Krav på viss form av leverans av vara

2016-10-28 i Köplagen
FRÅGA |Jag har sålt en vara på Tradera och jag och köparen kommer inte överens om fraktsätt. I annonsen så angav jag att frakten var 1 kr, fraktsättet var "Alternativt leveranssätt" och i annonstexten skrev jag att köparen betalar frakten och att vi kommer överens om bästa sätt att skicka varan på. Köparen, som bor ca 10 min bilfärd från mig, betalade för varan och då jag frågade om han vill hämta själv eller om jag skulle skicka det på Posten så kom det fram att han ansåg att han hade betalt 1 kr för frakt och att jag var skyldig att skicka honom varan och själv bekosta detta.Han hänvisade till att Traderas regler gäller, att det är otillåtet att ange frakt på det sätt jag gjort. Jag insåg mitt misstag och förklarade att jag mer än gärna kunde köra med bil till honom och lämna varan, men det vägrar han att acceptera.Jag har haft kontakt med Tradera kring det och det stämmer att jag gjorde fel angående sättet jag angav frakt på men det finns inga regler för honom att luta sig mot för att vägra mitt leveranssätt eftersom det inte går att utesluta egen frakt med bil som "Annat leveranssätt". Inte heller står det angivet att frakten måste utföras av fraktbolag.Jag erbjuder honom "Annat leveranssätt" som innebär att jag lämnar varan till honom mot priset av den redan betalade summan om 1 kr.Köparen vill nu häva köpet men jag vill inte behöva sälja varan igen då det innebär att jag riskerar att få mindre betalt vid en ny auktion. Vad händer om jag inte vill häva köpet?
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Köp mellan två privatpersoner regleras i avtalslagen och köplagen.I den avtalsrättsliga doktrinen framgår att auktonen endast är bindande om säljaren klargör detta innan auktionen sätter igång. Som jag tolkar ditt fall har sådant förbehåll inte gjorts i annonsen. I vissa fall kan avtal ändå uppstå genom konkludent handlande, exv. att man betalar i utbyte mot en prestation som i ert fall. Personen som vann auktionen har betalat för varan och fraktkostnad efter att ha vunnit auktionen, ni har därefter närmare diskuterat leveransen. Huvudregeln är att köparen får hämta varan där säljaren bor, se 6 § köplagen. I frågan framgår däremot att du begärde 1 kr för frakt, frakt är synonymt med leverans. Köparen har alltså rätt att få varan levererad. I annonsen framgår emellertid inte hur leveransen kan ske, vilket innebär att du som säljare har rätt att leverera den på det transportsätt som du vill. De enda reglerna som berör leverans/avlämnande tar sikte på tiden och riskövergången snarare än leveranssättet, jfr 9 § samt 13 - 16 §§ köplagen. Avlämnande ska ske inom skälig tid från köpet. Om säljaren vill häva köpet måste säljaren ha dröjt med avlämnandet och att dröjsmålet varit av väsentlig betydelse för köparen. Om du inte dröjer med att leverera varan till kunden borde det inte vara några problem att leverera den själv.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Riskens övergång vid köp

2016-10-28 i Köplagen
FRÅGA |Vad innebär riskens övergång? När sker den och hur kan man som säljare/köpare skydda sig?
