Påföljder vid fel hos kemtvätt

2016-06-23 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Kan jag få ersättning för misslyckad kemtvätt?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Jag antar att du använde dig av kemtvättstjänsten i egenskap av konsument. I de fall regleras frågan i konsumenttjänstlagen (1985:716). Av frågan framkommer inte hur kemtvätten var misslyckad, men jag antar att kläder inte blev fläckfria efter genomförd kemtvätt. Fel hos tjänstenSom utgångspunkt gäller det att en tjänst ska leda till ett visst resultat. Vilket resultat som kan krävas har sin grund i parternas avtal. Vid kemtvätt torde utgångspunkten vara att en konsument förutsätter att återfå fläckfria kläder. Prestationen anses vara felaktig om den avviker från vad konsumenten med fog kunnat förutsätta. Häri ligger det att om en konsument med fog kan förutsätta att en fläck aldrig kommer gå bort men ändå beställer kemtvätt kan konsumenten i de fall inte göra gällande att tjänsten varit felaktig.I 9 § konsumenttjänstlagen anges vad som avses med fel hos tjänsten.Tjänsten anses felaktig om resultatet avviker från vad konsumenten med hänsyn till 4 § konsumenttjänstlagen har rätt att kräva, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse. Av 4 § konsumenttjänstlagen följer det att näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt. Kravet på fackmässighet innebär att en tjänst ska utföras på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman, i enlighet med de krav på kompetens och kvalitet som gäller inom branschen. Tjänsten anses även vara felaktig om den avviker från vad som därutöver har avtalats om.ReklamationOm tjänsten är felaktig krävs det för att en konsument ska få göra påföljder, såsom kräva ersättning, gällande att konsumenten reklamerar. Av 17 § första stycket konsumenttjänstlagen följer det att en konsument måste underrätta (reklamera) näringsidkare inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet, om konsument vill åberopa att tjänsten är felaktig. Reklamationer som sker inom två månader efter det att en konsument märkt felet anses alltid ha skett i rätt tid. Reklamerar konsumenten inte förloras rätten att göra fel gällande. PåföljderAv 16 § konsumenttjänstlagen följer det att om tjänsten är felaktig och det beror på ett förhållande på näringsidkarens sida får konsumenten rätt till följande:hålla inne betalningen enligt 19 § konsumenttjänstlagen,kräva felets avhjälpande enligt 20 § konsumenttjänstlagen,göra avdrag på priset eller häva avtalet enligt 21 § konsumenttjänstlagen,kräva skadestånd av näringsidkaren enligt 31 § konsumenttjänstlagen.Enligt 19 § konsumenttjänstlagen kan en konsument hålla inne en del eller hela betalning som betalning för att näringsidkaren ska avhjälpa felet eller inför en hävning. Om du inte har betalat har du t.ex. rätt att hålla inne hela betalningen tills det att kemtvätten lyckas med fläckborttagningen.Enligt 20 § konsumenttjänstlagen har du rätt att kräva att kemtvätten avhjälper felet med den misslyckade tvätten, om det inte innebär olägenheter eller oskälig stora kostnader i förhållande till felet för näringsidkaren. Notera att även om du inte kräver avhjälpande har näringsidkaren en rätt att avhjälpa felet, om han erbjuder sig att göra det utan dröjsmål efter reklamationen och konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Det innebär att om kemtvätten avhjälper felet har du ingen rätt till ersättning. Avhjälpande ska ske inom skälig tid efter det att konsumenten har gett näringsidkaren tillfälle till det. Det ska också ske utan kostnad för konsumenten. Detta gäller dock inte kostnader som skulle ha uppkommit även om tjänsten hade utförts felfritt eller om felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse. Enligt 21 § första stycket konsumenttjänstlagen gäller det att konsumenten får göra avdrag på priset om felet inte avhjälps. Utgångspunkten är att prisavdraget ska motsvara kostnaden för det minst kostnadskrävande sättet att avhjälpa felet.I 21 § andra stycket konsumenttjänstlagen regleras frågan om hävning när tjänsten har utförts. I paragrafen står det att om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta, får konsumenten i stället häva avtalet. Med detta menas att resultat ska vara så avvikande från vad som avtalats att det i stort sett är värdelöst för konsumenten. Enbart det att näringsidkaren inte lyckas avhjälpa felet medför inte att detta är så väsentligt att konsumenten får rätt till hävning. Hävning innebär att parternas prestation ska återgå, konsumenten ska få tillbaka erlagd betalning. Det är inte möjligt att få tvätten ogjord. Enligt 23 § första stycket konsumenttjänstlagen har dock näringsidkaren rätt till i begränsad utsträckning få tillbaka material som han har använt.Enligt 31 § tredje stycket konsumenttjänstlagen ska näringsidkare ersätta konsumenten den skada som denne tillfogas på grund av fel, om skadan har uppkommit på grund av något som näringsidkaren har kontroll över. För att få erhålla skadestånd krävs det att det föreligger en ekonomisk skada, t.ex. att plagget du tvättat förstörts (den hade t.ex. kunnat rengöras om det gjorts på ett fackmässigt sätt). Näringsidkaren är alltid skyldig att ersätta skadan, om resultatet av tjänsten avviker från vad han särskilt har utfäst. SammanfattningAnses tjänsten ha utförts felaktigt har konsumenten rätt att reklamera. Innan man går in på att häva tjänsten har näringsidkaren rätt att försöka avhjälpa felet. Har skada uppkommit har konsumenten rätt att få denne ersatt, om skadan berott på omständigheter som legat innanför näringsidkarens kontroll. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.Hälsningar

