Någon annan har skrivit under en kvittens i mitt namn - urkundsförfalskning?

2016-10-21 i Övriga brott
FRÅGA |Jag har beställt paket (hundmat) från Tyskland för leverans till min hemadress. Det svenska utkörningsföretaget säger sig ha kört hem leveransen till mig och har även fått sin kvittens påskriven. Det är inte jag som har skrivit på kvittensen och jag vet heller inte vem som gjort det. Samma sak händer igen en knapp vecka senare (efter att beställningsföretaget levererar ett nytt paket) På kvittensen står inte mitt fullständiga namn vid raden för påskrift utan första bokstaven i mitt förnamn samt hela efternamnet. Kan det vara urkundsförfalskning att skriva på en sådan kvittens?
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!Som jag förstår det har leveransföretaget kört ut och levererat de aktuella varorna till din adress, väl där har någon annan mottagit varorna och skrivit under med en namnteckning samt delar av ditt namn, och alltså utgett sig för att vara du. Det är inga konstigheter att någon annan än den avsedda mottagaren är den som tar emot och kvitterar beställda varor, om det till exempel rör sig om ett hushåll med flera personer och inte alla är hemma när leveransen kommer. Man måste emellertid självklart skriva under med sitt eget namn så att den person som skrivit under kvittensen är samma person som mottagit varorna.Brottet urkundsförfalskning regleras i Brottsbalken 14 kap. 1 § och har flera olika led som måste vara uppfyllda. Först måste det röra sig om en urkund, vilket inte alltid är självklart. Det brukar sägas att en urkund är avsedd att fungera som bevismedel i någon form, och måste bära på viss information. En papperslapp med bara ett namn kan inte vara en urkund. Kvittenserna i ditt fall ska dock användas som bevismedel på så sätt att det är leveransföretagets bevis på att de har levererat ut varorna och fullgjort vad de ska göra. Man kan säga att kvittensen bär på informationen att varorna blivit utkörda till dig, och inte minst, mottagna av dig.Den person som har skrivit under kvittensen med ditt namn har alltså gjort sig skyldig till urkundsförfalskning. Det ska också nämnas att personen kan ha gjort sig skyldig till det relativt nya brottet olovlig identitetsanvändning. För att det brottet ska anses begånget krävs att de uppgifter som lämnats är tillräckliga för att identifiera en specifik person, till exempel genom personnummer, bild eller liknande. Eftersom namnet står i anslutning till din adress är det ju ganska lätt att identifiera dig, men mig veterligen har ingen ännu dömts för brottet så det är lite oklart hur man ska förstå bestämmelsen.Du bör alltså, om du inte redan gjort det, anmäla saken till polisen. Det kan vara bra att först höra med leveransbolaget om personen som lämnat ut varorna kommer ihåg någonting kring hur personen såg ut eller liknande.Hoppas att du fått svar på din fråga!

Anlitande av svart arbetskraft

2016-10-16 i Övriga brott
FRÅGA |vilka konsekvenser kan man som privatperson/företagare få om man anlitar svart arbetskraft? Vilka lagar gäller? behöver få veta snarast! jobbar med mitt gymasiearbete
Zinar Budak |Hej, om man anlitar företag som arbetar svart riskerar man att inte få ersättning om något skulle gå fel i arbetet. Dessutom kan det även bli mycket dyrt för den som anställer. Detta då man kan bli ersättningsskyldig om någon skadar sig under arbetet och samtidigt inte ha någon försäkring som täcker. Det är även olagligt att anställa svart, detta kan vi utläsa i Skattebrottslagen, se här. I 2 § ser vi att man kan dömas för skattebrott då man inte betalar skatt när man anställer svart arbetskraft. Man kan i värsta fall dömas till fängelse i 2 år. Om brottet är en lättare överträdelse (exempelvis litet belopp) så kan man istället dömas för skatteförseelse till böter och om brottet är grovt så kan man dömas för grovt skattebrott till fängelse mellan 6 månader och 6 år.Om du vill ha mer utförlig hjälp kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet nedan.MVH

