Fel boarea på bostadsrätt

2017-06-13 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har nyligen köpt en bostadsrätt i stan. I objektbeskrivningen sades det att lägenheten var 43 kvm, samt att uppgifterna kom från bostadsrättsföreningen. Jag hade ingen anledning att misstro detta, och köpte alltså lägenheten för 3 950 000kr (91860 kr/kvm). Jag får tillträde till lägenheten 3 juli. Nyligen var jag och mätte de olika rummen, och jag insåg att boarean inte kommer upp i ens 38 kvm. Jag har kontaktat en certifierad boareamätare för att komma och göra en korrekt mätning. Handpenning är redan betalad, men jag undrar nu vilka möjligheter/rättigheter jag har som köpare att få en prisreduktion om det visar sig att boarean faktiskt är mindre? Har jag rätt att få prisreduktion motsvarande kvadratmeterpriset? Har jag rätt att häva köpet och få tillbaka handpenningen i sin helhet om säljaren inte går med på prisreduktion? Tacksam för svar
Alvaro Castro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst kan man konstatera att vid köp av bostadsrätt så gäller köplagen då bostadsrätt räknas som lös egendom, 1 § KöpL. Denna lag gäller i de fall annat inte har blivit avtalat mellan köpare och säljare, lagen är nämligen dispositiv, 3 § KöpL.Felbedömningen görs först och främst enligt vad avtalet stadgat. Så som jag tolkar dig så står det i avtalet att bostadsrätten ska ha en viss boarea och att detta inte stämmer överens med den verkliga. Alltså föreligger det ett fel, 17 § 1 st KöpL. I detta fall kan även 18 § KöpL vara aktuell, där stadgas att varan, i det här fallet bostadsrätten, skall anses vara felaktig om den avvikit från sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren eller någon för säljarens räkning har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet.När man konstaterat att ett fel föreligger kan man gå vidare till vilka påföljder som aktualiseras.Vid fel på bostadsrätten har du som köpare rätt att kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd, 30 § KöpL. I detta fall så kan man inte avhjälpa felet eller leverera en ny bostadsrätt. Således är det istället prisavdrag och hävning som blir aktuellt. Men för att få åberopa att bostadsrätten är felaktig måste du reklamera detta inom skälig tid till säljaren, 32 § KöpL.Du har rätt till prisavdrag enligt 37 § KöpL och avdraget beräknas enligt 38 § KöpL. Du har dock inte rätt till prisavdrag vid köp av bostadsrätt på offentlig auktion.Ett alternativ om du vill ta denna fråga vidare är att vi på Lawline kan hjälpa dig.För att komma i kontakt med en av våra jurister kan du antingen ringa eller mejla oss.Telefonnummer: 08-533 300 04Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00Epost: info@lawline.sevänligen,

Förbudsskyltar

2017-06-12 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Idag skulle jag bära väska i butiken för att handla men de skyltar att "bära väska i butiken förbjud " . Får butiker skylta så här?
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline! Butiker har rätt att sätta upp förbudsskyltar utanför sin affär. Detta gäller så länge skyltarna inte är diskriminerande. Om de förbjuder vissa väskor eller klädesplagg som bara bärs av en specifik folkgrupp eller människor som utövar en specifik religion, är detta inte acceptabelt. Däremot är det inte förbjudet att sätta upp skyltar om att affären inte vill att kunder tar med sig väskor in, för att exempelvis undvika snatterier. Det du kan göra är att tala med butikspersonalen om det går att lösa ändå, men det är i slutändan butikens frihet att välja vilka de handlar med, så länge det inte är diskriminerande. Med vänlig hälsning,

