Vad kan jag göra åt felaktigt indragen läkarlegitimation?

2017-09-20 i Övriga brott
FRÅGA |En jurist vid IVO har tagit min läkarlegitimation på falska grunder.
Felix Sjöberg |Hej,om du upplever att din läkarlegitimation felaktigt blivit indragen bör du först och främst överklaga beslutet. Det bör framgå av beskedet som du fått hur du ska göra för att överklaga.I annat fall kan du göra en polisanmälan om tjänstefel, då det är myndighetsutövning när din legitimation dras in så att du inte längre får arbeta som läkare. Då kan ansvarig person dömas till ansvar för brottet, men det är värt att notera att detta i sig inte gör att du får tillbaka legitimationen, utan ett ärende måste också så att säga gå förvaltningsvägen för att du ska få den tillbaka. Du kan göra en polisanmälan antingen genom att besöka en polisstation eller genom att ringa 114 14, och för anmälans skull är det bra om du har koll på handlingarna och kan ge så mycket information som möjligt om omständigheterna.

Urkundsförfalskat gåvobrev i samband med arvskifte

2017-08-27 i Övriga brott
FRÅGA |Min bror har inlämnat urkundsförfalskat gåvobrev till av tingsrätten utsedd skiftesman i samband med arvskifte. Vad gör jag?
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis bör du givetvis kontakta skiftesmannen, om du inte redan gjort det, för att påpeka att du är av uppfattningen att gåvobrevet är urkundsförfalskat. Vad det är som gör att du anser att gåvobrevet är urkundsförfalskat framgår inte av din fråga. För att man ska ha gjort sig skyldig till urkundsförfalskning krävs enligt lagtext att man obehörigen, genom att skriva eller på liknande sätt ange en annan persons namn, framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund och att åtgärden innebär fara i bevishänseende (14 kap. 1 § brottsbalken). Med urkund avses bl.a. en handling som upprättats till bevis eller annars är av betydelse som bevis och som har en utställarangivelse och originalkaraktär. Ett gåvobrev är en urkund. Att åtgärden innebär fara i bevishänseende innebär att det förfalskade ska vara så likt en äkta urkund att det är sannolikt att en förväxling kan ske, eller att det förfalskade på annat sätt tas för äkta, något som tycks vara fallet då gåvobrevet används som bevis i samband med arvskifte.Det finns ingen laggrundad skyldighet för dig att polisanmäla i detta fall, men det kan du ju givetvis även välja att göra då urkundsförfalskning utgör ett brott.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Finns omvänd rasism och är det straffbart

2017-08-21 i Övriga brott
FRÅGA |Vad gäller vid rasistiska utlåtande mot en svensk? Många påstår att det inte finns omvänd rasism. Det handlar väl om folkgrupp vilket vi svenskar bör hamna under?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Enligt svensk lag så skyddas en grupp medborgare mot rasistiska uttalanden genom brottet "hets mot folkgrupp", 16 kap 8 § Brottsbalk (1962:700), BrB, se https://lagen.nu/1962:700. Det straffrättsliga skyddet i den här paragrafen omfattar bl.a. en grupp av människor som består av olika raser, hudfärger, nationella eller etniska ursprung, religioner eller sexuell läggning. Således omfattas inte enskilda individer av det här brottet. För att enskilda ska kunna gå till domstol så måste det röra sig om hot eller ofredande, vilket gör att vi går bort från fokus på racistiska uttalanden. Svenskar som en grupp som blir utsatta för uttalanden eller hot som uttrycker missaktning, kan falla under hets mot folkgrupp. För att det ska vara "hets mot folkgrupp" så måste det vara ett meddelande som har spridits, om det bara förekommer i ett privat konversation så räknas det sällan som "hets mot folkgrupp". Meddelandet måste på något sätt spridas för att det ska kunna anses vara "hets mot folkgrupp". Begreppet omvänd rasism är omdebatterat om det är ett vedertaget begrepp eller inte, men experter i uttalanden om "hets mot folkgrupp" har sagt att ett uttalande som "alla svenskar är pedofiler" hade kunnat anses vara "hets mot folkgrupp". I praktiken leder sådana här uttalanden om svenskar inte till rättegång eftersom skyddet fär tänkt att skydda minoritetsgrupper som historisk sett varit utsatta. Begreppet omvänds rasism har inte tagits in i svensk lag. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Brottsligt att inneha barnpornografi som mottagits utan förfrågan?

