Handpenning - Går det att ångra och ändå behålla?

2017-04-27 i Köplagen
FRÅGA |Jag har skrivit på en kvittens handpendling som står på 30 000kr men har inte skickat in pengar. Nu ångrar jag och vill inte fortsätta med att köpa salongen. Jag undrar om jag kommer förlora mina pengar( 30 000kr)
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Vi har för närvarande väldigt många som ställer frågor, så därav har det tagit lite tid med vårt svar.I ditt fall innebär det dessvärre att du kommer förlora hela beloppet. Syftet med en handpenning är att den ska fungera som en säkerhet för den som är säljare om inte köparen, dvs. du, fullgör sina förpliktelser och säljaren lider skada. I så fall får säljaren behålla handpenningen. I och med att ni har ett avtal om handpenning, och du tidigare har accepterat detta, så kan du inte frångå/ångra dig eftersom du då begår ett avtalsbrott. I Sverige gäller principen om "pacta sunt servanda" som innebär att avtal ska hållas. Du kommer tyvärr, troligtvis, att förlora dina pengar. Visserligen måste säljaren visa på att denne har lidit skada av att du inte fullgör köpet, dvs. att du inte köper salongen. Det är förutsättningen för att säljaren ska få behålla handpenningen. Handpenningen ska då fungera som ekonomisk ersättning för den skada som säljaren lider av att du inte fullgör köpet.Min rekommendation är att du pratar med säljaren som ska sälja salongen, och försöker komma överens om att du inte ska behöva betala hela summan i syfte om att ni ändå ska kunna behålla en god affärsrelation. Men det är helt upp till säljaren om denne godtar detta eller inte, då hen har rätt att få handpenningen. Hoppas att du har fått svar på din fråga och stort lycka till med ditt ärende. Med vänliga hälsningar

Köpare av bil hävdar fel på ABS

2017-04-25 i Köplagen
FRÅGA |hej jag sålde en bil förra veckanen från 1997. begär 8000 på blocket nybes men oskatt.köpare kommer, tycker bil ser fin ut. provkör. jag visar kvitton på allt. kamrem,kylare,vattenpump,absgivare m.m provkör bilen och kollar lite. Köpare tycker de ser ok utvi skriver papper , jag får pengarna. ska påpeka att vi privatpersoner bägge 2!1 dag efter ringer köpare, hotar och vill jag ska häva köp pga fel i abs? trots jag bytt givare och kört bilen flera dagar utan problem.. 'eller betala va de kostar..vi har inget kontrakt skrivit, bara ägarbyte. Är de bara för mig att ta tillbaka den/laga? jag tycker man får förvänta sig att en bil från 97 för 8tusen kommer gå sönder nångång.
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom ni inte har skrivit något kontrakt så gäller köplagens bestämmelser när det gäller vem som ansvarar för att bilen är trasig. Det är enbart om ansvaret ligger på dig som säljare som köparen kan ha rätt att lämna tillbaka bilen.För att du som säljare ska hållas ansvarig krävs att det var fel på ABS-givaren redan vid köptillfället. Eftersom ni provkört bilen och den verkar ha funkat då tyder det mesta på att bilen gått sönder efter försäljningen. Då kan inte köparen hävda att det är ditt ansvar att se till att felet åtgärdas, 21 § KöpL.Om det var fel på ABS-givaren redan vid köptillfället och köparen inte upptäckte det trots att ni provkörde och allt såg bra ut skulle köparen kunna hävda att ett dolt fel funnits i enlighet med 17 § KöpL. Eftersom det är köparen som påstår att bilen varit felaktig måste han bevisa att han har rätt. Köparen har bevisbördan. Köparen måste alltså bevisa dels att det är ett fel, dels att det här felet fanns redan när du sålde bilen. Mitt råd till dig är att inte gå med på köparens krav. Tala om för köparen att bilen var hel och hade nya ABS-givare vid köpet. Du har visat kvitton och ni har provkört bilen vilket är bevis som talar för att du har rätt. För att köparen ska få sin vilja igenom måste han stämma dig inför domstol vilket jag är tveksam till att han gör när det gäller ett belopp på bara 8 000. Om du skulle ha ytterligare frågor får du gärna höra av dig igen! Om köparen mot förmodan skulle stämma dig och du behöver juridisk rådgivning med anledning av det kan du boka en tid med någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänliga hälsningar,

