Köparens dröjsmål

2017-10-20 i Köplagen
FRÅGA |hej, skulle sälja en bil och fick en köpare som ville betala in halva summan direkt och så skulle dom hämta bilen en vecka efteråt, vilket ja tyckte lät rimligt men förklarade även att om dom gjorde detta så sa jag att skulle dom ångra sig så betalar ja inte tillbaks något. men dom kom inte efter en vecka,inte efter två åh inte efter 3, jag hörde av mig åh frågade när dom skulle hämta bilen för ja hade ju väntat mig bli av med bilen annars kunde ja ju sålt den till någon annan ist, då bad dom mig hålla den lite till. då betalade dom även in resten av pengarna utan att vi sagt detta, så har nu alltså fått hela beloppet, men detta var för 3-4 veckor sedan åh jag har nu inte hört något och på flera veckor. det har alltså gått flera månader sen dom betalade in första beloppet åh skulle hämta den en vecka efter detta. nu undrar jag om jag gör något olagligt om ja ger dom en kort tidsgräns på sig att hämta bilen annars behåller jag den och pengarna. då de först var sagt att affären skulle ske en vecka efter första betalning?Tack för snabbt svar.
Alvaro Castro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då detta handlar om köp av lös egendom mellan två privatpersoner så gäller köplagens bestämmelser. Köplagen reglerar de rättigheter och förpliktelser de olika parterna har när ett köp genomförs.Köparen har vid ett köp ett antal förpliktelser, en av dessa som är aktuell i detta fall är den som regleras i 50 § 2 p KöpL. Där står det nämligen att köparen är skyldig att hämta eller ta emot varan. Något som inte skett i ditt fall. Ser vi vidare i lagen så står det i 55 § att du som säljare får häva köpet i det fall köparen inte i rätt tid hämtar eller tar emot varan. Vidare så får du ange en tilläggstid då köparen måste hämta varan, denna tilläggstid får dock inte vara oskäligt kort. Skulle det te sig så att köparen under denna tilläggstid inte hämtar varan så får du häva köpet om det framgår att du har ett särskilt intresse att bli av med varan, detta regleras i 55 § 2 st.Men väljer du att häva köpet så ska bådas prestationer gå åter i den mån köpet fullgjorts. Det vill säga du som säljare ska ge köparen dennes pengar åter och köparen ska återlämna eventuell vara, enligt 64 §.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Gäller öppet köp

2017-10-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!För två månader sen köpte jag en begagnad cykel hos en cykelverkstad. Sen dess har jag besökt verkstaden 4 gånger för att cykeln har fått punktering 4 gånger. Två av besöken behövde jag betala för eftersom det var första punkteringen på respektive däck då. Nu har jag fått ytterligare en punktering och känner att jag vill returnera cykeln plus låset som jag köpte till cykeln av samma handlare - den är lite för liten för mig ändåså.Jag har kvar kvittot från då jag köpte cykeln och låset. Vad har jag för rättighet till retur av cykeln? Kan jag få pengarna tillbaka (vill helst köpa från en annan butik) eller har ägaren rätt att enbart ge mig tillgodokvitto?
Alvaro Castro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar ifall du har rätt till öppet köp. Kortfattat kan man säga att öppet köp innebär att du som konsument har rätt att lämna tillbaka varan i oförändrat skick inom viss angiven tid och få pengarna tillbaka. Detta är dock inte en lagreglerad rättighet för konsumenter, det är istället upp till varje näringsidkare att bestämma om detta är något de vill erbjuda.I 8 § 3 st Konsumentköplagen framkommer det att köparen bär risken för varan till dess den lämnas tillbaka, under förutsättning att man har avtalat om öppet köp. Det är således upp till varje butik att avgöra om de vill sälja sina varor på öppet köp.Hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänligen,

