Felaktig bil vid konsumentköp

2016-04-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Min sambo köpte en begagnad bil för 2 dagar sedan av en bilförsäljare där men inte fick någon garanti på bilen... igår då han körde bilen för första gången så dog växellådan... bilen varvar utan att accelerera och börjar skaka och ryka... Vi vill givetvis inte ha bilen alls längre men bilfirman är fruktansvärt otrevliga och hänvisar bara till att det inte finns någon garanti... gäller konsumentköplagen för oss?? Vad kan vi göra för att få pengarna tillbaka??
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Ni vänder er till Lawline med era frågor. Eftersom Ni köpte bilen av en bilfirma omfattas ert köp av konsumentköplagen (KKL). Lagen gäller när konsument köper lös sak (fysiska föremål) av näringsidkare (se 1 §), och ert köp uppfyller således kraven för att lagen ska tillämpas eftersom bilfirman får anses som näringsidkare. Först och främst bör det tas ställning till huruvida bilen sålts i så kallat ''befintligt skick'' eller inte. Förbehållet om att ingen garanti finns kan möjligen tolkas som att bilen säljs i befintligt skick. Vidare torde begagnade bilar i allmänhet säljas i befintligt skick. Garanti är dock en självständigt avtalsvillkor och har inte någon nödvändig koppling till befintligt skick. Eftersom det inte framgår av frågan att säljaren hävdat att bilen säljs i befintligt skick utgår jag härefter i svaret att bilen inte såldes i befintligt skick utan endast utan garanti (det kan nämnas att med tanke på de allvarliga fel som bilen har att svaret i princip inte skulle bli annorlunda om bilen trots allt sålts i befintligt skick, se 17 §). Vid konsumentköp får inte avtalsvillkor som är mindre fördelaktiga för konsumenten än de villkor lagen ställer upp användas. Detta innebär att avtalsvillkor som avviker från KKL kan göras gällande endast då de är mer fördelaktiga (se 3 §). Det finns ingen lagstadgad garanti i KKL. Enligt 20 a § ska dock fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades anses ha funnits vid avlämnandet. Detta innebär att lagen i praktiken ger en garanti för de första sex månaderna efter köpet. Säljaren har således fel i detta avseende. Vidare är bilen utan tvekan att anse som felaktigt enligt 16 §. Eftersom felet ska anses ha funnits vid avlämnandet så svarar säljaren för felet, 20 §. För att Ni ska få pengarna tillbaka krävs att ni häver köpet (29 §), vilket innebär att avtalet ogiltigförklaras och prestationerna ska återgå, dvs Ni lämnar tillbaka bilen mot att pengarna återbetalas (43 §). I och med att bilfirman utefter informationen i frågan att döma inte har agerat samarbetsvilligt verkar de ha förverkat sin rätt att företa avhjälpande (reparation, om det är möjligt) eller omleverans före hävning (27 §). Om avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga (vilket verkar vara fallet här) kan Ni som köpare häva köpet, 28 §. För att hävning ska komma på fråga krävs dock att felet i fråga är ''väsentligt''. Vad som är väsentligt och inte går inte att svara på entydigt utan får bedömas utefter omständigheterna i det enskilda fallet. I ert fall kan konstateras att det inte rör sig om en bagatell utan bilen verkar vara rejält felaktig. De fel Ni beskriver verkar vara av sådan art att bilen är i princip obrukbar varför felet troligtvis skulle anses vara väsentligt av en domstol. Visserligen framgår det inte om Ni verkligen behövde bilen som ett led för att nå ett visst mål, exempelvis resa någonstans vid ett speciellt tillfälle, men när bilen är såpass felaktig borde det mest rimliga utfallet vara att kravet på väsentlighet är uppfyllt. Hade Ni vetat om felet hade Ni inte köpt bilen och den verkar inte kunna uppfylla sin huvudsakliga funktion ordentligt. Kravet på väsentlighet får därmed (med största sannolikhet) anses vara uppfyllt och Ni kan häva köpet i enlighet med 29 §. Om inte bilfirman rättar sig efter era krav rekommenderar jag att Ni vänder er till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Hoppas att Ni har fått svar på era frågor!Vänliga hälsningar,

