Tvist om juristtjänster

2016-09-27 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Enligt muntlig överenskommelse om specificerad kostnad för en tydlig tjänst med jurist, fakturerades jag ett betydligt högre belopp utan att juristen informerat mig om merkostnader. Jag var tydlig med att jag kunde gå med på överenskommet belopp men inga kostnader utöver detta.
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Först några ord om tillämplig lag. Även om du har köpt tjänsten i egenskap av konsument är konsumenttjänstlagen (KtjL) inte direkt lämplig inom området juristtjänst. Istället präglas området av avtalsfrihet där avtalslagen (AvtL) och allmänna avtalsrättsliga principer kan användas. Enligt dessa är muntliga överenskommelser fullt giltiga som bindande avtal men problemet ligger i att kunna bevisa vad som är överenskommen när det inte finns skriftlig dokumentation. Å andra sidan, även om KtjL inte är direkt tillämplig finns det visst utrymme att analog tillämpa lagen på juristtjänster. Detta enligt propositionen till KtjL, vilket Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har också använt i deras rekommendationer. Det är ARN som du skall vända dig till för att få en tvist prövad, förutsatt att du är konsument i det aktuella fallet, se ARN:s hemsida.Om din tvist skulle gälla en advokat och inte en jurist ska du ej kontakta ARN utan Advokatsamfundet eftersom advokater står under detta samfunds tillsyn. Skillnaden mellan jurist och advokat är att den sistnämnda måste ha blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund och därmed följa god advokatsed. Däremot är ‘jurist’ inte en sådan skyddad titel utan någon som helst kan i princip kalla sig och verksamma som jurist. Advokatsamfundets disciplinnämnd prövar anmälningar mot advokater, se Advokatjourens hemsida för mer information om processen.Med vänlig hälsning,

Fel i vara

2016-09-22 i Köplagen
FRÅGA |Jag sålde en Moped för tre veckor sedan till en person för 8500 kr. Den var 9 år gammal, hade haft 7 ägare totalt. Köparen kom hem till mig, tittade igenom den, provkörde på platsen. Jag berättade vad jag visste om den, vad som var fixat osv. De var nöjda och betalade kontant och lastade på och åkte hem. 2 Veckor senare hör de av sig. Motorn har gått sönder med ett allvarligt fel, verkstaden ville ha 7000 kr för att laga det. Verkstaden hade hittat en reparation som inte var 'fackmannamässigt utförd' som orsakade haveriet. Allt detta enligt köparen. Vi resonerar på telefon och kommer fram till att jag inte kan ta detta då jag inte hade en aning om nåt ev trasigt som skulle kunna få motorn att gå sönder. Ytterligare en vecka senare kommer ett brev från en Jurist där de hävdar att de kräver att häva köpet då det fanns ett dolt fel. De refererar till paragraf 19 i brevet, där jag inte kan känna att något stämmer in. Jag har inte dolt nåt, eller undlåtit att upplysa om något. De skriver sist i brevet att de kommer gå till tingsrätt om vi inte kommer till en uppgörelse. Vad skall jag göra i detta läge? Vad gäller?
Johanna Barfoed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Situationen rör köp av lös egendom mellan två privatpersoner. Som huvudregel går man alltid på parternas avtal, men ingenting tyder på att ni har avtalat om vad som ska hända ifall ni blir oense, fel uppstått m.m, varför Köplagen blir tillämplig som utfyllnad. Det första som ska tas ställning till är huruvida det föreligger fel i varan. Då det är en begagnad vara (9 år gammal) är köpet i befintligt skick och man kan förvänta sig viss slitage jämfört med en sprillans ny moped. Dock så är mopeden av allt att döma behäftad med ett allvarligt fel då motorn har gått sönder. Enligt 19 § 3 p KöpL så är varan i detta fall i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till bl.a pris med fog har kunnat förutsätta. Mopeden har kostat 8500 kr men den kan inte användas utan en motor, och då reparationen kostar nästan lika mycket som mopeden är den tyvärr i väsentligt sämre skick och det föreligger fel i varan.Det finns ingen allmän undersökningsplikt för köparen i en sådan här situation, men det kan vara påkallat när det rör köp i befintligt skick. I 20 § KöpL får köparen såsom fel inte åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Från undersökningen framgick inte att något inte stod rätt till. Borde köparna ha märkt att motorn inte fungerade? Detta kan rimligen inte krävas då inte ens du som säljare och ägare till mopeden visste om felet. Tidpunkten för fel regleras i 21 § KöpL, där det stadgas att säljaren svarar för fel som visar sig först senare.Av din fråga framgår att köparna vill häva köpet. För hävning krävs enligt 39 § KöpL att felet är av väsentlig betydelse och att säljaren (dvs du) borde insett detta. Då det är av stor betydelse när man köper en moped att motorn funkar, är detta en egenskap som en säljare måste ha räknat med att köparen vill ha. Fastän du inte visste om felet har man som säljare ett ansvar och här har köparna köpt en oduglig vara. Det du möjligtvis kan göra är att avhjälpa felet dvs betala reparationskostnaden (se 36 § KöpL), dvs att du själv tar initiativ till det. Annars är läget tyvärr så att köparna troligtvis kommer nå framgång med sin hävnings-talan varför det inte är att rekommendera att ta tvisten till domstol, då rättegångskostnader m.m kan tillkomma. Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Väsentligt fel enligt 29 § konsumentköplagen