Hävning vid köp av häst

2017-06-09 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej: Vi sålde vår 8 åriga ponny den 28 mars i år. I slutet av april återkommer köparna med besked om att han har börjat att stegra när de ska rida ut med honom. I övrigt inga fel.Vi har haft honom i 3 år och under denna tiden varit installade vid tre olika stall. Vid alla dessa stallen har min dotter ridit ut men honom såväl själv som i sällskap och utan någon som helts incident. Förra hösten (efter att inte ha ridit honom ordentligt på några månader) började hon komma igång med ridningen på nytt. Allt gick bra tills hon en dag skulle rida ut med honom. Då ville han inte rida ut utan började att motarbeta min dotter. Han stegrade aldrig men lyfte lite på framhovarna som protest. Vi gick tillbaka och red honom i paddocken istället. veckan därpå gjordes ett nytt försök, och då försökte han igen men då blev min dotter riktigt arg och röt till samt smackade till med piskan baktill . Därefter hade han inga fler problem med att rida ut igen.Vi informerade de nya köparna att ryttaren måste isf vara sträng och säga ifrån på skarpen o ponnyn börjar tramsa. Det tycktes som att detta funkade men så igår fick jag ett mejl från mamman som nu vill reklamera honom och häva köpet.Vi kan inte se detta som att det skall vara ett fel på hästen utan ett handhavandefel och således skall köpet ej hävas. Han blev besiktigad i samband med försäljningen och gick igenom. Vi har aldrig haft problem med honom. Vem har rätten på sin sida?
Jessica Konduk |Hej,Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Det framgår inte om du sålt hästen som en privatperson eller en näringsidkare därför kommer jag kort att ta upp båda alternativen i mitt svar. Hästar ses som ”lösa saker” i lagens mening. Om du har sålt hästen i egenskap av privatperson till en annan privatperson är det köplagen (KöpL) som blir tillämplig, medan om du sålt hästen som näringsidkare är det i konsumentköplagen (KKöpL) som blir tillämplig. Om hästen har sålts mellan privatpersoner I 17 § KöpL framgår att varan, i ditt fall hästen, ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Om det inte står något annat i avtalet ska varan dessutom vara ägnad för det ändamål sådana varor normalt används, eller för det särskilda ändamål som varan var avsedd att användas av köparen om säljaren måste insett det och köparen haft skäl att lita på säljarens sakkunskap och bedömning. Om varan avviker från vad som står i 17 § eller något annat som som köparen "med fog" kunnat förutsätta så är varan att anse som felaktig. När det gäller en ridhäst så dels ska den då följa vad som står i avtalet, utan att ha sett ditt avtal är det svårt att uttala sig närmare. Fel skulle exempelvis kunna vara om hästen enligt avtal har en viss utbildningsnivå och att detta inte stämmer med verkligheten eller att hästen på grund av veterinära anledningar/hälsoskäl inte kan användas som ridhäst på den avtalade nivån. I dessa fall blir 17 § andra stycket aktuellt. Att varan ska kunna användas till det som sådana varor normalt används för innebär att hästen ska kunna ridas. Men i 17 § 2 st. 2 punkten anges att varan ska uppfylla det särskilda ändamål köparen avsett, om säljaren insett det. I 18 § KöpL står att en vara ska uppfylla vad säljaren angett om "egenskaper och användning" i t.ex. reklam, i ditt fall i annonsen, om det kan antas ha inverkat på köpet. Jag vill poängtera att vi på Lawline inte kan uttala oss säkert om ett enskilt utan att ha sett avtal mm, så bedömningen blir generell och baserad på enbart den information som framkommit i frågan. Enligt 20 § KöpL kan säljaren dock inte som fel åberopa något denne borde ha känt till vid köpet. Om köparen fått undersöka varan får denne heller inte åberopa sådant som borde ha upptäckts vid undersökningen. Det här är köparens sk undersökningsplikt. När det gäller köp av häst anses normalt ingå i undersökningsplikten att själv undersöka hästen, provrida den och även att låta en veterinär undersöka hästen. Det framstår även som att du har informerat om att hästen ibland börjar ”tramsa” och att man då måste vara sträng i hanteringen av hästen.I ditt fall har du som jag förstår av din fråga att hästen besiktigades innan köpet och att den då inte hade några fel. Köparen verkar då ha uppfyllt sin undersökningsplikt om denne lät undersöka hästen. Enligt 21 § KöpL ska säljaren svar för sådana fel som fanns vid köpet, även om de var dolda. När det gäller hästar brukar man sätta stor tilltro till veterinärens bedömning, även om olika veterinärer kan ha olika åsikt. Köparen bör i så fall ha något intyg som styrker ett dolt fel på hästen för att kunna häva köpet. Om köparen fått en felaktig vara, så kan köparen kräva omleverans av en ny felfri vara, prisavdrag eller häva köpet. Köparen har även rätt till skadestånd (30 §, 40 § 67 §). Dock måste köparen reklamera varan för att kunna