Avbryta avtal med hantverkare som gör ett bristfälligt arbete

2017-03-08 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Har man rätt att avbryta ett avtal med en hantverkare som gör ett bristfälligt arbete ?
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du är konsument, vilket gör att konsumenttjänstlagen (KtjL) blir tillämplig, eftersom att den gäller tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter, se 1 § KtjL. Nedan följer förutsättningarna som krävs för att du ska vara berättigad att avbryta avtalet. Inledningsvis, enligt 4 § KtjL ska en näringsidkare utföra en tjänst fackmannamässigt och ska vidare med tillbörlig omsorg ta tillvara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning detta behövs och är möjligt. 4 § KtjL anger alltså de grundläggande krav en konsument kan ställa på en näringsidkare. Om en tjänst avviker från vad konsumenten med hänsyn till 4 § KtjL har rätt att kräva ska tjänsten anses felaktig, detta i enlighet med 9 § KtjL.Enligt 16 § KtjL får en konsument om tjänsten är felaktig, utan att detta beror på något förhållande på konsumentens sida, hålla inne med betalningen enligt 19 § KtjL, kräva att felet avhjälps enligt 20 § KtjL eller också göra avdrag på priset eller häva avtalet enligt 21 § KtjLEnligt 17 § KtjL ska en konsument som vill åberopa att en tjänst är felaktig, underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts, dvs. reklamera felet till näringsidkaren. En reklamation som görs inom två månader efter det att konsumenten märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamationen får dock inte ske senare än 3 år, såvida inte annat följer av en garanti eller annat avtal. Alltså, enligt 19 § har konsumenten rätt att hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att ge säkerhet för konsumentens krav på grund av ett fel i tjänsten. Bestämmelsen syftar till att utöva press på näringsidkaren, i första hand för att få denne att avhjälpa felet. Enligt 20 § KtjL konsumenten rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet (se ovan) om inte detta medför oskäligt höga kostnader för näringsidkaren i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Även om konsumenten inte krävt att näringsidkaren ska avhjälpa felet så får näringsidkaren ändå välja att i första hand avhjälpa felet om konsumenten inte har ett särskilt skäl till att avvisa erbjudandet. Väljer näringsidkaren att avhjälpa felet så ska detta ske inom skälig tid från det att konsumenten gett näringsidkaren tillfälle till detta. Vid bedömande av vads som är "skälig tid" bör i första hand konsumentens intressen beaktas. Längre tid än normalt kan accepteras om näringsidkaren lånar ut ersättningsföremål till konsumenten. Hänsyn kan också tas till yttre omständigheter såsom dåliga väderförhållanden. Konsumenten bör inte behöva tåla mer än två försök att avhjälpa ett och samma fel. Är det flera fel kan man som konsument ibland få godta flera avhjälpanden. Slutligen, avhjälps inte felet enligt vad som sägs i 20 § får konsumenten göra avdrag på priset. Om syftet med tjänsten är huvudsakligen förfelat, eller om felet med tjänsten är sådant att syftet huvudsakligen är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta, får konsumenten istället häva avtalet, se 21 § KtjL. Har tjänsten utförts till en del och finns det starka skäl att anta att den inte kommer att fullföljas utan fel av väsentlig betydelse för konsumenten får denne häva avtalet beträffande återstående del, detta också i enlighet med 21 § KtjL.Sammanfattningsvis, det är möjligt för dig att avbryta (häva) köpet enligt 21 § KtjL, tänk då på att det krävs att syftet huvudsakligen är förfelat, dvs. att det krävs ett väsentligt avtalsbrott. I annat fall har du rätt att kräva avhjälpande eller prisavdrag. Glöm inte heller att reklamera inom skälig tid, ifall du vill göra ett fel gällande! Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är transportköp och distansköp samma sak?

2017-03-06 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Är transportköp och distansköp samma sak?
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Köplag (1990:931) (KöpL) finns regler om olika typer av köp. Ett transportköp kan antingen vara ett platsköp eller ett distansköp. Ett platsköp innebär att varan transporteras till köparen inom samma område som säljaren brukar transportera varor. Ett distansköp innebär att säljaren överlämnar varan till en transportör som fraktar varan till köparen, 7 § KöpL. Skillnaden mellan platsköp och distansköp är att det är olika personer som bär risken för varan under transporten. Om köparen bär risken för varan är han eller hon skyldig att betala för varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren, 12 § KöpL.Enligt 13 § KöpL går risken över på köparen när varan är avlämnad enligt avtalet eller enligt 6 § eller 7 § KöpL. Vid transportköp övergår risken på köparen när varan överlämnas till köparen. Vid distansköp går risken över på köparen när varan överlämnats till transportören. Om säljaren själv transporterar varan går risken över på köparen när han eller hon tagit emot varan, 7 § KöpL. I 14 § KöpL kan man läsa att risken aldrig går över på köparen förrän det genom märkning, anteckning i transportdokument eller på annat sätt har gjorts klart att varan är avsedd för köparen.Hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Får en näringsidkare utföra arbete som inte är avtalsinnehåll och sedan kräva betalt för detta?

