Fråga om fel i sålda laddare. Köplagen.

2017-02-27 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Sålt laddare till en privatperson 4 st. Innan köpet kontrollerades laddarna och alla fungerade. Nu 6 dagar senare hör köparen av sig och säger att endast en funkar. Vad ska jag göra och har hon rätt till att få tillbaka pengarna trots att jag kontrollerade alla innan?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Om du sålt laddaren till en privatperson i egenskap av en privatperson tillämpas köplagen (1990:931).Att tre av de laddarna du sålt inte fungerar kan enligt köplagen innebära fel i vara och köparen har då rätt till vissa åtgärder. Av 17 § 1 st. köplagen följer det att en vara man sålt ska bl.a. i fråga om kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om laddarna avviker från detta, t.ex. inte fungerar, anses de vara felaktiga. Vidare anses de felaktiga om den i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (en köpare räknar med att när hon t.ex. köper laddare att de ska fungera). Av 18 § köplagen kommer laddarna vidare även anses vara felaktiga om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om egenskaperna eller användningen som du som säljare lämnat vid marknadsföringen av laddarna eller annars före köpet som kan ha antas inverkat på köpet. Har du t.ex. sagt eller annonserat att laddarna fungerar och de senare visar sig att de inte gör det kommer det anses vara en fel i varan. Av 19 § köplagen följer det vidare att laddarna ska anses vara felaktiga även om den har sålts "i befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll. De anses vara felaktiga enligt 19 § köplagen om de inte överensstämmer med sådana uppgifter om deras egenskaper eller användning som du som säljare har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. De anses även felaktiga om du som säljare före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande laddarnas egenskaper eller användning som du måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om (t.ex. om laddarna fungerar eller ej), under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Till sist anses laddarna felaktiga enligt 19 § köplagen om laddarna är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (t.ex. om köparen kunde med med hänsyn till hur mycket hon betalat för laddarna förutsätta att de skulle fungera felfritt). Tidpunkt för bedömning av om fel föreliggerEnligt 21 § köplagen ska frågan om laddarna ska anses vara felaktiga bedömas då risken för laddarna går över på köparen. Normalt görs felbedömningen vid tidpunkten för avlämnandet av varorna. Innan avlämnandet står säljaren för risken, efter avlämnandet övergår risken på köparen. Dock gäller det att säljaren svarar för fel som uppkommit före avlämnandet men som uppvisar sig först efter avlämnandet. Detta innebär att om felet i laddarna förelegat innan avlämnandet men först upptäckts efter avlämnandet så är du som säljare ansvarig för detta. I många fall kan det vara problematiskt att konstatera när ett fel uppstått. I frågan säger du att köparen återkommit sex dagar efter köpet till dig och meddelat att tre av laddarna inte fungerar, detta kan tala för att laddarna inte fungerade redan när du sålde dem. Det kan vara osannolikt att tre av fyra laddare gått sönder på sex dagar om de fungerade felfritt vid den tidpunkten du sålde dem. Eller så var det faktiskt så att laddarna gick sönder efter det att köparen fått dem. Vid en tvist kommer det här bli en bevisfråga. Som sagt är det svårt att avgöra när ett fel uppkommit. När anses då avlämnandet skett? Av frågan framgår det inte när avlämnandet, och därmed riskövergången, skett. Om det inte framgår av leveransvillkoren i ditt avtal med köparen när risken på varorna övergår finns det regler i köplagen. Om köparen hämtat laddarna hos dig övergår risken för laddarna då köparen tar hand om varorna enligt 6 § köplagen. Om du ordnat med transport för varorna till