Fel på båt - köparens rättigheter

2015-09-01 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en båt o motor på Blocket som uppgavs vara från tidigt 90-tal, både båt o motor. Motorn angavs 'gå kanon'. Efter några gångers körning som varit ok (dock skakat o hög ljudvolym) så gick den tillslut ej att köra (stannade då jag la i växel). Verkstaden gjorde en genomgång och hittade flera fel o brister, utdömer den för vidare körning samt uppskattar modellen till sent 70-tal. Vad har jag för rättigheter här?
Anna Vernqvist |Hej,Tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga. Eftersom köp på Blocket ofta görs mellan privatpersoner så förutsätter jag att så är fallet även här, dvs. att Du inte har köpt båten i egenskap av konsument. Vid köp som inte är konsumentköp tillämpasköplagen (1990:931) (KöpL), 1 § KöpL. KöpL är dock dispositiv vilket innebär att den endast tillämpas om inte Ni har avtalat om annat. I de delar Ert köp regleras av avtalet tillämpas alltså inte lagen, 3 § KöpL.I 17 § KöpL stadgas följande: ”Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet.” Är detta inte fallet är varan att anse som felaktig. Även i 18 § KöpL regleras fel i vara: ”Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet.” Vidare måste felet ha förelegat när Du köpte båten, 21 § KöpL. Om det nu föreligger fel i varan och detta inte beror på Dig så finns flera alternativ till buds för Dig som köpare. Enligt 30 § KöpL får köparen kräva avhjälpande av felet, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd. Du kan läsa mer om vad dessa innebär i 32-40 §§ KöpL.Vill du åberopa att varan är felaktig måste Du, enligt 32 § KöpL, reklamera varan. Du måste meddela säljaren att varan är felaktig inom skälig tid efter det att Du märkte eller borde ha märkt felet. Reklamationen måste, förutom att den ska ske inom skälig tid, ske inom två år efter det att Du tog emot varan om inte annat framgår av exempelvis garanti.Slutligen vill jag tillägga att Du som köpare har en skyldighet att undersöka varan vid köpet. Av 20 § KöpL framgår att ”Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder.”Således får inte Du åberopa sådant som fel som Du borde ha upptäckt vid undersökning av båten och motorn.Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga.Med vänlig hälsning,

Lurad vid bilköp

2015-08-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej köpte en begagnad bil av privat person han talar om att han bytt kamrem och jag frågar om det är en bilmekaniker som gjort det och får svar ja , när jag kört hem bilen ca 4 mil går bilen sönder och min verkstad konstaterar att han satt på en kamrem på en trasig del på bilen den som går till generatorn och att denna skada omöjligt skett under en 4 milsfärden utan funnits där från början , jag ringer upp säljaren som förnekar detta och vägrar köpa tillbaka bilen vad kan man göra jag känner mig totalt lurad
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom denna affär har skett mellan dig och en annan privatperson är köplagens regler tillämpliga, se https://lagen.nu/1990:931. Avgörande för om du har en laglig rätt att häva köpet, dvs att säljaren tar tillbaka bilen och du får dina pengar, är om bilen är att anse som felaktig enligt köplagens bestämmelser. Då bilen gått sönder i princip direkt efter köpet och detta enligt mekanikerna inte beror på din körning tyder detta på att ett fel föreligger enligt köplagen 17 §. Då säljaren dessutom hävdat att en bilmekaniker bytt kamremmen, vilket verkar osannolikt eftersom kamremmen satt på en trasig del av bilen, skulle dessutom fel kunna hävdas enligt 18 §. Säljaren är ansvarig för felet då det fanns redan innan köpet, 21 §. Som köpare har man en viss undersökningsplikt, 20 §. Då du har dubbelkollat med säljaren att remmen bytts av en bilmekaniker tyder det på att du fullföljt din undersökningsplikt. Därmed kan du åberopa felet och hålla säljaren ansvarig för det. Konsekvenserna för säljaren blir då antingen avhjälpande av felet (34 § alt 36 §) eller hävning (39 §). Om säljaren vägrar att samarbeta och försöka hitta en lösning (vilket vore det bästa) återstår alternativet att stämma säljaren. Detta får du göra i den domstol som tillhör den ort där säljaren bor, RB 10 kap 1 §. Vad som är viktigt att poängtera är att eftersom du är den som stämmer är det också du som har bevisbördan för att läget är som du påstår. Du måste alltså kunna bevisa att felet fanns innan köpet och att du inte borde ha upptäckt det vid en undersökning av bilen. Om ni skrev ett skriftlig köpavtal är även dess innehåll väsentligt för bevisningen. Om du vill skriva en stämningsansökan kan det göras via Sveriges Domstolars hemsida. Jag råder dig dock att tala med säljaren igen och visa att du har rätten på din sida för att om det går undvika att ta det hela till domstol. Där kan kostnaderna bli stora och det gynnar ingen av er. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Föreligger fel i vara och vilka påföljder kan i så fall krävas?

