Oaktsamt sexuellt övergrepp att krama någon som sover?

FRÅGA
Oaktsamt sexuellt övergreppHej, jag har en fråga angående ovanstående. Följande finns att läsa (https://lagen.nu/1962:700#K6P3S1):"3 § Den som begår en gärning som avses i 2 § och är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt, döms för oaktsamt sexuellt övergrepp till fängelse i högst fyra år."Vidare läser jag att det som avses i 2 § lyder "I denna paragraf hamnar de situationer där ett kön är i kontakt med annans kropp". Som tillägg till 3 § så läser jag kommentaren att "Det skall vara fråga om en klar beroendeställning".Jag och min sambo står inte i någon beroendeställning till varandra, betyder det att hon lagligt får krama mig när jag sover? Får jag krama henne när hon sover? Är det enbart lagligt om mitt kön inte vidrör henne (vi sover oftast nakna och under samma täcke så det blir svårt att se till att det inte sker)?Om lagen nu skulle medge att det inte är ett lagbrott att krama sin sovande partner med hänvisning till att det inte handlar om någon beroendeställning, är det då lagligt att krama främmande människor när de sover sålänge den sovande inte står i beroendeställning till dig? Eller om jag frågar någorlunda tvärtom: Är det olagligt att krama sin sovande livspartner? Och vad, i sådana fall, gör det olagligt att krama andra sovande människor?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det du vill få svar på är hur 6 kap. 3 § Brottsbalken (BrB) ska förstås och om det enligt detta lagrum är tillåtet att krama sin sovande partner samt om det även är tillåtet att krama främmande människor som sover enligt denna paragraf.

Jag kommer att börja med att redogöra för hur paragrafen ska förstås och därefter om lagrummet omfattar omfamningar av ens partner och främmande personer.

Innebörden av 6 kap. 3 § brottsbalken

Paragrafen infördes under 2018 års sexualbrottsreform. Brottet skiljer sig från det uppsåtliga brottet sexuellt övergrepp (6 kap. 2 § BrB) genom att det endast krävs grov oaktsamhet beträffande omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt. Paragrafen innehöll tidigare bestämmelser om sexuellt utnyttjande av en person i beroendeställning, denna bestämmelse har dock upphävts och kravet på beroendeställning återfinns och omfattas idag istället av våldtäktsbrottet (6 kap. 1 § st.1 p.3 BrB).

Oaktsamhetskravet:

Oaktsamhetskravet innebär i detta fall ett krav på grov oaktsamhet, vilket innebär att gärningsmannen måste vara så kallat medvetet oaktsam dvs. att gärningsmannen faktiskt misstänker att personen inte deltar i den sexuella handlingen frivilligt men att han eller hon ändå väljer att genomföra den sexuella handlingen.

Frivillighet:

Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt (6 kap. 1 § andra meningen BrB). Med annat sätt menas exempelvis minspel och kroppsspråk. Tanken bakom formuleringen av lagtexten är att en person som deltar frivilligt i en sexuell handling ger uttryck för sin vilja att delta på något sätt och saknas sådana uttryck får det normalt förstås som att personen inte deltar frivilligt. I undantagsfall kan ett tyst samtycke godtas, men tas saken upp till prövning och samtycke förnekas av målsäganden krävs normalt att det funnits något som gett uttryck för dennes samtycke.

En person kan aldrig anses delta frivilligt om:

1.deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, hot om att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att lämna ett menligt meddelande om någon annan,

2. gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, eller

3. gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen.

Sexuell handling:

Det som avgör om brottet ska rubriceras som våldtäkt (6 kap. 1 § BrB) eller sexuellt övergrepp (6 kap. 2 § BrB) är vilken typ av sexuell handling det är fråga om. För våldtäkt krävs en sexuell handling som är jämförlig med samlag, exempelvis föra in fingrar i någons underliv. Sexuellt övergrepp är alltså andra sexuella handlingar som inte är jämförliga med samlag, exempelvis att naken krama en annan person som du tar upp i din fråga.

Omfattar 6 kap. 3 § brottsbalken kramar med diverse sovande personer

Det har i förarbetena till den nya lagen uttalats vad som ska gälla för närmanden till personer som sover:

" En klar utgångspunkt är att det ska anses otillbörligt att i sexuellt syfte närma sig en person som sover. För personer som känner varandra väl kan det dock vara så att det inte är främmande att väcka partnern genom sexuella närmanden. Det ska därför finnas ett visst utrymme för att bedöma sexuella handlingar som riktar sig mot en sovande person som tillåtna."

Uttalandet kopplar till punkten 2 i 6 kap. 1 §, dvs. en av punkterna för vad som aldrig kan anses som frivilligt som jag nämnt ovan. För att besvara din fråga så kan det alltså vara tillåtet att närma sig en person man känner väl (exempelvis sin partner) i sexuellt syfte, det kan däremot aldrig ses som frivilligt att närma sig en person som sover med ett sexuellt syfte när man inte känner personen väl.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning

Hanna Sidvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (321)
2020-08-03 Är det olagligt att skicka 'nudes'?
2020-08-01 Är det alltid våldtäkt om man sover?
2020-07-31 Sugardating - Är det prostutition?
2020-07-31 Straffskala för våldtäkt

Alla besvarade frågor (82582)