2016-09-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej Vad anses som väsentlig betydelse enligt 29 § KkL?Min mor har problem med sin mobil som vid två tillfällen nu slutat ta emot laddning.Hon är 80 år gammal och i stort behov av sin mobil då hon pga en dålig höftledsoperation vid 7 tillfällen fått sin höft ur led, var av en gång blivit sittande i flera timmar. För en 80åring kan det vara livsavgörande att bli liggande på golvet utan att kunna kontakta någon . Vid första tillfället skickades mobilen på reparation som tog ca 3 veckor och under tiden den var borta kunde inte butiken ersätta med en likadan produkt. Vilket innebar att hon fick lära sig att använda en ny mobil sort.Vi vill nu när samma fel uppstått inom 4 månader i första hand få en omleverans av säljaren med en annan tillverkare (som kan erbjuda omedelbar reparation) alternativt häva köpet.Jag hävdar att min mors utsatta situation och behov av att kunna komma i kontakt med omvärlden utan eventuella långa tekniska avbrott är av väsentlig betydelse.mvh Christian Lindström
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga. Väsentligt fel enligt 29 § konsumentköplagen (KKL) är ett fel som är av allvarlig betydelse och som i princip innebär att den ifrågavarande varan inte kan användas på det sätt varan är åsyftad att göra. Bedömningen ska göras utifrån den enskilda konsumentens situation. Vägledande för väsentlighetsbedömningen kan frågan om konsumenten överhuvudtaget skulle ha köpt varan om han/hon visste om felet vid köpetillfället vara. Om man exempelvis köper en bil vars bromsar inte fungerar så är felet utan tvekan väsentligt.Jag delar din bedömning att felet som din mors mobil har borde ses som väsentligt med tanke på att bedömningen ska göras utifrån konsumentens egna situation, och hon har därför rätt att häva köpet.Hoppas att Du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Fel på en cykel som sålts utan bromsar?

