Påföljder vid reklamation av felaktig vara

2017-04-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Inhandlade en maskeraddräkt till min son i en butik för festsaker och maskeradkläder, det fanns en lapp vid kassan där det stod ej byte av maskeradkläder. Sonen har på sig dräkten en kort stund på dagis och när vi därefter tittar på dräkten har sömmen i ryggen gått upp.Min sambo tar tillbaka dräkten till butiken där dom för inte vill byta eller kompensera någonting men efter många om och men får vi en ny dräkt.Borde vi inte ha rätt till att häva köpet då dräkten gick sönder omgående utan att någon direkt yttre påverkan?
Emma Fagerberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentköplagen om fel i varaEftersom att du som privatperson (konsument) har handlat i en butik (av en näringsidkare) är konsumentköplagen tillämplig, enligt 1 § konsumentköplagen (KKL). Enligt 16 § KKL ska en vara man köpt i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Varan anses enligt tredje stycket samma paragraf som felaktig om den avviker från detta.Enligt 20 § KKL bedöms frågan om en vara är felaktig med hänsyn till dess beskaffenhet när varan avlämnas. Säljaren svarar alltså för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felen visar sig först senare. Enligt 20 a § KKL ska ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Oförenligt med felets art är det till exempel om felet skett genom olyckshändelse eller vanvård. Konsumentskyddet är alltså starkt under de första sex månaderna. Enligt 22 § KKL stadgas vilka påföljder som kan göras gällande vid fel i varan, vilket är bland annat avhjälpande, omleverans, prisavdrag och hävning. Köparen måste enligt 23 § KKL reklamera varan, alltså lämna säljaren ett meddelande om felet, inom skälig tid efter det att hen märkt eller borde ha märkt felet. Ett meddelande som lämnas inom två månader ska alltid anses ha inkommit i rätt tid. Den yttersta reklamationstiden är tre år. Enligt 27 § KKL har säljaren alltid rätt att på egen bekostnad vidta avhjälpande eller omleverans, även om köparen kräver en annan åtgärd. Enligt 28 § KKL har köparen rätt till prisavdrag eller hävning om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga. Enligt 29 § KKL har köparen rätt att häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse. Här görs en helhetsbedömning varvid möjligheterna att rätta felet eller kompensera köparen genom övriga påföljder skall beaktas. Bedömningen ska ske utifrån den individuella köparens förutsättningar. Det finns inget synbarhetsrekvisit för säljaren, säljaren behöver alltså inte ha förstått väsentligheten. Du bör ha rätt att häva köpetI ditt fall verkar det stå klart att reklamation skett inom skälig tid. Du har därför rätt att göra påföljder gällande. Dock är det, som sagt, upp till säljaren vilken påföljd som kommer i fråga. Om säljaren väljer att avhjälpa felet eller företa omleverans går detta föra en hävning av köpet. Skulle säljaren inte avhjälpa eller företa omleverans inom skälig tid eller utan olägenhet för dig har du rätt att häva köpet. En olägenhet vid avhjälpande eller omleverans skulle kunna vara om maskeraddräkten var köpt för att endast användas vid ett speciellt tillfälle, och att du därför inte får nytta av ett avhjälpande eller en omleverans. I så fall kan felet anses vara av väsentlig betydelse, vilket medför att du har rätt att häva köpet. Säljaren behöver som sagt inte ha förstått att det var av väsentlig betydelse att maskeraddräkten inte var felaktig, du borde därför kunna nå framgång med ett sådant krav. Att det finns en skylt som säger att byte av maskeraddräkter inte medges, innebär inte någon friskrivning från fall då det är fel i varan. Du har som konsument alltid rätt att reklamera en felaktig vara. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Möjlighet att häva köp av däck som inte motsvarar vad som utlovats i annons

