Övergrepp i rättssak

2016-11-30 i Övriga brott
FRÅGA |Vad gör man när man är under hot :"vittnar du kommer vi döda dig och du får skylla dig själv" hotet är från en grupp kriminella genom en kompis till mig. Kompisen vägrar (vågar inte) säga vilka dessa är så polisen har ingen aning om vilka det är som ger hoten.
Jenny Ångström |Att hota någon i syfte att avskräcka denne från att vittna är ett brott som kallas övergrepp i rättssak och det stadgas i 17:10 Brottsbalken (BrB). Det är ett allvarligt brott som polisen är skyldiga att försöka klara upp. Svaret på din fråga är att hoten absolut ska anmälas om det inte redan är gjort. Därefter är det upp till polisen att utreda vem som har framfört hoten så att denne kan ställas inför rätta. Lycka till!

Hets mot folkgrupp BrB 16 kap. 8§

2016-11-20 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, Jag undrar om en T-shirt som bärs på allmän plats med texten "Kill all muslims" skulle bryta mot någon lag. Om ja, var går i så fall gränsen? Skulle t.ex. "Muslims worship a paedophile prophet" m.m. vara lagbrott?Tack på förhand,
Marcus Carlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som utgångspunkt har vi i Sverige yttrandefrihet. Denna rättighet är grundlagsskyddat i RF 2 kap. 1§ 1 punkten. Bestämmelsen stämmer i övrigt överens med Europakonvention och EU-stadgan, vilka är överordnade rättskällor i Sverige. Denna rättighet är dock inte okränkbar, utan under vissa förutsättningar går den att inskränka genom lag. Inskränkning genom lag kan ske om det är godtagbart i ett demokratiskt samhälle och proportionerligt mot ändamålet, se RF 2 kap. 20-21§§. En inskränkning av yttrandefriheten hittas i BrB 16 kap. 8§ som handlar om Hets mot folkgrupp. Enligt paragrafen så kan man dömas till hets mot folkgrupp om man i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller utrycker missaktning för en folkgrupp annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.Till en början ska det alltså röra sig om ett uttalande eller annat meddelande, en text på en T-shirt faller in under detta. Vidare ska meddelandet spridas. En T-shirten som bärs öppet på allmän plats bör i de flesta fall klassas som att sprida meddelandet, huvudpoängen är att mer än ett fåtal personer i en sluten krets ska nås av meddelandet. En annan förutsättning för hets mot folkgrupp är alltså att meddelandet uttrycker hot eller missaktning. Denna förutsättning är komplicerad och avgörs ofta i fall till fall, man bör alltså titta på hur Högsta Domstolen och andra instanser tidigare har dömt för att se vart gränsen sätts. För straffbarhet krävs att det är fullt klart att uttalandet överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande den aktuella folkgruppen. Som exempel på rättsfall kan nämnas: NJA 1982 s. 128 där en skylt vid infarten till en campingplats, på vilken angavs att zigenare ej fick beträda campingplatsen, ansågs ge uttryck för missaktning. De båda uttalanden du nämner skulle jag säga båda faller under hets mot folkgrupp. ”Kill all muslims” är ett grovt uttalande som mycket möjligt faller under hot. "Muslims worship a paedophile prophet” torde vara ett exempel på något nedsättande och förnedrande utan saklig natur och kan falla under missaktning. Vart går då gränsen? Som du märker är någon bestämd gräns svår att sätta, men en tumregel kan vara att när det går utanför saklig kritik eller diskussion så faller det möjligen under hets mot folkgrupp.

