Vad är straffet för att odla cannabis?

2018-07-04 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej!Om en person har 1-2 cannabisplantor. Och en är 50-60 cm hög. Vad skulle påföljden bli om polisen hittar personen som ger dom?Mvh L
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Min utgångspunkt

Mitt svar till dig kommer att bli väldigt generellt och mot bakgrund av hur domstolarna dömt i vissa fall. Jag vill dock poängtera att det i slutändan är domstolen som beslutar om straff och att det vägs in t.ex. om det är upprepad brottslighet, vilken mängd som kan tänkas utvinnas ur plantorna och om syftet varit för eget bruk eller att sälja till någon annan.

Narkotikabrottet beräknas utifrån hela plantan

Förbudet mot att odla och inneha cannabis finns i narkotikastrafflagen (1968:64). Om gärningen sker med uppsåt kan man bli dömd för narkotikabrott till högst tre års fängelse (1 § Narkotikastrafflagen). Vid innehav av mindre mängder eller bruk kan man istället dömas till ringa narkotikabrott för vilket straffet är böter eller fängelse i högst sex månader (2 § Narkotikastrafflagen).

Enligt bilaga 1 till förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika ska med cannabis avses de ovanjordiska delarna av växten cannabis (frön undantagna). Det avgörande för frågan om vilka delar av cannabisplantan som ska anses utgöra narkotika och ligger till grund för ett rent mängdresonemang är därmed inte vilka växtdelar som normalt används eller vilken THC-mängd som växtdelarna innehåller. Domstolar har i flera domar uttalat att det i mängdresonemanget därav inte ska utgås från endast vissa växtdelar utan hela plantan (se t.ex. Svea hovrätts dom den 22 oktober 2014 i mål B 5256-14 och Göta hovrätts dom den 30 november 2016 i mål B 2362-16). Domstolarna har dessutom uttalat att det vid bestämmandet av gärningens straffvärde ska beaktas utöver innehavet att man även framställt narkotikan (se Göra hovrätts dom den 30 november 2016 i mål B 2362-16).

Narkotikabrott av normalgraden är ett artbrott

Narkotikabrott är enligt praxis ett artbrott. Detta innebär att utom i ringa fall ska det normalt utdömas fängelse för brottet (se NJA 1997 s. 522). Innehav av två cannabisplantor kommer med stor sannolikhet inte att räknas som ett ringa narkotikabrott utan som ett sådant av normalgraden. Det är för mig omöjligt att sia om exakt hur långt fängelsestraff en domstol eventuellt utdömer. Två plantor borde dock utgöra en så liten mängd att man hamnar i det lägre intervallet av straffskalan. Sett utifrån de domar som hänvisats till ovan har straffet ofta hamnat kring en månads fängelse. För det fall att vederbörande inte är dömd sedan tidigare kan fängelsestraffet utdömas som villkorligt.

Sammanfattningsvis kommer en odling och ett innehav av 1-2 cannabisplantor sannolikt att bedömas som ett narkotikabrott av normalgraden. Domstolen kommer att göra en mängdberäkning utifrån hela plantan (den del som är över jord). Narkotikabrott av normalgraden har ett straffvärde om upp till tre års fängelse. Den låga mängden kommer dock att göra att den som innehar och odlar plantorna kommer att hamna i det lägre intervallet av straffskalan.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (566)
2021-12-08 Vad är konsekvenserna av att köra drogpåverkad?
2021-11-30 Uppsåt vid narkotikabrott
2021-11-30 Påföljder vid narkotikabrott
2021-11-30 Är det lagligt att sälja cannabis blommor med mindre än 0.2 % THC?

Alla besvarade frågor (97711)