Fel i vara

2017-02-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpte en laptop april 2015 och idag lämnade jag in den för tredje gången för samma fel.Datorn tappar bort uppkopplingen vilket gör att det inte går att surfa. Första gångerna kommer uppkopplingen tillbaka efter jag startat om datorn men försvann lika fort igen. När jag lämnade in den första gången sa dom i butiken att just denna modell har dom haft stora problem med. Fick tillbaka datorn några dagar senare och allt funkade som det skulle.Gick någon månad och samma problem uppstod igen så jag lämnade in den för andra gången. Idag lämnade jag in den för tredje gången och ville häva köpet men butiken sa nej. För att jag ska kunna häva köpet måste dom ha skickat in den 3 ggr till en tekniker och när han kollar i datorn har dom inte gjort det en enda gång. Vad har jag för rättigheter i detta?
JR Umeå |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentköplagen (1990:932) (KköpL) är tillämplig då en konsument köper lösa saker av en näringsidkare, se 1 § 1 st. I det här fallet är du som privatperson konsument och butiken näringsidkare. En dator utgör lös sak och konsumentköplagen blir därför tillämplig. För att kunna åberopa påföljder gentemot näringsidkaren krävs att det föreligger ett fel i varan. Om en vara avviker från vad varan i allmänhet ska användas till ska den anses vara behäftad med fel enligt 16 § 2 st. 1 p. KköpL. En vara kan dessutom vara felaktig om den avviker från vad du som köpare med fog hade kunnat förutse, 16 § 3 st. 3 p. KköpL. När det har fastslagits om varan är felaktig måste en bedömning av feltidpunkten göras. En säljare svarar för fel som funnits vid tiden för avlämnandet av varan även om felet visar sig först senare, se 20 § 1 st. KköpL. Om ett fel visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska felet anses ha funnits vid avlämnandet, 20 a § KköpL. Det föreligger alltså inom de första sex månaderna en presumtion om att felet funnits vid avlämnandet och det faller på säljaren att motbevisa detta. Efter dessa sex månader går bevisbördan över på köparen, men fel i vara kan fortfarande åberopas. Ett fel måste dock reklameras inom tre år från det att köparen tog emot varan, 23 § KköpL. Köparen har alltså tre år på sig att åberopa ett fel, efter det förlorar denne rätten att reklamera fel och göra påföljder gällande. Om det konstateras att det är fel på varan enligt 16 § kan du som köpare kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet enligt 22 § KköpL. Avhjälpning är här detsamma som reparation av varan, i ditt fall datorn. De två första påföljdsalternativen, det vill säga avhjälpande och omleverans är de primära påföljderna, alltså de påföljderna som bör åberopas först. Det är först när avhjälpande eller omleverans inte längre är aktuellt som du som köpare har rätt att kräva någon av de andra påföljderna, prisavdrag eller hävning, om felet är av väsentlig betydelse för köparen, se 26-29 §§ KköpL. Säljaren har möjligheten att välja om denne ska reparera din vara eller om denne vill leverera en ny, om detta kan ske inom skälig tid och utan olägenhet för dig som konsument, se 27 § KköpL. Du som köpare kan inte direkt kan kräva hävning av köpet innan du har låtit säljaren försökt avhjälpa felet eller företagit omleverans av varan.Har du begärt avhjälpande av felet flera gånger har du även redan gjort påföljder gällande. Frågan blir då vad du som köpare ska göra om felet kvarstår efter avhjälpande och om du som köpare måste acceptera flera avhjälpningsförsök. Om felet kvarstår efter avhjälpande ska du som köpare i regel inte behöva tåla flera avhjälpningsförsök av samma fel, då sådana åtgärder kan anses medföra väsentliga olägenheter för köparen, se prop. 1989/90:89 s. 122. Med beaktande av vad som sagts ovan anser vi att du bör ha rätt att häva köpet. För att en sådan åtgärd ska kunna göras gällande krävs dock att köparen inom skälig tid underrättar säljaren om att felet kvarstår efter avhjälpandet. I och med att du har lämnat in datorn en tredje gång bör du anses ha underrättat säljaren om att felet kvarstår. Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är alltid välkommen att återkomma med ytterligare frågor.Med vänliga hälsningarOskar Hedström och Sofia Boberg

Internetköp mellan två länder - vilken lag tillämpas?