2017-04-12 i Köplagen
FRÅGA |Vi köpte ett par däck till bilen som enligt blocket annonsen skulle passa en Volvo V70. När vi nu skulle byta däcken på våran bil (som givetvis är just en Volvo V70) så passar inte däcken. Säljaren vägrar att köpa tillbaka däcken. Vem har rätt? Skulle vi ha provat däcken på plats innan vi köpte dom?
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline,Jag kommer att utgå från att ni köpte däcken av en privatperson. Om blocket-säljaren är näringsidkare och ni är konsumenter gäller konsumentköplagen som är något mer förmånlig för konsumenten. Men i det fall ni har handlat av en annan privatperson gäller istället köplagen. Köplagen är inte tvingande vilket innebär att i första hand gäller de villkor ni kommit överens om i köpeavtalet.För att kunna häva ett köp måste vi först klargöra om det föreligger fel i varan. Om säljaren i annonsen skrivit att däcken passar till Volvo V70 och det sen visar sig att de inte gör det, ska det betraktas som fel i vara (se 18 § första stycket köplagen). Det ska dock inte räknas som fel i vara om säljaren hinner rätta uppgiften i annonsen på ett tydligt sätt (se 18 § tredje stycket). Det finns dock ingenting i er fråga som tyder på att uppgiften rättats. Det är alltså ett fel i varan.Ni som köpare har en undersökningsplikt som innebär att ni inte får åberopa sådana fel som borde ha upptäckts vid er undersökning före köpet. Ni kan inte heller åberopa fel som borde upptäckts vid en undersökning om ni, trots säljarens uppmaning, inte utförde någon undersökning (se 20 § andra stycket). I undantagsfall kan man bortse från köparens undersökningsplikt när säljaren har lämnat bestämda uppgifter om varans egenskaper. Beroende på hur annonsen ser ut, vad som sagts vid köptillfället och vad som i övrigt avtalats mellan er, kan det vara så att ni som köpare inte förväntas ha undersökt att däcken passade en V70 redan innan köpet. Om de här däcken har annonserats som särskilt passande till V70-bilar borde inte just den egenskapen vara något som köparen måste undersöka vid köptillfället.Om ni har reklamerat inom skälig tid (se 32 §) kan ni åberopa felpåföljder (se 30 §). Säljaren har i första hand rätt till att avhjälpa felet eller göra en omleverans (se 36 §). Troligtvis är varken det ena eller det andra praktiskt möjligt. Sannolikt är inte heller prisavdrag en aktuell påföljd eftersom att däcken förmodligen är värdelösa för er om de inte passar bilen. Ni får kräva hävning av köpet om felet är av väsentlig betydelse för er och säljaren borde ha insett detta (se 39 §). Att däcken som var avsedda för er bil inte passar till bilen är tveklöst av väsentlig betydelse. Återigen är det dock av betydelse att ni har reklamerat inom skälig tid, det vill säga lämnat säljaren meddelande om att det är fel i varan och att ni vill häva köpet. Vad som är skälig tid avgörs från fall till fall men för att vara på den säkra sidan bör ni ha gjort det väldigt snart efter att ni märkt att däcken inte passade på bilen. Enligt 31 § ska köparen när han eller hon får varan prova den och se så att den fungerar.Sammanfattningsvis: Det låter som att ni har goda möjligheter att häva köpet så länge ni har reklamerat inom skälig tid. Det är avgörande för svaret på er fråga vad som har avtalats och vad som stått i annonsen men utifrån den informationen som går att utläsa i frågan tycks ni, som sagt, ha goda chanser att kräva hävning.Hälsningar

Är det lagligt att vägra ta emot kontanter som betalning?

2017-04-10 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag undrar om detta stämmer. http://mobil.andersleander.bloggplatsen.se/2017/01/23/11409549-hogsta-forvaltningsratten-vagrar-nagon-ta-kontanter-sa-ar-varan-eller-tjansten-gratis/ Jag har vid flera tillfällen försökt betala med kontanter men vägrats. Skulle vilja veta om de har rätt att vägra mig att betala med kontanter? Om det är så att de ej har rätt att vägra, vad har jag då för möjligheter att gå vidare? Måste jag stämma landstinget? Eller är det receptionisten själv som gör fel? hur skall jag tolka all information som finns ute just nu? tack på förhand.
Niklas Junker |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det korta svaret är nej, det stämmer inte. Artikeln som du länkar till är vilseledande och har bland annat granskats av tidningen Metro. Det är upp till näringsidkaren att välja vilket betalmedel som denne vill acceptera för sina varor och tjänster. Bland annat finns det vissa näringsidkare som exempelvis bara arbetar mot faktura eller kortbetalning.Artikeln hänvisar till en dom från högsta förvaltningsdomstolen i vilken det fastslogs att landstinget måste erbjuda patienter möjligheten att betala med kontanter. Alltså endast inom sjukvården. Detta gäller inte för andra verksamheter.Enligt 5 kap. 1 § 2 st. riksbankslagen är sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken lagliga betalmedel. Denna paragraf är dock dispositiv och kan avtalas bort mellan parterna. Anledningen till att det inte kan avtalas bort mellan landstinget, i dess egenskap av vårdgivare, och vårdtagare är att rättsförhållandet dem emellan inte kan anses vara av civilrättslig karaktär.Undantag från kontantkravet kan göras även för offentliga avgifter i särskild lagstiftning, till exempel 62 kap. 2 § skatteförfarandelagen som anger att skatter och avgifter ska betalas in till Skatteverkets särskilda konto för skattebetalningar. Alltså inte kontant.Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att maila info@lawline.se eller ringa 08-533 300 04