Dolt fel i lägenhet

2017-10-18 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Detta gäller mitt badrum och en vattenskada so uppstått.Jag bor i ett hus/BRF från 1969 och är byggt i prefab, betongblock. Under de senaste kraftiga regnen har det läckt in vatten utifrån pga. en otät mjukfog i fasad. Väggen har blivit mättad på fukt och till min förvåning läckte det in genom min kakelvägg i badrummet. Det rann vatten på väggen, ur en fog mellan kakelplattorna. Badrummet gjordes 2004 vid stambyte, i och med att det gjorts så sent så fanns det regler om att det ska vara en fuktspärr bakom mitt kakel och fix för att inte väggen bakom ska riskera att drabbas av fuktskador. Nu.. om det fanns en fuktspärr, så fungerar den ju åt båda hållen. Med andra ord det ska inte kunna läcka IN vatten genom min vägg lika lite som det ska läcka ut genom min vägg från badrummet.Jag köpte lägenheten i juni och nu undrar jag om jag kan åberopa dolt fel och kräva ersättning från förra ägaren, då jag omöjligt kunna upptäcka detta utan en förstörande undersökning där jag tagit bort kakel från väggen. Tack på förhand!
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom det rör sig om ett köp av lägenhet och lägenheten utgör lös egendom, är Köplagen (KöpL) tillämplig. Felaktig lägenhetHuruvida lägenheten anses vara felaktig framgår i 17 § KöpL. Eftersom badrummet gjordes om 2004 med regler om fuktspärr och det nu visar sig att en sådan saknas, avviker lägenheten från vad du som köpare kunnat förutsätta. Lägenheten kan bedömas som felaktig.UndersökningspliktI 20 § hittar du köparens undersökningsplikt som innebär att fel som köparen kan ha upptäckt vid en noggrann undersökning av lägenheten inte kan åberopas. Fel som fanns innan tillträdet men som inte upptäcktes vid uppfyllandet av undersökningsplikten anses vara ett dolt fel. I ert fall krävdes det omfattande åtgärder för att upptäcka felet och att plocka bort kakel från väggen anses inte falla under undersökningsplikten. Felet kan därför bedömas som ett dolt fel.Jag gör min bedömning utifrån att felet fanns innan köpet (21 §) då inget tyder på att du själv kan ha orsakat ett sådant fel.Med andra ord så rör det sig om ett dolt fel som du kan och bör åberopa gentemot säljaren. Det viktiga är att du reklamerar felet så fort som möjligt, då 32 § säger att reklamation måste ske inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Vad som är att anse som skälig tid är inte definierat enligt någon lag, praxis eller liknande, utan det bestäms från omständigheterna i det enskilda fallet.PåföljderNär det gäller påföljder har säljaren rätt att avhjälpa felet enligt 34-36 §§, utan kostnad för dig som köpare. Om det inte är möjligt kan prisavdrag enligt 37 § vara aktuellt.Ersättning (skadestånd), 40 §Ersättning/skadestånd kan utgå i det fall då felet ligger inom säljarens kontroll. För att felet ska bedömas som utanför säljarens kontroll måste säljaren för det första visa att felet beror på ett "hinder". Ytterligare krävs att säljaren har hindrats att avlämna en felfri vara (lägenhet). Det räcker med andra ord inte att felet som sådant uppkommit på grund av en händelse utom säljarens kontroll. Säljaren har även vid fel i varan en underrättelseplikt. Säljaren undgår normalt inte skadeståndsansvar om denne avlämnar en vara med kännedom om att den är felaktig.Den eventuella ersättningen omfattar inte indirekt förlust, dvs:1. förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning,2. annan förlust till följd av att varan inte kan utnyttjas på avsett sätt,3. utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man har fallit bort eller inte har blivit riktigt uppfyllt, och4. annan liknande förlust, om den varit svår att förutse.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hyra av lös sak - tid för avlämnandet