2017-08-17 i Övriga brott
FRÅGA |Är det olagligt om en 14 årig tjej skickat nakenbilder till en 18 årig kille utan att han frågat om bilderna
Daniel Shin |Hej!BarnpornografibrottHuruvida en gärningen är brottslig eller inte finner du i brottsbalken (1962:700) här. Den situation du beskriver kan närmast vara barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § brottsbalken, eftersom bilden verkar ha ett sexuellt syfte samt bilden föreställer en person under 18 år (barn).Där anges att den som 1. skildrar barn i pornografisk bild,2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan,3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller5. innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång tillska dömas för brott till fängelse i högst två år. För din del handlar det om innehav enligt femte punkten. Krav på uppsåt tycks saknasDet finns emellertid ett generellt krav i brottsbalken på sk. uppsåt (om inget är särskilt stadgat för en brottsbestämmelse) enligt 1 kap. 2 § brottsbalken, vilket på vardagligt språk innebär att du mer eller mindre måste ha utfört en viss gärning "med flit". Då du inte har frågat efter någon bild är kravet på uppsåt inte uppfyllt när bilden väl mottagits. OBS: Jag måste dock varna att om du medvetet sparar bilden på din hårddisk eller på något annat sätt behåller en kopia av bilden kan det föranleda en annan bedömning, då uppsåt kan anses föreligga för innehavet och därmed leder till att en brottslig gärning har begåtts. Jag rekommenderar att radera bilden så att du inte riskerar att ansvara för eventuellt brott.

Falsk angivelse

2017-09-01 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, jag har en bekant som är åtalad för grov kvinnofridskränkning mot sin förra sambo. De har ett barn tillsammans och det pågår en vårdnadsutredning. Nu har det visat sig att förra sambon polisanmälde honom bara för att få ensam vårdnad. Annars hade hon inte gjort det (finns sms-bevis). Så min fråga är om det ändrar utgångspunkten i brottsmålet? I mina öron klingar det illa att hon inte anmälde för att hon kände sig kränkt och misshandlad, utan enbart för att ha större chans till ensam vårdnad. Vad tror ni?
Zinar Budak |Hej, för att besvara din fråga vänder vi oss till brottsbalken (BrB), se här.Den man som begår brottsliga gärningar enligt brottsbalken mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden och dessa gärningar har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, döms för grov kvinnofridskränkning till fängelse i lägst nio månader och högst sex år. 4 kap. 4 a § 2 st. BrBOm din bekant gjort sig skyldig till detta kan han dömas. Om det dock visar sig att detta är ett påhitt från den förra sambons sida kan han självklart inte dömas. Dessutom kan den förra sambon dömas för falsk angivelse till fängelse i högst två år om denna anmäler din vän för ett brott som hon vet att han är oskyldig till. 15 kap. 6 § BrBMVH

