Rätten till ersättning där begagnad bil saknar egenskap som var avgörande för köpet

2017-12-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Vi köpte i slutet av augusti en bil av bilhandlare med dieselvärmare och automatlåda (våra 2 krav på bilen). Säljaren sa att den hade dieselvärmare och att den fungerade. I oktober när jag ska använda dieselvärmaren första gången upptäcker jag att den inte fungerar. Testar i en veckas tid och dieselvärmaren fungerar inte någon gång. Vänder mig till säljare som säger att dom ska kolla på bilen och ta det på garanti. Lämnar in bilen i december (först då dom har tid), får efter några dagar samtal från säljaren som hävdar att det är ett elfel och att dieselvärmaren måste bytas ut och hävdar att garantin inte täcker elfel. Han kan dock gå med på att stå för halva kostnaden vilket vi inte godtar. Det enda vi har från köpet är ett köpkontrakt med Garanti 6 månader samt tilläggsgaranti 300 mil eller 6 månader på motor och växellåda. Har inte tagit del av någon varudeklaration. Står även att bilen säljes i godkänt skick av köpare.Dieselvärmaren är alltså en av de anledningarna till att vi köpte denna bil.
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Vilka krav du kan rikta mot bilförsäljaren beror dels på ert avtal och dels på reglerna i konsumentköplagen (KKöpL). Jag tolkar det som att du som privatperson har köpt en begagnad bil av en bilhandlare. Även om det skulle vara så att bilhandlaren inte själv ägt bilen du köpt, utan sålt den för en privatpersons räkning, är konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig, se 1 § KKöpL. Att säljaren har lämnat en "Garanti 6 månader" säger inte så mycket. Att dieselvärmaren inte fungerar tolkar jag som att ni enligt KKöpL:ns mening vill hävda att bilen är "felaktig", se 16 § KKöpL. Om denna felaktighet täcks av garantin innebär det att ni inte behöver bevisa felet eller att dieselvärmaren var ur funktion redan när bilförsäljaren hade bilen i sin försorg. En garanti innebär en strikt skyldighet för säljaren att åtgärda fel som täcks av garantin inom garantitiden, se 21 § KKöpL. Är det istället så att elfel inte täcks av garantin, vilket är mycket möjligt, kan ni istället kräva att säljaren är skyldig att fixa till felet på den grunden att bilen avviker från vad ni "med fog kunnat förutsätta" även om bilen sålts "i godkänt skick av köpare". Ni har bevisbördan för att bilen avviker från vad ni med fog kunnat förutsätta. Hur högt ställt beviskravet är beror på övriga omständigheter. Att varan sålts "i godkänt skick av köpare" begränsar till viss del säljarens ansvar eftersom det ni med fog kunnat förutsätta angående bilens kvalitet och tillförlitligheten till säljarens lämnade uppgifter då måste sättas lägre, se 17 § KKöpL. Att ni gjorde felet gällande för säljaren redan i oktober är till er fördel eftersom fel som upptäcks 6 månader efter det att bilen övergått till er vård, anses vara fel som inte beror på er, utan som fanns redan när bilen var i säljarens vård. Säljaren är nämligen enbart skyldig att åtgärda fel som fanns redan när säljaren hade bilen i sin försorg, se 20 § 1 stycket och 20 a § 1 stycket KKöpL. Visste säljaren om att det var av avgörande betydelse för er att dieselvärmaren skulle fungera för att ni skulle köpa bilen och försäkrade bilförsäljaren att denna fungerade när ni köpte bilen tolkar jag det som att det är ett fel i KKöpL:ns mening som ger er rätt att kräva full kompensation av säljaren.I ert fall tolkar jag det som lämpligast att säljaren kompenserar er genom att avhjälpa felet d.v.s. genom att byta ut dieselvärmaren till en som fungerar. Sker inte avhjälpande inom en skälig tid från det att ni meddelat felet för säljaren har ni rätt att begära prisavdrag. Ni kan också låta någon annan byta ut dieselvärmaren till en som fungerar och sedan debitera bilhandlaren för kostnaden, se 28 § KKöpL. Observera att denna rätt enbart gäller när säljaren förhåller sig passiv under en längre tid så att det med hänsyn till omständigheterna inte längre är skäligt att ni som köpare ska behöva vänta på att säljaren själv fixar bilen. Säljaren har ju i ert fall erbjudit sig att stå för halva kostnaden för en ny dieselvärmare och förhåller sig därmed inte passiv. Jag skulle råda er att argumentera för att ni har rätt att bli fullt kompenserade för säljarens kontraktsbrott och att avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad för säljaren, jfr 26 § 1 stycket KKöpL. Om säljaren hävdar att han enbart ska stå för halva kostnaden ska ni be honom redogöra för varför han tycker det är skäligt att hans ersättningsskyldighet ska reduceras. Har han goda argument utifrån hur ert avtal kommit till stånd och utifrån vilka kostnader han faktiskt måste utstå kanske han har rätt i sin sak. Skyldigheter och rättigheter enligt kontrakt kan regleras i efterhand så att avtalsparterna t.ex. möts halvvägs med stöd av 36 § avtalslagen. Dock är konsumenter skyddade av rättsordningen (se t.ex. 3 § KKöpL) vilket innebär att ni bör stå på er och kräva mycket goda argument av försäljaren för att han ska kunna komma undan med att enbart stå för halva kostnaden.Hoppas ni fick svar på er fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Skadestånd när säljaren varit i dröjsmål

