Hur länge kan jag hållas ansvarig för ett dolt fel i en bostadsrätt?

2017-11-02 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Om ett dolt fel har uppdagats i en bostadsrätt, och kommunicerats till säljaren inom 2 år via mejl, hur länge kan frågan ligga öppen utan vidare åtgärd? 1 år, 10 år eller för evigt bara för att köparen inkommit med ett spörsmål inom de 2 år som stipuleras i köplagen? Ingenting har vidimerats av någon fackman, ingen summa på ersättning har framförts osv. Det är väldigt luddigt sedan ett drygt år tillbaka och jag undrar hur länge saker och ting kan bero.
Marcus Bäckström |InledningHej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att jag ur något avseende ska utveckla mitt svar är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.Reklamation enligt köplagenFörst och främst kan jag konstatera att det faktum att en reklamation skett inom två år inte per automatik innebär att reklamationen inkommit i rätt tid. Det stämmer dock att två år är den bortre tidsfristen att reklamera, under förutsättning att säljaren inte lämnat en garanti som omfattar det dolda felet (32 § köplagen). Köparen är inte skyldig att göra anspråk på ett preciserat belopp men måste tydligt ange vilket fel som avses med reklamationen.Värt att notera är att i många fall är alldeles för sent att reklamera exempelvis efter 1,5 år - om felet är av en sådan karaktär att köparen borde ha märkt det mycket tidigare. Det vore exempelvis orimligt att reklamera en trasig tvättmaskin 1 år efter tillträdet av lägenheten.Allmänna preskriptionsreglerNästa fråga är när den eventuella rätten till ersättning för felet preskriberas (d.v.s. helt försvinner)? Här blir preskriptionslagen tillämplig, som anger att en fordran preskriberas 10 år efter dess tillkomst (2 §).I ditt fall ska denna tidsperiod börja räknas från det att du mottar ett konkret krav på ersättning från köparen. Skulle köparen inte kommunicera något mer exakt anspråk innan det gått 10 år från det att köpeavtalet ingicks uppstår också preskription.SammanfattningDet är inte säkert att köparens reklamation är giltig bara för att den skett inom två år från köpet. Det är således denna aspekt som säljaren i första hand ska analysera och försöka vända till sin fördel. Om det visar sig att reklamationen skett i tid måste köparen presentera ett konkret anspråk på ersättning inom 10 år från det att köpet skedde för kravet inte ska bli preskriberat.Med vänlig hälsning,

Upplysningsplikt vid försäljning av bostadsrätt

2017-11-01 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga rörande en åtgärdad fuktskada i yttervägg. Föreningen hade en spricka i fasaden som föranledde en fuktskada i min lägenhetsvägg (ytterväggen). Fuktskadan är åtgärdad av föreningen som har varit tydliga med att skadan legat på deras ansvar. Jag har inte haft någon skada i lägenheten som berört mig eller mitt försäkringsbolag. Jag funderar nu på att sälja min lägenhet och undrar om jag har skyldighet att uppge fuktskadan vid en ev. försäljning?Tack på förhand.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En bostadsrätt är lös egendom och Köplagen (KöpL) är tillämplig. Ingen upplysningspliktNär det gäller säljarens (ditt) ansvar för fel i bostadsrätt finns det ingen allmän upplysningsplikt enligt KöpL. Däremot om du underlåtit att informera om fel eller brister som varit väsentligt för köparen kan du få ansvara för detta. Detta framgår av 19 § KöpL. Vad gäller fuktskadan så har den enligt dina uppgifter åtgärdats och den bör därmed inte vara av väsentlig betydelse för köparen.Du har alltså enligt min bedömning ingen skyldighet att uppge den åtgärdade fuktskadan vid en eventuell försäljning.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Fråga om att avbryta ingånget avtal vid dröjsmål