Konsumentköplagen - tvingande till konsumentens förmån

2016-06-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en bil i lördags på xxxxx bil ab. Alltså en bilfirma. Nu dagen efter fick jag problem med den. Om inte bilfirman fixar felet kostandsfritt eller ersätter en bil i samma värde, har väl jag rätt till konsumentköplagen? Den gäller väl alltid på alla bilfirmor?
John Eriksson Nätterlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga rör köp av lös egendom, mellan dig som privatperson och en näringsidkare, är Konsumentköplagen tillämplig, se Konsumentköplagen (KKL) 1§. Vidare gäller lagen alltid på alla bilfirmor. KKL gäller således på ditt bilköp och reglerna i lagen är tvingande till din fördel, d.v.s bilfirman kan inte avtala bort regler i lagen till din nackdel, se 3§. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Friskrivning från ansvar vid avrådd åtgärd

2016-06-18 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |vill frånsäga mig allt ansvar för målning av ett betonggolv, har avrått kunden att inte göra någon målning, men han envisas och då vill jag inte senare bli ansvarig för att måla om golvet.
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om kunden är konsument och därmed handlar i övervägande privat syfte så är det Konsumenttjänstlagen (KtjL) som gäller. Är däremot kunden en annan näringsidkare så finns ingen direkt tillämplig lag utan förhållandet präglas av avtalsfrihet, men i brist på avtalsbestämmelse kan Köplagen (KöpL) ibland användas. Då kunden är konsumentI konsumenttjänstlagen 6 § så stadgas en skyldighet för dig som näringsidkare att ge konsumenten behövlig information och avråda konsumenten från att låta tjänsten utföras om det med hänsyn till priset, värdet av föremålet för tjänsten eller andra särskilda omständigheter inte kan anses vara till ekonomisk nytta för konsumenten. Gör ej näringsidkaren detta så finns en risk att näringsidkaren ej kan få ersättning för den åtgärd som borde ha avråtts ifrån (7 § KtjL).Konsumenten kan åberopa tjänsten som felaktig om näringsidkaren innan avtalets ingående underlåtit att upplysa om förhållande som han känt till eller borde ha känt till som var av betydelse för konsumenten, om detta kan antas ha inverkat på avtalet (11 § KtjL).Då kunden är näringsidkareSom sagt så finns ingen direkt tillämplig lag för tjänster mellan näringsidkare utan i första hand gäller vad parterna avtalat sinsemellan. Skulle avtalsbestämmelse saknas för den relevanta frågan så kan visst stöd hämtas från Köplagen och i viss mån även Konsumenttjänstlagen.Du gör därmed rätt i att avråda kunden om du tror att tjänsten inte kan antas vara till nytta för kunden. Om kunden har fått nödvändig upplysning och trots detta vill att tjänsten ska utföras så gör du bäst i att få ett skriftligt erkännande från kunden om att du avrått om åtgärden och att kunden därmed avsäger sig sin rätt att göra åtgärden gällande såsom felaktig. Var även noga med att upplysa kunden om varför du anser att åtgärden inte bör utföras så att denne har tillräckligt med information för att fatta ett beslut. Du har fortfarande en skyldighet att göra arbetet på ett fackmannamässigt sätt och i enlighet med kundens instruktioner med risk för att kunden annars kan göra fel gällande (9 § KtjL).Lycka till och behöver du vidare juridisk rådgivning så kan du även kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Vänligen,

