Köp av lös egendom till förmån för annan

2016-02-09 i Köplagen
FRÅGA |Ett dödsbo med skulder, om mamma vill köpa loss möbler för halva summan och jag som dotter betalar detta.....vem äger möblerna? // Margreth Friberg
Johan Kristoffersson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Det ni skulle kunna göra är att upprätta ett köpeavtal som tydligt reglerar vem som är köpare respektive säljare. Om det finns ett kontrakt som reglerar vem som är ägare till en sak blir det enkelt att avgöra vem som är ägare till en viss sak. Frågan om vem som ska vara ägare till möblerna kan därmed avgöras av er själva.Vänligen,

Gäller köplagen?

2016-02-04 i Köplagen
FRÅGA |Har köpt bil av en bilfirma till mitt företag bägge företagen är AB Hur gäller köplagen?
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt i frågan kan det noteras att båda parterna är näringsidkare och att det rör sig om s.k. lös egendom. Därmed blir köplagen generellt tillämplig, med ett undantag som ska redovisas nedan, se 1 § köplagen.Köplagen hör till den s.k. dispositiva rätten, se 3 § köplagen. Detta innebär att parterna kan välja vilka regler som ska tillämpas och vilka som ska ändras. I den mån parternas avtal inte reglerar en fråga löses den vanligen genom avtalstolkning eller utfyllnad från köplagens bestämmelser.Det ovan nämnda undantaget gäller de fall en näringsidkare köpt en vara inom ramen för sin affärsverksamhet, men ändå nyttjar den huvudsakligen i privat bruk, se 4 § köplagen. I sådana fall aktualiseras istället konsumentköplagen. I de fall en juridisk person, som ju ett aktiebolag är, är köpare till egendomen skulle det nog anses svårt att ändå karaktärisera köpet som ett konsumentköp, oberoende av hur varan brukas.Svaret på din fråga blir alltså beroende av köpavtalets bestämmelser. Principiellt gäller alltså köplagen, men kanske inte i alla delar beroende på vad som överenskommits. Skulle du behöva ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se eller boka tid med en jurist hos en av våra partners (här).

Förfarande och rättigheter vid reklamation

2016-02-02 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej. Min dotter har reklamerat en kappa och fått ok från affären att få sina pengar tillbaka. Det har nu gått snart 3 veckor efter att vi lämnat in orginalkvittot (vi har en kopia kvar) men inga pengar har kommit i retur. Trots påminnelser till affären, som kommer med olika förklaringar att kontoret är i Paris osv, så kommer det inga pengar. Vill veta vad vi har för bestämmelser i vår lag så jag kan trycka på och hjälpa min dotter?Tack för Lawline :)Med vänliga hälsningar Tina
Yvette Lind |Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställningFörst och främst blir konsumentköplagen tillämplig då det handlar om ett köp mellan en konsument och en näringsidkare, dvs. din dotter och butiken, se 1§.Vid en reklamation kan ett antal regler bli aktuella.16-19§§ reglerar vad som kan anses fel i vara. Här förutsätts varan motsvara avtalsenligt skick och motsvara prissättningen på varan exempelvis. Ifall personal gett muntliga garantier eller liknande vid köpet gäller även dessa. 20a§ stadgar att du som konsument har rätt att reklamera felet upp till 6 månader efter att köpet gjorts.22§ ger dig som konsument rätt att (om varan är att anse felaktig) kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom kan du kräva skadestånd enligt 30-32 §§. Slutligen kan du även hålla inne betalningen enligt 25 §.Då ni fått reklamera varan och förhandlat att få pengarna tillbaka låter det som om ni fått häva köpet enligt 22§.Då återstår nu din fråga om hur länge det är skäligt att vänta på återbetalningen. Enligt 43§ bör återbetalning skett i samband med att ni återlämnade kappan enligt "Zug om Zug principen". Konsumentombudsmannen gav rekommendationen på en väntetid på 30 dagar år 2014. Vad du kan göra är att med stöd av 32§ försöka begära skadestånd pga. dröjsmålet. Förhoppningsvis skyndar det på processen.Jag hoppas svaret kommer vara till hjälp.