2017-02-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan!Jag beställde en jacka och en hoodie från Modekungen.se. De skickade fel jacka och ingen hoodie alls.Jag reklamerade och de sade att jag skulle få återbetalning efter att jag returnerat jackan, vilket kostnaderna jag ska stå för.De menar att eftersom att de är baserade i Asien följer de asiatisk lagstiftning, vilken specifierades inte.Doch står det även att de har kontor i Sverige. Enligt svensk lagstiftning ska köparen inte stå för sådana kostnader.Vilken lagstiftning gäller?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att hitta svaret på denna fråga måste vi gå in i de internationella privaträttsliga reglerna. Det är nämligen de reglerna som avgöra vilken lag som tillämpas då det uppstår en tvist mellan enskilda som ingått en förbindelse med varandra som i något avseende sträcker sig över landsgränser. Modekungen hävdar på deras hemsida om köpvillkor att vid tvist med kund ska Hong kongs lagstiftning gälla. Det framgår av Artikel 1 i Rom 1 förordningen att förordningen är tillämplig på avtalsförpliktelser på privaträttens område i situationer som gäller lagkonflikter. Förordningen gäller för förpliktelser oavsett om de sker inom eller utom Europa. Att du är konsument har betydelse för svaret. I Artikel 6.1 i Rom 1 förordningen framkommer att vid konsumenttvister, ska konsumentens lands lag tillämpas förutsatt att näringsidkare (Modekungen) antingen bedriver sin affärsverksamhet eller yrkesverksamhet i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort, eller riktar sin försäljning hit. Att Modekungen riktat sin försäljning mot Sverige kan vi konstatera genom att deras hemsida inte bara är tillgänglig i Sverige, det står på svenska och valutan anges i Svenska kronor. Att Modekungen dessutom har ett kontor i Sverige talar ytterligare för denna regels tillämpning.DOCK framkommer det i Artikel 6.2 Rom 1 förordningen att utan hinder av vad som anges i Artikel 6.1 kan parterna välja tillämplig lag, vilket har gjorts i detta fall i Modekungens köpvillkor, vilka du har gått med på när du gjorde din beställning. MEN det framkommer även i nyss nämnda paragraf att ett sådant lagval inte får medföra att konsumenten berövas det skydd som tillförsäkras konsumenten genom sådana bestämmelser som inte kan avtalas bort enligt den lag som, om inget lagval gjorts, skulle ha varit tillämplig enligt punkt 1. SAMMANFATTNING PÅ OVAN: Lite rörigt kanske! Men kortfattat innebär detta att om man i ett konsumentförhållande avtalat om att det är ett visst lands lag som ska tillämpas, så är det den lagen som ska tillämpas om nu inte vad som sägs i den lagen strider emot de tvingande regler (regler som ej får avtalas bort) som gäller i konsumentens hemland.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nästa fråga här blir därför: Är de svenska reglerna om att näringsidkaren ska stå för fraktkostnaderna vid fel leverans tvingande?I detta fall blir konsumentköplagen (KKL) aktuell, se här. Även Distansavtalslagen blir aktuell eftersom det i detta fall handlar om ett internetköp. Dock fann jag ingen pargraf som är värd att nämna i detta fall. 3 § KKL säger att avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i KKL är till nackdel för köparen är utan verkan mot denne, om inte annat anges i KKL.I KKL framgår det av 22 § att om varan är felaktig enligt 16-21 §§, får köparen enligt 23, 24 och 26-29 §§ kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. 26 § Köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren.Vid bedömningen av om någon av påföljderna avhjälpande eller omleverans skulle medföra oskälig kostnad för säljaren skall särskild hänsyn tas till vilken betydelse felet har, vilket värde varan skulle ha haft om den varit felfri och om den andra påföljden skulle kunna fullgöras till väsentligt lägre kostnad för säljaren och utan väsentlig olägenhet för köparen.ALLTSÅ: Jag skulle säga att det är ett ganska stort fel när säljaren till och med skickar helt fel vara till köparen och dessutom utelämnar en av de beställda varorna. Ett sådant stort fel borde ligga på säljaren att åtgärda utan krav från köparen att betala. Om Hong kongs lag säger att köparen ska stå för frakten för att omleverera varan torde detta anses som en nackdel för konsumenten och det bör heller inte vara oskäligt för säljaren att stå för frakten då felet på varan är såpass allvarligt. Hoppas mitt svar hjälpte!Med vänliga hälsningar,

Hävning och ersättning vid försening

2017-02-14 i Köplagen
FRÅGA |Hej, Jag har en enskild firma som fixar datorer. Nyligen avtalade jag med ett företag att fixa deras datorer, jag undersökte datorerna och det skulle bytas flera delar i deras datorer. Jag beställde de delar av ett annat företag och var personligen i kontakt med det företaget (som jag beställde delar ifrån) för att jag ville veta sista datum för leverans. Utifrån det datumet så gav jag också kunden ett slut datum på att jag skulle fixa deras datorer, när tiden för leverans närmar sig, så kontaktar det företaget som skulle skicka datordelarna till mig och meddelar att det har hänt en stor händelse i deras lager som dem inte kunde påverka och att de därför inte kan leverera saker i tid. Jag vill inte förlora min nya kund och vill därför beställa delar av ett annat företag, men det kostar betydlig mer än vad det skulle kosta om det första företaget skulle leverera. Kan jag få skadestånd? Kan jag avsluta avtal med det första företaget eftersom dem kan inte leverera, men att jag köper från det andra företaget, men att det gamla företaget måste betala mellanskillnad eftersom vi hade ju ingått ett avtal? Jag är förvirrad vad kan jag göra?
Victor Åkerfeldt |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.Det är svårt att svara på exakt hur det ligger till i ditt fall. Köplagen är den lag som är tillämplig. Denna lag kan dock avtalas bort. I väldigt många fall så tillämpas olika standardavtal eller andra separata avtal som sätter köplagen ur spel. Jag kan ge dig ett svar som är baserat på Köplagen, men det ska poängteras att detta endast gäller om ni inte använt er av ett annat avtal som har andra regler.Hävning av ett avtal är möjligt i enlighet med 25§ Köpagen (KöpL). För att du ska kunna göra detta måste dock avtalsbrottet vara av väsentlig betydelse för dig och säljaren måste dessutom insett eller borde ha insett detta. Detta innebär alltså att du i princip måste ha gjort klart för säljaren vid köpet att det är av mycket stor vikt för dig att du får varorna i tid och att du riskerar att förlora din egen kund annars.Det är du som har bevisbördan gällande huruvida säljaren var medveten om hur viktigt det var att leverera varorna i tid.Vad gäller skadestånd så har du rätt till detta enligt köplagen 27§.Säljaren kan undgå skadestånd genom att visa att förseningen berodde på ett hinder utanför hans kontroll, som han inte skäligen kunde ha räknat med vid köpet och vars följder han inte hade kunnat ha förhindrat. Jag vet inte de exakta omständigheterna kring förseningen men överlag kan det sägas att det är svårt för säljaren att komma undan skadeståndsansvaret. En händelse på lagret är för det mesta något en säljare vet kan inträffa och befriar denne därmed inte från skadeståndsansvaret.Du har rätt till det "negativa kontraktsintresset" i skadestånd. Det innebär att om du av någon anledning går med förlust pågrund av förseningen, t.ex att din avtalspartner säger upp reperationsavtalet med dig eller om du blir skadeståndsansvarig gentemot det företaget du ska reperera datorerna till pågrund av din försening, så blir säljaren av datordelarna skyldig att ersätta dig för uppkommen skada. Dock endast upp till den nivå du hade innan köpet av reservdelarna. Detta innebär att du inte kan köpa nya, dyrare produkter och kräva att säljaren står för dessa. Om du däremot skulle göra en stor förlust pågrund av förseningen så kan säljaren bli skyldig att ersätta dig för förlusten, dock inte för utebliven vinst.Sammanfattningsvis - Det är inte säkert att köplagen är tillämplig, andra avtal kan gälla. Om köplagen är tillämplig så kan du häva enligt 25§ Köplagen om kraven är uppfyllda. Du har även rätt till ersättning enligt 27§ Köplagen, men endast för förlust, inte för utebliven vinst. Med vänliga hälsningar

Avhjälpande inom skälig tid

2017-02-13 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej jag har köpt en båt Quicksilver 675 pilothouse I nov 2015. Jag använder båten till fiske. Jag hittade 2 sprickor under vattenlinjen som går från för till akter i okt 2016. Det är 2 års garant på båten. Det har varit servicetekniker från Polen 2ggr,1a gången gjorde dom inget andra gången mätte dom tjockleken på skrovet. På det tjockaste stället var den 10,7mm på det minsta var det 5,7mm. Vilket är alldeles för stor skillnad. Servicefolket som var här senaste gången kunde inte göra något åt båten. Jag vill inte ha båten för jag litar inte på den längre. O jag har fått körförbud på den. jag vill ha en ny båt . Men dom vill laga den men jag får inga besked om var o när det ska ske. Nu har det gått fyra månader o inget händer. Hur ska jag gå till väga nu. Tacksam för ett snabbt svar Med vänlig hälsning Magnus Johansson
Viktor Lennartsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Jag utgår från att du köpt båten av en näringsidkare varpå Konsumentköplagen är tillämplig enligt 1 §. Av informationen i frågan framgår att det är "fel i varan" enligt 16 §. De påföljder som kan aktualiseras vid fel i vara är avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att själv avhjälpa felet eller hävning (se 22 §). Av 27 § framgår att säljaren som huvudregel har rätt att erbjuda och företa avhjälpande eller omleverans innan köparen har rätt att begära prisavdrag eller hävning. Dock framgår det både av 26 och 27 §§ att avhjälpande/omleverans måste ske inom skälig tid från det att köparen framställt krav på detta. Bedömningen av vad som är "skälig tid" skall, enligt propositionen till lagen, i första hand ske med hänsyn till köparens intresse. I princip bör säljaren omgående ta sig an avhjälpandet. Vidare framgår det att om avhjälpande drar ut på tiden (mer än två dagar) bör köparen ha rätt till ersättningsvara under tiden. En köpare skall inte heller behöva tåla upprepade avhjälpningsförsök. Det bör däremot noteras att om köparen godtar en viss tidsrymd för avhjälpande kan han inte begära annan påföljd (t.ex. hävning) så länge denna tidsfrist löper.Jag förstår det som att du vill ha en ny båt och att prisavdrag därför inte är intressant. Enligt 28 § kan man som köpare begära hävning om avhjälpande/omleverans inte sker inom skälig tid. För hävning krävs även enligt 29 § att felet är av "väsentlig betydelse" för köparen. Att båten p.g.a säkerhetsbrister är belagd med körförbud torde definitivt utgöra ett fel av "väsentlig betydelse".Sammanfattningsvis: Av informationen i frågan tycks avhjälpande inte ha skett inom skälig tid. Om säljaren inte heller är beredd att företa en omleverans (skicka en ny båt) återstår hävning som enda rimliga påföljd eftersom att du inte vill ha prisavdrag. Felet tycks vara av väsentlig betydelse vilket gör att du har rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Om säljaren vägrar att företa omleverans eller godkänna en hävning är mitt råd att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Ett beslut från ARN är inte bindande men fungerar som ett effektivt påtryckningsmedel. Om du vill ha ett snabbare sätt att tvinga igenom en hävning rekommenderar jag att du vänder dig till Lawlines Juristbyrå som kan hjälpa dig att driva en domstolsprocess.Hälsningar

Domsrätt och lagval vid köprättslig tvist

2017-02-16 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Det är så att jag har en fråga angående internationell rätt. Jag har en släkting som jobbar åt ett skotskt företag(i skottland) som har skickat henne till frankrike för att ingå avtal med ett franskt företag, i sommras. Min släkting, som är säljare åt det skotska företaget, säljer varor till det franska företaget i paris. Alltså har ett köpeavtal ingåtts. Båda företagen( säljaren dvs min kusin och köparen, dvs det franska företaget) kom överens om att min kusin skulle leverera varorna den 30 augusti, men hon fick dock förhinder och gjorde inte det. I slutet av september så vill det franska bolaget häva köpet pga utebliven leverans, men det skotska företaget hävdar att det ej går att häva köpet, eller reklamera då det är för sent. Och nu så vill det franska företaget stämma in det skotska. Min kusin vet att hon har gjort fel, men har ändå två frågor.1: var kan det franska företaget stämma in det skotska, vilket land? och 2: vilket av ländernas lagar blir tillämpligt? och går det att tillämpa CISG?
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Om inget avtal om lagval eller domsrätt har ingåtts mellan parterna gäller följande. Frågan om vilken domstol som är behörig att ta upp tvisten, vilken domstol som har så kallad domsrätt, regleras i Europaparlamentets och rådets förordning nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Förordningen kallas även Bryssel 1a-förordningen. Eftersom ett avtal ingåtts, stadgar förordningens artikel 7.1.a att domstolen i det land där avtalets uppfyllelseort finns, är behörig att pröva tvisten. Uppfyllelseort vid ett köpeavtal är den ort dit varorna skulle ha eller har levererats enligt avtalet enligt artikel 7.1.b. Eftersom varorna levererats till Frankrike, är fransk domstol behörig att pröva tvisten om inget annat avtalats mellan parterna. Annars är utgångspunkten att man ska stämma i domstolen i det land där svaranden har hemvist, alltså i Skottland, men eftersom ett avtal ingåtts och varorna skulle ha levererats till Frankrike är alltså även fransk domstol behörig att pröva tvisten. Gällande lagvalet regleras detta, återigen i avsaknad av ett lagvalsavtal mellan parterna, i artikel 4 i Europaraparlamentets och rådets förordning nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, även kallad Rom 1-förordningen. Artikeln 4.1.a stadgar att avtalet ska vara underkastat lagen i det land där säljaren har sin vanliga hemvist. Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 24 timmar.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Tillbehör till bostadsrätt

2017-02-15 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag sålde precis min bostadsrätt och undrar om garderoberna är inkluderade eller får jag ta med mig de? Garderoberna är lösa och inte fastmonterad i väggen eller i skjutdörrar eller så. Det står inte i kontraktet att några garderober ingår. Dock så frågade de vid kontraktskrivningen att om garderober ingår och då sa jag "a jag tror det". Vad har jag rätt till?Jag frågade mäklaren och han sa om det står i objektbeskrivningen och ett G i planlösningen så ingår de men jag är tveksam. Det borde räknas som lös egendom tycker jag. Jag har även hängt upp rullgardiner och lamellgardiner. Jag har borrat i huset själva skenan. Ingår de eller kan jag sälja de?
Jakob Perä |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör vad som är att anse som tillbehör till bostadsrätten och därmed ska ingå i försäljningen. Det första som kan konstateras är att en bostadsrätt är lös egendom då endast mark är att anse som fast egendom enligt 1 kap. 1 § jordabalken (https://lagen.nu/1970:994#K1P1S). Detta innebär att köplagen är tillämplig på försäljningen. Det är dock inte reglerat i köplagen vad som ska ingå som tillbehör i en bostadsrätt. Överlåtelseavtalet är därmed viktigt för att kunna avgöra vad som ska ingå vid försäljningen. Vilket är det som din mäklare verkar ha berättat för dig. Om det står i objektsbeskrivningen att garderoben ingår är jag av den uppfattningen att den ska ingå vid försäljningen. Din nästa fråga rör dina gardiner, jag utgår från att om gardinerna ska ingå inte diskuterades vid köpet och inte står i avtalet. I denna situation finns inget klart juridiskt svar då ingen lag reglerar vad som är tillbehör till en bostadsrätt. I doktrinen har det framförts två olika svar på denna fråga, Grauers anser att man ska tillämpa jordabalkens regler om fastighetstillbehör på denna situation vilket innebär att, det som är fast monterat och typiskt sett har en nyttoaspekt för en längre tid ska vara bostadstillbehör (https://lagen.nu/1970:994#K2P2S1). Detta innebär enligt mig att dina gardiner ska ingå vid försäljningen. Jensen har en annan uppfattning och anser att man ska tillämpa jordabalkens regler så att om en bostadsrättsinnehavare monterar något i lägenheten, och inte då ersatte något som bostadsrättsföreningen hade monterat upp, blir föremålet inte bostadstillbehör. Enligt Jensens uppfattning omfattas dina gardiner inte av försäljningen om du inte vid monteringen ersatte gardiner som bostadsrättsföreningen hade ditmonterat. (Grauers s.218, Nyttjanderätt, 14:e upplagan).Slutsats: Garderoben ingår enligt mig om de ingår i avtalet via objektsbeskrivningen, ditt uttalade skulle även kunna leda till att avtalet tolkas så att garderoben ingår. Rörande gardinerna är det mer osäkert, den bästa lösningen är troligtvis att diskutera detta med antingen mäklaren eller köparen.

Ansvar för varor under transport

2017-02-14 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag skulle behöva lite hjälp med att resonera kring detta fall rent juridiskt. Säljaren, av köksluckor ska leverera 5 st luckor till köparen. Luckorna ska levereras 2 veckor efter beställning. Säljaren använder sig alltid av en och samma fraktare, vilka brukar köra ganska snabbt men säkert. Samma dag som leveransen ska ske är det halt ute på vägarna och man har inte spänt fast luckorna ordentligt i bilen, vilket gör att luckorna kasar runt så att luckorna får skador.När köparen tar emot leveransen är dem inte nöjda med deras varor.Min fråga är, vad kan köparen göra och vilka alternativ har dem? Vem är det som egentligen som står för dem skador som uppkommit på luckorna?Tacksam för all hjälp!
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som av din fråga att det handlar om två företag och köp av lösa saker, därför blir köplagen (KöpL) tillämplig på denna fråga (om inte företagen har avtalat bort köplagen i det aktuella avtalet).För att veta vem som ska ansvara för de uppkomna skadorna måste man fastställa vem av säljaren och köparen som bar risken för varan vid den tidpunkt då skadorna uppkom. Enligt 13 § KöpL går risken för varan över från säljaren till köparen vid avlämnandet. Det finns olika sätt för att avgöra när varan anses avlämnad och dessa framgår av 6 och 7 §§ KöpL.6 § KöpL reglerar hämtningsköp, det vill säga när köparen ska hämta varan hos säljaren. Denna fråga verkar handla om ett transportköp och därför bir 6 § KöpL inte tillämplig i detta fall. 7 § KöpL som reglerar transportköp blir istället tillämplig. Det finns då tre tänkbara scenarion. 1. Om säljaren själv transporterar varan till köparen inom en och samma ort eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten, då anses varan som avlämnad när den överlämnas till köparen.2. Om varan i annat fall ska transporteras till köparen, till exempel av en självständig transportör, anses varan som avlämnad när det lämnas till den transportör som åtagit sig transporten från avsändningsorten.3. Har varan enligt avtalet sålts ”fritt”, ”levererad” eller ”fritt levererad” med en viss ort, till exempel ”fritt levererad Stockholm”, anses varan inte avlämnad förrän transporten nått Stockholm.Av informationen i frågan verkar det vara det andra scenariot som är aktuellt då jag uppfattar det som att säljaren använder sig av en fristående transportör. Det är i så fall köparen som i detta fall ansvarade för varorna när skadorna uppkom. Enligt 12 § KöpL är köparen skyldig att betala för varan även om den förstörts eller försämrats då risken låg på köparen. Alltså, köparen ansvarade för luckorna när skadorna uppkom och kan inte vända sig till säljaren för att kräva någon åtgärd.Om det skulle vara så att transportören varit vårdslös och inte lastat varorna på rätt sätt skulle transportören kunna bli ersättningsskyldig för skadorna enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen. Skadeståndslagen reglerar ersättningsskyldighet för skada som uppkommer när det inte finns ett avtalsförhållande mellan parterna. Om detta är aktuellt i denna situation går dock ej att avgöra, det behövs då mer information.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Fråga om procesuella överväganden

2017-02-12 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga gällande ärende mellan företag och privatperson, mitt företag har utfört ett renoveringsjobb hos en privatperson som sedan har vägrat att betala fakturan för jobbet. Vi försökt kommunicera och även ändrat faktura beloppet pga vissa klagomål på prissättningen från den här personen. Detta har ej hjälpt och tillslut så valde vi att gå vidare med ärendet till kronofogden. Personen har bestridit detta och sagt att han ej anlitat någon firma och ej fått något jobb utfört. Vi har både bildbevis och text bevis på att personen beställt jobbet från oss och att vi har utfört detta. Så nu är vår plan att ta detta vidare till tingsrätten. Nu kommer mina frågor.Jag är bortrest och har skrivit en fullmakt där jag utsett två andra personer från firman att representera mig/firman vid rättegång, är detta tillräckligt eller skulle jag behöva resa hem vid eventuell rättegång?Är det nödvändigt för oss att anlita en advokat i samband med ärendet i tingsrätten?Kan vi yrka på att motparten ska stå för dessa advokatkostnader om han förlorar målet?Jobbet utfördes för länge sedan och vi vill såklart ha ränta för detta också, vi har en högre ränta angiven på fakturan ca: 20% vid utebliven betalning. Bör vi yrka denna ränta eller en ränta enligt räntelagen istället?Tacksam för svar!
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!1. Fullmakten: det räcker absolut med en s.k. rättegångsfullmakt om inte din personliga närvaro är nödvändig (jämför 11:5 rättegångsbalken), se mer om innehållet i en rättegångsfullmakt i 12:12 rättegångsbalken. I vissa fall kan parter kallas att inställa sig personligen till ett sammanträde under förberedelsen, om det kan antas att förberedelsen gynnas av att parten (ställföreträdaren för ditt bolag) är närvarande. Det blir en bedömningsfråga baserad på hur involverad du varit i ärendet, du kanske behöver höras under huvudförhandlingen t.ex. 2. Advokaten: Det är inte nödvändigt på så vis att ni annars skulle vara förhindrade att föra er talan i domstol. Det kan dock vara rekommenderat eftersom en process sällan är helt okomplicerad, särskilt för den utan erfarenhet. Det måste däremot inte vara just en advokat, en jurist på en juristbyrå (likt Lawline) går alldeles utmärkt. I många fall kan en rådgivning av en erfaren jurist ge annat än någon i en tvist betänkt, såsom bevisläget, alternativa (billigare) vägar att nå framgång osv. 3. Ersättning för advokatkostnader: Ja, generellt. Detta beror dock på hur mycket pengar det rör sig om. I så kallade småmål (under ett halvt prisbasbelopp (22 150 kr för 2016)) ges endast ersättning för en timmes kvalificerad rådgivning per instans (18:8a rättegångsbalken). I mål av större värde ges däremot ersättning för hela rättegångskostnaden, 18:1 & 8 rättegångsbalken.4. Här finns det olika sätt att attackera problemet och vilket som är lämpligast beror lite på hur mycket pengar det rör sig om, hur lång tid kunden varit i dröjsmål osv. Ett sätt att yrka är att räkna upp dröjsmålsräntan fram till stämning till ett kapitalbelopp och yrka ersättning enligt räntelagen från dagen för utfärdande av stämning/ansökan om betalningsföreläggande (se 4 § 4 st. räntelagen). Räkna på vad som blir mest gynnsamt för er i kronofogdens program HÄR. Behöver du ytterligare stöd och råd är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.