2017-03-05 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |En kompis har lämnat in bilen för att utföra service och byta bromsskivor och bromsklossar. Han har fått ett prisförslag på 6.800 kr för arbete och reservdelar. När mekanikern arbetar på bilen så går samtliga bromsrör av för att de rostat sönder och han tvingas byta ut dessa. När han ska hämta bilen får han en räkning på 8.700 kr. Får mekanikern verkligen göra så där?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I brist på ytterligare information så utgår jag ifrån att din kompis har lämnat in bilen hos verkstaden i egenskap av konsument och inte som näringsidkare och utreder därför situationen utifrån konsumenttjänstlagen(KtjL). Nu vet jag inte vilka tjänster som ingick i den "service" som avtalats från början men jag antar att bytet av bromsrören inte var något som omfattades av det ursprungliga avtalet. Bytet är dock ändå ett sådant arbete som lämpligen bör utföras i samband med det avtalade arbetet med bilen eftersom det förmodligen blir mycket billigare att utföra allt arbete med bilen i ett sammanhang, därför klassificeras detta arbete som ett tilläggsarbete i KtjL:s mening. KtjL 8 §. Som huvudregel ska då näringsidkaren inte utföra tilläggsarbete utan att först underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar, lagen ställer också ett allmänt krav på näringsidkaren att tillvarata konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som behövs för att det inte ska uppstå missförstånd. KtjL 8§ och 4 §. Om det är så att verkstaden inte fick tag på din kompis, eller inte fick anvisningar inom rimlig tid så fick verkstaden utföra arbetet ändå. Så var fallet om någon av följande två förutsättningar var uppfyllda, - priset är obetydligt lågt i förhållande till den ursprungliga tjänsten, vilket inte var fallet här, eller, - det fanns särskilda skäl att tro att din kompis ville ha tilläggsarbetet utfört i samband med den ursprungliga tjänsten, vilket antagligen var fallet här eftersom bilen inte skulle klara en besiktning utan nya bromsrör. KtjL 8 §. Om verkstaden då har uppfyllt de krav på underrättelse som ställs på tilläggsarbete i KtjL 8§ så har dom rätt till skälig betalning för bytet av bromsrören. KtjL 38 § och 36 §. De 1 900 kr som verkstaden kräver utöver det ursprungligen avtalade priset får alltså ställas i relation till vad byte av bromsrör i allmänhet kostar för att utreda om detta pris är skäligt. Sammanfattningsvis så beror alltså svaret på din fråga, alltså om verkstaden fick göra så här, dels om verkstaden gjorde några försök att kontakta din kompis och begära närmare anvisningar, dels om det begärda priset för tilläggsarbetet med bromsrören kan anses vara skäligt. Om verkstaden inte har uppfyllt de krav på underrättelse som ställs så är det möjligt att dom inte är berättigade att få betalt för arbetet, om priset verkstaden har begärt inte är skäligt så är det möjligt att dom har rätt till betalning men då till ett lägre belopp än det dom kräver. Vänligen,

Har säljare till en hund rätt att ångra sig?

2017-03-04 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag är en säljare som har ingått ett muntligt avtal med en köpare för min hund. Köparen hade ej möjlighet att köpa hunden med en hel summa direkt så vi bestämde oss för en avbetalning. Jag nämnde även att ägarskapet ska föras över när den fullständiga betalningen är klar. Nu är 1 av 3 betalningar gjorda. Dock börjar jag tveka på att just denna köpare ska bli permanent ägare av hunden. Kan jag dra mig ur som säljare utan att de kan bli konsekvenser som kan leda till en tvist? Mvh,Anna-Lisa
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt gäller att ingångna avtal ska hållas. Det ni har kommit överens om är ett så kallat äganderättsförbehåll. Jag uppfattar det som att ni har kommit överens om att du ska behålla äganderätten till hunden till dess att full betalning har erlagts. Om ni inte har kommit överens om att du dessutom ska ha möjlighet att ångra dig kommer det tyvärr att bli svårt att frångå avtalet.Det finns allmänna regler om avtals ogiltighet, t.ex. om den ena avtalsparten har lurat den andre. Av din fråga att döma verkar det dock inte som att så skulle vara fallet. Du är varmt välkommen att skriva en kommentar nedan om du har någonting mer du vill tillägga.Hälsningar,

