Om köpare som inte är kontaktbar

2016-03-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag sålde en tröja via en sida med en Köp och Sälj grupp. Personen har skickat mig pengar för både plagget och för frakt (70kr + 45kr frakt). När jag då ska posta får jag reda på att det krävs ett större paket som kostar 30kr mer (köpte inte det paketet som var för litet). Har då hört av mig till personen om hon vill skicka 30kr till eller om hon vill ha tillbaka pengarna. Hon har inte gett mig sin adress ännu heller, men hon har inte hört av sig på en vecka.Vad gör jag? Kan hon komma om flera veckor och kräva pengar/plagget? Vad är mina rättigheter som säljare och vad är köparens rättigheter?
Amani Ali |Hej och tack för din fråga!Eftersom det handlar om ett köp mellan två privatpersoner så är Köplagen (KL) tillämplig, men även Avtalslagen (AvtL) är tillämplig.Enligt 3 § KL råder det avtalsfrihet mellan parterna. Som jag uppfattar det, kom ni överens om ett specifikt pris som köparen betalade till dig och därefter insåg du att frakten skullen bli dyrare än vad du hade räknat med. Här kommer avtalslagen in och säger i 1 § att ett avtal är bindande för de som har ingått avtalet. Dvs att om ni har bestämt att köparen ska betala ett visst belopp (115 kr i det här fallet) så är det 115 kr som gäller. Hade ni däremot bestämt att köparen ska betala 70 kr för plagget + frakt, utan att ange ett bestämt belopp, så hade du kunnat kräva att köparen ska betala 75 kr frakt (45kr + 30kr). Det går givetvis att avtala om att köparen ska betala 30 kr mer för frakten, men då måste köparen gå med på det enligt avtalslagens regler.Det går dock att angripa problemet på ett annat sätt. Enligt 50 § KL ska köparen medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av henne/honom för att säljaren ska kunna fullgöra köpet. Detta innebär kort och gott att köparen har en skyldighet att bidra till viss hjälp för att köpet ska kunna genomföras, tex att skicka sin adress. Om du som säljare inte har köparens adress, kan du inte skicka iväg paketet och då kan köpet inte genomföras. Att köparen har fört över pengar till dig, talar för att köparen vill genomföra köpet och köparen har också medverkat till att köpet ska kunna ske, däremot har adressen inte skickats. Köparen har alltså delvis brustit i sin medverkan till att fullgöra köpet.I 51 § KL står det att om köparen inte betalar i rätt tid eller medverkar till köpet enligt 50 § 1st. och det inte beror på säljaren (dig) så får du kräva betalning eller annan fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Det måste dock röra sig om ett avtalsbrott av väsentlig betydelse för att du ska få lov att häva köpet, 55 § KL. Frågan är om underlåtenhet att skicka sin adress kan anses vara ett avtalsbrott av väsentlig betydelse. Om köpet hävs bortfaller säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala och medverka till köpet. Detta innebär att eventuella prestationer ska återgå, dvs att köparen i det här fallet ska få tillbaka sina pengar. Detta följer av 64 § KL.Kortfattat innebär ovanstående att du bara kan få 30 kr till av köparen om köparen går med på det, och om köpet inte blir av så ska köparen få tillbaka sina pengar.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fel i köpt bil (däck)