2015-08-28 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag och min far köpte en A-traktor för ungefär ett år sedan. Säljaren sa att den var godkänd som okapad A-traktor. Nu har det visat sig att den är papprad, det innebär att cassi nr (bilens id) har bytts ut mot ett annat cassi nr som inte stämmer överens med bilens riktigt "id". Detta innebär att den aldrig är besiktigad som en A-traktor utan det är en vanlig bil. Vad jag har kunnat få fram så är det ett grovt brott. jag tog kontakt med säljaren som uppger att han inte visste något om det och skyller det på förra ägaren. Vi står nu med en obrukbar A-traktor som vi betalt 35000:- för. Vad kan vi göra? Vi har kvar kvitto på vad vi köpt med säljarens namn, personnummer, adress samt underskift.
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga har du och din far köpt A-traktorn av en privatperson. Tillämplig lag i detta fall blir av den anledningen köplagen, vilket framgår av 1 och 4 § §. Nedan kommer jag därför redogöra för köplagens regler och de rättigheter ni har enligt lagen. Innan jag gör detta vill jag bara tillägga att köplagen är dispositiv enligt 3 §, vilket innebär att lagens regler inte ska tillämpas i den utsträckning ni har kommit överens om något med säljaren som avviker från lagens regler.Föreligger fel i vara?För att ni ska ha rätt att göra gällande ett anspråk på säljaren måste A-traktorn som ni köpt först och främst anses vara felaktig. En vara kan vara att betrakta som felaktig på flera olika sätt. Av 17 § 1 st. köplagen framgår exempelvis att varan i fråga om art, kvalitet och andra egenskaper ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Eftersom du anger att den ”A-traktor” ni köpt inte ens är besiktigad som en sådan kan ett fel antagligen redan konstateras här, eftersom den inte har ”de egenskaper” som ska följa av avtalet. I annat fall måste ”A-traktorn” åtminstone betraktas som felaktig genom att den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, enligt 17 § 3 st. Med tanke på att det uppenbarligen var en A-traktor ni var ute efter, så måste ni nämligen med fog kunnat ha förutsätta att den var besiktigad som en sådan, anser jag. Dessutom skriver du i frågan att säljaren uttryckligen angett att den var godkänd som en A-traktor, vilket i så fall innebär att A-traktorn också är felaktig enligt 18 § 1 st., då säljaren före köpet lämnat uppgifter om varans egenskaper som kan antas ha inverkat på ert beslut att köpa A-traktorn. Ett fel föreligger således i den vara ni köpt.Vilka påföljder kan ni kräva med anledning av felet?Enligt 21 § köplagen svarar säljaren för fel som funnits vid tidpunkten för riskens övergång till köparen, vilket enligt 13 § är när köparen tagit hand om varan. I ert fall är det uppenbart att felet funnits vid denna tidpunkt. För att få göra felet gällande är det emellertid viktigt att en reklamation sker inom skälig tid efter det att ni märkt eller borde ha märkt felet enligt 32 §. Med tanke på att du skriver att du kontaktat säljaren så anser jag att en korrekt reklamation har skett, under förutsättning att ni inte dröjde med att kontakta säljaren efter ni upptäckte felet och inte heller borde ha upptäckt det tidigare. I det följande utgår jag dock från att en korrekt reklamation har skett. De påföljder som då kan bli aktuella är enligt 30 § avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning av köpet och dessutom skadestånd. I första hand ska säljaren få tillfälle att avhjälpa felet eller företa en omleverans, enligt 34-36 § § köplagen. Jag måste erkänna att min kunskap om bilar är något bristfällig, men som jag förstår det kan något av dessa alternativ bli svårt att genomföra för säljaren. I andra hand kan då istället prisavdrag (38 §) eller hävning av köpet (39 §) bli aktuellt. Om ni kräver prisavdrag ska detta vara i den storleksordning att det motsvarar skillnaden på värdet mellan A-traktorn i avtalsenligt skick och i felaktigt skick.Vill ni istället häva köpet måste villkoren i 39 § köplagen vara uppfyllda, vilket de är om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Med tanke på det fel som föreligger på A-traktorn måste felet anses vara av väsentlig betydelse för er, eftersom den inte ens är registrerad som en A-traktor. I enlighet med vad som anges i förarbetena kan sägas att ”ni berövats den huvudsakliga nyttan av vad ni hade anledning att vänta er av avtalet”. Problemet blir att fastställa att säljaren insett eller borde insett detta, eftersom han förnekar kännedom om felet. Enligt lagkommentarerna till hävningsrätten i köplagen behöver dock inte säljaren ha insett de förhållanden som köparen lägger till grund för hävningen, utan det räcker att han ”borde insett dem”. Med tanke på att han tidigare har varit ägare till A-traktorn kan det troligen vara rimligt att hävda att han borde ha insett felet med det utbytta chassinumret. Svaret blev här tämligen långt, av den anledningen att många faktorer spelar in på om en köpare har rätt att åberopa ett föreliggande fel och vidare varierar det beroende på situationen vilket påföljd man kan kräva. Jag hoppas dock att jag besvarat din fråga och att du mot bakgrund av mitt svar har fått lite råd angående vilka möjligheter det finns att göra gällande ett krav mot säljaren. I annat fall är du välkommen att återkomma med ytterligare frågor eller synpunkter i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar,