Falsk angivelse/obefogad angivelse

2016-11-11 i Övriga brott
FRÅGA |Jag har blivit misshandlad utav en tjej, polis blev kallad till platsen och ett förhör samt en anmälan på henne gjordes. Nu har hon anmält mig och påstår att jag har misshandlat henne. Då jag precis innan misshandeln varit på lasarett och fått i mig lugnande tabletter kunde jag inte skydda mig själv eller göra något som helst självförsvar då hon misshandlade mig, utav fick helt enkelt "vänta tills hon kände sig färdig". Hur går jag tillväga nu? Kan jag göra ännu en anmälan för att hon har gjort en falsk anmälan?
JR Umeå |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vi uppfattar din fråga som att du söker svar på vad som gäller då någon har upprättat en falsk polisanmälan. De brott som kan bli aktuella är falsk angivelse eller obefogad angivelse enligt 15 kap. 6 § brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K15P6S1) och falsk tillvitelse eller vårdslös tillvitelse enligt 15 kap. 7 § brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K15P7S1).Falsk angivelse innebär att en person upprättar en falsk polisanmälan med avsikt att den anmälde ska bli dömd för ett brott. För falsk angivelse krävs även att anmälaren kände till att den anmälan som gjordes var falsk, och att personen i själva verket var oskyldig. Om det inte kan visas att anmälaren kände till att personen var oskyldig, men anmälaren hade skälig anledning att anta detta, kan i stället brottet obefogad angivelse bli aktuellt. Det handlar helt enkelt om att man borde ha förstått att personen var oskyldig, och att man därmed har handlat vårdslöst genom att upprätta anmälan. Om det inte kan visas att anmälaren hade för avsikt att få personen dömd för brottet, kan istället brottet falsk tillgivelse vara aktuellt. Detta betyder att någon hos en myndighet (exempelvis Polismyndigheten) falskt beskyller någon för ett brott i syfte att orsaka besvär för den anmälde. Om det inte kan visas att den anmälde insåg att det var en osann beskyllning, men hade skälig anledning att anta detta, kan istället brottet obefogad angivelse bli aktuellt. Det handlar här om att man borde ha förstått att beskyllningen var osann, och att man därmed har handlat vårdslöst genom att framföra beskyllningen. Ett krav för att någon ska kunna fällas för falsk angivelse eller falsk tillvitelse är alltså att anmälarens utsagor varit osanna, det är inte tillräckligt att åklagaren lägger ned åtalet på grund av bristande bevis.I din situation kan det alltså vara fråga om något av dessa brott om den som anmälde dig visste eller borde ha vetat att det var en osann anmälan och denne ville få dig åtalad eller ville orsaka dig besvär. Den misshandel du blivit utsatt för och den falska anmälan utgör två olika brott. Du kan alltså göra ytterligare en polisanmälan avseende det brott som kan ha begåtts i och med den falska anmälan. Vi hoppas att det löser sig på bästa sätt för dig, och om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till Lawline.Detta svar är framtaget i samarbete med Lawline och Juriststudenternas rådgivning (JR). JR är en ideell grupp juriststudenter verksamma under Juridiska föreningen vid Umeå Universitet.

Omfattas elevassistenter av tjänstemannaskydd?

2016-10-23 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Jag undrar om elevassistenter i grundskolan omfattas av tjänstemannaskydd?
Carla Zachariasson |Hej! Tack för din fråga.Tjänstemannaskyddet i brottsbalken 17:1 avser ett förstärkt straffrättsligt skydd för personer som utför myndighetsutövning. Myndighetsutövning har sin grund i samhällets maktbefogenheter med stöd av lag eller annan författning och innefattar kort sagt beslut som för den enskilde innebär förmåner, rättigheter eller skyldigheter samt faktiska åtgärder för att verkställa sådana beslut.Exempel på myndighetsutövning i skolmiljö är då lärare betygsätter elever. En elev som hotar eller slår en lärare för att få bättre betyg gör sig således skyldig till våld mot tjänsteman. Vad gäller elevassistenter borde de inte omfattas av tjänstemannaskyddet då den huvudsakliga uppgiften är att hjälpa och stödja elever/lärare och det inte finns någon speciell befogenhet att utföra myndighetsutövning. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Anmälan för minderårig

2016-11-29 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Min pappa och mamma har brutit mot punkt 16 i FN:s deklaration om barnets rättigheter. Min pappa har också hotat att slå mig, bett min mamma att slå mig, hållt fast mig, slängt min telefon så hårt i marken att den inte gott att laga, kallat mig fula saker, bett mig hålla käften när jag bara sagt min åsikt, tvingat mig att krama och pussa honom, kränkt mig för att jag inte är kristen och hotat att personligen mörda mina vänner m.m. Jag vill stämma min pappa, utan att min syster tar skada av det. Hur gör jag? Vilken advokat ska jag söka mig till?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Jag utgår från att du är omyndig eftersom du hänvisar till FN:s deklaration om barns rättigheter. Till att börja med så är det viktigt att du pratar med en vuxen i din närhet om vad som händer hemma, din lärare och skolsköterska har t.ex. tystnadsplikt, likaså om du ringer till BRIS eller socialtjänsten, så att du har någon att prata med och vända dig till. https://www.bris.se/?pageID=327http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnochungaisocialtjansten, längst ner på sidan har du kontaktinformation. För att kunna stämma din pappa så behöver du göra en polisanmälan hos din närmaste polisstation. Här har du en länk där du kan kan läsa om hur du går tillväga och var du hittar din närmsta station: https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Barn-och-ungdomar/For-dig-som-ar-tonaring/. Det är viktigt att du för förstår att när du väl har gjort en polisanmälan så har polisen en skyldighet att utreda och åtala, det går alltså inte att ta tillbaka en anmälan när den väl är gjord. Du kan läsa mer om unga som blivit utsatta för brott här: http://www.ungaboj.se/Beroende på hur gammal du är så har du olika rättigheter, desto närmre 18 år du är desto mer rättigheter. Här kan du se vad som gäller i din ålder: http://www.jagvillveta.se/Så, börja med att prata med lärare, skolsköterska, socialstyrelsen eller BRIS om din situation hemma. Utefter din beskrivning ser det ut som att det finns brott som har begåtts men jag råder dig starkt att innan du gör en anmälan att kontakta någon av de olika personerna/ organisationerna som jag har nämnt ovan. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Urkundsförfalskning med medgivande