Urkundsförfalkning av skuldebrev mellan sambor

2017-08-27 i Övriga brott
FRÅGA |I november 2015 flyttade jag och min sambo till gemensam bostad. Då jag ensam stått i kön fick endast jag skriva på kontraktet men sambolagen gäller sa bostadsföretaget. En summa på 300 000 kr betaldes som avgift. Min sambo tog ett lån på 300000 kr för att betala halva avgiften samt halva vår nyinköpta bil. I övrigt stod jag för alla våra utgifter vad gällde hem och barn. Den 9 februari 2016 flyttade han ut. Två veckor senare kom han och hämtade sina saker och lämnade bilnycklarna. Vi hade då fått vårt andra barn några dagar innan. För en vecka sedan hämtade jag ut ett rekommenderat brev, det innehöll ett skuldebrev som min fd sambo själv fyllt med sitt namn och mitt samt hans kontonummer. Jag förstår att det inte är en giltig handling men min fråga är: Om det är ett försök till att få tillbaka de pengar han lagt in till vårt gemensamma hem som han lämnade för mer an 1,5 år sedan.. Har han någon möjlighet att kräva detta åter och få rätt. MVH Lisa H
Jessica Konduk |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga är familjerättslig och straffrättslig. Bodelning mellan sambor regleras i sambolagen (SamboL) medan förfalskning av underskrift på handlingar regleras i brottsbalken (BrB).Bodelning enligt sambolagen senast 1 år efter att förhållandet upphördeMed sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll under äktenskapsliknande former. Ett samboförhållande upphör genom att samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om någon av samborna avlider. Ett samboförhållande anses även upphöra om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare eller om rätt att få bo kvar i bostaden enligt eller om en sambo väcker talan om övertagande av bostad, enligt 1-2 §§ SamboL.Om någon av samborna vill begära bodelning ska detta göras senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde enligt 8 § 2 st. SamboL.Förfalskad handling utgör brottOm någon behörigen, genom att skriva eller på liknande sätt ange en annan persons namn eller på annat sätt, framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år.Med urkund avses:1. en handling som upprättats till bevis eller annars är av betydelse som bevis och som har en utställarangivelse och originalkaraktär,2. en elektronisk handling som upprättats till bevis eller annars är av betydelse som bevis och som har en utställarangivelse som kan kontrolleras på ett tillförlitligt sätt, och3. ett märke som ställts ut till bevis om en persons identitet eller om en viss rättighet eller prestation och som har originalkaraktär (bevismärke). Ovanstående innebär att om någon förfalskar exempelvis ett skuldebrev så är det brottsligt. Brottet är fullbordat då åtgärden är genomförd, själva urkunden behöver inte ha använts. Det ska även vara sannolikt att det som förfalskats kan tas för äkta enligt 14 kap 1 § BrB.Något om skuldebrevOm skuldebrevet är utställt till viss man (ex-sambon) eller order rör det sig om ett s.k. löpande skuldebrev. Reglerna återfinns i skuldebrevslagens 2 kap. En gäldenär (låntagare) får göra gällande mot borgenären (långivare) att skuldebrevet är förfalskat även om borgenären var i god tro när denne förvärvade skuldebrevet. I kommentaren till skuldebrevslagen sägs det att när det rör underskriftsförfalskning så är det borgenären som har bevisbördan för att förbindelsen är äkta. Detta skulle i så fall innebära i ditt fall att om exet säljer skulden så måste en ny borgenär bevisa äktheten för förbindelsen, därför måste du invända skulden p.g.a. urkundsförfalskning ifall en ny borgenär skulle kontakta dig.Om skuldebrevet är utformat som ett enkelt skuldebrev vilket definieras som ett skuldebrev ställt till viss, bestämd betalningsmottagare enligt 26 § SkbrL, här. Ett enkelt skuldebrev utgör inte en bärare av själva fordringsrätten, utan bara ett bevis på vad som bestämts mellan parterna. Det är svårare att sälja vidare enkla skuldebrev, beroende på att fel vid skuldebrevens tillkomst inte läks av en överlåtelse mellan borgenär. Den nya borgenären kommer alltså att vara i samma läge som den ursprungliga. Om gäldenären haft något att invända (som urkundsförfalskning) mot den ursprunglige borgenären kan gäldenären även göra den invändningen mot den nya, enligt 27§ SkbrL. Svar Ditt ex har ingen möjlighet att kräva pengarna åter med en förfalskad handling. Du måste dock polisanmäla urkundsförfalskningen så att det går att styrka att handlingen är förfalskad. Om exet skickar betalningskrav genom Kronofogden måste du bestrida betalningskravet eftersom urkunden är förfalskad. Din ex-sambo har även missat ettårsfristen för att begära bodelning hos tingsrätten. Rekommendation Jag rekommenderar att du gör en polisanmälan om urkundsförfalskningen och att du skickar ett skriftligt bestridande av skulden till ditt ex med motiveringen att skuldebrevet utgör en urkundsförfalskning och att inget avtalsförhållande mellan er föreligger. Du bör skicka bestridandet med rekommenderat brev. Om du har någon fråga om mitt svar eller vill boka en tid med någon av våra jurister är du välkommen att mejla mig. jessica.konduk@lawline.se Vänligen,

Vad krävs för att man ska straffas för våld/hot mot tjänsteman?

