Avtalsfrihet, beloppskrav vid e-handel

2015-10-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Får en butik som endast verkar på nätet, e-handel, välja att sätta en ordergräns på ett visst belopp, även om de har produkter för under det beloppet och även om produkterna ej går att köpa annat än på internet då de ej har fysiska butiker? Om jag, som konsument, vill handla för under detta belopp och betalar fraktavgift, får butiken verkligen då sätta en beställningsgräns som tvingar mig att köpa någon till vara ifall jag ens vill ha möjlighet att beställa? Tack!
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Utgångspunkten i svensk rätt är avtalsfrihet vilket innebär att det är upp till var och en att bestämma om man vill ingå ett avtal eller inte, med vem man ska ingå avtalet och vad det avtalet ska innehålla.Undantag från huvudregeln finns och det kan vara t.ex. att ett avtal måste ha viss form (skriftligt) eller att avtalet inte får begränsa rättigheter som ges till vissa grupper t.ex. konsumenter eller arbetstagare.Det finns ingenting i konsumentlagstiftningen som kan tvinga en butik, vare sig det handlar om fysiska butiker eller inte, att ingå avtal med dig för ett visst antal produkter eller till ett visst pris. Det är alltså butikens avtalsvillkor som gäller så länge det inte strider mot någon tvingande regel i konsumentlagstiftningen.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Internationellt köp av lös sak

2015-10-27 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Muntliga åtaganden utöver vad som står i kontrakt.Vi köp av båt i Danmark lovade säljaren att fixa de fel som vi tillsammans hittade vid visning innan leverans. Vid leverans fanns fortfarande ett fel pga att reservdelarna inte hade kommit, vilket säljaren lovade att skicka så fort de kom. Nu har det gått 3 månader och vid min senaste förfrågan om delarna hävdade säljaren att han inte orkade dra i frågan mer och hänvisade till köpekontraktet där det står skrivet att varan säljs i befintligt skick, vilket stämmer. Att säljaren skulle ta ansvar för även detta slöts muntligt efter att kontraktet upprättats. Har dock på mail och sms där säljaren lovar att skicka delarna så fort de kommit. Vilket juridisk rätt har jag att driva ärendet vidare? Köpet är gjort privat.
Ophelia Wigström |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på Lawline! Eftersom köpet är gjort i Danmark så har avtalet vad man kallar internationell karaktär, vilket innebär att det föreligger en naturlig anknytning till mer än ett land. I det här fallet är det avgörande för det första om ni har valt vilket lands lagar som ska tillämpas på avtalet (gjort ett lagval), det vill säga om ni har bestämt att vid tvist ska antingen Sveriges eller Danmarks köplagar tillämpas. Om ni inte har gjort ett lagval i kontraktet för köpet så är det enligt IKL (https://lagen.nu/1964:528) 4§ säljarens lands lagar som ska tillämpas, i det här fallet dansk köplag, om det inte är så att beställningen har mottagits i Sverige eller att säljaren har hemvist (bor) i Sverige. Detta är en komplicerad fråga och jag behöver mer information kring avtalet för att kunna ge ett mer tydligt svar på Er fråga. Utifrån svensk lag så har säljaren brutit en grundprincip, pacta sunt servanda (avtal ska hållas) och det i sig medför ett rätt för Er att gå till domstol och få tvisten prövad, det är en rättighet som grundar sig i art. 6 Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter som vi har inkorporerat i vårt svenska rättssystem. Muntliga avtal är giltiga och värda ika mycket som skriftliga, problemet är bevisningen men eftersom ni har både mail och SMS låter som ni har en stabil grund att utgå ifrån.Vill du ha vidare utredning på frågan för att se om det är värt tid och pengar att ta tvisten vidare till domstol rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger. Hoppas att svaret var till din hjälp. Du är välkommen att kontakta Lawline igen om du har flera frågor. Vänliga hälsningar,