2017-12-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan. Jag har beställt nya fönster och dörrar till mitt hus och väntat i 2 månader på att få hem dom.Har läst mail från dom och dom skickade att det skulle levereras vecka 50 så jag bokade en snickare till på lördag vecka 50 men nu säger dom att det inte kommer komma vecka 50 och jag måste betala snickaren eftersom jag bokat upp honom. Så min undran är om jag kan kräva nån sorts kompensation från detta företag ? För dom sätter mig i en väldigt dålig sits. Mvh
Ludvig Montan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentköplagen (KkL) är tillämplig i ditt fall eftersom att detta är ett köp av lösa saker som en konsument gör av en näringsidkare, enligt 1 § KkL. Kan du få ersättning av säljaren?Säljaren är i dröjsmål om inte varan avlämnas alls eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på hans eller hennes sida, enligt 9 § KkL. Som jag tolkar din fråga beror inte förseningen på dig på något sätt och säljaren ska därför anses vara i dröjsmål. I 10 § KkL anges att köparen får kräva skadestånd av säljaren som är i dröjsmål om rekvisiten i 14 § KkL är uppfyllda. Enligt 14 § KkL har köparen rätt till skadestånd som han eller hon lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit. Detta innebär att säljaren är skadeståndsskyldig om inte dröjsmålet beror på något som ligger utanför hans kontrollansvar. För säljaren ska undgå skadeståndsansvar krävs:1. att det förelegat ett hinder, 2. det har legat utanför säljarens kontroll, 3. det ska ha varit oförutsett och säljaren ska inte ha förväntas räkna med hindret vid köpet och4. säljaren inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit hindret genom aktivt ingripande. Eftersom att jag inte vet vad som föranlett säljarens dröjsmål är det svårt att avgöra om det uppstådda ligger inom eller utom säljarens kontrollansvar. Oavsett är det säljaren som har bevisbörda för att det som skett har legat utom hans kontrollansvar, inte du. Dessutom krävs att hindret som uppståt objektivt sett har omöjliggjort leveransen, inte bara att det försvårat eller inneburit ökade kostnader för säljaren. Vad kan du göra nu?Du kan använda argumenten ovan och kräva skadestånd för de kostnader som uppstått, enligt 14 § KkL. För att kunna kräva skadestånd av säljaren måste du inom skälig tid från det att du fick kännedom om förseningen meddela säljaren ditt krav, detta enligt 15 § KkL. Därför råder jag dig att så snart som möjligt kontakta säljaren och framställa ditt krav på skadestånd. Om säljaren kan visa att förseningen beror på något som är utanför hans kontrollansvar är du däremot inte berättigad skadestånd. Jag hoppas att det var svar på din fråga. Behöver du vidare vägledning är du varmt välkommen att ställa ytterligare en fråga eller kontakta oss på info@lawline.se.