köparen anses det vara ett transportköp enligt 7 § köplagen. Om det som sagt inte finns villkor för leveransen och riskövergången kommer risken för varan att övergå när du lämnat varan till transportören. Av frågan antar jag att du också är en privatperson och antagligen om ni inte har avtalat om när riskövergången ska ske kommer 7 § 2 st 1 punkten vara aktuell. Alltså som jag tidigare nämnt om du skickat laddarna med t.ex. ett fraktföretag eller posten kommer risken för laddarna att gå över på köparen när du lämnat laddarna till t.ex. fraktföretaget. Om laddarna skulle i detta fall gå sönder under frakten står köparen för risken och kan inte kräva dig för ansvar.Påföljder vid fel i varaVad kan köparen kräva dig som säljare på om det anses föreligga ett fel i laddarna? Av 30 § köplagen får köparen kräva bl.a. avhjälpande, omleverans. prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Enligt 34 § köplagen har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Även om köparen inte kräver det, har säljaren rätt enligt 36 § 1 st. köplagen att på egen bekostnad avhjälpa felet om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren. Detta innebär att även om köparen kräver prisavdrag eller hävning så har du rätt till att stå för reparation av laddarna, vilket kanske inte är möjligt. Istället för reparation har du enligt 36 § rätt att företa omleverans dvs. skicka nya laddare till köparen, om du har flera laddare. Köparen kan även kräva att du företar omleverans enligt 34 § köplagen om felet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Köparen kan som sagt inte kräva omleverans om du inte har flera identiska laddare eller reparation om det inte är möjligt.Om avhjälpande eller omleverans inte blir aktuellt kan enligt 37 § köparen kräva prisavdrag eller häva köpet. Enligt 38 § köplagen beräknas prisavdraget så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick (köparen torde få tillbaka pengarna för tre av fyra laddarna) Enligt 39 § köplagen får köparen häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Vad som ska anses vara av väsentlig betydelse får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Exempelvis gäller vid väsentlighetsbedömningen i felsituationerna att hänsyn kan tas till möjligheterna att rätta felet genom avhjälpande. Hävning kanske kan bli aktuellt om även den fjärde laddaren går sönder, om den dock fortsätter fungera torde ett prisavdrag vara tillräckligt.SammanfattningSom du ser är det inte enkelt att besvara din fråga utan det finns mycket som påverkar svaret. Laddarna fungerar visserligen inte men som sagt måste det anses vara ett fel i vara enligt köplagen för att köparen ska ha rätt till åtgärder. Om laddarna inte fungerar alls torde ett fel anses föreligga, köparen räknar så att säga på när hon köper laddare att dem ska fungera. Även om du kontrollerat och sagt att dem ska fungera anses det föreligga ett fel i varan om laddarna senare inte fungerar. Vem som ska stå för risken för att laddarna inte fungerar beror på när avlämnandet och därmed riskövergången skett. Om du skickat varorna till henne med frakt och ni inte kommit överens om något annat övergår risken för laddarna på köparen då du lämnat varorna till transportören. Om laddarna skadats under frakten då står köparen för risken. Men om laddarna var felaktiga redan innan köparen övertog risken för laddarna fast felet visade sig först efter risken övergått på köparen anses du som säljare fortfarande bära risken för varorna. Som sagt är det svårt att avgöra när felet uppkommit. Vid en tvist i domstol blir det här en bevisfråga. Om du anses bära risken för felet i varorna har du om du har möjlighet att försöka reparera laddarna eller företa omleverans. Annars blir ett prisavdrag (dvs. att köparen återfår pengar för de tre felaktiga laddarna) eller hävning av hela köpet aktuellt Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Åldersgräns vid köp av bostadsrätt