Reklamation vid distansköp

2015-10-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Köpte en ghd plattång för 1700:- på nätet för ca 3 månader sedan, nu har den gått sönder och jag ska skicka tillbaka den. Problemet är nu att jag inte har kvittot kvar för köpet. Jag valde avbetalning via handelsbanken finans och det är det enda i pappersväg jag har. Räcker det? Vad säger jag till nätföretaget? Kan jag få mina pengar tillbaka eftersom jag inte vill ha en ny plattång?Ytterst tacksam för svar!
Theresa Ermstål |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Jag utgår i mitt svar från att du inhandlat plattången i egenskap av konsument. Vid köp på internet gäller distansavtalslagen (här) som är ett komplement till konsumentköplagen (här). Enligt 2 kap. 10 § distansavtalslagen finns en 14 dagars ångerrätt vid köp på internet inom Sverige eller övriga EU. För att ångra ett köp behöver du inte motivera varför du inte vill ha varan. Den här ångerfristen börjar löpa från dagen du tar emot varan men tidigast från när du fått information om ångerrätten. Om säljaren inte har informerat dig om ångerrätten har du ett år på dig att ångra köpet.Om ångerfristen skulle ha löpt ut har du ändå rätt att reklamera varan om den är felaktig enligt 23 § KKL. Vad som menas med fel i vara framgår i 16 § KKL. Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet, förpackning och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om varan avviker från detta eller något annat som köparen med fog kunnat förutsätta anses den vara felaktig. Om varan inte fungerar är den felaktig. Dock nämner du att plattången efter 3 månader slutat fungera. För att du ska kunna reklamera plattången måste du kunna visa att felet som lett till att den slutat fungera fanns redan vid leveransen och inte har uppstått på grund av omständigheter efter leveransen. Reklamationsfristen gäller i tre år från att du tagit emot varan, 23 § 3 st. KKL. Dock måste du åberopa felet för säljaren inom två månader från det att du upptäckt felet, 23 § 1 st. KKL.En viktig förutsättning är dock att du kan styrka ditt köp. Det här kan du göra i form av ett sedvanligt kvitto men även kontoutdrag eller liknande går bra.Om du uppfyller ovanstående förutsättningar för reklamation och varan anses felaktig så har du enligt 22 § KKL rätt till påföljderna avhjälpande eller omleverans i första hand och till sist hävning av köpet, 26 och 27 §§ KKL.En annan sak du kan ta reda på är om du fått någon garanti på ditt köp och om den kan vara till hjälp i denna uppkomna situation.Hoppas det löser sig!Vänliga hälsningar,

Fel i vara

2015-10-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag köpte en moped som såldes som en 2001 men som nu jag märkt någon månad i efterhand är en 1998. Säljaren sa även att den gått felfritt osv under hela hans ägo men jag har fått laga mopeden flertalet gånger redan efter första veckan. Jag vill ha kvar mopeden då jag lagt mycket pengar på den nu men vill ha ersättning av säljaren då jag inte ens prutade utan gav utsatt pris då den gick normalt när jag provkörde den på plats i 3 minuter. Vad har jag för rättigheter? Mvh Tobias
Mikaela Wedbäck Pizevska |Hej,Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline. Gällande lagFörst och främst är det avgörande huruvida du köpt modeden från en privatperson eller från en näringsidkare (ett företag). Som jag förstår din fråga har du köpt mopeden av en privatperson. Det gör köplagen (KöpL) tillämplig. När är det fel i vara? Det är fel i en vara om den avviker från vad du som köparen har haft fog att förutsätta (17 § 3 st. KöpL). Likaså är det fel i vara om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § 1 st. KöpL). Köparens undersökningsplikt innan och efter köpEn köpare kan inte göra felpåföljder gällande för sådant som hen visste om när hen köpte varan. Köparen har normalt ingen skyldighet att undersöka en vara före köp, men möjligheten att göra felpåföljder gällande påverkas i två fall: 1) När köparen faktiskt har undersökt varan före köpet. 2) När köpare trots uppmaning från säljaren underlåtit att undersöka varan. I dessa båda situationer avskärs köparens möjligheter att göra gällande fel i varan för sådant som köparen, med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, borde ha märkt (20 § 1-2 st. KöpL). Härvid ska beaktas hur långtgående undersökningen varit eller borde ha varit och vilka praktiska möjligheter köparen haft att vid undersökning upptäcka felet. Noggrannheten i köparens undersökning får avgöras av vad en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt. Men när säljaren agerat i strid mot tro och heder kan köparen åberopa ett fel som han märkt eller bort märka vid undersökning.Köparen måste även ganska omgående efter köpet undersöka varan (31 § 1 st. KöpL). Denna undersökning påverkar när reklamationen ska ha skett.Reklamation i tidKöparen får inte åberopa att en vara är felaktig, om hen inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (32 § 1 st. KöpL). Köparen måste åtminstone ange det fel som görs gällande. Köparen kan vid ett senare tillfälle meddela vilken påföljd som göras gällande.FelpåföljderVid fel i vara kan avhjälpande eller omleverans av vara i första hand komma på fråga. Om säljaren inte avhjälper, fast än att hen är skyldig att göra så, kan köparen få ersättning för eget avhjälpande. Förutsättning är att reklamration avseende påföljderna avhjälpande eller omleverans skett i tid. För det fall avhjälpande eller omleverans inte är aktuellt, kan prisavdrag bli relevant. Hävning av köpet är möjligt om det är fråga om fel som är av väsentlig betydelse. (34-39 §§ KöpL)Vad gäller i ditt fall? Det är troligen så att det är fråga om fel i vara i ditt fall. Dels eftersom du fått fel uppgifter om mopedens årsmodell, dels eftersom mopeden så strax efter köp går sönder. Fösta frågan är om du, när du provkörde mopeden, redan då borde ha upptäckt de fel som först efter köpet upptäckt. Om så är fallet kan du inte göra gällande någon påföljd gentemot säljaren. Vad som ytterligare gör det svårt i ditt fallet är att du först nu ett par månader efter vill påpeka felet för säljaren. En reklamation av ett fel måste ske inom skälig tid efter att undersökning efter köpet gjorts och/eller fel har upptäckts. Det ena felet är skicket på mopeden. Från det att du upptäckte det felet har du haft skälig tid på dig att reklamera säljaren. Nu har det gått ett par månader och därför har du troligen inte rätt att reklamera felet längre och då har du inte heller rätt till ersättning för ditt egna avhjälpande. Vad gäller det andra felet, felaktigt angiven årsmodell, ser det annorlunda ut. Frågan är om du borde ha upptäckt felet redan tidigare vid undersökning som du skulle ha gjort efter ditt köp? Om du borde ha upptäckt felet då, har reklamationstiden förmodligen gått ut. Men om du ej borde ha upptäckt felet och nu precis upptäckt det, kan du reklamera detta till säljaren. Påföljd som blir aktuell skulle då vara prisavdrag, eftersom avhjälpande och omleverans inte är rimligt. Det kan absolut vara värt att försöka kommunicera med säljaren och genom god kommunikation försöka komma överens om en uppgörelse som passar er båda. Jag hoppas att detta svar kan vara någorlunda till hjälp och vägledning. Med vänlig hälsning,

