Skolfråga

2018-02-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, Pelle (12 år) fick i uppdrag av sin mamma Moa att cykla till den lokala affären och köpa kaffe. Moa instruerade Pelle noga och betonade vikten av att han skulle köpa Zoegas mollbergs blandning. När Pelle återvände efter inköpet visade det sig att han köpt Zoegas intenzzo. Moa skickar tillbaka Pelle till affären med uppdraget att byta till mollbergs blandning. Butiksinnehavaren som haft en jobbig dag på grund av sömnproblem är bestämd: "Köpt är köpt! Här blir det inget byte". Vad säger du? Bör Moa och Pelle ha rätt att byta eller i alla fall få lämna igen kaffet och få igen pengarna? Vänligen,
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga har karaktären av en skolfråga. Vi på Lawline har en policy att inte besvara skolfrågor. Är det så att din fråga är en verklig händelse och det inte rör sig om en skoluppgift får du mer än gärna ställa en ny fråga. Ett tips är dock, att eftersom det inte rör sig om en kylvara samt om kaffet inte är öppnat så bör Moa och Pelle få reklamera varan eller att få byta varan. Öppet köp är något som är upp till varje butik och det är inget krav. Det bör framgå av kvittot vad den särskilda matbutiken har för regler gällande öppet köp och reklamation. Lycka till! Mvh,

Kan en bilverkstad vägra att lämna ut min bil för att jag inte kan betala med kort?

2018-02-24 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Kan en bilverkstad vägra lämna ut bilen om kunden endast kan betala kontant? Servicefirman kräver kortbetalning och kunden har ett kort som inte är kopplat till bankkontot och först två veckor senare skulle det finnas täckning på kortet för att göra en kortbetalning. Servicefirman vägrade ta emot kontantbetalning.Lyckades först efter flera timmar i telefon med banken få höjd kreditgräns så att jag kunde betala servicen och få ut min bil. Kunde ha betalat 4000 med kort och resten kontant eller resten mot faktura. Enligt konsumentköplagen och köplagen kan de hålla inne lös egendom tills dess betalning skett. Men de vägrade ta emot betalning i form av kontanter. Vad är rättsläget?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Näringsidkare har rätt att behålla bilen i sin besittningDet stämmer att en näringsidkare har så kallad retentionsrätt, dvs. rätt att hålla inne föremålet som arbetet utförs på tills dess att betalning sker (49 § konsumenttjänstlagen). Eftersom bilverkstaden inte har tagit emot betalningen är därför frågan om bilverkstaden var skyldig att göra det (eller åtminstone tvungna att ta emot betalningen för att inte förbruka sin rätt att behålla bilen i sin besittning).Kontanter kan användas för att betala om ingenting annat är avtalatEnligt 5 kap. 1 § 2 st. riksbankslagen är sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken lagliga betalningsmedel. Detta innebär att en skuld kan betalas kontant. Bestämmelsen går dock att avtala bort (t.ex. genom att bilverkstaden och kunden avtalar om att betalningen ska erläggas med kort). Finns ingen sådan avtalsbestämmelse är bilverkstaden skyldiga att lämna ut bilen när kunden har betalat kontant.Näringsidkaren får inte behålla föremålet om godtagbar säkerhet ställsOm kunden och bilverkstaden däremot har avtalat om att betalningen ska ske med kort blir situationen något annorlunda. En näringsidkare har nämligen inte rätt att behålla föremålet om kunden kan ställa godtagbar säkerhet för betalningskravet (49 § konsumenttjänstlagen). Syftet med retentionsrätten är nämligen endast att näringsidkaren ska kunna vara säker på att kunden betalar. En kontant summa motsvarande hela skulden är utan tvekan en godtagbar säkerhet eftersom bilverkstaden i så fall får kontanter som är värda precis lika mycket som skulden (jämför om kunden t.ex. hade lämnat över en klocka som säkerhet som sedan hade behövt säljas). Enligt min mening har därför bilverkstaden inte heller i detta fall rätt att behålla bilen. Däremot har de troligtvis rätt att kräva att kunden betalar med kort vid ett senare tillfälle och hämtar tillbaka kontanterna.Obehörigt kvarhållande av föremålet kan leda till skadeståndsskyldighetOm näringsidkaren inte har rätt att behålla föremålet i sin besittning innebär detta att näringsidkaren kan bli skyldig att ersätta skador som kunden har drabbats av på grund av kvarhållandet (prop. 1984/85:110 s. 330; 31 § konsumenttjänstlagen). Detta skulle t.ex. kunna avse kostnader för en hyrbil.SlutsatsOm inget avtal om kortbetalning finns får bilverkstaden inte behålla bilen när kunden har betalat. Finns ett avtal om kortbetalning kan dock näringsidkaren inte heller behålla bilen om kunden lämnar över kontanter som säkerhet för en senare kortbetalning.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Påföljder vid fel på vara enligt köplagen