Bil såld i befintligt skick, fråga om felansvar

2015-08-25 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan jag har precis sålt en bil och nu hör köparen av sig och har gjort en verkstad koll: verkstaden talar om att bilens motorfästen är brusten och att Bromsrör plus skivbromsar är brustna! Jag sade till köparen "här har du nycklarna du gör vad du vill" då menade jag att hon skulle genomgå en upplysning av bilen! Jag upplös allt jag visste om bilen och sålde den i "befintligt skick"Nu kräver hon att jag betalar reperationskostnader på den!Behöver jag göra detta?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Köparen får inte åberopa fel som hon borde ha märkt vid undersökningen av bilen. Det finns två undantag till denna bestämmelse som säger att bilen ändå är att anse som felaktig.1. Om du före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande bilens egenskaper eller användning som du måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om,2. Om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Du får bedöma om bilens upptäckta brister är något som man borde upptäcka vid en undersökning. En undersökning bör rimligtvis bestå i en provkörning och en noggrann undersökning av samtliga utrymmen. Kan köparen ingenting om bilar, kan hon låta någon annan göra det. Du kan argumentera för att köparen kunde ha åkt till verkstaden vid provkörningen och låtit bilen undersökas, alternativt att undersöka bilen i sällskap av någon mer kunnig.Om du måste ha antagits veta om felen som köparen åberopar, faller det under det första undantaget och då bär du ansvar för det. Om bilen var mycket "risigare" än vad köparen förväntade sig med hänsyn till bland annat priset, bär du också ansvar för felen. Ju högre pris desto mer krav ställs på säljaren när varan är i dåligt skick och har sålts i befintligt skick.Du får bedöma situationen mot bakgrund av vad jag har framfört.Vänligen