Fått faktura trots utnyttjad ångerrätt

2015-10-27 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hejsan, för ungefär 3 månader sen nu så gick jag in i ett avtal med Phonefamily angående mobil och bredband. Dock passade detta ej mig och jag brukade min 14 dagars ångerrätt och skickade in allt, samma paket. Dock visade det sig att de bara registrerade mitt ångrande för mobilen och behöll avtalet på bredbandet på mig utan min vetskap eller godkännande. De skickade för 3 veckor sen en faktura på samtliga månader.Hörde av mig samma dag och fick svar att de ska kolla upp det, dock har de varken kollat upp eller hört av sig tillbaka, ringt dem 6-7 gånger under denna 3-veckorstid, samma svar varje gång men senast idag fick jag höra att de inte gjort något åt detta. Förfallodagen för fakturan sker nu på onsdag och jag vet inte vad jag ska ta mig till?!Måste jag nu helt plötsligt betala denna faktura för att inte bli skickad på kronofogden, och hur skall jag gå till väga för att få den att ta och lösa detta, efter så många försök är det ju helt klart att de ej verkar ha planer på att lösa detta från deras sida?!Borde jag polisanmäla dem för avtalsbrott eller går det att lösa det på ett lättare sätt?Tack på förhand för råd till en vilsen konsument.
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Det finns ingen lagstadgad rätt att ångra ett köp som har gjorts i en butik. Det framgår inte av din fråga om du har ingått avtalet i en butik eller t.ex. på distans eller utanför Phonefamilys affärslokal. Eftersom det verkar på din fråga som att du fick 14 dagars ångerrätt utgår jag från att du ingick avtalet utanför Phonefamilys affärslokal. Då gäller distansavtalslagen, där ångerrätten regleras i 2 kap. 10 §.På din fråga verkar det som att du har utnyttjat ångerrätten på rätt sätt. Du har meddelat Phonefamily att du ville använda din ångerrätt och skickat tillbaka den utrustning du har fått till bredbandet. För att undvika att få betalningsanmärkning hos Kronofogden är mitt råd att du ska bestrida fakturan. Du kan läsa mer om bestridande av faktura samt ladda ner en mall för att göra detta på konsumentverkets webbsida med konsumentrådgivning: Hallå konsument. Det går att bestrida fakturor som man inte anser att man ska betala även om de inte är s.k. "bluffakturor". Det är Phonefamily som måste bevisa att du är betalningsskyldig, och därför kan du bestrida alla fakturor du får som har med bredbandet att göra utan att riskera betalningsanmärkning. Det är viktigt att du sparar en kopia på de bestridanden du skickar eftersom det finns en risk att Phonefamily tar ärendet till domstol om de anser att du ska betala. Då hjälper det dig mycket om du har sparat bevis på att du har bestridit fakturan/fakturorna.Hoppas mitt svar är till hjälp för dig!Vänliga hälsningar,