Fel i vara - konsumentköp

2017-04-23 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har köpt en begagnad bil för 15000kr hos en bilhandlare. När jag haft bilen i 3 dagar så börjar den gå väldigt illa. Jag tar den till verkstad och det visar sig vara flera fel på bilen! Detta kommer kosta ca 8000kr. Bilhandlaren vill inte ta tillbaka bilen eller låta verkstaden laga den så nu står jag utan bil o kan ej ta mig till jobb osv! Vad har jag för rättigheter?
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer i följande svar utgå ifrån att du är en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. D.v.s. att du är en konsument enligt 1 § 5 st. Konsumentköplag (1990:932) (KköpL).En vara ska i fråga om art, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet, 16 § 1 st. KköpL. Varan är felaktig om den avviker ifrån detta, 16 § 3 st. KköpL. Som konsument ska man kunna förvänta sig att en begagnad bil man köper hos en bilhandlare är körduglig. Din bil är behäftad med fel eftersom att den efter tre dagar fungerar sämre än vad du kunnat förutsätta vid köpet. Frågan om en vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnades. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare, 20 § KköpL.Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat kan visas eller om det är oförenligt med varans eller felets art, 20 a § 1 st. KköpL. Eftersom att felet visade sig efter tre dagar anses felet ha funnits från början.Om varan är felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, 23, 24, 26-29 §§ KköpL. För att få häva bilköpet måste felet varit av väsentlig betydelse, 29 § KköpL.Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Detta kallas för reklamation. Meddelande som lämnas inom två månaders tid efter det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid, 23 § 1 st. KköpL. Reklamation måste ske inom 3 år från det att köparen tog emot varan, 23 § 3 st. KköpL.Genom att läsa din fråga förstår jag att du redan tagit kontakt med bilhandlaren och att han säger att han inte vill ta tillbaka eller reparera bilen men enligt svensk rätt är bilhandlaren ansvarig för de fel som finns på bilen. Jag rekommenderar dig att återigen kontakta bilhandlaren för att göra en reklamation. När du reklamerar är det viktigt att du förklarar vad felet är och förklarar att du förväntade dig en körduglig bil. Du har sedan rätt att välja påföljd i enlighet med KköpL regler. I första hand brukar man åberopa avhjälpande (dvs. reparation) eller omleverans eftersom att hävning innebär att felet måste varit av väsentlig betydelse för dig som konsument. I ditt fall skulle hävning kunna vara aktuellt eftersom att du har svårt att ta dig till jobbet utan bil. Hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Möjligheter att häva köp av felaktig vara

2017-04-22 i Köplagen
FRÅGA |Har köpt en steckkodsläsare, batterilocket trasigt från början nu vill företaget att den skall skickas till tillverkaren (UK) detta kommer att ta väldigt lång tid (månader) Jag vill ångra köpet och köpa en ny då vi inte kan stå utan. Finns det ingen ångerrätt företag emellan? Tacksam för svarCarina
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När två företag handlar med varandra finns det ingen ångerrätt som motsvarar den rätt konsumenter har vid till exempel distans- och hemförsäljning. Om du vill ångra köpet måste det finnas en grund för hävning. För att kunna häva ett köp måste felet i varan vara av väsentlig betydelse för dig och detta borde säljaren ha insett (se 39 § köplagen). Innan du som köpare kan kräva hävning har säljaren dock rätt att själv avhjälpa felet eller göra en omleverans (se 36 § köplagen). Om säljaren åtagit sig att avhjälpa felet kan du alltså som utgångspunkt inte häva köpet. Däremot måste avhjälpande ske inom skälig tid (se 37 § köplagen). Om så inte sker har du rätt att istället kräva hävning om felet som sagt är av väsentlig betydelse. Vad som är skälig tid bestäms från fall till fall men det avgörande är felets art, vilken typ av köp det rör sig om och hur tidskrävande det är att finna orsaken till felet. Om "månader" är normal avhjälpningstid för den här typen av felsökningar på streckkodsläsare har du alltså ingen rätt till hävning.Det bör tilläggas att köplagen är dispositiv, vilket innebär att om ni avtalat om annat än det som står i lagen är det i första hand avtalet som styr. Om det i avtalet finns bestämmelser om hur avhjälpande ska ske är det det som gäller oavsett vad lagen säger.Utifrån informationen i frågan är det svårt att uttala sig om huruvida du har rätt till hävning eller ej. Mitt råd är att i vart fall framställa kravet till säljaren men enda sättet att få ett svar på om avhjälpande skett inom skälig tid är att ta frågan till domstol. Om du vill få ett mer omfattande rättsutlåtande är du varmt välkommen att boka en tid med Lawlines juristbyrå.Hälsningar

Upptäckt fel efter köp av bostadsrätt - kan felet åberopas?

2017-04-27 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Vi köpte i augusti förra året en bostadsrätt som var så gott som nyrenoverad. Tråkigt nog fick vi en vattenskada i badrummet. Då detta skulle åtgärdas plockades alla lister ner och då upptäcker man att det är el som inte är korrekt draget i badrummet och måste åtgärdas omgående. Min fråga, är detta ett dolt fel som vi kan kräva ersättning för?
Johanna Bergvall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är i detta fall köplagen som gäller, eftersom det handlar om en bostadsrätt. Du hittar köplagen här. Bostadsrätten är förmodligen felaktigBostadsrätten ska stämma överens med vad som avtalats. Stod det exempelvis i objektbeskrivningen att elen är korrekt dragen eller att säljaren sagt det så avviker bostadsrätten från avtalet och då finns det ett fel. Bostadsrätten kan dock vara felaktig även om något sådant inte ha avtalats. Avviker bostadsrätten från vad ni med fog kunnat förutsätta är den felaktig. Det får anses vara rimligt att anta att elen i badrummet är korrekt dragen i och med att bostadsrätten i princip var nyrenoverad, detta gäller framförallt om även badrummet var i nytt skick. (se 17 § 1 och 3 st köplagen)Har säljaren lämnat information om att elen är korrekt dragen i sin marknadsföring av bostadsrätten, kan bostadsrätten även anses felaktig på grund av att den avviker från den informationen. Det krävs då att uppgiften om att elen var korrekt dragen kan antas har inverkat på köpet, dvs att ni kanske inte köpt bostadsrätten om ni vetat om felet. (se 18 § 1 st köplagen)Ni kan åberopa felet eftersom ni inte kan antas ha känt till detNi får inte göra felet gällande om ni borde ha upptäckt felet. Det finns egentligen ingen undersökningsplikt, men det är såklart bra att undersöka en bostadsrätt eftersom det handlar om mycket pengar. Min bedömning är att ni inte måste antas ha känt till att elen inte var korrekt dragen eftersom det krävdes att lister togs bort för att det skulle kunna upptäckas. Ni kan därför åberopa felet, så länge köparen inte sagt att elen inte var korrekt dragen i huset. Även här spelar husets skick roll. Eftersom bostadsrätten var nyrenoverad borde ni inte ha haft anledning att fråga om elen var korrekt dragen eller ej. (se 20 § köplagen)Vad kan ni kräva av säljaren?Ni har rätt till vissa påföljder i och med att det det finns ett fel i er bostadsrätt, dessa är omleverans, avhjälpande, prisavdrag och hävning. Omleverans blir i ert fall svårt eftersom det uppenbarligen är svårt för säljaren att leverera en ny bostadsrätt till er. Avhjälpande kan bli aktuellt, dvs att säljaren anlitar någon för att åtgärda felet. Säljaren ska stå för kostnaden och ni har rätt att kräva avhjälpande så länge det inte blir allt för dyrt eller för stort problem för säljaren. Skulle avhjälpande inte komma i fråga har ni rätt att kräva prisavdrag (prisavdraget = bostadsrättens värde vid köpet om felfri - bostadsrättens värde i felaktigt skick). Hävning blir bara aktuellt om felet är av väsentlig betydelse, dvs att den huvudsakliga nyttan med bostadsrätten försvunnit i och med felet. Jag bedömer att så inte är fallet och att ni därför inte kommer kunna häva köpet. (se 30, 34, 37, 38 och 39 §§ köplagen)Lider ni skada av att elen inte är korrekt dragen har ni rätt till skadestånd utöver någon av de påföljder som nämnts ovan. Ni kan få skadestånd för utgifter, prisskillnad eller annan förlust som orsakats i direkt anslutning till felet. (se 40 och 67 §§ köplagen)Vänta inte med att reklameraNi måste reklamera inom skälig tid efter det att ni märkt eller borde ha märkt felet för att få åberopa det. Jag skulle därför rekommendera att ni meddelar säljaren om felet och om vad ni vill ha för påföljd så snart som möjligt. (se 32 § köplagen) Att elen är felaktigt dragen borde alltså vara ett fel ni kan åberopa och få kompensation för, under förutsättning att ni reklamerar i tid. Hoppas du har fått svar på din fråga! Vill ni ha ytterligare hjälp är ni varmt välkomna att boka tid hos någon av juristerna på Lawline Juristbyrå, det kan du göra här. Med vänliga hälsningar,