Reklamation av fel på bromspedal

2016-02-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en begagnad bil våren 2014 av en bilhandlare. Bilen är från 2001. Vintern förra året (2014/2015) frös bromspedalen och jag trodde det var en tillfällighet. I år händer samma sak så fort det blir kallt ute. Eftersom detta problem tydligen kommer varje vinter så tror jag inte att det uppstått efter att jag köpt bilen utan borde ha funnits redan innan. Det fanns ingen möjlighet att undersöka detta när jag köpte den eftersom det var på våren och jag tycker inte att detta är ett fel man ska kunna förvänta sig finns. Jag har haft bilen på en verkstad och de kan inte säga varför bromspedalen fryser eller hur man ska kunna åtgärda det. Finns det någon möjlighet att jag kan reklamera detta till bilhandlaren för att få någon ersättning?
Azra Huzejrovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då bilen är köpt av en bilhandlare och du är en konsument gäller Konsumentköplagens (1990:932) (KKöpL) regler. För att lagens regler gällande reparation, omleverans, prisavdrag eller hävning ska vara tillämpliga i ditt fall behöver felet först omfattas av lagens bestämmelser i 16-21a § KKöpL. Om ett fel enligt konsumentköplagen föreligger har du, som tidigare nämnt, rätt till reparation, omleverans, prisavdrag eller hävning enligt 22 § KKöpL, dock måste felet ha reklamerats inom två månader och inom den treåriga reklamationsfristen. Reglerna om reklamation finner du i 23 § KKöpL. Därtill måste du påvisa att felet fanns vid avlämnandet för att bilhandlaren ska anses vara ansvarig för att åtgärda felet, se närmare 20 § KKöpL. Du kan enligt 30 § KKöpL ha rätt till ersättning för exv. utgifter p.g.a. felet om bilhandlaren inte kan påvisa att felet beror på något utanför dennes kontroll. Dessutom ska bilhandlaren vid köpet inte ha kunnat räkna med felet och därmed inte kunnat förhindra detta.Om reklamationen går igenom har bilhandlaren i första hand rätt att reparera varan enligt 27 § KKöpL. Detta innebär att du inte kan kräva pengarna tillbaka om bilhandlaren istället kan avhjälpa felet. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Giltighet av försäljning gjord av underårig

2016-02-09 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Min lilla bror är 17 år och han sålde sin Ipod som han har fått i julklapp till en annan person för 1 500 kr. Nu får pappan reda på det och han begär att försäljningen ska gå tillbaka. Men min bror har spenderat en del av pengarna till mat, kläder så min fråga är att om försäljningen ska gå tillbaka och hur ska den regleras?
Alban Dautaj |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln om omyndiga personers rätt att rättshandla finns i Föräldrabalken 9 kap. 1 § , vilken stadgar att den som är under 18 år inte får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser. Då din bror inte har fått något samtycke av sina föräldrar är avtalet ogiltigt. Prestationerna skaåtergå enligt Föräldrabalken 9 kap. 7 §. Det spelar ingen roll om personen sordin bror ingick avtalet med trodde att han var myndig, avtalet är ändå ogiltigt. God tro är således irrelevant.Om din bror vilselett köparen genom att lämna falska uppgifter om sin ålder är han däremot skyldig att ersätt den förlust som föranletts av avtalet, se 2 stycket i ovan nämnda paragraf.Det finns några undantag om underårigas rätt att ingå avtal utan samtycke; om den underåriga driver eget hushåll (9 kapitlet 2 a § FB) eller egen rörelse (9 kapitlet 5 § FB). MEN ÄVEN vissa undantag för barn som är över 16 år (9 kapitlet 3 § FB), de har nämligen en viss rätt tt handla med egen intjänade medel. Jag tror inte att din brors situation faller in under något av undantagen. Dina chanser att få tillbaka pengarna är därför goda. Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningarAlban Dautaj