Uppskjuten leveranstid på säng - vilka rättigheter har konsumenten?

2015-10-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag har beställt en säng från ilva för mer än 3 månader sen och tills idag har jag inte fått den. De lovar att jag ska få den varje gång jag ringer och klagar men de håller inte sina löften. Det enda jag har fått är 300 kr i presentkort. Jag undrar bara vad mina rättigheter är? Kan jag få möjlighet till ersättning då jag har sovit på golvet i 3 månader och jag har en dålig rygg?Tack!
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.För köpet av sängen gäller konsumentköplagen, som ger dig som konsument vissa rättigheter. Om du och säljaren har kommit överens om en tidpunkt när du ska få sängen, och du inte får sängen då, föreligger dröjsmål på säljarens sida (om inte förseningen beror på dig), enligt 9 § konsumentköplagen. Dina rättigheter som köpare vid säljarens dröjsmål är att du får hålla inne betalningen samt kräva att säljaren fullgör köpet eller häva köpet. Du kan även kräva skadestånd från säljaren. Detta regleras i 10-14 §§ konsumentköplagen. Du behöver alltså inte betala någonting förrän du fått sängen. Du har ringt och krävt att få sängen och därför har du nu rätt att häva köpet, om du vill det. Då gäller inte avtalet längre och du får tillbaka dina pengar om du har betalat för sängen i förskott.Du har, enligt 14 § konsumentköplagen, rätt till ersättning för den skada du lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Skadestånd på grund av säljarens dröjsmål omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, prisskillnad om man köpt en dyrare vara istället för att man inte fick varan i tid eller annan förlust på grund av dröjsmålet, 32 § konsumentköplagen. Att du varit tvungen att sova på golvet är tyvärr inget som du kan få ersättning för enligt konsumentköplagen.Vänliga hälsningar,

Förbjudet att ta ut avgift vid kortköp

2015-10-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! idag fick vi lära oss att enligt svensk lag får inte en butik ta ut en extra avgift om man vill betala med kort för lägre summor (många butiker skriver t.ex.för köp under 50 kronor tar vi en avgift på x kr) jag undrar var i lagtexten det står? hade velat veta kapitel och paragraf
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Det stämmer att det är olagligt, det har det varit sedan 2010. Det lagrum du söker efter är 5 kap. 1 § 4 st i Lag (2010:751) om betaltjänster.

Ångerrätt för köp av hundvalp?

2015-10-21 i Köplagen
FRÅGA |Jag (privatperson) har sålt en hundvalp till en äldre dam utan ett köpeavtal.Nu har damen tröttnat och kräver att jag ska ta tillbaka hunden och betala samma summa hon betalade.Där är alltså inga fel på valpen utan hon har helt enkelt bara tröttnat.Det har gått över 2 månader sedan hon fick valpen.Vad säger lagen? Kan hon kräva att valpen ska tas tillbaka?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Det finns inte någon skyldighet att erbjuda så kallad ångerrätt eller returrätt, såvida det inte är fråga om ett köp av lös egendom eller tjänster via internet eller postorder hos en näringsidkare. Eftersom du och köparen inte har kommit överens om ångerrätt, prövotid eller dylikt i ert muntliga avtal så har inte köparen rätt att kräva att du tar tillbaka valpen och att du betalar tillbaka vad hon har erlagt vid köpet på grund av att hon har tröttnat på den.Det finns dock inget som hindrar er från att komma överens i efterhand om att du återtar valpen, om ni båda exempelvis anser att det är för valpens bästa. Exempelvis så kanske du har bättre möjligheter än din motpart att hitta en ny köpare som är villig att ta hand om valpen. Med vänlig hälsning