2016-03-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Köpte en bil av en bilfirma. På vägen hem, kände jag vibration i bilen när bilen kom upp i högre hastighet. Tänkte att det ville vara smart att få balansera däcken, då jag antog att det var detta som var felet då jag upplevt det förut. Skulle köra 70 mil hem, så det var viktigt att detta blev ordnat.När jag kommer till Däckia i centrala Stockholm så får jag höra att vinterdäcken är helt slut, och att jag absolut inte får köra vidare på dem. Enligt dem, var det bara ett alternativ som var aktuellt, och det var att köpa nya däck till bilen för att kunna köra hem. Ringde försäljaren som sålde oss bilen och berättade att jag fått problem, och att vinterdäcken som var på bilen var helt färdiga. Han ville se bilder, så detta skickade jag naturligt vis.Han menade vidare att det absolut inte var något fel på dessa, och att jag redan fått rabatt på bilen och att det inte var aktuellt att han skulle betala för nya däck.Dealen var att jag fick rabatt för att köpa sommardäck till bilen, då detta inte var något som ingick. Det fanns såklart inte en tanke på att efter ett par kilometer måste köpa nya vinterdäck för att dem som stod på bilen var separerade och enligt Däckia "farliga att köra med"Jag vet att jag borde undersökt däcken bättre innan avslutad handel, men detta gjordes inte grundigt nog pga lite kunskap. Har jag rätt till att kräva ersättning för detta? Osäker på vilka rättigheter jag har i förbindelse med detta.Tacksam för svar via mailJennifer
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!På din situation gör jag bedömningen att konsumentköplagen (KKöpL) är tillämplig. Detta grundar jag i att du verkar vara en privatperson (konsument) och bilfirman du köpt bilen av verkar vara en näringsidkare, samt att transaktionen gäller ett köp av lös sak (en bil) (se KKöpL 1 §). Lagen är tvingande till din förmån (3 §). Detta innebär att bilfirman inte kan åberopa eventuella överenskommelser er emellan som avviker från lagens bestämmelser om de är till din nackdel. Din situation berör att det skulle vara fel på den köpta varan (bilen). Dessa situationer regleras i 16 § KKöpL. Enligt bestämmelsen ska varan (bilen) i fråga om (bl.a.) kvalitet överrensstämma med vad som följer av avtalet. Således är mitt första svar på din fråga att det måste avgöras utifrån tolkning av ert avtal (köpekontrakt t.ex) huruvida bilen skulle säljas med de däck du fått. Denna fråga kan jag tyvärr inte vidare bedöma då jag inte har tillgång till ert avtal. Är det så att däcken enligt avtalet ska anses vara felaktiga gäller dock det jag säger i nästa stycke. Ska de inte anses felaktiga har du tyvärr ingen möjlighet till ersättningÄr det så att det inte kan anses framgå vilken kvalitet däcken ska ha enligt avtalet gäller enligt 16 § KKöpL att de ska bl.a. vara ägnade för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används. Däcken som medföljde bilen torde enligt denna bestämmelse vara att anse som felaktiga om de är av den beskaffenhet som du beskriver. Du har då rätt att enligt 22 § KKöpL kräva avhjälpande som första åtgärd vilket innebär att bilfirman med största sannolikhet ska byta däcken åt dig. Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline!