Om man kan kräva att säljaren fullgör leverans av telefon

2017-04-05 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Köpte nyss en telefon på auktionssajten Shpock.Säljaren och jag kom överens om pris, leveransmetod och kuriosa.Jag skickar iväg hälften av kostnaden för att när jag mottagit varan skickade resterande belopp (detta är något vi kommit överens om) Flera dagar går och jag får inte tag i säljare, jag börjar ana misstankar när jag inte får hem något paket. Väljer att notifiera paypal om detta. Får även tag på säljaren e-mail och skickar iväg ett mail och frågar vad som hänt. Får svaret att hen ska betala tillbaka pengarna.Nu undrar jag såhär, kan jag stämma, kräva eller på annat sätt få säljaren att skicka telefonen, för jag är inte intresserad av att bara få tillbaka pengarna.
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Köplagen är tillämplig när två privatpersoner handlar med varandra. Notera dock att lagen är dispositiv vilket innebär att om ni i avtalat om något som strider mot lagen ska avtalet tillämpas istället för lagen (se 3 § Köplagen). Mitt svar kommer således utgå från att ni inte avtalat om vad som händer ifall säljaren inte levererar.Du har som köpare rätt att kräva att säljaren fullgör avlämnandet av telefonen. För att få kräva detta krävs dock att den uteblivna leveransen inte beror på dig som köpare eller något förhållande på din sida (se 22 §). Vidare krävs det att den uteblivna leveransen inte beror på ett hinder som säljaren inte kunnat övervinna (se 23 § första stycket). Ett sådant hinder skulle kunna vara att den aktuella telefonen gått sönder. Ni har avtalat om köp av en specifik telefon och skulle den gå sönder kan inte säljaren tvingas leverera dig en annan telefon.Du bör även notera att fullgörelse av leveransen inte får innebära att säljaren tvingas göra uppoffringar som inte står i proportion till ditt intresse av att få köpet fullgjort (se 23 § första stycket). Vid bedömningen ska alltså hänsyn tas till såväl säljarens svårigheter som köparens intresse av att det specifika avtalet fullgörs, dvs. av att just säljaren fullgör avtalet. Man skulle här kunna argumentera för att du förmodligen lika gärna kan köpa en liknande telefon från någon annan säljare. Däremot tar den här paragrafen endast sikte på hinder som uppkommit för säljaren efter att ni ingått avtalet. Det framgår inte av frågan varför säljaren inte vill/kan leverera men om det är så att han/hon helt enkelt ångrat sig kan han/hon inte undkomma fullgörelseskyldighet.Sammanfattningsvis: Du har rätt att kräva fullgörelse av köpet så länge den uteblivna leveransen inte beror på ett hinder som säljaren inte kan övervinna alternativt ett hinder som skulle innebära för stora uppoffringar för säljaren. Om det bara är så att säljaren ångrat sig kan han/hon inte undkomma skyldighet att leverera. Säljaren är bunden till avtalet.Om säljaren vägrar fullgöra köpet, trots dina krav, kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Du bör dock notera att detta kan bli kostsamt. Om du vill ha ytterligare hjälp i ärendet eller vill få hjälp med att driva saken till domstol är du varmt välkommen att boka in ett möte med Lawlines juristbyrå.Hälsningar

Vad menas med dolt fel i lös egendom?

2017-04-12 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Vi har en villavagn uppställd på camping som campingvärden ska köpa av oss. Campingvärden har fukttestat vagnen och värderat den.Nu har C-värden skickat ett Köpavtal/ Lös egendom, som han vill ha påskrivet av oss. På det står följande:Köparen har undersökningsplikt.Säljaren kan inte bli ansvarig för eventuella dolda fel som inte upptäcks inom 6 månader efter överlåtelse avegendomen.Är egendomen felaktig har köparen rätt till att Säljaren i första hand avhjälper felet. Avhjälper inte Säljarenfelet har Köparen rätt till prisavdrag.Vad menas här med dolda fel??Vad vi vet så finns det inga dolda fel.
Michael Butler |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett dolt fel är ett sådant fel som man inte kan kräva att köparen upptäcker eller känner till när han eller hon köper egendomen. Det gäller även om du (säljaren) inte känner till felet. Det innebär i det här fallet att du ansvarar för eventuellt dolda fel som uppkommer inom 6 månader från köpet. Detta gäller endast fel som inte ingår köparens undersökningsplikt (20 § Köplagen). Om villavagnen fungerar som den ska och har genomgått besiktning borde den inte ha några dolda fel, men det kan vara bra att uppmana köparen att undersöka den noggrant. Hoppas det var svar på din fråga. Mvh,

Säljarens rätt att åtgärda fel enligt konsumentköplagen

2017-04-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag har köpt en jacka nyligen på Vila 1 April 2017.Jag står och funderar länge över köpet eftersom jackan såg ut att vara i dålig kvalitet. Den saknar innertyg så tryckknapparna är sydda rakt genom så det syns lite på framsidan. Det gör inget sålänge inte tyget dras runt knapparna så det blir konstiga utbucklingar. Så jag frågar expediten vad som sker om den går sönder? Expediten säger att då reklamerar vi bara den o du får pengarna tillbaka. Så jag vågar slå till och köper den.Använder jackan 3 ggr och så ramlar 2 knappar av. Jag själv skulle inte våga sy i detta tyget. Jag åker in till Vila butiken den 11 April och vill reklamera varan och få pengarna tillbaka. Men butikschefen står och säger att det har jag ingen rätt till för de har rätt att skicka jackan till deras sömmerska och fixa jackan. De säger att man kan inte reklamera för att knappar ramlar av.Jag säger att jag bor inte i närheten och har ingen lust att köra fram och tillbaka utan ersättning. Men de säger att det måste jag för annars får jag ju inte tillbaka jackan.Sen när jag ber om någon sorts intyg på att jag lämnat jackan hos dem för att jag inte litar på deras ord. Så säger de att jag får inget för jag måste bara lita på dem. Är det verkligen så att jag inte har rätten på min sida här? Det har bara gått några dagar o jag ville ha en jacka som såg ut som den jag köpte fast inga lösa knappar efter 3 ggr användande. Jag hade inte heller tänkt köra flera ggr till en butik för att köpa en jacka!!!
Christoffer Tolf |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I din fråga framgår det att du och expediten i butiken överenskommit om att köpet ska gå åter vid ett eventuellt fel i varan. Detta tolkas som ett muntligt avtal och ska som huvudregel hållas. Eftersom att avtalet är muntligt kan det dock vara svårt för dig att bevisa att ett sådant avtal kommit till stånd. Nedan kommer jag därför att redogöra för vad den svenska lagen säger i sådana fall inget har avtalats. Påföljder Konsumentköplagen (1990:932) reglerar de fall då du som konsument köper en vara (exempelvis en jacka) av en näringsidkare. Din jacka har nu förlorat ett flertal knappar inom loppet av några dagar från köptillfället. Detta får anses utgöra ett fel vilket förutsätts ha funnits vid avlämnandet (20a § första stycket). Eftersom att det föreligger ett fel i din inköpta vara har du rätt att begära påföljder (22 §). De påföljder som regleras i konsumentköplagen är följande: 1. Avhjälpande vilket innebär att du har en rätt att få din jacka lagad, 2. Omleverans vilket innebär att du får byta ut din trasiga jacka mot en ny, likvärdig sådan, 3. Prisavdrag, 4. Ersättning för att avhjälpa felet eller, 5. Hävning vilket innebär att du lämnar tillbaka jackan och får pengarna åter. I ditt fall har du begärt att få häva ditt köp och få pengarna åter. Innan butiken accepterar en hävning av detta slag har de en rätt att i första hand åtgärda felet på egen bekostnad (27 § första stycket). Butiken har nu valt att åtgärda felet genom att skicka jackan till en sömmerska. Ersättning för transport Angående de transportkostnader du drabbas av för att hämta varan säger konsumentköplagen att du som köpare har rätt till ersättning för de utgifter som orsakats av felet på jackan. Detta är under förutsättning att felet på jackan inte beror på ett hinder utom säljarens kontroll (30 § och 32 §). Förenklat innebär detta att säljaren inte ska ha kunnat förutse felet samt att det inte ska ha varit oövervinnligt. Så tycks inte fallet vara nu. Konsumentköplagens förarbeten säger dock att ”köparen normalt får finna sig i ett visst besvär till följd av de krav hen gjort gällande på grund av ett fel”. Enligt min mening är svaret på din fråga i hög grad beroende på vad som anses vara ”visst besvär”. Avståndet till butiken kan då ha stor betydelse. Om du känner dig osäker rekommenderar jag dig att kontakta en vägledare på Konsumentverket. Med vänlig hälsning,

Skyldig att betala extra kostnad vid avhjälpande av fel i vara?