Köp och fel i varan

2016-06-13 i Köplagen
FRÅGA |A-traktor köpt i februari. Omgord Volvo 442. Bilen var på annons via Blocket. Vi betalade 49000 SEK. Ägaren hade lackat bilen rätt fint, men det var då det enda som var bra på bilen. För vi hann bara hem med A-traktorn så fungerade inte bilen. Tog då kontakt med ägaren som endast hänvisade oss att byta ut först det ena och så det andra. Nu har bilen kostar oss minst 53000. Och fortsatt går den inte. Vi fick alltså nöja oss med en skrothög i frack. Min fråga är. Det går väl inte att få någon som helst ersättning för detta?
Patrik Magnesved |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du köpt fordonet som privatperson av en annan privatperson.Köplagen är av intresse för ditt köp av bilen. Enligt 17 § Köplagen ska varan, alltså bilen, överensstämma med vad som framgår av avtalet avseende kvalitet. Du har köpt bilen begagnad och även en omgjord sådan. För att du ska erhålla någon ersättning för defekterna i bilen krävs det att det enligt Köplagens mening kan anses föreligga ett fel. Huruvida ett fel kan anses föreligga är beroende på vad som kan förväntas av en produkt av detta slaget, alternativt om vad ni har avtalat. Om säljaren inte givit några garantier avseende kvaliteten på bilen eller annars uttryckt sig på liknande sätt ska bilen, enligt 17 § st2 1pKöplagen vara avsedd för dess ändamål. Alltså att kunna användas som transportmedel, om bilen gick sönder snart efter leverans är det tvivelaktigt om detta kan anses vara uppfyllt. Det är dock viktigt att påpeka att om defekterna på bilens delar inte fanns redan vid köpet, utan uppstod först efter köpet anses inte ett fel föreligga i Köplagens mening, se 13 § Köplagen & 21 § Köplagen.Om ett fel anses föreligga, och du enligt 31 & 32 §§ Köplagen har undersökt bilen efter avlämnande och reklamerat, kan du enligt 37 & 38 §§ Köplagen kräva prisavdrag. Har du haft några ytterligare ”skador” av defekterna kan skadestånd bli aktuellt enligt 40 § Köplagen.Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Fel på vara vid konsumentköp