2017-10-16 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan,för ca en månad sen reserverade och betalade för ett tält via en annons på blocket. Vi avtalade om datum, 2/9, när jag kunde hämta det. Allt bra fram till den 1/9 kl 15.49 då företaget/personen hör av sig och säger att de har stängt på lördagen 2/9 och ber mig hämta tältet innan de stänger kl 17.00. Jag hade ingen möjlighet att hämta tältet med så kort varsel (71 minuter). Jag anser att det är avtalsbrott och att de ska betala tillbaka min reservation. De vägrar med hänvisning om att de inte kunde hyra ut tältet i och med att jag redan hade reserverat det. Då jag svarar att vi hade ett avtalat datum 2/9 så får jag tillbaka som svar " Öppettiderna vi har står tydligt på vår hemsida med mera. Jag tycker du borde inse att det är en vardag man bör hämta denna typ av utrustning på och inte under en helg. Tyvärr har vi ingen möjlighet till återbetalning eftersom tältet reserverats till dig och ingen annan kund hyra det. " Några öppettider fanns inte med i annonsen och någon länk till en hemsida fanns inte heller med. Kan jag ta det hela vidare och om jag kan det, hur? Tack på förhand
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Ett tält är vad man i juridiken kallar för lös sak. Jag tolkar din fråga som att du har hyrt tältet, alltså inte köpt tältet. För hyra av lös sak gäller 11 kap. handelsbalken (HB). Även köplagen (KöpL) kan tillämpas analogt, vilket innebär att man kan dra paralleller från den i de frågor som 11 kap. HB inte ger svar på.Varan ska avlämnas eller upphämtas enligt den tid som framgår av avtalet (9 § första stycket KöpL). För att närmare tolka denna bestämmelse kan man konstatera att det ligger på säljaren att säga när hen vill att vara ska upphämtas om det råder några oklarheter (9 § tredje stycket KöpL). Detta innebär att säljaren hade behövt meddela dig öppettiderna för att ha tolkningsföreträde i frågan om vilket klockslaget.Säljaren har inte kunnat avlämna varan när du varit där vid avtalad tid. Om detta inte beror på dig, är säljaren i dröjsmål (22 § KöpL). Denna bedömning påverkas av den ovanstående principen om att säljaren måste berätta om hen vill kräva någon speciell tid för avhämtning. Det kan hävdas att säljaren uppfyllt detta ansvar genom att höra av sig till dig dagen innan men jag skulle säga att detta är för kort varsel och att det därför räknas som ett avtalsbrott i form av dröjsmål från säljarens sida.Vid dröjsmål har du rätt att kräva att säljaren fullgör affären (23 § KöpL). Det framgår inte av din beskrivning vad som hände efter att du skulle avhämta tältet, om du gjorde det på måndagen eller om de vägrade dig även det. Om du skulle använda tälten kort efter avhämtandet och detta inte var möjligt kan du hävda att dröjsmålet var så pass relevant för dig att du har rätt att häva avtalet helt och hållet (25 § KöpL). Det krävs visserligen att säljaren inser eller borde ha insett denna relevans för dig men i konsumentförhållanden speciellt brukar denna bedömningen inte vara särskilt sträng utan om man har bokat ett tält för ett visst datum så lär det anses självklart att det är relevant om man inte kan få det det datumet. Om du häver köpet innebär det alltså att du får tillbaka eventuella pengar du betalat och att ingen av er är förpliktade längre.Du kan dessutom få skadestånd om du t.ex. tvingats hyra ett annat tält som medfört ytterligare kostnader. I så fall kan du ha rätt till skadestånd motsvarande mellanskillnaden (27 § KöpL). Något ideellt belopp kan inte dömas ut, du måste alltså ha lidit någon skada (antagligen ekonomisk i detta fall) för att få ersättning.Du kan göra dessa krav genom att helt enkelt skriva till säljaren och framställa dina krav. Om säljaren inte går med på dina krav och ni inte kan komma överens kan du höra av dig till oss på info@lawline.se för att diskutera möjligheter att göra krav mot säljarenHoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Öppet köp i konsumentköplagen

2017-10-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!För två månader sen köpte jag en begagnad cykel hos en cykelverkstad. Sen dess har jag besökt verkstaden 4 gånger för att cykeln har fått punktering 4 gånger. Två av besöken behövde jag betala för eftersom det var första punkteringen på respektive däck då. Nu har jag fått ytterligare en punktering och känner att jag vill returnera cykeln plus låset som jag köpte till cykeln av samma handlare - den är lite för liten för mig ändåså.Jag har kvar kvittot från då jag köpte cykeln och låset. Vad har jag för rättighet till retur av cykeln? Kan jag få pengarna tillbaka (vill helst köpa från en annan butik) eller har ägaren rätt att enbart ge mig tillgodokvitto?
Alvaro Castro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar ifall du har rätt till öppet köp. Kortfattat kan man säga att öppet köp innebär att du som konsument har rätt att lämna tillbaka varan i oförändrat skick inom viss angiven tid och få pengarna tillbaka. Detta är dock inte en lagreglerad rättighet för konsumenter, det är istället upp till varje näringsidkare att bestämma om detta är något de vill erbjuda.I 8 § 3 st Konsumentköplagen framkommer det att köparen bär risken för varan till dess den lämnas tillbaka, under förutsättning att man har avtalat om öppet köp. Det är således upp till varje butik att avgöra om de vill sälja sina varor på öppet köp.Hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänligen,

