Hävning av köp

2016-12-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag har undertecknat ett köp avtal på en begagnad bil hos en bil firma förra måndag 28/11 och dem skulle har levererat den klart till mig på Onsdagen den 30/11.Men de ringde och sköt fram leveransen till Nu på Onsdag 7/12 och har inte skickat till min mejl än informationen om hur handpenningen på 20% av bilens värde skall gå till varken den digitala kopian av köpavtalet ! för att dem klagar att ägaren till bilen har inte skickat dem än registrering beviset än därför dem väntar med leveransen.Jag undrar om jag kan häva upp denna köpavtal, för att det känns skumt plus att jag har hittat samma bil märke till mycket bättre pris.OBS: att jag har inte lagt in handpenningen som sagt på deras konto eftersom jag har inte fått än giro uppgifterna från säljaren.Tacksam för en svar
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det rör sig i ditt fall om säljarens dröjsmål, och eftersom du har köpt bilen av en näringsidkare är konsumentköplagen (KkL) tillämplig, se härom 1 § KkL. Enligt 9 § KkL föreligger dröjsmål på säljarens sida om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida, vid dröjsmål på säljarens sida har du som konsument rätt att kräva påföljder, se 10 § KkL. Inledningsvis ska också 11 § KkL nämnas, som säger att du har rätt att hålla inne en del av din betalning om dröjsmål uppkommer. Enligt 13 § KkL har du som konsument rätt att häva köpet, om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för dig som köpare eller om du som köpare före avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att du som köpare skulle ingå avtalet om köp. Av 13 § KkL kan utläsas av "väsentlig betydelse" att det ställs ganska höga krav för att häva, detta eftersom att hävning anses vara en tämligen drastisk åtgärd som leder till att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala köpesumman bortfaller (se härom 43 § KkL). Noterbart är också att vid händelse av tvist på grund av hävning, så ligger bevisbördan för dröjsmålets väsentlighet på dig som konsument. Emellertid finns en möjlighet för dig att kräva skadestånd enligt 14 § KkL, paragrafen föreskriver att du som köpare som huvudregel har rätt till skadestånd för den skada du lider på grund av säljarens dröjsmål. För att näringsidkaren skall undgå skadeståndsskyldigheten krävs att han visar på ansvarsbefriande omständigheter. Bevisbördan för att dessa omständigheter förelegat ligger på näringsidkaren.Även 15 § om reklamation ska härvid noteras, som säger att du måste meddela att du vill häva köpet eller kräva skadestånd inom skälig tid efter det att du fått kännedom om avlämnandet.Sammanfattningsvis, det är inte absolut säkert att grund för hävning föreligger i din situation, vissa omständigheter kan emellertid leda till att grund för hävning föreligger, exempelvis om du vid köpet meddelat säljaren att avlämnande viss dag varit avgörande för att du skulle ingå avtalet. Oberoende detta har du rätt att kräva skadestånd för den skada du åsamkats genom dröjsmålet, säljaren måste då påvisa ansvarsbefriande grunder för att undgå ansvar. Oberoende av vilken åtgärd du väljer att vidta, glöm inte att reklamera. Konsumentköplagen hittar du här. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till! Vänligen,