2016-06-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Juli 2014 köpte jag en barnvagn på en internetsida. Började använda vagnen november 2014. Har tagit väl hand om vagnen (dvs inte använt den oaktsamt) och den är alltid förvarad inomhus. I förra veckan gick det helt plötsligt inte att fälla ihop vagnen då ena knappen för ihopfällning inte gick att rubba. All mekanik sitter inuti chassit så det finns inte en möjlighet att jag eller någon annan kommit åt ihopfällningsmekanismen av misstag och på så sätt orsakat felet. När jag granskar mitt kvitto ser jag att det varumärke vagnen har endast lämnar 6 månaders funktionsgaranti! Vagnen var fabriksny när jag köpte den (och dyr....). Jag befarar att internetbutiker stenhårt kommer att hävda att varumärket endast medger 6 mån funktionsgaranti och jag vill i förebyggande syfte konsultera er. Vilka är mina rättigheter? Ger konsumentköplagen mig några möjligheter att reklamera varan trots att mer än 6 månader gått? Hur ska jag kunna styrka att jag behandlat vagnen aktsamt under den tid den använts? Vagnen har ett högt andrahandsvärde om jag kan sälja den relativt snart och därför är jag angelägen om att få den reparerad.
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om fel på varor som en konsument köper regleras i konsumentköplagen(KKöpL). Till att börja med kan nämnas att denna lag är så kallat förhandstvingande till konsumentens fördel enligt 3 § KKöpL. Detta innebär att alla villkor som säljaren ställer upp som är sämre än de villkor man genom KKöpL har rätt till inte räknas. För att säljaren ska ha något ansvar krävs att det är fel på varan. Vad som anses med fel definieras i 16 § KKöpL och kan sammanfattas som att varan inte stämmer överens med vad man rimligen kunde förvänta sig av den. Att inte kunna fälla ihop en barnvagn utgör ett sådant fel. Det kan alltså konstateras att det finns ett fel med din vara. Den viktiga frågan är vem som ska svara för felet och således stå kostnaden för det.Normalt sett går ansvaret för felet över på köparen (konsumenten) när varan avlämnas, innan avlämningen svarar säljaren för fel som uppstår, 20 § KKöpL. Ett fel som visar sig inom sex månader ska dock alltid ha ansetts funnits vid avlämnandet och således är det säljaren som ansvarar för sådana fel, 20a § KKöpL. Man kan säga att inom sex månader förutsätts att felet fanns när varan avlämnades. Det är också på detta vis en garanti fungerar, under garanti-tiden förutsätter man att felet fanns från början och man behöver som köpare inte bevisa det (se 21 § KKöpL). Detta är alltså det krav KKöpL ställer upp, det absoluta minimikravet. Det är sedan upp till säljaren om denne vill ha bättre garantier. Företaget du har köpt av behöver alltså inte ställa upp någon garanti för längre än sex månader. När sex månader har gått kan det likväl finnas ett fel på varan som beror på säljaren. Säljaren kan alltså fortfarande bli ansvarig för felet (se 20 § 1 stycket 2 meningen KKöpL). Enda skillnaden är att det nu är du som måste visa att felet fanns från början, det förutsätts inte som det gjorde under garanti-tiden. Du har alltså samma rätt som innan, dvs föreligger ett fel är säljaren ansvarig för att åtgärda detta. Du måste bara kunna bevisa det. Detta är, som du förstår, inte alltid enkelt. Du får anföra vad du vill som bevisning. Det kan röra sig om allt från personer som kan styrka hur du använt vagnen till att du nämner att felet sitter på ett sådant ställe att ni inte kunnat orsaka det. Din berättelse är viktig. Tänk på att det är du som ska visa att felet beror på dem. Lycka till!Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Säljares skyldighet att avhjälpa fel i varan vid garanti

2016-06-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej Köpte en värmepump för mindre än ett år sedan till min pool. Nu när den skall kopplas på igen så funkar den inte. Det är 2 års Garanti på den och nu är mina frågor. Vem står för frakten om den skall skickas tillbaka till säljaren för reparation? Vem står för kostnaderna som blir för att koppla in och ur den?
Carl-Johan Lindman |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Här rör det sig om frågan huruvida ett fel föreligger i den köpta varan (värmepumpen) och om säljaren är skyldig att avhjälpa felet.Sett till din fråga så kommer jag utgå ifrån att relationen mellan dig och säljaren är konsument- näringsidkare vilket gör konsumentköplagen tillämplig (KKöpL). Se KKöpL 1 §.FEL PÅ VARAN?Värmepumpen slutade fungera inom garantins tidsspann. Enligt 21 § KKöpL ska därmed varan anses felaktig per automatik om garantin täcker den funktion som saknas i varan. Jag utgår från att garantin täcker det fel som du beskriver.SÄLJAREN SKYLDIG ATT AVHÄLPA FELET?Du har rätt att kräva av säljaren att denne avhjälper felet eller levererar en ny värmepump enligt 22 § KKöpL. Detta förutsätter dock att du har reklamerat inom ca 2 månader från att du har upptäckt felet. Avhjälpande eller omleverans av varan följer av 26 § KKöpL. Du har alltså rätt att säljaren reparerar värmepumpen eller byter ut varan vilket till sin helhet ska ske utan kostnad för dig som kund. Detta ska även omfatta installation om det ingick när du köpte varan. Avhjälpande och omleverans ska även utföras inom rimlig tid och utan väsentlig olägenhet för dig.Med vänliga hälsningar,