Rättigheter som konsument vid fel av tjänst på hus

2017-10-18 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Vi hade hantverkare hemma hos oss, dom fick inte vara kvar för dem var inkompetenta för jobbet. Dom fuskade med bygget det regnar in i huset varje gång det regnar , vi gav dom 3 veckor på sig för att fixa (åtgärda) felet men dom kunde inte för dom saknar kompetensen. Dom har fakturerat till oss , är vi skyldiga och betala fakturan för ett jobb som är inte korrekt gjort. ( det regnar in fortfarande )Vi har varit i kontakt med en takspecislist han ska komma och titta på taket och lämna en offert på det. Kan vi bestrida hans faktura tills vi vet vad det kommer och kosta att åtgärda felet på taket och dra av från hans faktura.Sen vägrar han och lämna tillbaka våran husnyckel tills vi har betalat hans faktura. Kan han göra så? Vad kan vi göra , hur ska vi gå till väga?Tack på förhand för svaret en väldigt orolig familj
Binh Tran |Hejsan! Tack för ni vänder er till oss här på Lawline, vi blir jätte glada över det. Jag ska svara på din fråga bäst jag kan. Företaget har gjort felNär det gäller tjänster av denna sort har ni en stark ställning, lagrummet ni ska hänvisa till är konsumenttjänstlagen (KtjL). Där stadgas det att det tjänsten ska gå fackmässigt till (4§ KtjL), det sätts alltså en hög standard på vad ni kan kräva utav företag. Om han skulle fixa taket men den inte är fixad så är det absolut inte en hög standard, det är alltså företaget som har gjort väldigt fel. Rättigheter för dig som konsument när företag har gjort felNär företag har gjort fel på detta sätt så har ni rätt att hålla inne betalningen, begära avhjälpande, begära prisavdrag och sist men inte minst kan ni få skadestånd för detta (16§ KtjL). Ni behöver alltså verkligen inte betala till företaget förrän taket är åtgärdat. Om de inte kan avhjälpa i detta fall så kan ni häva avtalet, ni behöver alltså inte betala något till företaget, speciellt när de saknar kompetens (21§ 3st KtjL). Ni måste dock ge dem en chans, om det är så att de säger uttryckligen att de saknar kompetens, så kan ni häva. Ni borde även kräva skadestånd av dem eftersom ni har lidit skada av regn i huset under 3 veckor (31§ KtjL). Det är dock en process att utkräva skadestånd så det är upp till er om ni väljer att anställa ett ombud för att göra det. Jag rekommenderar Det finns två saker ni kan göra i detta fall. 1) Det är att vänta tills ni får taket avhjälpt av något annat företag, och sedan drag av priset på vad det kostade för att avhjälpa taket från det originella företaget (21 och 22§§ KtjL).2) Ni kan häva avtalet (21 och 23§§ KtjL) och anställa ett annat företag, ni kommer möjligtvis att behöva betala för det material som det första företaget använde för taket. Båda dessa alternativ ska ni hålla inne betalningen på. Jag rekommenderar ytterliga att ni skaffar er ett ombud (advokat eller jurist) som har erfarenhet av hur detta går till väga praktiskt sätt och som kan hjälpa er med att prata med företag. Ni kan alltid höra av er till oss genom att klicka här. Angående husnyckelDetta är rent av brottsligt. Det faller in i egenmäktigt förfarande enligt brottsbalken 8kap 8§. Om jag vore er så hade jag polisanmält detta snarast möjligt! Jag hoppas jag har klargjort situationen och hoppas det löser sig! Allt gott, ha en trevlig vecka och så får vi hoppas att det inte regnar!