Konsumenttjänstlagen och konsulttjänster

2016-04-11 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,På t ex Konsumentverkets web om konsumenttjänstlagen (http://www.konsumentverket.se/Foretag/Konsumentratt/Konsumenttjanstlagen/) står att lagen inte gäller för konsultuppdrag. När jag tittar på lagen §2 (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Konsumenttjanstlag-1985716_sfs-1985-716/) har jag svårt att förstå varför Konsumentverket och andra påstår att konsumenttjänstlagen inte gäller för för konsulttjänster. Varför gör Konsumentverket den tolkningen?Hur definieras konsulttjänster och fristående konsulttjänster?Mvh,Ulf.
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.En konsult är typiskt sett en person som är specialiserad på ett visst område och får betalt för att ge råd åt sina kunder/klienter inom sitt specialistområde. Advokater kan exempelvis jobba som konsulter inom affärsjuridik. En rimlig definition av konsulttjänster skulle därför tänkas vara tjänster som huvudsakligen handlar om rådgivande inom konsultens specialistområde, exempelvis inom ekonomi eller juridik. Fristående konsulttjänster är ett inte lika självklart begrepp, men jag antar att begreppet syftar på tjänster från en konsult eller en konsultfirma som är oberoende eller fristående av något slag, till exempel en konsult som inte tillhör något specifikt bolag och kanske hyrs in av olika klienter/företag. Angående konsumenttjänstlagen (KtjL) framgår dess tillämpningsområden först och främst av 1 §. Först stadgas att lagen gäller tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter. Vidare framgår att tjänsten ska innefatta arbete på lösa saker, fast egendom (fastigheter, mark) eller förvaring av lösa saker (fysiska föremål). Tjänsten som utförs ska alltså vara någon form av arbete på något annat, exempelvis målning av hus eller reparation av bil som ett företag utför åt privatperson. I de flesta fall torde kunden vara näringsidkare och inte konsument vid konsultuppdrag. Men även om uppdraget utförs av näringsidkare där kunden är konsument måste tjänsten innefatta arbete på lös sak eller fast egendom eller förvaring av lös sak, vilket inte stämmer överens med definitionen av konsulttjänster. Som sagts ovan handlar konsulttjänster om att ge råd, vilket inte är arbete på andra saker. Detta är nog den främsta anledning varför Konsumentverket och andra hävdar att lagen inte är tillämpbar på konsultuppdrag. Konsultuppdrag uppfyller helt enkelt inte de krav som ställs upp för att lagen ska bli aktuell. Lagens tillämpningsområde preciseras ytterligare av 2 § och enligt paragrafens ordalydelse är det kanske svårt att utläsa varför lagen inte skulle gälla vid konsultuppdrag. Paragrafen syftar emellertid till att, utöver 1 §, tydliggöra när lagen ska användas och ett avtal som inte uppfyller rekvisiten (kraven) i 1 § omfattas inte av lagens tillämpningsområde, även om det inte skulle falla under de i 2 § uppräknade avtalssituationerna.Hoppas att Du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Begreppet "sedvana"

2016-04-07 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag pluggar lag o rätt och förstår inte boken förklaring till "sedvana". Den säger "I vissa lagar o fördordningar hänvisar man till sedvana som utvecklas: god affärssed, god bokföringssed osv". (Under rubriken:De svenska rättskällorna)Kan du förklara djupare vad dem menar?
Jens Ödman |Hej, Med sedvana begrips ett handlingssätt på hur någonting normalt sett utförs, utan att detta tillvägagångssätt/beteende har något uttryckligen preciserat skriftligt stöd i lag. Sedvana är ofta baserat på en längre tradition av ett visst handlingssätt. Man kan, för enkelhetens skull, betrakta det som en form av oskriven överenskommelse, man skulle även kunna översätta begreppet till "vana" eller "vanligt förfaringssätt". Vissa lagar och förordningar hänvisar mycket riktigt direkt till sedvana som utvecklas, detta kallas då "sedvanerätt" och denna är att betrakta som en rättskälla. Lagen tar då sikte på den sedvana som utvecklas inom det specifika området. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma! Vänligen,