Återgående av handpenning vid fel i vara

2016-03-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Kan man få tillbaka handpenning som erlagts på en begagnad bil hos bilfirma.Handpenningen betalades på uppmaning av säljaren per telefon för att garantera bilen till mig!Hade då enbart sett bilen på bilder som annonserades på blocket, vid samtal med bilföretagets säljare så framkom det att bilen är begagnad och inte skulle ha några fel som påverkade skicket för bilmodellen och årtalet. Men vid besöket och provkörningen så upptäcker jag brister som gör att jag inte vill köpa bilen av bilföretaget.Kan jag nu få tillbaka den erlagda handpenningen på 5000 kronor?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga. HandpenningenI sin dom NJA 2012 s. 1095 anger HD hur handpenningavtal regleras i svensk rätt. Har handpenningavtal ingåtts där köparen åtar sig att ersätta säljaren dennes skada om köpet inte fullgörs är det bindande för köparen. Handpenningsavtalet kan leda till att köparen blir ersättningsskyldig upp till handpenningens belopp för sådana skadeståndsposter som försätter den skadelidande i samma ekonomiska situation som om något avtal inte hade kommit till stånd (det s.k. negativa intresset). Ersättningen avser utgifter för förhandling, avtalsingående och uppfyllelse eller förberedelse för uppfyllelse av avtalet. Härutöver kan ersättning utgå för s.k. dispositionsförluster, t.ex. en sådan förlust för säljaren om han har avböjt att träffa ett fördelaktigt avtal med någon annan i förlitan på att avtalet med den förste köparen skulle bli bindande Har parterna avtalat om att handpenningen i sin helhet ska vara förverkad ifall det förutsatta köpeavtalet inte ingås, får inställningen i svensk rätt anses vara att förverkandeöverenskommelsen inte är bindande i den utsträckning som den ger säljaren en rätt till ersättning för mer än det negativa intresset.Har parterna ingått ett handpenningavtal men inte angett konsekvenserna av att köparen inte fullbordar köpet, får det i normalfallet anses vara underförstått att köparen ska utge ersättning enligt det negativa intresset - med handpenningen som tak - om ett bindande avtal inte kommer till stånd.Du anger att du erlagt handpenningen på uppmaning av säljaren per telefon för att ”garantera” bilen till dig. Av frågan framgår det inte om vad som har avtalats i handpenningavtalet. Du vill inte köpa bilen för att du upptäckt brister när du åkt till säljaren för att provköra bilen, trots att säljaren har inte angett att bilen skulle ha några fel som påverkade skicket för bilmodellen och årtalet.Handpenningavtal ingås normalt som sagt för att köparen åtar sig att ersätta säljaren dennes skada om redan ingånget köpeavtal inte fullföljs. Fullföljs köpeavtalet som vanligt avräknas handpenningbeloppet från köpeskillingen när betalning för bilen ska erläggas. I svensk rätt blir man bunden av ett avtal när parterna i fråga uttrycker sina avsikter att binda sig och når en ovillkorad överenskommelse om avtalsbundenhet. Muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga avtal och ska hållas.För att kunna häva köpet och återfå erlagd betalning, handpenning, krävs att det föreligger ett fel i bilen. Annars anses du begå ett kontraktsbrott genom att inte fullfölja köpeavtalet. Som nämnt har då säljaren rätt att behålla en så stor del av handpenningen för att täcka skador enligt det negativa intresset. Fel i bilenDu anger att du inte vill köpa bilen för att den har brister som du upptäckt när du besökte säljaren för att provköra bilen. Av frågan framkommer det inte vad dessa brister är och om de kan leda till att bilen anses som felaktig. Då köparen är en privatperson och säljaren är en näringsidkare regleras i detta fall frågan om fel i vara i konsumentköplagen (1990:932).Enligt 16 § konsumentköplagen ska bilen i fråga om art, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om inte annat följer av avtalet ska bilen vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används och stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat. Annars ska bilen anses vara felaktig. Bilen ska vidare anses felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande bilens egenskaper eller användning som säljaren kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet eller om bilen i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Enligt 18 § konsumentköplagen anses bilen vara felaktig om den är så bristfällig att dess användning medför påtaglig fara för liv eller hälsa. Enligt 19 § konsumentköplagen föreligger fel även om bilen inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet.Av din fråga uppfattar jag det som att bilen inte stämmer överens med den beskrivning som säljaren har lämnat, och att säljaren före köpet har underlåtit att upplysa dig om bristerna i bilen som du har räknat med att bli upplyst om. Hade du vetat om dessa brister skulle du inte ingå ett avtal om att köpa bilen. Är detta fallet anses det som sagt enligt 16 § konsumentköplagen föreligga ett fel i bilen. Påföljder vid felÄr bilen felaktig ska du åberopa det genom att reklamera det till säljaren inom skälig tid, vilket följer av 23 § konsumentköplagen. Enligt 27 § konsumentköplagen gäller det att om köparen kräver en annan påföljd än avhjälpande av felet eller omleverans (antagligen blir omleverans inte aktuellt då bilen är begagnad och säljaren har nog inte en till identisk begagnad bil), har säljaren trots detta rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet om åtgärden kan ske inom skälig tid och utan kostnad för eller väsentlig olägenhet för köparen.Enligt 28 § konsumentköplagen gäller det att om avhjälpande inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen får köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet. Vidare får köparen häva köpet enligt 29 § konsumentköplagen om felet är av väsentlig betydelse för honom. SlutledningDet innebär således att, trots att du kräver att få köpeavtalet hävt p.g.a.. felet, säljaren har en rätt att försöka avhjälpa felet. Sker som sagt detta inte eller om det inte är möjligt har du rätt enligt 29 § konsumentköplagen att häva köpet och återfå erlagd betalning, dvs. handpenningbeloppet. Anses bilen inte vara felaktig eller säljaren erbjuder sig avhjälpa felen kan du ändå välja att inte fullfölja köpet. Enligt 37 § konsumentköplagen har köparen rätt att avbeställa varan innan den har avlämnats. Säljaren har då inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning. Som nämnt har då säljaren rätt att göra avdrag från handpenningen för vissa utgifter. Av förarbetena till konsumentköplagen framgår det att det är som säljaren har bevisbördan för att visa att han faktiskt har kostnader. Annars ska hela handpenningsbeloppet återgå till dig. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.Hälsningar,

Ångerrätt vid köp av prenumeration

2016-03-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej jag köpte en prenumerationstjänst på internet men nån timme efter så ångrade jag mig och vill inte vara medlem på denna sida, hur ska jag göra för att företaget inte ska ta kräva mig på pengar då de säger att 14 dagars ångerrätt inte omfattar prenumerationstjänster på internet? Mvh
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När du handlat något av en en näringsidkare utan att ni träffas, exempelvis när du handlar via internet, ingår du ett ”distansavtal”. Den lagen som blir tillämplig då är Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. I 10 § stadgas att konsumenten har en ångerrätt på 14 dagar från det att avtalet ingåtts. I 11 § p.1 stadgas dock ett undantag som innebär att ångerrätten inte gäller om tjänsten har börjat fullgöras och konsumenten samtyckt till detta. I 11 § finns dock andra mer specifika undantag du kan läsa vidare i men skulle gissa på att det är det nämnda undantag som är aktuellt(men vet inte exakt vad din prenumeration avser och innehåller). Så troligtvis har detta stått med i avtalet som stod som villkor för prenumerationen.Genom att betala för prenumerationen har du ansetts ha samtyckt till detta. Dvs. prenumerationen har påbörjats direkt när du betalat för denna och därmed har din ångerrätt försvunnit. Men jag skulle rekommendera dig att gå tillbaka och läsa igenom vad avtalet säger om detta dvs. villkoren för prenumerationen. Sägs inget om detta ska du ha ångerrätt och kan därmed få dina pengar tillbaka. Med andra ord en allmän regel att ångerrätt inte gäller vid prenumeration finns inte men det finns vissa undantag. Hoppas detta var till hjälp. Med Vänliga Hälsningar,

Ersättning för skador vid utfört arbete

2016-03-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, Vi anlitade en firma för att förbereda vår pool inför vintern så att inget skulle gå sönder/skadas. De gjorde något fel så aggregatet läckte ca 25 kubikmeter vatten under vårt nyrenoverade hus (totalrenoverat alla ytskickt/golv/badrum etc under 6 månaders tid) vilket orsakade stora sättningskador. Vår försäkring täcker åtgärderna men vi kommer att behöva flytta ut i minst två månader då de behöver blåsa ut bottenvåningen för att kunna stabilisera grunden och därefter behöver de åtgärda alla ytskickt på ovanvåningen då det är sprickbildningar på alla väggar, samt dörrar och fönster kärvar. Vi har två små barn under 3,5 år. Kan man på något sätt få ekonomisk kompensation från poolfirman för omaket som vi måste gå igenom pga deras inkompetens/slarv? Tusen tack på förhand! Maria
Elin Gustafsson |Hej och tack för din fråga till Lawline!Som det låter på din beskrivning av händelseförloppet tycker jag det verkar som att ni har rätt till skadestånd från firman enligt Konsumenttjänstlagen, (KtjL). Jag har gjort utdrag från några paragrafer för att illustrera vad ni kan ha rätt till: 31 §: ..."Näringsidkarens skadeståndsskyldighet på grund av fel eller dröjsmål omfattar även ersättning för skada på föremålet för tjänsten eller annan egendom som tillhör konsumenten"... (Detta kan då innefatta skador på fastigheten.)32 §: ..."Näringsidkaren är i övrigt skyldig att ersätta skada som tillfogas konsumenten, om skadan har vållats genom försummelse på näringsidkarens sida".... (Om det går att visa näringsidkarens försummelse.)Jag skulle starkt råda er att ta personlig kontakt med en yrkesverksam jurist som hanterar skadeståndsfrågor eller fastighetsrätt för att kunna gå vidare med anspråken på rätt sätt! Kontakta gärna vår samarbetspartner Familjens jurist för vidare rådgivning.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Köplagen eller konsumentköplagen?

2016-03-28 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag undrar vilken lag som blir tillämplig om jag i egenskap av privatperson säljer min häst till en företagare i hästbranschen?Tack på förhand!
Erica Leufstedt |Hej och tack för din fråga!Av din fråga tolkar jag det såsom att du agerar utanför någon form av näringsverksamhet och därför inte kan anses vara näringsidkare, samt att köparen handlar inom sin näringsverksamhet och därför ska betraktas som näringsidkare. Under dessa förutsättningar blir Köplagen (1990:931), tillämplig på avtalet, jfr Köplagen 1§. Detta gäller även om du skulle agera inom ramen för en näringsverksamhet eftersom ni då skulle ses som två jämställda parter. Konsumentköplagen (1990:932) kommer, enligt samma förutsättning som ovan, inte att bli tillämplig på försäljningen. För att Konsumentköplagen ska bli tillämplig krävs att den säljande parten är näringsidkare och att köparen är konsument, i ditt fall är situationen den motsatta och lagen tillämpas således inte, jfr Konsumentköplagen 1§. Enda tillfället då Konsumentköplagen kan aktualiseras är ifall du skulle agera inom en näringsverksamhet, och att köparen skulle anses handla utanför sin och ses som konsument. Av din fråga har jag svårt att tolka det som att så är fallet.Definitionerna av konsument och näringsidkare framkommer av 1§ Konsumentköplagen. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Fel i vara