2017-08-21 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag har suttit i fängelse för hot mot tjänsteman. Och jag är polisanmäld som misstänkt för hot mot tjänsteman igen för att jag hamnade i en konflikt med vittnet till min förra rättegång. Det som står i anmälan är att vid en larmsituation på min avdelning i fängelset blev jag hotfull mot vittnet kallat honom för könsord, spottade mot honom utan att träffa, slängde saker på golvet, slängde en tepåse som råkade träffa vittnet. Det blev så pga att jag va arg för att han vittnat mot mig i domstol och att jag nu råkade möta honom när jag inte ville att han skulle jobba på min avdelning. Är detta verkligen hot eller våld mot tjänsteman? Eller vad skulle jag kunna bli dömd för annars?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Hot/våld mot tjänstemanBrottet våld/hot mot tjänsteman finns i brottsbalken 17 kap. 1 § och innebär att man ska dömas om man genom våld eller hot om våld förgriper sig på en tjänsteman i dennes myndighetsutövning eller för att hindra eller hämnas myndighetsutövning.Att detta hände i fängelset innebär att det var en person som var anställd av kriminalvården, vilket är en statlig myndighet. Kriminalvårdarnas arbete är typisk myndighetsutövning, eftersom det innefattar dagliga beslut om de intagnas tillvaro och en beständig maktposition över densamme.Att du, som du skriver, har varit hotfull, kastat saker mot tjänstemannen samt spottat mot honom skulle av en utomstående betraktare (exempelvis en domstol) kunna ses som att du förgripit dig på honom i dennes myndighetsutövning, dvs i dennes dagliga arbete.Troligtvis är det det hotfulla beteendet med förolämpningarna, kastandet av föremål, samt spottandet som i kombination har legat till grund för anmälan. De fyller dock troligtvis inte upp kriterierna för ”våld” mot tjänsteman, utan snarare hotbrottet.Övergrepp i rättssakDet finns även ett annat brott som skulle kunna vara aktuellt i ditt fall, nämligen övergrepp i rättssak, som återfinns i brottsbalken 17 kap. 10 §. För att dömas för detta brott ska man genom våld eller hot om våld, ha angripit någon för att denne bl. a avlagt vittnesmål vid myndighet eller domstol. Även andra gärningar än våldsliga, eller hot om sådana, som medför lidande, skada eller olägenhet för den angripne faller inom bestämmelsens omfång.Eftersom du skriver att detta utfall som ligger till grund för anmälningen och brottsutredningen har sin grund i att tjänstemannen vittnade mot dig i ett tidigare mål, så kan det ses som någon sorts hämndaktion för detta. Om det inte är en hämndaktion för vittnesmålet, utan för att du har något personligt agg mot tjänstemannen i sig (trots att tjänstemannens vittnesmål förvisso bidragit till detta) och du lyckas bevisa detta för domstolen, så blir troligtvis inte brottet aktuellt.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Om du har fler funderingar kan du lägga fram dem i kommentarsfältet nedan eller ställa en ny fråga.

Hur går man tillväga för att granska polisen?

2017-08-16 i Övriga brott
FRÅGA |Hej,Hur går man tillväga för att granska polisen? Har mycket stark misstanke att polisen lagt in falsk och ogrundad misstanke i sitt system? Alltså misstänker jag att polisen bryter mot lagstiftning och vill gensaga vilka som varit inne och sökt på mig osv trots att jag i huvudsak inte är misstänkt för något?
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du misstänker att en statlig myndighet, Polismyndigheten i detta fallet, begår tjänstefel så kan man vända sig till ”Riksombudsmannen” för att göra en JO-anmälan. Där beskriver man på vilket sätt man anser att myndigheten har felbehandlat dig. En JO-anmälan kan du göra direkt via JO’s hemsida. Om du har någon specifik polisman eller tjänsteman inom polisen som du anser felbehandlar dig så kan du även göra en polisanmälan gentemot denne specifika person. Du har även möjlighet att anmäla ”personal inom polismyndigheten” om du inte vet vem det gäller. Dock föreligger det större chanser att utredningen kan leda någonstans om du har mer specifika uppgifter. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,