Tillämplig lag på distansköp mellan näringsidkare

2016-04-05 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hejsan.Går det att ett företag beställer produkter och sedan inte behöver produkterna och vill returnera dessa? Vi har nämligen beställt städ produkter som vi inte behöver eller vill ha. Svaret som vi fått är att som företag enligt svenska regler har företag inte rätten till att returnera produkter. Stämmer detta och ur kan jag gå vidare med det här?Hälsningar
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En utgångspunkt i den svenska avtalsrätten är att vid avtal mellan parter som är jämlika råder i princip avtalsfrihet och parterna ska därför inte åtnjuta något särskilt lagstadgat skydd. Jämfört med en avtalsrelation som ingås mellan en näringsidkare och en konsument där näringsidkaren typiskt sett har en starkare ställning än konsumenten, då är lagstiftarens åsikt att det bör finnas ett skydd i form av tvingande lagstiftning åt konsumentens fördel. I den svenska köprätten kan man säg att det finns fyra övergripande lagar: köplagen (KöpL), konsumentköplagen (KKL), distansavtalslagen och konsumenttjänstlagen (KtjL). Köplagen är tillämplig på jämlika parter, dvs. näringsidkare som ingår avtal med andra näringsidkare och privatpersoner som ingår avtal med andra privatpersoner. Konsumentköplagen, distansavtalslagen och konsumenttjänstlagen är istället tillämpliga på situationer där näringsidkare ingår avtal med konsument (fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet) och i dessa lagar har konsumenterna ett starkt skydd, exempelvis ångerrätten i 2 kap. 10 § distansavtalslagen.Eftersom ni, i egenskap av näringsidkare har beställt produkter av ett annat företag, så blir köplagen tillämplig, se 1 § KöpL jämfört med 1 § KKL och 2 kap. 1 § distansavtalslagen. För att ni då ska kunna häva köpet krävs det antingen att det föreligger dröjsmål (22 § KöpL) eller att det föreligger fel i varan (30 § KöpL). Utifrån din beskrivning i frågan verkar det endast som att ni har beställt fel och helt enkelt inte behöver de varor ni har beställt. Tyvärr finns det ingen lagstadgad ångerrätt för avtal som ingås mellan näringsidkare, varför ni, rättsligt sett, inte kan vinna framgång med att hävda detta. Dock vill jag göra dig uppmärksam på köplagens 3 § som stadgar att det råder avtalsfrihet mellan parterna. Detta innebär att om ert företag har avtalat om något annat, exempelvis en ångerrätt med det andra företaget så ska detta gälla. Detta gäller även om det finns praxis, handelsbruk eller annan sedvänja mellan er och det andra företaget som ger er rätt att returnera varan utan att behöva betala för den. Hoppas detta svar har klargjort rättsläget för dig och stort lycka till i framtiden!Med vänliga hälsningar,