åberopa någon av följderna av fel i varan (32 § ). Reklamation ska enligt köplagen ske "inom skälig tid" efter det att felets upptäckts, och senast inom 2 år efter att köparen tagit emot varan. När man reklamerar behöver man inte ange vilken följd av reklamationen man önskar, alltså om man vill häva, ha prisavdrag etc. Det räcker med en sk neutral reklamation. Vad skälig tid är framgår inte av lagtexten och får bedömas från fall till fall. Vid fel i fastighet har t ex en reklamation efter 4-5 månader ansetts skett inom skälig tid enligt NJA 2008 s. 1158 och hänsyn togs till köparens kunskap och omständigheterna i övrigt m.m.Om hästen ä såld av en näringsidkareOm hästen är såld av en näringsidkare är reglerna om varans beskaffenhet, beskrivning av egenskaper vid reklam, när varan anses felaktig samt kraven på undersökningsplikten identiska med köplagen samt att säljaren endast svarar för fel som förelåg när varan avlämnades. En viktig skillnad i konsumentköplagen är att där anses som huvudregel fel som visat sig inom 6 månader efter köpet ha funnits vid köpet. Säljaren måste bevisa att felet inte förelåg vid köpet. (I köplagen däremot är det köparen som måste bevisa att ett fel förelåg vid köpet). Då felet på hästen visat sig inom sex månader efter köpet innebär det att om konsumentköplagen är tillämplig så måste säljaren bevisa att hästen inte hade fel vid köpet (se 20 a §). I övrigt är påföljderna vid fel i varan; omleverans, prisavdrag eller hävning samt rätten till skadestånd. Den stora skillnaden är alltså bevisbördan under de sex första månaderna, där det som köpare räcker att påvisa ett fel för att säljaren ska vara tvungen att vidta en åtgärd på grund av det, om denne inte kan bevisa att felet inte fanns vid köpet. En annan skillnad är att när det gäller reklamation så ska den även enligt KKöpL göras inom skälig tid, men där har det preciserats att inom två månader efter det att köparen märkt felet alltid är att anses som skälig tid. Den totala tiden som man har på sig att reklamera är tre år jfr med två år i KöpL. SvarDet framstår som att köparen har reklamerat i tid oavsett vilken lag som är tillämplig enligt ovanstående. Om du har sålt hästen som privatperson till annan privatperson bör du kräva att köparen styrker fel på hästen med exempelvis intyg från veterinär om denne hävdar dolt fel, förutsatt att köparen fullgjorde sin undersökningsplikt innan köpet och att denne gavs möjlighet att undersöka hästen. Eftersom hästen undersöktes innan köpet och då var felfri samt att ni har upplyst köparen om hur hästen ska hanteraskan köparen alltså inte i efterskott åberopa fel som denne kände till eller borde ha känt till vid köpet, enligt 20 § köplagen. Ifall något slags konsumentförhållande föreligger har du som säljare däremot ett större ansvar för fel som åberopats inom 6 månader från köptillfället. Kan ni inte komma överens är det risk att ni får avgöra saken i domstol förutsatt att inte annat står i avtalet om hur en eventuell tvist ska lösas. Det innebär dock en ekonomisk risk om du skulle förlora målet. Om hästen kostade under ett halvt prisbasbelopp (ett prisbasbelopp år 2017 är 44 800 kr) kan saken avgöras genom förenklat tvistemål vilket gör kostnaderna även vid en förlust förutsebara och begränsade. Var hästens pris mer än ett halvt prisbasbelopp får det handläggas i ett vanligt tvistemål, där den förlorande parten oftast får betala motpartens rättegångskostnader och sina egna. Om du har en hemförsäkring så är det obligatoriskt för sådana att innehålla rättsskydd, vilket innebär att du får ersättning för dina rättegångskostnader. Rekommendation Min rekommendation är att du dels talar med ditt försäkringsbolag och tar reda på hur rättsskyddet i din hemförsäkring ser ut, dels att du talar med en jurist om ditt specifika fall och får en mer preciserad bedömning av dina möjligheter att vinna en domstolstvist. Därefter får du ta ställning till om du är villig att ta risken. Du bör med hjälp av en jurist och eventuellt veterinär bedöma om det föreligger fel i varan enligt ert köpavtal, eller p.g.a. vad du som säljare har utlovat och om köparen har uppfyllt din undersökningsplikt.Du bör i vart fall kräva en hävningsförklaring från köparen om det inte tydligt framgår av mejlet varför denne vill häva köpet. Som du förstår kan jag inte råda dig angående vem som har rätten på sin sida eller om det är värt det att ta tvisten till domstol eller inte utan att ha sett avtalet och ha kännedom om alla omständigheter kring försäljningen av hästen. Den bedömningen måste göras av en jurist som har tillgång till alla fakta och är mer insatt i just ditt fall.Om du vill anlita Lawline Juristbyrå kan du få hjälp med att granska avtalet och bedöma om det är värt att tvista vid domstol till en fast kostnad. I så fall är du välkommen att mejla mig jessica.konduk@lawline.se Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,