Fackmannamässigt utfört VVS-arbete?

2017-12-11 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Det är ostridigt att läckage uppstått i skruvförband mellan toalettstol och befintlig tillförselledning. Jag hävdar gentemot rörmokaren att: 1. jag har ert medgivande, Ocabs utlåtande och en annan certifierad våtrumsteknikers utlåtande att läckaget uppstått i skruvförbandet mot toalettstolen. Detta är inte tvistigt. 2. det måste anses var en fackmässsig brist om man inte vid installation säkerställt att skruvförbandet är tätt. 3. efter reklamation gjordes jobbet om av er och då upphörde läckaget.Efter granskning och skakande på huvudet, drog Ken helt enkelt åt hårdare. Detta visar att det var bristfälligt gjort först, men gick att åtgärda. tillförselledningens isolation i kakelplattan har åtminstone efter er installation inte varit fullgod då inläckage inträffat. Men under drygt ett år har inläckaget varit mycket begränsat, se Ocabs bildbevis och fukttestvärden. Och vid installationstillfället påpekade ni inget om att tidigare läckagespår fanns eller att någon läckagerisk förelåg. Men jag var närvarande då Ken reparerade installationen och såg hur han kratsade ut silikonisolation ur genomföringen. Den var fläckvis svartfärgad, tydande på långvarig läcka. Men det måste anses vara ett fackmässigt ansvar att kontrollera att isolationen förblir fullgod när man har dragit om sträckningen av tillförselledningen, vilket gjordes då den nya toalettstolen monterades.Har jag rätt eller har rörmokaren/försäkringsbolaget rätt?
Louise Beskow |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Jag tolkar dig som om du har gjort en reklamation gällande ett arbete som en rörmokare utfört. Jag tolkar det även som om det uppstått en fuktskada till följd av ett läckande rör. Du menar att det är rörmokaren som orsakat felet och rörmokarens försäkringsbolag menar att det inte är hans arbete som orsakat felet. I mitt svar förutsätter jag att du beställt tjänsten i egenskap av konsument och att rörmokaren utfört tjänsten i egenskap av näringsidkare. Det innebär nämligen att konsumenttjänstlagen är tillämplig på tjänsten. Näringsidkaren ska enligt 4 § konsumenttjänstlagen utföra tjänsten fackmässigt. Här är du alltså helt rätt ute i ditt resonemang och frågeställning, vad är fackmässigt? Fackmässighet innebär att arbetet utförs på ett sätt som kan förväntas av en fackman. Spontant låter det på din berättelse som om ett rör inte ska läcka om man utfört arbetet fackmässigt. Det förutsätter förståss att det är otvistigt att montaget skett så som du beskriver. Enligt 16 § konsumenttjänstlagen har du rätt till skadestånd om tjänsten är felaktig utan att det beror på ett förhållande på din sida. Det innebär att du har rätt till skadestånd för de kostnader du haft till följd av den felaktigt utförda tjänsten. En förutsättning är dock att du reklamerat felet inom vissa tidsgränser. Utifrån hur du formulerat frågan så framgår inte när tjänsten utfördes och när du först påtalade felet. Om du vill ha skadestånd till följd av det felaktigt utförda arbetet måste du stämma rörmokaren (om de inte betalar frivilligt). Det är dock viktigt att du stämmer företaget du anlitat och inte rörmokaren personligen. Den fråga som kommer att avgöras i tingsrätten är om tjänsten utförts felaktigt och i det läget handlar det om bevisning. Du skulle kunna anlita en expert för vvs-företagen som kan berätta vad som är fackmässigt, ett så kallat sakkunnigvittne. Önskar du hjälp med att föra en talan i tingsrätt kan du maila mig på louise.beskow@lawline.se, så kommer jag vidarebefordra dina kontaktuppgifter till vår juristbyrå. De kan hjälpa dig hela vägen med en skadeståndsprocess. Delar av ersättningen för en jurist brukar även kunna ersättas av det försäkringsbolag där du har en hemförsäkring, den så kallade rättsskyddsförsäkringen. Avslutningsvis måste jag påtala att jag har besvarat frågan utifrån den begränsade information som jag fått genom frågan. Vänligen,