Reklamation m.m. vid internetköp

2016-04-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej. under mellandagarna så beställde jag en skärm från en onlinesida. först och främst så skickade dom till fel adress så det tog ca 1 månad innan jag fick min skärm. sedan så var den trasig och jag var tvungen att skicka den till tillverkaren i tyskland. Detta gjorde i Januari. Jag har fortfarande inte fått min dator eller ens hört om den är på väg. Kan jag kräva ersättning för att jag är utan en nyköpt produkt i 4 månader(minst)?
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Beroende på om du har handlat i egenskap av konsument eller näringsidkare avgörs vilken lag blir tillämplig för din fråga. Då du nämner ingenting om näringsverksamhet kommer jag utgå från att du har beställt skärmen som en konsument och således gäller konsumentskyddsreglerna. I så fall är det lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (LODA) som är tillämplig eftersom köpet gjordes på distans d.v.s. på internet. Utöver det är även konsumentköplagen (KKL) tillämplig.Enligt 2 kap. 10 § LODA har en konsument rätt att ångra köpet inom ångerfristen. För fysiska varor är ångerfristen 14 dagar från och med den dag konsumenten får varan i sin besittning eller den dag säljaren ger information om ångerrätten till konsumenten, 2 kap. 12 §§ LODA. Även om ångerfristen skulle har löpt ut och ångerrätten gått förlorat har du rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag/ersättning för avhjälpande eller häva köpet. Detta eftersom det fanns ett fel i varan (trasig skärm), 22 § KKL. I ditt fall har du reklamerat och krävt reparation, vilket stämmer bra med reglerna i 23 § och 26 § KKL. Om reparationen inte sker inom skälig tid har du rätt till prisavdrag alternativt får du häva köpet, 28 § KKL. Vad som anses som “skälig tid” bestäms i det specifika fallet med hänsyn till vad reparationen gäller och omständigheterna i övrigt. För att kunna häva köpet krävs det även att felet har varit av väsentlig betydelse till dig, vilket också avgörs från fall till fall, 29 § KKL. Utöver dessa rättigheter kan konsumenten kräva skadestånd för den skada konsumenten lider p.g.a. att varan är felaktig, 30 § KKL. Ersättning kan gälla t.ex. utgifter för telefon eller porto, inkomstförlust eller prisskillnad vid köp av en kompensationsvara, 32 § KKL. Du skall kunna visa att du verkligen har fått sådana förluster för att ha rätt till skadestånd. Å sin sida skall säljaren visa att avlämning av felfri vara kunde inte ske p.g.a. omständigheter utanför dennes kontroll som inte rimligen kunde räknas med och inte heller kunde undvikas eller övervinnas, 30 § KKL.Slutligen, ett praktiskt råd är att kontakta Konsumentverket för mer vägledning som särskilt gäller ditt enskilda ärende.Med vänlig hälsning,

Rätt till reparation för konsument

2016-04-10 i Konsumentköplagen
FRÅGA |köpte en högtryckstvätt som läckte som ett såll var i affären och reklamerade den samma dagdom hänvisade mig till annat serviceställe kan man göra så? har inte affären där man köpt varan någon skyldighet?
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mitt svar förutsätter att "det andra servicestället" är ett utomstående ställe i förhållande till affären där du köpt högtryckstvätten och att affären därför inte står för reparationen.När en privatperson handlar i butik gäller konsumentköplagens (KKL) regler. Denna lag är tvingande till konsumentens fördel, det innebär att säljaren (i ditt fall butiken) aldrig i förväg kan ställa upp villkor som är sämre för dig som konsument 3 § KKL. Du är alltså garanterad att de regler som finns i KKL ska gälla.Den vara du har köpt innehåller ett fel enligt 16 § KKL. Ett fel som finns vid köpet svarar säljaren för 20 § KKL. Ett fel som visar sig inom 6 månader anses alltid ha funnits när köparen tog emot varan från säljaren 20a § KKL. Om du upptäckt felet redan samma dag som du köpte högtryckstvätten innebär det att det är fel på varan.Eftersom du har reklamerat inom rätt tid har du rätt att kräva att säljaren lagar varan eller ger dig en ny. Detta ska ske utan att det uppstår en för stor olägenhet för dig som konsument 26 § KKL. Affären där du köpt varan har alltså ett ansvar för att reparera högtryckstvätten eller för att ge dig en ny. Det viktiga är att det är affären som ska bekosta det. Om det istället är så att "det andra servicestället" är ett serviceställe där någon för säljarens räkning reparerar säljarens varor gäller fortfarande det redogjort för ovan. Enda skillnaden är att följande också gäller:Om någon har åtagit sig att reparera butikens varor så kan du som konsument reklamera både till den som åtagit sig reparationen och till säljaren 23 § 2st KKL. Detta innebär att säljaren kan lämna iväg ansvaret för reparationer på någon annan. Givetvis måste säljaren fortfarande stå för kostnaderna för reparationen. Även här har alltså butiken ett ansvar, även om det tar en annan form. För dig som konsument borde det inte bli någon större skillnad. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Fel i husvagn - felaktig information före köpet