2016-03-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpte en husbil i december av en husvagn och husbilsfirma och fick 6 månaders garanti på den, har nyss upptäckt en fuktskada i golvet och troligtvis i väggen bak, fuktskadan fanns garanterat där när jag köpte den då golvet är helt ruttet.Jag ska åka och visa upp den kommande vecka, om dom säger att dom vill ta in den för reparation direkt och vi står utan husbil i vår och eventuellt sommar om det vill sig illa, kan jag kräva nån sorts ersättning eller återköp?Vill ju absolut inte stå utan husbil i vår/sommarMed vänlig hälsning/Jesper
Johanna Gustafsson |Hej!Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Vid fel i vara gäller enligt konsumentköplagen en rätt både för köpare och säljare att i första hand vidta reparation eller omleverans av varan, 26-27§§ KKL. Säljaren ska då vidta reparationen inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för dig. I förarbetena till konsumentköplagen anges att om en köpare vid reparation hindras använda varan under en längre tid (längre än en vecka om särskilda förutsättningar inte föreligger) kan du som köpare istället göra gällande prisavdrag eller hävning av köpet enligt 28-29§§ KKL. Dock kan säljaren genom att erbjuda dig en annan husbil under reparationen minska olägenheten för dig och således kunna utnyttja sin rätt att avhjälpa felet och inte ge dig rätt till prisavdrag eller hävning. Hoppas du får en fin sommar med husbilen!

Rättigheter vid fel i vara

2016-03-23 i Köplagen
FRÅGA |Hej, Förra veckan köpte jag en begagnad porslinsdocka på blocket för 700kr. Dockan var antik och skulle enligt ägaren vara tillverkad 1921. Jag samlar på antika porslinsdockor och såg detta som en bra affär. När jag fick hem dockan upptäckte jag att det var en kopia och tillverkad 1999. Jag känner mig lurad av köpet och undrar om jag kan häva köpet? Vad har jag för möjligheter?
Erica Leufstedt |Hej, tack för din fråga!Jag utgår från att du köpte dockan av en annan privatperson, och i detta fall är tillämplig lag Köplagen (1990:931) (KöpL). 18§ KöpL stadgar att fel i en köpt vara anses föreligga när varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföring av varan eller annars före köpet, som kan antas ha inverkat på köpet. Om säljaren angav att dockan hade vissa egenskaper och var av viss beskaffenhet, som sedan inte visade sig vara sanna, är varan således att se som felaktig under förutsättning att säljaren inte kände eller borde ha känt till uppgifterna vid försäljningen. Kan det konstateras att ett fel föreligger och säljaren inte kände till eller borde känt till det, gäller följande: Enligt 20§ KöpL får du inte åberopa fel i en vara som du borde ha känt till innan köpet. Det föreligger som regel ingen undersökningsplikt för dig som köpare, och din möjlighet att åberopa fel i varan påverkas endast om du faktiskt vidtog en undersökning eller efter uppmaning från säljaren underlät att vidta undersökning. I den situationen kan du inte åberopa fel som du borde ha upptäckt, så länge inte säljaren agerat i strid med tro och heder. Fel kan endast göras gällande av dig som köpare om felet förelåg innan du har mottagit varan, jfr 21§ och 13§ KöpL. Att felet förelåg tidigare har du bevisbördan för. Föreligger ett fel i varan har du som köpare en rad möjligheter att åberopa mot säljaren enligt 30§ KöpL. Du har först en plikt att undersöka varan när du mottar den, 31§ KöpL, vilket av vad du skriver verkar som att du har gjort. Vidare måste du till säljaren reklamera felet och ange önskad påföljd enligt 32§ KöpL. Detta ska ske inom skälig tid med en yttersta gräns på två år. Har säljaren handlat i strid med tro och heder har du obegränsad tidsfrist. I första hand ska säljaren få möjlighet att avhjälpa felet eller vidta en omleverans och då sända dig rätt vara, se 34§ och 36§ KöpL. Hävning eller prisavdrag aktualiseras om inte omleverans eller avhjälpande är aktuellt, se 37§. Detta kan till exempel vara då säljaren inte äger en sådan docka som köpeavtalet avser och inte kan anskaffa den utan oskälig kostnad eller olägenhet. Hävning kan enligt 39§ KöpL göras om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta vid försäljningen. Du måste meddela säljaren att du önskar hävning, vidta en hävningsförklaring, för att ha rätt att häva köpet. Har säljaren handlat i strid med tro och heder så att avtalet på den grunden är ogiltigt, eller om säljaren varit grovt vårdslöst, krävs ingen särskilt hävningsförklaring. Du kan även kräva prisavdrag enligt 38§. Du bör således kontakta säljaren, påpeka felet och vilken påföljd du vill aktualisera för att nå en lösning.Du har vidare rätt till skadestånd om du lider skada på grund av att varan är felaktig, vilket stadgas i 40§ och 67§ KöpL. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,