Leverans skadad - ansvar

2016-12-06 i Köplagen
FRÅGA |HejMin sambo har ett företag och har beställt möbler.Våra möbler kom fram i tid men de var skadade. De var inte säkrade inne i transporten. Så vad kan han begära? Häva köpet, begära nya varor? Säljaren hävdar att det beror på en oförutsedd händelse nämligen att det hade blivit halt men att hänvisa till oförutsedd händelse gäller enligt min förståelse försenad ankomst?Tack på förhand !
Johanna Barfoed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag utgår från att din sambo har köpt möblerna för företagets räkning, varför hen klassas som näringsidkare. I den mån ni inte avtalat annat är KöpL således tillämplig, se 3 § KöpL. Det framkommer utifrån din text att leveransen (möblerna) var skadad när ni tog emot den, på grund av transporten. Enligt 13 § 1 st KöpL stadgas att risken för varan går över på köparen när varan är överlämnad. Den av parterna som bär risken för varorna under transporten är således ansvarig för eventuella skador som uppkommit. Om exempelvis köparen bär ansvaret, kan denne inte häva köpet eller göra skadeståndsanspråk gällande på den grunden att varan förstörts/skadats. Det är därför nödvändigt att avgöra när risken gått över på köparen, det vill säga när varan anses vara avlämnad. Då det inte framkommer av din fråga att ni har avtalat detta, blir 6 eller 7 § § KöpL tillämpliga. 6 § KöpL reglerar hämtningsköp, det vill säga när köparen åker till säljarens affärsställe och tar över varan och då anses varan således vara avlämnad (risken har gått över). När köparen då åker därifrån med varan, svarar denne för det som sker under transporten. 7 § reglerar s.k transportköp, och här finns två situationer där säljaren kan ansvara: 1. Om leveransen ska transporteras till köparen inom en och samma ort, eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor, sker avlämnandet när varan överlämnas till köparen, och i samband med detta övergår risken till köparen.2. I de fall förutsättningarna i ovanstående situation inte är uppfyllda, går risken över på köparen när varan överlämnas till transportföretaget. I dessa fall, ansvarar köparen för skador som uppkommer under transporten. Beroende på omständigheterna i er situation, dvs hur leveransen skedde, så kommer din sambo såsom köpare att ansvara, i de fall det inte är ett transportköp enligt 7 § 1 st KöpL. Ifall säljaren ansvarar för de skador som uppkommit, kan ni göra påföljder gällande, se 30 § KöpL. Avhjälpande enligt 34 § är aktuellt, eller om skadorna är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren bort insett detta, så kan omleverans komma på tal. Som sista utväg kan ni påtala hävning, men då krävs att de andra påföljderna inte har genomförts samt att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och att säljaren bort insett detta. Hoppas du fick svar på din fråga! Hälsningar,

Vem bär risken för vara som skickas per post?

2016-11-30 i Köplagen
FRÅGA |HejJag undrar på vem som skall stå för ansvaret om vi är 2 personer som har ingått en deal på att byta mobiler med varandra, och den ena har bara fått sin mobil och inte den andra. Mobilerna skickades till varandra. Men den ena kan inte lägga fram någon bevis på att den är skickat. Denna person påstår att paketet med mobilen är lagt på den gula postlåden... alltså ett brev/paket med bara frimärket på. Men jag har inte fått någon brev/paket med telefon i. Denna person säger att mobilen blev skickat iväg den 16 november 2016 men det har inte kommit någon telefon än... å nu är det gått ca 14 dagar.Jag har bevis på att den mobilen som jag skickade till personen är kommit fram, för det frågade jag om.. och då fick jag bekräfta att den var kommit fram. Sen så säger denna person att ansvaret tog slut när paketet blev lagt på postlådan... Jag tror ju som sagt att jag har blivit lurad... men ska inte denna person stå för ett " bortkommet" paket???
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk rätt gäller avtalsfrihet vilket innebär att man kan avtala om i princip allt som det inte finns särskilda begränsningar för. Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga (de är dock betydligt svårare att bevisa). Vad jag förstår av din fråga är det alltså fråga om två privatpersoner som har ingått ett avtal om att byta mobiltelefoner med varandra. I så fall finns det bara vissa begränsningar av avtalsfriheten i Avtalslagen (AvtL) och Köplagen (KöpL). Det innebär att det som ni har avtalat gäller i första hand. I ert fall verkar ni inte ha avtalat om när risken för mobiltelefonerna skulle gå över från den ena till den andra personen. Vem av er som ska stå för att mobilen eventuellt är borta beror på vem som stod risken för saken vid det tillfälle den försvann. Du är i sammanhanget köpare och den andra personen säljare eftersom det gäller den telefon som du skulle ha fått.Eftersom att ni inte har bestämt när risken skulle övergå på dig som "köpare" av den mobiltelefonen så får man använda sig av köplagens regler. Enligt köplagen så innebär det för dig som köpare att om du bär risken för varan så är du skyldig att betala varan (dvs "säljaren" får behålla din mobil) även om den har förstörts eller kommit bort, 12 § KöpL. Risken för varan övergår på köparen när varan har avlämnats, 13 § KöpL. Generellt gäller ingen plikt för säljaren att se till att köparen får varan utan det är som huvudregel köparen som ska hämta varan hos säljaren. Nu verkar det emellertid som att ni kommit överens om att ni båda som säljare av varsin mobiltelefon skulle ha skickat mobilen till den andra, dvs tagit hand om transporten för mottagarens räkning. I så fall ska varan anses avlämnad när köparen tagit emot den om varan skickats inom samma ort, 7 § KöpL. I fall då det inte rör sig om samma ort ansvarar dessvärre köparen för paketet när det skickas på posten, 7 § 2 st KöpL. Svaret på frågan vem av er som bär risken för att mobilen försvunnit beror alltså på vilken ort du bor på jämfört med vilken ort din motpart bor på. Bor ni på olika orter ligger risken dessvärre på dig.Om det är så som du misstänker, dvs att din motpart har lurat dig, så kan man på olika grunder ogiltigförklara avtalet. Det skulle i så fall innebära att du får tillbaka din mobil. Flera bestämmelser som föranleder ogiltighet finns i tredje kapitlet avtalslagen. Alla grunder för ogiltighet är dock väldigt svåra att bevisa och de används mycket sällan, chanserna att nå framgång med dem är mycket små. Bestämmelsen om svek (30 § AvtL) skulle kunna tillämpas, här krävs dock en form av uppsåtligt vilseledande vilket är mycket svårt att visa. Även 36 § AvtL skulle kunna tillämpas men också denna är som sagt väldigt svår använd.Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Dubbelöverlåtelse (tvesala) av lös egendom (bil)

2016-11-29 i Köplagen
FRÅGA |HejJag skulle köpa en bil av en privatperson. Var och provkörde den och vi kom överrens om ett pris som båda accepterade. Köpet skulle genomföras kommande vecka när jag hade fått mina pengar från banken. Säljaren och jag hade kontakt ytterligare några gånger där säljaren skulle förbereda bilen med tvättning och däckskifte till vinterdäck. Allt var klart och när jag skulle hämta och betala bilen sa säljaren att han hade sålt den till en annan. Jag hade sålt min bil efter att vi hade ingått en muntlig överrenskomelse med säljaren av den nya bilen och nu står jag här utan någon bil. Jag vill bara veta om detta är lagligt att göra så? En muntlig överrenskomelse är väl lika gällande som en skriftlig. Min sambo var med som vittne plus att jag har sparat alla mailkontakter vi haft om bilen med säljaren. Kan jag begära skadestånd? Är oerhört ledsen och förtvivlad nu.
Alexandra Lantz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Din fråga, som handlar om att en säljare har sålt samma bil till två olika köpare, utgör ett fall av dubbelöverlåtelse (även kallad tvesala) och finns reglerad i Handelsbalken (HB). Då du har köpt bilen av en privatperson, är även Köplagen (KöpL) relevant i ditt fall. Eftersom du dessutom vill ha skadestånd och undrar över huruvida säljarens beteende kan vara lagligt eller inte, är Skadeståndslagen (SkadestL) och Brottsbalken (BrB) aktuella. Giltigt avtal – nödvändigt för att kunna rikta något anspråk mot säljarenFör att du ska kunna rikta något form av anspråk mot säljaren, är en förutsättning att det överhuvudtaget föreligger ett giltigt avtal om bilköpet er emellan. I din fråga nämner du att du och säljaren muntligt kom överens om att du inte bara skulle köpa bilen, utan även om pris, plats och tidpunkt för betalning och avhämtning, samt att säljaren innan avhämtning skulle göra i ordning bilen. Alla dessa omständigheter tyder på att du och säljaren verkligen var överens om att du skulle få köpa bilen. Jag gör därför bedömningen att ett giltigt avtal rörande bilköpet måste anses föreligga. Ett avtal om köp av bil kan ingås både skriftligt och muntligt. Det spelar därför ingen roll att du och säljaren endast ingick ett muntligt avtal. Köpeavtalet ska ändå ses som giltigt och är bindande för både dig och säljaren. Bindande avtal - gentemot säljaren, men inte gentemot tredje manEftersom köpeavtalet alltså är bindande för säljaren, har du gentemot säljaren rätten att kräva att denne fullgör sin avtalade prestation, dvs tillhandahåller bilen för avhämtning, mot att du betalar det överenskomna priset (KöpL 23§ 1st). Det problematiska i ditt fall är dock att även om du har denna nyss nämnda lagstadgade rätt att få bilen, gäller denna rätt endast mot säljaren och inte mot den andra köparen som säljaren nu har sålt bilen till. Den andra köparen (som i ditt fall är en sk tredje man* och därför fortsättningsvis kommer benämnas TM) är nämligen inte bunden av ditt och säljarens köpeavtal. Istället gäller reglerna om dubbelöverlåtelse vilka redovisas nedan.*En ”tredje man” är en person som står utanför ett avtalsförhållande men ändå påverkas av detta. Den andra köparen är i ditt fall en tredje man eftersom denna inte är en del av säljarens och ditt köpeavtal, men ändå påverkas av detta eftersom den andra köparen ju har köpt samma bil som dig.Regler vid dubbelöverlåtelseSom huvudregel då samma objekt, i detta fall en bil, har sålts två gånger, har den köparen som först slutit ett bindande avtal med säljaren rätt att få objektet (HB 1:5). Utifrån omständigheterna i din fråga kan jag inte avgöra vem av dig och TM som först avtalade om att köpa bilen av säljaren. Det kan dock sägas att skulle säljaren redan innan er muntliga överenskommelse ha ingått avtal med TM om att denne skulle få köpa bilen, har TM enligt huvudregeln rätt att få bilen. Skulle det omvända gälla har förstås du företräde till bilen. Även om du skulle vara den som först slöt köpeavtal är det ändå inte säkert att du är berättigad att erhålla bilen. Som undantag till huvudregeln gäller nämligen att en köpare som fått ett objekt i sin besittning, och var i god tro om att säljaren fick sälja objektet (och t ex inte redan hade sålt det till någon annan), har rätt att behålla objektet (GFL 2§). En köpare som får behålla ett objekt på detta sätt har gjort ett sk godtrosförvärv. I ditt fall innebär det att om TM har hämtat bilen från säljaren, samt inte visste om att säljaren redan sålt bilen till dig, har TM trots detta rätten att behålla bilen. Vill du verkligen ha bilen har du dock här möjlighet att inom sex månader från det att du fick reda på att TM hämtat bilen, mot lösen tvinga TM att överlämna bilen till dig (GFL 5§). Skulle det lösen TM kräver vara högre än det pris du till säljaren från början skulle betalat för bilen, har du rätt att kräva mellanskillnaden av säljaren. Sammanfattningsvis i denna del kan sägas att om du slöt köpeavtal med säljaren först, har du rätt att få köpa bilen om inte TM redan har hämtat denna från säljaren och samtidigt inte vetat om ditt avtal med säljaren. Om TM har hämtat bilen, har du dock ändå rätt att erhålla bilen mot lösen. Om däremot TM slöt ett köpeavtal med säljaren innan dig, har du inte rätt att köpa bilen. Möjligheter till skadestånd Vägarna att kräva skadestånd skiljer sig åt beroende på om du var den som först slöt köpeavtal med säljaren eller inte, samt om TM har hämtat bilen (och därmed gjort ett godtrosförvärv) eller inte. Jag kommer därför att redovisa alla situationer var för sig nedan. -Om du slöt köpeavtal först och TM inte gjort ett godtrosförvärvOm du slöt köpeavtalet före TM, TM inte har hämtat bilen och det således är du som är berättigad att köpa bilen, kan du trots detta erhålla skadestånd. Eftersom säljaren inte har hållit bilen tillgänglig för dig att hämta vid överenskommen tid, är säljaren i sk dröjsmål. Har du då drabbats av kostnader pga bilen inte kunde hämtas och betalas då ni bestämt, har du rätt till ersättning av säljaren för detta (KöpL 27§ 1st). Eftersom säljaren sålde bilen två gånger, uppfyller säljaren sannolikt kraven för brottet olovligt förfogande (BrB 10:4). Du har därför i och med säljarens brott även möjlighet att erhålla skadestånd för kostnader brottet har orsakat enligt SkadestL 2:2. Skulle du nu i dagsläget inte längre vilja köpa bilen, utan endast kräva skadestånd pga du inte kunde hämta och betala bilen hos säljaren som avtalat, finns det en möjlighet att häva köpeavtalet enligt KöpL 25§. En sådan hävning innebär att du inte längre är skyldig att hämta och betala bilen, samtidigt som säljaren inte längre är skyldig att sälja bilen till dig. Du har å andra sidan fortfarande rätt i enlighet med föregående två stycken att kräva skadestånd av säljaren. Det bör påpekas att för att du med lagligt stöd ska kunna häva köpet, måste du kunna visa att det har varit av väsentlig betydelse för dig att inte kunnat hämta och betala bilen vid överenskommen tidpunkt. Du måste även kunna visa att säljaren måste ha insett detta. Vad som är väsentlig betydelse är något som måste avgöras från fall till fall. I ditt fall krävs det sannolikt att säljaren måste ha insett att du avsåg att sälja din egen bil, och att dennes avtalsbrott (att inte sälja den nya bilen till dig) således skulle medverka till att du som nu skulle bli helt utan bil. Även om du inte kan visa på väsentlig betydelse och säljarens insikt om detta, finns det dock goda möjligheter för dig att kunna häva köpet ändå. Eftersom säljaren även har sålt bilen till TM, är det sannolikt att säljaren kommer att gå med på att häva ert köpeavtal ändå. Säljaren kan då istället låta TM köpa bilen. Min rekommendation till dig i detta läge är därför att kontakta säljaren och hör om möjligheterna till hävning. -Om du slöt köpeavtal först och TM har gjort ett godtrosförvärvOm TM har gjort ett godtrosförvärv, föreligger ett sk rättsligt fel för det avtal om bilköp du har ingått med säljaren (KöpL 41§ 1st). Ett rättsligt fel föreligger bl a då en tredje man har äganderätt till den vara man har avtalat om att köpa, och i ditt fall har ju TM godtrosförvärvat den bilen som du enligt ditt köpeavtal skulle ha fått köpa.Eftersom det rättsliga felet (godtrosförvärvet) gör så att du inte kommer att kunna köpa bilen av säljaren, har du i detta läge rätt att häva köpet samt kräva skadestånd för de kostnader du ådragit dig till följd av att du inte kommer att gå genomföra bilaffären (KöpL 41§ 2st). Även i denna situation har du lagligt stöd för att kunna kräva skadestånd enligt SkadestL 2:2 pga säljarens olovliga förfogande av bilen. Som nämnt ovan, har du trots TM:s godtrosförvärv möjlighet att erhålla bilen genom att betala lösen till TM. Skulle du vilja göra detta, kan du som redan konstaterat även här kräva skadestånd av säljaren. Skadeståndet kommer här att omfatta eventuell mellanskillnad (om lösensumman uppgår till ett högre belopp än det överenskomna priset för bilen) samt andra omkostnader du har haft för besväret att lösa ut bilen från TM (KöpL 41§ 2st, SkadestL 2:2). -Om du slöt köpeavtal sistOm du slöt köpeavtalet med säljaren efter TM, kommer som nämnt inte att kunna göra anspråk på bilen. Du får därför kräva skadestånd av säljaren för detta enligt HB 1:5. I likhet med ovannämnda situation, har du även här möjlighet att erhålla skadestånd enligt SkadestL 2:2 för de kostnader som säljarens olovliga förfogande har orsakat dig. RekommendationerFör att sammanfatta allt som har sagts kan sägas att oavsett vilken av de presenterade situationerna som är aktuell i ditt fall, har du rätt till skadestånd av säljaren pga dennes agerande. Min rekommendation till dig är därför att kontakta säljaren och gör anspråk på skadestånd. Presentera de här redovisade rättsliga grunderna för ditt anspråk och försökt nå en överenskommelse som ni båda kan känna er nöjda med. För att veta vilka av de redovisade rättsliga grunderna som är aktuellt i ditt fall, bör du höra med säljaren om vem av dig och TM som säljaren ingick ett köpeavtal med först. Skulle säljaren vägra att ge dig ersättning, har du möjlighet att vända dig till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande gentemot säljaren. Du kan läsa mer om vad betalningsföreläggande innebär HÄR.Jag hoppas att jag lyckats svara på din fråga och om du skulle ha några fler är du välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Reklamationstid och garanti vid konsumentköp?

2016-12-06 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte ett par glasögon i april 2013. Under hösten 2016 märkte jag att de var repiga. Jag försökte göra rent dem på alla olika sätt men förgäves. Bestämde mig för att köpa nya. Visade då mina gamla glasögon för personalen där jag köpte mina nya. De informerade mig att de inte var repoga utan att ytbehandlingen på glasen krackelerat. Jag kontaktade stället där glasögonen är köpta. De menar att garantitiden på 2 år har gått ut och att de inte är skyldiga att ersätta elker kompensera mig alls. De menar även att detta kan hända vid växlande temperaturer så dom när man öppnar diskmaskinen eller ugnsluckan. Jag har haft glasögon i ca 20 år och detta har aldrig hänt. Ingen jag känner har någonsin hört om detta fenomen. Jag har heller aldrig blivit informerad om att man ska vara aktsam gällande detta när man har glasögon. Jag vänder mig till er för att få klarhet i vad som gäller och vad jag har för möjligheter att få någon ersättning. Det kan ju inte vara så att man köper ett par glasögon för 4000 kr som bara beräknas hålla i 2 år?Tacksam för svar.Erica
Måns Lundvall |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du har köpt glasögonen av en näringsidkare (i en affär) i egenskap av en konsument så är konsumentlagens (KKL) regler tillämplig på ärendet (1§KKL), detta innebär att ett avtalsvillkor är ogiltigt om det i jämförelse med lagen är till nackdel för dig som konsument (3§ KKL).Glasögonen ska anses vara felaktiga ifall de i något avseende avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta (16§ 3st 3p KKL). I ditt fall så är det att det uppstått repor på glasögonen som du anser inte ska kunna uppstå på ett par glasögon. Det går mycket väl att anse att detta är ett fel i varan. Frågan är då ifall säljaren ska anses vara ansvarig för det? Säljaren ska ansvara för felet om det fanns vid den tidpunkt som du köpte glasögonen (20§ 1st KKL), det ska alltså vara ett produktionsfel som orsakat att dina glasögon har repats. I ditt fall så har försäljaren åtagit sig att under en garantitid á 2 år ansvara för att dina glasögon inte går sönder på det sätt som du beskriver att de har gjort. Denna garanti betyder att det är en presumtion att ifall glasögonen går sönder inom 2 år från att du köpte dem så ska det anses vara ett fel som leverantören ansvarar för (21§ 1st KKL). Denna presumtion innebär att det är säljaren som då ska bevisa att glasögonen har gått sönder till följd av att du har missbrukat dem eller gjort sönder dem med vilje. Dina glasögon gick sönder efter ca. 3,5 år dvs. efter att garantitiden gått ut. Detta innebär att presumtionen inte längre är att felet förelåg vid avlämnandet (då du köpte glasögonen) och du måste nu bevisa att felet är ett fabrikationsfel. Du har som konsument alltid rätt att reklamera varan inom 3 år från att du köpte den, dvs. att du har rätt att åberopa felet med att glasögonen har repats (23§ KKL). Nu har det dock gått 3,5 år och därför har du tyvärr inte någon rätt att åberopa felet (23§ 3st KKL).Sammanfattning: Garanti är något som säljaren åtar sig, det är inte en lagstadgad rätt som du som konsument har. Trots garantitiden så har du alltid rätt att reklamera varan upp till tre år, men efter dessa tre år så har du ingen lagstadgad rätt att åberopa felet.Hoppas att mitt svar har gett dig mer klarhet i frågan! MVH

Utgångspunkten för det köprättsliga skadeståndsansvaret är det positiva kontraktsintresset

2016-11-30 i Köplagen
FRÅGA |Är utgångspunkten för det köprättsliga skadeståndsansvaret det negativa kontraktsintresset?
Cecilia Sikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det köprättsliga skadeståndets omfattning regleras i Köplagen 67§.Svaret på din fråga är nej, utgångspunkten för det köprättsliga skadeståndsansvaret är normalt det positiva kontraktsintresset. Det innebär att den skadelidande genom skadeståndet ska hamna i samma läge som om affären genomförts på rätt sätt. Hoppas att detta var svar på din fråga! Om du har fler frågor angående det köprättsliga skadeståndet är du välkommen att vända dig till Lawline igen. Vänligen,

Köparen vägrar hämta vara

2016-11-30 i Köplagen
FRÅGA |Jag har skriftligt via facebook kommit överens med en person att han skall köpa saker av mig för 200:- +frakt. Vi kom överens om att jag skulle skicka sakerna. När jag skickat sakerna o dom kommit fram så vägrar han lösa ut paketet vid ombudet. Frakten gick på 333:- som jag fått betala i onödan nu. Kan jag få tillbaka mina pengar?
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!Det verkar som att ni är två privatpersoner som ingått ett avtal om köp, då blir köralpen tillämplig. Värt att notera är dock att köplagens regler kan avtalas bort enligt 3 §. För alla slags avtal gäller som allmän princip att avtal ska hållas, och att det krävs speciella omständigheter för att man ska dra sig ur ett avtal som man har ingått. Enligt avtalslagens regler (som också är tillämpliga parallellt med köplagen) kan det till exempel handla om att man blivit tvingad att ingå ett avtal, att man förletts till det genom svek, eller att det på något annat sätt vore oskäligt att man tvingades fullfölja avtalet. Principen om att avtal ska hållas kallas för latin för pacta sunt servanda.Om ni har bestämt att köparen ska betala fraktkostnaden är ni att förhålla er till det, man kan säga att avtalet består i att du ska prestera att avsända varan till köparen, och köparen ska prestera att betala 200 kr plus fraktkostnaden till dig. Om någon av er inte fullgör sina förpliktelser enligt avtalet är det ett avtalsbrott, som måste kunna rättfärdigas enligt antingen tillämplig lagstiftning eller av exempelvis en klausul i avtalet. Se här också 50 § i köplagen som säger att köparen är skyldig att hämta eller ta emot varan. Nu måste köparen visa varför han ska vara berättigad att dra sig ur avtalet. En möjlighet som kan tänkas är om fraktkostnaden är oskälig och att han inte heller bort inse detta (fraktkostnaden är ju i ditt fall mer än 150 % av priset för själva varan), och det beror ju på vad det är för typ av varor, vad det normalt sett kostar att frakta sådana och liknande. Det kan hända att köparen tycker att kostnaden nu blev för hög eller liknande, men alla sådana skyldigheter att så att säga få lagen på sin sida ligger hos köparen. I utgångsläget gäller avtalet och då är han skyldig att hämta ut varan och betala kostnaden till dig.På frågan om du kan få tillbaka dina pengar blir svaret att om köparen inte lyckas visa att han har rätt att frånträda avtalet så föreligger ett avtalsbrott utan stöd i lag eller avtal, och du ska då ha ersättning åtminstone för de kostnader som du orsakats till följd av avtalsbrottet, dvs fraktkostnaden. Hoppas att du fått svar på din fråga!

Kontoutdrag istället för kvitto?

2016-11-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Köpte en bluetooth högtalare på media Markt för en vecka sen som beter sig underligt och fel. Har sjukt nog tappat bort kvittot och undrar därför om jag kan reklamera på annat sätt genom tex kontoutdrag eller dylikt?
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget krav på kvitto för att kunna reklamera en vara. Det som spelar roll är att du kan bevisa att just du har köpt en specifik vara av just det företag där du reklamerar.Kvitto fungerar som ett starkt bevis för att du har köpt en vara från ett visst företag, vilket är anledningen till att företag nästan alltid godtar reklamation med kvitto. I Sverige har vi fri bevisprövning vilket framgår av 35 kap. 1 § Rättegångsbalken. Detta innebär att man i domstol kommer ta hänsyn till all bevisning som är relevant. Så länge kontoutdraget kan visa att du har köpt bluetooth-högtalarna av Media Markt så finns inget som hindrar att använda det som bevisning.Detta gäller dock endast om ärendet går till domstol. Det är helt upp till Media Markt vilken sorts bevis de är beredda att lita på för att ta emot en reklamerad vara. Med hänsyn till good will så är det troligt att de godtar ditt kontoutdrag i avsaknad av kvitto. Det är dessutom troligt att de har ditt köp lagrat i ett register som de kan kontrollera dina uppgifter mot. Jag rekommenderar därför att du testar att reklamera med hjälp av kontoutdraget. Mvh Johan Landström