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka regler angående riskens övergång som gäller beror på vilka avtalsparterna i köpet är. Är köparen konsument och säljaren näringsidkare är konsumentköplagen (KköpL) tillämplig medan köplagen (KöpL) reglerar andra köp, ex. de mellan två privatpersoner eller mellan två näringsidkare. Av denna anledning har jag valt att dela upp mitt svar i två delar eftersom det inte framgår av din fråga vilken typ av köp som avses.Inledningsvis kan dock konstateras att i det fall köparen bär risken är denne skyldig att betala varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren, se 12 § KöpL resp. 8 § KköpL (här och här). Med riskens övergång avses den tidpunkt då risken går över från säljaren till köparen.Riskens övergång enligt köplagenRisken går enligt huvudregeln i 12 § KöpL över på köparen när varan avlämnas. Vid hämtningsköp avlämnas varan enligt 6 § (här) när den avhämtas där varan hålls tillgänglig, ex. på säljarens affärsställe. Skall köparen hämta varan på en annan plats än hos säljaren, går risken över när tiden för avlämnandet är inne och köparen har fått veta att varan finns tillgänglig för avhämtning. Skall varan istället transporteras till köparen inom en och samma ort sker avlämnandet enligt 7 § när varan överlämnas till köparen (se här). Om varan i annat fall skall transporteras till köparen, ex. vid transport mellan olika delar av landet, sker avlämnandet när varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten. Om säljaren själv utför transporten sker dock avlämnandet först när varan överlämnas till köparen. Risken går enligt 14 § aldrig över på köparen förrän det genom märkning, anteckning i transportdokument eller på annat sätt har gjorts klart att varan är avsedd för köparen (se här). Kravet är i regel uppfyllt när det rör sig om en försäljning av en specifik vara men köpa av ex. en viss mängd olja innebär att andelen måste ha avskilts. Avlämnas varan inte i rätt tid och detta beror på köparen går enligt 13 § andra stycket risken över på köparen när säljaren har gjort vad som kan krävas av honom eller henne för att avlämnandet skall kunna ske (se här). Denna regel finns för att hindra köparen från att fördröja riskövergången genom att själv inte fullgöra sin förpliktelse att hämta eller ta emot varan.Man bör vara medveten om att regleringen enligt köplagen endast gäller i den mån inget annat avtalats. Man kan alltså avtala med sin motpart om att ex. riskens övergång ska ske vid en annan tidpunkt än som framgår av lag. Det är därför viktigt att ha klart för sig vad man faktiskt kommit överens om eller vad som blir konsekvensen av inte avtala om en specifik fråga.Riskens övergång enligt konsumentköplagenRisken för varan går även i konsumentköp över på köparen när varan avlämnas, se 8 § KköpL (här). Varan är enligt 6 § (här) avlämnad när den har kommit i köparens besittning. Detta innebär vid hämtningsköp att varan är avlämnad när köparen tagit hand om varan. Vid transportköp anses varan avlämnad antingen när köparen tagit hand om den eller om varan på annat sätt överlämnats till denne, ex. genom att den lagts i köparens brevlåda. Om öppet köp har avtalats och varan avlämnats, bär köparen enligt 8 § risken för varan till dess att varan lämnas tillbaka.Även i konsumentköp får parterna avtala sinsemellan, men villkoren får inte vara mindre fördelaktiga för konsumenten än vad som föreskrivs i lag, se 3 § (här).Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hävning vid bekräftad dröjsmål

2016-10-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag gjorde en beställning av en Samsung Galaxy S6 på Alltele i slutet av Juli, ett erbjudande ihop med abonnemang. Två veckor efter att jag beställt telefonen meddelade dom att varan var slut och att jag inte skulle få den. När jag ringde för tre dagar sedan, alltså cirka två månader senare säger dom att jag ska få en telefon i alla fall med nästa order dom får in. Idag när jag ringde för att kolla när den skulle skickas så meddelar dom igen att jag inte kommer att få en telefon eftersom dom inte kommer att få in fler, utan i så fall får jag beställa en annan telefon (Motorola) ifrån deras hemsida.Har dom rätt att göra så? Vad har jag för rättigheter när jag har beställt en vara och både fått bekräftat köpet två gånger, men sedan fått att det inte kommer skickas?