2017-10-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi har efter att ha fått tillskickat oss ett anbud 170612 på att flytta kakelugn och renovera skorsten. 170705 hade vi mejlkontakt med kakelugnsmakaren där jag ställde kompletterande frågor om innehållet i anbudet så att inga missförstånd skulle uppstå.Vi skrev på och skickade in anbudet 170721, detta informerades i ett mejl till kakelugnsmakaren. Vi fick inget svar på detta mejl.Sedan har jag under upprepade tillfällen under sommaren och hösten försökt nå kakelugnsmakaren för att komma överens om när arbetet ska påbörjas, jag har ringt på mobil och företagsnummer och lämnat ett flertal meddelanden utan att han har återkommit.171004 där jag påtalade att jag hade ringt honom utan framgång, inget svar på mejlet.171020 mejlade jag igen och informerade honom om att vi inte längre önskade anlita hans firma i och med att han inte hade hört av sig171023 svarade kakelugnsmakaren, ursäkta dröjsmålet, vi kan börja på torsdag eller fredadSå till frågan: kan jag bryta avtalet? jag har skrivit på men kakelugnsmakaren har inte skrivit påMvhAnnicka
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det anbud ni fick 170612 var det anbud ni accepterade, så ingick ni avtalet i och med accepten ni skickade in 170721. Att det finns ett avtal bekräftas ju även av kakelugnmakarens svar 171023. Som jag förstår din beskrivning utgör den största delen av köpet tjänster (att flytta och renovera), och inte material. Jag tolkar det även som att du är en privatperson och kakelugnsmakaren en näringsidkare. Det är av relevans då olika lagar blir tillämpliga. Är situationen som ovan så blir konsumenttjänstlagen tillämplig.Hävning av köpet är en av påföljderna som räknas upp vid dröjsmål. Detta kräver dock att dröjsmålet beror på någon omständighet hos näringsidkaren och inte att det är konsumenten som gjort att arbetet inte har utförts. Det verkar inte som att ni har bestämt en tid om när arbetet ska utföras och då står det i konsumenttjänstlagen 3 § att arbetet ska utföras inom den tid som är skälig med hänsyn till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning, alltså hur lång tid det brukar ta för ett företag att flytta en kakelugn och renovera en skorsten.I 25 § räknas de påföljder som blir tillämpliga vid dröjsmål upp. Du är intresserad av att häva avtalet så jag går rakt på den påföljden. Det som krävs för att konsumenten ska få häva avtalet på grund av dröjsmål är att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för denne, 29 §. Den väsentliga betydelsen ska bedömas ur konsumentens synvinkel. Tyvärr är det inte helt klar vad "väsentlig betydelse" innebär rent konkret och det kan variera från fall till fall. Dröjsmålets längd är i vart fall något som absolut skulle kunna vara "av väsentlig betydelse". Ett dröjsmål på omkring fem månader bör kunna utgöra en sådan grund.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Vad gör man med en traktor som kort tid efter köp slutar fungera?

2017-10-30 i Köplagen
FRÅGA |Jag har köpt en ny traktor och efter 28 timmar sluta den att fungera. Som verkstaden lagade o sedan fick jag tillbaka den så gick den 3 timmar och samma fel uppstod som dom kom och lagade nu han jag använda den 2 timmar. Jag känner mig inte så trygg att traktorn så fungera som den ska.
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fundering!Det är förståeligt att du som köpare inte känner dig trygg i denna situation. Traktorn tycks uppenbarligen inte fungera som den ska. Har du köpt traktorn som privatperson gäller konsumentköplagen medan köplagen gäller om du köpt traktorn som näringsidkare. Oavsett vilken av lagarna ovan som gäller har du i en situation likt denna rätt att kräva vissa felpåföljder. Som jag tolkar din fråga har säljaren fått chansen att avhjälpa felet, något som denne inte tycks ha lyckats med (vid åtminstone två tillfällen). Avhjälpande tycks helt enkelt inte fungera alls. Ett alternativ du då till att börja med kan erbjuda säljaren är omleverans, dvs. att säljaren får leverera en helt ny traktor till dig, av identisk modell. Vill inte säljaren leverera en ny traktor till dig har du en rätt att häva ditt traktorköp, om felet på din traktor är att anse som väsentligt. Vid en hävning återgår prestationerna, du får tillbaka dina pengar och säljaren sin traktor. När jag läser din fråga får jag intrycket att felet på traktorn är att anse som ytterst väsentligt. Traktorn tycks ju helt sluta fungera. Ett sådant fel är naturligtvis att anse som tillräckligt för att en hävning ska kunna bli aktuell. Dina alternativ i detta fall anser jag sammanfattningsvis vara att först erbjuda säljaren att leverera en helt ny traktor till dig. Görs inte detta kan du sedan gå vidare och häva ditt köp.Hoppas du känner att du fått svar på din fundering!

Skadedjursangripen bil - rätt till omleverans?