2018-02-23 i Köplagen
FRÅGA |Har ett företag som köpt en kyl som ej håller kylan rätt till reparation och prisavdrag? Kan företaget få ersättning för varorna som förstörts i och med att kylen ej hållit kallt?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att företaget ifråga köpt kylskåpet av ett annat företag. Din fråga aktualiserar huvudsakligen köplagen (KöpL). Köplagen är enligt 3 § dispositiv, vilket innebär att dess bestämmelser som regel inte gäller om något annat står i avtalet.Enligt min uppfattning ska kylskåpet ifråga anses behäftad med fel enligt 17 § KöpL eftersom det åtminstone inte är ägnat för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. Som köpare har företaget ifråga med fog kunnat förutsätta att ett kylskåp ska kunna användas för de ändamål kylskåp ska kunna användas för.Enligt 30 § KöpL får en köpare kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Köpare kan även hålla inne betalningen så till den mån det motsvarar felets allvarsgrad enligt 42 §. Viktig i sammanhanget är 32 § som anger att köparen måste reklamera varan inom skälig tid för att få åberopa felet. Enligt 34 och 35 §§ KöpL kan alltså företaget i din fråga begära avhjälpande (reparation) utan egen kostnad. Säljaren kan dock välja att ersätta varan ifråga med en ny istället. Begäran om reparation måste dock ske i samband med reklamationen eller inom skälig tid därefter. Har så inte skett kan istället prisavdrag eller hävning enligt 38 eller 39 §§ KöpL aktualiseras. Skadeståndsfrågan regleras av 40 § KöpL. Där framgår ungefär att köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig, om inte säljaren visar att det har förelegat ett sådant hinder som varit utom dennes kontroll och inte skäligen kunde övervinnas. Med all sannolikhet har företaget i din fråga alltså rätt till skadestånd för de förstörda varorna.För att sammanfatta de något invecklade felreglerna i KöpL kan vi konstatera att företaget enligt min uppfattning har rätt till i första hand reparation eller omleverans samt skadestånd. Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Köprätt - Fel i vara

2018-02-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej, har nyss köpt en skoter med defekt motor, att motorn är defekt visste jag om, anledningen till att den är det visste inte säljaren och vi kom överens om att jag skulle ta den ovetande till anledningen för motor skadan. Sen när jag transporterat skotern till verkstaden där jag jobbar och börjar gå igenom den så hittar jag massor med saker som han glömt att nämna som tex krokig framvagn, trasig primär variator osv. Hur blir det när det gäller ett så kallat gör det själv objekt då det bara gäller ett fel även om det finns fler som säljaren har dålt.
Martin Rosén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Denna fråga kan variera beroende på om du köpt skotern av en privatperson eller av ett företag. Om det är så att du köpt den av en privatperson så aktualiseras köplagen (KöpL), och om den är köpt av ett företag så är det istället konsumentköplagen (KköpL) som är aktuell. Eftersom skotern är ett renoveringsobjekt antar jag att den är köpt av en privatperson och således är KöpL tillämplig. Först och främst kan det konstateras att köp som omfattas av denna lag alltid kan avtalas fritt, det vill säga att du och köparen kan komma överens om näst intill vad som helst, se 3 § KöpL. Det ni avtalade om ska således gälla, alltså att det endast är skoterns motor som är trasig. I 17 § KöpL framgår det att en vara ska anses som felaktig om den inte uppfyller den kvalité eller andra egenskaper som följer av avtalet. Eftersom ni inte avtalat något om detta blir det förstås en gråzon. I 17 § 3 st. KöpL framgår det dock att skotern ska anses vara felaktig om den avviker från vad du "med fog kunnat förutsätta". Alltså, du ska inte kunnat haft anledning till att räkna med bristerna som senare visat sig.(I en situation likt denna är pris en bra indikator på om skicket är för dåligt) Som köpare har du däremot en undersökningsplikt enligt 20 § KöpL. Alltså, du kan inte åberopa fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning av skotern. Det är alltså endast "dolda fel" som går att åberopa. Kort sagt kan det sägas att om det är fel du inte borde upptäckt så utgör det också fel i köplagens mening. En annan aspekt är 20 § 2 st. KöpL, om det är så att säljaren har uppmanat dig att undersöka skotern noggrant. Om du underlåtit att göra detta kan du heller inte åberopa fel som du borde upptäckt vid en noggrann undersökning. Nästa steg är då att meddela säljaren att skotern är felaktig då det inte följer av avtalet, 32 § KöpL. Detta måste ske inom "skälig tid", alltså så snabbt som möjligt. Säljaren ska först och främst få möjlighet att avhjälpa felet, 34 § KöpL. Om det är så att säljaren inte har möjlighet att göra detta så kan du istället begära prisavdrag eller kräva att köpet hävs, 37 § KöpL. När det gäller prisavdrag så ska säljaren ersätta kostnaderna så att skotern motsvarar det du faktiskt betalt för den, avtalsbalansen ska alltså återställas, 38 § KöpL. När det gäller hävning av köpet så måste det uppfylla rekvisitet "väsentlig betydelse", 39 § KöpL. Detta blir svårt att få till då du trots allt köpt skotern i ett syfte att renovera motorn och då förmodligen har möjlighet att laga de andra delarna också. Det sista steget är att kräva säljaren på skadestånd, där du då kräver denne på kostnaden som för den skada du lidit, 40 § KöpL. Sammanfattningsvis så är det svårt att dra några konkreta slutsatser, då det är många omständigheter jag inte känner till. Men om det är så att skotern innehar brister som du inte borde kunnat förvänta dig så bör säljaren också rätta till detta. Men i och med att skotern är ett s.k. gör det själv-objekt kan det också innebära att det faktiskt är något du borde ha förväntat dig. Oavsett så rekommenderar jag att du kontaktar säljaren och försöker komma överens om en lösning. Med vänlig hälsning,