Hantverkaren hävdar att inget pris har avtalats och kräver den dubbla summan i betalning

2017-12-09 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej. Jag anlitade en rörfirma till en badrumsrenovering, där jag på frågan vad det ungefär skulle kosta fick svaret 15000-20000kr (något som hantverksbasen förnekar) och har nu fått en väldigt speccad faktura på 39500kr efter rotavdrag. Har haft 2 för varandra okända rörfirmor på plats och båda är överens om att det är ett för högt pris. Mina föräldrar och min svärfar har båda gjort badrumsrenoveringar senaste 18 månaderna och fått betala 21 resp 24.000kr för jobbet som är likt vårat. Har bestridigt fakturan och hantverkaren har sagt att han skulle ta bort lärlingstimmarna och en del av materialet men det har han inte gjort på den nya fakturan som är ca 1000kr billigare. Hur går jag vidare?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om din fråga finner du i Konsumenttjänstlagen då det rör sig om en renovering av badrummet. Denna lag är tvingande till konsumentens (din) fördel, vilket betyder att hantverkaren inte kan frångå lagen i syfte att skaffa sig själv bättre avtalsvillkor. PrisetMed tanke på att hantverkaren har givit dig ett ungefärligt pris från början med ett tak på 20 000 kronor så innebär det att han inte har rätt att överskrida denna summa med mer än 15%. Detta betyder att hantverkaren som max kan kräva 23 000 kronor i betalning av dig (1,15 x 20 000 = 23 000), (36§ Konsumenttjänstlagen). Nu är det ju dock så att hantverkaren, som du säger, hävdar att inget pris har avtalats er emellan. Detta betyder inte att han skulle kunna välja precis vilket pris som han vill, utan lagen säger att om inget pris har avtalats så ska konsumenten betala vad som är skäligt i förhållande till motsvarande prissättningar för samma arbete. Eftersom du har kollat upp vad ett flertal likvärdiga arbeten kostar, samt fått andra hantverkares utlåtanden, så måste det pris som du fått höra där vara det skäliga pris som du ska betala i det fall det inte går att bevisa att avtalat pris fanns, (36§ Konsumenttjänstlagen).Hur du ska gå tillvägaÄr det så att hantverkaren inte accepterar dina krav i form av det som står skrivet här ovan så kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Du gör där en anmälan genom att skicka in beskrivning av problemet, samt bevismaterial som de sedan utreder. Allmänna reklamationsnämnden finner du här. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte på att höra av dig igen!Vänligen