Är köp av underårig giltigt?

2017-06-05 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej.Om en 17 årig tjej kommer och köper en valp av mig. Kan hennes föräldrar kräva mig att ta tillbaka valpen? Köpekontrakt är skrivet.
Annie Karlsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om barns rätt att företa rättshandlingar finns i Föräldrabalkens (FB) 9 kap, det hittar du här. Som huvudregel får inte en person som är under 18 år själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser, 9 kap 1 § FB. Jag tolkar det som att tjejens föräldrar inte givit sitt samtycke till köpet och avtalet är därför ogiltigt. Eftersom avtalet är ogiltigt ska prestationerna återgå, vilket innebär att du ska få tillbaka valpen och tjejen ska få tillbaka de pengar hon har betalat, 9 kap 7 §, första stycket FB. Om tjejen har uppgett falska uppgifter om att hon varit 18 år är hon emellertid skyldig att i skälig omfattning ersätta eventuella förluster som du drabbats av till följd av avtalet 9 kap 1 §, andra stycket FB.Det finns en del undantag till underårigas rätt att företa rättshandlingar utan föräldrarnas samtycke. Exempelvis har barn över 16 år rätt att själva råda över vad de tjänat genom eget arbete, 9 kap 3 § FB. Har den underårige ett eget hushåll får denne företa rättshandlingar som sedvanligen företas för dessa ändamål, 9 kap 2a § FB. Om den underårige driver egen rörelse får rättshandlingar företas inom ramen för rörelsen, 9 kap 5 § FB. Det är svårt för mig att bedöma huruvida något utav undantagen är tillämpliga då jag inte har all information. Sammanfattningsvis är alltså köpeavtalet ogiltigt om tjejen köpt hunden utan sina föräldrars samtycke och inget av undantagen är tillämpliga, och till följd därav ska prestationerna återgå. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan vi reklamera köpet?

2017-06-12 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Gäller en grästrimmer som köptes April 2015. använd sommaren 2016. På våren 2017 fungerade den inte. lämnad till säljaren. Enligt säljaren har motorn "pajat".Tycker att Reklamationsrätten borde gälla. Kan vi i föreningen åberopa den? Och ersättas en likvärdig?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Vid reklamation av ett köp kan antingen köplagen eller konsumentköplagen bli tillämplig. Köplagen är tillämplig när både säljaren och köparen är företag eller privatpersoner. Konsumentköplagen är tillämplig när säljaren är företag och köparen är privatperson (konsument).Enligt köplagen får köparen av varan endast reklamera inom skälig tid efter det att han eller hon har upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Reklamerar köparen inte inom två år, efter det att han eller hon har tagit emot varan, förlorar köparen rätten att reklamera om inte annat följer av exempelvis en garanti. (Köplagen 32 §).Enligt konsumentköplagen får köparen reklamera varan om detta sker inom skälig tid efter det att köparen har upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Om köparen reklamerar inom 2 månader efter det att han eller hon har upptäckt felet ska reklamationen anses ha skett i rätt tid. 2 månader är dock inte reklamationsfristen utan längre tid kan godtas om reklamationen sker inom skälig tid. Reklamerar köparen inte inom tre år, efter det att han eller hon har tagit emot varan, så förlorar köparen reklamationsrätten om inte annat följer av exempelvis en garanti. (Konsumentköplagen 23 §).Ifall er förening räknas som en näringsidkare så kommer köplagen att gälla och då kommer reklamationstiden att vara två år från och med April 2015.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Vad kan jag göra om butiken dröjer med att laga min mobil?

2017-06-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejDen 10 januari 2017 köpte vi en Iphone 6 på www.mobilfynd.se. Vi köpte den där eftersom att det var vår son som skulle köpa den och vi inte ville bli blåsta och att de erbjöd 1 års garanti. Vi betalade 4 749 kr för telefonen vilket är ganska mycket mer än vad motsvarande kostade på t.ex. Blocket vid den tiden. Den 22 mars kontaktade jag dem via kundtjanst@mobilfynd.se och ville reklamera telefonen då det var något fel på skärmen. Tiden gick och i mitten av maj beslutade vi att skicka in telefonen till dem. Jag kontaktade dem då och bad om Svarspostadress för REK-post. Jag fick den ganska snart och skickade inte telefonen REK den 24 maj 2017. Sedan dess är det tyst från dem. Jag har kontaktat dem via e-post, ringt de få telefonnummer jag hittat, skickat SMS till VD. Efter ett par dagar svarade han "Hej Pierre, jag undersöker det här imorgon eftermiddag. Därefter är det tyst.Eftersom det är en så pass dyr telefon är jag mycket angelägen om att gå ut som vinnare i det här ärendet. Jag ringde just polisen för att göra en polisanmälan men de hänvisade mig till Konsumentombudsmannen och er.Tacksam för snabb hjälp
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt till avhjälpande eller omleveransNär fel föreligger i en köpt vara har du som köpare rätt att få felet åtgärdat genom avhjälpande eller omleverans inom skälig tid (26 § konsumentköplagen). Enligt förarbetena till konsumentköplagen ska säljaren avhjälpa felet inom maximalt ett par dagar; i annat fall bör du som köpare erbjudas en ersättningsvara (prop. 1989/90:89 s. 122). En väntetid på så pass många veckor som i ditt fall är enligt min bedömning långt över vad som kan anses skäligt.Vad du bör göra nuMitt råd till dig är att i första hand skriva ett brev där du kräver att butiken skickar en annan telefon till er (omleverans) eftersom de inte verkar ha möjlighet, alternativt tid, att åtgärda felet i din sons telefon. Om butiken inte kan erbjuda en ny telefon eller åtgärda felet i den gamla telefonen har du rätt att häva köpet, vilket innebär att du lämnar tillbaka telefonen och får pengarna tillbaka (28 § konsumentköplagen).Om butiken inte går med på ditt kravOm butiken säger nej till ditt krav rekommenderar jag att du kontaktar Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kostnadsfritt prövar tvister mellan näringsidkare och konsumenter. ARN:s beslut är visserligen inte bindande, men de flesta näringsidkarna brukar rätta sig efter deras beslut. Om butiken fortfarande inte svarar digFår du fortfarande inget svar från butiken kan du ansöka om stämning hos tingsrätten. Skicka först ett brev till butiken där du förklarar att du har för avsikt att ta ärendet till domstol om de inte går med på dina krav (förhoppningsvis räcker detta för att butiken ska förstå att du menar allvar). Tänk på att det kostar 900 kr att ansöka om stämning. Denna kostnad kan du dock kräva att motparten ersätter om tingsrätten dömer till din fördel.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att använda kommentarsfältet här nedanför.Hälsningar,

Har köpeavtal ingåtts av näringsidkare eller konsument?

2017-06-05 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag är egenföretagare med F-skatt och undrar hur man avgör om jag handlat varor som privatperson eller företagare med tanke på t.ex. konsumentköplagen vs köplagen.Om jag handlar i en butik på nätet som riktar sig mot både företag och privatpersoner och uppger mitt namn, adress och personnummer för att handla en produkt som både mitt företag och jag privat har användning för, är det jag privat eller företaget som handlat då? Mitt personnummer är ju även organisationsnumret i firman. Betalar jag kontant vet ju inte butiken om det är firmans eller privata sedlar och betalar jag med företagskortet som är kopplat till firman skulle jag kunna bokföra det som ett s.k. eget uttag där jag betalar med firmans pengar men betalar skatt och köpet blir privat.
Helin Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur man bedömer när du, som bedriver en näringsverksamhet, köper varor i egenskap privatperson respektive näringsidkare. Denna bedömning har betydelse för frågan om huruvida det är köplagen (1990:931) (här) eller konsumentköplagen (1990:932) (här) som ska tillämpas på köpet. Enligt 1 § 1 st. konsumentköplagen (här) gäller konsumentköplagen lag köp av lösa saker som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet säljer till en konsument huvudsakligen för enskilt ändamål. Frågan är om du vid ett enskilt köp bör anses ha handlat i din yrkesmässiga verksamhet, eller om du bör anses ha handlat huvudsakligen för enskilt ändamål.Enligt förarbetena till konsumentköplagen ska en person anses vara konsument om varan som köpeavtalet gäller är avsedd huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Konsumentköplagen gäller även om varan är avsedd att i mindre mån användas till annat än enskilt ändamål. Det är alltså avsikten du hade när du ingick köpeavtalet som är avgörande för frågan om huruvida du har handlat som näringsidkare eller som privatperson.I förarbetena sägs vidare att det i princip inte behöver vara synbart för säljaren att du har handlat i egenskap av konsument. Däremot borde konsumentköplagen inte tillämpas på köpet, om säljaren har vilseletts av köparens handlande. Detta innebär att om en vara beställs under ett företags firma, torde beställaren sålunda normalt inte anses som konsument.Sammanfattningsvis avgörs frågan om huruvida du har handlat som privatperson eller näringsidkare, av ditt ändamål med köpet.Jag hoppas att detta svar var till hjälp!Vänligen,

Konsumentens rätt att få arbetet utfört enligt avtalet

2017-06-01 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Vi har monterat ett uterum åt en kund, vi har gjort markarbete, grund/altandäck och även monterat stommen hos kunden. Så långt är alla nöjda.När vi skulle lägga på kanalplasttaket så sågade vi skivorna några centimeter för korta. De ska enligt monteringsanvisningen vara 7 cm längre.Uppe på taket kommer en anslutningsplåt monteras in mot väggen som går ut cirka 150 mm på taket. Under taket ska det sitta en list intill fasaden.Detta innebär att vår lösning på problemet är att flytta ner tak skivorna och skenorna dessa 7 cm vilket ändå inte kommer synas eller påverka konstruktionen.Vi har även fått bekräftat från leverantören av isolertaket/uterummet att deras materialgarantier gäller även om vi gör vår lösning istället för exakt enligt monteringsanvisningen.Kunden har heller inte kunnat påvisa vad det skulle ha för betydelse mer än att kunden vill ha det enligt monteringsanvisning. Vi har åtagit oss att följa monteringsanvisning i första hand.Kunden vill hellre att vi beställer ett nytt isolertak som kostar cirka 20 000 kr istället för vår lösning som då i princip inte kostar något extra i materialkostnad.Vi anser att det är oskäligt att vi ska köpa ett nytt tak när takets garantier gäller även med vår enklare lösning och det utseende mässigt också ser likvärdigt ut.Så har vi rätt att göra vår lösning ? eller måste vi byta hela isolertaket ?
Emil Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga rör skyldigheten att följa monteringsanvisningarna. För att besvara frågan kommer jag att fastställa gällande rätt och därefter ge förslag på en lösning.Gällande rättDet här är en avtalsrättslig fråga och exakt hur ni formulerat er i det aktuella avtalet styr vad som är rätt eller fel i denna situation. Eftersom jag inte har tillgång till avtalet så kan jag inte ge ett 100 % korrekt svar. Huvudregeln är emellertid det gamla latinska uttrycket ”pacta sunt servanda” dvs. avtal ska hållas. Har ni avtalat om att ni som utför arbetet ska följa monteringsanvisningarna så är det också vad som gäller. För det fall det inte är möjligt att utföra arbetet så som det ursprungligen är tänkt så måste båda parter vara överens om förändringen. Entreprenören kan som regel inte ensidigt förändra konstruktionen utan samtycke från personen som beställt tjänsten.Detta gäller särskilt när det är så att entreprenören genom ett misstag gjort så att arbetet inte kan färdigställas i enlighet med det överenskomna avtalet. Om det är så att ni inte monterar i enlighet med monteringsavtalet är min bedömning att det föreligger fel hos tjänsten enligt 9 § Konsumentköplagen:”Tjänsten ska anses felaktig, om resultatet avviker från 1. vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, 2. sådana föreskrifter eller myndighetsbeslut som väsentligen syftar till att säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt, eller 3. vad som därutöver får anses avtalat.”I kommentaren till lagen finns ett antal punkter som definierar detta ytterligare och som skulle kunna stämma överens med denna situation. näringsidkaren brustit i den omsorg som kan krävas för att tillgodose beställarens intressen oberoende om vem som orsakat bristen, det finns brister i arbetet, det finns avvikelser som inte kan hänföras till någondera part eller som beror på näringsidkaren. Påföljderna vid fel framgår av 16 § Konsumenttjänstlagen:”Är tjänsten felaktig utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida, får konsumenten hålla inne betalningen enligt 19 §. Han får vidare kräva att felet avhjälps enligt 20 § första stycket eller också göra avdrag på priset eller häva avtalet enligt 21 §.Dessutom får konsumenten kräva skadestånd av näringsidkaren enligt vad som sägs i 31 §.I fråga om konsumentens rätt till skadestånd av någon annan än näringsidkaren finns bestämmelser i 33 §.”Det finns därmed en reell risk att konsumenten i efterhand kan kräva avhjälpande eller någon annan påföljd om det är så att ni mot konsumentens vilja uppför konstruktionen i strid med avtalet. Därför är det i ert intresse att direkt avhjälpa felet. Jag antar att detta skulle kosta betydligt mer i ett senare skede.LösningDet är tyvärr så att arbetet ska utföras i enlighet med avtalet. Min rekommendation är därför att ni beställer ett nytt isolertak och utför tjänsten korrekt för att undvika problem längre fram. Det hade varit något annat om det inte hade varit fysiskt möjligt att utföra arbetet enligt monteringsanvisningarna men i det här fallet, när problemet grundar sig på ett misstag från er sida, finns inte så mycket att göra.För kortare uppföljande frågor nås jag på emil.blomqvist@lawline.seMed vänlig hälsning,