Fråga om vad som utgör oriktig uppgift enligt 49 kap. 5 § SFL

2016-09-06 i Övriga brott
FRÅGA |Hej . Jag har skrivit in fel belopp i min deklaration angående avdrag för renovering av lgh . Jag har skrivit i både om och till byggnad samt reparation . Jag har skrivit ett belopp om 900 000 totalt . När Skatteverket frågar mig om underlag på detta belopp svarar jag att jag gjort fel . De visade sig jag ej visste hur man gjorde samt skrivit fel belopp. Jag rättar mig och skriver rätt belopp är 350 000 det är det jag hittar fakturor på . Inkommer med all info dem önskat. Kan jag bli straffad ?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att du ska kunna bli dömd till skattetillägg eller skattebrott krävs att du enligt 49 kap. 4 § skatteförfarandelagen; nedan SFL, har lämnat en oriktig uppgift. Om du har lämnat en oriktig uppgift kan det således grunda straffansvar. Vad som är en oriktig uppgift framkommer i 49 kap. 5 § SFL. Paragrafen lyder såsom följer.49 kap. 5 § "1 st. En uppgift ska anses vara oriktig om det klart framgår att1. en lämnad uppgift är felaktig, eller2. en uppgift som ska lämnas till ledning för beskattningen har utelämnats.2 st. En uppgift ska dock inte anses vara oriktig om1. uppgiften tillsammans med övriga uppgifter som har lämnats eller godkänts utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut, eller2. uppgiften uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut."Du har yrkat avdrag med ett belopp som är för högt. Om du skulle lämna uppgifter (t.ex. fakturor e.d.) till stöd för ditt avdrag till skatteverket och dessa uppgifter visar att ditt avdrag följaktligen var för högt, kan inte det felaktiga yrkandet utgöra en oriktig uppgift. Detta framgår av 2 st. 1 p. av ovannämnda bestämmelse. Du har då lämnat ett tillräckligt underlag för ett riktigt beslut, även om du i sig har yrkat avdrag med felaktigt belopp.Du kan således inte bli straffad för detta såvida du ger dem de uppgifter de begär, då dessa uppgifter då utgör ett tillräckligt underlag för ett riktigt beslut.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Angivningslag?

2016-08-11 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag har hört för längesedan att det fanns en lag som sa att du inte behövde ange en person som begått ett brott. Att det hette "angivningslagen". Stämmer detta eller är det bara ett påhitt?
Adrian Nylén |Hej!I svensk lagstiftning finns det ingen "angivningslag" som reglerar om man måste ange om någon begått ett brott eller inte. Huvudregeln i dagsläget är att det inte finns någon övergripande skyldighet att ange brott, till detta förekommer dock många undantag.Skyldigheten att ange eller anmäla ett brott beror på brottets karaktär, vilket framgår av 23 kapitlet 6 § Brottsbalken (BrB). Enligt 23:6 § BrB kan man avgöra vilka brott som är anmälningspliktiga genom att leta bland de sista paragraferna i det kapitlet där brottet är beskrivet.Vid till exempel grov misshandel måste man leta kapitel 3 BrB, då grov misshandel beskrivs i 3:6 § BrB. Letar man bland de sista paragraferna i kapitlet finner man i 3:11 § skyldigheten att anmäla grov misshandel.För ett svar på en liknande fråga rekommenderar jag Christina Weilanders svar:http://lawline.se/answers/4594Hoppas detta besvarat er fråga!

Angående Djurplågeri och om hur länge får man binda sin hund utomhus respektive inomhus!

2016-10-17 i Övriga brott
FRÅGA |Hur länge får man binda en hund i Sverige (spelar ingen roll om det är in- eller utomhus)?Och isåfall om man har den bunden längre än vad som är lagligt, vad blir/kan bli påföljden?Mvh Mårten
Arash Ghavamnejad |Hej Mårten! Jordbruksverkets föreskrifter är av vikt för din fråga. Enligt djurskyddslagen 6 § står det att: "Djur får inte hållas bundna på ett för djuren plågsamt sätt eller så att de inte kan få behövlig rörelsefrihet eller vila eller tillräckligt skydd mot väder och vind. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om hur djur får hållas bundna."Jordbruksverket är en central myndighet för djurskyddslagen och som fått till uppgift av regeringen att bl.a. föreskriva om djurskyddsbestämmelser. http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo11_2.pdfI jordbruksverkets föreskrifter står det bl.a. om regler för hur, vart och hur lång tid man får binda en hund:1. Du får inte binda en hund inomhus. Du får dock hålla hunden i koppel en stund i syfte att lugna ner en hunden om den är stökig. 2. Du har rätten att binda din hund utomhus under en kortvarig tid, och högst i 2 timmar per dygn (och troligen inte 2 timmar i sträck), och enbart på ett sådant sätt som inte kommer skada din hund. (Valpar under 6 månader för enbart bindas under kortare stunder).Det är exempelvis också förbjudet att binda sin hund vid ett fordon.DjurplågeriBrottsbalkens 16 kap 13§ reglerar om brottet djurplågeri, och bestämmelsen lyder så här: "Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, dömes för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år."Fokus i denna bestämmelse är just lidandet hos hunden. Om du binder din hund utomhus på ett sådant sätt som utsätter din hund för ett lidande, och du antingen haft uppsåt till lidandet eller varit grovt oaktsam i förhållande till lidandet så kan du göra dig skyldig till djurplågeri. Enligt förarbeten anses Grov oaktsamhet främst kan komma på fråga i sådana situationer där en person åsidosätter reglerna i djurskyddslagen eller dess tillämpningsföreskrifter (Jordbruksverkets djurskyddsbestämmelser). Grov oaktsamhet bedöms i varje enskilt fall för sig. Det innebär att ett åsidosättande av reglerna i djurskyddslagen eller dess tillämpningsföreskrifter INTE nödvändigtvis behöver innebära att du varit grovt oaktsam. Allt beror helt enkelt på hur mycket hunden har lidit av att vara bunden, och hur medveten och likgiltig du har varit inför konsekvenserna (att din hund lidit) av ditt handlande. Du kan alltså dömas till fängelse i högst 2 år om du gör dig skyldig till djurplågeri, och i "bästa" fall bara dömas till böter. Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Åtalspreskription för urkundsförfalskning