2016-04-06 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag har köpt en ny husvagn från en stor etablerad husvagnsfirma. När jag var och tittade på husvagnen förhörde jag mig om fördelarna med 13-polig släpvagnskontakt på dragbilen. Säljaren förklarade då att detta är väldigt bra på nya vagnar. Fördelarna är bland annat att husvagnen laddas under färd samt att kylskåpet kan drivas på 12 volt under färd. Då dessa fördelar var avgörande för mig valde jag att montera kontakten på min dragbil till en kostnad av 3600 kr.Via diskussioner via en grupp för xxxxxx husvagnar som jag är med i har det framkommit att den svenska importören xxxxxx AB har valt att koppla ur matningen till kylskåpet. Troligen på grund av att för klena ledningar dragits.Specifikationen på min husvagn säger klart och tydligt att kylskåpet skall gå att driva på Gasol, 230 volt samt 12 volt. Försäljaren säger till mig när jag frågar om hur det kunnat bli så att importören säger att det bara är så.I sakfrågan gäller alltså. Försäljaren har både muntligen samt via specifikationen från importören givit att kylskåpet skall fungera på 12 volt. Detta har i mitt beslut om vagnen varit avgörande för den funktion som jag önskar dessutom som jag valt att uppdatera mitt fordon för 3600 kr för att det skall fungera i mitt fall.Hur ställer sig detta i juridisk mening., med mina ringa juridikstudier så torde det vara ett solklart fall av fel i vara. Som inom rimlig tid skall åtgärdas med avhjälpande reparation utan kostnad.MvHxxxx xxxxxx
John Eriksson Nätterlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga avser köp av lös egendom, mellan en konsument och en näringsidkare, så är konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig. Lagen är tvingande till din fördel, varför det inte är möjligt för näringsidkaren att avtala bort bestämmelser till din nackdel, se 3§ 1st.Jag kan redan nu säga att det rör sig om ett, för att låna dina ord, solklart fall av fel i vara. Husvagnen måste anses felaktig enligt både 16§ och 19§. Vilken av dessa bestämmelser som blir aktuell spelar ingen roll. Dock torde 19§ vara den mest självklara bestämmelsen att tillämpa, då dess syfte är att varan ska stämma överens med de uppgifter som lämnats före köpet. Du har rätt att kräva påföljder som avhjälpande och hävning.Fel i varanEnligt 19§ 1st föreligger fel om varan inte stämmer överens med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet. Säljaren har före köpet, både muntligen och via specifikation, sagt till dig att husvagnens kylskåp kan drivas på 12 volt under färd. Husvagnen är således felaktig på denna grund eftersom kylskåpet, för närvarande, inte går att driva på 12 volt.Vidare så ansvarar säljaren också för uppgifter som härrör från importören eller tillverkaren. Den medföljande specifikationen säger att husvagnens kylskåp ska gå att driva på 12 volt. Även importören har uppgett denna information. Husvagnen är alltså felaktig även enligt 19§ 2st.ReklamationFör att kunna åberopa felet, så måste du reklamera varan. Reklamationen ska ske inom skälig tid efter det att du märkte eller borde ha märkt felet. Så länge du reklamerar inom två månader efter att du märkt felet, så anses reklamationen vara gjord i tid, se 23§ 1st.PåföljderEfter reklamationen så får du kräva påföljder, se 22§ för aktuella påföljder. Du uppger att du vill att säljaren avhjälper felet. Avhjälpande kan bli aktuellt enligt 26§. Dock är det inte säkert att avhjälpande är möjligt i ditt fall. Om det rör sig om för klena ledningar, det vill säga ett produktionsfel, så kan ett avhjälpande bli väldigt kostsamt för säljaren. Jag kan dock inte uttala mig närmare om detta utifrån den information du har uppgett. Min rekommendation är att du, i vart fall, kräver avhjälpande. Om avhjälpande inte blir aktuellt så får du helt enkelt kräva någon annan påföljd, exempelvis prisavdrag eller hävning, se 28-29§§.Avslutningsvis så vill jag först och främst önska dig lycka till. Reklamera varan så snart som möjligt och be att få tala med någon ansvarig på husvagnsfirman. Utifrån den information du har uppgett, så är det för mig helt otänkbart att säljaren inte ska ansvara för felet. Om de mot förmodan inte tänker hjälpa dig med felet, så bör du driva ärendet. Spara kvitton, specifikation m.m och ta kontakt med ARN alternativt en jurist som kan hjälpa dig vidare.Vänlig hälsning,