När tillämpas köplagen respektive konsumentköplagen?

2018-02-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag skulle vilja veta när köplag resp. konsumentköplag tillämpas?
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köplagen (KöpL) är en så kallad dispositiv lag som kan tillämpas på nästan alla köp av lös egendom. Att lagen är dispositiv betyder att den endast tillämpas på en transaktion om inte annat följer av avtal, partsbruk, handelsbruk eller annan sedvänja som finns mellan parterna ifråga (se KöpL 3 §). Detta innebär i princip att köplagen tillämpas när parterna inte har kommit överens om att annat ska gälla mellan dem.Konsumentköplagen (KköpL) är en speciell lagstiftning. Konsumentköplagen är tvingande till förmån för konsumenten, vilket innebär att den inte kan avtalas bort som t.ex. köplagen som är en dispositiv lag. Detta innebär att när konsumentköplagen är tillämplig så får avtalsvillkor som är sämre för konsumenten än vad som framgår av konsumentköplagen ge vika. Konsumentköplagen utgör på så sätt ett sorts minimiskydd för konsumenten (KköpL 3 §). Konsumentköplagen ska tillämpas på endast en typ av förhållande: När en näringsidkare säljer lösa saker till en konsument (KköpL 1 §).Vad gäller definitionen av konsument respektive näringsidkare framgår detta av konsumentköplagen 1 §. Där framgår att en konsument är "en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet". Att någon är en fysisk person innebär att det är just en person, och inte ett företag. Definitionen av näringsidkare är "en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten".Just vad gäller definitionen för näringsidkare är det inte helt tydligt, eftersom det kan bero på många olika omständigheter. Det avgörande är om försäljningen har en närmare anknytning till den egna näringsverksamheten än till försäljarens privatliv. För ett rättsfall som belyser frågan om gränsen mellan att vara näringsidkare och inte är NJA 2001 s. 155 belysande och känt.Jag hoppas att mitt svar är belysande. Tveka inte att fråga igen eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Hur lång garanti har man?

2018-02-23 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hur lång garanti har man på reservdelen vid lagning av hemelektronik?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är frivilligt att lämna garanti. Eftersom det är frivilligt att lämna garanti så kan garantitiden variera eller inte finnas alls. Om du vill ta reda på om du har garanti på reservdelen, så bör du kolla vad som står i den skriftliga informationen som du har fått i samband med lagningen.Oavsett om du har garanti eller inte så har du i alla fall en reklamationsrätt (om den inte har utgått). Vänligen,

Byte av glas på mobiltelefon, konsumenttjänstlag och avhjälpande

2018-02-22 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag lämnade in min IPhone för byte av glas/skärm för ett halvår sedan. I veckan slutade den fungera. Verkstaden meddelade att garantitiden på reparationen gått ut (vilket den inte hade enligt text på kvittot). Så vi löste detta utan osämja.Men situationen väckte en intressant principfråga: Om jag lämnar in något för reparation och någon del byts, kan jag då hävda konsumenttjänstlagen (eller möjligen konsumentköplagens) för att få rättelse om den utbytta delen går sönder igen? Det känns ju lite snopet om man byter skärm på sin mobil, skärmen lägger av efter fem månader och man tvingas till en ny kostnad (1500 kronor). Vad är det som gäller? Det är både jag och verkstadschefen intresserad av.
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågan om vilket lag som blir tillämplig så är det konsumenttjänstlagen (KtjL) som blir tillämplig eftersom detta rör ett blandat avtal d.v.s. delvis köp och delvis tjänst. Eftersom själva arbetsmomentet d.v.s. monteringen av skärmen framstår som en stor och viktig del i avtalet så är detta att hänföra till en tjänst. Därför så är det ett arbete på en lös sak enligt 1 § 1 första punkten KtjL. Inte heller blir undantaget i 2 § KtjL tillämpligt så alltså ska KtjL tillämpas. Viktigt att säga är att om du går tillbaka till den säljare som sålt telefonen så blir istället konsumentköplagen tillämplig men jag utgår från att du gått till en annan verkstad. Felaktig tjänst Det finns ett krav på att tjänsten ska utföras fackmässigt enligt 4§ KtjL, alltså att det ska vara utfört på det sätt man kan kräva (vilket även innefattar vilket material som används). Enligt 9 § KtjL så är det fel i tjänsten om det inte är fackmässigt utfört och därmed avviker från vad konsumenten kan kräva eller vad som är avtalat. En skärm av dålig kvalité som inte håller mer än 5 månader skulle absolut kunna innebära att det är fel i tjänsten men detta beror ju helt på vad felet är och omständigheterna från situation till situation. Har man exempelvis tappat telefonen eller om det är så att andra delar av telefonen påverkar skärmen negativt som gör att den slutar fungera (som inte är en del av avtalet) kan det bli svårt att hävda fel i tjänst. Det finns även andra situationer som kan utgöra fel men som jag inte kommer beröra här (se 9-14 § KtjL). Vad man kan göra vid fel i tjänst Om det är så att tjänsten inte är fackmässigt utförd eller om det avviker från avtalet så kan konsumenten hålla inne betalningen (om man inte ännu betalat för tjänsten) eller kräva avhjälpande (att felet åtgärdas), prisavdrag eller hävning av köpet enligt 16 § KtjL. I ditt fall så är det antagligen rimligast att kräva avhjälpande genom att byta ut skärmen. Detta gäller så länge det inte är konsumenten som orsakat felet. Verkstaden ska alltså byta ut skärmen utan kostnad om konsumenten begär det enligt 20 § KtjL om de inte kan bevisa att det beror på konsumenten. Om felet inte avhjälps så ska man istället få prisavdrag enligt 21 § KtjL Tid för att meddela fel i tjänst (reklamation) Konsumenten måste dock underrätta verkstaden att det är fel på tjänsten inom 2 månader från det att man har märkt felet (längre tid har godkänts vid undantagsfall) och man kan reklamera i upp till 3 år efter att arbetet är utfört enligt 17 § KtjL. Slutsats Är det alltså ett fel som inte beror på dig som konsument och verkstaden inte har utfört tjänsten på rätt sätt (exempelvis felmontering eller kvalitén på skärmen motsvarar inte priset) så har du rätt att få en ny skärm ditsatt utan kostnad om du reklamerar i tid. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man reklamera en två år gammal dator?

2018-02-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,För lite mer än 2 år sedan köpte jag en ny dator till ett inköpspris av ca 15000 kr. Allt köptes till ett packetpris hos netonnet, där man får lösa datorkomponenter och monterar själv ihop datorn. För ett tag sedan slutade datorn att fungera helt och hållet, jag har lämnat in datorn till ett företag som lagar datorer, där de konstaterar att moderkortet är trasigt. I och med att moderkortet är av en äldre modell med utdaterade mått finns moderkortet inte längre att köpa, utan jag tvingas att köpa nytt moderkort, samt övriga komponenter. Alla delar som behöver bytas ut har ett värde på ca 5000 kr, men detta baseras på produkternas pris enligt prisjakt.se det datum som jag köpte dem. Jag tvingas leta efter produkternas pris på detta sätt eftersom att varje enskild produkts pris inte står på kvittot, utan priset står i en klumpsumma. Min fråga är: Kan jag reklamera moderkort (defekt) SAMT de delar som behöver bytas ut pga att de endast passar till just DET moderkortet som är trasigt? Eller kan jag endast reklamera moderkortet, vilket låter mycket orimligt? Eller skulle jag kunna be datorföretaget laga datorn genom att byta ut alla berörda delar och få Netonnet att stå för kostnaden?
Anton Okic |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan enligt 20 § konsumenköplagen endast reklamera en vara om den är felaktig vid avlämnandet, d.v.s. när du köpte den och säljaren lämnade över den till dig. Symptom på att en vara är felaktig kan visa sig senare, men huvudregeln är alltså att felet ska ha funnits vid själva avlämnandet. Om ett fel uppkommer inom sex månader anses felet ha funnits vid avlämnandet, säljaren har då med andra ord bevisbördan för att felet ska ha uppkommit vid ett senare tillfälle.I ditt fall slutade dock datorn fungera först efter två år, vilket innebär att du måste bevisa att moderkortet var felaktigt då du köpte den, vilket naturligtvis blir svårt. Jag rekommenderar ändå att du vänder dig till företaget då det är möjligt att du har någon slags garanti.Vänligen,