Försäljning av bil med hög förbrukning

2016-06-14 i Köplagen
FRÅGA |Hej Jag har en bil som jag vill sälja som fungerar felfritt förutom att den dricker ca 1 liter olja på 200 mil. Behöver jag informera tänkta köpare om detta även om dem inte frågar? Enligt biltillverkarens hemsida så anser dem att en förbrukning upp till 0,5 liter på 100 är normal.
Sarmad Abdul Nabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,Det framgår inte av frågan om du tänker sälja bilen i samband med näringsverksamhet eller inte. Jag kommer fortsättningsvis att utgå från att du inte säljer bilen i egenskap av näringsidkare. Detta innebär att köplagen blir tillämplig istället för konsumentköplagen.Köplagen stadgar i 17 § 3 st. att om varan avviket från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet är den att anse som felaktig. Detta innebär att man väger in parternas inbördes förhållanden och omständigheter i övrigt. Om köparen haft fog för att tro att bilen är bättre än vad den faktiskt är ska det anses föreligga ett fel i bilen. Om däremot denna sorts bil normalt sett förbrukar 0,5 liter på 100 mil borde köparens tro anses vara obefogad, och något fel föreligger då inte.Även om köparens tro varit obefogad kan reglerna i avtalslagen påverka avtalets giltighet. 30 § avtalslagen stadgar att om säljaren med avsikt vilseleder köparen genom att undanhålla information av betydelse för köpet inte gälla. Enligt 33 § avtalslagen ska köpet anses vara ogiltigt om det föreligger en omständighet som för vilken det skulle strida mot tro och heder att åberopa och som säljaren haft vetskap om. Den senare paragrafen tillämpas dock väldigt restriktivt och torde inte bli aktuell här. Detta innebär att om du inser eller borde inse att en tänkt köpare har en felaktig tro om bilens förbrukning kan felet göra köpet ogiltigt. För att vara på den säkra sidan är det alltid bäst att informera köparen om omständigheten för att på så sätt inte riskera att avtalet blir ogiltigt.Jag hoppas med detta att ni har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Ord mot ord - privatpersoner

2016-06-12 i Köplagen
FRÅGA |Hej.Hur gör jag när ord står mot ord i en affär mellan privatpersoner? Det handlar om en MC som jag köpt som jag på 2 dagar upplever 4 motorstopp med helt oprovocerat och oförklarliga stopp. Ägaren har sålt en "fullt fungerande" motorcykel och vägrar återta hojen då den enligt honom fungerar när han kör den.Hjälp.
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 17§ Köplagen (1990:931) (KöpL) ska varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Om inte annat följer av avtalet ska varan vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används, om varan avviker från något av ovanstående är varan att anse som felaktig. I detta fall bör MC:n vara att anse som felaktig då oprovocerade och oförklarliga stopp avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Enligt 18§ KöpL föreligger det även fel i vara om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Enligt 20§ KöpL får dock inte köparen åberopa fel som han måste ansetts ha känt till vid köpet. Om du undersökte MC:n före köpet eller underlät att följa säljarens uppmaning att undersöka MC:n får du inte åberopa fel som du borde märkt vid undersökningen. MC:n ska ha varit felaktig då risken gick över på köparen enligt 21§ KöpL, alltså vid avlämnande av MC:n till dig enligt 13§ KöpL. Om MC:n är att anse som felaktig får du enligt 30§ KöpL kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Enligt 34§ KöpL har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Du får enligt 37§ KöpL kräva prisavdrag eller häva köpet om avhjälpande eller reklamation inte kan komma ifråga. Du får enligt 39§ KöpL häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Du får dock inte häva köpet om du inte inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet meddelar säljaren att du häver köpet. Det du kan göra om ni inte kan nå en överenskommelse är att vända dig till Tingsrätten och lämna in en stämningsansökan mot säljaren.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning