lagen om hot på grund av anmälan?

2017-11-03 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Jag har blivit grovt misshandlad och jag valde att anmäla brottet. Jag fick samlat från hans anhöriga att jag kommer bli sönder slagen. De angav min adress och vilken port jag bor i samt att de ska döda min mamma och pappa. Dem berättade att de var vid min port här om dagen. Då undrar jag vad säger lagen? Tack för erat Svar!
Linn Nyberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i Brottsbalken.Olaga hotI 4 kap. 5 § framgår att man kan dömas för olaga hot till böter eller fängelse då man hotar med brottslig gärning på ett sådant sätt som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet. Övergrepp i rättssakVidare framgår det av 17 kap. 10 § att den som med hot om våld angriper någon för att denne har gjort en anmälan döms för övergrepp i rättssak till fängelse. Det som vid bedömningen ligger till vikt här är att gärningspersonen (den du anmält och dess anhöriga som har hotat dig och din familj) har gjort detta på grund av att du har gjort anmälan. Vilket det framstår som i ditt fall.Sammanfattningsvis är det inte enligt lagen en acceptabel handling att hota någon på detta vis pga. att man har gjort en anmälan (givetvis inte heller i vanliga fall). I detta fall skulle det kunna vara fråga om övergrepp i rättssak. Jag rekommenderar dig att göra en anmälan. Hoppas att du har fått svar på din fråga och stort lycka till!Vänlig hälsning,

Polismans underlåtenhet att undersöka gradering av narkotikabrott

2017-10-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej,Jag blev tagen med 15g svamp i min bostad. Polisen gav mig delgivning och tillkallade mig till förhör. Inför förhöret ber jag om offentlig försvarare men fick det förklaras för mig att eftersom det rör sig om ringa narkotikabrott så avvisades mig förfrågan. Väl på förhöret så erkänner jag till mitt brott. Men 6 dagar efter förhöret så får jag ett samtal av personen som förhört mig som informerar om att det rör sig om narkotikabrott i normalgrad, alltså inte ringa narkotikabrott. Han förklarar för mig att han gjort fel och trott att 15g svamp gjorde underlag för den lägre graden brott, vilket inte var sant. Min fråga är om det skett någon betydande tjänstefel från polismannen som förhört mig.Tack på förhand!
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som så att du funderar kring vilka skyldigheter en polisman har att inom sin tjänsteutövning vidta åtgärder för att ge korrekt information om den misstänktes rätt till offentlig försvarare. Frågor om offentlig försvarare och tjänstefel regleras i rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB). En offentlig försvarare förordnas av domstolen. (21 kap. 4 § RB). I förhörskallelsen informerar polisen den misstänkte om den dennes möjlighet att söka en offentlig försvarare. Redan i förhörskallelsen ska polisen alltså har gjort en bedömning angående det aktuella brottet och straffskalan som följer av detta för att undersöka möjligheten för den misstänktes rätt till offentlig försvarare. (Polisen.se - Misstänkt för brott). En offentlig försvarare ska alltid förordnads för den misstänkte om denne begär det och det aktuella brottet inte föreskriver lindrigare straff än fängelse i sex månader. (21 kap. 3 a § RB). Om en polisman vid myndighetsutövning uppträder oaktsamt genom en viss handling eller underlåtenhet att vidta en viss handling, åsidosätter vad som gäller för uppgiften, kan han dömas för tjänstefel. Vid bedömningen huruvida polisen förfarit oaktsamt är det i första hand av betydelse vilka krav på noggrannhet och omsorg som uppgiften innefattar. Detta ska vägas mot omständigheter som rör polisen personligen, ex. hans kunnighet, utbildning och erfarenhet eller att han ex. handlade under en pressad situation. Straffrättsligt ansvar ska inte komma i fråga för varje avvikelse från den eftersträvande normen. Om gärningen med hänsyn till polisens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt är att anses som ringa, så ska polisen inte dömas till ansvar. (20 kap. 1 § 1 stycket BrB). Huruvida polismannen i ditt fall får anses ha begått ett tjänstefel eller om det skulle kunna anses utgöra ett misstag/rent förbiseende är en diskussionsfråga och en bedömningsfråga som enbart en domstol kan ta ställning till. Rätten till försvar är en grundläggande mänsklig rättighet och det ingår som en del i polismannens myndighetsutövning att vidta rimliga åtgärder för att så långt som möjligt skydda denna rättighet. Frågan är dock vilka krav på noggrannhet och omsorg polismyndigheten uppställer för utredning av brottets gradering och för informationsskyldigheten gällande rätten till offentlig försvarare. Att beakta är även omständigheter som rör den enskilde polismannen och vilka krav som ställs på just dennes befogenhet, kunnighet, erfarenhet och huruvida han haft anledning att anta att brottet utgör ett ringa narkotikabrott. Eftersom att jag tyvärr inte har någon vetskap om dessa omständigheter, så kan jag inte uttala mig vidare om huruvida detta skulle kunna utgöra ett tjänstefel eller inte. Dessutom är det bara en domstol som kan göra den bedömningen. På din förfrågan om rätt till offentlig försvarare kan man dock ändå anse att polismannen borde ha utrett den möjligheten (om han inte var till det yttersta säker på sin sak) och genom en noga undersökning skulle han då kommit fram till att det aktuella brottet rör sig om narkotikabrott av normalgraden och inte ringa narkotikabrott. Man bör kunna ställa krav på att en polisman gör en undersökning vid frågor om brottets gradering. Detta hade i sig haft betydelse för förordnandet om en offentlig försvarare i ditt fall. Om polismannen utan vidare undersökning uttalade sig om att detta var att anse som ett ringa narkotikabrott, får man kanske anse att han ändå var så pass säker att han kunde uttala sig utan en grundligare undersökning i frågan. Frågan är då om han har haft anledning att göra en vidare undersökning eller inte och på vilka eventuella legitima grunder som han drog slutsatsen. Sammanfattningsvis har jag som sagt tyvärr ingen möjlighet att uttala mig om huruvida detta skulle kunna utgöra ett tjänstefel/ringa tjänstefel eller inte. Jag saknar vetskap om vad polismannen i fråga har haft anledning att anta kring brottets gradering och vilka krav som polismyndigheten generellt sett ställer gällande noggrannhet och omsorg vid informationsskyldigheten gällande möjligheten till offentlig försvarare. Oavsett vad så har du självklart en möjlighet att göra en polisanmälan angående detta, vilket jag rekommenderar dig att göra om du vill gå vidare i saken. Vidare i utredningen samt vid en eventuell domstolsprocess så har du rätt till en offentlig försvarare eller i vart fall en oinskränkt rätt till ett försvar. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Straffskala och enhetsberäkning för dopningsbrott

2017-10-08 i Övriga brott
FRÅGA |Hur ser straffskalan ut för dopingbrott? Jag har sett folk skriva om att det bedöms i antal enheter där 5mg testosteronpreparat motsvarar en enhet, finns det något stöd för sådana påståenden? T.ex. domstolars bedömning i tidigare mål som visar detta?
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om dopningsbrott hittar du här.Vid bedömningen om ett dopningsbrott ska anses vara ringa, av normalgraden eller grovt görs en helhetsbedömning av samtliga omständigheter. Även om mängden dopningsmedel har en stor betydelse vid bedömningen så är det inte avgörande. Både innehav av dopningsmedel som syftar till spridning/försäljning och det ekonomiska värdet spelar en roll och kan göra att brottet bedöms vara grovt.ENHETERMängden dopningsmedel är alltså av stor betydelse vid bedömningen av hur grovt brottet är. Enligt förarbeten bör mängden bestämmas med beaktande av koncentrationen av den verksamma substansen i det enskilda preparatet. Detta sker genom en omräkning i enheter.Vid metoden du nämner anges mängden anabola steroider i enheter, där varje enhet är 5 mg verksam substans. Man räknar samman den totala mängden verksam substans i preparaten och delar med 5 för att få fram enhetstalet. Denna metod används b.la vid bedömningen i RH 2008:11.GRÄNSDRAGNINGGränsen mellan ringa dopningsbrott och dopningsbrott av normalgraden anses ligga på 5 000 enheter, se målnummer: B 2594-02.I praxis har dopningsbrott som innefattat mer än 50 000 enheter ofta ansetts utgöra grovt dopningsbrott, se HD:s domskäl i NJA 2016 s. 859. Däremot har Hovrätten för nedre Norrland genom HD:s tidigare narkotikadomar uppgett att gränsen för när ett dopningsbrott ska bedömas som grovt istället bör vara vid en hantering av 100 000 enheter (målnummer: B 871-11). Gränsdragningen är därmed omdiskuteradHoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att bära ordningsvaktuniform på maskerad?

2017-09-30 i Övriga brott
FRÅGA |Om man inte påstår sig vara ordningsvakt men vill skoja, alltså maskerad och sånt. Är det då olagligt att ha kläder märkt "Ordningsvakt" utan bricka eller legitimation? Tidigare svar har sagt att det inte är det!"Utge sig för att vara ordningsvakt2016-03-31 i ÖVRIGA BROTTFRÅGAsåg en del hemsidor på nätet där många säljer Ordningsvakt uniformer! Är det inte ganska konstigt att en privatperson kan köpa OV uniformer? Då kan man ju springa runt på stan och leka OV och gripa folk. Är det inte olagligt att utge sig för att vara OV liksom att utge sig för att vara polis? Om man inte är det förstås.SVARHej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att obehörigen utge sig för att vara ordningsvakt omfattas av 17 kap. 15 § brottsbalken (föregivande av allmän ställning) och är följaktligen brottsligt förutsatt att det skett uppsåtligen (se 1 kap. 2§ brottsbalken).Om personen inte utger sig för att vara ordningsvakt så är det således inte brottsligt, exempelvis om det är en utklädnad inför en maskerad och liknande.Att däremot uppsåtligen utge sig för att vara ordningsvakt samt att springa runt och gripa folk är dock brottsligt och straffbart!Hoppas du fick svar på din fråga,Mvh,Johan Håkansson"
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Precis som tidigare rådgivare svarat är det olagligt att klä ut sig till ordningsvakt endast om man med denna utklädnad utger sig för att arbeta just som ordningsvakt. Det är inte olagligt att bära den på maskerad om det uppenbarligen är en maskeraddräkt och du bara bär den för skoj skull. Lagbestämmelsen som tidigare rådgivare nämnt säger att det är straffbelagt att obehörigen bära uniform, märke eller annat tjänstetecken som ger bäraren sken av att tillhöra försvarsmakten eller annan kår i allmännas tjänst. Att endast ha en tröja med märkt "ordningsvakt" kan därför vara tillräckligt om detta tillsammans med ditt beteende ger allmänheten en uppfattning av att du faktiskt arbetar som ordningsvakt. Förutom att dräkten och ditt beteende ska ge allmänheten uppfattning om att du arbetar som ordningsvakt krävs även att det är din avsikt med detta för att det ska vara straffbart. Det krävs alltså uppsåt.Sammanfattningsvis: Det är inte olagligt så länge du inte uppsåtligen lurar människor att du arbetar som ordningsvakt.Med vänliga hälsningar,