2016-09-20 i Köplagen
FRÅGA |Jag sålde nyligen en cykel. Jag svarade på en annons och sa att jag hade en cykel till salu, jag skickade två tydliga bilder och köparen svarade att han ville köpa den. Jag frågade om adress och åkte och lämnade cykeln hemma hos honom, han tog emot cykeln, kollade lite snabbt på den och gav mig pengarna, 900kr. Vi sa hejdå till varandra och jag åkte därifrån. Ca en timme senare hör han av sig och ångrar sig eftersom det inte finns bromsar eller växlar på cykeln. Jag har inte lovat han nånting. Han är 16år gammal och hans föräldrar påstår att jag har lurat honom. Har jag gjort något fel?
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!När ett köp sker mellan två privatpersoner blir reglerna i Köplagen tillämpliga. I 17 § framgår vilket skick som varan ska vara i vid köptillfället, intressant här är främst den första punkten som säger att varan ska vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. Annorlunda uttryckt innebär det att cykeln ska gå att använda som en cykel. Om köpobjektet istället är en TV-apparat ska den kunna användas till att titta på TV, och så vidare. Eftersom en cykel måste ha bromsar för att få framföras lagenligt får det antas att en cykel som saknar bromsar inte är ägnad att användas för det ändamål som en cykel i allmänhet används. I tredje stycket i 17 § sägs att om varan inte uppfyller de tidigare nämnda kraven är varan att anse som felaktig.Vidare sägs i 31 § att köparen ska undersöka varan så snart han kan efter köpet, vilket tycks ha skett här. Han har därför rätt att reklamera varan. De påföljder som blir aktuella är i tur och ordning avhjälpande, ömleverans, prisavdrag och hävning, vilka regleras i 34 § och framåt. Avhjälpande innebär att du som säljare avhjälper felet, genom att se till att cykeln blir i sådant skick att den inte längre är att anse som felaktig (dvs att den har bromsar). Alternativt så kan köparen själv åtgärda detta och kräva dig på försvarliga kostnader, se 34 § 3 st. Omleverans lär knappast vara möjligt i detta fallet då det bara verkar finnas en cykel.Om avhjälpande eller ömleverans inte kan ske eller inte kommer i fråga blir det enligt 37 § aktuellt med prisavdrag, som enligt nästföljande paragraf ska beräknas som skillnaden på det värde cykeln skulle ha om den varit försedd med bromsar, och det värde den har nu när den saknar bromsar. Kort sagt bör köparen ha rätt att få felet avhjälpt eller få prisavdrag på köpeskillingen, då han kunde ha räknat med att cykeln skulle ha bromsar, och det krävs för att den ska anses funktionsduglig.Hoppas att du fått svar på din fråga!

Mögel vid köp av bostadsrätt - ett fel av väsentlig betydelse?

2016-09-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har nyligen köpt en bostadsrätt. När jag var på visningen tyckte jag att det var lite torr luft. Eftersom jag är känslig mot mögel frågade jag ägaren om de hade haft några besvär med mögel i lägenheten eller i området. Ägaren sade att hon aldrig hört något sådant och att hon själv var känslig mot mögel. Jag tyckte att det lät tryggt och bra.Nu har jag flyttar in och fått sådana symtom som jag brukar få av mögel. För att komma till lägenheten tar man en trätrappa som sitter på utsidan av huset och som utmynnar i en liten veranda, där finns också ett förråd som sitter vägg i vägg med lägenheten. När jag gått i trappan eller suttit på verandan har jag ibland känt att det luktar mögel. Min gissning är att det finns mögel som eventuellt har gått in i väggarna. Om det visar sig vara så, är detta i sådant fall att anse som ett tillräckligt allvarligt fel för att få köpet hävt? Mvh Cicki
Johanna Bergvall |Hej, tack för din fråga!Först och främst kan konstateras att en bostadsrätt är s.k. lös egendom. Detta innebär att jordabalkens regler inte är tillämpliga i ditt fall eftersom de reglerna gäller fast egendom. Istället ska köplagens regler tillämpas, se 1 § 1 st KöpL (jag utgår från att både du och säljaren är privatpersoner och att konsumenttjänstlagen därför inte är tillämplig). Enligt 17 § 1 st KöpL ska bostadsrätten ("varan") stämma överens med vad som följer av avtalet. Om det i ert avtal står något om bostadsrättens skick och man finner att mögel strider mot det överenskomna skicket, föreligger fel (självklart under förutsättning att det verkligen är mögel som du känner luktar). Om felet inte omfattas av avtalet, ska bedömningen istället göras utifrån vad du, som köpare, med fog hade kunnat förvänta dig, se 17§ 3 st KöpL. Om bostadsrätten i övrigt får anses vara i gott skick kan det nog inte anses att du borde ha förväntat dig att den kunde vara drabbad av mögel. Även priset kan vara en faktor i denna bedömning. Ett mycket lågt pris kan indikera på att något inte är som det ska. Om du inte lyckas få igenom att bostadsrätten är felaktig med hjälp av 17 § KöpL, kan du i ditt fall hävda att fel föreligger enligt 18 § 1 st KöpL. Bostadsrätten ska anses felaktig om den inte stämmer överens med de uppgifter som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. När du frågade om de hade haft några besvär med mögel i bostadsrätten eller området fick du ett nekande svar. Uppgiften stämmer inte överens med lägenhetens skick. Om du vetat att det varit problem med mögel, hade du då köpt lägenheten? Om nej, så kan säljarens svar antas ha haft inverkan på köpet. Du skulle således kunna hävda att bostadsrätten är fel enligt 18 § KöpL. I det fall att lägenheten sålts i "befintligt skick" ska den anses felaktig om den inte överensstämmer med uppgifter som säljaren lämnat före köpet, om säljaren underlåtit att upplysa om väsentliga förhållanden denne måste antas ha känt till och om varan är i väsentligt sämre skick än vad du med fog kunnat förutsätta, se 19 § KöpL. Även om det bedöms föreligga ett fel, behöver det inte nödvändigtvis innebära att du får göra felet gällande mot säljaren. Du får nämligen inte åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet, se 20 § KöpL. Som köpare har du inte någon undersökningsplikt enligt köplagen. Även här kan du använda säljarens svar på din fråga om mögel som argument för att du inte borde ha märkt felet. Jag gör bedömningen att du, pga det lugnande svaret, skulle kunna hävda att du inte borde märkt felet så länge bostadsrätten i övrigt var i gott skick och priset inte allt för lågt. Felet skulle alltså kunna vara ett dolt fel. Det kan även finnas andra friskrivningsklausuler än "befintligt skick" i köpeavtalet som hindrar dig från att kunna göra felet gällande. Med anledning av att du kände den torra luften på visningen, får det antas att möglet funnits där redan innan köpet. Säljaren svarar för fel som har funnits då du fick tillgång till lägenheten även om felet visar sig först senare, se 21 § KöpL. För att du ska kunna häva köpet krävs att avhjälpande eller omleverans inte är aktuella lösningar, se 37 § KöpL. I detta fall fungerar förstås inte omleverans. Avhjälpande skulle kunna bli aktuellt, du som köpare har rätt att kräva avhjälpande samtidigt som säljaren har rätt att vidta denna åtgärd även om du inte kräver det. I första hand ska alltså avhjälpande ske. Detta på säljarens bekostnad. Hävning blir aktuellt i ditt fall då avhjälpande inte sker inom skälig tid efter din reklamation. Om hävning skulle bli aktuellt, krävs det att felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde insett detta samt att du meddelar säljaren om att du häver köpet, se 39 § KöpL. Här får man göra en bedömning bland annat utifrån om den huvudsakliga nyttan med lägenheten försvinner. Förmodligen kommer du inte kunna häva köpet om det är möjligt för er att bo kvar i lägenheten pga möglet, hänsyn ska dock tas till att du är känslig mot mögel. Om felet ändå är av väsentlig betydelse får det anses klargjort att säljaren borde insett att mögel är ett fel av väsentlig betydelse för dig. Detta bland annat med hänsyn till din fråga om mögel. Sammanfattningsvis krävs det alltså att det först konstateras att ett fel föreligger och att du har rätt att göra felet gällande mot säljaren. Därefter ska det ske en bedömning angående vilka påföljder du kan göra gällande. Du har rätt att kräva avhjälpande i första hand, säljaren i sin tur har rätt att avhjälpa felet trots att du inte kräver det. Vill inte säljaren avhjälpa felet uppstår frågan om hävning. Problemet med mögel skulle kunna anses som ett fel du kan göra gällande mot säljaren samt ett tillräckligt allvarligt fel, dvs. ett fel som är av väsentlig betydelse för dig, för att du ska kunna häva köpet. Hoppas du har fått ett någorlunda klart svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ångerrätt vid avbetalningsköp

2016-09-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag har beställt en soffa och betalat 20% kontant, innan leverans har jag avbeställt den, då vägrar MIO att återbetala 2500kr som jag betalade vid beställningen och hänvisar till att återköp inte gäller. Är det samma sak som avbeställning?
Johanna Barfoed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I ditt fall är Konsumentkreditlagen tillämplig då du är konsument och MIO är näringsidkare, samt på grund av att köpet har skett på avbetalning. Du har betalat 20 % som kontantinsats vilket är helt förenligt och korrekt enligt 26 § KkrL. Som konsument har du alltid en ångerrätt dvs en rätt att frånträda avtalet, se 21 § KkrL. Denna bestämmelse är tvingande dvs kan ej avtalas bort, och ifall ett sådant villkor är med i ert avtal är det utan verkan enligt 5 § KkrL då det är till din (konsumentens) nackdel. Att MIO hävdar att återköp inte är möjligt är alltså inte korrekt. Så länge du ångrar ditt köp inom 14 dagar har denna rätt inte gått förlorad. Du ska således ha tillbaka dina 2500 kr då du har ångrat ditt köp och gjort en avbeställning. Hoppas det var svar på din fråga!