Häva köp av fast egendom

2017-03-08 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Kan jag som säljare, av ett båthus, häva försäljningen tros att jag erhållit 10% i handpenning. Jag betalar självfallet tillbaka handpenningen.MvhBjörn
Alexandra Teorell |Hej! Huvudregeln vid köp är pacta sunt servanda - avtal skall hållas. Har du och köparen avtalat om att köpa/sälja båthuset skall detta genomföras. Ett undantag är om köparen inte kan fullgöra sin betalning. Båthus klassas som fast egendom enligt jordabalken och därmed faller det under jordabalkens 4 kap 26 § som reglerar säljarens rätt att häva köpet. För att säljaren ska få häva köpet måste ett förbehåll om detta ha tagits in i köpehandlingen enligt 3 § 1 p. Om köparen inte betalar i tid har säljaren rätt till skadestånd (ofta handpenningen). Om du dock vill häva köpet utan anledning bryter detta mot avtalslagarna. Mitt råd är att i så fall försöka sluta ett nytt avtal som innebär att du får behålla båthuset t.ex. mot ersättning till köparen. Vänligen,

Reklamera fel i vara

2017-03-06 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Hur skriver jag en reklamation med krav på prisavdrag till en säljare som sålt fastigheter till mig som han inte själv äger?2015 gjorde jag ett restaurang köp en sk inkråmsaffär där tre ytterligare byggnader skulle ingå i köpet enligt köpekontraktet. För en vecka sen fick jag reda på att säljaren inte ägde de fastigheterna utan det gör kommunen. Jag har alltså köpt något som jag nu inte äger.Hur ska jag formulera mig i ett brev till säljaren?Med vänlig hälsning
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan sägas att det inte finns några formkrav för hur en reklamation ska ske, vilket innebär att man kan reklamera muntligen. Det är dock alltid att rekommendera att reklamation sker skriftligen eftersom det i efterhand kan vara svårt att bevisa att man har gjort en muntlig reklamation. Egentligen är det inte särskilt komplicerat att reklamera. Det viktiga är att noga beskriva vad som är fel med den köpta varan och tala om vad man vill att säljaren ska göra för att lösa problemet. Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Skälig tid för reklamation

2017-03-04 i Köplagen
FRÅGA |Om man köper en bostadsrättslägenhet och i objektbeskrivningen står det att lägenheten är 67 kvadrat.Nu har jag mätt upp lägenheten med en areamätare och den är 63 kvadrat.Köpet gjordes för 2 år sedan.Kan man kräva kompensation av säljaren?Tacksam för svarHarriet Cederlund
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i mitt svar från att du i egenskap av privatperson har köpt en bostadsrätt av en annan privatperson. Köplagen är därför tillämplig (1 § köplagen).Att bostadens area avviker från vad säljaren har utfäst kan vara att betrakta som ett fel (18 § köplagen). Det är vanligt att bostadsrätter säljs i befintligt skick och att säljaren dessutom uppmanar köparen att undersöka bostaden, men detta har mindre betydelse i ditt fall eftersom säljaren har lämnat preciserade uppgifter (19-20 §§ köplagen; jämför även rättsfallet NJA 2016 s. 237 som också avsåg avvikelse från utlovad boarea).Den som köper en bostadsrätt måste dock reklamera felet för att ha rätt att göra påföljder gällande. Denna reklamation ska ske inom skälig tid från att du märkte eller borde ha märkt felet (32 § första stycket köplagen). Det är svårt att bedöma huruvida du borde ha märkt att bostadens area avvek med 4 kvadratmeter, men det är troligt att en domstol skulle ha ansett att du borde ha märkt detta tidigare.Det finns en yttersta tidsgräns för reklamation på 2 år. Reklameras felet inte inom denna tid går rätten att t.ex. kräva kompensation (prisavdrag) förlorad (32 § andra stycket köplagen). I ditt fall gäller att 2 år måste ha gått sedan tillträdet till bostaden.Mitt råd till dig är att först och främst kontakta säljaren och påpeka felet så fort som möjligt. Om säljaren inte är behjälplig och mer än 2 år har gått finns dessvärre inte längre några möjligheter till kompensation från säljaren. Hoppas att du har fått svar på din fråga.Hälsningar,