Ansvar för vara under transport

2015-08-31 i Köplagen
FRÅGA |HejLäste ert svar ang post som inte kom fram och att man som säljare då ansvarar för detta. Kan jag begära kvitto om jag går in i butik och lämnar posten? Har redan egna frimärken så jag behöver inte köpa, får aldrig kvitto när jag postar paket så därför undrar jag. Jag säljer en hel del via Tradera bland annat och är ärlig, men allt kan ju hända menar jag.
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår från att du säljer saker i egenskap av privatperson och inte företagare. I första hand gäller vad ni gemensamt har kommit överens om avseende ansvar under transport. Har ni inte avtalat om något, gäller lagens regler.Du ansvarar enbart för varan under transport, om det ska levereras inom samma ort som du skickar det ifrån. Skickar du varan från Göteborg och mottagaren ska ta emot den inom samma ort, så svarar du således för dess skick under transporten. I annat fall, bär köparen ansvar för vad som händer under transporten. Stöd för detta finner du i 7 § första och andra stycket köplagen (1990:931).Posten ger normalt inte ut kvitto för inlämnat paket. Det har inte heller någon betydelse att visa upp ett eventuellt kvitto eftersom det står klart vem som ansvarar för varan under transporten. Kvitto får du när du skickar tillbaka en vara till ett företag, eftersom de normalt står för kostnaden om något händer under transporten. Då har ett inlämningskvitto stor betydelse.Du ansvarar alltså inte för varan när du väl har skickat iväg den till en Tradera-köpare, med undantag för om det är inom samma ort. Argumenterar köparen emot det, kan du hänvisa till paragrafen ovan. Du kan även hänvisa till det företag som har ombesörjt leveransen samt till köparens försäkringsbolag.Det svar du har läst på Lawline handlar säkert om ett konsumentförhållande, det vill säga privatperson som handlar av konsument. Då står företaget för risken under transporten, oavsett vilken ort det ska levereras till.Vänligen

Ångerrätt vid köp på nätet

2015-08-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Min dotter på 13 år, har utan mitt medgivande använt mitt namn, adress, mailadress och telefonnummer och genomfört tre beställningar på 250 kr st i en svensk webshop.Som betalning för varorna har hon använt mitt personnummer och ansökt om klarna faktura. Varorna är nu på väg, och detta upptäcktes när leveransbekräftelse skickades till min mail.Kan vi häva köpet på något sätt då det är gjort av underårig, som dessutom har använt mina uppgifter?
Anton Peterzén |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga! Som jag ser det finns det en klart mer fördelaktig lösning på din situation än att ge sig in i olika avtalsmässiga ogiltighetsbedömningar av själva avtalet/köpet, då dessa kommer föra med sig uppenbara bevissvårigheter för dig som konsument. Denna mer fördelaktiga lösning är att du istället utnyttjar din ångerrätt. Köpet har enligt dig utförts på nätet, och då gäller lagen om distans och hemförsäljning (som du hittar här). Enligt denna lag så har du som konsument en 14 dagar lång ångerrätt. Dessa 14 dagar börjar beräknas från det att du som konsument mottagit varorna. Jag råder dig således att så snart som möjligt informera säljaren om att du vill ångra köpet, förslagsvis med hjälp av konsumentverkets ångerblankett. Resultatet av ett nyttjande av ångerrätten kommer vara att säljaren ska återbetala de 750 kronorna du/din dotter har betalat inkl. eventuella fraktkostnader, mot att du sänder varorna åter. I regel ska näringsidkaren även stå för returkostnaderna.Självklart kan du i första hand vända dig till säljaren och förklara din situation. Det är inte helt otroligt att hen erbjuder sig att lösa situationen på ett ännu smidigare sätt, för att hålla behålla en god relation till dig som kund. Lycka till & hoppas det löser sig!

Säljaren felansvar avseende begagnad bil

2015-08-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag har nyligen köpt min första bil (begagnad), och fick genast problem med den. Jag köpte bilen från en bilfirma som i sin annons till bilen skrev om allt som fanns i bilen. Jag märkte dagen efter köpet att bilens AC/klimatanläggning inte fungerade som den skulle, trots att det i annonsen, står att bilen är utrustad med det tidigare nämnda. Jag personligen känner att det är ett dolt fel som säljaren misslyckats med att upplysa mig om. Jag kontaktade bilfirman och frågade hur han såg på saken och hur han ville lösa situationen. Säljaren gick då in i ett defensivt läge och ansåg inte att det var hans ansvar. Han påstod att det var mitt ansvar att se till att allt funkade. Till viss del håller jag med, men samtidigt är det väl, (så vitt jag förstått) säljarens plikt att upplysa om de fel som bilen besitter. Det jag vill veta är vad som gäller i denna situation, har jag någon rätt eller är det bara att bita i det sura äpplet och släppa det? Tack på förhand!
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Eftersom du, som konsument, har köpt en vara av en näringsidkare är konsumentköplagen tillämplig, 1 § KköpL. Konsumentköplagen hittar du här.Eftersom det stått i annonsen att bilen är utrustad med AC kan du som konsument med fog förutsätta att denna fungerar som den ska, och att den inte gör det innebär att bilen ska anses felaktig, 16 § KköpL.Säljaren svarar för fel som funnits när bilen avlämnats, även om felet visar sig först senare, och fel som visar sig inom 6 månader från avlämnandet ska alltid anses ha funnits vid överlämnandet om inte säljaren visar det motsatta eller att det av någon anledning är omöjligt att felet skulle ha funnits redan vid överlämnandet, 20-20 a §§ KköpL.Enligt 22 § KköpL har du rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Hävning kan dock endast komma ifråga om felet är väsentligt för dig (29§), och även om du kräver någon annan påföljd än avhjälpande eller omleverans har säljaren alltid rätt på egen bekostnad vidta sådan åtgärd (27§).Sammanfattningsvis ansvarar alltså i ditt fall säljaren för att AC:n fungerar på bilen du precis köpt. Om säljaren fortsätter vägra avhjälpa felet skulle jag rekommendera dig att anmäla ärendet till allmänna reklamationsnämnden, ARN. Det gör du enklast via deras hemsida som du hittar här.Hoppas du fått svar på dina fråga och lycka till!Mvh

Förtida uppsägning av tjänst som ej omfattas av konsumenttjänstlagen

2015-08-24 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag är medlem på ett viktminskningscenter, gym. Vill nu gå ur tidigare än när medlemskapet gäller. De pratar då om att jag kanske kan få säga upp det men att en lösenrätt ska räknas ur som jag ska betala. Vad betyder det?Tacksam för svarMvh
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Ett avtal om tillhandahållande av en tjänst avseende friskvård omfattas ej av konsumenttjänstlagen eller för den delen annan tillämplig särreglering (jfr. 1 § konsumenttjänstlagen é contrario). Sagda lag kan dock komma att tillämpas analogt i händelse av oklarheter (jfr. SOU 1979:36 s. 108 f. och 120 f. samt prop. 1984/85:110 s. 142). Innebörden härav är att i första hand bestämmelserna i det avtal som ingåtts blir avgörande, men att konsumenttjänstlagen indirekt kan få betydelse som tolkningshjälpmedel. Vad som avses med ”lösenrätt” får sålunda i första hand bedömas med utgångspunkt i de bestämmelser som återfinns i ingånget avtal. Skulle avtalet av någon anledning ej kunna tillämpas får ledning istället sökas i konsumenttjänstlagen med tillhörande praxis. Att avtalets ordalydelse i förevarande fall är okänd innebär att det ej med säkerhet går att uttala sig om den exakta innebörden av lösenrätten. Något som synes rimligt är dock att säljaren därmed avser en ersättning för sådana utgifter som blir onyttiga i och med en förtida uppsägning, enär sådan beslutats i praxis då det saknats bestämmelser om förtida uppsägning och rent allmänt kan anses skälig (jfr. NJA 2002 s. 644 beträffande en kurs vilken beställaren velat ”hoppa av”). Vad som slutligen kommer behöva erläggas blir dock, som redan påtalats, ytterst beroende av avtalet, vartill hänvisas. Vänligen,