Skadestånd vid försenad leverans

2017-12-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har haft problem med en leverans från IKEA.Förskottsbetalning gällde då de inte skulle leverera ut köket annars.Skulle fått köket den 17/11, men slutade med att det kom den 27/11 istället, alltså 10 dagar efter utlovad tid.Detta p.g.a att köket slarvats bort hos företaget IKEA anställt för att leverera.Det har i sin tur gjort att hantverkarna vi anställd för att utföra vår köksrenovering inte kunnat jobba, och de har redan förvarnat oss för att vi ändå kommer bli betalningsskyldiga för den tiden de skulle ha arbetat och nu den tiden som det tagit extra då de inte kunnat utföra arbetet på tänkt tid.Hur går jag tillväga för att begära skadestånd av IKEA? Kan jag ens göra det, eller måste jag begära skadestånd av Bring som tappade bort vår leverans?Vi har betalat IKEA för tjänsten, så då borde ansvaret ligga hos dem?
Ludvig Montan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentköplagen (KkL) är tillämplig i ditt fall eftersom att detta är ett köp av lösa saker som en konsument gör av en näringsidkare, enligt 1 § KkL.Kan du få ersättning av säljaren?Säljaren är i dröjsmål om inte varan avlämnas alls eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på hans eller hennes sida, enligt 9 § KkL. Som jag tolkar din fråga beror inte förseningen på dig på något sätt och säljaren ska därför anses vara i dröjsmål.I 10 § KkL anges att köparen får kräva skadestånd av säljaren som är i dröjsmål om rekvisiten i 14 § KkL är uppfyllda. Enligt 14 § KkL har köparen rätt till skadestånd som han eller hon lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit. Detta innebär att säljaren är skadeståndsskyldig om inte dröjsmålet beror på något som ligger utanför hans kontrollansvar. Situationen när dröjsmålet beror på någon som säljaren anlitat regleras i 14 § andra stycket KkL. Om dröjsmålet beror på någon som säljaren anlitat för att fullgöra köpet, är säljaren fri från skadeståndsskyldighet endast om den som han anlitat skulle vara fri enligt första stycket. För att säljaren, IKEA i detta fall, ska undgå skadeståndsansvar krävs att Bring kan visa att förseningen beror på något som legat utanför deras kontroll. Om följande fyra rekvisit är uppfyllda har det uppstådda legat utanför säljarens kontrollansvar, det krävs:1. att det förelegat ett hinder,2. det har legat utanför säljarens kontroll,3. det ska ha varit oförutsett och säljaren ska inte ha förväntas räkna med hindret vid köpet och4. säljaren inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit hindret genom aktivt ingripande.Eftersom att jag inte vet vad som föranlett dröjsmålet är det svårt att avgöra om det uppstådda ligger inom eller utom säljarens kontrollansvar. Oavsett är det säljaren som har bevisbörda för att det som skett har legat utom hans kontrollansvar, inte du. Dessutom krävs att hindret som uppståt objektivt sett har omöjliggjort leveransen, inte bara att det försvårat eller inneburit ökade kostnader för säljaren.Vad kan du göra nu?Du kan använda argumenten ovan och kräva skadestånd för de kostnader som uppstått, enligt 14 § KkL. För att kunna kräva skadestånd av säljaren måste du inom skälig tid från det att du fick kännedom om förseningen meddela säljaren ditt krav, detta enligt 15 § KkL. Därför råder jag dig att så snart som möjligt kontakta säljaren och framställa ditt krav på skadestånd. Om säljaren kan visa att förseningen beror på något som är utanför hans kontrollansvar, i detta fall om det är utanför leverantörens kontrollansvar, är du däremot inte berättigad skadestånd.Jag hoppas att det var svar på din fråga. Behöver du vidare vägledning är du varmt välkommen att ställa ytterligare en fråga eller kontakta oss på info@lawline.se.

Köparens rätt vid småhusentreprenad

2017-12-14 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi har beställt ett garage av en entreprenör, garaget är ihopbyggt med sedan tidigare befintligt bostadshus och vi hade en muntlig överenskommelse om ett pris på 500 000kr. Inga skrivna avtal finns då vi tidigare anlitat samma firma och det då fungerat väl. Nu fakturerar entreprenören uppemot 700 000kr (jobbet dock inte riktigt klart än). Är tillbyggnaden att betrakta som småhusentreprenad och är då §51 i Konsumenttjänstlagen tillämplig i det här fallet?
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att sammanfatta reglerna runt din situation. Kort svar finns längst ned.Definition av småhusentreprenad:I begreppet småhusentreprenad ingår egentlige alla former av till och ombyggnader. Det framgår inte riktigt i lagen utan i förarbetena till denna. Det innebär att 51§ konsumenttjänstlagen blir tillämplig i ditt fall med villkor att du bor i en fastighet och inte i en bostadsrätt.Vem har rätt vid tvist:51§ konsumenttjänstlagen är tydlig. Om det är så att oenighet uppstår när det gäller t.ex. arvodet så ska konsumentens version gälla. Det gäller inte om säljaren kan visa upp något form av skriftligt avtal eller liknande som styrker att ett visst arvode ska gälla. Att det blir dyrare än väntat att uppföra en byggnad är inte ovanligt. Därför menar förarbetena till konsumenttjänstlagen också att säljaren har rätt till "skälig ersättning" i vissa fall. Alltså rimlig ersättning. Hur mycket "skäligt" är blir svårt att säga. I äldre rättsfall resonerar Hovrätten att konsumentens pris ska gälla men om säljaren har varit tvungen att dra på sig extra kostnader för att kunna göra sitt jobb så måste det vara tillåtet. Sammanfattningsvis kan sägas att syftet med 51§ konsumenttjänstlagen är att se till att konsumenten inte blir lurad. En normal konsument har ingen koll på vad hus, material, etc kostar. Så paragrafen hindrar säljaren att hitta på olika summor eller göra det dyrare än nödvändigt. Samtidigt menar äldre rättsfall att säljaren/entreprenören måste kunna få oväntade kostnader ersatta eftersom alla kostnader är omöjliga att beräkna exakt. Svar:I ditt fall skulle jag säga att ditt pris om 500 000 gäller. Hovrätten brukar resonera att konsumentens version av priset väger tyngst. Det innebär att om inga andra handlingar finns så följer hovrätten bara 51§ konsumenttjänstlagen.Hoppas att du fick ett svar på din fråga. Om du har fler frågor eller behöver mer juridisk hjälp är du varmt välkommen att kontakta Lawlines betaltjänst för snabb hjälp.Mvh/Henrik Berg