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Konsumentköp regleras i konsumentköplagen (KKöpL) (1990:932) se här.Du har rätt att stå kvar vid köpet och kräva att säljaren fullgör sin avtalsprestation enligt 12 § första stycket KKöpL. I samma regel andra stycket föreskrivs att säljaren inte är skyldig att fullgöra köpet om det föreligger hinder som denne inte kan övervinna eller om det skulle innebära stora uppoffringar för denne som inte är rimliga med ditt intresse av att få köpet fullgjort. Om ett sådant förhållande upphör, kan du återigen kräva att säljaren fullgör köpet. Du har också en skyldighet att inom rimlig tid framställa ett sådant krav. Du som köpare har också rätt att häva köpet om säljaren meddelar att han eller hon inte kommer avlämna varan vilket framgår av 13 § första stycket KKöpL. Detta innebär att förhållandena återgår till hur de såg ut innan avtalet. Har du erlagt betalning eller fått något som del i avtalet ska det gå åter och själva avtalsförhållandet upphör. Om du avser att häva köpet bör du lämna meddelande till säljaren om detta inom rimlig tid.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Avhjälpande av fel i tjänst är kostnadsfritt enligt lag

2016-10-24 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej;Vi har låtit borra en dricksvattenbrunn. Avtalet är reglerat i ett kontrakt med fast pris till ett visst djup, och därefter meter-pris. I kontraktet beskrivs en sk servicegaranti, där det anges att firman skall åtgärda ev fel beträffande borrning och pumpinstallation utan kostnad för kunden. Efter installationen var vattnet missfärgat av sand/sediment och efter en tids väntande på att vattnet skulle klarna utan att så skedde, beslöt sig firman för att åtgärda detta. De satte in nya foderrör ned till berggrund, och nån slags expansionsmassa. Så småningom klarnade vattnet efter detta. Firman menar att detta inte faller under servicegarantin, och kräver oss på ytterligare 21000;-, ca 20% ytterligare av totbeloppet. Jag förstår detta som ett fel beträffande borrning och därför faller under servicegarantin. Vill ni ha en kopia av kontraktet? Hur uppfattar ni denna tvist och vad föreslår ni att jag skall göra vidare?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tyvärr har vi inte någon möjlighet att ta emot avtal eller andra handlingar på gratisdelen av vår rådgivning. Men utifrån vad du berättat ska jag försöka besvara din fråga så tillfredsställande som möjligt.Du har två frågor i din fråga och jag tänkte dela upp dem. Jag börjar med frågan hur vi uppfattar denna tvist och går därefter in på vad du ska göra.Jag antar att du låtit borra denna brunn i form av en privatperson, och alltså inte anlitat ett företag. Är det så anses du vara en konsument och konsumenttjänstlagen blir tillämplig (se länk https://lagen.nu/1985:716). Har du anlitat dessa i form av ett företag är lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare tillämplig (se https://lagen.nu/1984:292).Men det verkar som att du är en konsument så jag kommer gå in på reglerna i konsumenttjänstlagen.Vad som är aktuellt i din fråga är om det är ett fel i tjänsten. Vad som anses vara fel i tjänst regleras i 9-11 §§ i konsumenttjänstlagen. I ditt fall skulle jag säga att 9 § 1 punkten konsumenttjänstlagen är aktuell.Du som konsument har med all rätt att förvänta dig att få rent vatten i kranen. Det skulle nog ingen kunna säga något emot. Detta medger också företaget, eftersom att de har åtgärdat problemet efter att du reklamerat det, sagt att något var fel.Vad de då gjort anser jag vara ett avhjälpande enligt 20 § konsumenttjänstlagen och enligt 20§ 4 stycket konsumenttjänstlagen så ska avhjälpande ske utan kostnader för konsumenten. De har alltså inte rätt att kräva betalning av dig. Det spelar alltså ingen roll om detta ingår i deras avtal som servicegaranti, utan det står i lagen att avhjälpande ska ske kostnadsfritt. Att de då försöker kräva betalning är dåligt gjort av dem, men det leder in mig på din nästa fråga.Vad ska du göra? Du behöver inte göra någonting. I alla fall så behöver du inte betala. Antingen så inser de att de inte kommer få pengar för detta avhjälpande, eller så kommer de försöka att ta ärendet vidare till kronofogden och kanske domstol. Skulle de ta det till kronofogden är det inte svårare än att du bestrider deras anspråk. Efter att du gjort detta så måste de ta ärendet till en domstol och då kan du behöva skriva ett svaromål och själv fara till en tingsrätt alternativt anlita ett juridiskt ombud som, om du vinner, inte behöver betala för.Detta tvivlar jag däremot skulle hända, utan jag tror att de kommer som längst gå till kronofogden, men efter det så kommer de nog att sluta försöka. Värt att komma ihåg är att du måste så klart betala det ursprungliga priset ni kommit överens om, men inte detta avhjälpande. Vad som också är viktigt att tänka på är att efter installationen är de klara. Det är helt orimligt att de skulle hävda att de inte var klara med vattenbrunnen efter att de säger att de är färdiga med installationen, men det är något de kan försöka säga för att få dig att betala. Det kanske först verkar lite oroväckande att ”hamna hos kronofogden” men så länge du bestrider fakturan de skickar så kommer de måste ta ärendet till en tingsrätt och då kommer du inte ha något mer att göra med kronofogden angående det här. Jag hoppas du fått svar på din fråga, har du några ytterligare funderingar så lämna en kommentar på här på Lawlines sida så svarar jag på den så fort jag kan.Vänligen,

Fel i häst? Köplagen

2016-10-28 i Köplagen
FRÅGA |Jag har som privatperson, sålt en häst till ett företag med köpekontrakt skrivet i slutet av april i år. Jag har meddelat köparen om alla skador/fel jag vet om hästen (har haft den sen den var föl), visat alla röntgenplåtar och journaler. Köparen var med vid klinikbesiktningen av hästen som denne gick genom utan anmärkning med untantag för hälta som värmde ut snabbt vid longering på hårt underlag. Köparen hade alla chanser att ställa frågor och vi tog extra röntgenbilder på delar som köparen önskade. Jag har haft hästen, enligt ök med köparen, hos mig fram till månadsskiftet augusti/september för utbildning och viloperiod. Hästen har under den perioden varit ägd av köparen. Nu har köparen kommit tillbaka och påstår att hästen har jätteont i ryggen (efter att de haft hästen i 1,5 månad) och vill återigen ha röntgenplåtar och journaler, vilket jag skickat. Ryggont har jag aldrig märkt av på denna häst och jag är orolig att de kommer vilja häva köpet. Enligt min erfarenhet är det inte svårt att "förstöra" en häst på den tiden de haft hästen hos sig. Jag red hästen dagen innan den hämtades och varken jag, min veterinär eller kiropraktor har någonsin kännt något fel i ryggen. Hästen är röntgad från nacke till svansrot utan anmärkning. Vad har jag för rättigheter/skyldighter när jag som privatperson säljer till ett företag?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det avtal som ni har ingått är ett köpavtal som träffas av köplagens regler, eftersom du har sålt till en näringsidkare. Ingen konsumentlagstiftning är tillämplig eftersom att det är du som är säljaren. Köplagen hittar du här.Du säger att du är rädd att din motpart ska häva avtalet. För att denne över huvud ska kunna göra gällande påföljder med anledning av ett eventuellt fel måste det ha förelegat ett sådant vid avlämnandet, se 21 § köplagen.Alltså måste orsaken till hästens smärta ha förelegat vid avlämnandet av hästen, och inte uppstått därefter. Hästen måste på något sätt vara felaktig (t.ex. sjuk) vid avlämnandet, även om det är detta uppdagas senare.Enligt vad du uppger så har ni vidtagit alla försiktighetsåtgärder för kontrollerandet av att varan varit i avtalsenligt skick vid avlämnandet. Alla journaler har visat att hästen är frisk. Vid ett sådant fall är det en uppförsbacke för köparen att hävda att felet förelåg innan avlämnandet. Det är köparen som har bevisbördan för att felet förelåg vid avlämnandet.Vid hävning gäller dessutom särskilt att bara fel som är väsentliga för köparen kan leda till hävning. Vidare måste säljaren ha insett eller borde ha insett var att felet var väsentligt, se 39 § köplagen.Om köparen väljer att påtala felet och kräva påföljder pga. detta så kan du bestrida med hänvisning till att du inte tror att felet var ursprungligt (alltså fanns vid avlämnandet). Det verkar som om du har fog för den ståndpunkten.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Ångerrätt för distansköp USA

2016-10-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag har köpt böcker av säljare i usa. Har jag ångerrätt?Tacksam för svar
Samuel Lindblad |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag antar utifrån din fråga att du har köpt böckerna genom näthandel av antingen en person eller en näringsidkare. Om säljaren hade befunnit sig i Sverige så hade Köplagen varit tillämplig vid köp av en annan privatperson och Distans- och hemförsäljningslagen tillämplig om säljaren hade varit en näringsidkare. Eftersom du däremot har köpt av en säljare i USA ska dock inte svensk lagstiftning tillämpas.Normalt brukar man ha ganska bra skydd när man som konsument handlar från en nätbutik. Den svenska regleringen är att du har en ångerätt på 14 dagar när du handlar på distans, dvs genom näthandel. Detta framgår av distans och hemförsäljningslagens 10§. När du handlar inom EU har du likaså en ångerrätt, eftersom konsumentlagstiftningen är tämligen harmoniserad i hela EU. I ditt fall handlar det däremot om ett köp utanför Eu, vilket kan göra saker lite krångligt. När du handlar utanför EU, t.ex USA, så gäller inte dessa generella skyddsreglerna. Istället tillämpas den lag och praxis för det land där säljaren befinner sig (USA i detta fallet). Det är med andra ord inte säkert att du har ångerrätt på din beställning. Du får istället vända dig till innehållet i det köpeavtal du gick med på vid köpet. Det är inte ovanligt att säljare (oavsett privatpersoner eller näringsidkare) har öppet köp även i länder utanför Eu. Hoppas att det löser sig! Mvh,

Dröjsmål av leverans av fiberanslutning

2016-10-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Ett avtal tecknad för leverans av fiberanslutning. V28-32 var utsatt datum för leveransen.15v senare sker leveransen.Kan säljaren då begära fullpris?
Samuel Lindblad |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.Utifrån din fråga är det svårt att avgöra om det är ett köp av fiberanslutning eller om du köper en leverans av fiberanslutning som tjänst. Man brukar göra en så kallad överviktsprincip, där beroende om köpet av vara eller tjänsten väger tyngst resulterar i att olika lagar tillämpas. Jag kommer först redogöra för köpet som sådant, och sedan för köpet av tjänsten. Sen får du applicera det som passar i din situation. Personligen tror jag att köpet väger tyngre, men det är svårt att säga.Det finns tyvärr inget i lagen som tyder på att du har möjlighet att få prisavdrag vid dröjsmål av köpet, detta gäller bara vid fel i varan. Du har däremot möjlighet till andra påföljder vid leveransförseningar, som jag redogör för nedanför. Det finns lite olika vägar att gå gällande ditt problem beroende på om du som köpare handlar som en konsument eller näringsidkare. Eftersom det inte framgår av frågan så ska jag ge dig en överblick över de möjligheter du har för respektive lag. Oavsett vilken av dem som är tillämplig i ditt fall så är det upp till er som parter att bestämma när varan ska avlämnas, vilket jag förstår det som att ni har gjort (v.28-32).KonsumentköplagenDet här rör sig om en försenad leverans från säljarens sida. Om du agerar som privatperson kan du vända dig till konsumentköplagen, som reglerar köpeavtal mellan konsument (privatperson) och näringsidkare. I 9§ framfår det att om säljaren avlämnar varan försent så är hen i dröjsmål. Det följer sedan av 10§ att du har rätt att hålla inne betalningen enligt 11§ som säkerhet för ditt krav på grund av dröjsmålet. Vidare får du även häva köpet enligt 13§. Hävning av köpet kan i din situation ske om dröjsmålet är av väsentlig betydelse. Om det föreligger väsentlig betydelse eller inte, avgörs i det enskilda fallet. Några vägledande synpunkter tas upp nedan. Vid hävningen återgår vardera prestation, dvs att du får dina pengar tillbaka enligt 44§. Tillsist kan du kräva skadestånd enligt 14§. Ersättningen utgår för den skada du har lidit genom säljarens dröjsmål, såvida inte säljaren lyckas att bevisa att förseningen av leveransen beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte kunde räkna med innan köpekontraktet och som han skäligen inte kunde övervinna. Du har rätt alltså rätt till utgifter som du möjligen har fått betala genom dröjsmålet.KöplagenOm du däremot handlar som en näringsidkare så är det istället köplagen som är tillämplig. I 22§ framgår det att om säljaren avlämnar varan försent och att detta inte beror på köparen har du möjlighet till påföljder enligt 23-29§§.När det gäller hävning enligt 25§ får du endast göra detta gällande om det är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Det är utifrån informationen svårt att avgöra om det objektivt sett är av väsentlig betydelse för dig. Det skulle även vara till fördel för dig om du har tidigare sagt till säljaren att det är av stor vikt att du får leveransen i tid.Skadeståndsanspråket i 27§ kräver också vissa rekvisit för att du som köpare ska kunna åberopa detta. Du har bara rätt till skadestånd om inte säljaren kan visa att dröjsmålet berodde på något utanför hans kontroll, som han inte kunde räkna vid köpet och att han inte kunde undvika detta. Det är även här svårt att avgöra om du har rätt till skadestånd eller inte.Köp av tjänstVidare har vi tillsist påföljder vid dröjsmål av köpet av tjänsten. När det gäller tjänstetvister mellan näringsidkare så regleras detta framförallt avtalsrättsligt. Möjligen kan man även tillämpa köplagen analogt genom det jag redogjorde för ovanför. Detta är inte en lika starkgrund som att tillämpa den direkt, men den kan absolut fungera som en vägledning.Om du köper tjänsten i form av en privatperson så får man vända sig till konsumenttjänstlagen. Enligt 24§ i denna lag så föreligger det ett dröjsmål om arbetet inte fullgjorts inom den tid som avtalats och dröjsmålet ifråga inte beror på dig som köpare. Ni har ju avtalat om en tidpunkt för leveransen och dröjsmålet föreligger därmed (förmodligen) ostridigt. Även i detta fallet kan man häva köpet om det är av väsentlig betydelse enligt 27§, KtjL.För att säljaren ska kunna blir ersättningsskyldig så krävs det att det ligger inom säljarens kontrollansvar, 31§, som är detsamma som i köplagen. Avslutande synpunkterSvaret är alltså beroende på omständigheterna i din situation. Jag kan till följd av det tyvärr inte ge dig ett mer precist svar. Men det som talar för dig är att säljaren är i dröjsmål med 15 veckor, vilket bör anses som en väldigt lång tid. Självklart är det även av betydelse hur beroende du är av fiberanslutningen. Utifrån detta kan du få dig en stabil grund att stå på för att argumentera för väsentlig betydelse. Likaså är det relativt sannolikt att du kan få ersättning enligt skadeståndsreglerna, eftersom det är hårda krav som ställs på säljaren i dessa och kontrollansvaret anses vara väldigt omfattande. Det är sällan ett dröjsmål ligger utanför deras ansvar.Hoppas att det löser sig och att du fick svar på din fråga! Mvh,

Fråga om hävning vid brunnen motor på båt såld i befintligt skick

2016-10-22 i Köplagen
FRÅGA |Jag sålde för två månader sedan som privatperson en styrpulpitbåt med 60 hk motor till en annan privatperson för 91000:-. Både båt och motor är från 2003. Köparen var med och inspekterade båten och testkörde den tillsammans med mig. Båten såldes på plats i befintligt skick vilket också framgår av det kvitto på köpet som jag lämnade till köparen. Jag är andra ägare på båten, köpte den själv privat 2011. Motorn är årligen servad och genomgången på auktoriserad verkstad. Några veckor efter köpet hör köparen av sig eftersom delar i motorn har brunnit under en av hans turer. Köparen har nu haft inne motorn på samma verkstad som servat den då jag ägde den och säger nu att kostnaden för att laga motorn är 9700:-. Han vill att vi skall dela på den kostnaden eller så kommer han att försöka häva köpet med hänvisning till köplagen.Är det rimligt att han kan häva köpet pga ett fel som inträffat veckor efter övertagandet? Motorn har alltid fungerat mycket bra för vår del och jag hade inga misstankar om att något "var på gång att hända". Jag vet ju inte om han gjort några ändringar i motorn som fått den att börja brinna...Om köpet hävs: vad händer då? Han får tillbaka sina pengar och jag får tillbaka en båt med brunnen motor? Eller kan jag hävda att jag skall ha tillbaka båt och motor i samma skicka som jag lämnade ut?
Johanna Bergvall |Hej, tack för din fråga!Det är som köparen säger köplagen (KöpL) som gäller i ert fall eftersom det har skett ett köp av en båt, dvs en lös sak, mellan två privatpersoner, se 1 § 1 st KöpL. Risken, dvs ansvaret, för eventuella fel går över på köparen när en vara avlämnas som överenskommet, se 13 § 1 st KöpL. Fanns det ett fel vid tiden då risken övergick svarar du som säljaren för det felet även om det visar sig efter köpet, se 21 § KöpL. En båt som har sålts i "befintligt skick" anses vara felaktig i 3 fall, se 19 § KöpL. 1. Båten stämmer inte överens med uppgifter om egenskaper eller användning som du har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köparens beslut att köpa båten. 2. Du har före köpet inte upplyst köparen om om något viktigt rörande båtens egenskaper eller användning, som du måste antas ha känt till och som köparen kunnat räkna med att bli upplyst om. Det krävs även att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köparens beslut. 3. Båten är i mycket sämre skick än köparen kunnat förutsätta med hänsyn till båtens pris och övriga omständigheter. Så länge du har lämnat korrekta uppgifter, inte undanhållit någon viktig information (du hade ju inte misstänkt att något var fel med motorn) och priset inte var så pass högt att köparen kunnat förvänta sig ett väldigt mycket bättre skick föreligger inget fel på båten som du är ansvarig för. Skulle det mot förmodan anses föreligga ett fel skulle du kunna hävda att köparen borde ha upptäckt felet då denne inspekterade båten och provkörde den. Dina chanser att få igenom detta beror på vad som gjorde att motorn började brinna. Köparen får inte åberopa ett fel han borde ha upptäckt vid en undersökning, se 20 § 1 st KöpL.Föreligger inget fel eller om köparen inte kan åberopa felet kan köpet inte hävas. Vid hävning återgår köpet, du får då tillbaka båten och köparen får tillbaka pengarna, se 64 § KöpL. Köparen måste kunna lämna tillbaka varan i ett skick som i huvudsak motsvarar skicket vid köpet, annars får hävning inte ske, se 66 § KöpL. Dock inräknas inte den förändring i skicket som felet orsakat. Detta innebär att du, vid en eventuell hävning, kommer få tillbaka en båt med brunnen motor. Du har inte rätt att kräva något annat. Jag hoppas du fått någorlunda svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänliga hälsningar,