2017-11-02 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, Jag köpte en begagnad Porsche 997.2 Carrera 4 (2009 modell) i juni i år hos Porsche Center Malmö och är i efterhand (i augusti) - alltså efter köpet - blivit uppmärksammad av Porsches egen serviceafd. att bilen tidigare hade varit angripit av skadedjur (gnagare/möss/råttor). Det blev över sommarn tydligt att man har haft bilen isär på grund av detta. Jag har haft fyra besök för att få åtgärdat gnagmärken efter djur på fler gummidelar samt lösa delar (spolarmunstycke till strålkaster, innerskärm, två panel i kabinen). Delar av åtgärden har jag måttet betala. Jag är inte trygg ved det faktum att bilen har varit angripen av skadedjur och önskar omleverans, alternativt att köpet hävas. Jag är på inget tidpunkt blivet informerad av säljaren om att bilen hade haft problem med möss/råttor. Jag har reagerat per mail till säljaren - inget svar, jag har kommit med förslag till omleverans med extra betalning frånmig utan positiv respons. jag har haft mail dialog med VD'en utan positiv respons. Förhandlaren bestrider mitt krav på at häva köpet och vill inte heller återköpa bilen. Köpet:Jag köper bilen till ett non-rabatterat pris på 569 000 sekJag lägger 20% handpenning och har Porsche billån på den resterande delen.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Förstår inte riktigt vad din fråga är så du får gärna kommentera här nedan om du inte fått veta det du ville av mitt svar. Jag antar i alla fall att du vill veta om du haft juridiskt stöd för din uppfattning om rätt till omleverans eller hävning och vad du kan göra för att driva igenom din rätt nu när säljaren vägrar acceptera dina krav.Vad säger lagen?När en privatperson köper en lös sak av ett företag gäller konsumentköplagen. Enligt lagen ska varan stämma överens med vad som avtalats, både uttryckligen och underförstått, vad säljaren uppgett om varan innan köpet samt med vad köparen haft rimliga skäl att förutsätta angående varans egenskaper (16, 19 §). Stämmer varan inte överens med detta är den felaktig.Om köparen reklamerar detta fel inom rimlig tid från det att denne upptäckte eller borde ha upptäckt felet kan denne ha rätt att få felet avhjälpt av säljaren eller på säljarens bekostnad (23, 26 §). Avhjälpande innebär helt enkelt att felet åtgärdas genom t.ex. en reparation. Under samma paragraf går även omleverans av en felfri vara. Säljaren har rätt att åtgärda felet inom rimlig tid genom avhjälpande eller omleverans även om säljaren kräver en annan åtgärd, såsom hävning av köpet, så länge detta inte innebär en kostnad eller oskälig börda för köparen (27 §).Köparen kan i annat fall kräva prisavdrag motsvarande värdeskillnaden på den avtalade varan och den levererade varan (28 §). Om avhjälpande är orimligt dyrt eller på annat sätt betungande för säljaren, får denne ge prisavdrag istället för avhjälpande (26 §). Om säljaren hellre vill avhjälpa felet än att ge prisavdrag, har köparen trots detta rätt till prisavdrag istället om avhjälpande innebär en väsentlig olägenhet för köparen (28 §).Om felet har sådan betydelse för köparen att ingen av de andra åtgärderna är tillfredsställande, om ingen av de andra åtgärderna är möjliga eller om de andra åtgärderna är oskäligt betungande för säljaren, har köparen rätt att kräva att avtalet hävs (28, 29 §). Detta innebär att köparen lämnar tillbaks varan om det är möjligt och får tillbaka betalningen.Tolkning av ditt fallEn begagnad bil är en lös sak som täcks av konsumentköplagen. Ni har visserligen inte avtalat specifikt om att bilen ska vara fri från skadedjur, att den ska vara i nyskick eller liknande. Frågan blir då vad man kan tolka som underförstått eller vad du har rimliga skäl att förutsätta. Vid köp av begagnad bil kan man naturligtvis inte förutsätta att den ska vara fri från slitage och liknande. Du kan dock argumentera för att det är mycket allvarligt att bilen haft skadedjur, samt faktumet att den varit nedmonterad. Detta tillhör inte det normala vid köp av begagnad bil, speciellt inte en så exklusiv sådan.Du har betalat ett högt pris för den vilket också har betydelse för bedömningen. Det framgår av 17 § att det ställs högre krav på varans skick om priset är högt, vilket även märks i rättspraxis. Det kan vara en bra idé för dig att inhämta ett utlåtande av någon expert på området som kan styrka att det inte är rimligt att undvika att berätta om tidigare skadedjur vid försäljning av begagnad bil. Detta kan vara en annan bilhandlare eller liknande men i regel är det bäst om du kan hitta någon opartisk, som inte t.ex. är en konkurrent.Om du kan styrka att det är ett fel har du definitivt rätt till omleverans om de inte hellre vill avhjälpa felet, vilket verkar vara svårt här med tanke på omfattningen av skadorna. Prisavdrag kanske är det lättaste att få till eftersom bilen trots allt verkar vara fullt fungerande men inte lika värdefull. Du kan argumentera för att du aldrig hade köpt bilen för det priset om du visste att den varit angripen av skadedjur och nedmonterats vid ett tillfälle. Om de inte vill göra detta är hävning sista utvägen för dem. Du kan endast kräva hävning om de inte vill göra de andra åtgärderna eller om felet är så pass allvarligt att andra åtgärder inte gottgör felet, vilket är ett ganska högt krav att uppfylla.Vad du kan göraJag skulle rekommendera att du börjar med att skriva ett lite mer utförligt mail till den som är ansvarig, kanske VD:n som du tidigare haft kontakt med, och förklarar varför du anser dig ha rätt till åtgärd. Du kan kräva t.ex. omleverans i första hand, prisavdrag i andra hand och hävning i tredje hand, så får de välja vilket krav de vill följa. Hänvisa gärna till paragraferna ovan och gör tydligt att du tar detta seriöst och kan tänka dig att gå till rätten med det vid behov.Skulle ni inte komma överens om något kan det finnas förutsättningar för dig att ta upp detta i domstol. Jag skulle dock rekommendera att du först vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som prövar konsumenttvister snabbt och gratis. Deras beslut är inte tvingande men företag brukar följa dem eftersom domstolen tenderar att gå på samma linje, och för att undvika dålig PR, vilket lär vara av stort intresse för ett så exklusivt varumärke som Porsche. Om de inte följer beslutet, eller om du anser att beslutet är fel, kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Jag rekommenderar starkt att du pratar med en jurist innan du gör detta för att undvika en dyr stämningsansökan som inte går igenom. Du kan läsa mer om vad vår juristbyrå erbjuder här.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Dåligt förpackad vara, Konsumentköplagen