2016-11-15 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga ang urkundsförfalskning. Om jag har skrivit under vissa dokument med min sambos namnteckning (med hans medgivande) och han sen anmäler mig för att ha förfalskat hans underskrift räknas inte det då som god tro...för han godkände ju att jag fick skriva under med hans namn.
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Urkundsförfalskning regleras i 14 kap. 1 § brottsbalken och för att man ska kunna dömas för det så ska gärningen ha skett olovligen och med uppsåt. Således anses det inte som urkundsförfalskning om du skrivit under med din sambos namnteckning med hans medgivande eftersom kriteriet olovligen inte är uppfyllt. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Maxstraff för brott mot alkohollagen

2016-11-10 i Övriga brott
FRÅGA |HejJag undrar vad maxstraffet är för en vuxen person som står åtalad förBrott mot alkohollagen inkl grovTacksam för svar
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Straffbestämmelserna för brott mot alkohollagen finns i 11 kap. alkohollagen. Beroende på vad det är brott som har begåtts så är det olika straffskalor. Eftersom du inte skriver vilket brott det är som har begåtts så kan jag inte svara på vad maxstraffet är för just det brottet. Men gällande exempelvis otillåten tillverkning av sprit så kan högst två års fängelse dömas ut, 11:1 alkohollagen och samma sak gäller vid otillåten försäljning av sprit enligt 11:3 alkohollagen. Dock gäller att om ett brott har begåtts uppsåtligen och är grovt så kan fängelse i högst sex år dömas ut, 11:4 alkohollagen. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits yrkesmässigt eller i större omfattning, eller har varit inriktad mot ungdomar.Sammanfattningsvis så beror straffet och straffskalan på vad det är för brott, men maxstraffet är alltså sex års fängelse.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Någon annan har skrivit under en kvittens i mitt namn - urkundsförfalskning?

2016-10-21 i Övriga brott
FRÅGA |Jag har beställt paket (hundmat) från Tyskland för leverans till min hemadress. Det svenska utkörningsföretaget säger sig ha kört hem leveransen till mig och har även fått sin kvittens påskriven. Det är inte jag som har skrivit på kvittensen och jag vet heller inte vem som gjort det. Samma sak händer igen en knapp vecka senare (efter att beställningsföretaget levererar ett nytt paket) På kvittensen står inte mitt fullständiga namn vid raden för påskrift utan första bokstaven i mitt förnamn samt hela efternamnet. Kan det vara urkundsförfalskning att skriva på en sådan kvittens?
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!Som jag förstår det har leveransföretaget kört ut och levererat de aktuella varorna till din adress, väl där har någon annan mottagit varorna och skrivit under med en namnteckning samt delar av ditt namn, och alltså utgett sig för att vara du. Det är inga konstigheter att någon annan än den avsedda mottagaren är den som tar emot och kvitterar beställda varor, om det till exempel rör sig om ett hushåll med flera personer och inte alla är hemma när leveransen kommer. Man måste emellertid självklart skriva under med sitt eget namn så att den person som skrivit under kvittensen är samma person som mottagit varorna.Brottet urkundsförfalskning regleras i Brottsbalken 14 kap. 1 § och har flera olika led som måste vara uppfyllda. Först måste det röra sig om en urkund, vilket inte alltid är självklart. Det brukar sägas att en urkund är avsedd att fungera som bevismedel i någon form, och måste bära på viss information. En papperslapp med bara ett namn kan inte vara en urkund. Kvittenserna i ditt fall ska dock användas som bevismedel på så sätt att det är leveransföretagets bevis på att de har levererat ut varorna och fullgjort vad de ska göra. Man kan säga att kvittensen bär på informationen att varorna blivit utkörda till dig, och inte minst, mottagna av dig.Den person som har skrivit under kvittensen med ditt namn har alltså gjort sig skyldig till urkundsförfalskning. Det ska också nämnas att personen kan ha gjort sig skyldig till det relativt nya brottet olovlig identitetsanvändning. För att det brottet ska anses begånget krävs att de uppgifter som lämnats är tillräckliga för att identifiera en specifik person, till exempel genom personnummer, bild eller liknande. Eftersom namnet står i anslutning till din adress är det ju ganska lätt att identifiera dig, men mig veterligen har ingen ännu dömts för brottet så det är lite oklart hur man ska förstå bestämmelsen.Du bör alltså, om du inte redan gjort det, anmäla saken till polisen. Det kan vara bra att först höra med leveransbolaget om personen som lämnat ut varorna kommer ihåg någonting kring hur personen såg ut eller liknande.Hoppas att du fått svar på din fråga!