Vem står för skada på bostad som skett innan tillträdesdatumet?

2017-12-09 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Om parkettgolvet i vardagsrummet var felfri vid visning men har hunnit fått skada pga använt fel medel på parkettgolvet vid städning fram till tillträdesdatum vem bär ansvaret? En vecka innan tillträdesdatum har jag påpekat att städningen ej blivit utförd enl avtal. Säljaren har ljugit att de anlitat en städfirma men aldrig gjort det utan städat själva, då har mäklaren tagit på sig ansvaret för städningen och tagit hjälp till att anlita en städfirma som de samarbetar med. De städbolaget har konstaterat till mäklaren att det ej går att städa bort smutsen på parkettgolvet utan behöver poleras. Mäklaren har då tagit på sig ansvaret att han ska förmedla detta till säljaren och meddelat oss med två alternativ, antingen ska säljaren stå för montering av ny golv eller att vi behåller golvet och får ersättning för vad det egentligen skulle kosta att lägga om golvet. Mäklaren har ej återkommit och säljaren har nekat att stå för ersättning. Vad kan jag som köpare ha för rättigheter? Hur kan jag gå tillväga ? Är så besviken på hur detta har skötts utav mäklaren och säljaren. Tacksam för svar!
Anna Dalevi |Hej, och tack för du vänder dig till lawline med dina frågor.Först och främst ska konstateras att olika lagar används beroende på om det är en fastighet eller bostadsrätt du har köpt. Just i den här delen är lagarna mer eller mindre likvärdiga, men jag kommer hänvisa till båda lagarna för säkerhetsskull. Om skadan på golvet har uppkommit efter köpet men innan tillträdet ansvarar säljare för skadan, förutsatt att tillträdet skett på avtalad tid, 4 kap. 12 § Jordabalken, 13 § Köplagen. Om det är en fastighet har du då rätt till prisavdrag på köpet. Är det en bostadsrätt har du i det här fallet rätt att kräva att säljaren rättar till felet eller ger dig prisavdrag på köpet, 34, 35 och 37 § Köplagen. Detta eftersom du som jag förstått det omgående har anmärkt på felet och i överenskommelse med mäklaren begärt att säljaren ska rätta till felet.Om skadan skett innan köpet, alltså mellan visningen och köpet, borde du ändå ha samma rättigheter som ovan eftersom köpet antagligen inte kan anses stämma överens med avtalet, 17 § Köplagen, 4 kap. 19 § Jordabalken. När det gäller fastighetsköp ställs det dock väldigt höga krav på besiktningen, så tiden mellan besiktningen och köpet kan spela in här. Har det gått lång tid där emellan kan det vara så att du hade förväntats kolla en sista gång på fastigheten innan köpet. Förstår att du är besviken. Mitt råd till dig är att du informerar säljaren om dina rättigheter och dennes skyldigheter. Hjälper inte det skulle jag ta kontakt med en jurist som kan hjälpa dig vidare i processen att få dina juridiska rättigheter tillgodosedda. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vem står för kostnaden vid felaktigt utförd tjänst?