2017-10-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har köpt en stor garderob online som var dåligt packad på ena sidan av kartongen. Därav var ena sidan av garderoben spräckt.Skickade bilder och efter ca 2 månader fick jag en ny sida. Samma packning där så även den var spräckt. Får bara till svar att de ska höra av sig. Nu har det gått 9 dagar sen jag skrev. Jag betalade 3600 kr 14 juli. Det ligger en stor garderob i min hall sen 3 1/2 månad tillbaka... Hur ska jag göra? Har mejlat att de får hämta garderoben och jag vill ha pengar tillbaka. Har ej fått svar.
Isabella Chorell |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att du är en privatperson och säljaren är en näringsidkare är det Konsumentköplagen som blir tillämplig.Det anges i 6§ samt 8§ KKL att risken för varan övergår på köparen vid avlämnandet av varan. Det anges vidare i 16§ 2 stycket 4 punkten KKL att det ska anses föreligga fel i vara om varan inte är "förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan".Man kan inte anse att varan är förpackad på ett försvarligt sätt om den två gånger varit så dåligt förpackad att varan gått sönder. I 22§ KKL framgår det att du har rätt till vissa påföljder vid fel i varan. Detta kan exempelvis vara hävning av köp. Det kan även vara prisavdrag eller omleverans. Omleverans har ju dock redan skett och det löste inte problemet. Jag tycker att du ska kräva hävning av köpet och hänvisa till att det föreligger fel i varan enligt 16§ KKL. En hävning av köpet innebär att prestationerna går tillbaka, alltså att du får tillbaka dina pengar och dom tar tillbaka varan.Skulle du behöva ytterligare hjälp i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till våra jurister. Med vänlig hälsning