2017-02-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Finns det EU-regler, som reglerar åldersgränsen vid köp av bostadsrätter ( 55 plus) i Sverige?
Samuel Lindblad |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns idag krav på din ålder när du ska köpa bostadsrätt i Sverige. Grundläggande för att införskaffa en bostadsrätt i Sverige är att man har, så kallad, rättshandlingsförmåga. Det är som huvudregel först när man fyllt 18 år som man får sin rättshandlingsförmåga och kan således först då ingå avtal om köp.Vidare så kan bostadsföreningen ställa upp vissa åldersgränser för att du ska få köpa en bostad i just den föreningen. I så kallade seniorföreningar är det vanligt att man ställer upp krav på att man t.ex. ska vara mellan 55-75 år för att få köpa en bostad i föreningen.Det finns däremot i nuläget ingen EU regleringen om åldersgränser gällande köp av bostadsrätter för de som är över 55 år . Hoppas att du fick svar på din fråga. Om inte får du gärna lämna en kommentar nedan så ska vi nog lösa det.Mvh,

Fel i vara (bil)

2017-02-24 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Köpte häromdagen en bil volvo s 40 2006-07 model från en privatperson. När vi slutade ett köp avtal emellan fick jag provköra bilen under 5-7 minuter. Hade inga konstigheter när jag körde bilen och sedan kollade runt omkring vid köpet. Bilen kostade för mig 32 000 kr. Men igår dykte upp ett problem vilket det hade jag inte förväntat mig när jag köpte bilen. När man kör bilen över farthinder så låter lite konstigt både främre däckar. Eftersom ägaren hade bytt bilens bromsbelägg, stöddämpare, generator, tänkte jag det är helt ok att köpa bilen en sådan pris. Nu fick jag svaret från verkstad att det låter såsom att bilens bussning (länkarmar i framsidan måste bytas) vilket var omöjligt att upptäcka de fel vid köpet och det visade sig efter 2 veckor att det finns problem. Reklamerade direkt dagen efter till säljaren att jag vill ha i första hand avhjälpande, om inte vill jag att han ska stå för kostnader för reparationen om inte heller då vill jag häva köpet vilket att bilen är väsentligt betydelse för mig. Han tyckte att det inte hans problem att han hade ingen aning om detta och vill att jag ska anlita till en jurist. Vad gäller? MVH
JR Umeå |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga gäller ett köp av lös egendom mellan två privatpersoner blir Köplag (1990:931) (KöpL) tillämplig lagstiftning.I 17-19 §§ KöpL föreskrivs vad som kan anses vara fel i vara. Enligt 17 § i KöpL ska en vara anses vara felaktig om den inte överensstämmer med vad som följer av avtalet i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning. Om man inte avtalat om någonting annat, skall varan vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. T.ex. ska en cykel gå att cykla på och en bil gå att köra. Varan är även att anse som felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. 19 § KöpL reglerar de fall då säljaren sålt något i "befintligt skick", vilket innebär att han exempelvis sagt att bilen säljs i det skick som den är i och avsäger sig allt ansvar för eventuella fel i varan. I ett sådant fall ska varan ändå anses vara felaktig om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, samt om varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förvänta sig. Köparen har en skyldighet att vid köpet undersöka varan, dvs. att han har en undersökningsplikt. Har han undersökt varan får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, detta enligt 20 § KöpL. Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid den tidpunkt då varan sålts till köparen även om felet visar sig först senare. Anser man att ett fel som upptäcks senare än vid köptillfället fanns redan vid köpet är säljaren alltså ansvarig för felet. Uppstår felet först efteråt är säljaren inte ansvarig, se 21 § KöpL. Det är köparen som har bevisbördan, dvs. att det ligger på köparen att bevisa att felet inte har uppstått efter köpet utan istället fanns vid tidpunkten då varan köptes.Enligt 32 § KöpL får köparen inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Är det fel i varan och har man reklamerat i tid får man som köpare kräva avhjälpande eller omleverans. I första hand får man kräva avhjälpande, vilket innebär att säljaren bekostar lagning av varan. Det måste dock kunna ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Köparen måste lämna meddelande om kravet på avhjälpning eller omleverans samtidigt som reklamationen eller skälig tid därefter, annars förlorar köparen sin rätt, se 35 § KöpL. Om detta inte kommer ifråga får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet enligt 37 §. För att häva köpet måste avtalsbrottet vara av väsentlig betydelse och säljaren borde insett detta. Även när det gäller hävning måste meddelande om hävning lämnas inom skälig tid från det att han märkt eller borde märkt felet, se 39 § KöpL.I ditt fall innebär detta att om du avtalat med köparen om bilens skick, ska det stämma överens med det ni avtalat om i fråga om kvalitet och andra egenskaper. Av din fråga framgår dock inte att ni har avtalat om något särskilt, och bilen ska då ha de egenskaper som bilar av samma slag i allmänhet har. Bilen verkar i nuläget gå att köra men den kan även vara att anse som felaktig om den avviker avseende från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta. Detta kan bilen anses göra, om du uppfyllt din undersökningsskyldighet enligt 20 § KöpL. Dessutom måste det, för att bilen ska kunna anses vara felaktig, vara ett fel som fanns redan när du köpte bilen. Dvs. det får inte vara så att orsaken till att bilen låter när du kör över farthinder har uppkommit senare än när säljaren lämnade över bilen till dig. Om säljaren sålde bilen i “befintligt skick” krävs det istället att bilen inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren lämnat innan du köpte bilen, eller att den är i väsentligt sämre skick än du kunnat förutsätta vid köpet. Även i de fall då bilen sålts i befintligt skick måste du ha uppfyllt din undersökningsplikt och felet måste ha funnits redan när du köpte bilen.Om förutsättningarna för fel är uppfyllda måste reklamation ha skett i skälig tid till säljaren. Du skriver att du har reklamerat till säljaren en dag efter det att du upptäckt felet och även förklarat att du ville ha felet avhjälpt eller häva köpet. Detta måste anses vara inom skälig tid. Föreligger fel i vara har du rätt att kräva att säljaren antingen avhjälper felet, att du får avdrag på priset eller att köpet hävs. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,Sara och Julia

Fråga om rätt att ångra köp trots att köparen undersökt varan

2017-02-23 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, bestämde mig för att sälja min dator via blocket och i annonsen länkar jag till produkter ifrån netonnet som jag trodde att det var det jag sålde. Datorn som såldes var https://www.netonnet.se/art/dator/stationardator/desktop/lenovo-y700-34ish-90df0018mt/230834.8943/ men hade annonserats som i blocket annonsen https://www.netonnet.se/art/dator/stationardator/desktop/lenovo-y700-34ish-90df00b2mw/238753.8943/?gclid=Cj0KEQiA56_FBRDYpqGa2p_e1MgBEiQAVEZ6-_XXc9RnEwGI2Qvi_dR9rdl8BMcVhdkyNakDa0KGVjEaAvi38P8HAQ dvs att min dator var en äldre modell. När jag skulle sälja datorn googlade jag på modell och fick upp den sista som alternativ och pågrund av okunskap trodde jag att det var samma dator. (då dem är både lika till namn och utseende) men då det skiljer sig på produkterna och köparen hävdar att maxvärde för produkten han köpt är 3000 och vill ha tillbaka pengarna. När kunden kom och kollade på datorn var den igång och jag sa till honom att kolla på den så allt var bra. Han avböjer och säger att det var bra varpå han betalar 7500 kronor för datorn. 2 skärmar, datamus, headset samt tangentbord och musmatta. Vi skakar hand och är båda nöjda med affären.Varpå dagen efter får jag ett sms där köpare säger att datorn som jag har sålt honom inte är den som hade visats i annonsen. Jag erkänner att jag kan tagit fel på produkterna då namn och utseende är lika, men då jag bad honom undersöka produkterna på plats och han godkände dem undrar jag vem som har ansvaret.
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av det du beskriver drar jag slutsatsen att ni var två privatpersoner som ingick avtalet och i såfall ska köplagen användas, men eftersom jag inte vet säkert går jag igenom även konsumentköplagen, som ska användas om köpet var mellan en näringsidkare och konsument. KöplagenVid köp mellan två konsumenter eller två näringsidkare ska som sagt köplagen tillämpas. Köplagen ställer höga krav på köparens undersökningsplikt, se här. Köparen får inte klaga på att det är ett fel på varan som denne kunde ha upptäckt vid undersökning av varan. Undersökningsplikten kan sedan ställas mot säljarens upplysningsplikt och eventuella utfästelser. Frågan blir alltså om köparen borde upptäckt på plats att det inte var samma dator som i annonsen samt hur det kan ställas mot att du som säljare faktiskt annonserat en vara som inte stämmer överens med varan du sålde. Att datorn var av en äldre modell kan vara svårt att upptäcka på plats, hade den däremot varit i en helt annan färg och köparen ändå köpt datorn för att sedan hävda dagen efter att den vill lämna tillbaka datorn pga fel färg hade det varit en annan fråga. Men att upptäcka att datorn är av en äldre modell är ett högt krav att ställa. Du som säljare har helt enkelt brustit i att upplysa köparen om att det är en äldre modell. Personen i fråga valde förmodligen att ingå avtalet för att denne vill ha juste den datorn som annonsen visade. Ansvaret ligger därför på dig som säljare och köparen bör därmed ha rätt att frångå köpet, se här. KonusmentköplagenI konsumentköplagen finns det ingen uttrycklig undersökningsplikt utan istället har säljaren upplysningsplikt. För att köparen ska kunna kräva rättelse av dig som säljare måste datorn varit felaktig vid köpet. Datorn är att anse som felaktig vid köpet om den avvek från den beskrivning som gavs av den, om du som säljare inte informerat om förhållanden som inverkat på köpet eller om datorn inte stämde överens med vad köparen kunnat förutsätta, se här. I detta fall går det också att anse att du brustit i din upplysningsplikt och köparen har då rätt att ångra sitt köp.Jag hoppas du fått hjälp på vägen, annars är du välkommen att återkomma!Vänlig hälsning,

Företaget följer inte beslut från ARN

2017-02-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag har beslut från ARN om avbeställning av cykel från cykelringen men företaget svarar inte på mejl. Finns det exempel på konsumenter som gått till domstol? Det de behöver göra är att betala ca 4500kr tillbaka så de behåller en avgift på ca 900kr. Är det lönsamt att gå till domstol den kostar ca 900kr till men löper företaget någon risk egentligen på att kämpa emot även i domstol eller är jag i underläge?
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har gjort helt rätt i att i första hand vända dig till ARN. Även om besluten inte är tvingande brukar majoriteten av företag rätta sig efter rekommendationerna. I de fall företaget väljer att inte följa rekommendationen finns möjligheten att få ett tvingande beslut från domstol. Jag har tyvärr inget konkret exempel på detta, men det händer absolut att konsumenter vänder sig till domstolen för att få rätt. Jag känner inte till omständigheterna i ditt fall så jag kan egentligen uttala mig om dina utsikter till framgång vid en eventuell domstolsprövning. Det jag kan säga är att ett beslut till din fördel från ARN är en indikation på att du har lagen på din sida. Det är dock inte uteslutet att en domstol kommer fram till ett annat resultat. Detta kan till exempel bero på att domstolen tolkar lagen på ett annat sätt än ARN, eller att företaget inkommer med ytterligare bevisning som stöder deras talan.Som du nämner i din fråga kostar det 900 kr att ansöka om stämning i domstol när det yrkade beloppet inte uppenbart överstiger ett halvt basbelopp, dvs 22 400 kr. Huvudregeln i tvistemål är dock att förlorande part ska ersätta motpartens rättegångskostnader. Vid mål som rör mindre belopp är möjligheterna till ersättning något begränsade, men du har rätt till ersättning för bl a ansökningsavgiften (se RB 18 kap 8 a §). Innan du går vidare till domstol föreslår jag att du ringer till företaget alternativt går till butiken och ber att få prata med en ansvarig. Förklara/påminn om att du har ett beslut från ARN, att du gärna vill lösa detta på ett enkelt sätt men att om det inte går så kommer du att måsta gå vidare med detta till domstol (sätta lite press på dem helt enkelt!) Förhoppningsvis kan ni komma fram till en lösning på det sättet. Lycka till och hoppas att det löser sig! Vill du ha mer hjälp eller vägledning är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

När varan anses vara i köparens besittning

2017-02-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har beställt en vara från ett företag på nätet, varan är betald via internetbank och pengarna har dragits, när övergår varan i min ägo?Mitt problem är att paketet har legat fast på postterminalen i över en vecka och jag får inte ändra leveransadress utan det måste avsändande företag göra. I mina ögon är det mitt paket då jag betalt det och jag borde då kunna ändra leveransadress?
Karolina Jivebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att du köpt varan på nätet gäller lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, se lagen här. Gällande frågan om du fått varan i din besittning måste man dock först se till vad som menas med begreppet "besittning". Detta gör man utifrån konsumentköplagens (KKöpL) 6§. Där framgår det att varan är avlämnad när den har kommit i köparens besittning. Vid transportköp ska varan anses avlämnad när du som konsument tagit om hand om den, du behöver dock inte faktiskt ha fått den i din hand utan det räcker att den exempelvis lämnats i din brevlåda eller ställts på din tomt. I och med att varan är kvar hos transportören och inte avlämnats till dig, är det fortfarande säljaren som bär risken för varan, se 8§ KKöpL. Det är således fortfarande säljaren som har ansvar för paketet och det är också de som därmed kan kontakta postterminalen med exempelvis ny leveransadress. Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Ångerrätt vid distansköp

2017-02-23 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag beställde den rosa versionen av iphone 7 från elgigantens webbutik. Några dagar efter jag fått den ångrade jag mig, eftersom jag hellre hade velat ha den svarta varianten. Kan jag få köpet att gå tillbaka, oberoende om förpackningen är oöppnad eller ej? tacksam för svar.
Samuel Lindblad |Hej!Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.När ett konsumentköp har gjorts på distans så blir lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) tillämplig. I 2:a kapitlets 10§ framgår det att konsumenten har rätt att frånträda ingånget avtal senast 14 dagar från det att ångerfristen börjar löpa. Enligt 12§ i samma kapitel så börjar ångerfristen löpa först då konsumenten fått varan i sin besittning. Eftersom det enbart har gått några dagar sedan du fick telefonen ska det inte vara ett problem att skicka tillbaka telefonen, om det görs enligt 13§ samma kapitel. Om förpackningen inte är bruten så kan du alltså skicka tillbaka telefonen utan problem. Hur ser det ut om förpackningen däremot är bruten?En konsument kan normalt bara använda ångerrätten enligt lagen om distansavtal om varan är i väsentligt oförändrat skick vid återsändning. Att förpackningen är bruten ses inte som att varan är i väsentligt sämre skick. Säljaren ska alltså själv stå för kostnader av ett nytt emballage. Du kan alltså även skicka tillbaka telefonen om förpackningen är bruten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om inte får du gärna lämna en kommentar nedan.Mvh,

Kompensation för krångel med leveranser?

2017-02-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag & Sambon har köpt ett flertal möbler under en kort tid hos [ett möbelföretag] för att fylla vårt nya hus vi precis flyttat in i. Det har från första beställning krånglat med leveranser. Vi har fått höra ett datum vilket aldrig stämt. Sms om lev. färdig att hämta har uteblivit och en reklamation av en stol har vi fått åka extra för att byta in. Allt utan kompensation trots att vi nämnt detta. Nu fick vi ett sms igår (måndag) om att vår order var redo att hämtas. Så självklart tror vi att det är vår matta som vi ringt om varje vecka det senaste då den skulle kommit för ett tag sen. Detta är alltså den sista beställning vi har hos [möbelföretaget]. Men när vi kommer dit så har inte mattan kommit utan detta sms gällde den nya stolen efter reklamationen. Men den stolen hämtade sambon förra veckan (fredag)! Så vackert fick vi åka hem alla milen utan matta! Vad gäller nu? Vad för ersättning/kompensation kan vi kräva/har rätt till efter alla fel å missar som har gjorts? Tack på förhand!
Michelle Gaudin González |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att det finns tre problem:- Leveransförseningar- Reklamationen på stolen har lett till att ni behövt åka in och byta ut den.- Felaktig information om leveransen har medfört att ni har behövt åka i onödan.LeveransförseningarOm möbelföretaget inte levererar möblerna den tiden ni har kommit överens om att möblerna skulle levereras, så har ni rätt att avstå från att betala tills leveransen sker (10 § KköpL).Har leveransen inte skett ännu har ni rätt att kräva att möbelföretaget levererar möblerna eller rätt att häva köpet (10 § KköpL). Oavsett om ni väljer att häva köpet eller kräva leverans, har ni rätt att kräva skadestånd också (10 § KköpL). Om förseningen har berott på något som har varit helt utom möbelföretagets kontroll har ni dock inte rätt till skadeståndet (14 § KköpL).Resan för att byta ut den felaktiga stolenNi har även rätt att kräva skadestånd för felet på stolen (30 § KköpL). Vad kan ni få ersättning för?Skadeståndet innebär att ni kan få ersättning för utgifterna på grund av både förseningarna och den felaktiga stolen. Kostnaden för att ni har behövt åka dit för att reklamera stolen kan ni ha rätt att bli ersatta för. Andra kostnader för att ni behövt vänta på era möbler, t.ex. om ni har behövt köpa ersättningsmöbler under tiden ni har väntat, kan ni också ha rätt att bli ersatta för (32 § KköpL).Onödig resa på grund av fel informationVad gäller den felaktiga informationen om leveransen, som har lett till att ni har behövt åka i onödan, verkar det inte finnas något att göra åt då ert åkande inte berott på en försenad eller felaktig leverans utan snarare att företaget har skickat fel information om en stol som ni redan har hämtat. Er onödiga resa dit är ingen direkt följd av att det varit fel på stolen. Hoppas att svaret hjälpte dig! Du är välkommen att återkomma med fler frågor!Med vänliga hälsningar