Ersättning vid för liten yta av bostadsrätt

2016-04-05 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Sålde en bostadrätt där ytan uppgavs till ca 58 kvm. I objektbeskrivningen står att läsa: "Yta: 58kvm -observera att den exakta ytan är inte uppmätt". på ett annat ställe står det ca 58. Köparen gjorde egen mätning och kom fram till att ytan är 54,5. Han kräver mig på en ersättning för dem kvm som fattas till 58. Fråga: har köparen rätt till ersättning trots att det står tydligt i objektbeskrivningen att den exakta ytan är inte uppmätt samt på ett annat ställe att det är cirka 58. Tack på förhandmed vänliga hälsningar Sylvia Svensson
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga. Försäljning av bostadsrätt mellan två privatpersoner omfattas av reglerna i köplagen (KöpL) eftersom bostadsrätter utgör så kallad lös egendom. Enligt 30 § KöpL har köparen har rätt till ersättning i form av skadestånd om varan, i ditt fall bostadsrätten, är felaktig och detta inte beror på något förhållande på hans sida. Vad som måste utredas är alltså huruvida bostadsrätten kan anses felaktig på grund av att den i objektbeskrivningen angivna ytan inte stämde överens med den verkliga ytan. 17 § första stycket KöpL föreskriver att varan ska i fråga om art, mängd, kvalité och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Gör varan inte detta, är den att anse som felaktig (tredje stycket). Vidare föreligger fel om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § första stycket). Frågan är följaktligen om formuleringen i objektbeskrivningen kan leda till att bostadsrätten uppfattas som felaktig i enlighet med nyss nämnda lagregler.Jag tycker att det är tveksamt om köparen kan kräva skadestånd med hänvisning till att bostadsrätten inte är 58 kvm, eftersom ytan har angetts som ungefärlig. Det har ju följt av avtalet att den exakta ytan inte är uppmätt och köparen får därför räkna med att den kan vara både mindre och större i realiteten. Å andra sidan är det möjligt att en domstol skulle bedöma en skillnad på 3,5 kvm som ganska stor med tanke på den förhållandevis lilla ytan som hela lägenheten uppgår till. Hade det handlat om en skillnad mellan 1 kvm hade det kanske varit annorlunda. Det finns inget exakt svar på detta utan det blir upp till en domstol att avgöra. Jag rekommenderar således att stå på dig och hävda att det inte finns något avtalsbrott från din sida eftersom det följde av avtalet att 58 kvm inte nödvändigtvis var den exakta ytan. Det går även att hävda att köparen förlorat sin rätt att åberopa ''felet'' eftersom han måste ha antas ha känt till det vid köpet (se 20 § första stycket KöpL). Återigen kan man lyfta fram vad som framgick av objektbeskrivningen och att köparen köpte bostadsrätten med vetskap om att det var den ungefärliga ytan, och att han därigenom förlorade sin rätt att åberopa felet i enlighet med 20 § KöpL. Vidare är det oklart vilken typ av förlust köparen har lidit. Spontant känns det troligt att förlusten utgör så kallad indirekt förlust, vilket skulle innebära att skadan inte kan ersättas, även om en domstol skulle komma fram till att bostadsrätten var felaktig (se 67 § andra stycket och 40 § andra stycket KöpL). Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att det är tveksamt om köparen har rätt till ersättning. Hoppas att Du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,