Försäljning av bil med körförbud

2017-10-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte nyligen en bil från ett företag som heter XX.XX agerade som förmedlare åt en av deras kunder och när jag satt med säljaren så frågade jag specifikt säljaren om det fanns några skulder på fordonet.Han insisterade på att det inte fanns det och försäkrade mig om att även kontraktet säger att det inte finns skulder på fordonet.Kontraktet lyder: "Ägaren intygar att fordonet och utrustningen är säljarens egendom, att de är till fullo betalda och inte föremål för någon tvångs- eller säkerhetsåtgärd, samt att fordonet inte är belagt med körförbud." Finns även en del som säger "Ägaren försäkrar att han till fullo äger fordonet och att ingen skuld häftar vid det"Efter äffaren så får jag brev från trafikverket att bilen har körförbud pågrund av obetald skatt, varpå jag kontaktar XX och ber dem ta åtgärd enligt kontraktet och betala den obetalda skatten på 2102 SEK. De hävdar nu att jag har fått "tillräckligt bra pris på bilen" och får ta denna kostnaden själv då ägaren vägrar betala och ägaren innan dess redan är hos kronofogden och fullständigt struntar i detta.Hur ska jag gå tillväga för att få dem att hedra kontraktet?Tack på förhand för er hjälp!
Fabian Forsberg |Hej, och tack för din fråga! Vem är ansvarig för skulden? Vid köp där säljaren och köparen är en privatperson men köpet förmedlas av en näringsidkare (det vill säga företaget du nämner) gäller konsumentköplagen. Enligt 1 § är både säljaren och företaget ansvarig för säljarens skyldigheter enligt lagen. Hur kan du få ersättning? Enligt 16 § föreligger fel om varan inte överensstämmer med avtalet. I ditt fall står det klar och tydligt i avtalet att bilen inte är behäftad med någon skuld. Eftersom detta inte stämmer, överensstämmer varan inte med avtalet. Det är därför fel i varan i lagens mening. Dessutom rör det sig om en egenskap som säljaren har garanterat. Enligt 30 § har du rätt till skadestånd för den skada du lidit på grund av felet, det vill säga kostnaden för att få körtillstånd på bilen igen. När varan avviker från vad säljaren garanterat har du alltid rätt till skadestånd. Vad bör du göra nu? Jag rekommenderar att du hör av dig till företaget igen och kräver ersättning. Skulle företaget inte vilja betala kan du vidta rättsliga åtgärder. Behöver du hjälp med upprättande av stämningsansökan rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Hoppas det var svar på din fråga!

Säljare skickat felaktig vara efter konversation via sms

2017-10-16 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan! Har köpt samlarkort av en annan privatperson.I samtalet som vi haft via sms framgick det enligt säljaren att allt var i bra skick, inga falska kort och om jag var missnöjd så skulle jag få tillbaka mina pengar. Jag swisha honom 1000kr + frakt kostnad på 100kr.Jag fick hem ett paket med en massa lösa kort, slitna och repiga vissa kort saknades fanns även ett par falska kort och en pärm som skulle följt med fanns inte heller.Jag hörde av mig direkt och förklarade att jag var väldigt missnöjd med det hela.Han påstår då att köpt är köpt och han inte har pengar att betala tillbaka.Efter många försök att få löst det oss emellan så har han slutat svara nu.Detta har gjort mig fruktansvärt förbannad hur man kan hålla på på detta vis, jag anser att det är avtalsbrott, falsk marknadsföring och bedrägeri. Frågan är då hur kan man lösa en sådan situation? Mvh
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fel i varanEftersom både du och säljaren är privatpersoner, gäller köplagen i detta fall. Det tycks enligt din fråga, som att det är fel i varan (17 § köplagen). En vara är nämligen felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. I ditt fall var det högst rimligt att du kunde förutsätta, att korten inte skulle vara repiga, slitna, falska, samt att pärmen skulle ha följt med.Du har i detta fall rätt till att häva köpet (39 § köplagen). Hävning kan aktualiseras om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta.En alternativ följd av fel i vara är prisavdrag (37-38 § köplagen). Prisavdraget ska i sådana fall motsvara skillnaden mellan vad du betalade för korten och vad korten faktiskt är värda i sitt felaktiga skick.BevisningEftersom du påstår att varan är felaktig, är det du som har bevisbördan, alltså du måste visa att varan är felaktig. Oftast är det svårt att bevisa köp mellan privatpersoner. Men eftersom ni fört er konversation via sms, så finns det skriftliga bevis att tillgå. I en eventuell process skulle det alltså finnas möjlighet att bevisa att varan är felaktig.RådMeddela säljaren en sista gång att varan är felaktig, eftersom den avviker från vad du med fog hade att förutsätta och att du vill häva köpet. Om denne ändå inte accepterar detta, kan du stämma henne i tingsrätten. Processer i domstol kan dock ta tid och kostar oftast mycket pengar. Pengarna får visserligen motparten betala om du vinner målet, men du riskerar dock att få betala både stämningsavgiften och eventuella ombudskostnader om du förlorar målet. En process i domstol innebär nämligen alltid en risk för att man förlorar och det handlar egentligen inte om vem som har rätt, utan om vem som får rätt. Det är upp till dig om du anser att du har en bra chans att vinna och är villig att lägga tiden och energin på att driva en process.Jag rekommenderar att du bokar tid med en av våra jurister om du är intresserad av att stämma in. Du kan boka tid på http://lawline.se/boka.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen