Kan jag motsätta mig försäljning av samägd bostadsrätt?

2016-08-31 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Vad händer om jag motsätter mej en försäljning av en bostadrätt jag har del i (10 procent) eller möjligen vill skjuta upp en framtida försäljning?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Eftersom du äger bostadsrätten tillsammans med andra blir samäganderättslagen tillämplig. Enligt 6 § får var och en av ägarna se till att bostadsrätten blir såld för gemensam räkning. Om du skulle motsätta dig en försäljning, och det är viktigt för den som vill sälja att bostadsrätten blir såld kommer denne antagligen gå till domstol för att detta ska bli av i enlighet med 6 §. Slutsats: även om du väljer att motsätta dig en försäljning har övriga ägare full rätt att få egendomen såld via ett domstolsförfarande. Detta kommer givetvis leda till extra kostnader för den tid domstolen tar i anspråk.

Kan jag häva mitt datorköp?

2016-08-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej, betalade för bärbar dator förigår kväll när jag va trött och ville ångra mitt köp dagen efter då jag kände att upplösningen inte kommer fungerar ihop med mitt skolarbete. Privat säljaren vägrade och menar på att köpt är köpt trots att han fortfarande hade datorn hos sig. Under kvällen skickar han datorn imot min vilja. Finns det något jag kan göra rättsligt eller är jag helt körd här då distansköplagen inte gäller för privat personer? Jag har jobbiga sömnproblem som påverkade mitt dåliga beslut och känns inte helt ok att bli påtvingad något.Tacksam för er hjälp.Mvh Alem
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Huvudregeln i sådana här förhållanden är principen "pacta sunt servanda", vilket betyder avtal ska hållas. Huvudregeln är alltså att köpet av datorn är bindande. Detta såvida det inte föreligger någon hävningsgrund av avtalet.Jag tolkar det du skriver som att du som privatperson har köpt en dator av en annan privatperson, vilket gör att köplagen blir tillämplig. För att en köpare ska få häva ett köp krävs att antingen säljaren är i dröjsmål med leveransen (25 §) eller att det föreligger ett fel i varan som är väsentligt för köparen (39 §). Föreligger inte någon av dessa hävningsgrunder så gäller huvudregeln att avtal ska hållas.Slutsats: om inga hävningsgrunder finns är du bunden till köpet.

Kan jag häva köp?

2016-08-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |HejVi har köpt en husvagn i januari och fick garanti till 1/10? Det är en Hobby årsmodell 2015, vi använde vagnen på midsommar där läkage upptäcktes i list på utsida. Vi lämnade in vagnen och den lagsdes, vid nästa resa 3 veckor senare så upptäckte vi att samma läkage kvarstod och yttligare ett till i samma list, men då även inuti vagnen vid ett fönster. Fick ta ledigt och åka för att lämna in den igen. En vecka senare hämtade vi hem den på fredagen och på söndagen upptäckte vi att fönstret fortfarande läckte vatten och bildade pöl på golvet. Kan vi häva köpet???
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du beskriver inte i din fråga huruvida husvagnen var begagnad och köpt av en privatperson eller inte. Jag utgår dock i mitt svar att den är köpt från en näringsidkare då du beskriver att du fått garanti vid köpet, något vilket inte är så vanligt bland köp mellan privatpersoner. Vid köp av lös egendom mellan näringsidkare och konsument tillämpas konsumentköplagen, (KkL). Frågan här är om läckaget är att anse som ett fel på varan som funnits vid överlämnandet. Det är uppenbart att ett läckage av den typ du beskriver är ett fel enligt lagens mening, 16 § KkL. Som fel räknas något som köparen inte känt till eller borde ha känt till vid köpet. Köpte ni varan i befintligt skick kan husvagnen ändå ses som felaktigt om den är i sämre skick än vad du som köpare med hänsyn till priset och övriga omständigheter föreställt dig, 17 § KkL. Huruvida varan är felaktig eller inte ska bedömas vid dagen för överlämningen, alltså i januari i ert fall. Säljaren kan stå som ansvarig för fel som mer troligt funnits vid överlämningen men visat sig först senare. I 20a KkL finns en presumtionsregel till köparens fördel som klargör att fel som uppkommer inom sex månader från dagen för köpet, för varor som normalt inte försämras inom denna tid utgår man fanns där dagen då köpet gjordes, (i januari). Det ligger på säljaren då att kunna bevisa att husvagnen inte var felaktig redan i januari. Oberoende av sex-månaders fristen nämnd ovan förklarar du att ni har en garanti som löper fram till den 1 oktober. Garanti är ett helt frivilligt åtagande och kan lämnas av säljaren själv eller av t.ex. tillverkaren. Oavsett när funktionaliteten i varan försämras under garantitiden så skyddas köparen. Han behöver inte bevisa att felet har funnits från början, men felet får inte bero på en olyckshändelse, vanvård eller liknande. Något vilket jag inte ser vara fallet för dig. 21 § KkL.Vad som är av stor vikt för att en reklamation av ett köp ska gå igenom, oberoende av vilket orsak som ligger till grund för reklamationen är att man som köpare inom två månader från den upptäckta skadan upprättar säljaren om felet, 23 § KkL.I första hand ska felet avhjälpas alternativ ska du få en ny vara. Säljaren har rätt att laga varan om det blir oskäligt dyrt att ge dig en ny. Skulle du som köpare kräva att ni vill att köpet hävs, har säljaren trots detta rätt att istället avhjälpa felet, om det kan ske inom skälig tid därefter och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig som köpare, 26-27 §§ KkL.Om inte felet avhjälps och inte heller en omleverans sker inom skälig tid kan du begära antingen prisavdrag eller hävning,28 § KkL. Bortsett från denna möjlighet till hävning så kan det endast bli aktuellt om det rör sig om ett väsentligt fel, 29 § KkL. Vattenläckage från lister vid fönstret tror jag dessvärre inte faller under väsentligt fel, då det är ett fel som kan avhjälpas utan alltför stora åtgärder. Sammanfattningsvis så tror jag tyvärr det kan bli svårt att häva köpet, då avhjälpande och omleverans alltid ska prövas först. Däremot om säljaren inte har vidtaget någon åtgärd efter det att ni reklamerat felet till honom skulle det eventuellt kunna bli aktuellt att istället kräva att köpet hävs.Jag hoppas att mitt svar var pedagogiskt och att du känner att du fick svar på det du frågade efter. Jag önskar dig vidare lycka till och välkomnar dig att återkomma till oss om du har ytterligare frågor.Ha en bra kväll!Vänliga hälsningar,

Fel på varan och säljaren påstår att varan är felfri

2016-08-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, köpte en hovarboard hos teknikmagasinet för några veckor sen. Den har funkat en liten stund i början och sen börjat tuta och det går inte att åka mer. Vi lämnade in den för service hos butikens reparatörföretag. Vi fick tillbaka den efter en vecka och fick betala 150 kr i service för att dem inte hittat nåt fel. Vi gick hem och samma problem inträffade direkt. Vi laddade batteriet fullt men den pep ändå. Vi gick tillbaka till butiken och han lärde oss att kalibrera den så den funka, EN STUND!! Pep igen och jag gick till butiken igen och fick en manual att kalibrera den. Vi gjorde exakt vad som stod och vi har följt alla regler och restriktioner men nu PEEEP den igen!!!! Vi lämnade in den igen och butiken säger att dem inte hittat nåt fel!!! Jag vill lämna tillbaka den eller få en ny men butiken vägrar och säger att den är använd. Butikspersonalen har åkt runt med den så använd isf även av dem. Hur kan vi få nån rätt i det här. Ska vi springa dit en gång i veckan verkligen???
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Till att börja med vill jag bara påpeka att konsumentlagstiftningen är omfattande och att det i varje fall måste göras en individuell helhetsbedömning av situationen, varan och vad som har gjorts mellan köparen och säljaren. Det är Konsumentköplag (1990:932), KKöpL, som är tillämplig i det här fallet, se här: https://lagen.nu/1990:932Enligt 20 § KKöpL ska fel som visar sig inom 6 månader anses ha funnits där redan vid köpet. Vidare enligt 21 § KKöpL så ska säljarens garanti av varan täcka fabrikationsfel, det vill säga om felet har funnits där när ni fått varan och inte tillkommit på grund av bruk. Vad som kan anses vara fel på varan stadgas i 16 § KKöpL, där står det att varan ska stämma överens i art, mängd, kvalitet och andra egenskaper samt förpackningen med vad som står i avtalet. Varan ska även stämma överens med den beskrivning som säljaren har givit och ha de egenskaper som säljaren har lagt fram vid prov. Vad allt detta innebär för er del är att om er hoverboard piper hela tiden så är de en egenskap hos varan som ni inte borde ha kunnat förvänta er, speciellt inte om säljaren kanske har sagt att den ska gå tyst och fint. Oavsett så är det inte en egenskap som, vad jag har förstått det som, ska finnas hos en hoverboard. Om det anses vara fel på varan, vilket det utifrån er beskrivning verkar vara, så har ni enligt 22 § KKöpL rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller för att häva köpet. För att kunna göra detta måste ni enligt 23 § samma lag meddelande om reklamation till säljaren inom 2 månader från det att ni har upptäckt felet, då anses reklamationen alltid vara i tid. Säljaren har efter en reklamation rätt att enligt 26 § KKöpL få avhjälpa felet eller vidta en omleverans av varan. Om avhjälpande eller omleverans inte kan ske utan att det innebär väsentlig olägenhet för köparen får hävning av köpet eller prisavdrag ske enligt 28 § KKöpL. Observera att dessa åtgärder inte är några som köparen direkt kan kräva av säljaren utan det måste först fastställas att avhjälpande eller omleverans inte kan ske utan väsentlig olägenhet för säljaren. Till sist har enligt 29 § KKöpL köparen rätt att häva köpet om felet är väsentligt för hen, även om felet inte verkar vara väsentligt för säljaren. Däremot ska köparen vara medveten om att om felet inte är av väsentligt karaktär för andra köpare så kan det vara svårt att få igenom en hävning av köpet på grunden att felet är av väsentlig karaktär för just den här köparen men inte skulle vara det för någon annan hypotetisk köpare. Sammanfattningsvis så ska ni inte behöva springa till affären en gång i veckan för att få er produkt omkalibrerad, det är av stor olägenhet för er och i så fall ska ni kunna begära omleverans av produkten eftersom jag utgår ifrån att ni vill ha en fungerande hoverboard. Viktigt att komma ihåg är att den här bedömningen görs utifrån vad ni har skrivit och hur ni har uppgett situationen att vara. Hoppas att ni har fått svar på er fråga!