Återbetalning av handpenning på ångrat bilköp

2016-02-03 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Betalalade 10000 kr i handpenning på en bil 29 januari hade frågat på banken om lån och det skulle gå bra.Men på tisdag fick jag reda på att jag inte fick något lån,ringde bilfirman och berättar att jag inte fick lånet och frågade om jag kunde få mina pengar tillbaka det har ju bara gått en dag,men några pengar kunde jag inte få tillbaka.
Yvette Lind |Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställningKonsumentköplagen reglerar den här situationen då det rör sig om ett förhållande mellan dig som konsument och en näringsidkare.Du som konsument har enligt 37§ rätt att avbeställa varan innan den har avlämnats. Det är också vad som har skett i det här fallet. Säljaren har då inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning av dig. Säljaren har i stället, enligt 41§ rätt till ersättning för särskilda kostnader som han kan ha haft i samband med köpet, dvs. för att ingå och fullgöra avtalet etc.Säljaren får förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning om den är skälig med hänsyn till vad som normalt kan antas tillkomma en säljare i enlighet med vad som nyss redogjorts för. I det här fallet är den här förutbestämma ersättningen en handpenning på 10 000 kr. Av förarbetena till konsumentköplagen (se prop. 1989/90:89 s. 154) framgår att det är säljaren som har bevisbördan för att han haft de kostnader och andra förluster som han begär ersättning för med anledning av avbeställningen. Du skriver inte om det i din fråga så jag vet inte om säljaren har nämnt eller visat bevis på att han haft kostnader i samband med att köpet inte gick igenom? I vilket fall är det upp till säljaren att visa för dig att han lidit dessa förluster.Du skriver inte heller om ni skrivit ett skriftligt köpeavtal mellan er där handpenningen specificerats? Allmänna reklamationsnämnden dömde 2008 i ett fall rörande en inställd bilaffär till köparens fördel, se ARN 2008-1346. I det fallet hade inte bolaget inte visat att bolaget haft några kostnader av de slag som nämnts. Bolaget har därför inte rätt till någon ersättning för kostnader som de krävde, ej heller rätten att behålla handpenningen på 5000 kr eftersom de inte kunnat uppvisa ett skriftligt köpeavtal där handpenningen specificerats. Bilbolaget fick istället med stöd av 41§ om ersättning för "förlust i övrigt" 2500 i ersättning av köparen för att ersättningskompensera förlust som säljaren gjorde till följd av att affären inte kommer till stånd. Säljaren har i sådant fall bevisbördan för förlustens storlek. Så, i brist på detaljer i din frågeställning beror utgången på om du ingått ett skriftligt avtal med säljaren ang. handpenningen. Om det skett kan säljaren behålla din handpenning med stöd av 37§. Om inget avtal ingåtts är det upp till säljaren att bevisa att han lidit förlust då han inte kunnat sälja bilen då det varit reserverad för försäljning till dig så att säga. Hur stor den summan ska vara är upp till han att bevisa, dvs. hur stor hans förlust kan ha varit. Detta sker med stöd av 41§. Enligt fallet ovan räknades den summan till 2500 kr då säljaren inte kunnat bevisa sin förlust.Förhoppningsvis kan svaret vara vägledande.