2017-12-09 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej. Min dotter har fått sin lägenhet renoverad. Muntlig överenskommelse med hantverkare om vad som ska göra och när det ska vara klart. Resultat - badrummet ej renoverat enl. Branschrådets krav. Rördragningen är också fel. Vi gjorde en opartisk besiktning. Som underkände arbetet. " går att använda men är inte enl. De kvav som finns "Golv knarrar och är inte lagda jämt. Arbetet är inte färdigt med golvlister, fönstermålning trösklar mm.Frakturerna är på högre belopp än som avtalats. Ej specificerade.Vem ska betala ett nytt badrum som är gjort efter konstens alla regler?Kan man bestrida resterande fakturer då arbetet inte är rätt utfört?Skadestånd?Vi behöver verkligen hjälp.
Sofia Wedin |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör en tjänst som din dotter har betalat för som konsument. Vilket gör att konsumenttjänstlagen (KtjL) blir aktuell. Eftersom ni har gjort en besiktning antar jag att det föreligger fel enligt lagen och kommer såldes bara gå in på vad ni har för rättigheter när ett fel föreligger. Om tjänsten inte är korrekt utförd kan din dotter främst kräva vissa påföljder för felet. Dessa påföljder är antigen (häva köpet), kräva avhjälpande (att felen åtgärdas) eller prisavdrag. Ni har även rätt att hålla inne betalningen och eventuellt kräva skadestånd. Felet får dock inte ha berott på något som din dotter har gjort (16 § KtjL). AvhjälpandeOm din dotter begär ett avhjälpande ska näringsidkaren stå för den kostnad som krävs för att fixa felet. Din dotter ska inte behöva betala något extra för det. Vid ett avhjälpande är det vanligtvis näringsidkaren som utfört tjänsten som åtgärdar felen. (20 § KtjL).Det finns vissa undantag när näringsidkaren inte kommer stå för kostanden. Det gäller kostnader som skulle ha uppkommit ändå. Oberoende av vad näringsidkaren har gjort, ex. vid en olyckshändelse. Om felet beror på några av dessa omständigheter har din dotter inte rätt att få felet åtgärdat utan extra kostnad (20 § KtjL). PrisavdragDin dotter kan även begära prisavdrag. Prisavdraget är strikt vilket innebär att näringsidkaren inte behöver ha något med felet att göra och att felet inte behöver vara av väsentlig betydelse för din dotter (21 § KtjL). Det föreligger en rätt till prisavdrag oavsett. Prisavdragets storlek ska motsvara den kostnaden som din dotter kommer ha för att avhjälpa felet. Vanligt prisavdrag är vad det skulle kosta för att någon annan näringsidkare ska åtgärda felet (22 § KtjL).Kan man bestrida resterande fakturor då arbetet inte är rätt utfört?Om en tjänst är felaktigt utförd har din dotter rätt att hålla inne betalningen. Hur mycket din dotter har rätt att hålla inne beror vad det kommer att kosta att åtgärda felen. Eftersom det bara går att hålla inne så stora kostnaden för att åtgärda felet är (16 § och 19 § KtjL).Skadestånd?Det är ett ekonomiskt skadestånd man pratar om. Vilket innebär att din dotter på grund av den felaktigt utförda tjänsten måste ha lidit ekonomiskt skada för att så skadestånd. Exempelvis att den felaktiga tjänsten har orsakat skada på resterande eller andra delar av lägenheten. Skadeståndet ska alltså täcka andra skador som har uppkommit men som inte kan räknas in som kostnader av den andra påföljderna (31 § KtjL).ReklamationenDin dotter måste göra en reklamation till näringsidkaren att tjänsten är felaktig. Det måste ske inom skälig tid. Skälig tid anses enligt konsumenttjänstlagen vara 2 månader efter det att ni har märkt felet. Fel som reklameras inom 2 månaderna anses således alltid inkommit i rätt tid (17 och 18 § KtjL).SammanfattningFör att sammanfatta om det föreligger fel, vilket det starkt verkar göra här, har din dotter rätt att välja vissa alternativ som påföljd för felet. Din dotter kan välja antigen avhjälpande eller prisavdrag oberoende av vilket hon väljer så kommer kostande för att åtgärda felen i renoveringen att gå på näringsidkaren. Din dotter ska inte behöva stå för kostnaden själv. Ni har rätt att hålla inne betalningen tills reparation sker. Vidare är det viktigt att din dotter reklamerar i tid.Hoppas du fick svar på din fråga!