Vara köpt över internet har inte levererats

2016-09-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Om man köper något på Internet och betalar och inte får varan hur går man vidare?
Carl-Johan Lindman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att snabbt sammanfatta ditt ärende så har du enligt lag en rad olika möjliga åtgärder att ta till för att komma rätta med problemet. Dessa är att ångra köpet vilket följer av ångerrätten enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt rätten att utkräva leverans, rätten att häva köpet eller kräva skadestånd enligt konsumentköplagen. Vi har besvarat en fråga av denna typ tidigare på Lawline och du är varmt välkommen att trycka på länken nedan för att se svaret på den frågan och därmed få ett mer detaljerat svar om vad lagen säger.http://lawline.se/answers/forsenad-leverans-av-vara-kopt-over-internetMed vänlig hälsning,

Fel i vara, häst med sjukdom

2016-09-20 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Bakgrund:Trotts besiktning 5 dagar innan köp av häst så levererades hästen med en smittsam sjukdom (kvarka). I kontraktet som skrevs samma dag som leverans intygar säljaren att hästen är fullt frisk vilket inte var fallet. Inkubationstid för kvarka är 3-14 dagar så han vart smittad där/ har bilder som bevis från dagen. Veterinär kom ut 1 vecka efter köp och intygade kvarka med prov! Min fråga är alltså, har jag rätt att häva köpet med hjälp av lagen? Hon vägrar gå med på annat. Och jag vill vara rätt säker på att jag vinner om jag måste ta det vidare till rätten. Kvarka är smittsamt och vi hålls isolerade från andra. Smittan sitter i ca 1-2 månader sen blir hästen oftast fullt frisk.Vänlig hälsning Amanda
Robert Byrde |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag får av din fråga intrycket att du köpt hästen av en privatperson. Det innebär att köplagens regler styr (se här). I lagens mening ses en häst som en sak (en vara) och reglerna om fel i vara utgår ifrån detta.Säljarna har i kontraktet intygat att hästen var fullt frisk. En vecka senare konstateras sjukdomen på hästen. Det är i min bedömning en avvikelse från vad som avtalats mellan er, att hästen skulle vara fullt frisk, vilket är ett fel i köplagens mening (se 17 och 18 §§ köplagen). Du har dock som köpare en undersökningsplikt. Det innebär att du inte får åberopa ett fel om felet borde ha upptäckts vid en närmare undersökning av hästen (se 20 § köplagen). Enligt de uppgifter som du tillhandahållit så besiktades hästen en tid innan köpet utan att någon sjukdom hittades vid det tillfället. Eftersom sedvana, så som jag förstår det, är att en veterinär utför en sådan besiktning bör en sådan undersökning vara tillräcklig för att du ska kunna åberopa felet. En sjukdom under inkubation skulle dessutom kunna utgöra ett så kallat "dolt fel", vilket innebär att säljaren ansvarar för felet ändå (se 21 § köplagen).För att du ska ha rätt till hävning krävs att felet är av "väsentlig betydelse" (se 39 § köplagen). I min bedömning bör du i det hänseendet ha rätt till hävning, då ni uttryckligen avtalat om att hästen skulle vara fullt frisk och den istället visade sig bära på en smittsam sjukdom.Om säljaren vägrar acceptera dina krav bör du upprätta en stämningsansökan där du kräver att köpet hävs. Tvisten kan då eventuellt komma att gå till rättegång. För att du ska vinna framgång vid en eventuell rättegång krävs att du kan (genom bevis) göra det sannolikt att felet på hästen fanns redan vid tidpunkten för köpet och att du inte borde ha upptäckt felet vid en undersökning. Beviskrav vid tvistemål är lägre ställda än i exempelvis brottmål. Man brukar säga att ett påstående ska vara "styrkt". Om du önskar hjälp med att upprätta en stämningsansökan så rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Du kan boka tid här alternativt klicka på knappen till höger.Med vänlig hälsning,