Ersättning för skada på egendom som felaktig vara har orsakat

2016-02-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag har använt en produkt för att få bort fläckar på mina kläder, helt enligt anvisningarna på produkten. Nu har produkten i fråga förstört mitt klädesplagg. Min fråga är därför om jag nu kan kräva ersättning eller liknande av företaget? Hur går jag bäst tillväga och var ligger bevisbördan?Tack
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Enligt konsumentköplagen har du rätt att få skadestånd av företaget då den felaktiga produkten har orsakat skada på din egendom, alltså klädesplagget (31 §). Om du köpt produkten inom sex månader har säljaren bevisbördan för att felet på produkten beror på att du använt den fel (20a §). Om det var mer än sex månader sedan du köpte produkten har du bevisbördan för att felet på produkten inte beror på att du använt den fel. Jag rekommenderar att du så snart som möjligt reklamerar produkten till företaget, alltså meddelar att det är fel på produkten. Berätta samtidigt att produkten förstört ditt klädesplagg och ange hur mycket plagget är värt. Om du vill kan du ange konsumentköplagen 31 § som grund för skadeståndskravet. Om företaget inte går med på att betala ersättningen kan du antingen föra en skadeståndstalan i tingsrätten genom att lämna in en stämningsansökan, alternativt ta tvisten till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN:s beslut är inte bindande för företaget, men om de inte följer rekommendationen kan de hamna på en svart lista, vilket påverkar deras rykte. Fördelen med ARN är att du inte behöver ha någon advokat och att processen går snabbare. Du kan läsa mer på deras hemsida: http://www.arn.se/Jag hoppas detta hjälpte dig!Vänligen,

Hävning av köp vid fel på bil

2016-02-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo köpte nyligen en bil för 70 000 kr, av en bilförsäljare 30 mil från vårat hem.4 dagar efter hämtning blev det fel på luftfjädringen. vi tog kontakt med försäljaren och han gav order om att lämna bilen på verkstad i vår stad. det fixade luftfjädringen så att det funkade i 4 mil. då fick vi lämna in bilen på samma verkstad igen och då bytte de batteri i bilen på försäljarens order, som han senara hävdade att jag skulle betala. inte lång tid efter det så började bilen gå ojämnt och vi fick lasta upp den på släpkärra för att köra den till försäljarens verkstad. efter det funkade bilen i 1.5 månader och vi har nog kört med den ca 40 mil. (30 hem från försäljaren.) nu är det samma fel igen och han vill inte köpa tillbaka bilen och han påstår att vi inte har någon garanti kvar. bilen är en BMW från 2005. tack för svar
Azra Huzejrovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentköplagen (1990:932) (KKöpL) är tillämplig i ert fall eftersom bilen är köpt av en näringsidkare, detta enligt 1 § KKöpL. Eftersom konsumentköplagen är tillämplig kan bilförsäljaren inte ge er sämre villkor än lagen. Då bilförsäljaren påstår att ni inte har någon garanti kvar gäller lagens regler om fel på vara. Den bestämmelse som är tillämplig i ert fall är 16 § KKöpL eftersom bilen inte är i avtalsenligt skick och avviker från vad ni vid köpet kunde räkna med. Enligt 20 § KKöpL är bilförsäljaren ansvarig för fel som fanns vid avlämnandet även om felet påvisar sig efteråt. Det är dock konsumenten som behöver bevisa detta faktum. Enligt 20a § KKöpL anses ett fel som visar sig inom sex månader efter köpet ha funnits vid avlämnandet. M.a.o. räcker det att felet påvisas för att bilförsäljarens bl.a. ska reparera felet. Vid fel på bilen har ni som konsumenter rätt till reparation, omleverans, prisavdrag eller hävning enligt 22 § KKöpL. För att någon av dessa påföljder ska aktualiseras behöver bilen reklameras, se 23 § KKöpL. Reklamationstiden löper på tre år och ni har två månader på er att meddela säljaren om felet för att kunna göra det gällande. För att ni ska kunna häva köpet och få era pengar tillbaka måste felet vara av väsentlig betydelse, se 29 § KKöpL. Vad som är att anse som väsentligt fel varierar från fall till fall. Sammanfattningsvis kan det konstateras att ni, trots det faktum att garantin har löpt ut, har rätt till reparation, omleverans, prisavdrag eller hävning om felet reklameras till säljaren inom god tid. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen,