Innehav av ecstasy mm.

2013-04-02 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej för några veckor sedan blev jag tagen av polisen med 0,23 gram MDMA på mig, jag var så full att att jag ärligt talat inte kommer ihåg om jag tagit något eller hur jag fick tag på det. Jag antar att det ändå är helt omöjligt att komma ifrån straff men frågar ändå, är det så?Jag har tidigare fått 2 böter för ringa narkotika (cannabis) och även 30 dagsböter och 2 års villkorlig dom för våld mot tjänsteman för ett halvår sedan. En mycket löjlig anmälan enligt min mening där ett löst slag på en överarm utdelades.Jag ska iaf på förhör snart. Om jag då erkänner får jag i vanliga fall en förenklad delgivning och en böter för ringa narkotika men eftersom jag har denna villkorliga dom undrar jag hur det går till, blir det rättegång? eller blir det någon slags utredning om min livstil?Jag har fast jobb, äger en bostad och har inga som helst sociala problem förutom att det händer att jag blir extremt full nån gång om året och inte kommer ihåg vad jag gjort.Självklart kan ni inte säga exakt vilket straff jag kommer få men dessa är mina frågor förutom ovanstående:Vilket är det värsta straff jag kan få?Vilket straff tror ni jag kommer få om ni gör en kvalificerad gissning baserat på infon ni fått? Vad är vanligast vid liknande fall? Skulle va skönt å veta ungefär. Jag förlåter er om det visar sig bli helt fel!Är det dumt att neka? (jag kommer ju faktiskt inte ihåg) Riskerar jag värre straff då? Brist på trovärdighet och samarbetsvilja osv.Tack för hjälpen och en mycket bra sida!
SVAR

Hej!

Regler om straff för befattning med narkotika finns iNarkotikastrafflagen (NSL), se här.Generella regler om brott och straff finns i Brottsbalken (BrB), se här.

Att inneha narkotika är brottsligt och straffas vid brott avnormalgraden med fängelse i upp till tre år. Om brottet är ringa så ärmaxstraffet fängelse i sex månader (NSL 1 och 2 §§). Det är alltså viktigt attdra upp gränsen mellan ringa brott och brott av normalgraden.

När man rubricerar ett brott gällande innehav avnarkotika så kollar man dels på vad det är för sorts narkotika och dels hurmycket narkotika gärningsmannen hade på sig. Enligt en ny dom från Svea hovrättså ska MDMA eller ecstasy jämställas med amfetamin när man bedömer straffvärdetpå brottet, se här.Det innebär att gränsen för vad som är ringa brott går vid 50 tabletter. Jagvet inte exakt hur många tabletter som motsvarar 0,23 gram ecstasy men förmig låter det som att 0,23 gram är en ganska liten mängd. Jag utgår därför ifrånatt brottet kommer att rubriceras ringa narkotikabrott.

Vad gäller påföljden så är det tyvärr omöjligt för mig attsäga säkert vilken påföljd du kan tänkas få eftersom du redan har en villkorligdom och domstolarna därför har en ganska stor frihet i att välja påföljd. Detfinns två olika möjliga utfall. I värsta fall så upphäver rätten dinvillkorliga dom och dömer istället till en gemensam påföljd för båda brotten.Den nya påföljden ska vara av en annan art än den du hade tidigare vilketinnebär att du i så fall antagligen döms till skyddstillsyn eller fängelse somgemensamt straff (BrB 34 kap 1§ 1st 3p). Längden på det eventuellafängelsestraffet beror på hur högt straffvärde ditt tidigare brott hade vilketbrukar framgå av domen.

Det andra möjliga utfallet är att rätten inte river upp denvillkorliga domen utan istället dömer dig särskilt för narkotikabrottet (BrB 34kap 1§ 1st 2p). Det som talar för att rätten väljer den här möjligheten är attvåld mot tjänsteman och ringa narkotikabrott är skilda brottstyper och syftetmed den villkorliga domen är ju främst att du ska avhålla dig från fortsattavåldsbrott. I min mening så är det här det troligaste utfallet men som sagt såhar domstolen ganska stor frihet att välja själva. Om domstolen väljer den härmöjligheten så stannar troligen påföljden vid dagsböter om inte antalettabletter ligger nära gränsen för brott av normalgraden, alltså 50st. I falletjag nämnde ovan så hade gärningsmannen haft på sig 25 st tabletter och dömdestill 100 dagsböter. Observera dock att det råder delade meningar om hurstraffvärdet för innehav av ecstasy ska bedömas och domen jag hänvisat till ärbara en hovrättsdom. Tidigare så har innehav av en viss mängd ecstasy ansettsvara allvarligare än innehav av samma mängd amfetamin. Det finns därför en vissrisk att en annan domstol gör en strängare bedömning av ditt fall än vad Sveahovrätt gjort i fallet ovan.

Jag skulle tro att det kommer att bli en rättegång eftersomrätten förmodligen vill pröva om din villkorliga dom ska rivas upp. Åklagarenhar möjlighet att utfärda ett så kallat strafföreläggande om påföljden förbrottet är böter och/eller villkorlig dom. Ett strafföreläggande gälleristället för en dom under förutsättning att den tilltalade godkännerföreläggandet och han slipper i så fall att åtalas (Rättegångsbalken 48 kap 2och 3 §§ se här). Jag tror inte att åklagaren kommer att utfärda något sådantföreläggande men om han gör det så bör du nog godkänna det eftersom du annarsriskerar att få din villkorliga dom uppriven och eventuellt hamla i fängelse.

Det är inte troligt att du slipper undan straff helt och hållet.Att du var full och inte kommer ihåg vad du har gjort har inte någon betydelseför om du kan straffas eller inte. Det som skulle kunna ha betydelse är om detär så att det är någon annan som lagt tabletterna i din ficka utan din vetskap.I så fall har du nämligen inte haft uppsåt till brottet och du ska i så fall gåfri från ansvar. Om du inte kommer ihåg vad det är som har hänt så ska du ocksåsäga det men med tanke på att du tidigare är dömd för narkotikabrott så trorjag inte att domstolen kommer att tro på att du inte hade uppsåt utan de kommeratt döma dig i vart fall. Man ska inte kunna få strängare straff för att manvägrar att samarbeta utan en tilltalad har tvärtom rätt till tystnad enligtEuropakonventionen artikel 6. I regel så ska inte heller samarbete leda tillatt man får ett lindrigare straff utom i undantagssituationer. Däremot så kanman få lindrigare straff om man anger sig själv enligt BrB 29 kap 5§ 3p men detär ju inte aktuellt i det här fallet. Vad man dock måste tänka på är attreglerna ovan endast gäller beräkningen av straffvärdet, inte valet av påföljd.Eftersom domstolen har ganska stor frihet att välja påföljd i ditt fall så trorjag att det absolut bästa är att du, trots vad jag skrev ovan, ärsamarbetsvillig och försöker att visa på att narkotikabrottet var enengångsföreteelse som inte kommer att upprepas eftersom jag skulle tro attdomstolen i så fall blir mindre benägen att riva upp din villkorliga dom (JfrBrB 30 kap 7 och 9 §§).

Tyvärr kan jag inte ge dig säkrare svar än så här men jaghoppas ändå att det har varit åtminstone något till hjälp. Kommentera gärnanedan om du vill att jag ska klargöra något.

Med vänliga hälsningar

Pierre Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (481)
2021-01-26 Strafföreläggande vid ringa narkotikabrott
2021-01-21 Narkotikabrott - och vapenbrott
2021-01-17 Straff gällande cannabis
2021-01-15 Möjliga påföljder vid innehav av narkotika

Alla besvarade frågor (88490)