Fel i vara - företag ansvarar endast för ursprungliga fel

2017-10-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |hej jag har nyss köpt en ny jacka för ungefär 8000kr, jag har haft jackan i snart 2 veckor och en dag när jag var ute med min hund så snuddade ena ärmen på en grej därefter när jag kollade så blev det vita rivmärken (jackan är svart) vad kan jag göra enligt konsumemtköplagen?
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Stämmer en vara inte överens med avtalet i fråga om art, mängd, kvalitet etc. så är den att klassas som felaktig (16 § konsumentköplagen). Då en köpare upptäcker en felaktighet i en vara ska säljaren meddelas om detta, köparen måste inom skälig tid reklamera varan (23 § konsumentköplagen). Man kan som köpare reklamera alla fel som visar sig på en vara. Företaget ansvara dock endast för ursprungliga fel, sådana behöver inte visa sig direkt men även om felet visar sig först efter en viss tid så ska det handla om ett ursprungligt fel. Detta innebär alltså att företaget inte ansvarar för fel som köparen själv har orsakat eller fel som beror på normalt slitage. Vid köp av en vara är konsumentskyddet extra starkt de första sex månaderna. Fel som visar sig inom denna tid ses enligt lagen som ursprungliga fel, alltså fel som företaget ansvarar för. Företaget måste inom dessa sex månader bevisa att felet inte fanns i varan när de sålde den för att kunna säga nej till din reklamation (20 a § konsumentköplagen).Visar det sig vara ett ursprungligt fel kan du kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning, hålla inne betalning eller skadestånd (22 § konsumentköplagen). Vilket krav man som köpare kan ställa i det enskilda fallet beror lite på vilken typ av fel det rör sig om. I första hand har företaget rätt att försöka åtgärda felet, vilket vid köp av varor innebär att företaget ska ges möjlighet att laga varan eller leverera en annan likvärdig vara (27 § konsumentköplagen). Om du och företaget inte kommer överens kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden med en anmälan. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur fungerar det första undantaget från ångerrätten i distansavtalslagen 11 §?

2017-10-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vad betyder och när kan den användas?"Undantag från ångerrätten11 § Ångerrätt gäller inte för avtal som1. avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts,"Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den specifika regeln du frågar om är ett undantag från den ångerrätt som gäller som huvudregel och som går att hitta i samma lag 10 §. Jag kommer först förklara vad själva regeln betyder och hur den förhåller sig till huvudregeln. Sen ger jag ett exempel på en situation då den skulle kunna tillämpas.Huvudregeln om ångerrätt och undantaget i lagtextHuvudregeln är att när en konsument köper en tjänst eller vara från ett företag på distans har konsumenten möjlighet att ångra sig. Konsumenten har 14 dagar på sig att berätta för företaget att hen ångrar sig fån den dag som hen får varan som avtalet gäller, eller den dag då avtalet om en tjänst ingås. 11 § 1 p. är ett undantag från konsumentens ångerrätt. För att undantaget ska gälla krävs det att avtalet gäller en tjänst och inte köp av en vara. Ett typiskt exempel på en tjänst som en konsument kan köpa skulle kunna vara att någon ska reparera någonting, tillverka någonting eller ett abonnemang av något slag. Med förutsättning att avtalet gäller en tjänst år konsumenten enligt undantaget inte utöva någon ångerrätt om fullgörelse av tjänsten har påbörjats innan tidsgränsen för ångerrätten enligt huvudregeln har löpt ut. Med andra ord har inte konsumenten någon ångerrätt om företaget har börjat utföra tjänsten redan innan det har gått 14 dagar från att avtalet ingicks.För att det här undantaget ska gälla krävs också att konsumenten uttryckligen har godkänt att tjänsten börjar utföras inom den tiden och att hen också godkänt att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten väl är utförd.Exempel på tillämpningKonsumenten X vill få hjälp att upprätta ett juridiskt dokument (t. ex. ett avtal eller testamente). X vänder sig därför till ett onlinebaserat företag som upprättar juridiska dokument åt privatpersoner baserat på information som personen lämnar via hemsidan eller per telefon. X gör en beställning för att få hjälp med det juridiska dokumentet. I samband med att X godkänner alla köpevillkor får hen också information om att beställningen kommer behandlas och dokumentet kommer göras klart inom en vecka. Det framgår också att det inte finns någon möjlighet att ångra avtalet när dokumentet är färdigt. I det här fallet har X ingått ett avtal angående en juridisk tjänst på distans och har fått information och bekräftat att tjänsten kommer utföras inom fristen för ångerrätt (14 dagar) samt att det inte går att ångra sig när tjänsten väl är utförd. Det betyder att X inte kan ångra sig och frånträda avtalet enligt huvudregeln i 10 §. Även om X inte har någon ångerrätt i det här fallet kan X få hjälp om det skulle vara något fel i hur tjänsten utförts. Då kan X reklamera enligt konsumenttjänstlagen 17 § och t. ex. få göra ett prisavdrag, häva avtalet eller få felet avhjälpt.Jag hoppas att detta har varit till din hjälp och att du har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,