Näringsidkares rätt att avhjälpa fel i utförd tjänst

2017-03-04 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, Vi har haft ett företag som renoverat vårt badrum. I samband med att dem installerade varmvattenberedaren, sprack en slang som orsakade vattenskada på hela bottenvåningen i huset. Golvet måste rivas upp och bytas ut. Vår hemförsäkring tar inte på sig ansvaret pga av att det varit en entreprenör på plats och gjort jobbet utan hänvisar oss att reklamera till företaget. Samtidigt insåg man att det fanns flera fel i badrummet, dvs att jobbet inte gjorts enligt gällande branschregler. Företaget som gjort jobbet anser inte att dem gjort något fel, utan att det är fabrikationsfel på slangen (dem har utan vår vetskap använt vår gamla slang från tidigare varmvattenberedare) och därav bär dem inte ansvar. Vi avser bestrida fakturan gentemot företaget då flera fel på utfört arbete förekommer, samt att vi har stora kostnader för att återställa golv och rätta till dessa fel i badrummet. Vi har ingen tillit till att företaget har kompetens att åtgärda på ett korrekt sätt. Min fråga är - kan vi åtgärda felen själva och dra kostnaderna från det belopp vi är skyldiga företaget, eller har företaget enligt lag rätt att själva åtgärda sina fel och skador orsakade av dessa?
Viktor Svensson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Sammanfattande svar på din fråga:Företaget har rätt att få avhjälpa felet. Detta gäller dock inte om ni har särskilda skäl för att avvisa erbjudandet, t.ex. att arbetet har utförts på ett mycket slarvigt sätt och det inte är troligt att företaget kommer att kunna åtgärda detta. Ni har rätt till prisavdrag som motsvarar kostnaden för att få felet avhjälpt och detta belopp kan ni dra av mot er skuld till företaget.Din fråga berör arbete i ett badrum som en näringsidkare har utfört åt en konsument. Konsumenttjänstlagen är därför tillämplig (1 § konsumenttjänstlagen).Föreligger fel i tjänsten?Först och främst är det svårt för mig att bedöma huruvida ett fel i arbetet föreligger utan att ha all information. Som utgångspunkt gäller dock att arbetet ska utföras på ett fackmässigt sätt och företaget ska samråda med er i den utsträckning som behövs (4 § konsumenttjänstlagen). Ett fackmässigt arbete varierar beroende på arbetet som ska utföras. Att företaget har avvikit från branschregler är enligt min bedömning en stark indikation om att arbetet inte har utförts fackmässigt.Ett arbete som inte uppfyller dessa krav är att betrakta som felaktigt och medför att ni har möjlighet att göra påföljder gällande. Detta gäller även om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller jämförlig händelse (9 § konsumenttjänstlagen). Företaget har alltså ett strikt ansvar för att arbetet blir fackmässigt utfört och kan inte skylla på att materialet de använt (era gamla slangar) varit bristfälligt.Vilka påföljder kan ni göra gällande?När tjänsten är felaktig har ni som beställare möjlighet att göra påföljder gällande.Till att börja med har ni rätt att hålla inne betalningen för tjänsten (19 § konsumenttjänstlagen). Ni får dock bara hålla inne en så stor del av betalningen som behövs för att t.ex. kunna avhjälpa felet på annat håll. Företaget som har utfört arbetet har rätt att erbjuda avhjälpande av felet. Detta gäller dock inte om ni har särskilda skäl för att avvisa erbjudandet (20 § 2 st. konsumenttjänstlagen). Särskilda skäl kan t.ex. vara om arbetet har utförts så slarvigt att det inte är troligt att företaget kommer att kunna åtgärda felen. Enligt min bedömning borde det inte vara svårt för er att visa att ni har särskilda skäl för att avvisa erbjudandet.Om ni inte låter företaget avhjälpa felen eller om företaget inte erbjuder sig detta har ni istället rätt att kräva prisavdrag. Prisavdragets ska göras med ett belopp som motsvarar er kostnad för att få felen i arbetet avhjälpta med hjälp av ett annat företag eller på egen hand (22 § konsumenttjänstlagen). Detta belopp kan ni dra av från er skuld till företaget. Hoppas att du är nöjd med mitt svar!Hälsningar,