Säljares rätt att kräva återlämnande av katt

2017-04-24 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Föräldrarna har köpt en katt via en katthjälp. I kontraktet står det "Kontakta oss om katten blir sjuk, ska avlivas eller omplaceras". Står inget annat i kontraktet. Katten har nu upptäckts vara sjuk i sjukdomen FORL som är väldigt smärtsam för katten o ska avlivas pga detta efter veterinärens råd.Nu kräver katthjälpen att katten ska återlämnas till som. Har katthjälpen rätt att kräva tillbaka katten?
Victoria Nygren |Hej, vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga! Grunder för återlämnande Oavsett om dina föräldrar har köpt katten från en katthjälp som handlar i egenskap av privatperson eller näringsidkare blir utgången av svaret detsamma. Konsumentköplagen gäller vanligtvis om försäljning skett upprepade gånger, annars köplagen, men samma principer gäller alltså för bådadera lagar i denna situation. Köplagen liksom konsumentköplagen ger säljaren rätt att ta tillbaka katten, d.v.s. häva avtalet, endast om köparen inte betalar. Jag utgår från att dina föräldrar fullgjort sin betalningsskyldighet. Detta leder till att avtalet mellan föräldrarna och säljaren avgör om återlämningsskyldighet föreligger eller inte. Tolkning av avtalet Utgångspunkten för om säljaren har rätt att kräva att katten ska återlämnas eller inte är således avtalet. Har det inte reglerats i avtalet, muntligen eller skriftligen, att säljaren ska få kräva tillbaka katten vid just en avlivningssituation har denne heller inte rätt till det. En muntlig överenskommelse är lika bindande som en skriftlig. Vid avtalstvist försöker man först reda ut den gemensamma partsavsikten. Är detta inte möjligt får man se till den skriftliga ordalydelsen av avtalet. En tydligare redogörelse följer nedan. Det som diskuterats om återtagande mellan föräldrarna och säljaren innan de köpte katten kan alltså få betydelse för svaret. Om dina föräldrar och säljaren diskuterat kring detta, d.v.s. innebörden av klausulen eller på annat sätt varit införstådda med att katten ska få återtas vid dessa situationer, går detta således före det skriftliga. Har istället inget sagts om återtagande faller vi tillbaka på den skriftliga ordalydelsen. Den skriftliga klausulen du angivit ger enligt min mening inte uttryck för att katten faktiskt ska återlämnas om den blir sjuk, däremot att kontakt med säljaren ska tas om katten blir sjuk/ska avlivas/omplaceras. Sammanfattning Svaret beror således på vad som sagts mellan dem angående återtagande, d.v.s. om gemensam partsavsikt går att fastställa. Om inget har diskuterats har säljaren enligt min mening inte rätt att återkräva katten med hänsyn till ordalydelsen i avtalet. Har dina föräldrar handlat i egenskap av konsumenter kan dessutom även den s.k. oklarhetsregeln vara till deras fördel, detta eftersom de anses vara i en svagare position än säljaren och klausulen ska då tolkas till deras fördel. Säljaren får då stå risken för den oklara formuleringen, se 10 § lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Lycka till och jag hoppas du fick vägledning av svaret. Skulle du behöva hjälp i en större omfattning är du så välkommen att boka tid med en jurist här på Lawline. Detta kan du göra här.Med vänliga hälsningar,

Är säljaren skyldig att åtgärda problemet eller kan jag häva köpet?

2017-04-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har köpt en vattenskoter nyligen på blocket. Säljaren sa att den funkar bra och att det inte var några problem med den, vi startade den där uppe och allt lät bra. När jag kom hem började den krångla nästan direkt samt att felkoder visades på displayen. Jag kollade över allt jag kunde tänka mig var fel, letade på internet men hittade inget. Tillslut lämnade jag in den till en firma och det visade sig att det var vatten i hela motorn. Han jag lämnade in skotern till hade två teorier om varför det ha kunnat bli vatten i motorn där båda teorierna faller på förra ägerna och inte mig. Det jag undrar nu är om säljaren är skyldig att åtgärda problemet eller om jag kan häva köpet? Tacksam för snabbt svar.
Oskar Forsberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beroende på om du har köpt vattenskotern av en privatperson eller ett företag så gäller lite olika regler.Köp av privatpersonEn vara du köper ska kunna användas till det den är avsedd för (17 § KöpL). Det är uppenbarligen inte fallet här. Därför är det ett fel i varan enligt lagen.Det du ska göra är därför att meddela säljaren om felet så fort du kan. Väntar du för länge kan du förlora rätten att påpeka felet.När du har meddelat säljaren och om säljaren kan åtgärda det utan alltför hög kostnad eller utan alltför mycket besvär så har du rätt att kräva att säljaren åtgärdar felet.Om du vill häva så måste köpet vara betydande för dig och säljaren måste ha förstått detta. Du måste även meddela säljaren inom en snar tid att du häver köpet (39 § KöpL).Därför rekommenderar jag att du börjar med att be säljaren åtgärda felet!Köp av företagEn vara du köper av ett företag ska också kunna användas till det den är avsedd för. Det är inte fallet med vattenskotern, det är ett fel på varan (16 § KköpL). Har du köpt den av ett företag har du lite bättre skydd som konsument.Precis som vid köp av privatperson ska du meddela säljaren om felet. I detta fallet har du dock längre tid på dig, det ska göras inom två månader efter att du märkte felet.När du har meddelat säljaren och om säljaren kan åtgärda det utan alltför hög kostnad så har du rätt att kräva att säljaren åtgärdar felet.Om du vill häva så är det lättare om du köpt av ett företag. Felet ska vara av väsentlig betydelse. Vilket det är enligt mig. (29 § KköpL).SlutligenVill du ha mer hjälp kan jag rekommendera dig att kontakta Lawline igen!

Påföljder vid näringsidkarens dröjsmål?

2017-04-21 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Lämnade in min bil till en mekaniker för att denna skulle åtgärda några fel som fanns på bilen. När jag lämnade bilen på måndagen bestämde vi att jag skulle få tillbaka bilen på tisdagen (alltså dagen efter jag lämnat in bilen) och att det skulle kosta 3300kr. På tisdagseftermiddagen ringer jag och undrar om bilen är klar, var på han säger att den blir klar senast onsdag. Okej säger jag, men även att jag måste ha den senast onsdagkväll då jag ska resa bort.Sammanfattningsvis blir inte bilen klar under veckan och jag tvingas istället transportera mig ca 50 mil på annat sätt. Finns det någon chans för mig att dra ner priset då han inte uppfyllt sin del av avtalet, sett till tiden?
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du är konsument, vilket gör att konsumenttjänstlagen (KtjL) blir tillämplig, eftersom att den gäller tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter, se 1 § KtjL. KtjL är tvingande till konsumentens fördel, se 3 § KtjL. Nedan följer förutsättningarna som krävs för att du ska vara berättigad till ersättning för dröjsmålet. Inledningsvis, enligt 24 § KtjL föreligger dröjsmål på näringsidkarens sida om uppdraget, utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida, inte har avslutats inom den tid som har avtalats eller, om någon tid inte har avtalats, inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning. Av din fråga att döma föreligger alltså ett dröjsmål från näringsidkarens sida då det framgår att ni avtalat om en specifik tid, följaktligen har du rätt att göra påföljder gällande enligt 25 § KtjL. De möjligheter du har enligt paragrafen är att hålla inne betalningen, kräva att näringsidkaren utför tjänsten (fullgörelse), häva avtalet, slutligen kan du också kräva skadestånd. Nu vet jag inte säkert om tjänsten ännu är utförd, men jag tolkar din fråga som att den nu är det. Notera att om uppdraget avslutats, får du som konsument häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av ett dröjsmål endast under förutsättning att du senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat näringsidkaren om att du vill åberopa dröjsmålet, s.k reklamation (se 26 § KtjL). Vidare skriver du att du önskar nedsättning av pris, det du kan göra är att kräva skadestånd enligt 31 § KtjL eftersom möjlighet till prisavdrag inte ges i 25 § KtjL. Av 31 § följer då att näringsidkaren är skyldig att ersätta konsumenten skada som denne tillfogas på grund av dröjsmål, om inte näringsidkaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Skadeståndets storlek beräknas på grundval av vanliga principer om skadeståndets beräkning. Detta innebär i ditt fall att man jämför konsumentens ekonomiska ställning sådan den skulle ha varit om näringsidkaren inte hade gjort sig skyldig till det skadeståndsgrundande beteendet och sådan den har blivit på grund av detta. Mellanskillnaden utgör skadeståndets belopp.Notera även att du har rätt att häva köpet om dröjsmålet varit av väsentlig betydelse dig som konsument, jämför 29 § KtjL. Enligt 23 § KtjL innebär en hävning av konsumenten att näringsidkaren inte har rätt till betalning för tjänsten. Näringsidkaren har dock rätt att återfå det material som han har tillhandahållit, om det kan ske utan att konsumenten åsamkas olägenheter eller kostnader av betydelse. I den mån det är skäligt skall konsumenten ersätta näringsidkarens kostnader för vad som ej kan återlämnas, dock högst med ett belopp som motsvarar dettas värde för konsumenten.Sammanfattningsvis, om inte näringsidkaren kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll och förutsatt att du kan påvisa ekonomisk skada, har du rätt till ersättning i form av skadestånd. Om du vill häva avtalet i sin helhet måste påvisas att dröjsmålet varit av väsentlig betydelse för dig som konsument. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!Konsumenttjänstlagen hittar du här! Vänligen,