2017-04-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt ett par fjällrävenbyxor vars söm gick sönder. Detta berodde enligt återförsäljaren (naturkompaniet) på att byxorna var felsydda. De sa att jag naturligtvis skulle reklamera dessa. Naturkompaniet skickade därefter in byxorna till fjällräven för reperation. Nu i efterhand har jag blivit tillsagd att byxorna är färdiga och kan hämtas ut hos naturkompaniet, dock ska jag betala en kostnad på 250 sek då fjällräven tvättar byxorna inför reparation. Detta är ingen kostnad eller förfarande som jag blivit informerad om tidigare. Vad har jag för skyldighet att betala denna tjänst som jag inte bett om eller blivit informerad om?
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Du som konsument har rätt att få byxorna lagade utan kostnad, enligt 26 § tredje stycket konsumentköplagen. Ett undantag är om reparationen skulle innebära att varan blir i ett bättre skick än vad den skulle varit om den varit avtalsenlig från början. Ett exempel på detta är om man köper en äldre modell av en mobiltelefon och så visar det sig att kameran är trasig. Om då mobilens kamera blir bättre än vad den skulle varit efter reparationen pga. att det inte finns några gamla reservdelar utan de istället byts ut till nyare, kan konsumenten bli skyldig att betala en summa för detta. Tvätten av dina byxor omfattas inte av undantaget.Konsumenttjänstlagen gäller inte vid reparationer som görs för att laga en vara som är felaktig enligt konsumentköplagen, men där finns en bestämmelse i 8 § konsumenttjänstlagen, som man kan jämföra med i ditt fall. Bestämmelsen innebär att den som reparerar en vara ska underrätta konsumenten om det behövs tilläggsarbete utöver det som konsumenten och näringsidkaren kommit överens om. Om näringsidkaren inte kan få tag på konsumenten för att underrätta honom/henne om tilläggsarbetet får näringsidkaren ändå utföra det om priset är lågt eller obetydligt i förhållande till den avtalade tjänsten eller om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten vill få tilläggsarbetet utfört. Även om konsumenttjänstlagen hade gällt för reparationen av dina byxor är min bedömning att du inte ska behöva betala för tvätten av byxorna. Du skulle få reparationen utförd utan kostnad, och 250 kr är inte en låg eller obetydlig kostnad i förhållande till detta. Jag kan inte heller tänka mig att det kan ha funnits särskilda skäl att anta att du ville få byxorna tvättade för 250 kr. Företaget borde därför ha informerat dig om kostnaden så att du själv hade kunnat bestämma om du ville få byxorna tvättade alternativt sagt till dig att du skulle tvätta byxorna innan du lämnade in dem för reparation.Min uppfattning är att du inte är skyldig att betala för tvätten av byxorna.Med vänlig hälsning,

Borde säljaren av en bil upplyst köparen om att bakluckan blivit omlackerad?

2017-03-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köper bil hos en bilförsäljare. Bilen är 2 1/2 år gammal. När jag kommer hem med bilen märker jag efter jämförelse med en granne att bak på bilen fattas bilens mäkesbeteckning. Jag frågar då mig om bakluckan är omlackad och att man missat sätta tillbaka dessa märken. Jag kontaktar bilfirman samspel säger att bakluckan är omlackad. Skulle bilförsäljaren ha upplyst om detta? Bilen är ju ganska ny. Kan jag kräva att dessa bilbeteckningarna sätt dit? Hälsningar Britt
Jenny Ångström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BakluckanEn säljare har upplysningsplikt vad gäller kända fel på en bil. Att bakluckan har blivit omlackerad är inget fel på bilen då det inte är något som påverkar bilens funktion eller innebär att bilen får ett lägre värde. Tvärtom kan en omlackering innebära att bilen får ett högre värde. Att det inte ses som ett fel på bilen innebär att det inte är något som säljaren borde ha upplyst dig som köpare om. BilbeteckningarnaAtt bilbeteckningarna saknas skulle möjligen vara något som kan ses som ett fel på bilen om beteckningarna fanns när du tittade på bilen men saknades vid leverans. I sådana fall kan du kräva att beteckningarna sätts tillbaka.Detta regleras i Konsumentköplagen, närmare bestämt här.