2016-10-12 i Övriga brott
FRÅGA |När preskriberas en urkundsförfalskning? Jag är inte gärningsmannen utan offret, mitt ex gjorde en urkundsförfalskning på ett lån på 74000 som nu är uppe i 181000, runt 2007 - 2008 Jag upptäckte detta 2010 ringde till långivaren och förklarade att jag inte skrivit under. Hon flyttade ut 2012 och efter mycket jobbiga år så tog jag tag i det och gjorde en anmälan 2013 hon erkännde för polisen, Åklagaren la ned det för att det gått för lång tid.
Christian Sörqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Åtalspreskription inträder om inte den misstänkte har häktats eller åtalats innan preskriptionstiden löpt ut. Verkan av preskription är att den misstänkte inte längre kan dömas till någon påföljd för det aktuella brottet. Preskriptionstidens längd bestäms efter hur högt straff som kan följa på brottet, högre straff medför således längre preskriptionstid. Vissa mycket allvarliga brott, exempelvis mord och dråp, preskriberas aldrig. Tiden för åtalspreskription börjar i detta fall att löpa den dag då brottet begicks. BrB 35:4. Urkundsförfalskning av normalgraden hittar du i BrB 14:1 och det högsta straff som utdömas för detta brott är fängelse i två år. Ringa urkundsförfalskning rubriceras som förvanskning av urkund och återfinns i BrB 14:2, det högsta straff som kan följa på detta brott är fängelse i sex månader. Grov urkundsförfalskning hittar du i BrB 14:3 och för detta brott är det maximala straffet fängelse i sex år. Därmed är preskriptionstiden fem år för urkundsförfalskning av normalgraden, två år för förvanskning av urkund och tio år för grov urkundsförfalskning, detta framgår av BrB 35:1. Hoppas du fick svar på din fråga och ifall du behöver ytterligare hjälp så får du gärna kontakta oss igen.Vänligen,

Åtalsunderlåtelse

2016-08-12 i Övriga brott
FRÅGA |Jag fick vid 16 års Åtalsunderlåtelse för snatteri.Nu, två år senare skall jag söka till försvarsmakten. På deras hemsida framgår det att samtliga som blivit dömda i domstol eller fått stafföreläggande undre dem senaste fem åren kommer få sin ansökan avslagen. Jag undrar därav om Åtalsunderlåtelse räknas som strafföreläggande
Greta Apelman |Hej och tack för din fråga!Åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom och antecknas i belastningsregistret. En förutsättning för att ge åtalsunderlåtelse är att det står klart att ett brott har begåtts, oftast därför att den misstänkte har erkänt. Åtalsunderlåtelse är också vanligt för ungdomar under 18 år. Se 20 kap. 7 § rättegångsbalken. Svaret på din fråga är alltså att det får samma verkan som strafföreläggande på så sett att det antecknas i belastningsregistret.Vänliga hälsningar,

Våld eller hot mot tjänsteman

2016-07-31 i Övriga brott
FRÅGA |Kan det räknas som Förgripelse Mot Tjänsteman att försöka ta batongen från en Polis/Ordningsvakt/Väktare?Eller finns det ett separat straff för denna handling?
Cecilia Sikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om vilka handlingar som är brottsliga finns i Brottsbalken, den hittar du här. Brottet förgripelse mot tjänsteman finns i Brottsbalkens 17 kap. 2§ och tar främst sikte på situationer där en gärningsman på något sätt hindrar tjänstemannen i sin yrkesutövning genom psykiska medel. Exempelvis genom psykiskt lidande eller ekonomisk skada. Den situation du beskriver skulle kanske snarare passa bättre in på brottet våld eller hot mot tjänsteman som beskrivs i Brottsbalkens 17 kap. 1§. För att det ska räknas som att en gärningsman utövat våld mot en tjänsteman räcker det generellt att gärningsmannen till exempel hållit fast tjänstemannen. Att försöka ta batongen från en polis eller liknande skulle alltså också kunna räknas som våld mot tjänsteman beroende på hur gärningsmannen försöker ta batongen. Hoppas att detta var svar på din fråga! Vänligen,