Fel i vara, påföljder.

2016-08-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en bil för en dryg månad sedan. Denna visade sig snabbt ha en del fel, framför allt förbrukar den otroliga mängder olja. Jag har kört bilen i cirka 100 mil, i huvudsak pendlingstrafik.Vid ett så kallat kompressionstest av motorn så visar värdena på att den inte är tät och att det är därför oljan försvinner, den förbränns i motorn. Detta fel var inget som jag upptäckte när jag undersökte bilen vid köpet och heller inget som jag rimligtvis skulle kunna upptäcka då jag i så fall skulle behöva ta den till en verkstad för undersökning. Jag vill hävda att "bilen är i väsentligt sämre skick än köparen kunnat förutsätta." och därmed häva köpet eller få säljaren att bekosta reparationen. Har jag någon möjlighet att få rätt?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga. Om säljaren är en näringsidkare och du köpt bilen i egenskap av konsument regleras frågan i konsumentköplagen (1990:932). Om du däremot köpt bilen av en annan privatperson regleras frågan i köplagen (1990:931). Reglerna om fel är i huvudsak densamma, en del skillnader förekommer dock. Av frågan framkommer det inte vem säljaren är.Fel i bilenAv 17 § 1 st. köplagen (16 § konsumentköplagen) följer det att bilen ska bl.a. i fråga om kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om bilen avviker från detta anses den vara felaktig. Vidare anses bilen felaktig om den i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.Om det när du ingick avtalet inte framkommit att det förelegat ett fel i motorn och du med med fog kunnat förutsätta att motorn inte skulle ha ett sådant fel ska det enligt köplagen anses att det föreligger ett fel i bilen. Av 18 § köplagen (19 § konsumentköplagen) ska bilen även anses vara felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om egenskaperna eller användningen som säljaren lämnat vid marknadsföringen av bilen eller annars före köpet som kan ha antas inverkat på köpet. Har säljaren t.ex. sagt eller annonserat bilen och dess motor vara felfri ska bilen anses vara felaktig. Av 19 § köplagen (17 § konsumentköplagen) följer det vidare att bilen ska anses vara felaktig i vissa fall även om den har sålts "i befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll. Bilen ska anses vara felaktig enligt 19 § köplagen om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet eller bilen är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Köparens undersökningspliktEnligt 20 § köplagen får köparen inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt bilen får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder. Säljarens felansvar utsläcks endast om köparen faktiskt haft kännedom om felet. För att säljaren inte ska ansvara för fel krävs att köparen känt till en omständighet som i och för sig kan tyda på fel och förstått sambandet mellan denna och felet. Du anger i frågan att man behövt en verkstad för att upptäcka felet i motorn vid undersökningen av bilen vid köpet. Undersökningsplikten torde inte vid köp av bil i detta fall gå så långt att det krävts av dig att du tagit bilen till en verkstad. Det torde därför ha ansetts att du uppfyllt din undersökningsplikt. Vid konsumentköpt föreligger ingen undersökningsplikt för konsumenten. Tidpunkt för bedömning av om fel föreliggerEnligt 21 § köplagen (20 § konsumentköplagen) ska frågan om bilen ska anses vara felaktig bedömas när risken för bilen går över på köparen. Normalt görs felbedömningen vid tidpunkten för avlämnandet av bilen. Innan avlämnandet står säljaren för risken för bilen, efter avlämnandet övergår risken på köparen. Dock gäller det att säljaren svarar för fel som uppkommit före avlämnandet men som uppvisar sig först efter avlämnandet. Detta innebär att om felet i motorn förelegat innan avlämnandet men först upptäckts efter avlämnandet så är säljaren ansvarig för detta. I många fall kan det vara problematiskt att konstatera när ett fel uppstått.ReklamationNär du märkt att bilen är felaktig och vill göra en påföljd gällande ska du reklamera till säljaren inom skälig tid, enligt 23 § konsumentköplagen. Meddelande som lämnas inom två månader efter det att en köpare märkt fel ska alltid anses ha lämnats i tid. Reklamationstiden är tre år enligt 23 § tredje stycket konsumentköplagen.Enligt 32 § köplagen ska köparen reklamera bilen inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet, annars får han inte åberopa felet. Med skälig tid innebär att felet ska reklameras relativt direkt efter att det upptäckts. Reklamationstiden då köplagen är aktuell är 2 år. Reparation och hävningEnligt 34 § köplagen (26 § konsumentköplagen) har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Även om köparen inte kräver det, har säljaren rätt enligt 36 § 1 st. köplagen att på egen bekostnad avhjälpa felet om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren. Detta innebär att även om köparen kräver hävning så har säljaren en rätt till att stå för ett avhjälpande av bilen.Enligt 39 § köplagen (29 § konsumentköplagen) får köparen häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Vad som ska anses vara av väsentlig betydelse får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Exempelvis gäller vid väsentlighetsbedömningen i felsituationerna att hänsyn kan tas till möjligheterna att rätta felet genom avhjälpande. Kan felet inte anses vara av väsentlig betydelse och du inte borde ha insett detta har köparen inte rätt till hävning. Sammanfattning Om felet i motorn redan förelegat innan du köpte bilen ska den anses vara felaktig. Anses det föreligga ett fel i bilen har du som köpare rätt att kräva att felet avhjälps. Aktualiseras inte ett avhjälpande och avtalsbrottet är väsentlig, vilket det får anses vara i detta fall då bilen förbrukar alltför mycket olja, kan du häva avtalet. När du vill göra ett fel gällande till säljaren ska du reklamera detta. Av frågan framkommer det att du haft bilen i en månad, om du reklamerar snabbt efter det att du upptäckt felet torde reklamationen ske i rätt tid. Säljaren har då en skyldighet att ansvara för felet och som sagt stå för t.ex. en reparation. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.Hälsningar

Fel vid bilköp

2016-08-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Dottern har köpt en bil som började krångla efter fyra dagar. Bilen har åkt till bilfirman in och ut flera gånger. Vid ett tillfälle så fick vi ett papper från en av bröderna som äger bilfirman som säger att de köper tillbaka bilen för försäljningspriset om bilen fortfarande inte fungerar efter reparation. Bilen krånglar igen och då säger den andra brodern, vi har detta på ljudupptagning, att om de bara får en chans till så om det inte fungerar då så köper de tillbaka bilen. Bilen har lämnats till en märkesverkstad där det konstaterats att det är reparationer för mer än 10.000:- men bilen kommer inte att repareras där utan det kommer försäljarna att själv ordna. Vi har begärt att få papper på vad som gjorts men det vägrar de. Vad gör vi? Bilen är fortfarande hos dem, den är inte färdig ännu. Men vad har vi för rätt?M.v.h.Tommy Berntsen
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!AllmäntFörhållandet mellan näringsidkare och konsument regleras i konsumentköplagen, se här. Lagen är utformad på så sätt att den ger skydd till den svagare parten, alltså konsumenten. Varför det är en skyddslagstiftning.Eftersom jag inte vet exakt vilken typ av fel det rör sig om på varan kommer jag att uttala mig om vad lagens reglering kring fel vid konsumentköp.Fel i varan I första hand anses varan felaktig om den avviker från vad som avtalats mellan parterna, se här. För att avgöra om det är fel i denna mening kan man helt enkelt titta på vad som står i avtalet. Om emellertid inget avtalats har konsumenten fortfarande rätt att förvänta sig en viss nivå på varan, exempelvis att den ska vara ägnad för det ändamål den används, i detta fall är det en bil och det innebär exempelvis att den ska gå och köra och ha de grundfunktioner man kan förvänta sig med hänsyn till bilens pris och skick. Varan är också felaktig om den inte stämmer överens med beskrivningen och informationen som säljaren har lämnat. Fel i varan föreligger även om säljaren underlåtit att informera köparen om förhållanden som en köparen förväntas vilja veta, om dessa omständigheter i sin tur sannolikt hade haft en inverkan på köpet.Har säljaren sålt begagnade bilar i "befintligt skick" har köparen fortfarande rätt att förvänta sig ett skick på bilen som motsvarar priset och övriga omständigheter som framkommit vid köpet, se här.För att felet ska göras gällande ska det också ha funnits vid varans avlämnande. Eftersom fel uppkom redan efter fyra dagar finns det en presumtion för att det fanns vid varans avlämnande. Det innebär att lagen utgår ifrån att felet fanns redan vid avlämnandet eftersom det visat sig inom sex månader, se här.PåföljderI första hand har ni rätt att kräva avhjälpande eller omleverans. Om det är en begagnad bil är omleverans inte ett alternativ. Avhjälpande får ske om det kan ske relativt snabbt och utan stora kostnader för säljaren. Vid bedömningen av om avhjälpande ska ske tar man hänsyn till felets betydelse, varans värde utan felet osv. Om avhjälpande eller omleverans inte blir aktuellt har köparen rätt till prisavdrag, se här. Om däremot felet är av väsentlig betydelse har köparen rätt att häva köpet och prestationerna ska återgå, se här. Vid väsentlighetsbedömningen blir det relevant att titta på vad problemen inneburit för den individuella köparen.Köparen har dessutom alltid rätt att kräva skadestånd vid sidan av ovanstående påföljder, se här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hävning av köp och återbetalning av handpenning innan fullgörelse skett från säljare

2016-08-30 i Köplagen
FRÅGA |Kan man få hjälp med att få tillbaka en hanpenning för en häst som aldrig har levererats? Jag har ett köpekontrakt skrivet av säljaren men inte underskrivet samt sms konversation om planerd leverans. Men somsagt ingen häst. Summan det handlar om är 5000 kr.
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Det låter här som att ni ingått ett avtal om köp av en häst. Om både du som köpare och säljaren är privatpersoner så är det köplagen som är tillämplig. Denna lag säger att om varan som köpet handlar om inte avlämnas i tid och det inte är köparens fel att varan inte gör det så har köparen rätt att antingen kräva fullgörelse av köpet eller att häva köpet, se https://lagen.nu/1990:931#P22S1. Då du vill ha tillbaka din handpenning så bör du alltså försöka häva köpet. Hävning av köpet får ske om det handlar om ett dröjsmål från säljarens sida, att dröjsmålet är av viktig betydelse för köparen och att säljaren förstått denna betydelse, se https://lagen.nu/1990:931#P25S1. Detta handlar ofta om försenad leverens av en vara men det kan även som i detta fall gälla innan en fullgörelse har skett. Alltså kan hävning av ett köp ske innan säljaren levererat varan om man befarar att ett avtalsbrott kommer att ske, se https://lagen.nu/1990:931#P62S1. Då säljaren inte levereat varan i tid och det inte heller verkar som denna kommer att göra det så bör du alltså försöka häva avtalet innan fullgörelse har skett.Om köpet hävs så får parterna kräva att motparten lämnar tillbaka det av köpet som faktiskt har fullgjorts, se https://lagen.nu/1990:931#P64S2. Alltså har du rätt att få tillbaka den del av köpet du fullgjort, din handpenning, om köpet hävs. Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver vidare rådgivning för att häva köpet och få tillbaka dina pengar rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig eller direkt via http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger. Med vänlig hälsning

Rättigheter vid fel i tjänst

2016-08-27 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Jag har nyligen byggt hus för vilket elektriker kontrakterades separat och direkt av mig själv. Dennes ansvar omfattade både materialinköp och installation. Sedan 9 veckor tillbaks är 3 (dyra!) spotlights sönder och jag får inte ens något svar från elektrikern i fråga. Vilka rättigheter har jag/vilken lagstiftning gäller och hur kan jag gå vidare?Tack på förhand!
Vega Schortz |Hej, trevligt att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Utifrån de uppgifter du lämnat tolkar jag det som att du och elektrikern träffat ett ”blandat avtal” som omfattar både en tjänst: installation av spotlights och ett köp: spotlightsen. Jag utgår även från att du träffat avtal med elektrikern för privat ändamål och att elektrikern utför sitt arbete i näringsändamål. Vilken lagstiftning som är tillämplig beror på vad ni huvudsakligen avtalat om. Överväger kostnaden för installationen kostnaden för spotlights? Krävs särskild sakkunskap för att kunna installera dessa spotlights? Går lamporna att montera ner och använda för samma ändamål på en annan plats eller medför en nedmontering att lamporna inte längre är brukbara?, se 2 § 2 p. konsumenttjänstlagen (1985:716) (KtjL) och 2 § 2 st. konsumentköplagen (1990:932) (KKöpL).Trots att de spotlights du köpt är dyra tolkar jag det som att elektrikern förmodligen ombesörjt mer arbete än att enbart skruva i lamporna. Ert avtal bör omfattas av konsumenttjänstlagen. Som privatperson har du rätt att få arbetet utfört fackmannamässigt, 4 § KtjL. Vad som är fackmannamässigt bestäms utifrån vad ni avtalat om. Eftersom priset på lamporna är högt bör det vara fackmannamässigt riktigt att lamporna håller viss kvalitet. Om jag uppfattat dig rätt är det egentligen inget fel på installationen av spotlights i sig utan felet ligger i en bristande kvalitet hos de spotlights elektrikern tillhandahållit. I KtjL anges exempel på när tjänsten kan anses vara felaktigt utförd. Det är dels när arbetet inte är fackmannamässigt utfört, dels när det material näringsidkaren använt brister i kvalitet och dels då näringsidkaren lämnat en garanti om att tjänsten eller de varor som hör till tjänsten ska hålla en viss tid och tjänsten/varan inom denna tid försämras på ett sätt som omfattas av garantin, se 9 § 1 st. 1 p. KtjL, 9 § 1 st. 3 p. KtjL och 14 § 1 st. KtjL. Precis som du gjort måste du kontakta näringsidkaren och förklara ditt missnöje med tjänsten för att kunna få någon upprättelse. När en sådan kontakt (reklamation) skett inom två månader från det att elektrikern blev klar med installationen anses du alltid ha rätt till någon form av ersättning från näringsidkaren, se 17 § 1 st. KtjL och 16 § 1-2 st. KtjL. Dock utgår ingen ersättning om näringsidkaren kan göra sannolikt att felet inte beror på att lamporna som installerats redan från början var av dålig kvalitet utan att de gått sönder p.g.a. din vanvård efter installationen, se 12 § 1 st. KtjL, 13 § KtjL och 14 § 2 st. KtjL. Att näringsidkaren inte besvarat din reklamation ska inte ligga dig till last. Om du skickat ett e-mail, talat in ett röstmeddelande på elektrikerns mobil eller skickat honom ett brev anses reklamationen ha skett samma dag som du företog denna gärning, se 17 § 3 st. KtjL. Dock blir det svårt för dig att få några pengar tillbaka eller begära att elektrikern på lagar felet om elektrikern vägrar besvara din reklamation. Jag skulle råda dig att än en gång försöka få kontakt med elektrikern. Ge honom några arbetsdagars rådrum att besvara din reklamation. Om han även denna gång vägrar att svara skulle jag överväga om situationen är sådan att jag borde göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) hjälper privatpersoner att lösa tvister som uppstått mellan privatpersonen och ett företag. Förfarandet är avgiftsfritt men deras uttalande är inte bindande för företaget att sedan följa. Dock följer de flesta företag det beslut ARN kommit fram till. I sista hand kan du vända dig till närmaste tingsrätt, väcka talan mot elektrikern och yrka att tingsrätten ska fastställa ert avtalsförhållande och elektrikerns skyldighet att ersätta dig för felet i tjänsten. Om du vinner målet kommer domen utgöra en exekutionstitel som gör att kronofogde tvångsvis kan driva in din fordran. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,