När varan avviker från avtalet i konsumentförhållande

2015-12-04 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Skulle behöva ett snabbt svar på vad som gäller när man köpt en begagnad bil för ca 25000:- av en bilhandlare. Det stod i annonsen att det fanns GPS och att Kamrem är bytt, båda sakerna står även på köpeavtalet. Men nu visar det sig att Någon GPS finns inte i bilen, och kamremmen är heller inte bytt enligt serviceboken, och det finns heller inga kvitton på något kamremsbyte, vad gäller i detta fall, kan man häva köpet eller att bilfirman ska stå för kostnaden för kamremsbyte (kostar ca 15000:-). (det är min mamma som köpt bilen)
Hanna Gustafsson |Hej! Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!I ditt fall handlar det om ett fel i varan och man får gå in och titta vad som gäller i konsumentköplagen. Din mamma är en konsument i detta fall och eftersom hon handlat av en bilhandlare som är näringsidkare (han bedriver verksamhet) så blir denna lagen tillämplig. Enligt konsumentköplagen så ska varan stämma överens med det som står i avtalet när det handlar om till exempel kvalité, art och andra egenskaper, se https://lagen.nu/1990:932#P16S1. Om varan avviker från detta så säger lagen (https://lagen.nu/1990:932#P16S3) att det finns ett fel i varan. Lagen säger dessutom att varan ska stämma överens med vad som sagt vid marknadsföringen av varan och annars anses det föreligga ett fel. Eftersom det i din mammas köp av bilen står i både köpeavtalet och i annonsen till bilen att det ska finnas GPS och att kamremmen ska vara bytt så kan ni hävda att det är fel i varan. Det ni först och främst måste göra för att åberopa felet är att reklamera det, ni måste alltså säga till inom en viss tid att det finns ett fel. Om ni säger till inom 2 månader anses detta enligt lagen alltid vara inom en skälig tid, se https://lagen.nu/1990:932#P23S1. Om ni vill att köparen ska avhjälpa felet, alltså t.ex. att bilfirman ska stå för bytet av kamremmen så kan ni kräva detta om det inte medför oskälig kostnad för säljaren, se https://lagen.nu/1990:932#P26S1. Säljaren har också rätt att få avhjälpa felet efter ni har reklamerat även om ni vill att någon annan åtgärd ska gälla. Om man anser att 15 000kr är för mycket för säljaren, alltså att det blir en oskälig kostnad så kan ni inte kräva avhjälpande av felet, dock kan ni försöka häva köpet enligt lagen. Det kan ni bara göra detta om felet är av väsentlig betydelse för er (https://lagen.nu/1990:932#P28S1) Så sammanfattningsvis ska ni för det första reklamera felet. Sedan får ni meddela att ni vill att säljaren ska avhjälpa felet (byta kamrem) eller så kommer säljaren själv vilja göra detta, vilket han har rätt till enligt lag. Om det anses som en för stor kostnad kan ni meddela att ni vill häva köpet vilket ni kan enligt lag om det anses att felet är av väsentlig betydelse för er. Med vänlig hälsning

Köp av begagnad vara

2015-11-30 i Köplagen
FRÅGA |Har köpt en säng begagnad med hjälp av mellanhand. Sängen är i mycket sämre skick än säljaren utlovade. Finns det juridisk hjälp att få för att jag ska få pengar tillbaka?
Labiba Daoudi |Hej,Och tack för Ditt mail till oss på Lawline.I och med att köpt den begagnade sängen, antar jag att du menar ex. via blocket, eller liknande hemsidor. Så jag utgår ifrån att köp gjorts via en sådan plattform. Jag utgår även ifrån att personen du köpt sängen ifrån är en fysisk person och inte en näringsidkare, därmed blir köplagen tillämplig, enligt 1 § i KöpL. I och med att sängen köptes begagnade eller i "befintligt skick", blir 19 § KöpL tillämplig. Lagen säger följande:"Befintligt skick19 § Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om 1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.När en begagnad vara har sålts på auktion, anses den såld "i befintligt skick". Vid tillämpning av första stycket 3 skall hänsyn i så fall tas till utropspriset."I Ditt fall blir 19 § punkt 3 i KöpL tillämplig. Om Du anser att det var väsentligt sämre skick än vad Du förväntat dig och att säljaren inte upplyste om detta, och därmed kan du häva ditt köp eller kräva prisavdrag, enligt 37 § KöpL. Prisavdrag ska beräknas så att avtalsbalansen återställs, och inte mer, enligt 38 § KöpL. Dvs. är varan värd 15 % mindre än en felfri vara, ska ett avdrag göras med 15 %.Sedan kan du även kontakta mellanhand och se vilka regler som gäller när man handlar via dem.Hoppas Du fått vägledning av mitt svar.Lycka till!Vänligen,

Kan köpare häva avtal på grund av fel köparen känt till?

2015-11-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har sålt en skoltavla , det var ett tydligt foto på den och en litet hörn var borta. köparen betalade och jag sände denna . Nu har hon ångrat sig och vill skicka tillbaka den och få pengarna tillbaka pga hörnet. och min fråga är vart går köparens ansvar när det är synligt fel på varan innan köpet?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Jag tolkar omständigheterna du nämner som att du har sålt tavlan i egenskap av privatperson. Det leder till att köplagen blir tillämplig som du kan hitta https://lagen.nu/1990:931.Eftersom köparen hävdar att det är fel på tavlan är frågan om köparen har rätt att kräva någon köprättslig påföljd. En sådan påföljd är exempelvis att häva köpet, något som köparen i ditt fall verkar vilja göra. Enligt 20 § 1 stycket köplagen kan inte en köpare åberopa ett fel som den måste antas ha känt till vid avtalets uppkomst, det vill säga den tidpunkt när ni kom överens om den sålda tavla. Eftersom du nämner att fotot som köparen tagit del av var tydligt utgår jag från att man även tydligt kunde se att hörnet var skadat. Det leder mig till slutsatsen att eftersom köparen måste antas ha haft kännedom om tavlans skick vid avtalets inledande har köparen ingen rätt att kräva en köprättslig påföljd.Slutsats: Köparen ansvarar för fel som den måste antas ha känt till vid köpet och kan därmed inte i ditt fall häva köpet.

Ångra telefonabonnemang

2015-11-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag har i en butik ingått ett avtal om ett abonnemang och en telefon. Telefonen kunde jag börja använda direkt, abonnemanget kan jag börja använda i januari när mitt tidigare abonnemang löper ut. Jag har dock sett att jag kan få bättre täckning där jag bor om jag tecknar ett annat abonnemang. Jag vet att jag inte har ångerrätt då avtalet ingicks i butik, och ang öppet köp står det på kvittot att det inte gäller på produkter med abonnemang. Går det att skilja mitt köp av telefon från köpet av abonnemanget, så att jag kan ångra mitt abonnemang men ha kvar telefonen?
Anna Vernqvist |Hej,Tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga. Huruvida telefonen går att skilja från abonnemanget är något som bör framgå av avtalet Du ingick i butiken. Tyvärr är det ingen fråga som kan besvaras utan att granska avtalet. Jag skulle rekommendera Dig att läsa avtalsvillkoren alternativt prata med butikspersonalen eller exempelvis företagets kundtjänst och fråga om det finns någon möjlighet att frånträda abonnemanget men behålla telefonen. Med vänlig hälsning,

Hunds blandrasighet som avvikelse från köpavtal

2015-12-03 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag och min fru köpte en hund på Blocket. I annonsen utlovad de 100% pomeranian alltså ingen blandras. Dock ingen stamtavla men säljaren uppger att valpens pappa är svensk med stamtavla dock mamman har inte stamtavla men är absolut 100% pomeranian. Jag och min fru är inte super kunniga på hundar men valpen såg ut som en pomeranier så vi trodde på säljaren.Nu när valpen blivit äldre så har allt fler påpekat att denna hunden omöjligt kan vara 100% pomeranian av flera olika anledningar. Dels så är den för stor...väger 5kg vilket är ca 2-3kg för mkt...den har inte längre den pälsen som dessa raserna skall ha. Och viktigaste av allt så är den inte allergi vänlig hund som en 100% pomeranian är.Vi köpte hunden som sagt genom blocket för 10000kr. Vi känner oss lurade då de är priset för en 100% renrasig pomeranier och de vart oturligtvis inte hunden vi köpte. Dessutom är har vi allergi inom släkten och valde just därför att köpa en allergi vänlig hund men detta fick vi inte. En blandras pomeranier kostar runt 5-6000kr.Vi har förklarat för säljaren dessa sakerna men de påstår att de är säljarens mamma som ägde hunden och hon bara var mellanhand. Jag får inte tag i "mamman" men påpekar att de vart henne ja köpte hunden utav och inte hennes mamma. Hon i sin tur ber om ursäkt för detta som skett men vill inte göra något mera än så.Så ni till frågan. Jag känner mig lurad. Ja betalat för något som jag inte fått. Finns de något jag kan driva igenom för att få min rätt ?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Jag förutsätter att ni köpte hunden av en privatperson. Eftersom säljaren är en privatperson så är inte Konsumentköplagen tillämplig, utan snarare Köplagen. Detta framgår av Köplag (1990:931) 1 § första stycket, och 4 §. Att köpet har gjorts genom ägarens dotter, uppenbarligen i egenskap av fullmäktig, saknar betydelse. Avtalsförhållandet står mellan er som köpare och ägaren som säljare, med hänseende till att fullmäktig står utanför avtalet. Detta framgår av Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 10 § första stycket.Även marknadsföring, däribland annonser, kan användas som tolkningsunderlag för vad som ska anses vara avtalat mellan köpare och säljare. Eftersom annonsen utlovade en renrasig pomeranian, men ni erhöll en blandrashund att döma av dess vikt, päls och faktumet att den framkallar allergiska reaktioner, så avviker hunden från vad som följer av avtalet mellan er och säljaren (Köplag 17 § första stycket). Eftersom det föreligger en avvikelse från avtalet så är hunden att anse som felaktig (Köplag 17 § tredje stycket). Med hänseende till att hundens egenskap av att vara av blandras är bestående, så förelåg detta fel vid tidpunkten för avlämnandet, varvid ni kan åberopa felet (Köplag 21 § första stycket). Eftersom säljaren tydligt har utfäst att det skulle röra sig om en renrasig hund så får frågan om vad ni som köpare borde ha känt till i samband med köpet mindre betydelse, särskilt med tanke på att en blandrasvalp potentiellt kan uppvisa likheter med en renrasig motsvarighet som gör det svårt för en genomsnittlig köpare att avgöra skillnader.Det framgår inte tydligt i er redogörelse för när ni meddelade säljaren angående felet från den tidpunkt då ni märkte eller borde ha märkt att hunden inte var renrasig. För att göra felet gällande mot säljaren så krävs att reklamation görs inom skälig tid från den nämnda tidpunkten (Köplag 32 § första stycket). Varken tidpunkt eller skälig tid kan fastslås generellt, utan måste avgöras från fall till fall. Eftersom det rör sig om ett köp mellan privatpersoner, och inte näringsidkare, så kan en något längre tidsrymd accepteras. Faktumet att förändringar i päls och vikt uppträder gradvis talar också för en generös tolkning av vilken tidpunkt som ska anses som då ni borde ha upptäckt felet. Enbart ”symptom” på att felaktighet föreligger, som nämnda förändringar i päls och vikt, medför inte att tidpunkten inträder. Här är det med andra ord skäligt att sådana tecken ska ge er tid att närmare undersöka rasförhållandet, varvid tidpunkten för när ni borde ha upptäckt felet möjligen sköts upp till ett senare tillfälle. Sammantaget så borde er reklamation, om den lämnades tämligen omgående från tidpunkten då hundens vikt, päls och allergiframkallande egenskaper gjorde det klart för er att felaktighet förelåg, anses ha lämnats inom skälig tid.Eftersom hunden är felaktig så har ni rätt att kräva omleverans, prisavdrag eller hävande av köp (Köplag 30 §). Jag förutsätter dock att säljaren endast hade denna hund, varvid omleverans inte kan komma i fråga. Eftersom omleverans inte kommer i fråga så kan ni direkt kräva prisavdrag eller hävning av köpet (Köplag 37 § första stycket). Om ni kräver prisavdrag så ska avdraget beräknas på skillnaden mellan hundens värde i felaktigt skick och avtalsenligt skick vid tidpunkten för avlämnandet. Eftersom en blandrasig hund enligt er redogörelse kostar mellan 5000 och 6000 kronor, och ni fick betala 10 000 kronor, så har ni rätt till ett avdrag à åtminstone 4000 kronor (Köplag 38 §). Om säljaren insåg eller borde ha insett att ni köpte hunden i syfte att ha ett allergivänligt husdjur så har ni, mot bakgrund av att hundens allergiframkallande egenskaper med stor sannolikhet är av väsentlig betydelse för er och er släkt, rätt att kräva hävning av köpet istället för prisavdrag (Köplag 39 § första stycket). Ni får dock inte häva köpet om ni inte meddelar säljaren om hävning inom skälig tid från tidpunkten då ni borde ha märkt att hunden var blandrasig (Köplag 39 § andra stycket).Eftersom ni sannolikt redan har lämnat säljaren meddelande om felet inom skälig tid så bör ni tämligen omgående lämna meddelande om hävning av köpet, om detta är vad ni önskar göra. I annat fall kan ni kräva prisavdrag. Eftersom ägarens dotter uppenbarligen har någon form av fullmakt för att hantera förhållandet mellan er och den förre ägaren så rekommenderar jag att ni vänder er till henne i den mån ni inte får tag i hennes mamma. Med vänlig hälsning

Rätt till hävning av bilköp?

2015-11-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Om man köper en bil av en privat person som säger att den har eget företag och bilen visar sig dagen efter vara felaktig har man då rätt och häva köpet?
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Beroende på om säljaren sålde bilen i egenskap av företagare, eller s.k. näringsidkare, eller om han sålde den för sin egen personliga räkning, så gäller olika lagar. I det förra fallet är konsumentköplagen tillämplig enligt 1 § och i det senare fallet är köplagen tillämplig enligt dess 1 och 4 § §. Eftersom detta inte framgår av din fråga, så besvarar jag frågan ur båda tänkbara scenarion:Om säljaren sålde bilen i egenskap av näringsidkare (d.v.s. om han handlade för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten, se 1 § 6 stycket konsumentköplagen).I detta fall är som sagt konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig. Vad krävs för att du ska ha rätt att häva köpet i denna situation? Först och främst måste ett fel föreligga (då du inte nämner dröjsmål) i enlighet med 16-21 § § KKöpL. Eftersom du skriver i frågan att bilen är felaktig så utgår jag från att så är fallet.Om varan är felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köpet. För att få åberopa felet måste dock en reklamation ske enligt 23 § KKöpL. Om detta har skett, och köparen har krävt en annan åtgärd än avhjälpande eller prisavdrag, har säljaren trots detta rätt enligt 27 § att välja någon av dessa påföljder, om det kan ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Om du med andra ord kräver hävning, så kan säljaren i första hand trots detta erbjuda sig att själv avhjälpa felet.Om avhjälpande eller prisavdrag inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen enligt 28 § häva köpet, om förutsättningarna i 29 § är uppfyllda. I 29 § föreskrivs, att köparen har rätt att häva köpet, om felet är av ”väsentlig betydelse för honom”. Med detta avses att en helhetsbedömning ska göras, d.v.s. om det finns någon särskild anledning varför det inte är tillräckligt att säljaren åtgärdar felet eller bekostar ett sådant avhjälpande. Felet kan t.ex. vara av väsentlig betydelse för dig om du var i snabbt behov av bil, och att bilens felaktiga skick helt har förfelat syftet med ditt köp. Mot bakgrund av den information du angivit i frågan är detta svårt att bedöma. Det kan dock sägas att om felet är sådant att det för en köpare i allmänhet är av liten betydelse, så måste du bevisa att det är av väsentlig betydelse just i ditt fall.Slutsats: rätt till hävning kan alltså föreligga, om felet är av väsentlig betydelse.Om säljaren sålde bilen i egenskap av privatperson.I detta fall är som ovan nämnt köplagen (KöpL) tillämplig. I princip gäller samma enligt denna lag som enligt konsumentköplagen. Skillnaderna består framförallt i att köplagen är dispositiv enligt 3 §, vilket betyder att om du har avtalat om något annat med säljaren än vad som anges i lagen, så gäller ert avtal. Om inget annat har avtalats så gäller emellertid enligt lagen följande:Precis som ovan så måste ett fel föreligga och felet måste ha reklamerats (17-21 och 32 § § KöpL). Hävning är även i detta fall subsidiärt till avhjälpande och omleverans, 36 § KöpL. Om inte detta kommer i fråga, så kan hävning krävas om förutsättningarna i 39 § är uppfyllda. I 39 § anges att ”avtalsbrottet ska vara av väsentlig betydelse” för köparen, och att säljaren ska ha insett eller borde ha insett detta. Angående ”väsentlig betydelse” så gäller samma som ovan beskrivet, men därutöver måste alltså säljaren vara i s.k. ond tro om att felet var av väsentlig betydelse för dig. Han ska t.ex. ha haft kännedom om att du var i direkt behov av bil eller liknande. I annat fall föreligger inte rätt att häva köpet.Slutsats: för att ha rätt att häva köpet enligt köplagen, så måste felet dels vara av väsentlig betydelse, och dels så måste säljaren antingen ha insett detta eller borde ha insett det faktumet.Hoppas du upplever att du fått din fråga besvarad. Har du övriga frågor eller funderingar är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar,

Konsumentköplagen vid bilköp - fel och reklamation

2015-11-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |hejsan, jag och min sambo köpte en ny bil fredagen 30 okt 2015. Säljaren nämnde ingenting om att centrallåset i bagageluckan inte fungerar. Samt att nyckeln inte fungerar till låset i dörren till förarsidan. Endast en nyckel fick vi till bilen med. Dom nämnde heller ingenting om att bilen behövde en hjulinställning och balans av alla fyra däck. Dessutom var ett däck olagligt när vi köpte bilen , . Detta är fel vi upptäckt när vi kört bilen i 2 dagar. Har jag och min sambo rätt att få ersättning för och få allt detta fixat av säljaren. Är en bilfirma.
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga! När du köper en bil av en bilfirma skyddas du av konsumentköplagen. I 16-19 §§ stadgas att du som konsument ska kunna förvänta dig att varan lever upp till vad som följer av avtalet samt vad säljaren uppgett i samband med köpet. Avviker bilen från detta kan fel föreligga, vilket du som konsument har rätt att reklamera enligt 23 §. Om ni ska reklamera bör ni göra detta så snart som möjligt, helst inom två månader från det att ni upptäckte felet - då håller ni er inom ramen för vad som anses vara skälig tid. Reklamationen bör ske skriftligt för att ni vid eventuell tvist ska kunna bevisa att reklamation skett.Om det är fel på bilen kan ni i samband med reklamationen kräva att säljaren rättar till felet eller levererar en likvärdig bil utan kostnad enligt 22 & 26 §§.Hoppas att detta svar kan vara till hjälp.Lycka till!Vänligen,

Konsumentköplagens giltighet mellan privatpersoner

2015-11-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag har köpte en cykel (en heldämpad, framdämpare och bakdämpare, MTB) i andra hand. Jag har kvitto kvar på cykeln. Cykeln är drygt ett år gammal och har använts uteslutande på ett sådant sätt som kan förväntas att man använder en cykel. Dvs det har inte skett någon åverkan eller onormalt slitage på cykeln.Nu har låsanordningen för framdämparen slutat fungera. Jag lämnade då in cykeln till en auktoriserad ÅF för det märke jag har på MTBn.De hävdar då att garantin endast gäller första ägaren. När jag tittar på tillverkarens hemsida så har de 5 olika garantier för ramen, växlar etc. som alla är olika långa. Någon är hela cykelns livstid och någon är 5 år. Men samtliga gäller endast första ägaren enligt deras hemsida.Nu undrar jag, gäller inte konsumentköplagen för cyklar oavsett ägare så länge man har kvitto kvar?Om den gäller, hur länge gäller isf lagen och vem har bevisbördan under perioden för att cykeln inte har utsatts för mer än vad den är gjord för, att det inte är fabriks eller tillverkningsfel?Det verkar som att cykelhandlaren alltid hänvisar alla sina kunder till cykeltillverkarens garantier oavsett märke och aldrig informerar kunden om konsumentköplagen så jag blir osäker på om den ens gäller för cyklar?Tacksam för svar
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Konsumentköplagen gäller för lösa saker, ex. livsmedel, kläder, bilar cyklar m.m. Konsumentköplagen gäller dock endast för köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument, 1§. Eftersom du inte har ingått något köpavtal med butiken som sålde cykeln gäller inte konsumentköplagen för det köpet. Ni har helt enkelt inte någon avtalsrelation.För fel i produkter som säljs mellan privatperson gäller istället köplagen. Köplagen är inte tvingande utan utgångspunkten är istället att produkten ska hålla den standard som avtalades om vid köpet, 3§.Finns det inget särskilt avtalat kan du dock vända dig mot den du köpte cykeln av och rikta anspråk på grund av fel i varan, 17§. Du kan därefter, om du lyckas visa att ett fel föreligger som säljaren ansvarar för, kräva avhjälpande, prisavdrag m.m. Se 31-40§§.Hoppas att detta besvarade din fråga.Vänligen